Number of found documents: 396
Published from to

Inscenování kritiky hodnot (a jejich disociace). Problémy radikální kritické teorie kapitalistického patriarchátu a jejího divadelního přenosu
Hecht, Sylvan; Maesschalck, Marc; Klass, Tobias Nikolaus
2022 - French
(English): In the face of the scandal arising from the persistence of numerous systems of oppression in our time, which ravage and enslave both human beings and other species, often in a cumulative manner: capitalist, patriarchal, racist-colonial, rationalist-ableist and anthropocentrist-productivist systems, the so-called "post-modern" theories fail as well to provide emancipatory analyses and ways out of these systems of domination as do the "traditional Marxist" and classical anarchist theories, because all these theories lack a radical critique of the basic categories of capitalism-patriarchy that only the "value-dissociation critique" offers (at least as far as we are aware of). Since the mid-1980s and with a feminist turn in 1992, first in Germany and then also in Brazil and many other countries, the philosophical current of the "critique of value-dissociation" has been working to rethink a critical theory of patriarchal capitalism based on a radical overcoming of the whole "traditional Marxism". This is done by demonstrating the urgent need to deploy a critique of the basic categories of capitalism, namely work, value, money, commodities, fetishism, patriarchy, and the state; of these categories themselves, and not simply of their phenomenal forms. But how can a critical theory of such power... Résumé (français) : Face au scandale que suscite la persistance de nombreux systèmes d'oppression à notre époque, qui ravagent et asservissent aussi bien les êtres humains que les autres espèces, souvent de manière cumulative : systèmes capitaliste, patriarcal, raciste-colonial, rationaliste-validiste et anthropocentriste- productiviste, les théories dites « post-modernes » échouent aussi bien à fournir des analyses et des voies de sortie émancipatrices de ces systèmes de domination que les théories « marxistes traditionnelles » et anarchistes classiques, car toutes ces théories sont dépourvues d'une critique radicale des catégories de base du capitalisme-patriarcat que seule (du moins à notre connaissance) offre la « critique de la valeur- dissociation ». Depuis le milieu des années 1980 et avec un tournant féministe en 1992, d'abord en Allemagne puis aussi au Brésil et dans bien d'autres pays, le courant philosophique de la « critique de la valeur-dissociation » s'attache en effet à repenser une théorie critique du capitalisme patriarcal fondée sur un dépassement radical de l'ensemble du « marxisme traditionnel », et ce en démontrant l'urgente nécessité de déployer une critique des catégories de base du capitalisme que sont le travail, la valeur, l'argent, les marchandises, le fétichisme, le patriarcat et... Keywords: critique de la valeur-dissociation; Wert-Abspaltungskritik; théâtre; Roswitha Scholz; Robert Kurz; théorie critique; anticapitalisme; féminisme; transmission théâtrale; arts engagés; critique of value-dissociation; Wert-Abspaltungskritik; theatre; Roswitha Scholz; Robert Kurz; critical theory; anti-capitalism; feminism; theatrical transmission; committed arts Available in a digital repository NRGL
Inscenování kritiky hodnot (a jejich disociace). Problémy radikální kritické teorie kapitalistického patriarchátu a jejího divadelního přenosu

(English): In the face of the scandal arising from the persistence of numerous systems of oppression in our time, which ravage and enslave both human beings and other species, often in a cumulative ...

Hecht, Sylvan; Maesschalck, Marc; Klass, Tobias Nikolaus
Univerzita Karlova, 2022

Substandardní lexikum částí obličeje ve francouzštině a jeho české ekvivalenty: argotologický a lexikografický úhel pohledu
Vojáčková, Magdalena; Mudrochová, Radka; Nádvorníková, Olga
2022 - French
The thesis is concerned with the substandard expressions of parts of the face in the French language, specifically with the synonyms of mouth, eyes, ears and nose. The theoretical part deals with the definition of slang in general, its history and word formation processes. The practical part presents synonyms of the given parts of the face, which are in the dictionary of slang Dictionnaire avec Bob and also introduces their occurrence in four French slang dictionaries, for example Argoji, and in four reference dictionaries, for example Le Petit Robert, where it compares their lexicographic marking. The thesis further deals with etymology of the synonyms and their Czech equivalents which examines in the parallel French-Czech corpus Intercorp. Last but not least, a questionnaire is implemented, which verifies the knowledge of the most frequent synonyms among native speakers of the French language. In conclusion, the thesis summarizes whether lexicographic marking differ from one reference dictionary to another and presents the most frequent synonyms and results of the questionnaire. Key words: lexicography, lexicographic marking, substandard French, dictionaries, face, Bob Diplomová práce se zabývá substandardními výrazy částí obličeje ve francouzském jazyce, konkrétně synonymy úst, očí, uší a nosu. V teoretické části vymezuje definici argotu obecně, jeho historii a procesy tvoření slov. V části praktické prezentuje synonyma daných částí obličeje, které jsou zaznamenány ve slovníku argotu Dictionnaire avec Bob. Poté představuje jejich výskyt ve čtyřech francouzských slovnících argotu, např. Argoji, a ve čtyřech referenčních slovnících, např. Le Petit Robert. Porovnává také jejich lexikografické značkování. Dále se zabývá etymologií synonym a jejich českou ekvivalencí, kterou zkoumá v paralelním francouzsko-českém korpusu Intercorp. V neposlední řadě je realizován dotazník, který ověřuje znalost nejfrekventovanějších synonym u rodilých mluvčích francouzského jazyka. V závěru shrnuje, zda se liší lexikografické značkování v jednotlivých referenčních slovnících a představuje nejfrekventovanější synonyma a výsledky dotazníku. Klíčová slova: lexikografie, lexikografické značkování, argot, substandardní francouzština, slovníky, obličej, Bob Keywords: lexicographie|marquages lexicographiques|argot|dictionnaires|français substandard|visage|Bob; lexicography|lexicographic marking|argot|dictionaries|substandard French|face|Bob Available in a digital repository NRGL
Substandardní lexikum částí obličeje ve francouzštině a jeho české ekvivalenty: argotologický a lexikografický úhel pohledu

The thesis is concerned with the substandard expressions of parts of the face in the French language, specifically with the synonyms of mouth, eyes, ears and nose. The theoretical part deals with the ...

Vojáčková, Magdalena; Mudrochová, Radka; Nádvorníková, Olga
Univerzita Karlova, 2022

Historie nebo fikce? Problematika hybridních útvarů: román HHhH Laurenta Bineta
Soukup, Jan; Ébert-Zeminová, Catherine; Fučíková, Milena
2022 - French
The diploma thesis concerns the questions of hybrid literature, especially the novel HHhH by Laurent Binet. Even though history and fiction can impact and enrich each other, their relationship is quite problematic. Therefore philosophers, historians and literary critics are trying to answer the questions of how to write (about) history. Laurent Binet tackles this in his novel HHhH, in which two storylines keep alternating. In the first one narrator constantly addresses the reader, expressing his doubts if it is even possible to give a faithful account of an historical event. In the second storyline he portrays the events that led to the assassination of deputy Reich Protector of the Bohemia and Moravia Reinhard Heydrich. The goal of the thesis is to analyse the relationship between history and fiction, as this relationship has during the 20th century undergone rapid changes, which are also apparent in the analysed text. The thesis is divided in two parts. The first, which serves as a theoretical base for the subsequent analysis of HHhH, depicts the historiographical approaches, which have changed and evolved significantly in the 20th century. The second part tracks the reflections of the particular historiographical approaches in HHhH and examines, which conclusions has the author reached in his... Tato diplomová práce se zabývá problematikou hybridních útvarů, zvláště románem HHhH Laurenta Bineta. Přestože se historie i fikce navzájem ovlivňují a obohacují, jejich vztah je značně problematický. I proto se filosofové, historici i literární kritici snaží nalézt odpověď na otázku, jak psát (o) historii. Touto otázkou se zabývá také Laurent Binet ve svém románu HHhH, ve kterém se střídají dvě dějové linie. V první se vypravěč neustále obrací na čtenáře, se kterým sdílí své pochyby o možnosti jakkoli věrně pojednat o historické události. Ve druhé linii líčí události, které vedly mj. k atentátu na zastupujícího říšského protektora Protektorátu Čechy a Morava, Reinharda Heydricha. Cílem práce je pojednat o vztahu mezi historií a fikcí, jelikož tento vztah během 20. století prošel překotnými změnami, které jsou patrné i v analyzovaném textu. Práce je rozdělena do dvou oddílů. První, který slouží jako teoretický podklad pro následnou analýzu HHhH, pojednává o historiografických přístupech, které se ve 20. století významně měnily a vyvíjely. Druhý oddíl sleduje odraz jednotlivých historiografických přístupů v HHhH a zkoumá, k jakým úsudkům došel autor románu ve snaze nalézt odpověď nejen na otázku, jak psát (o) historii v postmoderní době, ale také kudy vede hranice (pokud nějaká ještě existuje) mezi... Keywords: Laurent Binet; HHhH; histoire; fiction; postmodernisme; méta-narration; méta-textualité; écriture hybride; Laurent Binet; HHhH; history; fiction; postmodernism; metanarration; metatextuality; hybrid text Available in a digital repository NRGL
Historie nebo fikce? Problematika hybridních útvarů: román HHhH Laurenta Bineta

The diploma thesis concerns the questions of hybrid literature, especially the novel HHhH by Laurent Binet. Even though history and fiction can impact and enrich each other, their relationship is ...

Soukup, Jan; Ébert-Zeminová, Catherine; Fučíková, Milena
Univerzita Karlova, 2022

Sociální média a výuka francouzštiny jako cizího jazyka
Hunalová, Nikola; Suková Vychopňová, Kateřina; Klinka, Tomáš
2022 - French
The aim of this master thesis entitled Social Media and teaching and learning French as a foreign language is to find the elements which connect teaching and learning French as a foreign language and social media. The theoretical part is based on the definitions of foreign language didactics and teaching French as a foreign language. It describes in detail the current approaches in teaching foreign languages and competencies suggested by the Common European Framework of Reference for languages and Framework Education Programme of the Czech Republic. Then, social media are introduced theoretically. The theoretical introduction is followed by the presentation of concrete social networks and the statistics of their use. The next chapter is dedicated to communication which unifies these so far separated fields of the diploma thesis. Finally, the thesis summarizes the potential and the dangers of social media for teaching and learning French. The practical part focuses on the analysis of selected French coursebooks and enumerates the examples of online communication and social media in these teaching resources. Then, a list of educational profiles on social media is presented. This is accompanied by profiles that are not educational at first, but their content can be used for teaching and learning... Diplomová práce s názvem Sociální média a výuka francouzštiny jako cizího jazyka se zaměřuje na hledání jevů, které propojují výuku francouzského jazyka a sociální média. V teoretické části se práce opírá o definice didaktiky cizích jazyků a výuku francouzštiny jako cizího jazyka. Detailněji popisuje aktuální přístupy k výuce francouzštiny a kompetence definované ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky a Rámcovém vzdělávacím plánu. Poté práce popisuje sociální média, uvádí konkrétní příklady jednotlivých sociálních sítí a statistiky jejich užívání. Následující kapitola je věnována komunikaci, která propojuje obě doposud oddělené oblasti. V závěru je představen potenciál a rizika sociálních médií pro výuku francouzštiny. Praktická část se zaměřuje na analýzu vybraných učebnic francouzského jazyka a shrnuje výskyt online komunikace či sociálních médií v učebních textech. Dále nabízí výčet profilů se vzdělávacím obsahem, které se na sociálních sítích vyskytují. Ten je doplněn i o profily, které nejsou primárně vzdělávací, ale nabízí obsah využitelný pro výuku francouzštiny. Poslední kapitola praktické části práce je věnována konkrétním aktivitám, které se inspirují funkcemi sociální sítě Instagram, ale dají se využít v běžné školní třídě. KLÍČOVÁ SLOVA didaktika cizích jazyků, výuka... Keywords: didaktika cizích jazyků; výuka francouzštiny jako cizího jazyka; sociální média; sociální sítě; Instagram; online komunikace; foreign language didactics; teaching and learning French as a foreign language; social media; social networks; Instagram; online communication Available in a digital repository NRGL
Sociální média a výuka francouzštiny jako cizího jazyka

The aim of this master thesis entitled Social Media and teaching and learning French as a foreign language is to find the elements which connect teaching and learning French as a foreign language and ...

Hunalová, Nikola; Suková Vychopňová, Kateřina; Klinka, Tomáš
Univerzita Karlova, 2022

Od intuice ke kosmologii. Filosofie pohybu Henriho Bergsona
Zhang, Ziyue; Montebello, Pierre; Miquel, Paul - Antoine
2021 - French
In Bergson's philosophy, movement is not only an important notion, but Bergson's philosophy itself is presented as a thought-movement: The movement has a metaphilosophical dimension in Bergson, which shows us a movement of enlargement to the universe. Therefore, our research aims at studying Bergson's philosophy dedicated to the theme of movement. More specifically, we want to grasp this movement in its two dimensions as a double unity in « Matter and memory » : the unity of all dimensions of reality unified by movement, and the Bergsonian philosophy as a great unity. Key-words: Bergson, movement, intuition, cosmology, matter Résumé Dans la philosophie de Bergson, le mouvement n'est pas seulement une notion importante, de plus, la philosophie de Bergson elle-même est présentée comme une pensée-mouvement : le mouvement a une dimension métaphilosophique chez Bergson qui nous affiche un mouvement d'élargissement jusqu'à l'univers. Donc notre recherche prétend étudier la philosophie de Bergson dédiée au thème du mouvement. Plus particulièrement, nous voulons saisir ce mouvement dans ces deux dimensions comme une unité double dans Matière et mémoire : l'unité de toutes les dimensions du réel unifiées par le mouvement, et la philosophie bergsonienne comme une grande unité. Mots-clés : Bergson, mouvement, intuition, cosmologie, matière Keywords: Bergson; mouvement; intuition; cosmologie; matière; Bergson; movement; intuition; cosmology; matter Available in a digital repository NRGL
Od intuice ke kosmologii. Filosofie pohybu Henriho Bergsona

In Bergson's philosophy, movement is not only an important notion, but Bergson's philosophy itself is presented as a thought-movement: The movement has a metaphilosophical dimension in Bergson, which ...

Zhang, Ziyue; Montebello, Pierre; Miquel, Paul - Antoine
Univerzita Karlova, 2021

Italský novo-parmenideismus ve 20. století. Filosofie Emanuele Severina a smrt jako životní nutnost
Barbieri, Sofia; Klass, Tobias Nikolaus; Flock, Philip
2021 - French
Keywords: Emanuele Severino, Neo-Parmenidism, original structure, Being, Nothingness, death. The aim of this work is to put into circulation the thought of the Italian philosopher Emanuele Severino. The Neo-Parmenidism, of which Severino is the most important representative, is an interesting voice in the Italian and European philosophical panorama nowadays and it can open a new field for philosophical research, especially in the theme of death. A definition of Neo-Parmenidism will be given and the context from which and in which it was born and developed in the XXᵉ century will be outlined. The 'original structure' will then be explained. It is the logical-conceptual knot which, according to Severino, is the true foundation, since it allows the Being to be shown in its full authenticity, that is, without contamination by nothingness. The second half of Severino's writings will also be discussed. The path to the affirmation of authentic Being through the "sunset" of being-that-is-not will be shown. Finally, we will expose how Severino manages to give a new meaning to the phenomenon of death, which no longer has to do with nothingness but only with Being, as an approach to the Glory. Mots-clé: Emanuele Severino, néo-parmenidisme, structure originelle, Être, Néant, mort. Le but de ce travail est la mise en circulation de la pensée du philosophe italien Emanuele Severino. Le néo-parménidisme, dont Severino est le plus grand représentant, est une voix intéressante dans le panorama philosophique italien et européen d'aujourd'hui et peut ouvrir un nouveau terrain à la recherche philosophique, en particulier dans la thématique de la mort. Nous nous intéresserons à donner une définition du néo-parménidisme et à esquisser le contexte à partir duquel et dans lequel il est né et s'est développé au XXᵉ siècle. Nous traiterons ensuite la "structure originelle", c'est-à-dire ce nœud logico-conceptuel qui, selon Severino, est le vrai fondement, car il permet de montrer l'être dans sa pleine authenticité, c'est-à-dire sans contamination par le néant. Nous aborderons aussi la seconde moitié des écrits de Severino, dans laquelle est théorisée et montrée la voie vers l'affirmation de l'Être authentique à travers le « coucher du soleil » de l'être-qui-n'est-pas. Enfin nous montrerons comment Severino arrive à donner un nouveau significat au phénomène de la mort, qui n'a plus à voir avec le néant mais seulement avec l'Être, en tant qu'approche à la Gloire. Keywords: Emanuele Severino; néo-parmenidisme; structure originelle; Être; Néant; mort; Emanuele Severino; Neo-Parmenidism; original structure; Being; Nothingness; death Available in a digital repository NRGL
Italský novo-parmenideismus ve 20. století. Filosofie Emanuele Severina a smrt jako životní nutnost

Keywords: Emanuele Severino, Neo-Parmenidism, original structure, Being, Nothingness, death. The aim of this work is to put into circulation the thought of the Italian philosopher Emanuele Severino. ...

Barbieri, Sofia; Klass, Tobias Nikolaus; Flock, Philip
Univerzita Karlova, 2021

Radikální relační ontologie: prožitek diference nitra
Garrigue, Arthur; Klass, Tobias Nikolaus; Goddard, Jean-Christophe
2021 - French
This work unfolds Arturo Escobar's radical relational ontology in an imagined discussion with Gilbert Simondon. Questioning Escobar's academic reception in the North, we seek the answer in Escobar's own work, in his proposal of a political ontology and the pluriversal posture it underlies. In trying to grasp what radical difference means, understood as ontological excess, we come to the point of having to outline a pluriversal ethic of otherness in order to "live fearlessly the difference from within". Key words: relational-ontology; indigenous-struggles-for-the-territory ;ontological- conflicts ; otherness ; radical-otherness; anthropology ;philosophy; Arturo-Escobar; Gilbert- Simondon Ce travail déploie l'ontologie relationnelle radicale d'Arturo Escobar, dans une discussion imaginée avec Gilbert Simondon. Questionnant la réception universitaire d'Escobar au Nord, nous cherchons la réponse dans l'œuvre d'Escobar lui-même, dans sa proposition d'une ontologie politique et la posture pluriverselle qu'elle sous-tend. En tentant de saisir ce que signifie la différence radicale, comprise comme excès ontologique, nous en arrivons à devoir esquisser une éthique pluriverselle de l'altérité pour « vivre sans peur la différence de l'intérieur ». Mots clés : ontologie-relationnelle;luttes-indigènes-pour-le-territoire;conflits-ontologiques; altérité; altérité-radicale; anthropologie; philosophie; Arturo-Escobar; Gilbert-Simondon Keywords: ontologie-relationnelle;luttes-indigènes-pour-le-territoire;conflits-ontologiques;altérité; altérité-radicale;anthropologie;philosophie;Arturo-Escobar;Gilbert-Simondon; relational-ontology;indigenous-struggles-for-the-territory ;ontological-conflicts ;otherness ;radical-otherness ;anthropology ;philosophy ;Arturo-Escobar ;Gilbert-Simondon Available in a digital repository NRGL
Radikální relační ontologie: prožitek diference nitra

This work unfolds Arturo Escobar's radical relational ontology in an imagined discussion with Gilbert Simondon. Questioning Escobar's academic reception in the North, we seek the answer in Escobar's ...

Garrigue, Arthur; Klass, Tobias Nikolaus; Goddard, Jean-Christophe
Univerzita Karlova, 2021

S vyloučením veřejnosti Jeana-Paula Sartra: divadelní hra a její filmové adaptace
Dautova, Anna; Voldřichová - Beránková, Eva; Pohorský, Aleš
2021 - French
Our master's thesis is an interdisciplinary study on the play No Exit by Jean-Paul Sartre and its film adaptations - the French one directed by Jacqueline Audrey in 1954, and the English one directed by Philip Saville in 1964. The work is divided into two parts - literary and cinematographic analysis. In the first part we will focus on the play No Exit in the historical, cultural and philosophical context, find its role among the other literary texts of Sartre and study in more detail the text itself - its form, main motifs, etc. In the second part we will analyze its cinematographic potential. Comparing the two adaptations with each other and with the play, we will start with the general characteristics and then move on to the comparative analysis of two chosen episodes. Naše diplomová práce je interdisciplinární studie divadelní hry No Exit od Jeana-Paula Sartra a jejích filmových adaptací - francouzské od Jacqueline Audrey z roku 1954 a anglické od Philipe Saville z roku 1964. Práce je rozdělena do dvou částí - literární a kinematografická analýza. V první části se zaměříme na hru No Exit v historickém, kulturním a filozofickém kontextu, najdeme její roli mezi ostatními literárními texty Sartra a podrobněji zanalýzujeme samotný text - jeho formu, hlavní motivy atd. Ve druhé části budeme analýzovat jeho kinematografický potenciál. Při srovnání těchto dvou adaptací mezi sebou a s hrou začneme s obecnými charakteristikami a poté přejdeme ke srovnávací analýze dvou vybraných epizod. Keywords: Jean-Paul Sartre|Francouzská literatura|S vyloučením veřejnosti|filozofie|existencialismus|divadlo|kinematografie|filmové adaptace; Jean-Paul Sartre|French literature|No Exit|Philosophy|Existentialism|theatre|cinema|film adaptations Available in a digital repository NRGL
S vyloučením veřejnosti Jeana-Paula Sartra: divadelní hra a její filmové adaptace

Our master's thesis is an interdisciplinary study on the play No Exit by Jean-Paul Sartre and its film adaptations - the French one directed by Jacqueline Audrey in 1954, and the English one directed ...

Dautova, Anna; Voldřichová - Beránková, Eva; Pohorský, Aleš
Univerzita Karlova, 2021

Hervé Guibert : vzkříšení Autora
Rumpíková, Michaela; Voldřichová - Beránková, Eva; Mengozzi, Chiara
2021 - French
1 Michaela Rumpíková, Résurrection de l'auteur : Hervé Guibert Abstract Hervé Guibert's writings are shocking, revolting, surprising with their explicit and expressive content. The author's desire to show, to reveal and to expose himself transforms his private universe into a space where intimacy becomes extimacy. His exhibitionist project is accomplished with the assistance of a literary genre, autofiction, the new postmodern cosmos of the "I". This thesis seeks to analyse the notion and the modalities of his "I", intimately connected to the themes of body, illness, life, death and resurrection, in his literary chronicles of AIDS, To the Friend Who Did Not Save My Life, The Compassionnate Protocol, Modesty, or Immodesty and The Man in the Red Hat. The "I" of the autodiegetic narrator appears as fragmentary and unstable. His "self" configures and unconfigures at the same time. There is a sense of alienation from his own body which has been dramatically altered by the illness. As a consequence, we witness both physical and psychological defragmentation of the subject. The body, constituent of the "I" identity, gradually transforms into an impersonal "it", an entity apart. In order to (re)construct himself, the author uses various writing processes that help him become familiar with his new "self". Finally,... 1 Michaela Rumpíková, Résurrection de l'auteur : Hervé Guibert Abstrakt Tvorba Hervého Guiberta je šokující, revoltující a překvapivá, a to díky svému explicitnímu obsahu. Autorova touha se ukázat, odhalit a vystavit, proměňuje jeho soukromý vesmír v prostor, kde se intimita stává extimitou. Jeho exhibicionistický projekt se realizuje s pomocí nového literárního žánru autofikce: nový postmoderní kosmos vyjádření "já". V této diplomové práci se pokusíme provést analýzu právě tohoto pojmu "já" a jeho modalit v narativním prostoru. "Já", jakožto vyjádření autorovi identity, je zde úzce spjato s tématy těla, nemoci, života, smrti a vzkříšení. Naše studie se bude odvíjet od Guibertovy kroniky o AIDS, À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, Le protocole compassionnel, L'homme au chapeau rouge a La Pudeur ou l'Impudeur. "Já" autodiegetického vypravěče se jeví jako fragmentární a nestabilní. Jeho "já" se skrze text konfiguruje a zároveň de-konfiguruje. Zaznamenáváme pocit vyprávěčova odcizení od jeho vlastního těla, které bylo dramaticky postiženo smrtelnou nemocí. V důsledku toho se stáváme svědky jak fyzické, tak i psychické defragmentace subjektu. Tělo, jakožto součást identity "já", se postupně transformuje na neosobní zájmeno "ono". Jeví se jako oddělená entita od subjektu. Aby se mohl subjekt (znovu)... Keywords: Hervé Guibert|littérature française|identité|Sida|autofiction|Roland Barthes|Postmodernisme; Hervé Guibert|French Literature|identity|AIDS|autofiction|Roland Barthes Available in a digital repository NRGL
Hervé Guibert : vzkříšení Autora

1 Michaela Rumpíková, Résurrection de l'auteur : Hervé Guibert Abstract Hervé Guibert's writings are shocking, revolting, surprising with their explicit and expressive content. The author's desire to ...

Rumpíková, Michaela; Voldřichová - Beránková, Eva; Mengozzi, Chiara
Univerzita Karlova, 2021

Fenomén enantiosémie v současné francouzštině
Syerikova, Marharyta; Mudrochová, Radka; Kučerová, Magdalena
2021 - French
The phenomenon of enantiosemy in contemporary French The diploma thesis deals with enantiosemy in contemporary French. It is a linguistic phenomenon, which by its nature falls into the field of lexical semantics, but it receives much less, if any, attention. Despite the fact that the term « enantiosemy » was introduced in scientific circles more than a hundred years ago, its terminological definition has no fixed contours. The aim of the work is to define the term enantiosemy in a broader linguistic environment, to compare its grasp and to present the main lines of its characteristics. At the same time, we will notice the presence-absence of the analyzed phenomenon in the relevant study material of the French language. Also in this work will be shown different types of opposites of enantiosemic words. The selected enantiosemic words will be subjected to diachronic analysis. In addition, the phenomenon of interlingual enantiosemy will be investigated using the example of French and English. Key words : enantiosemy, opposites, homonymy, antonymy, semantics, polysemy, interlingual enantiosemy Fenomén enantiosémie v současné francouzštině Diplomová práce se věnuje enantiosémii v současné francouzštině. Jedná se o lingvistický jev, který svou povahou spadá do oblasti lexikální sémantiky, nicméně se mu dostává mnohem menší, neli žádné, pozornosti. Přes skutečnost, že byl termín "enantiosemia" představen ve vědeckých kruzích před více než sto lety, jeho terminologické vymezení nemá pevné kontury. Cílem práce je tedy jednak vymezit termín enantiosémie v širším lingvistickém prostředí, porovnat jeho uchopení a představit hlavní linie jeho charakteristik. V této práci budou také ukázány různé typy protikladů enantiosemických slov. Vybraná enantiosemická slova budou podrobena diachronní analýze. Fenomén interlingvální enantiosemie bude dále zkoumán na příkladu francouzštiny a angličtiny. Klíčová slova : enantiosémie, protiklady, homonymie, antonymie, sémantika, polysémie, interlingvální enantiosemie Keywords: enantiosémie|protiklady|homonymie|antonymie|sémantika|polysémie|interlingvální enantiosemie; enantiosemy|opposites|homonymy|antonymy|semantics|polysemy|interlingual enantiosemy Available in a digital repository NRGL
Fenomén enantiosémie v současné francouzštině

The phenomenon of enantiosemy in contemporary French The diploma thesis deals with enantiosemy in contemporary French. It is a linguistic phenomenon, which by its nature falls into the field of ...

Syerikova, Marharyta; Mudrochová, Radka; Kučerová, Magdalena
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases