Number of found documents: 7453
Published from to

Digitální aplikace v nutriční terapii diabetika 2.typu
Gabajová, Kristína; Karbanová, Martina; Kytnarová, Jitka
2022 - Slovak
Introduction: The prevalence of type 2 diabetes is increasing in epidemic proportions, especially in low- and middle-income countries. There is an urgent need for new methods to address the increasing incidence of type 2 diabetes. Controlling food intake is important in type 2 diabetics, which also helps in weight loss. Digital applications can be very beneficial when it comes to monitoring food intake and can also provide feedback on energy and nutritional value. The ubiquity of mobile phone use and Internet access makes mHealth technology a viable tool and aid in mode prevention and management in type 2 DM. Objective: The aim of the research was: (1) to determine whether nutritional intervention through digital applications makes sense; (2) to determine whether we can determine weight reduction based on subjective evaluation; and (3) to determine whether the recalculation of the menu in this study is necessary. Methods: This work was like a retrospective study. The data were obtained through the Vitadio Health program, which lasts 12 months, but in our research, the first 3 months, which indicate an intensive phase, were evaluated. A total of 473 photos from 22 users (15 men, 7 women) were obtained and analyzed. 3 consecutive entry/exit days were selected from the available menu entries. The... Úvod: Prevalencia diabetu 2. typu narastá v epidemických rozmeroch najmä v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Existuje naliehavá potreba nových metód na riešenie zvyšujúceho sa výskytu diabetu 2. typu. Kontrolovanie príjmu potravy je u diabetikov 2. typu dôležitý, čo pomáha aj pri redukcii hmotnosti. Digitálne aplikácie môžu byť veľmi prospešné, čo sa týka sledovanie príjmu potravy a môžu taktiež poskytnúť spätnú väzbu o energetickej a nutričnej hodnote. Všadeprítomnosť používania mobilných telefónov a prístupu k internetu robí z technológie mHealth životaschopný nástroj a pomoc pri prevencii a zvládaní režimu pri DM 2. typu. Cieľ: Cieľom výskumu bolo: (1) zistiť, či má nutričná intervencia cez digitálne aplikácie zmysel; (2) zistiť, či podľa subjektívneho hodnotenia vieme určiť redukciu hmotnosti; a (3) zistiť, či je prepočet jedálničku v tomto výskume potrebný. Metodika: Táto práca mala charakter retrospektívnej štúdie. Dáta boli získavané prostredníctvom programu Vitadio Health, ktorý trvá 12 mesiacov, avšak v našom výskume boli hodnotené prvé 3 mesiace, ktoré vyznačujú intenzívnu fázu. Bolo získaných a analyzovaných celkom 473 fotiek od 22 užívateľov (15 mužov, 7 žien). Z dostupných záznamov jedálničkov boli vybrané 3 po sebe idúce dni vstupne/výstupne. Boli využívané nasledujúce dáta od... Keywords: diabetes mellitus; moderné aplikácie diabetológie; online aplikácie v nutričnej terapii; diabetes mellitus; modern applications of diabetology; online applications in nutritional therapy Available in a digital repository NRGL
Digitální aplikace v nutriční terapii diabetika 2.typu

Introduction: The prevalence of type 2 diabetes is increasing in epidemic proportions, especially in low- and middle-income countries. There is an urgent need for new methods to address the increasing ...

Gabajová, Kristína; Karbanová, Martina; Kytnarová, Jitka
Univerzita Karlova, 2022

Wnuczka Polaka, Mutti von Deutschland: krizový management Angely Merkel z polské perspektivy (2014-2016)
Krempaská, Barbora; Handl, Vladimír; Rydel, Jan
2022 - Slovak
This thesis deals with Angela Merkel's crisis management using the example of the Ukrainian and migration crises in the Polish political discourse. The aim of the research, which relied on the method of content analysis of stenographic transcripts of meetings of the Polish Sejm, was to find out how the Polish political elite perceived crisis management of Angela Merkel as the leader of Germany and the EU in these crises, what motivation they thought accompanied these actions, and what this showed about the Polish political scene itself. Before Angela Merkel left the chancellor's chair after 16 years, she was regarded as one of the most powerful world leaders, having led Germany and the EU through several major crises. However, many of the German Chancellor's actions have become divisive within the EU and, as the example of Poland has shown, also in the internal politics of the Member States. The analysis has revealed that the assessment of Angela Merkel's policies by Polish MPs mirrors the internal political split between the two major Polish parties, the Civic Platform and Law and Justice. Predkladaná diplomová práca sa zaoberá krízovým manažmentom Angely Merkel na príklade ukrajinskej a migračnej krízy v poľskom politickom diskurze. Cieľom výskumu, ktorý spočíval na metóde obsahovej analýzy stenografických zápisov zo schôdzí poľského Sejmu bolo zistiť, ako poľská politická elita vnímala krízový manažment Angely Merkel ako líderky Nemecka a EÚ v týchto krízach, aká motivácia tieto kroky podľa nich sprevádzala a čo to vypovedalo o poľskej politickej scéne samotnej. Než po 16-tich rokoch Angela Merkel opustila kancelárske kreslo, bola považovaná za jednu z najmocnejších svetových líderiek, ktorá v čele Nemecka a EÚ previedla Európu viacerými závažnými krízami. Mnohé kroky nemeckej kancelárky sa však stali predmetom rozkolu v rámci EÚ a ako sa ukázalo na príklade Poľska aj vo vnútornej politike členských štátov. Analýza ukázala, že hodnotenie politiky Angely Merkel poľskými poslancami je zrkadlom vnútropolitického rozkolu dvoch najväčších poľských strán, Občianskej platformy a Práva a Spravodlivosti. Keywords: Angela Merkel; Nemecko; Poľsko; ukrajinská kríza; migračná kríza; poľský Sejm; krízový manažment; Angela Merkel; Germany; Poland; Ukrainian crisis; migration crisis; Sejm of the Republic of Poland; crisis management Available in a digital repository NRGL
Wnuczka Polaka, Mutti von Deutschland: krizový management Angely Merkel z polské perspektivy (2014-2016)

This thesis deals with Angela Merkel's crisis management using the example of the Ukrainian and migration crises in the Polish political discourse. The aim of the research, which relied on the method ...

Krempaská, Barbora; Handl, Vladimír; Rydel, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Klastrová definice umění Denise Duttona
Kyjacová, Natália; Kubalík, Štěpán; Dadejík, Ondřej
2022 - Slovak
The thesis focuses on Denis Dutton's cluster definition of art, its critique and possible defence in the context of evolutionary aesthetics. The main theme that accompanies the thesis is the connection between the evolutionary origins of art and its definition today. After an introductory presentation of evolutionary aesthetics' approaches to the search for the origin and definition of art, the central section is devoted to Dutton's cluster theory. This is presented from two perspectives - against the background of his understanding of the Darwinian-inspired concept of art, that is, based on natural and sexual selection, and against the background of Berys Gaut's original cluster theory. Dutton's theory has faced criticisms of the normative universalism that his evolutionary theory has the potential to set up, the subjectivity regarding antipathy to modern art, and the over-openness of the cluster. The thesis will attempt to evaluate the critique and to clarify whether Dutton succeeds in advocating a link between the origins of art and its modern definition. Keywords: Denis Dutton, evolutionary aesthetics, darwinism, adaptation, cluster theory, definition of art. Práca sa zameriava na klastrovú definíciu umenia Denisa Duttona, jej kritiku a možnú obhajobu v kontexte evolučnej estetiky. Hlavnou témou, ktorá prácu sprevádza a na ktorú sa na pozadí Duttonovej teórie zameriava, je súvislosť medzi evolučným pôvodom umenia a jeho definíciou dnes. Po úvodnom predstavení prístupov evolučnej estetiky k hľadaniu pôvodu a definície umenia nasleduje ústredná časť, ktorá je venovaná Duttonovej klastrovej teórii. Tá je predstavená z dvoch pohľadov - na pozadí jeho chápania konceptu umenia inšpirovaného darwinizmom, teda na základe prirodzeného a pohlavného výberu, a na pozadí pôvodnej klastrovej teórie Berysa Gauta. Duttonova teória čelí kritikám najmä voči normatívnemu univerzalizmu, ktorý má svojou evolučnou teóriou potenciál nastaviť, subjektivite ohľadom antipatie k modernému umeniu a voči prílišnej otvorenosti klastru. Práca sa pokúsi o vyhodnotenie kritiky a o objasnenie, či sa Duttonovi darí zastávať prepojenie pôvodu umenia a jeho modernej definície. Kľúčové slová: Denis Dutton, evolučná estetika, darwinizmus, adaptácia, klastrová teória, definícia umenia. Keywords: Denis Dutton|evolučná estetika|darwinizmus|adaptácia|klastrová teória|definícia umenia; Denis Dutton|evolutionary aesthetics|darwinism|adaptation|cluster theory|definition of art Available in a digital repository NRGL
Klastrová definice umění Denise Duttona

The thesis focuses on Denis Dutton's cluster definition of art, its critique and possible defence in the context of evolutionary aesthetics. The main theme that accompanies the thesis is the ...

Kyjacová, Natália; Kubalík, Štěpán; Dadejík, Ondřej
Univerzita Karlova, 2022

Detekce nabitých produktů ion-molekulárních reakcí za nízkých teplot
Vanko, Erik; Plašil, Radek; Rubovič, Peter
2022 - Slovak
This thesis investigates ion-molecule reaction studies with the use of an apparatus with a cryogenic 22-pole RF ion trap. In the introduction, we explain the suitability of an ion trap technique for measurements with conditions replicating interstellar medium. We created a technical draft by which we propose an upgrade of ion optics in a region between a mass analyser and a detector. The draft consists of a set of electrostatic electrodes. The proper effect on the ion optics was theoretically tested by multiple simulations in a programmed model of the detection system. We installed the set of electrodes into the apparatus. The new configuration was optimized by using an algorithm for finding extremes of a function. Finally, we tested the upgraded apparatus on a study of an ion- molecule reaction. The new configuration shows stability and greater control over the trajectory of an ion beam. The study's results are being prepared for publication in an impacted journal. 1 Táto práca rozoberá štúdium ión - molekulárnych reakcií za použitia aparatúry s kryo- génnou 22 pólovou rádio-frekvenčnou pascou. V úvode vysvetľujeme správnosť využitia techniky na merania pri podmienkach replikujúcich medzihviezdny priestor. Pokračuje návrhom vylepšenia iónovej optiky medzi vývodom hmotnostného analyzátora a detek- tora aparatúry za použitia súboru elektrostatických elektród. Korektnosť návrhu bola pred jeho vyhotovením overená niekoľkými simuláciami v naprogramovanom modely de- tekčného systému. Súbor elektród bol vyrobený a nami nainštalovaný do aparatúry. Nová konfigurácia bola následne optimalizovaná použitím algoritmu hľadania extrému funkcie veľa premenných. Finálne bola vylepšená aparatúra otestovaná na štúdiu ión - molekulovej reakcie. Nová konfigurácia preukazuje stabilitu a lepšiu kontrolu nad dráhou iónového lúča. Výsledky zo štúdie sú pripravované k publikácii v impaktovanom časopise. 1 Keywords: iónová pasca|vylepšenie detekčného systému; ion trap|detection system upgrade Available in a digital repository NRGL
Detekce nabitých produktů ion-molekulárních reakcí za nízkých teplot

This thesis investigates ion-molecule reaction studies with the use of an apparatus with a cryogenic 22-pole RF ion trap. In the introduction, we explain the suitability of an ion trap technique for ...

Vanko, Erik; Plašil, Radek; Rubovič, Peter
Univerzita Karlova, 2022

Renesanční kachle v Prešově a jejich regionální kontext
Soltészová, Kitty; Slivka, Michal; Mácelová, Marta
2022 - Slovak
In 2016, a potter's workshop was probably discovered in the center of Prešov. A large amount of pottery and tiles come from the place.The presence of the workshop is a significant finding on its own, but the unique motifs on the front of the tile chambers adds to the meaning. Although the depiction of coats of arms on tiles is known, it is the first time when the coat of arms of today's East Slovak cities such as Prešov and Kežmarok is present on stove tiles. The task of my thesis is to date and evaluate the regional significance of this unique finding. V roku 2016 bola v centre Prešova pravdepodobne objavená hrnčiarska dielňa. Z miesta pochádza veľké množstvo keramiky a kachlíc. Lokalizácia dielne je významným zistením, ale na význame pridávajú kachlice s jedinečnými motívmi na priečelí kachľových komôr. Hoci je zobrazenie erbov na kachliach známe, je to prvýkrát, že sa na kachliach nachádzajú erby dnešných východoslovenských miest ako Prešov a Kežmarok. Úlohou mojej diplomovej práce je datovanie a vyhodnotenie tohto jedinečného nálezu z hľadiska regionálneho významu. Keywords: renesanční kachle|Prešov|středověké cechy; Renaissance tiles|Prešov|medieval crafts Available in a digital repository NRGL
Renesanční kachle v Prešově a jejich regionální kontext

In 2016, a potter's workshop was probably discovered in the center of Prešov. A large amount of pottery and tiles come from the place.The presence of the workshop is a significant finding on its own, ...

Soltészová, Kitty; Slivka, Michal; Mácelová, Marta
Univerzita Karlova, 2022

Speciace rtuti ve vzorku historického léčivého přípravku
Landl, Richard; Červený, Václav; Nesměrák, Karel
2022 - Slovak
In this final work, extraction methods for the determination of the total mercury concentration and its speciation analysis in a sample of historical medicinal product are evaluated. The first half of the experimental part is devoted to the determination of total mercury concentration in a sample of the historical medicinal product Naso Merfen unguentum using different evaluation methods with different standards used. Extraction with a mixture of hydrochloric acid and nitric acid was used for this determination. In this sample mercury is in the form of sparingly soluble phenylmercuric borate. The concentration (5.4 ± 2.0) · 10−2 % phenylmercuric borate was determined by evaluating the individual procedures. The next step was the speciation analysis of the historical drug sample and other samples that were used as reference materials. Extractions with tetramethyl ammonium hydroxide were used for specific analysis. From the determination of the mercury concentration in the reference materials, the extraction yields for both extraction methods was evaluated. For the standards of mercuric sulphide and phenylmercuric borate, both methods of extraction and determination were unsuitable due to their very low solubility. For mercuric sulfide, the yield of extraction with tetramethyl ammonium hydroxide was... V tejto záverečnej práci sú vyhodnotené extrakčné metódy pre stanovenie celkovej koncentrácie ortuti a jej špeciačnú analýzu vo vzorke historického liečivého prípravku. Prvá polovica experimentálnej časti je venovaná stanoveniu celkovej koncentrácie ortuti vo vzorke historického liečivého prípravku Naso Merfen unguentum pomocou rôznych metód vyhodnotenia s použitím rôznych štandardov. Pre toto stanovenie bola použitá extrakcia zmesou kyseliny chlorovodíkovej a kyseliny dusičnej. Vo vzorke sa ortuť nachádza vo forme málo rozpustného boritanu fenylortuťnatého. Vyhodnotením jednotlivých postupov bola stanovená koncentrácie (5,4±2,0)·10−2 % boritanu fenylortuťnatého. Ďalším krokom bola špeciačná analýza vzorky historického liečiva a ďalších vzoriek, ktoré boli použité ako referenčné materiály. Pre špeciačnú analýzu bola použitá extrakcia tetrametyl hydroxidom amónnym. Zo stanovení koncentrácie ortuti v referenčných materiáloch bola vyhodnotená výťažnosť extrakcie pre obidva spôsoby extrakcie. Pre štandardy sulfidu ortuťnatého a boritanu fenylortuťnatého boli obidva spôsoby extrakcie a stanovenia vzhľadom na ich veľmi nízku rozpustnosť nevhodné. Pre sulfid ortuťnatý bola stanovená výťažnosť extrakcie tetrametyl hydroxidom amónnym 1,2·10-3 % a extrakcie kyselinami 1,8·10-4 %. Zo stanovenia ortuti vo... Keywords: Špeciácia ortuti; HPLC; UV-fotochemické generovanie studených pár; atómová absorpčná spektrometria; Naso Merfen unguentum; Mercury speciation; HPLC; UV-Photochemical generation; of cold vapor; Atomic absorption spectrometry; Naso Merfen unguentum Available in a digital repository NRGL
Speciace rtuti ve vzorku historického léčivého přípravku

In this final work, extraction methods for the determination of the total mercury concentration and its speciation analysis in a sample of historical medicinal product are evaluated. The first half of ...

Landl, Richard; Červený, Václav; Nesměrák, Karel
Univerzita Karlova, 2022

Vodní pily a mlýny v okrese Čadca v letech 1918 - 1950
Hrtus, Martin Dominik; Jakubec, Ivan; Janotová, Šárka
2022 - Slovak
The presented thesis aims to approach the development of sawmills and mills in the political district of Čadca in the period between 1918 (the establishment of the Czechoslovak Republic) and 1950 (the closure of most companies). The object of the research is primary water-powered devices, but in a broader context also companies with other forms of propulsion. The work describes their technical development, the process of their modernization, technology transfer. At the same time, it examines the impact of natural and economic conditions on these forms of business in the period under review. Finally, it also aims to map the objects of former sawmills and mills. The information obtained in this way is intended to supplement the inputs from archival research, especially in the issue of the technical equipment of individual plants. Source work draws on map materials I. II. and III. military survey and documents stored in the Čadca archive, a branch of the State Archives in Žilina. Predkladaná diplomová práca si kladie za cieľ priblížiť vývoj píl a mlynov na území politického okresu Čadca v období vymedzenom rokmi 1918 (vznik ČSR) až 1950 (ukončenie činnosti väčšiny podnikov). Objektom výskumu sú primárne zariadenia na vodný pohon ale v širšom kontexte aj podniky s inou formou pohonu. Práca približuje ich technický vývoj, proces ich modernizácie, transferu technológii. Zároveň skúma vplyv prírodných a hospodárskych pomerov na tieto formy podnikania v sledovanom období. Konečne si tiež kladie za cieľ zmapovanie objektov bývalých píl a mlynov. Takto získané informácie majú slúžiť na doplnenie vstupov z archívneho výskumu, obzvlášť v otázke technického vybavenia jednotlivých prevádzok. Pramenne práca čerpá z mapových materiálov I. II. a III. vojenského mapovania a archívnych podkladov uložených v Štátnom archíve v Žiline so sídlom v Bytči, pobočka archívu Čadca. Keywords: Hospodárske dejiny|Československo|mlyny|píly|Slovensko|Kysuce; Economic history|Czechoslovakia|water saws|mills|Slovakia|Kysuce Available in a digital repository NRGL
Vodní pily a mlýny v okrese Čadca v letech 1918 - 1950

The presented thesis aims to approach the development of sawmills and mills in the political district of Čadca in the period between 1918 (the establishment of the Czechoslovak Republic) and 1950 (the ...

Hrtus, Martin Dominik; Jakubec, Ivan; Janotová, Šárka
Univerzita Karlova, 2022

Validizace screeningové metody Teploměrová stupnice emocí u pacientů s chronickou bolestí
Macko, Tomáš; Raudenská, Jaroslava; Bezdíček, Ondřej
2022 - Slovak
The primary goal of this work is to validate the visual analog screening scale Emotion Thermometer (ET) in patients with chronic non-cancer lower back pain. In addition, the work aimed to verify the presumed relationships of clinically significant anxiety, its related concepts and depression with chronic pain and to explore which factors predict decrease in level of function and presence of psychiatric diagnosis according to MINI in patients with chronic pain. In the first chapter, the theoretical part of the thesis deals with the description of the ET tool and a systematic overview of validation and empirical studies. The second chapter focuses on mapping the relationships between stable affective components of ET (distress, anxiety, depression, anger) and chronic pain. The empirical part of the work has a quantitative design and is realized in the form of observational analytical cross-sectional study, in which two hundred and eighty-one patients hospitalized at the Department of Rehabilitation and Sports Medicine of the 2nd Faculty of Medicine at Charles University and at the University Hospital in Motol participated. Participants of the study underwent a clinical examination in the form of an interview and a questionnaire survey. 16 % of the participants met the MINI criteria for major... Primárnym cieľom práce je validizácia vizuálne analógov skríningovej škály Teplomerová stupnica emócií (ET) u chronickou nenádorovou bolesťou dolnej časti chrbta. Naviac si práca kládla za cieľ overiť predpokladané vzťahy klinicky významnej anxiety príbuzných konceptov a explorovať, ktoré faktory predikujú chronickou bolesťou zníženie funkčnos psychiatrické jednotky podľa MINI. Teoretická časť práce sa venuje deskripcii nástroja E ké prehľadu uskutočnených validizačných a empirických štúdií. Druhá kapitola je zameraná mapovanie vzťahov medzi stabilnými afektívnymi komponentami ET ( chronickou bolesťou. Empirická časť práce má kvantitatív realizovaná je formou observačne analytick štúdi ých tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy akultní Účastníci štúdie absolvovali klinické vyšetrenie prostredníctvom dotazníkové šetreni ritériá veľkú depresívnu a pre generalizovanú úzkostnú poruchu Všetky jednotlivé stup sumačné skóre celého nástroj signifikantnú kladnú asociáciu s nástrojom BDI - - - väčšina stupníc sumačné skóre signifikantne korelovalo s - - Vnútorná konzistencia celého nástroja ET6 (α = 0,82) štyroch afektívnych domén ET4 (α = 0,87) vykazovala veľmi dobrú mieru vnútornej konzistencie MDE podľa bola najoptimálnejšia stupnica %, špecificit cut off skóre GAD podľa MINI bola... Keywords: anxieta|depresia|chronická bolesť|Teplomerová stupnica emócií (ET)|validizácia; anxiety|depression|chronic pain|Emotion Thermometer (ET)|validation Available in a digital repository NRGL
Validizace screeningové metody Teploměrová stupnice emocí u pacientů s chronickou bolestí

The primary goal of this work is to validate the visual analog screening scale Emotion Thermometer (ET) in patients with chronic non-cancer lower back pain. In addition, the work aimed to verify the ...

Macko, Tomáš; Raudenská, Jaroslava; Bezdíček, Ondřej
Univerzita Karlova, 2022

Kuturní domy na území Prahy a Středních Čech v období 1948 - 1989 a jejich integrovaná umělecká díla
Jamnická, Alena; Alt, Jaroslav; Tourek, Jiří
2022 - Slovak
The aim of the diploma thesis is to present artistic objects conceived within the architecture of cultural houses since the onset of the communist regime in 1948. The theoretical part of the thesis introduces the development of architectural tendencies of the first and second half of the 20th century, the process of construction of cultural houses and, in context, the mood of the society at that time. The practical part presents a selection of five houses of culture built between 1948 - 1989, which are located in the geographical area of Prague and Central Bohemia. Data collection was carried out using field research methodology, through a critical evaluation of available historical sources and secondary literature. The supporting element of the research is the photographic documentation of the artworks and architecture of the cultural houses, which is accessible within the appendices of the thesis. Keywords Cultural Houses, Art in Architecture, Czech Architecture after 1948, Socialist Realism, Typification, Communism, Prague, Central Bohemia Diplomová práca má za ciel predstaviť výtvarné objekty koncipované v rámci architektúry kultúrnych domov od nástupu komunistického režimu v roku 1948. Teoretická časť práce približuje vývoj architektonických tendencií prvej a druhej polovice 20. storočia, proces výstavby kultúrnych domov a v kontexte aj náladu vtedajšej spoločnosti. V praktickej časti je prezentovaný výber piatich domov kultúry vybudovaných v období medzi rokmi 1948 - 1989, ktoré sú uchopené v geografickej oblasti Prahy a Stredných Čiech. Zber dát prebiehal pomocou metodológie terénneho výskumu, pomocou kritického zhodnotenia dostupných dobových prameňov a sekundárnej literatúry. Nosným prvkom výskumu je fotografická dokumentácia výtvarných diel a architektúry kultúrnych domov, ktorá je prístupná v rámci príloh diplomovej práce. Kľúčové slová Kultúrne domy, umenie v architektúre, česká architektúra po 1948, socialistický realizmus, typizácia, komunizmus, Praha, Stredné Čechy Keywords: kulturní domy; umění v architektuře; česká architektura po 1948; socialistický realismus; typizace; komunismus; Praha; Střední Čechy; Cultural Houses; Art in Architecture; Czech Architecture after 1948; Socialist Realism; Typification; Communism; Prague; Central Bohemia Available in a digital repository NRGL
Kuturní domy na území Prahy a Středních Čech v období 1948 - 1989 a jejich integrovaná umělecká díla

The aim of the diploma thesis is to present artistic objects conceived within the architecture of cultural houses since the onset of the communist regime in 1948. The theoretical part of the thesis ...

Jamnická, Alena; Alt, Jaroslav; Tourek, Jiří
Univerzita Karlova, 2022

Rozvoj lidského kapitálu v zemích BRICS: vzdělání v Číně, Indii a Jihoafrické republice
Šupolíková, Lenka; Kučerová, Irah; Vlček, Václav
2022 - Slovak
This diploma thesis deals with the development of human capital in China, India, and South Africa. It focuses on the historical development and the main milestones in the development of education systems in individual countries and subsequently their current state. The aim is to compare individual countries in terms of human capital development and to figure out why South Africa is ranked worse than the other two countries in the World Bank's Human Capital Index, even though it is one of the upper middle-income countries along with China and India is a country with a lower middle income and yet it is ranked higher in this ranking. The work examines the history of the development of education systems in individual countries and describes their significant milestones that have influenced education to such an extent that the country is still struggling with the consequences. Firstly, this thesis describes the current state of education systems and gathers important characteristics and major problems. These problems stem mainly from historical developments, which have caused China to reform its education in order to get rid of the consequences of Soviet influence. India has been particularly influenced by British influence, which has changed its traditional education and is currently struggling with... Táto diplomová práca sa zaoberá rozvojom ľudského kapitálu v Číne, Indii a Juhoafrickej republike. Sústreďuje sa na historický vývoj a hlavné míľniky rozvoja vzdelávacích systémov jednotlivých krajín a následne ich súčasným stavom. Cieľom je porovnať jednotlivé krajiny z hľadiska rozvoja ľudského kapitálu a prísť na to, prečo je Juhoafrická republika hodnotená v rebríčku Indexu ľudského kapitálu Svetovej Banky horšie ako ostatné dve krajiny, aj keď spolu s Čínou spadá medzi krajiny s vyšším stredným príjmom a India je dokonca krajina z nižším stredným príjmom a predsa sa v tomto rebríčku umiestňuje na vyšších pozíciách. Práca skúma históriu vývoja vzdelávacích systémov v jednotlivých krajinách a popisuje ich významné míľniky, ktoré ovplyvnili školstvo natoľko, že krajiny s následkami doteraz bojujú. Následne táto práca opisuje súčasný stav vzdelávacích systémov a vyzdvihuje najdôležitejšie črty a hlavné problémy. Tieto problémy pramenia najmä z historického vývoja, ktorý spôsobil, že Čína musela reformovať svoje školstvo aby sa zbavila následkov sovietskeho vplyvu. India bola ovplyvnená najmä britským vplyvom, ktorý zmenil jej tradičné školstvo a v súčasnosti bojuje s mnohými problémami, medzi ktoré patrí najmä vysoká negramotnosť a nerovnomerný prístup k vzdelávaniu. Nerovnomerný prístup k... Keywords: rozvoj; ľudský kapitál; BRICS; India; Čína; Juhoafrická republika; ekonomický rast; vzdelanie; teória ľudského kapitálu; development; human capital; BRICS; India; China; South Africa; economic growth; education; theory of human capital Available in a digital repository NRGL
Rozvoj lidského kapitálu v zemích BRICS: vzdělání v Číně, Indii a Jihoafrické republice

This diploma thesis deals with the development of human capital in China, India, and South Africa. It focuses on the historical development and the main milestones in the development of education ...

Šupolíková, Lenka; Kučerová, Irah; Vlček, Václav
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases