Number of found documents: 101425
Published from to

Diagnostika a zhodnocení stavu konstrukce mostu
Lehocký, Peter; Komárková, Tereza; Kocáb, Dalibor
2022 - Slovak
This diploma thesis focuses on diagnostics of bridge structures. First part of this diploma thesis will focus on theoretical knowledge about bridge structures and common diagnostic techniques suited for examining material priperties of samples taken from structure. Second part of this thesis will focus on practical use of experiments used in diagnostic branch. I will be doing visual observation of concrete structure followed by experiments on core samples. End of thesis will be evaluating structure from global perspective and will deliver specific sugestions for renovation. Diplomová práca sa zoberá stavebným prieskumom mostného objektu. Prvá časť diplomovej práce sa bude venovať teoretickým poznatkom o mostných konštrukciách a všeobecne známim diagnostickým metódam pre určenie materiálových vlastností telies odobraných z konštrukcie. Druhá časť sa bude skladať z praktického využita skúšok využívaných v skúšobníctve. Na konkrétnej mostnej konštrukcii bude rozobraná vizuálna prehliadka a následne budú vykonávané skúšky na odobraných vrtoch. Záver práce bude hodnotiť konštrukciu z globálneho hľadiska a budú uvedené konkrétne návrhy na rekonštrukciu. Keywords: Diagnostics; Compressive strength; Concrete; Modulus of elasticity; Bridge structure; Gerberus beam; Absorption; Defect; Beam; Inspection; Non-destructive testing Available in a digital repository NRGL
Diagnostika a zhodnocení stavu konstrukce mostu

This diploma thesis focuses on diagnostics of bridge structures. First part of this diploma thesis will focus on theoretical knowledge about bridge structures and common diagnostic techniques suited ...

Lehocký, Peter; Komárková, Tereza; Kocáb, Dalibor
Vysoké učení technické v Brně, 2022

District Police Department of the Czech Republic in Brno-Bohunice, Preparation for Construction
Dubecký, Tomáš; Brandtner, Michal; Šlanhof, Jiří
2022 - Czech
The aim of the diploma thesis is to prepare the construction called the District Police Department of the Czech Republic in Brno, Bohunice. The diploma thesis contains a technical report on the construction technology project, which deals with architectural and construction design solutions, coordination situation and transport routes, where critical points are assessed time and financial plan of construction, where all construction objects are described with their time and financial schedule, a study of the implementation of the main construction stages, which addresses the various stages of construction. The diploma thesis contains a technical report, item budget, plan for the establishment and liquidation of buildings and drawings of construction site equipment for each stage, design of the main construction machinery for the construction. A detailed time plan of the main building, a plan of its supply of materials for the rough construction was prepared for the given construction. Furthermore, the work contains a technological regulation for a reinforced concrete monolithic staircase, which is related to the control and test plan for a reinforced concrete monolithic staircase. The next assignment deals with the item budget of the main building for the rough construction, the drawing of the formwork for the reinforced concrete monolithic staircase and the economic assessment and evaluation of construction cranes. Cílem diplomové práce je příprava realizace stavby s názvem Obvodní oddělení policie ČR v Brně, Bohunicích. Diplomová práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, která se zaobírá architektonickým a stavebně konstrukčním řešením, koordinační situaci a trasy dopravních tras, kde jsou posuzovány kritická místa časový a finanční plán stavby, kde jsou popsány veškeré objekty stavby s jejich časovým a finančním rozvržením, studii realizace hlavních stavebních etap, která řeší jednotlivé fáze stavby. Diplomová práce obsahuje technickou zprávu, položkový rozpočet, plán zřízení a likvidace objektů a výkresy zařízení staveniště k jednotlivým etapám, návrh hlavních stavebních strojů pro danou stavbu. Pro danou stavbu byl vypracován podrobný časový plán hlavního stavebního objektu, plán jeho zásobování materiálem pro hrubou stavbu. Dále práce obsahuje technologické předpis pro železobetonové monolitické schodiště, ke kterému se vztahuje kontrolní a zkušební plán pro železobetonové monolitické schodiště. V dalším zadání se zabývá položkovým rozpočtem hlavního objektu pro hrubou stavbu, výkresem bednění pro železobetonové monolitické schodiště a ekonomickým posouzením a vyhodnocením stavebních jeřábů. Keywords: Obvodní oddělení policie ČR; časový plán hlavního stavebního objektu; monolitické železobetonové schodiště; stacionární jeřáb; kontrolní a zkušební plán; zařízení staveniště; položkový rozpočet; bednění železobetonového monolitického schodiště; keramické tvárnice; Spiroll; plochá střecha.; District Police Department of the Czech Republic; time schedule of the main building; monolithic reinforced concrete staircase; stationary crane; control and test plan; construction site equipment; item budget; formwork of a reinforced concrete monolithic staircase; ceramic blocks; Spiroll; flat roof. Available in a digital repository NRGL
District Police Department of the Czech Republic in Brno-Bohunice, Preparation for Construction

The aim of the diploma thesis is to prepare the construction called the District Police Department of the Czech Republic in Brno, Bohunice. The diploma thesis contains a technical report on the ...

Dubecký, Tomáš; Brandtner, Michal; Šlanhof, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Galéria Lučenec - vybrané části stavebně technologického projektu
Jakobei, Michal; Štěpán, Richard; Motyčka, Vít
2022 - Slovak
The main purpose of this thesis is to describe in detail the processes of selected parts of the construction technology project for the construction of the department store Galéria Lučenec, based on the project documentation provided by the principal engineer. It is a large-scale new building with a cast-in-place reinforced concrete load-bearing structure with steel elements located in the center of Lučenec. The diploma thesis consists of the main parts such as the technical report of the construction technology project, a detailed coordination situation of the construction site, and a detailed time and financial plan of individual buildings. Within the main building, a study of the main technological stages of construction, elaboration of the project site equipment together with the associated design documentation and the technical report, design of the main construction machines and mechanisms, time schedule of the main building processes, and an item budget are described. Within the technological regulation and the control plan, the diploma thesis is focused on the cast-in-place structures of the superstructure. In the final part of the project, there are chapters devoted to topics such as occupational health and safety on the construction site, evaluation of LEED 2009 certification, the procedure for securing the construction pit, and the assessment of the main vertical lifting mechanisms. Hlavným zámerom tejto diplomovej práce je podrobné spracovanie vybraných častí stavebne technologického projektu pre stavbu obchodného domu Galéria Lučenec na základe poskytnutej projektovej dokumentácie od generálneho projektanta. Typovo sa jedná a rozsiahlu novostavbu s monoliticko-oceľovou nosnou konštrukciou v centre mesta Lučenec. Diplomová práca sa skladá z hlavných častí ako je technická správa stavebne technologického projektu, koordinačná situácia stavby a objektový časový a finančný plán. V rámci hlavného objektu je popísaná štúdia hlavných technologických etáp výstavby, vypracovanie projektu zariadenia staveniska spolu s výkresovou dokumentáciou a technickou správou, návrh hlavných stavebných strojov a mechanizmov, časový plán hlavného stavebného objektu a položkový rozpočet. V rámci technologické predpisu a kontrolného plánu je diplomová práca zameraná na realizáciu a kontrolu monolitických konštrukcií hrubej vrchnej stavby. V záverečnej časti projektu sú kapitoly venované témam ako bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, zhodnotenie certifikácie LEED 2009, postup na zabezpečenie stavebnej jamy a posúdenie hlavného montážneho prostriedku. Keywords: Construction technology project; department store; piled foundations; foundation slab; cast-in-place structure; Lučenec; underground garage; site equipment; tower crane; concrete pump; sheet piling. Available in a digital repository NRGL
Galéria Lučenec - vybrané části stavebně technologického projektu

The main purpose of this thesis is to describe in detail the processes of selected parts of the construction technology project for the construction of the department store Galéria Lučenec, based on ...

Jakobei, Michal; Štěpán, Richard; Motyčka, Vít
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Príprava realizácie polyfunkčných domov v Bratislave
Janíček, Peter; Průcha, Aleš; Kantová, Radka
2022 - Slovak
This diploma thesis deals with the preparation of the implementation of multifunctional buildings in Bratislava. These are three detached multi-storey apartment buildings connected by a joint basement. The diploma thesis includes a technical report to the construction technological project, a study of the implementation of main technological phases, solving of broader relations of transport routes with the design of supply routes, a time schedule and a financial plan of the object, a detailed time plan for the rough substructure and rough superstructure, a building site equipment project, a machine assembly design and its assessment, a technological regulation for monolithic structures, a control plan and test plan for monolithic structures, a specification of the time period of the removal of the formwork of monolithic structures, an occupational safety and health plan and selected points of the LEED certification. The thesis also includes a plan for securing resources for the rough structure with added schedules of workers, machines and building materials, a cost estimation budget of selected technological processes, a noise study, and a financial analysis of the expected investment profit. Diplomová práca rieši prípravu realizácie polyfunkčných domov v Bratislave. Jedná sa o tri samostatne stojace viacpodlažné bytové domy spojené spoločným suterénom. Diplomová práca obsahuje technickú správu k stavebne technologickému projektu, štúdiu realizácie hlavných technologických etáp, riešenie širších vzťahov dopravných trás s návrhom zásobovacích trás, objektový časový a finančný plán, podrobný časový plán pre hrubú spodnú a hrubú hornú stavbu, projekt zariadenia staveniska, návrh strojnej zostavy a jej posúdenie, technologický predpis pre monolitické konštrukcie, kontrolný a skúšobný plán pre monolitické konštrukcie, stanovenie doby oddebnenia monolitických konštrukcií, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vybrané body certifikácie LEED. Práca tiež zahŕňa plán zaistenia zdrojov pre hrubú stavbu doplnený o bilanciu pracovníkov, strojov a stavebného materiálu, položkový rozpočet vybraných technologických procesov, hlukovú štúdiu a finančnú analýzu predpokladaného zisku investície. Keywords: Multifunctional building; apartment buildings; technological subphase; monolith reinforced concrete; rough structure; excavation (earthwork); structural underground walls; special foundation; rough substructure; vertical load bearing structures; horizontal load-bearing structures; watertight concrete structure; rough superstructure; formwork; building site equipment; technological regulation; time schedule; cost estimation budget; machine set; occupational safety and health care Available in a digital repository NRGL
Príprava realizácie polyfunkčných domov v Bratislave

This diploma thesis deals with the preparation of the implementation of multifunctional buildings in Bratislava. These are three detached multi-storey apartment buildings connected by a joint ...

Janíček, Peter; Průcha, Aleš; Kantová, Radka
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Residential complex Troubsko - construction technology plan
Jurák, Ondřej; Doubek, Rostislav; Biely, Boris
2022 - Czech
The aim of the diploma thesis is to elaborate a selected part of the construction technology plan for the Residential complex Troubsko. Specifically, it is focused on a pair of mirror-image apartment buildings marked SO 12.11 and SO 12.12. The building is located in the area of a former pond, which was backfilled in the past. The foundation strips are therefore placed on vibrated gravel pillars. The structure of the building is proposed as a traditional masonry building, the horizontal load-bearing structures consists of the cast-in-place reinforced concrete floor and the roof structure is designed as a flat roof. The thesis consists in a technical report pertaining to the construction technology plan, evaluation of transport routes, technological regulation for the cast-in-place reinforced concrete floor above 1PP and a time schedule for rough construction. Also elaborated are construction site equipment including a drawing and text part, a control and test plan, itemized budget with bill of quantities for rough construction, design of machine sets and work safety solutions are elaborated. Předmětem diplomové práce je zpracování vybrané části stavebně technologického projektu pro Obytný soubor Troubsko. Konkrétně je zaměřena na dvojici zrcadlově otočených bytových domů označených jako SO 12.11 a SO 12.12. Stavba se nachází na území bývalého rybníku, který byl v minulosti zasypán. Základové pasy jsou proto uloženy na vibrovaných štěrkových pilířích. Budova je tradiční zděná stavba s železobetonovým monolitickým stropem a plochou střechou. Obsahem práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, vyhodnocení dopravních tras, technologický předpis pro železobetonový monolitický strop nad 1PP a časový harmonogram pro hrubou stavbu. Dále je vypracováno zařízení staveniště s výkresovou i textovou částí, kontrolní a zkušební plán, položkový rozpočet s výkazem výměr pro hrubou stavbu, návrh strojních sestav a řešení bezpečnosti při práci. Keywords: Obytný soubor; Troubsko; bytový dům; hrubá stavba; vibrované štěrkové pilíře; technická zpráva; zařízení staveniště; dopravní trasy; strojní sestava; technologický předpis; rozpočet; harmonogram; zkušební plán; smlouva o dílo.; Residential complex; Troubsko; apartment building; rough construction; vibrated gravel pillars; technical report; site equipment; transport routes; machine set; technological regulation; itemized budget; time schedule; check and test plan; contract for work. Available in a digital repository NRGL
Residential complex Troubsko - construction technology plan

The aim of the diploma thesis is to elaborate a selected part of the construction technology plan for the Residential complex Troubsko. Specifically, it is focused on a pair of mirror-image apartment ...

Jurák, Ondřej; Doubek, Rostislav; Biely, Boris
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Construction management from the investor's point of view
Gregorová, Lucie; Mollová, Eva; Výskala, Miloslav
2022 - Czech
The main aim of the thesis is to introduce the reader to the issues of preparation and management of buildings from the perspective of the investor. The task of the thesis is to describe the course of individual phases of the project life cycle from the perspective of the investor and creat the relevant documentation for project management. The output of the thesis is a practical demostration of the above-mentioned issues on a real project for a specific client and an analysis of the planned and actual costs needed to ipmplement the project. Hlavním cílem diplomové práce je uvést čtenáře do problematiky přípravy a řízení staveb z pohledu investora. Úkolem práce je popsat průběh jednotlivých fází životního cyklu projektu z pohledu investora a vypracovat potřebnou dokumentaci k řízení projektu. Výstupem práce je praktická ukázka uvedené problematiky na reálném projektu u konkrétního zadavatele a analýza plánovaných a skutečně vynaložených nákladů potřebných k realizaci projektu. Keywords: projekt; projektové řízení; investor; účastníci výstavby; územní rozhodnutí; stavební řízení; strukturní plán; organigram; matice odpovědnosti; časový harmonogram; reporting; kontroling; náklady; financování; project; project management; investor; construction participants; planning permission; building approval process; structural plan; organigram; liability matrix; schedule; reporting; controlling; costs; financing Available in a digital repository NRGL
Construction management from the investor's point of view

The main aim of the thesis is to introduce the reader to the issues of preparation and management of buildings from the perspective of the investor. The task of the thesis is to describe the course of ...

Gregorová, Lucie; Mollová, Eva; Výskala, Miloslav
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Eliška Přemyslovna Kindergarten
Herůdek, Pavel; Nespěšný, Ondřej; Pěnčík, Jan
2022 - Czech
The subject of my diploma thesis is a design of new kindergarten and elaboration of documentation for the construction. The building is situated in the southwestern suburb of Brno, in the district Brno-Starý Lískovec district. The building is set in a slightly sloping terrain. The building has two floors and and basement, created by partial basement of the building. The building is characterized with two wings designed at right angles and a decent coloured facade. The building contains two kindergarten classrooms with a capacity of 48 children with operational facilities, a rentable part for public, the administrative of the school and a technical facilities of the building. The first floor contains two separate kindergarten classes, each with 24 children, teacher's cabinet, toy storage room and a kitchen. The kitchen is designed without food preparation, with a food delivery company. Each kindergarten class has its own entrance. On the second floor is a rentable space containing a classroom, workshop, lounge and terrace. There are also an isolation room, a gym for children and a head master's office. The building is designed to a low energy standard, definated by near zero heat energy building (nzeb) standarts. There is established a wheelchair access to the building, A lift is proposed in the building. The structural design is proposed as a ceramic block wall with contact insulation system. The vertical strucutres are made of reinforced concrete cast-in-place ceiling. The building is based on concrete foundation and is covered by a single-skin, flat roof with a layer of extensive flora. Předmětem řešení mé diplomové práce je návrh a novostavby mateřské školy a vypracování dokumentace pro provedení stavby. Stavba je situována v jihozápadní části města Brna, v městské části Brno-Starý Lískovec. Stavba je osazena do mírně svažitého terénu. Budova má dvě nadzemní podlaží a suterén, vzniklý částečným podsklepením objektu. Objekt je charakterizován dvěma křídly, navržených do pravého úhlu a decentně probarvenou fasádou. Objekt obsahuje dvě třídy mateřské školy o kapacitě 48 dětí s provozním zázemím, veřejně pronajímatelnou část, administrativní provoz školy a technické provozy objektu. První nadzemní podlaží obsahuje dvě oddělené třídy mateřské školy, každá s návrhem 24 dětí, zázemí vychovatelek, sklad hraček a kuchyň. Kuchyň je navržena bez přípravy pokrmu, s dovozem jídel externí firmou. Každá třída mateřské školy má vlastní vstup. V druhém nadzemním podlaží se nachází pronajímatelný prostor obsahující učebnu, dílnu, společenskou místnost a terasu. Dále se nachází vedlejší a administrativní místnosti pro provoz mateřské školy, izolační místnost, pohybovou hernu a ředitelnu. Budova je navržena v nízkoenergetickém standartu, jako budova s téměř nulovou spotřebou tepla (nZEB). Budova je navržena pro užívání osobami s omezenou možnosti pohybu a orientace. V objektu je navržen výtah. Konstrukčním řešením je zděný stěnový objekt z cihelných bloků a kontaktním zateplením. Stropní konstrukce jsou monolitické, železobetonové desky. Objekt je založen na pásech z prostého betonu a je zastřešen jednoplášťovou, zelenou, plochou střechou s vrstvou extenzivní zeleně Keywords: Mateřská škola; částečně podsklepený; kontaktní zateplovací systém; jednoplášťová plochá střecha; základové pásy; výtah; Porotherm; železobetonová stropní deska; budova s téměř nulovou spotřebou energií (nZEB); systém zpětného získávání tepla; zelená extenzivní střecha.; Kindergarten; partial basement; contact thermal insulation system; single-skin flat roof; concrete foundation strips; lift; Porotherm; cast-in-place reinforced ceiling; nearly zero energy building (nZEB); heat recovery systém; flat roof with a layer of extensive flora. Available in a digital repository NRGL
Eliška Přemyslovna Kindergarten

The subject of my diploma thesis is a design of new kindergarten and elaboration of documentation for the construction. The building is situated in the southwestern suburb of Brno, in the district ...

Herůdek, Pavel; Nespěšný, Ondřej; Pěnčík, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Nosná železobetonová konstrukce vícepodlažního obytného objektu
Badány, Kristián; Laníková, Ivana; Šimůnek, Petr
2022 - Slovak
The objective of the diploma thesis is a design and check of load-bearing concrete structure of multi-storey residential building. The building is located in Brno. The total ground plan’s dimensions are 39,32 x 22,58 metres, total height of the building in the highest point is 10,29 metres. The object is three-storey building with rectangular plan with partial basement designed as cast-in-place concrete frame and two above-ground floor designed as reinforced concrete walls and masonry walls. Load-bearing floor structures are designed as reinforced concrete slabs. Drawing documentation is included. Obsahom diplomovej práce je návrh a statické posúdenie nosnej betónovej konštrukcie obytného bytového domu. Budova je situovaná v meste Brno. Celkové pôdorysné rozmery stavby sú 39,320 x 22,58 m, celková výška objektu v najvyššom bode je 10,29 m. Jedná sa o trojpodlažní objekt obdĺžnikového tvaru, zložený z jedného čiastočne podzemného podlažia, ktoré je navrhnuté ako monolitický skelet a dvoch nadzemných podlaží, ktoré tvoria železobetónové steny a steny z nosných keramických tvaroviek. Nosné stropné konštrukcie sú navrhnuté ako železobetónové dosky. Súčasťou práce je výkresová dokumentácia vybraných posudzovaných prvkov. Keywords: Design check; residential building; cast-in-place concrete frame; reinforced concrete wall; load-bearing floor structure; reinforced concrete slab Available in a digital repository NRGL
Nosná železobetonová konstrukce vícepodlažního obytného objektu

The objective of the diploma thesis is a design and check of load-bearing concrete structure of multi-storey residential building. The building is located in Brno. The total ground plan’s dimensions ...

Badány, Kristián; Laníková, Ivana; Šimůnek, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Guesthouse Solanec
Šrámek, Jakub; Krupica, Roman; Bantová, Sylva
2022 - Czech
The diploma thesis on the topic of pension Solanec is processed at the level of documentation for the construction. The building is rectangular shape and contains a basement and three floors. The building will serve as a restaurant and guest house. The guest house contains nineteen double rooms and four quadruple rooms. A structural system of the building is brick, combined and consists of a permanent formwork in the basement and in the above floor is ceramic blocks of the type of THERM. The roof structures are designed as monolithic reinforced concrete slabs. The building is roofed by a saddle and pitched roof, formed by a truss system. The building is insulated with the ETICS system. Diplomová práce na téma penzion Solanec je zpracována na úrovni dokumentace pro provádění staveb. Objekt je jednoduchého obdélníkového tvaru a obsahuje suterén a tři nadzemní podlaží. Budova bude sloužit jako restaurace a penzion, který obsahuje devatenáct dvoulůžkových a čtyři čtyřlůžkové pokoje. Nosný systém objektu je zděný, kombinovaný a je tvořen tvarovkami ztraceného bednění v suterénu a keramickými tvárnicemi typu THERM v nadzemním podlaží. Stropní konstrukce jsou řešeny jako monolitické železobetonové desky. Objekt je zastřešen šikmou sedlovou střechou tvořenou vazníkovou soustavou. Objekt je kompletně zateplen systémem ETICS. Keywords: Diplomová práce; penzion; dvacet tři pokojů; šikmá střecha; Diploma thesis; guest house; twenty-three rooms; pitched roof Available in a digital repository NRGL
Guesthouse Solanec

The diploma thesis on the topic of pension Solanec is processed at the level of documentation for the construction. The building is rectangular shape and contains a basement and three floors. The ...

Šrámek, Jakub; Krupica, Roman; Bantová, Sylva
Vysoké učení technické v Brně, 2022

The design of the repair of the asphaltic lining of embankment dam
Dostál, Kryštof; Rudolfová, Mirka; Říha, Jaromír
2022 - Czech
This diploma thesis deals with the design of repairs to the asphalt concrete facing of the upper reservoir of the pump-storage power station Dlouhé Strána. The first part summarizes the knowledge about asphalt concrete facings, experience from foreign constructions and a description of the damage on this hydraulic structure. The second part defines the variants of repairs and the selection of the most suitable on the basis of decision analysis. Tato diplomová práce se zabývá návrhem možností oprav asfaltobetonového plášťového těsnění na horní nádrži přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. První část shrnuje poznatky o asfaltobetonových těsnicích pláštích, zkušenosti ze zahraničních vodních děl a popisem poškození vyskytujících se na tomto vodním díle. V druhé části jsou vymezeny varianty oprav a výběr té nejvhodnější na základě rozhodovací analýzy. Keywords: Přečerpávací vodní elektrárna; asfaltobeton; plášťové těsnění; puchýře; horní nádrž; poškození asfaltobetonových těsnicích plášťu; pumped-storage power station; asphalt concrete; facing; upper reservoir; damage of the asphalt concrete facings Available in a digital repository NRGL
The design of the repair of the asphaltic lining of embankment dam

This diploma thesis deals with the design of repairs to the asphalt concrete facing of the upper reservoir of the pump-storage power station Dlouhé Strána. The first part summarizes the knowledge ...

Dostál, Kryštof; Rudolfová, Mirka; Říha, Jaromír
Vysoké učení technické v Brně, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases