Number of found documents: 101483
Published from to

Log-periodic antenna for UHF band
Povolný, Ondřej; Horák, Jiří; Láčík, Jaroslav
2022 - Czech
Semestral thesis is focused on the design, analysis and optimization of a log-periodic dipole antenna for UHF measurements. Antenna is introduced with design equations, simulated and optimized to minimize input port reflection coefficient and maximize gain. After that, the antenna cover is introduced and the simulation results are compared for the antenna without cover. Semestrální práce se zabývá návrhem, analýzou a optimalizací logaritmicko-periodické antény pro měření v pásmu UHF. Anténa je v práci představena spolu s návrhovými vztahy, simulována a optimalizována pro minimalizaci vstupního činitele odrazu a maximalizaci zisku. Dále je doplněna krytem a výsledky simulací jsou porovnány pro anténu bez krytu. Keywords: logaritmicko-periodická anténa; EMC; anténa; měřící anténa; log-periodic dipole antenna; EMC; antenna; measuring antenna Available in a digital repository NRGL
Log-periodic antenna for UHF band

Semestral thesis is focused on the design, analysis and optimization of a log-periodic dipole antenna for UHF measurements. Antenna is introduced with design equations, simulated and optimized to ...

Povolný, Ondřej; Horák, Jiří; Láčík, Jaroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2022

The design of the repair of the asphaltic lining of embankment dam
Dostál, Kryštof; Rudolfová, Mirka; Říha, Jaromír
2022 - Czech
This diploma thesis deals with the design of repairs to the asphalt concrete facing of the upper reservoir of the pump-storage power station Dlouhé Strána. The first part summarizes the knowledge about asphalt concrete facings, experience from foreign constructions and a description of the damage on this hydraulic structure. The second part defines the variants of repairs and the selection of the most suitable on the basis of decision analysis. Tato diplomová práce se zabývá návrhem možností oprav asfaltobetonového plášťového těsnění na horní nádrži přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. První část shrnuje poznatky o asfaltobetonových těsnicích pláštích, zkušenosti ze zahraničních vodních děl a popisem poškození vyskytujících se na tomto vodním díle. V druhé části jsou vymezeny varianty oprav a výběr té nejvhodnější na základě rozhodovací analýzy. Keywords: Přečerpávací vodní elektrárna; asfaltobeton; plášťové těsnění; puchýře; horní nádrž; poškození asfaltobetonových těsnicích plášťu; pumped-storage power station; asphalt concrete; facing; upper reservoir; damage of the asphalt concrete facings Available in a digital repository NRGL
The design of the repair of the asphaltic lining of embankment dam

This diploma thesis deals with the design of repairs to the asphalt concrete facing of the upper reservoir of the pump-storage power station Dlouhé Strána. The first part summarizes the knowledge ...

Dostál, Kryštof; Rudolfová, Mirka; Říha, Jaromír
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Comparison of speed measurement by hydrometric propeller and laser anemometer
Kosík, Ondřej; Haluza,, Miloslav; Zubík, Pavel
2022 - Czech
This final thesis deals primarily with the comparison of two calibration approaches. It determines the degree of mutual agreement and tries to answer the reasons of their deviations. This agreement was measured by the LDA method. It was found that the calibration approach based on the reference framework of values of the previous bachelor thesis differs systematically from the calibration using calibration equations obtained from certified laboratories by -2 %. The causes of this deviation were investigated using LDA and PIV. Although a significant number of measurements were performed, all tested hypotheses were refuted and therefore it was not possible to determine their cause. Tato diplomová práce se primárně zabývá srovnáním dvou kalibračních přístupů. Zjišťuje míru vzájemné shody a snaží se zodpovědět důvody jejich odchylek. Tato shoda byla měřena prostřednictvím metody LDA. Bylo zjištěno, že kalibrační přístup vycházející z referenčního rámce hodnot předcházející bakalářské práce se liší od kalibrace pomocí kalibračních rovnic získaných z certifikovaných laboratoří systematicky o -2 %. Příčiny této odchylky byly zkoumány pomocí LDA a PIV. Ačkoliv bylo provedeno značné kvantum měření, došlo k vyvrácení všech testovaných hypotéz, a proto nebylo možné určit jejich příčinu. Keywords: měření rychlosti; rychlostní pole; kalibrace; hydrometrická vrtule; propeler; LDA; PIV; procentuální odchylka; speed measurement; velocity field; calibration; hydrometric propeller; propeller; LDA; PIV; percentage deviation Available in a digital repository NRGL
Comparison of speed measurement by hydrometric propeller and laser anemometer

This final thesis deals primarily with the comparison of two calibration approaches. It determines the degree of mutual agreement and tries to answer the reasons of their deviations. This agreement ...

Kosík, Ondřej; Haluza,, Miloslav; Zubík, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Physical and Mathematical modelling of Chimney Demolition
Ficker, Tomáš; Keršner, Zbyněk; Frantík, Petr
2022 - Czech
The thesis deals with physical and numerical modelling of downsized model of chimney and its demolition. The properties of downsized physical model, which is made of wooden cubes, are being researched and experimentally tested. The physical experiments are then designed using software FyDiK. Numerical Model is simplified to 2D problem, whereas the problem includes dynamic effects. Conformity of designed software model and physical experiment is tested. The aim of this thesis is to achive the best possible conformity of physical and numerical models. Práce se zabývá fyzikálním a numerickým modelováním zmenšeniny konstrukce komínu a jeho následné demolice. Vlastnosti zmenšeného fyzikálního modelu, tvořeného dřevěnými kostkami, jsou zkoumány a ověřeny pomocí experimentů. Dále jsou tyto experimenty simulovány numericky v programu FyDiK. Numerický model je zjednodušen na 2D problém, přičemž jsou do výpočtu zahrnuty dynamické jevy. Dále je testována shoda výpočtového modelu s reálným experimentem. Cílem práce je dosažení co největší možné shody fyzikálních a numerických modelů. Keywords: Dynamický systém; pád; experiment; komín; Dynamical system; crash; experiment; chimney Available in a digital repository NRGL
Physical and Mathematical modelling of Chimney Demolition

The thesis deals with physical and numerical modelling of downsized model of chimney and its demolition. The properties of downsized physical model, which is made of wooden cubes, are being researched ...

Ficker, Tomáš; Keršner, Zbyněk; Frantík, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Design and evaluation of the remedial works of railway embankment in Vsetín area
Vašina, Adam; Paseka, Antonín; Štefaňák, Jan
2022 - Czech
This document is focused on the elucidation of embankment deformation nearby žst. Valašská Polanka, with subsequent proposal of remediation measures, for which the own software and commercial software Plaxis 2D were used. Práce je zaměřená na objasnění příčin svahových deformací úseku trati v oblasti žst. Valašská Polanka s následným návrhem sanačních opatření, pro které bylo využito vlastního softwaru a komerčního softwaru Plaxis 2D. Keywords: Železniční násep; Plaxis 2D; metoda konečných prvků (MKP); analýza mezní rovnováhy; numerická analýza; stupeň stability; sanace; inženýrskogeologický průzkum; Railway embankment; Plaxis 2D; finite element method (FEM); analysis of limit equilibrium; numeric analysis; factor of safety; ground investigation Available in a digital repository NRGL
Design and evaluation of the remedial works of railway embankment in Vsetín area

This document is focused on the elucidation of embankment deformation nearby žst. Valašská Polanka, with subsequent proposal of remediation measures, for which the own software and commercial software ...

Vašina, Adam; Paseka, Antonín; Štefaňák, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2022

The panel housing estate Brno Bohunice - public space and its sustainability
Spilková, Klára; Tichý, Jan; Pavlovský, Tomáš
2022 - Czech
This Diploma Thesis deals with the panel housing estate Brno Bohunice built in 1972 – 1989. A special attention is devoted to public space between the Moldavska and Ukrajinska streets. The theoretical part of the diploma thesis outlines the history of panel housing estates from their inception to the present. Further, it deals with public space and regeneration of panel housing estates. There follows an overview of the panel housing estate Bohunice and its brief development. The practical part focuses on an analysis of the selected area. On this basis the urban concept of regeneration of the defined area is articulated. The aim of the proposal is to create functional and sustainable public space in the area of the panel housing estate Bohunice. Ideally, this work could become a basis and impulse for the regeneration of public spaces in the Bohunice housing estate, as well as in other panel housing estates in the Czech Republic. The aim of the thesis is to outline the complex issues of public spaces of panel housing estates and the possibilities of their improvement. Tato diplomová práce se zabývá brněnským sídlištěm Bohunice, které bylo vystavěno v letech 1972 – 1989. Konkrétně je pozornost zaměřena na veřejný prostor mezi ulicemi Moldavská a Ukrajinská. Teoretická část diplomové práce shrnuje historii panelových sídlišť od jejich vzniku až po současnost. Dále se zabývá veřejným prostorem a regenerací panelových sídlišť, popisem sídliště Bohunice a jeho stručným vývojem. Praktická část je zaměřena na urbanistickou analýzu zvoleného prostoru, na jejímž základě je vytvořen urbanistický koncept regenerace vymezeného území. Cílem návrhu je vytvoření funkčních a udržitelných veřejných prostranství v prostoru panelového sídliště Bohunice. Tato práce by se v ideálním případě mohla stát podkladem i impulsem k regeneraci veřejných prostorů sídliště Bohunice i ostatních panelových sídlišť v České republice. Cílem je představit komplexní problematiku veřejných prostor panelových sídlišť a možnosti jejich zlepšení. Keywords: panelové sídliště; železobeton; prefabrikace; panelová soustava; veřejný prostor; Brno; územní plán; urbanistická analýza; regenerace; udržitelnost; Bohunice; panel housing estate; reinforced concrete; prefabrication; panel system; public space; Brno; zoning plan; urban analysis; regeneration; sustainability; Bohunice Available in a digital repository NRGL
The panel housing estate Brno Bohunice - public space and its sustainability

This Diploma Thesis deals with the panel housing estate Brno Bohunice built in 1972 – 1989. A special attention is devoted to public space between the Moldavska and Ukrajinska streets. The theoretical ...

Spilková, Klára; Tichý, Jan; Pavlovský, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Development of masonry systeme for simple construction of internal masonry structures
Lidmilová, Klára; Dobiáš,, Jiří; Zach, Jiří
2022 - Czech
The diploma thesis deals with the development of a new masonry system, for the production of which recycled brick could be used as a secondary raw material. In the field of literary research, the work deals with the methods of construction of vertical structures, the possibilities of lightening concrete, the life cycle of building materials and the use of secondary raw materials in construction. In the practical part, a masonry system was designed based on market research in the field of internal non-load-bearing masonry structures and requirements for these structures. In order to achieve these properties, concrete was chosen as the material for its production, where recycled brick was used as an alternative aggregate. As it is supposed to be a system for precise masonry, the material was compacted by vibrocompression. At the beginning, recipes were designed to verify the basic properties of concrete: density of hardened concrete, compressive strength and tensile bending strength, then other properties such as thermal conductivity and sound absorption coefficient were tested on improved recipes. Lightening and dimensional modules have been modified to achieve optimal properties. This was followed by a proposal for the method of masonry and surface treatment of a wall. Finally, the economic and environmental aspects of the masonry system were evaluated. Diplomová práce se zabývá vývojem nového zdicího systému, pro jehož výrobu by mohl být využit cihelný recyklát jako druhotná surovina. V oblasti literární rešerše se práce věnuje způsobům výstavby svislých konstrukcí, možnostem vylehčení betonu, životnímu cyklu stavebních materiálů a využití druhotných surovin ve stavebnictví. V praktické části byl na základě průzkumu trhu v oblasti vnitřních nenosných zděných konstrukcí a požadavků na tyto konstrukce navržen zdicí systém. Aby bylo dosaženo těchto vlastností, jako materiál pro jeho výrobu byl zvolen beton, kde byl použit cihelný recyklát jako alternativní kamenivo. Jelikož má jít o systém pro přesné zdění, materiál byl zhutňován vibrolisováním. Na počátku byly navrženy receptury, na kterých se ověřily základní vlastnosti betonu: objemová hmotnost ve ztvrdlém stavu, pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu, poté se na vylepšených recepturách zkoušely i další vlastnosti jako je součinitel tepelné vodivosti a činitel zvukové pohltivosti. Pro dosažení optimálních vlastností bylo upravováno vylehčení a rozměrové moduly. Na to navázal návrh způsobu zdění a povrchové úpravy stěny. Na závěr bylo vyhodnoceno ekonomické a ekologické hledisko zdicího systému. Keywords: cihelný recyklát; zdivo; zdicí prvek; druhotná surovina; životní cyklus; environmentální prohlášení o produktu; recycled brick; masonry; masonry unit; secondary raw material; life cycle; environmental product declaration Available in a digital repository NRGL
Development of masonry systeme for simple construction of internal masonry structures

The diploma thesis deals with the development of a new masonry system, for the production of which recycled brick could be used as a secondary raw material. In the field of literary research, the work ...

Lidmilová, Klára; Dobiáš,, Jiří; Zach, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Statics of an atypical family house
Bartoň, Jakub; Šiška, Radek; Strnad, Jiří
2022 - Czech
The diploma thesis deals with a desing and assessment a prestressed ceiling structure above a family house with a vegetated roof. The creation of the static model was analyzed by the SCIA Engineer program. Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením předpjatých konstrukcí rodinného domu s vegetační střechou. Vytvoření statického modelu bylo provedeno pomocí programu SCIA Engineer. Keywords: Předpjatá beton; vnitřní síly; nosná konstrukce; trámový strop; statický model; metoda konečných prvků; průvlak.; statický výpočet; mezní stav použitelnosti; Prestressed concrete; interal forces; supporting structure; beamed ceiling; static model; finite element method; static calculation; serviceability limit state Available in a digital repository NRGL
Statics of an atypical family house

The diploma thesis deals with a desing and assessment a prestressed ceiling structure above a family house with a vegetated roof. The creation of the static model was analyzed by the SCIA Engineer ...

Bartoň, Jakub; Šiška, Radek; Strnad, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Static analysis of an apartment building
Brázdil, Jakub; Strnad, Jiří; Zich, Miloš
2022 - Czech
Diploma thesis deals with the design and static analysis of an apartment building. The main task of thesis is to design and access the constructions of an expension of an apartment building. The assesment is carried out according to the ČSN EN 1992-1-1. Diplomová práce se zabývá návrhem a statickou analýzou bytového domu. Zadáním práce je navrhnout a posoudit konstrukce přístavby bytového domu. Posouzení konstrukce je provedeno dle ČSN EN 1992-1-1. Keywords: Železobeton; železobetonová deska; železobetonová stěna; železobetonový sloup; železobetonový trám; monolitická konstrukce; zatížení; zatěžovací stavy; Reinforced concrete; reinforced concrete slab; reinforced concrete wall; reinforced concrete column; reinforced concrete beam; monolithic structure; loads; load cases. Available in a digital repository NRGL
Static analysis of an apartment building

Diploma thesis deals with the design and static analysis of an apartment building. The main task of thesis is to design and access the constructions of an expension of an apartment building. The ...

Brázdil, Jakub; Strnad, Jiří; Zich, Miloš
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Apartment building in the gap site
Doupovec, Vojtěch; Pulec, Vladimír; Perla, Jan
2022 - Czech
The diploma thesis is focused on design of a monolithic reinforced concrete structure of an apartment building situated in a gap site. The foundation is designed on a foundation slab supported by piles, which together with the walls in the basement are made as a waterproofness concrete structure. It is a two-way wall construction system, made in a combination of masonry and reinforced concrete. The structure was assessed for the ultimate limit state and the serviceability limit state. Due to the requirement for waterproofness, the reinforcement was designed for non-force effects at an early stage. The work includes drawings of shapes and reinforcement. Diplomová práce se zabývá návrhem monolitické železobetonové konstrukce vícepodlažního bytového domu situovaného v proluce. Založení je navrženo na základové desce podporované piloty, která je spolu se stěnami v 1.PP provedena jako vodonepropustná betonová konstrukce. Jedná se o obousměrný stěnový konstrukční systém, provedený v kombinaci zdiva a železobetonu. Konstrukce byla posouzena na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Vzhledem k požadavku na vodonepropustnost, byl proveden návrh výztuže na nesilové účinky v raném stádiu. Součástí práce jsou výkresy tvarů a výztuže. Keywords: bílá vana; základová deska; stropní deska; obvodové stěny; železobeton; vodonepropustnost; nosná konstrukce; scia engineer; hydratační teplo; proluka; mezní stav únosnosti; mezní stav použitelnosti; šířka trhlin; white tank; foundation slab; floor slab; external walls; reinforced concrete; waterproofness; load-bearing structure; scia engineer; heat of hydration; gap site; ultimate limit state; serviceability limit state; crack width Available in a digital repository NRGL
Apartment building in the gap site

The diploma thesis is focused on design of a monolithic reinforced concrete structure of an apartment building situated in a gap site. The foundation is designed on a foundation slab supported by ...

Doupovec, Vojtěch; Pulec, Vladimír; Perla, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases