Number of found documents: 13590
Published from to

Křížové cesty v českých zemích v období baroka
ŘEPA, Tomáš; PAVLÍČEK, Martin; TOGNER, Milan
2019 - Czech
V českých zemích v době protireformace se záhy po bitvě na Bílé hoře objevují první křížové cesty komponované v krajině. Jednou vůbec z prvních je via crucis postavená na Svatém kopečku nad Mikulovem ve dvacátých letech 17. století. V jeho druhé polovině k jejich dalšímu šíření svou činností přispívali jezuité a františkáni, kteří křížovou cestu ideově zprostředkovávali Svatou zemi. Šíření kultu křížových pašijí mělo v českých zemích vlastní vývoj. Počet zastavení nebyl zpočátku závazný, varioval mezi 5 až 29 kaplí. Ty představovaly Kristovu cestu na Golgotu. nejčastěji od jeho zajetí v Getsemanské zahradě, Odsouzení k smrti až po jeho Uložení do hrobu. Poté co Klement XII. v roce 1731 ustavil závazný počet zastavení na čtrnáct a rozšířil možnosti jejich zakládání, resp. poté co Benedikt XIV. v roce 1741 povolil zakládání křížových cest v kostelech i mimo správu františkánů se ikonografický program a počet zastavení sjednotil. V českých zemích byly nejčastěji zastavení stavěna ve formě výklenkových kaplí s vkládanými obrazy malovanými na plech. Dizertační práce sleduje jak vývoj počtu zastavení, tak i typologii architektury a způsob zobrazení pašijových výjevů. Katalogovými hesly se snaží rekonstruovat jejich nejen mnohdy zapomenutý ikonografický program, ale i na základě pramenů přesněji datovat méně známé křížové cesty. Počet sedmdesáti tří exteriérových křížových cest postavených ve sledovaném období, jenž není konečný, dokládá silný protireformační vliv katolické církve rozprostřený po všech krajích Čech a Moravy. Potvrzuje se jím také pevné spojení christologického kultu se mariánskými svatyněmi. Panně Marii, která tím, že byla nanebevzatá, se v ní dovršilo její mateřství, které v Kristu vedlo ke spáse. In the period soon after the Battle of White Mountain, first Ways of Cross were founded in a landscape of the Czech Lands. The via crucis running up on the slope of the Saint Hill above Mikulov established in the twenties of 17th century was one of the first. In the second half of the century the Jesuits´ activities contributed to the further spreading of the Ways of Cross as well as the Franciscans who were closely connected with Christ´s passion way in Jerusalem in the Holy Land. The spreading of a cult of Ways of Cross led to particular developoment in the Czech Lands. At the beginning, the number of stations wasn´t obligatory. That´s why the Way of Cross was given by 5 to 29 stages. These presented the way of Jesus to the Cross, from Capturing of Jesus in the Garden of Gethsemane, his Condemnation till His Entombing. In 1731, after Clement XII set up mandatory number of stations on fourteen and made more possible their founding and in 1741 Benedict XIV gave way to found the Way of Cross in churches out of Franciscans´administration, the iconographical programme and number of stations were consolidated. The most frequently were built stations in a form of chapels with niche, in which pictures painted on metal plates were put. The thesis watches a development of numbers of stations, typology of architecture and ways of how the Christ Passion was depicted. By catalogue, tries to put together their frequently forgotten iconographical programme and on the basis of archive documents dates more precisely less known examples. The indefinite number of seventy three Ways of Cross built in the landscape in followed period appointed in the thesis illustrates the strong Counter-Reformation impact of Catholic Church on the whole of the Czech Lands. Hereby, the strong relation of cult of Christ to shrines of Virgin Mary is affirmed. The unity of Virgin Mary and her Assumption were accomplished by her Maternity, in Christ led to salve mankind, . Keywords: Křížová cesta; Kristovy pašije; Kalvárie; výklenkové kaple; mariánský kult; Panna Marie Sedmibolestná; růženec; Pět pádů Kristových; Way of cross; Christ Passion; Calvary; niche chapels; Our Lady of Sorrows; Rosary; Five falls of Christ Available in the UPOL Library.
Křížové cesty v českých zemích v období baroka

V českých zemích v době protireformace se záhy po bitvě na Bílé hoře objevují první křížové cesty komponované v krajině. Jednou vůbec z prvních je via crucis postavená na Svatém kopečku nad Mikulovem ...

ŘEPA, Tomáš; PAVLÍČEK, Martin; TOGNER, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Salesiáni Dona Boska - moderní řeholní kongregace v sekulární společnosti první Československé republiky (1918-1938).
ZELINKA, Petr; MAREK, Pavel; MAREK, Pavel
2019 - Czech
Dizertační práce si klade za cíl zmapovat působení kongregace Salesiánů Dona Boska v českých zemích v meziválečném období, konkrétně v letech 1927-1939. Snažíme se prostřednictvím metody komparace porovnat salesiánské dílo ve Fryštáku, Ostravě a Praze s důrazem na výchovné instituce internátu, školy a oratoře a na výchovné prostředky v těchto institucích používaných. Chceme také popsat přínos této řeholní kongregace pro československou společnost v oblasti péče o mládež, a to jak v rovině náboženské, pedagogické a sociální. The thesis aims to map the action of religious congregation of Salesians of Don Bosco in Czech lands in interwar period, specifically between 1927 and 1939. We try to compare a Salesian work at Fryšták, Ostrava and Praha through the comparison method with an emphasis on the educational means of the boardinghouse, the school and the oratory, and the educational resources in these institutions used. We also want to describe the contribution of this religious congregation to Czechoslovak society in the field of youth care, both in religious, pedagogical and social terms. Keywords: 20. století; první republika; české dějiny; církevní dějiny; Salesiáni Dona Boska; řeholní kongregace; 20th century; first republic; Czech History; History of Church; Salesians of Don Bosco; religious congregation Available in digital repository of UPOL.
Salesiáni Dona Boska - moderní řeholní kongregace v sekulární společnosti první Československé republiky (1918-1938).

Dizertační práce si klade za cíl zmapovat působení kongregace Salesiánů Dona Boska v českých zemích v meziválečném období, konkrétně v letech 1927-1939. Snažíme se prostřednictvím metody komparace ...

ZELINKA, Petr; MAREK, Pavel; MAREK, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Orgasticita žen pod vlivem sexuální a partnerské zkušenosti
Krejčová, Lucie; Klapilová, Kateřina; Weiss, Petr; Havlíček, Jan
2019 - Czech
The thesis focuses on female orgasm and its relation to autoerotic activities and dyadic sexual behavior. The first theoretical part focuses on theories describing the function of female orgasms and factors influencing its occurrence. The second part consists of four articles published in peer-reviewed journals. The first article is a review, focusing on the development of expert opinions over time, with specific regard to female orgasms and the division between clitoral and vaginal orgasm. The second article discusses the role of general relationship and sexual satisfaction with respect to the female orgasm. The third article examined the association between first autoerotic experiences and the occurrence of vaginal orgasm. Finally, the fourth article concerned the frequency of dyadic sexual activity and its relation to vaginal orgasm. The findings within each article indicate that autoerotic and dyadic sexual activities together with general relationship and sexual satisfaction have a positive influence on the occurrence of female orgasms. Předkládaná dizertační práce se zaměřuje na téma ženského orgasmu ve vztahu k autoerotickým aktivitám a párovému sexuálnímu chování. První, teoretická část práce se zaměřuje na teorie ženského orgasmu a faktory ovlivňující výskyt orgasmu u žen. Druhá část práce se skládá ze čtyř článků, které byly publikovány v odborných recenzovaných a impaktovaných časopisech. První článek, teoretické review, se zaměřuje na vývoj názoru vědeckého světa na ženský orgasmus a jeho dichotomické rozdělení na klitoridální a vaginální orgasmus. Druhý článek se týká frekvencí párových sexuálních aktivit a jejich spojitostí s výskytem vaginálního orgasmu u žen. Třetí článek se zabývá vztahem prvních autoerotických zkušeností a výskytu vaginálního orgasmu u žen. Poslední, čtvrtý článek popisuje vztah mezi partnerskou a sexuální spokojeností a výskytem ženského orgasmu. Výsledky předložených studií ukazují, že autoerotické a párové sexuální aktivity společně se sebe vnímanou spokojeností v partnerském vztahu mají pozitivní vliv na výskyt orgasmu u žen. Keywords: Ženský orgasmus; Ženská sexualita; Párové sexuální chování; Ženská masturbace; Female orgasm; Female sexuality; Dyadic sexual behavior; Female masturbation Available in a digital repository NRGL
Orgasticita žen pod vlivem sexuální a partnerské zkušenosti

The thesis focuses on female orgasm and its relation to autoerotic activities and dyadic sexual behavior. The first theoretical part focuses on theories describing the function of female orgasms and ...

Krejčová, Lucie; Klapilová, Kateřina; Weiss, Petr; Havlíček, Jan
Univerzita Karlova, 2019

Studium mechanismů a kinetiky odbourání vybraných polutantů z vod pomocí materiálů na bázi železa
KOLAŘÍK, Jan; ZBOŘIL, Radek; ZBOŘIL, Radek
2019 - Czech
Znečištění životního prostředí se stalo fenoménem moderní doby. Mezi nejnebezpečnější patří kontaminace podzemní a povrchové vody. Díky lidské činnosti je na mnoha lokalitách po celé Zemi voda kontaminovaná například léčivy, hnojivy, těžkými kovy a radionuklidy. Nalézt vhodnou metodu k odstranění široké škály polutantů je výzva pro mnohé vědce. Mezi všemi technologiemi čištění založených na fyzikálně chemických procesech získala sorpce významnou roli. Mnoho materiálů bylo testováno jako sorbenty. Železo a jeho sloučeniny se ukázaly být vhodnou cestou díky nízké toxicitě k životnímu prostředí a vysoké účinnosti pro odstranění mnoha polutantů. V této práci byly testovány železany (K2FeO4)a nanočástice nulamocného železa (nZVI), tedy materiály kombinující oxidačně-redukční procesy se sorpcí. Byla popsána účinnost a mechanismus odstranění arsenitanů a arseničnanů, těžkých kovů a fosforečnanů pomocí těchto materiálů. Pollution of the environment has become a phenomenon of modern times. Contamination of groundwater and surface water are considered as the most hazardous issues. Due to human activities, water in many locations across the Earth is contaminated with various pollutants including pharmaceuticals, fertilizers, heavy metals, arsenic and radionuclides. Finding a suitable method to remove a wide range of pollutants is a challenge for many scientists. Among all purification technologies based on physicochemical processes, sorption has played an important role. Many materials have been tested as sorbents. Iron and its compounds exhibit a high potential regarding its environmentally friendly nature and its high efficiency to remove a broad scale of pollutants. In this work, materials based on high-valent iron (ferrates) and nanoparticles of zero-valent iron (nZVI), i.e. materials combining oxidation-reduction processes with sorption, were studied. Efficiency and mechanism of removal of arsenites and arsenates, heavy metals and phosphates were described and assessed using these advanced materials. Keywords: nulamocné železo; železany; arsen; těžké kovy; fosforečnany; čištění vod; reakční mechanismy; redukce; oxidace; sorpce; zero-valent iron; ferrates(VI); arsenic; heavy metals; phosphates; water treatment; reaction mechanisms; reduction; oxidation; sorption Available in digital repository of UPOL.
Studium mechanismů a kinetiky odbourání vybraných polutantů z vod pomocí materiálů na bázi železa

Znečištění životního prostředí se stalo fenoménem moderní doby. Mezi nejnebezpečnější patří kontaminace podzemní a povrchové vody. Díky lidské činnosti je na mnoha lokalitách po celé Zemi voda ...

KOLAŘÍK, Jan; ZBOŘIL, Radek; ZBOŘIL, Radek
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Žena v českém tradičním obrazu světa. Etnolingvistická studie
Christou, Anna; Vaňková, Irena; Lenderová, Milena; Nebeská, Iva
2019 - Czech
The dissertation aims at the analysis of the traditional linguistic worldview of the woman in Czech. Theoretically and methodologically, the dissertation follows from the modern Polish ethnolinguistics, i.e. a discipline focusing on the studies of language in relation to culture, which uses the term of "linguistic worldview", referring specifically to the ways in which the values and experience of the particular society have been written into its language. The aim of the dissertation is to reconstruct the image (the stereotype) of the woman in Czech, i.e. to reveal the structure of stereotypical characteristics related to the woman in the language and the culture. The attention was paid primarily to the traditional image, built in the centuries before the dramatic changes of the society and the women's role in modern times. The analysis of the Czech vocabulary (including phraseology) and of the traditional songs lyrics, minor folklore genres as well as classical Czech literature has led to the reveal and subsequent characterization of four specific modes of the linguistic worldview of the woman, divided according to the three aspects (profiles) - the age, the appearance and the social role - as the young girl (maiden), the wife, the mother and the old woman. Each of them involves the general as... Disertační práce se zabývá zkoumáním tradičního jazykového obrazu ženy v češtině. Teoreticky a metodologicky vychází především z moderní polské etnolingvistiky, tedy disciplíny zaměřené na studium jazyka ve vztahu ke kultuře, která pracuje s pojmem jazykový obraz světa, specificky poukazujícím ke způsobům, jak se do jazyka vepsaly zkušenosti a hodnoty dané společnosti. Cílem práce bylo rekonstruovat obraz (stereotyp) ženy v češtině, tj. odhalit strukturu stereotypových charakteristik se ženou v jazyce a kultuře spojovaných; šlo přitom především o obraz tradiční, utvářený po staletí ještě před dramatickými proměnami společnosti (i role ženy) v moderní době. Analýza dokladů z české slovní zásoby (včetně frazeologie) a textů lidových písní, drobných folklorních žánrů i klasické české literatury vedla k odhalení a charakteristice čtyř specifických poloh jazykového obrazu ženy, vydělených z hlediska tří aspektů (profilů) - věku, vzhledu a společenské role: mladá dívka (panna), manželka, matka a stará žena. Každá z nich nese jak rysy společné pro stereotyp ženy v jeho obecnosti, tak i rysy specifické. V souladu s některými českými pracemi z oblasti kulturní historie, etnologie a sociologie je v práci poukázáno jednak na významnou úlohu ženského těla (ve vztahu k sexualitě a plodnosti), jednak na vzájemné... Keywords: žena|etnolingvistika|jazyk a kultura|jazykový obraz světa|stereotyp|dívka|manželka|matka|stará žena|ženské tělo; woman|ethnolinguistics|language and culture|linguistic worldview|stereotype|young girl|wife|mother|old woman|female body Available in a digital repository NRGL
Žena v českém tradičním obrazu světa. Etnolingvistická studie

The dissertation aims at the analysis of the traditional linguistic worldview of the woman in Czech. Theoretically and methodologically, the dissertation follows from the modern Polish ...

Christou, Anna; Vaňková, Irena; Lenderová, Milena; Nebeská, Iva
Univerzita Karlova, 2019

Komunikace v asymetrickém vztahu zdravotníka a pacienta
Francová, Veronika; Rendl, Miroslav; Miovský, Michal; Šmídová, Iva
2019 - Czech
The communication between patient and healthcare professional is one of the keys to patients' adherence to treatment and to successful therapy; hence communication is a relevant and widely discussed issue of our healthcare. The relationship between a patient and a health worker is rather asymmetric, which affects the course of their communication. This asymmetry is based on the patient made weak (helpless) by illness whereas the expert/physician is in the position to prescribe treatment with the health staff administering such treatment. The aim of the study is to explore the extent of asymmetry in Czech hospitals, the situations where it is most pronounced and the changing structure of asymmetry as seen from the patients' point of view. We conducted a qualitative analysis of 16 interviews with respondents who have experienced hospitalization. The analysis focuses on the psychological level of communication and on the dynamic process in which the asymmetry is being negotiated. We have proved that there is an a priori asymmetry in the relationship, which, under certain circumstances, is effective for the treatment. The asymmetry is being continually negotiated throughout the communication as it fluctuates within four areas: (1) providing information, (2) rules and practices of the hospital, (3)... Kvalita komunikace mezi pacientem a zdravotnickým personálem je jedním z klíčových faktorů, které určují spolupráci pacienta na léčbě a s ní spojenou úspěšnost terapie; proto je komunikace důležitým a široce diskutovaným problémem naší zdravotní péče. Mezi pacientem a zdravotníkem je vztah asymetrické povahy, založený na odlišnosti pozic v procesu léčby. To má vliv na podobu komunikace a její průběh. V našem výzkumu se zaměřujeme na pacientskou zkušenost s hospitalizací a na reflexi zdravotnické komunikace z perspektivy pacientů. Naším cílem je prozkoumat povahu asymetrie v komunikaci a identifikovat oblasti, v nichž se odehrává vyjednávání o povaze vztahu. Výzkum je založen na kvalitativní analýze šestnácti rozhovorů s respondenty, kteří mají zkušenost s hospitalizací. Analýza se zaměřila na popisy komunikačních situací a na prožívání pacienta. Potvrdili jsme, že ve vztahu zdravotníka a pacienta je přítomná apriorní asymetrie, která může být za určitých okolností funkčním základem léčby. Povaha každého konkrétního vztahu se však v praxi dále vyvíjí; asymetrie se může dále zesilovat nebo zeslabovat. Vyjednávání o povaze vztahu mezi zúčastněnými probíhá v těchto čtyřech oblastech: (1) informace (jejich poskytnutí či neposkytnutí), (2) režim nemocničního oddělení, (3) umístění člověka v prostoru... Keywords: komunikace; zdravotnictví; asymetrický vztah; lékař; sestra; zdravotník; pacient; nemocnice jako instituce; communication; healthcare; asymmetric relationship; doctor; nurse; health worker; patient; hospital as institution Available in a digital repository NRGL
Komunikace v asymetrickém vztahu zdravotníka a pacienta

The communication between patient and healthcare professional is one of the keys to patients' adherence to treatment and to successful therapy; hence communication is a relevant and widely discussed ...

Francová, Veronika; Rendl, Miroslav; Miovský, Michal; Šmídová, Iva
Univerzita Karlova, 2019

Trendy ve stravovacích návycích českých adolescentů mezi lety 2002-2014 ve vztahu k nadváze/obezitě, socioekonomickému statusu rodin a účasti v organizovaných volnočasových aktivitách
VORÁČOVÁ, Jaroslava; SIGMUND, Erik
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Trendy ve stravovacích návycích českých adolescentů mezi lety 2002-2014 ve vztahu k nadváze/obezitě, socioekonomickému statusu rodin a účasti v organizovaných volnočasových aktivitách

VORÁČOVÁ, Jaroslava; SIGMUND, Erik
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Léčba keratokonu metodou akcelerovaného crosslinkingu rohovky
Veliká, Věra; Raiskup, Frederik; Pašta, Jiří; Baráková, Drahomíra
2019 - Czech
Summary: Treatment of keratoconus using Accelerated Corneal Cross-Linking Aim: This study evaluates the efficacy of treatment of progressive keratoconus using Accelerated Corneal Cross-linking (ACXL) method. Methods: The study included 35 eyes of 32 patients, who underwent ACXL at the Deparment of Ophthalmology of University Hospital in Hradec Králové. Uncorrected distance visual acuity (UCVA), best corrected distance visual acuity (BCVA), flat and steep keratometry (K1, K2), maximum keratometry (Kmax), corneal astigmatism and corneal pachymetry in the thinnest location were measured preoperatively and in 6 months, 1 year and 2 years after the surgery. Results: There was not found the statistically significant difference between preoperative and postoperative values of UCVA, BCVA, K1 and Kmax. Steep keratometry (K2) and corneal astigmatism was statistically significant decreased. The pachymetry in the thinnest location was preoperatively 469 ± 33 μm. The value was statistically significant decreased in 6 month and 1 year after the surgery by comparison with preoperative value. 2 yaers postoperatively there was not the statistically significant difference by comparison with preoperative value. Conclusion: Our results in patients with progressive keratoconus found ACXL is an effective and safe method to treat... Léčba keratokonu metodou akcelerovaného crosslinkingu rohovky Cíl: Cílem studie bylo vyhodnocení léčby progresivního keratokonu metodou akcelerovaného crosslinkingu rohovky (ACXL). Metoda: Studie zahrnovala 35 očí 32 pacientů, kteří podstoupili ACXL na Oční klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Hodnotili jsme nekorigovanou zrakovou ostrost (ZO), nejlépe korigovanou zrakovou ostrost (NZO), hodnotu keratometrie v nejplošším a nejstrmějším meridiánu (K1, K2), hodnotu maximálního zakřivení přední plochy rohovky (Kmax), rohovkový astigmatismus a tloušťku rohovky v nejtenčím místě (pachymetrie). Předoperační hodnoty jsme porovnali s hodnotami získanými 6 měsíců, 1 rok a 2 roky po operaci. Výsledky: Na konci sledovacího období jsme nezaznamenali statisticky významné změny v parametrech ZO, NZO, K1 a Kmax v porovnání s předoperačními hodnotami. V hodnotách K2 a rohovkového astigmatismu jsme zjistili ve stejném srovnání statisticky významný pokles hodnot. Průměrná hodnota pachymetrie v nejtenčím místě rohovky byla předoperačně 469 ± 33 μm. V období 6 měsíců a 1 roku jsme prokázali statisticky významné snížení hodnoty pachymetrie ve srovnání s předoperační hodnotou. Na konci sledovacího období jsme již neshledali statisticky významný rozdíl naměřené hodnoty v porovnání s předoperačním nálezem. Závěr:... Available in a digital repository NRGL
Léčba keratokonu metodou akcelerovaného crosslinkingu rohovky

Summary: Treatment of keratoconus using Accelerated Corneal Cross-Linking Aim: This study evaluates the efficacy of treatment of progressive keratoconus using Accelerated Corneal Cross-linking (ACXL) ...

Veliká, Věra; Raiskup, Frederik; Pašta, Jiří; Baráková, Drahomíra
Univerzita Karlova, 2019

Mapování změn kyslíkové saturace v sítnicových cévách v závislosti na rozsahu periferní ischemie u pacientů s okluzí sítnicové žíly
Šínová, Irena; Jirásková, Naďa; Pašta, Jiří; Skorkovská, Šárka
2019 - Czech
Mapping of changes in oxygen saturation in retinal vessels related to the extent of peripheral nonperfusion in patients with retinal vein occlusion Purpose: The aim of this study was to evaluate the relationship between the ischemic index and the oxygen saturation in retinal vessels in patients with retinal vein occlusion. Methods: We performed a prospective, cross-sectional study. The cohort consisted of 43 eyes of 43patients with retinal vein occlusions (RVO), 23 of whom had central retinal vein occlusions (CRVO) and 20 who had branch retinal vein occlusions (BRVO). We evaluated the retinal vessel saturation using an automatic retinal oximetry device (Oxymap Inc., Reykjavik, Iceland). The retinal ischemic index (ISI) was determined using ultra-wide-field fluorescein angiography (Heidelberg Engineering GmbH, Heidelberg, Germany). Results: Mean arterial saturation (± SD) was 100 ± 11 %, mean vein saturation was 52 ±13 % and mean A-V difference was 48 ± 16 % in eyes with BRVO. The average ISI inthe same group was 0.48 (range 0-1). There was no statistically significant correlation between the retinal ischemic index and retinal saturation in the BRVO group. The affected eye in the CRVO group had a mean arterial saturation of 101 ± 6 %, vein saturation of 44 ± 11 % and A- V difference of 58 ± 10 %. The... Souhrn Cíl: Zjistit, zda existuje vztah mezi ischemickým indexem a kyslíkovou saturací v retinálních cévách u pacientů s větvovou a kmenovou venózní okluzí. Metodika: Provedli jsme prospektivní, průřezovou studii. Soubor tvořilo 43 očí 43 pacientů s retinální venózní okluzí (RVO), z nichž 23 pacientů mělo kmenovou retinální okluzi (CRVO) a 20 pacientů větvovou retinální okluzi (BRVO). U všech pacientů jsme hodnotily cévní saturaci pomocí automatické retinální oxymetrie (Oxymap Inc., Reykjavik, Iceland). Ischemický index byl určen pomocí širokoúhlé fluorescenční angiografie (Heidelberg Engineering GmbH, Heidelberg, Germany). Výsledky: Ve skupině očí s BRVO byla průměrná arteriální saturace (± SD) 100 ± 11 %, průměrná venózní saturace 52 ± 13 % a průměrná A-V diference byla 48 ± 16 %. Průměrný ischemický index (ISI) nabýval v této skupně hodnoty 0,48 (rozsah hodnot 0-1). U pacientů s BRVO jsme nenalezli žádnou statisticky signifikantní korelaci mezi ischemickým indexem a cévní saturací. Oči postižené kmenovou okluzí (CRVO) měly průměrnou arteriální saturaci 101 ± 6 %, venózní saturaci 44 ± 11 % a A-V diferenci 58 ± 10 %. Průměrný ischemický index byl v této skupině 0,54 (rozsah hodnot 0-1). U očí s CRVO byla prokázána statisticky signifikantní negativní korelace mezi ischemickým indexem a venózní saturací (r... Available in a digital repository NRGL
Mapování změn kyslíkové saturace v sítnicových cévách v závislosti na rozsahu periferní ischemie u pacientů s okluzí sítnicové žíly

Mapping of changes in oxygen saturation in retinal vessels related to the extent of peripheral nonperfusion in patients with retinal vein occlusion Purpose: The aim of this study was to evaluate the ...

Šínová, Irena; Jirásková, Naďa; Pašta, Jiří; Skorkovská, Šárka
Univerzita Karlova, 2019

Vztahy Československa a Sovětského svazu v době úpadku a rozpadu Sovětské říše
Kashapov, Timur; Jakubec, Ivan; Pullmann, Michal; Voráček, Emil
2019 - Czech
cooperation in the 1970's. Soviet relations during two General Secretaries' reign - Chernenko and examines influence of theirs reform efforts on two countries' Disertační práce se zabývá hospodářsko politickými vztahy Sovětského svazu a Československa v 1992 a zahrnuje analýzu rozličných aspektů tomu je rozčleněna do čtyř kapitol. První 70. letech 20. století, včetně obchodní a vědeckotechnické spolupráce. Druhá kapitola je zaměřena na analýzu změn v českoslove sovětských vztazích v rámci reformních snah dvou generálních tajemníků J.V. Andropova a K.U. Černěnka. Třetí kapitola specifikuje vzájemný obchod v čase a struktuře v Gorbačovovy Perestrojky. Analyzuje se i fenomén perestrojky jak v Sovětském svazu, tak v Československu, objasňují se její podstata a vliv na vzájemné vztahy. této části se též řeší otázka která ze zemí více profitoval ze stávající struktury vzájemného obchodu, investiční činnosti, vědeckotechnické kooperace a aterální kooperace. Verifikuje se také tvrzení, že s ohledem na strukturu obchodu byl Sovětský svaz pro ČSSR významný především dovozem surovin, recipročně Československo reprezentovalo pro sovětské hospodářství důležitý zdroj technologických postupů a pro strojírenské produkci a spotřebních výrobcích. Závěrečná část obsahuje analýzu vývoje obchodní směny, nastiňují se... Disertační práce se zabývá hospodářsko politickými vztahy Sovětského svazu a Československa v 1992 a zahrnuje analýzu rozličných aspektů vzájemné tomu je rozčleněna do čtyř kapitol. První kapitola pojednává o 70. letech 20. století, včetně obchodní a vědeckotechnické Druhá kapitola je zaměřena na analýzu změn v československo sovětských vztaz rámci reformních snah dvou generálních tajemníků J.V. Andropova a K.U. Černěnka. Třetí kapitola specifikuje vzájemný obchod v čase a struktuře v období Gorbačovovy Perestrojky. Analyzuje se i fenomén perestrojky jak v Sovětském svazu, tak v Československu, objasňují této části se též řeší otázka která ze zemí více profitoval ze stávající struktury vzájemného obchodu, investiční činnosti, vědeckotechnické kooperace a jiných oblastí erifikuje se také tvrzení, že s ohledem na strukturu obchodu byl Sovětský svaz pro ČSSR významný především dovozem surovin, recipročně Československo reprezentovalo pro sovětské hospodářství důležitý zdroj technologických postupů a produkce poptávky po strojírenské produkci a spotřebních výrobcích. Závěrečná část obsahuje analýzu vývoje obchodní směny, nastiňují se nejvýznamnější politické a diplomatické mezníky a jiné faktory, určující objem a charakter hospodářské kooperace ČSFR a SSSR/Ruské federace. Součástí kapitoly bylo i testování... Keywords: Československo|Sovětský svaz|ekonomické reformy|hospodářská|vědeckotechnická a investiční spolupráce|vzájemný obchod; Czechoslovakia|Soviet Union|economic reforms|economic|investment|scientific and technical cooperation|mutual trade Available in a digital repository NRGL
Vztahy Československa a Sovětského svazu v době úpadku a rozpadu Sovětské říše

cooperation in the 1970's. Soviet relations during two General Secretaries' reign - Chernenko and examines influence of theirs reform efforts on two countries' Disertační práce se zabývá hospodářsko ...

Kashapov, Timur; Jakubec, Ivan; Pullmann, Michal; Voráček, Emil
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases