Number of found documents: 104
Published from to

noTitle
Huang, Ziming; Sepp, Hans Rainer; Schmiedl-Neuburg, Hilmar; Joisten, Karen
2018 - German
Summary: The dissertation conducts a phenomenological study of the brushstroke in art from the perspective of the relationship between sight and touch. The previous analyzes of painting focus mostly on the sense of sight, this thesis is characterized by the emphasis on the importance of the sense of touch in visual art. The theme is related to both philosophy and art, so the investigation consists of two main parts, "Theoretical Analysis" and "Detailed Analysis". In the part of the "theoretical analysis" first a "historical overview of sight and touch" is led. The philosophical research on perception and the relationship of sight and touch are summarized. Phenomenological observation points to the fundamental meaning of the sense of touch in the corporeality. According to the research of simple perception, the "layer analysis of the image" is carried out. Image-consciousness is a matter of multiple objectivities and their apprehensions. Different layers in image theory by Husserl and Ingarden are presented and compared. In terms of aesthetic experience, Dufrenne's distinction between the artwork and the aesthetic object is guided. The importance of sight and touch in the aesthetic consideration of the brushstroke is recognized. On the basis of the "theoretical analysis" the "detailed analysis" is carried... Die Dissertation führt eine phänomenologische Untersuchung über den Pinselstrich in der Kunst unter dem Aspekt des Verhältnisses von Gesichts- und Tastsinn durch. Die bisherigen Analysen über die Malerei konzentrieren sich meistens auf den Gesichtssinn, diese Arbeit zeichnet sich durch die Hervorhebung der Bedeutung des Tastsinns in der visuellen Kunst aus. Das Thema bezieht sich sowohl auf die Philosophie, als auch auf die Kunst, die Untersuchung besteht darum aus zwei Hauptteilen, "Theoretischer Analyse" und "Ausführlicher Analyse". Im Teil der "theoretischen Analyse" wird zuerst eine "historische Übersicht über Gesichts- und Tastsinn" geführt. Die philosophischen Forschungen über die Wahrnehmung und das Verhältnis von Gesichts- und Tastsinn werden zusammengefasst. Phänomenologische Betrachtung weist auf die grundlegende Bedeutung vom Tastsinn in der Leiblichkeit hin. Nach der Forschung der schlichten Wahrnehmung wird die "Schichtenanalyse des Bildes" durchgeführt. Beim Bildbewusstsein handelt es sich um mehrfache Gegenständlichkeiten und ihre Auffassungen. Verschiedene Schichten in Bildtheorie von Husserl und von Ingarden werden vorgestellt und verglichen. In Bezug auf das ästhetische Erleben wird Dufrennes Unterscheidung von dem Kunstwerk und dem ästhetischen Gegenstand geführt. Die Bedeutung... Available in a digital repository NRGL
noTitle

Summary: The dissertation conducts a phenomenological study of the brushstroke in art from the perspective of the relationship between sight and touch. The previous analyzes of painting focus mostly ...

Huang, Ziming; Sepp, Hans Rainer; Schmiedl-Neuburg, Hilmar; Joisten, Karen
Univerzita Karlova, 2018

Fenomenologie komunikace
Kaiser, Benjamin; Sepp, Hans Rainer; Joisten, Karen; Schmiedl-Neuburg, Hilmar
2018 - German
Doctoral thesis by Benjamin Kaiser (FHS UK): Title in English: Relating and unrelating. A phenomenology of impartation. Abstract (English) Using a phenomenological analysis of the living body, this thesis investigates the dynamics of relating and unrelating in the context of philosophical anthropology. The first main chapter on "Mediation and Deprivation" argues that, in the context of early 20th century, certain philosophical paradigms arose which made the medium an absolute concept: some examples are those of environment; milieu and media theory. On the other hand, Husserl developed the phenomenological Epoché; and Plessner's and Scheler's emphasised the world/environment- difference as a negative response towards these paradigmatic accounts on mediation. An excursus further investigates the "sceptical beginnings of phenomenology" by making a comparison between the Epoché of the ancient Greek scepticism in the works of Sextus Empiricus and the phenomenological Epoché of Husserl. It shows that already in its earliest forms in ancient philosophy the Epoché was understood as related to our bodily existence. The second main chapter develops a "Phenomenology of Boundary Embodiment [Grenzleiblichkeit]". Following Hans Rainer Sepp's anthropology of the living body, this chapter analyses certain phenomena in... Beziehen und Entziehen. Eine Phänomenologie des Mitteilens Doctoral thesis by Benjamin Kaiser (FHS UK) Abstract (German) Diese Arbeit untersucht leibphänomenologisch die Dynamiken von Beziehen und Entziehen im Kontext der philosophischen Anthropologie. Dafür wird im ersten Hauptteil der Arbeit, "Medialisierung und Entmedialisierung", dargelegt, wie Paradigmen, die den Bezug verabsolutieren (etwa Uexkülls Umweltbegriff, der Milieubegriff bis hin zu zeitgenössische Medien-Konzeptionen) in der Philosophie des frühen 20. Jahrhunderts Formen des Entzugs entgegengesetzt worden: die phänomenologische Epoché Husserls und die Welt/Umwelt-Differenz der Philosophischen Anthropologie Plessners und Schelers. In einem Exkurs werden die "skeptischen Anfänge der Phänomenologie" untersucht, indem ein Vergleich zwischen der Epoché der antiken Skepsis des Sextus Empiricus und der phänomenologischen Epoché Husserls unternommen wird. Dabei wird deutlich, dass die Epoché schon in der Antike leiblich zu verstehen ist. Im zweiten Hauptteil wird eine "Phänomenologie der Grenzleiblichkeit" vorgelegt. Dafür werden im Anschluss an Hans Rainer Sepps Leibanthropologie jene Phänomene analysiert, an denen sich der Leib als seine eigene Grenze gegenüber eines Widerstands erlebt: der Schwindel, das Lachen, das Vergessen und das... Available in a digital repository NRGL
Fenomenologie komunikace

Doctoral thesis by Benjamin Kaiser (FHS UK): Title in English: Relating and unrelating. A phenomenology of impartation. Abstract (English) Using a phenomenological analysis of the living body, this ...

Kaiser, Benjamin; Sepp, Hans Rainer; Joisten, Karen; Schmiedl-Neuburg, Hilmar
Univerzita Karlova, 2018

Neusachliche Verhaltenslehren in drei Romanen der Prager deutschen Literatur: Otto Roelds Malenski auf der Tour, Hans Natoneks Kinder einer Stadt und Paul Kornfelds Blanche oder Das Atelier im GartenNew-objective Cool Conduct in three Prague-German Novels: Otto Roeld's Malenski auf der Tour, Hans Natonek's Kinder einer Stadt and Paul Kornfeld's Blanche oder Das Atelier im Garten
ROSSÍPALOVÁ, Adéla; HORŇÁČEK, Milan; HORŇÁČEK, Milan
2018 - German
Tématem předkládané disertační práce je analýza pražského německého románu v souvislosti s literárním směrem Nové věcnosti. K výzkumu byly vybrány tři méně známé pražské německé romány, Malenski auf der Tour Otta Roelda, Kinder einer Stadt Hanse Natonka a Blanche oder Das Atelier im Garten Paula Kornfelda, na kterých je ukázáno, že se programatika Nové věcnosti neodráží pouze v dílech autorů z Výmarské a Rakouské republiky, nýbrž že je i nedílnou součástí fenoménu pražské německé literatury. Analytická část disertační práce je rozdělená do tří kapitol, ve kterých jsou postupně rozebrány všechny tři romány. Vedly stylistických a tematických prvků Nové věcnosti se předmětem výzkumu stala i (praktická) antropologie (Verhlatenslehren der Kälte), kterou popsal Helmut Lethen ve své stejnojmenné monografii a jejichž tři varianty byly analyzovány v jednotlivých románech. Nejen z tematického, ale i z čistě formálního hlediska je Roeldův román vynikajícím příkladem Nové věcnosti vypravěč si od vyprávění drží odstup, styl je objektivní a věcný a celý text nese díky Malenského vyjmenovávání jednotlivých pravidel chování v oblasti práce prvky nově-věcné příručky. Natonkův a Kornfeldův román se sice oba odehrávají v prostředí typickém pro novou věcnost (Natonek aplikuje kromě světa sportu i svět médií a Kornfeld se věnuje postavení 'Nové ženy' (Neue Frau) v meziválečné společnosti), vypravěči však v obou románech nejsou zcela objektivní, neboť svými komentáři a ironickými poznámkami zasahují do děje. Nauka o pracovním chování, která je stěžejní v Roeldově románu, nabízí pravidla chování k přežití v moderním světě nové vrstvy aministrativních pracovníků, podle kterých se důsledně řídí i hlavní hrdina knihy pražský obchodní cestující Heinrich Malenski. Tato pravidla mu pomáhají přežít v moderním světě obchodu a peněžního hospodářství a činí celou jeho existenci společnosti prospěšnou. Avšak tato přísná pravidla pronikají i do jeho manželského života, což zapříčiní odcizení mezi ním a jeho ženou. Pražský hrdina židovského původu Jakob Dowidal a jeho přátelé z dětství a mládí v Natonkově sportovním románu se oproti tomu snaží dodržovat pravidla nauky o sportovním chování, která má za cíl vychovat silné, výkonné a neoblomné jedince. Protagonisti románu pravidelně provozují sport a žijí v souladu s naučenými sportovními pravidly. Dowidal díky sportu zesílí, dočasně se oprostí od svých židovských kořenů a stane se vedoucím fašistického plátku ve Výmarské republice. Stává se pravým nově-věcným podvodníkem a podaří se mu zničit kariéru i život svého největšího rivala, liberálního novináře Egona von Epp. Toto vítězství ovšem nemá dlouhého trvání, protože si uvědomí, že svou energii využil na nesprávném místě a nakonec necítí nic než prázdnotu. V Kornfeldově rozsáhlém románu hraje ústřední roli nauka o chování v lásce, dle které by měly být pěstovány nově-věcné, tedy nesvazující a 'střízlivé', mezipartnerské vztahy. Důraz je kladen na tři ženské hrdinky žijící v nejmenovaném velkoměstě, které zde fungují jako komplementární postavy. Carola a Gisela ztělesňují všechny typické rysy 'Nové ženy', zatímco Blanche je stále zatížena morálkou předválečného období. Nedokáže se smířit s moderními rolemi ve vztazích mezi mužem a ženou a jako taková je předurčena k neúspěchu na konci románu spáchá sebevraždu. Všechny tři nauky se v románech ukazují být, navzdory své zdánlivě prospěšné povaze, neproduktivní, případně neudržitelné, a hlavní postavy se v jejich závěru ocitají v bezvýchoných situacích. Kromě přezkoumání příslušnosti těchto tří románů k literární Nové věcnosti jsou důležitou součástí disertační práce i zevrubná charakteristika samotné Nové věcnosti v úvodu práce a autobiografické kapitoly k příslušným autorům, obzvláště v případě Otta Roelda, jehož životopisné údaje doposavad nebyly nikde zvěřejněny. This doctoral dissertation focuses on the analysis of new-objective works by Prague-German authors and their integration into the canon of new-objective literature that has been previously associated only with works by authors from the Weimar or Austrian Republic. Three representative novels from the 1930s, Otto Roeld's Malenski auf der Tour, Hans Natonek's Kinder einer Stadt and Paul Kornfeld's Blanche oder Das Atelier im Garten, were chosen to demonstrate, not only formal and thematic new-objective features, but also the new-objective way of conduct as it is reflected in novels from the Weimar Republic from the 1920s and 1930s within the 'circle' of Prague-German authors. In the three analysed novels, a different type of cool conduct with its main rules, as it is defined by Helmut Lethen in his monography Cool Conduct. The Culture of Distance in Weimar Germany, has been observed. Roelds Malenski auf der Tour is, on both a formal/narrative as well as on a thematic (the world of salesmen and finance) level, a brilliant example of a new-objective work. The narrator in the novel keeps distance from the narration; the style of narration is objective and Malenski's enumeration of the learned rules of cool conduct in his employment evokes the typical new-objective trend of guidebooks. Even though Natonek's and Kornfeld's novels are both set in a new-objective environment and even though they show features of new-objective narration, the narrators in both novels have been analysed in the doctoral dissertation as not fully objective. They intervene in the action with their comments and ironic remarks and give their subjective opinion. This differentiates both novels from prototypical new-objective works. The rules of cool conduct regarding employment are prevalent in Roeld's Malenski auf der Tour and they deal with the position of the individual in the collective in order to guarantee profit and success in business. The rules help the travelling salesman Malenski to survive in the modern business world and make his whole existence profitable. However, he fails to separate his learned cool conduct from his private life, which leads to his resignation. Cool conduct in the sphere of sport, which is dominant in Natonek's Kinder einer Stadt, focuses on individuals who, using sport and applying various learned conducts within sport, try to strengthen both their body and mind. The main protagonist Jakob Dowidal uses sport conduct as a way of becoming a stronger man and abandons his social and religious background. He develops from a poor little Jewish boy into the head of a Fascist newspaper in the Weimar Republic. As a proper new-objective swindler, he succeeds in destroying his life-long rival Egon von Epp. This victory is only short-lived since he realises that he has used his energy on the wrong cause and feels nothing but emptiness. The third type of cool conduct, that is, in one's love life, is the main topic in Kornfeld's Blanche. The strategies of cool conduct in love offer methods of developing a new-objective relationship in which people are free from the pre-war patriarchal morality. A special emphasis is placed on the analysis of three female protagonists whose main function is to complement each other. Blanche cannot adapt to new roles of men and women in relationships and, as such, is predestined to fail. In order to avoid any embarrassing situations, all characters in the novel wear an imaginary mask that is supposed to protect them from the loss of dignity. Nevertheless, this mask and emotional distance prevent them from finding a real soulmate. The analysis has proved all varieties of cool conduct to be inefficient because life according to their rules does not lead to a productive life; on the contrary, it leads to loneliness and estrangement. Keywords: Prague-German literature; New Objectivity; Weimar Republic; cool conduct; shame culture; mask; sport discourse; New Woman; white-collar employees; travelling salesman Available in digital repository of UPOL.
Neusachliche Verhaltenslehren in drei Romanen der Prager deutschen Literatur: Otto Roelds Malenski auf der Tour, Hans Natoneks Kinder einer Stadt und Paul Kornfelds Blanche oder Das Atelier im GartenNew-objective Cool Conduct in three Prague-German Novels: Otto Roeld's Malenski auf der Tour, Hans Natonek's Kinder einer Stadt and Paul Kornfeld's Blanche oder Das Atelier im Garten

Tématem předkládané disertační práce je analýza pražského německého románu v souvislosti s literárním směrem Nové věcnosti. K výzkumu byly vybrány tři méně známé pražské německé romány, Malenski auf ...

ROSSÍPALOVÁ, Adéla; HORŇÁČEK, Milan; HORŇÁČEK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Hieronymus-Briefe des Prager Kanzlers und Notars Johann von Neumarkt. Eine kurze Überlieferungsgeschichte. Katalog.
ČERNÁ, Soňa; VÁCLAVEK, Ludvík; VÁCLAVEK, Ludvík
2018 - German
Jan ze Středy (Johannes von Novoforo nebo Johann von Neumarkt) byl velmi významným úředníkem na dvoře Karla IV. Pocházel ze zámožné kupecké rodiny v polské Středě. Svou kariéru započal v roce 1347 jako písař na Karlově pražském dvoře, ovšem již o pět let později byl jmenován do pozice králova notáře, čímž výrazně zvýšil svůj vliv. Aniž by se této funkce vzdal, byl roku 1364 zvolen olomouckým biskupem. Jan ze Středy nebyl ale jen vlivným politikem, církevním hodnostářem a kulturním mecenášem, nýbrž po sobě zanechal také významné literární dílo psané v latině i v němčině. Řadu jeho textů ovšem tvořily překlady a přepracování latinských vzorů. Disertační práce se zabývá korpusem nejdůležitějších spisů Jana ze Středy: souborem německých modliteb, dvěma kontemplativními texty zvanými "Buch der Liebkosung" a "Stachel der Liebe" a překladem Jeronýmových dopisů. Tato díla se dochovala celkem ve 224 rukopisech, přičemž mnohé z nich dosud nebyly představeny odborné veřejnosti. Cílem práce bylo proto popsat dochované rukopisy z hlediska kodikologického a paleografického, jakožto i prozkoumat jejich vzájemné vztahy. Práce se dále zabývá otázkou, za jakých okolností a v jakém prostředí byly tyto kodexy vytvořeny, a pojednává literární a společenský kontext jednotlivých textů a jejich recepci. John of Neumarkt (Johannes von Novoforo or Jan ze Středy) was a very influential official at the imperial court of Charles IV. He was descended from a wealthy merchant family of Neumarkt. He started as a scribe at the court of Charles IV in 1347 and after five years advanced to the very influential position of chancellor. As such he was elected bishop of Olomouc in 1364. John of Neumarkt was not only an important politician, church official and patron but he also left behind a considerable literary work written in Latin and German. Many of his texts were German translations of Latin models. The PhD theses analyses the most important corpora of John of Neumarkt's writings: a German collection of prayers, two contemplative texts, the so called "Buch der Liebkosung" and "Stachel der Liebe", and the translation of the letters of St. Jerome. These items are transmitted in 224 mss., many of which are completely unknown. The aim of the work is a codicological and paleographical description of the manuscripts, an analysis of their interrelations, an identification of the context of their origin, and last but not least the analysis of the literary and social context of individual texts and their reception. Keywords: John of Neumarkt; Letter of St. Jerome; Transmission History; Cult of St. Jerome Available in the UPOL Library.
Hieronymus-Briefe des Prager Kanzlers und Notars Johann von Neumarkt. Eine kurze Überlieferungsgeschichte. Katalog.

Jan ze Středy (Johannes von Novoforo nebo Johann von Neumarkt) byl velmi významným úředníkem na dvoře Karla IV. Pocházel ze zámožné kupecké rodiny v polské Středě. Svou kariéru započal v roce 1347 ...

ČERNÁ, Soňa; VÁCLAVEK, Ludvík; VÁCLAVEK, Ludvík
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

noTitle
Wilmes, Ellen Ursula; Sepp, Hans Rainer; Seyler, Frédéric; Vogd, Werner; Günther, Hans Christian
2018 - German
Ellen Wilmes, Dissertation 2017, Prof. Dr. Sepp, Prof. Dr.Vogd English version The present research project defines an expedition in a world investigating under a turned presupposition. This is the translation of a dualistic presupposition of world to a non-dualistic presupposition of world. The phenomenon of "absolute Idem", well-known as Satori or enlightenment in Zen Buddhism is the aim of this investigation. With the perspective of radical phenomenology of life of Michel Henry and Shobogenzo as basic work of Dogen Zenji, Japanese master of Zen characteristics of absolute Idem are compiled. These attributes (body, mind, thinking, doing, duality, non-duality, phenomenality of contemporaneity, phenomenon of exclusivity, causality and time, ethic) are investigated. With the turned presupposition, the expedition is a kind of "new formatting" of world. In this way, following topics unfold: 1. World is setting in non-duality under a turned presupposition. 2. Consequences of investigation in all areas of science succeed, because different question are possible. 3. Problems of the world and humanity (war, peace, global environment, energy) can find new ways of questions and answers. 4. The individual isn't simple only an individual in design of subject under, near and with an object, but the individual is... Die vorliegende Forschungsarbeit definiert eine Expedition in eine Welt, die unter einer gewendeten Voraussetzung untersucht wird. Die gewendete Voraussetzung ist die Übersetzung von einer dualistischen Voraussetzung von Welt zu einer nicht-dualistischen Voraussetzung von Welt. Dies wird erarbeitet an dem Phänomen des absoluten Idem, bekannt als Satori oder Erleuchtung im Zen-Buddhismus. Unter dem Blickwinkel der radikalen Lebensphänomenologie von Michel Henry und dem Shöbögenzö als grundlegendes Werk des japanischen Zen-Meisters Dogen Zenji werden Eigenschaften des absoluten Idem zusammengetragen, die in ihren Einzelheiten (Körper, Geist, Denken, Handeln, Dualität, Nicht- Dualität, Phänomenalität der Gleichzeitigkeit, Ausschließlichkeitsphänomen, Kausalität und Zeit, Ethik) erforscht werden. Unter der geänderten Voraussetzung ist diese Forschungsreise eine Art "Neuformatierung" von Welt. Auf diese Weise ergibt sich: 1. Welt ist unter einer gewendeten Voraussetzung in die Nicht-Dualität setzbar. 2. Auswirkungen auf Forschung in allen wissenschaftlichen Bereichen folgen, weil andersartige Fragestellungen möglich sind. 3. Probleme von Welt und Menschheit (Krieg, Frieden, Umwelt, Energie) können neuartige Fragen und Antworten finden. 4. Das Individuum nicht einfach nur Individuum in der Gestalt des... Available in a digital repository NRGL
noTitle

Ellen Wilmes, Dissertation 2017, Prof. Dr. Sepp, Prof. Dr.Vogd English version The present research project defines an expedition in a world investigating under a turned presupposition. This is the ...

Wilmes, Ellen Ursula; Sepp, Hans Rainer; Seyler, Frédéric; Vogd, Werner; Günther, Hans Christian
Univerzita Karlova, 2018

noTitle
Berg, Alexander; Sepp, Hans Rainer; Rentsch, Thomas; Novotný, Karel
2018 - German
A l e x a n d e r B e r g - Z u s a m m e n f a s s u n g - D i s s e r t a t i o n 2 0 1 7 Absolutes Wissen und Grundlose Gewissheit bei Hegel und Wittgenstein "Hegel seems to me to be always wanting to say that things which look different are really the same. Whereas my interest is in showing that things which look the same are really different." (Wittgenstein im Phoenix-Park, Dublin 1948) Abstract Der Wert dieser Untersuchung besteht darin, zum einen anhand des vielfältigen z. T. erst neu zugänglichen Materials Wittgensteins Phoenix-Park- Satz besser verstehen zu können und damit insgesamt eine tiefere Einsicht in den Zusammenhang des Wittgenstein'schen Denkens mit der Philosophie Hegels zu ermöglichen. Weiter stehen Wittgensteins Überlegungen zu Hegel aber auch im Kontext der Frage nach der Stellung seiner eigenen lebenslangen philosophischen Anstrengungen zu denjenigen der großen Denker der Philosophiegeschichte überhaupt. Die verschiedenen konkret historischen und ideengeschichtlichen Verbindungen, so wie sie in dieser Untersuchung von Wittgenstein's Denken über die philosophische Scholastik im Mittelalter bis zum antiken Ursprung der philosophischen Tradition zurückverfolgt werden konnten, helfen dabei, einer Antwort auf diese Frage Wittgensteins etwas näher zu kommen. A l e x a n d e r B e r g - Z u s a m m e n f a s s u n g - D i s s e r t a t i o n 2 0 1 7 Absolutes Wissen und Grundlose Gewissheit bei Hegel und Wittgenstein "Hegel seems to me to be always wanting to say that things which look different are really the same. Whereas my interest is in showing that things which look the same are really different." (Wittgenstein im Phoenix-Park, Dublin 1948) Abstract Der Wert dieser Untersuchung besteht darin, zum einen anhand des vielfältigen z. T. erst neu zugänglichen Materials Wittgensteins Phoenix-Park- Satz besser zu verstehen und damit insgesamt eine tiefere Einsicht in den Zusammenhang des Wittgenstein'schen Denkens zur Philosophie Hegels zu ermöglichen. Weiter stehen Wittgensteins Überlegungen zu Hegel aber auch im Kontext der Frage nach der Stellung seiner eigenen lebenslangen philosophischen Anstrengungen zu denjenigen der großen Denker der Philosophiegeschichte überhaupt. Die verschiedenen konkret historischen und ideengeschichtlichen Verbindungen, so wie sie von Wittgenstein's Denken über die philosophische Scholastik im Mittelalter bis zum antiken Ursprung der philosophischen Tradition zurückverfolgt werden konnten, helfen dabei, einer Antwort auf diese Frage Wittgensteins etwas näher zu kommen. Available in a digital repository NRGL
noTitle

A l e x a n d e r B e r g - Z u s a m m e n f a s s u n g - D i s s e r t a t i o n 2 0 1 7 Absolutes Wissen und Grundlose Gewissheit bei Hegel und Wittgenstein "Hegel seems to me to be always wanting ...

Berg, Alexander; Sepp, Hans Rainer; Rentsch, Thomas; Novotný, Karel
Univerzita Karlova, 2018

Sprache und Bewusstsein. Manfred Franks hermeneutische Kritik an beiden Strömungen der "Linguistischen Wende" und ihre Konsequenzen für die Philologie
RUBÁŠ, Michal; RINAS, Karsten; RINAS, Karsten
2018 - German
Von einer diskurssemantischen Auseinandersetzung im Bereich der sich auf Foucault stützenden Diskursanalyse ausgehend beschäftigt sich die Arbeit mit Manfred Franks hermeneutischer Rezeption von einem der neostrukturalistischen Schlüsselkonzepte, der restance non présente von Jacques Derrida, und untersucht sowohl die neostrukturalistische wie auch die hermeneutische Zeichentheorie hinsichtlich ihres Potentials, das Phänomen des Sprachwandels mit einer plausiblen Erklärung der Fähigkeit des Sprechers zu versöhnen, sich sprachlich zu verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Diskursen oder in verschiedenen epistemischen Positionen auf Identisches zu beziehen. In derselben Perspektive verfolgt der Text auch Franks Kritik an der sprachanalytischen Grundannahme von der semantischen Symmetrie in der epistemisch differenten Positionen. Der Text vermittelt einige Zweifel in Bezug auf Franks Zeichentheorie, die dieser in der Opposition zu dem Neostrukturalismus und in Übereinstimmung mit dem "authentischen" Saussure formulierte, schätzt aber auch hoch die aussichtsreiche Richtung von Franks neuesten Auslegungen zur zeichentheoretisch sehr relevanten Selbstbewusstseinslehre und zur linguistischen Analyse der De-se-Propositionen. On the occasion of a discourse-semantic confusion in the domain of the discourse analysis based on Foucault, the text focuses on Manfred Frank's hermeneutic reception of a neostructuralist key concept, the restance non présente of Jacques Derrida, and inspects both the (neo)structuralist and the hermeneutical theory of sign with regard to their potential to reconcile the phenomenon of language change with a plausible explanation of the ability of the speakers to refer to an identical item in the discourse(s). Thenafter, in the same respect, Franks criticism on the language philosophy assumption of the semantic symmetry is persued. The text expresses some doubts concerning Frank's theory of sign, which has been formulated in the opposition towards the neostructuralism and in accordance with the authentic Saussure, and, on the other hand, appreciates the promising direction of Frank's latest thought grounded in his consciousness theory and based on the linguistic analysis of the de se attitudes. Keywords: the linguistic discourse analysis based on Foucault; the linguistic turn; theory of selfconsciousness; theory of the linguistic sign; Manfred Frank Available in digital repository of UPOL.
Sprache und Bewusstsein. Manfred Franks hermeneutische Kritik an beiden Strömungen der "Linguistischen Wende" und ihre Konsequenzen für die Philologie

Von einer diskurssemantischen Auseinandersetzung im Bereich der sich auf Foucault stützenden Diskursanalyse ausgehend beschäftigt sich die Arbeit mit Manfred Franks hermeneutischer Rezeption von einem ...

RUBÁŠ, Michal; RINAS, Karsten; RINAS, Karsten
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Metodická studie k bilaterálnímu výzkumnému projektu Vzájemné vztahy sakrální architektury 13. století v českých a rakouských zemích
Scholz, Stefan; Kuthan, Jiří; Šmied, Miroslav; Kovář, Miroslav
2018 - German
Stefan SCHOLZ Methodical study to the bilateral research project about mutual relationship of sacral architecture of the 13. century in the bohemian and austrian lands Abstract: To begin with the basic conditions for the interdisciplinarity and internationality of the whole research, and the necessity of a parallel survey on the profane level, will be defined. Then the main subject of the project will be linked to a wider context of the Central European integration processes in the early and high middle ages - from there results the necessity of secondary studies on Central European long term basic structures and framework developments from the 10th to the mid 13th century, as well as of historiographic context-studies to the reign of King Otakar Přemysl II. (1252- 1278). In this way the core the project will be defined: the forms of expression of the Central European integration processes in sacral and profane architecture and the settlement, urban, social and legal patterns in the bohemian, moravian, silesian and austrian towns, above all in the 3rd quarter of the 13th century. The relative chronological system of the main stylistic streams and positions of the middle european sacral architecture in 13. century shows many contrasts between the impacts of french and burgundian gothic style, the... Stefan SCHOLZ Metodická studie k bilaterálnímu výzkumnému projektu o vzájemných vztazích sakrální architektury 13. století v českých a rakouských zemích Abstrakt: V první části studie se definuje organizační podmínky pro výzkum vzájemných vztahů profánní a sakrální architektury 13.století v českých a rakouských zemích zejména v zeměpanských městech, tj. nároky na plně interdisciplinární a mezinárodní způsob práce budoucího badatelského týmu. Ve smyslu širšího kontextu městských a regionálních právních, sociálních, a zejména sídelních dějin navíc zdůrazňuje nutnost paralelního výzkumu vzájemných vztahů urbánních, stavebních, společenských a ústavních struktur středověkých měst v Čechách, na Moravě a ve východním Rakousku. V raném a vrcholném středověku se propojily české a rakouské církevní instituce, vznikaly úzké vztahy v kulturním prostředí, mentalitě, zbožnosti, vzdělání, mobilitě i v umělecké tvorbě na dvoře Arpadovců, ale zejména Babenberků a Přemyslovců, vzájemné dynastické vazby, diplomatické i kulturní kontakty mezi panovnickými a šlechtickými rody v českých a rakouských zemích. Dále sledujeme duchovní proudy v širších společenských vrstvách na základě kostelních patrocinií, poutí a masových procesí k vystavění relikvií a konečně se obě země sblížily dálkovým obchodem ale i společnými poutními... Keywords: střední Evropa - 13. století - sakrální architektura - dvorské umění - Přemysl Otakar II. - středověké město - městská archeologie - historická antropologie - stavební historie; Middle Europe - 13. century - sacral architecture - courteous art - Přemysl Otakar II. - medieval town - urban archeology - historical anthropology - building history Available in a digital repository NRGL
Metodická studie k bilaterálnímu výzkumnému projektu Vzájemné vztahy sakrální architektury 13. století v českých a rakouských zemích

Stefan SCHOLZ Methodical study to the bilateral research project about mutual relationship of sacral architecture of the 13. century in the bohemian and austrian lands Abstract: To begin with the ...

Scholz, Stefan; Kuthan, Jiří; Šmied, Miroslav; Kovář, Miroslav
Univerzita Karlova, 2018

Die Entlehnungen romanischer Herkunft in der deutschen Militärterminologie
REKTOŘÍK, Zbyněk; SPÁČILOVÁ, Libuše
2017 - German
Předmětem této na korpusu založené lingvistické práce jsou vojenské termíny románského původu, které byly do němčiny přejaty během několika století z francouzštiny, italštiny a španělštiny. Cílem práce je provést systematickou lingvistickou analýzu přejatých vojenských termínů, které byly podle předem stanovených kritérií zařazeny do korpusu. Korpus byl vytvořen pro tento účel na základě souboru slovníků a je součástí přílohy. Na základě údajů u jednotlivých slov korpusu se provádí podle strukturalistických zásad analýza na fonologické, grafematické, morfologické, lexikálně-sémantické a sociolingvistické rovině jazyka. Tato analýza umožňuje pronést obecný závěr o stupni integrace přejatých pojmů do systému německého jazyka a odhalit specifické rysy a zákonitosti integračního procesu. Kromě integrace jsou centrálními pojmy práce lingvistické termíny Fremdwort (neintegrované přejaté slovo) a Lehnwort (integrované přejaté slovo). Výsledkem analýzy je zjištění, zda lze termíny obsažené v korpusu zařadit na základě stanovených kritérií do kategorie Fremdwort nebo Lehnwort, případně do určitého mezistupně. Přínosem této práce je rovněž odpověď na otázky, které vojenské termíny byly přejaty, z jakého důvodu, v které epoše, v jakém rozsahu, v kterých oblastech vojenské terminologie a k jakým významovým změnám u nich případně došlo. The object of this corpus-based linguistic work is military terms of Romance origin, which were taken over to German in several centuries from French, Italian and Spanish. The aim of this work is to perform systematic linguistic analysis of accepted military terms, which were included in the corpus according to predefined criteria. The corpus was created for this purpose on the basis of a set of dictionaries and is part of the appendix. Based on the data of the individual words of the corpus, the analysis is based on structuralism principles on phonological, grammatical, morphological, lexical-semantic and sociolinguistic level of the language. This analysis allows a general conclusion to be drawn on the degree of integration of the concepts into the German language system and to reveal the specific features and patterns of the integration process. In addition to integration, the central concepts of work are the linguistic terms Fremdwort (an unintegrated loanword) and Lehnwort (an integrated loanword). The result of the analysis is to find out whether the terms contained in the corpus can be ranked on the basis of the defined criteria in the Fremdwort or Lehnwort category or in a certain intermediary stage. The contribution of this work is also the answer to the following questions - which military terms were taken over, the reason why, the epoch when it happened, in which areas of the military terminology it happened, and what significant changes can be seen. Keywords: German military terminology; borrowings of Romance origin; levels of the language; structuralist analysis; integration process; Fremdwort; Lehnwort Available in digital repository of UPOL.
Die Entlehnungen romanischer Herkunft in der deutschen Militärterminologie

Předmětem této na korpusu založené lingvistické práce jsou vojenské termíny románského původu, které byly do němčiny přejaty během několika století z francouzštiny, italštiny a španělštiny. Cílem ...

REKTOŘÍK, Zbyněk; SPÁČILOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

noTitle
Sistiaga, Sergey; Novák, Aleš; Sepp, Hans Rainer; Theis, Robert
2017 - German
The Principle of Sufficient Reason in Kant and Meillassoux: On the Reason and Unreason of Post-metaphysical Thought. The aim of this thesis is to probe the alleged grounds of post-metaphysical thought in order to unearth its foundations. This genetic-systematic inquiry thus not only aims to scrutinize possible interpretations of the judgment the tribunal of reason is said to have passed on itself qua reason, but, more importantly, to revise the very judgment itself and to question the legitimacy of the tribunal. Apart from the fact that self-administered justice rarely results in convictions, the process seems ill-conceived from the start. The thesis sets in with an analysis of Quentin Meillassoux's recent invigorating and highly original re- discovery of post-metaphysical thought's unreason and a close reading of Kant's relevant pre- critical and critical works: while judgment was indeed passed in the name of "pure reason", it was not passed on reason itself but merely on its "logical" use. Only reason's usus logicus, not its usus realis were indicted by reason. In other words, the judgment has been misunderstood. The reason for this misunderstanding is located in Kant's philosophical presuppositions, which thus emerge as the very unreason of post-metaphysical thought. Since such unreason cannot... Deutsch Das Prinzip vom Grund bei Kant und Meillassoux. Über die Anfangs- und Ungründe des post- metaphysischen Denkens Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Anfangsgründe des post-metaphysischen Denkens ausfindig zu machen, um sie so gleichsam im Zuge einer genetisch-systematischen Untersuchung als Ungründe kenntlich zu machen. Ihr geht es also nicht nur bloß um eine Auslegung des Urteils, welches das "Tribunal der Vernunft" vermeintlich über sich selbst als Vernunft gesprochen hat, sondern um eine Revision des Urteils selbst sowie um die Frage der Rechtmäßigkeit des Gerichtshofes als solchem. Zumal Selbstjustiz selten in Selbstverurteilung resultiert, haftet diesem Vorgang ohnehin etwas Merkwürdiges an. In der Tat wird sich - ausgehend von einer Analyse der Arbeit Quentin Meillassoux', in welcher die Spuren der Ungründe des nach-metaphysischen Denkens zuletzt in ungekannter Qualität und Frische gefunden wurden sowie der textnahen Suche nach selbigen v. a. in Kants frühen und mittleren Werken - zeigen, dass dieser verhängnisvolle Urteilsspruch zwar im Namen der "reinen Vernunft" erging, jedoch nicht von der Vernunft als solcher verkündet wurde, sondern von dieser in ihrem lediglich "logischen" Gebrauch. Der usus logicus, nie aber der usus realis der Vernunft, war es, der auf der Anklagebank saß, verklagt vom... Available in a digital repository NRGL
noTitle

The Principle of Sufficient Reason in Kant and Meillassoux: On the Reason and Unreason of Post-metaphysical Thought. The aim of this thesis is to probe the alleged grounds of post-metaphysical thought ...

Sistiaga, Sergey; Novák, Aleš; Sepp, Hans Rainer; Theis, Robert
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases