Number of found documents: 321
Published from to

Stanovenie parametrov pre výpočet srdcového výdaja z dát celotelovej bioimpedancie
Langer, Peter; Vrba, Jan; Penhaker,, Marek; Jurák, Pavel
2019 - Slovak
Available in a digital repository NRGL
Stanovenie parametrov pre výpočet srdcového výdaja z dát celotelovej bioimpedancie

Langer, Peter; Vrba, Jan; Penhaker,, Marek; Jurák, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Praktická aplikace imunohistochemických a molekulárně - genetických metod v diferenciální diagnostice lézí urogenitálního a gynekologického traktu
Ondič, Ondrej; Hes, Ondřej; Mandys, Václav; Vernerová, Zdeňka
2018 - Slovak
This thesis focuses on gynecopathology. It consists of a collection of seven papers published in pathology journals with impact factor. Introduction section contains selection of examples showing scientific application of molecular genetic methods. Further on the aims of individual research projects are described. The first project comprises histomophologic study of skin endometriosis addressing "mullerian" differentiation. A case report of a rare tumor namely borderline papillary serous tumor of the fimbriated end of the fallopian tube follows with molecular genetic analysis of KRAS, BRAF and p53 gene mutation status. Prospective longitudinal study on high grade squamous dysplasia (HSIL) of the cervix in HPV vaccinated women, so called DAV (dysplasia after vaccination), aims to elucidate pathogenesis of this phenomenon. Two other studies focus on incidence of fumarate hydratase deficient leiomyomas of the uterus and hereditary leiomyomatosis and renal cell carcinoma syndrome (HLRCC). The aim of those studies is to improve our diagnostic capability and increase detection rate of the patients with HLRCC syndrome. Finally a new subtype of HSIL namely bizarre cell dysplasia is described in two separate studies. Conclusion remarks contemplate the role of molecular genetics in surgical pathology. Dizertačná práca je komentovaným súborom siedmich publikácií uverejnených v anglicky písaných impaktovaných časopisoch. Hlavnou témou je hľadanie optimálnej stratégie využitia imunohistochemických metód a metód molekulovej genetiky pri diagnostike zriedkavých a nových nádorov či podtypov nádorových jednotiek v gynekopatológii a aj v patológii urogenitálneho traktu. Ťažiskovou témou je gynekopatológia. Všeobecnejší úvod je výberovým náčrtom spôsobov akými patológovia môžu aplikovať metódy molekulovej genetiky vo výskume. Ciele práce stručne charakterizujú výskumné zámery jednotlivých projektov. Prvý predstavený projekt sa zaoberá histomorfologickou "mulleriánskou" variabilitou kožnej endometriózy. Nasleduje raritná kazuistika serózneho papilárneho borderline tumoru fimbrií tuby s analýzou prítomnosti mutácií génov KRAS, BRAF a p53. Prospektívna longitudinálna štúdia ťažkej dysplázie dlaždicového epitelu (HSIL) krčka maternice u HPV vakcinovaných žien sa snaží odhaliť príčiny tohoto fenoménu. Ďalšie dve štúdie sa zaoberajú incidenciou fumarát hydratáza (FH) deficientných leiomyómov maternice a syndrómu hereditárnej leiomyomatózy a renálneho karcinómu (HLRCC) s cieľom prispieť k zlepšeniu diagnostiky a zvýšiť záchytnosť tohoto syndrómu. Napokon je v podobe dvoch publikácií predstavená bizarná... Keywords: patológia; molekulová genetika; HSIL; HLRCC; high grade dysplázia dlaždicového epitelu krčka maternice; syndróm hereditárnej leiomyomatózy a renálneho karcinómu; fumarát hydratáza; serózny papilárny borderline tumoru fimbrií tuby; pathology; molecular-genetics; HSIL; HLRCC; high grade squamous dysplasia; hereditary leiomyomatosis and renal cell carcinoma syndrome; fumarate hydratase; bizarre cell dysplasia; HPV; vaccination; borderline papillary serous tumor of the fimbriated end of the fallopian tube Available in a digital repository NRGL
Praktická aplikace imunohistochemických a molekulárně - genetických metod v diferenciální diagnostice lézí urogenitálního a gynekologického traktu

This thesis focuses on gynecopathology. It consists of a collection of seven papers published in pathology journals with impact factor. Introduction section contains selection of examples showing ...

Ondič, Ondrej; Hes, Ondřej; Mandys, Václav; Vernerová, Zdeňka
Univerzita Karlova, 2018

Internacionalizace v západoslovanských jazycích. Konfrontační pohled na internacionalizaci lexika češtiny, polštiny a slovenštiny
Kroupová, Magdalena; Nábělková, Mira; Martincová, Olga; Banko, Miroslaw
2018 - Slovak
Internationalisation is one of the important dynamic tendencies which influences the functioning and course of development of contemporary languages. It is the result of increase and intensification of language contacts on a global scale. Internationalisation influences language on all language levels. Substantial is manifest of borrowing lexical elements, their integration, adaptation and function in communication. Furthermore, activation of the use of international word forming morphemes and word forming processes belong among manifestation of internationalisation. The thesis presents manifestations of internationalisation in the lexis of Western Slavic languages in contrastive perspective. The introductory part outlines the current research status of presented phenomenon and defines fundamental terms. Third and fourth chapters, the central part of the thesis, deal with comparison of international lexis on individual language level. Besides the description of the orthographical and orthoepical, grammatical, lexical-semantic correspondences and differences, attention is also focused on positon and function of internationalisms in lexicon of Western Slavic languages and their relations to the other units of lexicon. The analysis is primarily base on material of frequency word lists of the Aranea... Internacionalizace je jednou z důležitých vývojových dynamických tendencí ovlivňující fungování a směřování současných jazyků. Je výsledkem nárůstu a zintenzívnění jazykových kontaktů v globalizujícím se světě. Internacionalizace zasahuje všechny jazykové roviny. Nejvýrazněji se projevuje přejímáním lexikálních prostředků, jejich integrací, adaptací a fungování v komunikaci. Mezi projevy internacionalizace patří i aktivizace využívání internacionálních slovotvorných morfémů a slovotvorných postupů. Předkládaná disertační práce představuje projevy internacionalizace v lexiku západoslovanských jazyků v konfrontačním pohledu. V úvodních částech je prezentován současný stav výzkumu a vymezeny základní pojmy. Třetí a čtvrtá kapitola, které tvoří jádro práce, jsou věnované konfrontační analýze internacionálního lexika na jednotlivých jazykových rovinách. Kromě popisu ortografických a ortoepických, gramatických, lexikálně-sémantických shod a rozdílů je důraz kladen i na postavení a fungování internacionalizmů v lexikálních systémech daných jazyků a jejich vztahy k jiným prostředkům lexikální zásoby. Analýza je primárně založená na materiálu frekvenčních seznamů webových korpusů rodiny Aranea, materiál byl však získávaný i z dalších zdrojů. Součástí práce je zpracování paralelních seznamů analyzovaného... Keywords: internacionalizace|internacionalizmus|konfrontační lingvistika|jazykové kontakty|čeština|polština|slovenština; internationalisation|internationalism|confrontational linguistics|language contacts|Czech|Polish|Slovak Available in a digital repository NRGL
Internacionalizace v západoslovanských jazycích. Konfrontační pohled na internacionalizaci lexika češtiny, polštiny a slovenštiny

Internationalisation is one of the important dynamic tendencies which influences the functioning and course of development of contemporary languages. It is the result of increase and intensification ...

Kroupová, Magdalena; Nábělková, Mira; Martincová, Olga; Banko, Miroslaw
Univerzita Karlova, 2018

Modelování představ žáků o chemických principech s využitím matematiky
Ivan, Matúš; Šulcová, Renata; Ganajová, Mária; Nodzynska, Malgorzata
2018 - Slovak
Key words mathematical modelling, chemical principles, shape and structure of the molecules, visualisation of chemical structures, chemistry and mathematics interdisciplinarity Ivan, Matúš: Modelling students' conceptions on chemical principles using mathematics. (Ph.D. Thesis). Prague: Faculty of Science, Charles University, 2018. Abstract The primary aims of the dissertation project is identification of "contact areas" of subjects of chemistry and mathematics and creation of interventions to solve the problems of chosen areas. At first, it was necessary to analyse available literature by the authors from the field, that have mentioned the problematics of interdisciplinarity between mathematics and chemistry. A part of literature research was dedicated to a search for the expected outcomes in curricular documents in Czech Republic and in Slovak Republic. In Czech Republic these were Framework Educational Programmes (RVP ZV, 2017 a RVP G, 2007). In Slovak Republic thee documents are State Educational programme ISCED 2 - lower secondary education (2015) and State Educational programme ISCED 3A - upper secondary education (2015). After that the analysis of a sample of School educational programmes of chosen schools in Czech Republic was conducted. The sample was chosen through proportional stratified... Kľúčové slová matematické modelovanie, chemické princípy, tvar a štruktúra molekúl, vizualizácia chemických štruktúr, interdisciplinarita chémie a matematiky Ivan, Matúš: Modelovanie predstáv žiakov o chemických princípoch s využitím matematiky. (Dizertačná práca). Praha: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, 2018. Abstrakt Hlavnými cieľmi dizertačného projektu je identifikácia "styčných plôch" predmetov chémia a matematika a navrhnutie intervencií pre riešenia problematických častí vytypovaných oblastí. Najprv bolo potrebné zanalyzovať dostupnú literatúru autorov z odboru, ktorí vo svojich dielach narazili na problematiku interdisciplinarity matematiky a chémie. Časť rešerší bola venovaná vyhľadávaniu očakávaných výstupov v kurikulárnych dokumentov Českej republiky a Slovenskej republiky. V Českej republike to boli Rámcové vzdelávacie programy (RVP ZV, 2017 a RVP G, 2007). V Slovenskej republike to boli Štátny vzdelávací program ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie (2015) a Štátny vzdelávací program ISCED 3A - vyššie sekundárne vzdelávanie (2015). Následne bola vykonaná analýza vzorky Školských vzdelávacích programov vybraných škôl v Českej republike. Výber vzorky bol uskutočnený ako proporcionálny a stratifikovaný vzhľadom k celkovému rozloženiu škôl v ČR. Ďalej je popísaná metodológia výskumných... Keywords: matematické modelovanie; chemické princípy; tvar a štruktúra molekúl; vizualizácia chemických štruktúr; interdisciplinarita chemie a matematiky; mathematical modelling; chemical principles; shape and structure of the molecules; visualisation of chemical structures; chemistry and mathematics interdisciplinarity Available in a digital repository NRGL
Modelování představ žáků o chemických principech s využitím matematiky

Key words mathematical modelling, chemical principles, shape and structure of the molecules, visualisation of chemical structures, chemistry and mathematics interdisciplinarity Ivan, Matúš: Modelling ...

Ivan, Matúš; Šulcová, Renata; Ganajová, Mária; Nodzynska, Malgorzata
Univerzita Karlova, 2018

Účinnost badatelsky orientované výuky v tématu Chemický děj na základních školách a gymnáziích
Sotáková, Ivana; Ganajová, Mária; Kričfaluši, Dana; Brestenská, Beáta
2018 - Slovak
The Dissertation work is focused on finding the effectivity of the inquiry-based science education of Chemistry subject at elementary schools and grammar schools concerning the topic of Chemistry process. The theoretical part proves the knowledge of inquiry-based science education (IBSE) in the 21 century, specifies the level of research, learning cycle 5E, its positives and negatives. The practical part is created by the files of methodology, particularly the methodological worksheets for teachers and worksheets for pupils as well, regarding the topic Substance Transformation for the elementary schools and for the grammar schools the topic Chemical Reactions and Chemical Equations. In the research part, there are shown the results of paedagogical research aiming at verifying the influence IBSE on to develop the higher mind operations according to Bloom taxonomy, to develop the scientific skills, as well as the survey of pupils' attitudes to this particular educational teaching process. The results obtained from the IBSE implementation and its verification performed by the cognitive tests and further by statistical evaluation, have confirmed the validity of the set hypotheses - the level of pupils' knowledge and skills has been increased, especially at weaker pupils in both degree of schools. By... Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá zisťovaním účinnosti bádateľsky orientovanej výučby (BOV) chémie na základných školách a gymnáziách na modelovej téme Chemický dej. Pozostáva z troch hlavných častí - teoretickej, praktickej a výskumnej. Teoretická časť práce sprístupňuje poznatky o bádateľsky orientovanej výučbe, jej význame pre vzdelávanie v 21. storočí, charakterizuje úrovne bádania, učebný cyklus 5E, jej kladné i problémové stránky. Praktická časť práce obsahuje súbor vytvorených metodík, t. j. metodické listy pre učiteľov a pracovné listy pre žiakov k tematickému celku Premeny látok pre základné školy a k tematickému celku Chemické reakcie, chemické rovnice pre gymnáziá. Výskumná časť práce sprístupňuje výsledky pedagogického výskumu, ktorý bol zameraný na overenie vplyvu BOV na rozvoj vyšších myšlienkových operácií podľa revidovanej Bloomovej taxonómie, rozvoj vedeckých spôsobilostí, ako aj zisťovanie postojov žiakov k tejto výučbe. Výsledky získané na základe realizácie BOV a jej overovania prostredníctvom kognitívnych testov a následne štatistickým vyhodnotením potvrdili pravdivosť stanovených hypotéz - zvýšila sa úroveň vedomostí a zručností žiakov, zvlášť u prospechovo slabších žiakov na obidvoch stupňoch škôl. Vyhodnotením žiackeho škálového dotazníka projektu Establish sa zistili... Keywords: bádateľsky orientovaná výučba; chemický dej; revidovaná Bloomova taxonómia; vedecké spôsobilosti; postoje žiakov; pedagogický výskum; inquiry-based science education; chemical process; revised Bloom's taxonomy; scientific skills; attitudes of pupils; paedagogical research Available in a digital repository NRGL
Účinnost badatelsky orientované výuky v tématu Chemický děj na základních školách a gymnáziích

The Dissertation work is focused on finding the effectivity of the inquiry-based science education of Chemistry subject at elementary schools and grammar schools concerning the topic of Chemistry ...

Sotáková, Ivana; Ganajová, Mária; Kričfaluši, Dana; Brestenská, Beáta
Univerzita Karlova, 2018

Charakterizace a fokusace svazku kapilárního XUV laseru pro účely depozice tenkých vrstev
Pira, Peter; Wild, Jan; Čuba, Václav; Tichý, Milan
2018 - Slovak
Title: Characterization and focusing of capillary-discharge XUV-laser beam for purposes of thin-film deposition Author: Peter Pira Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: doc. RNDr. Jan Wild, CSc., Department of Surface and Plasma Science Abstract: The paper deals with the first results of the interaction of a desk-top high repetition rate XUV laser (wavelength of 46.9 nm) radiation with materials suitable for optoelectronics, in particular the ionic crystals CsI, LiF, etc. Using surface physics methods (AFM, DIC Normanski microscopy) pulse laser imprints were investigated. Based on the results obtained, general information on the nature of ablation and desorption was obtained, which were compared with the results of the XUV-ABLATOR modified code modeling. Plasma arising from ablation was examined by a modified Langmuir probe system. The main result is the pulse laser deposition of thin films of Bi and CsI. Keywords: ablation, Pulsed Laser Deposition, XUV laser Název práce: Charakterizace a fokusace svazku kapilárního XUV laseru pro účely depozice Katedra / Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Jan Wild, CSc., Katedra fyziky povrchů a Abstrakt: Práce se zabývá prvními výsledky interakce záření XUV stolního kapilárního repetičního laseru o vlnové délce 46,9 nm s materiály vhodnými pro optoelektroniku, zejména iontovými krystaly CsI, LiF aj. Pomocí metod fyziky povrchů (AFM, DIC byly zkoumány otisky dopadu pulzního laseru. Na základě získaných výsledků byly získány ABLATOR. Plazma vznikající při ablaci bylo zkoumáno přizpůsobeným Klíčová slova: ablace, PLD, XUV laser Keywords: ablace; PLD; XUV laser; ablation; Pulsed Laser Deposition; XUV laser Available in a digital repository NRGL
Charakterizace a fokusace svazku kapilárního XUV laseru pro účely depozice tenkých vrstev

Title: Characterization and focusing of capillary-discharge XUV-laser beam for purposes of thin-film deposition Author: Peter Pira Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: doc. ...

Pira, Peter; Wild, Jan; Čuba, Václav; Tichý, Milan
Univerzita Karlova, 2018

Možnosti využití genderové analýzy při interpretaci tzv. žánrových scén na černo- a červenofigurové keramice
Kroutilová Jamrichová, Zuzana; Pavúk, Peter; Remišová Věšínová, Kamila; Bažant, Jan
2018 - Slovak
Black and red figured pottery is a captivating, while also a vast and demanding subject of research. For decades, vases were primarily studied as valuable art objects and scenes depicted on them considered as testimonies of ideas and lives of their creators and users. Many researchers focussed on interpreting the scenes captured on these vessels. When studying works by our research predecessors, it can be noted that their methods and conclusions were often influenced by the socio-cultural context in which they lived and worked. The aim of this thesis is not to create new, surprising interpretations of selected scenes or to point at erroneous interpretations of other researchers. The aim of this work is to draw attention to how contemporary society has influenced researchers and the methods they use and conclusions they draw when interpreting scenes considered for long periods as immutable, final and undisputable. While re-evaluating adopted conclusions I drew on gender studies and gender analysis which require a multidisciplinary approach to research and interpretation of vase paintings. In four subject areas I pointed out to what extent the dichotomies within which we are used to think and with which we work, i.e. dichotomies of masculine - feminine, public - private, exterior - interior, but also... Čierno- a červenofigúrová keramika predstavuje veľmi zaujímavý, ale zároveň rozsiahly a náročný predmet štúdia. Po mnohé desaťročia boli vázy, na základe ich výzdoby, študované najmä ako hodnotné umelecké predmety, ktoré môžu vypovedať o predstavách a živote ich tvorcov a užívateľov. Interpretácia scén, ktoré sa nám dochovali, bola stredobodom záujmu mnohých bádateľov po celé desaťročia. Pri štúdiu prác našich predchodcov je možné sledovať, že ich postupy a výsledné interpretácie boli často ovplyvnené spoločensko- kultúrnou situáciou v ktorej žili a pracovali. Cieľom práce nie je vytvárať nové, prekvapivé interpretácie vybraných výjavov. Jej cieľom je poukázať na to, ako súdobá spoločnosť ovplyvňuje bádateľov, ich postupy a závery pri interpretácii scén, ktoré sa dlhé roky považovali za nemenné, konečné a nespochybniteľné. V práci som sa snažila využívať štúdium genderu a genderovú analýzu, ktorá predpokladá multidisciplinárny prístup pri skúmaní a interpretovaní vázového maliarstva. V štyroch vybraných tematických okruhoch som poukazovala na to, ako dichotómie mužské - ženské, súkromné - verejné, vonku - dnu, ale aj svetské - náboženské či mytológia - žáner, v ktorých sme zvyknutý premýšľať a pracovať s nimi, pri analýze a interpretácii daných výjavov v mnohých prípadoch nefungujú a sú často... Keywords: ikonografie|gender|vázové malířství|antické Řecko|žánrové scény|černofigúrová kermaika|červenofigúrová keramika; iconography|gender|vase painting|ancient Greece|genre scenes|black figured vases|red figured vases Available in a digital repository NRGL
Možnosti využití genderové analýzy při interpretaci tzv. žánrových scén na černo- a červenofigurové keramice

Black and red figured pottery is a captivating, while also a vast and demanding subject of research. For decades, vases were primarily studied as valuable art objects and scenes depicted on them ...

Kroutilová Jamrichová, Zuzana; Pavúk, Peter; Remišová Věšínová, Kamila; Bažant, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Stát, právo a každodenní život v aztéckém Tenochtitlane
Vyšný, Peter; Křížová, Markéta; Kováč, Milan; Vrhel, František
2018 - Slovak
VYŠNÝ, Peter: State, Law, and Everyday Life in Aztec Tenochtitlan. Dissertation. Charles University, Faculty of Arts, Centre for Ibero-American Studies. PhD Programme: Ibero- American Studies. Field of Study: History. Adviser: doc. Markéta Křížová, Ph.D. Prague, 2018. 384 pp. The present dissertation, under the title of State, Law, and Everyday Life in Aztec Tenochtitlan, is the result of the research of a society that existed in the Aztec city-state of Tenochtitlan from its founding (about AD 1325) to its conquest by the Spaniards (1519 - 1521). In the dissertation, based on historical sources and secondary literature, three essential, complementary aspects of this society are examined, namely: 1. its organization and functioning, whose character indicates that Tenochtitlan was a consolidated (urban) state; 2. its legal order, which was developed and systematically exercised by the state; and 3. typical forms of everyday life of its members (of different categories). By exploring the three aspects of the society existing in Tenochtitlan, the following aim of the dissertation was achieved: 1. to examine the state organization, the legal order and the everyday life forms of the inhabitants of pre-Hispanic Aztec Tenochtitlan, both in their interrelated contexts and in the diachronic perspective; and... VYŠNÝ, Peter: Štát, právo a každodenný život v aztéckom Tenochtitlane. Dizertačná práca. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií. Studijní obor: Iberoamerikanistika. Studijní program: Historické vědy. Školiteľ: doc. Markéta Křížová, Ph.D. Praha, 2018. 384 s. Prítomná dizertačná práca, nazvaná Štát, právo a každodenný život v aztéckom Tenochtitlane, je výsledkom výskumu spoločnosti, ktorá existovala v aztéckom mestskom štáte Tenochtitlan od jeho založenia (cca. 1325 po Kr.) do jeho dobytia (conquista) Španielmi (1519 - 1521). V dizertačnej práci sa na základe historických prameňov a sekundárnej literatúry skúmajú tri podstatné, komplementárne aspekty tejto spoločnosti, a to: 1. jej organizácia a fungovanie, ktorých charakter ukazuje, že Tenochtitlan bol konsolidovaným (mestským) štátom; 2. jej právny poriadok, ktorý rozvíjala a systematicky uplatňovala štátna moc; a 3. typické formy každodenného života jej členov (rôznych kategórií). Výskumom uvedených troch aspektov spoločnosti existujúcej v Tenochtitlane bol dosiahnutý nasledujúci cieľ dizertačnej práce: 1. preskúmať štátnu organizáciu, právny poriadok a formy každodenného života obyvateľov aztéckeho (predhispánskeho) Tenochtitlanu, a to samostatne i v ich vzájomných súvislostiach, ako aj v diachrónnej... Keywords: predhispánske obdobie|Aztékovia|Tenochtitlan|spoločenský poriadok|štát|právo|každodenný život|štátno-mocenské riadenie a kontrola; pre-Hispanic period|Aztecs|Tenochtitlan|social order|state|law|everyday life|state regulation and control Available in a digital repository NRGL
Stát, právo a každodenní život v aztéckém Tenochtitlane

VYŠNÝ, Peter: State, Law, and Everyday Life in Aztec Tenochtitlan. Dissertation. Charles University, Faculty of Arts, Centre for Ibero-American Studies. PhD Programme: Ibero- American Studies. Field ...

Vyšný, Peter; Křížová, Markéta; Kováč, Milan; Vrhel, František
Univerzita Karlova, 2018

noTitle
Pavligová, Mária; Pátková, Jana; Bokníková, Andrea; Chmel, Rudolf
2018 - Slovak
The dissertation presented focuses on initial stages of work of four selected poetesses that belong to the 20th century's era of the Seventies and the Eighties. The subject of analysis is the poetic work of Viera Prokešová, Dana Podracká, Anna Ondrejková and Mila Haugová. All of them debuted via the same publishing platform - a rubric and later via the literary supplement of periodical Nové Slovo during the time of the strictest normalization process. The dissertation is divided into three chapters with the first one aiming to explain literary and historical context of the period, which is taken into consideration in the process of research. The objective is to provide coherent and concise depiction of the problematic part of Slovak literary history that was formed by specific sociopolitical situation. It is this detailed knowledge of the context that clarifies a certain degree of paradox and at the same time a degree of specificity of the poetesses selected. The main chapter that follows is called 'Poetesses with own angle of vision'. The author outlines circumstances of the last century which the female authors faced whilst breaking through in literature. One of the key terms that is associated with the work of these poetesses is female poetry (poetry written by females) and despite the term... Prezentovaná dizertačná práca sa venuje počiatočným fázam tvorby vybranej štvorice ženských poetiek, ktoré spadajú do obdobia sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia. Autorka si za predmet svojej analýzy zvolila básnickú tvorbu Viery Prokešovej, Dany Podrackej, Anny Ondrejkovej a Mily Haugovej, ktoré sa do slovenskej literatúry prihlásili prostredníctvom rovnakej publikačnej platformy: rubriky a neskôr literárnej prílohy periodika Nové slovo, a to v čase najtvrdších normalizačných úsilí. Práca je rozdelená do troch kapitol, pričom prvá z nich má objasniť literárnohistorické pozadie obdobia, na ktoré je v rámci bádania kladený zreteľ. Cieľom je poskytnúť jasný a ucelený pohľad na problematický výsek slovenských literárnych dejín, ktorý formovala špecifická politicko-spoločenská situácia. A práve podrobné poznanie tohto pozadia ozrejmuje istú mieru paradoxnosti, a tým aj špecifickosti vybraných básnických osobností. V ďalšej časti, Poetky s vlastným uhlom videnia, ktorá predstavuje nosnú kapitolu textu, autorka načrtáva okolnosti uplynulého storočia, za akých sa v literatúre presadzovali ženské autorky. K jednému zo základných označení, ktoré sú spájané s tvorbou štvorice, patrí pojem ženská poézia (poézia písaná ženami) - autorka neopomína ani tento problémový bod a pokúša sa poukázať... Keywords: ženské písanie|obraznosť|lyrický subjekt|metafora|poetika autora|postmodernizmus|spoločensko-politická otázka|typoloógia slovenskej poézie; female writing|figurativeness|lyrical subject|metaphor|poetics of author|poetry|postmodernism|socio-political issue|typology of Slovak poetry Available in a digital repository NRGL
noTitle

The dissertation presented focuses on initial stages of work of four selected poetesses that belong to the 20th century's era of the Seventies and the Eighties. The subject of analysis is the poetic ...

Pavligová, Mária; Pátková, Jana; Bokníková, Andrea; Chmel, Rudolf
Univerzita Karlova, 2018

Fenotypová studie Huntingtonové choroby TgHD miiniprasat: nástup a průběh reprodukčních a biochemických změn
Bohuslavová, Božena; Motlík, Jan; Roth, Jan; Petr, Jaroslav; Krylov, Vladimír
2018 - Slovak
Huntington's disease (HD) is one of the incurable and fatal diseases. HD belongs to the monogenic neurodegenerative diseases. According to the number of the CAG repetitions in the gene coding huntingtin, the onset of the disease is in childhood (5%), in the middle age, which is the most common (90%) and in the older age (5%). Beginning of the disease is manifested by changes in behavior; including problems with coordination and movement. Later, there is a psychological change. The disease leads to death. Until now, there is no effective curative treatment. In 2009, we created a model of the transgenic minipigs (TgHD) carrying the N - terminal part of the human mutant huntingtin (mtHtt) at our Institute in Liběchov. The number of offsprings and the resemblance in physiology and morphology between the pig (Sus scrofa) and humans (Homo sapiens) give us opportunities not only to study changes not only in central nerve organs, but also in peripheral tissues. The reproductive problems of TgHD boars were observed as the first phenotypic changes. Therefore, my work focuses at first on a study of the reproduction parameters of TgHD boars as well as ultrastructural, immunocytochemical and biochemical changes in testes and spermatozoa. In PhD thesis, I described in details the reproductive defects in TgHD... Huntingtonova choroba (HCH) patrí k nevyliečiteľným ochoreniam s fatálnym koncom. Zaraďujeme ju k monogénnym neurodegeneratívnym ochoreniam. Podľa počtu opakovaní CAG repetícii v géne kódujúcom huntingtín, nástup ochorenia môže byť v detskom veku (5%), strednom veku - najčastejšie (90%) a vyššom veku (5%). Začiatok choroby sa prejaví zmenami v správaní, ku ktorým sa pridružia problémy s koordináciou a pohybom. Neskôr dochádza k psychickým zmenám. Ochorenie končí smrťou. V dnešnej dobe zatiaľ nie je vyvinutá účinná liečba. Doktori momentálne len príznaky farmakologicky utlmujú, ale nelieči sa príčina choroby. Na našom ústave v Liběchove sme v roku 2009 vytvorili model transgénneho miniprasaťa (TgHD) nesúceho N - terminálnu časť ľudského mutovaného huntingtínu (mtHtt). Dostatok potomkov a veľká príbuznosť fyziológie a morfológie medzi prasaťom (Sus scrofa) a človekom (Homo sapiens) nám dáva dostatok možnosti na študovanie zmien v centrálnych nervových orgánoch, ale i v periférnych tkanivách. Ako prvé zmeny fenotypu sme pozorovali reprodukčné problémy TgHD kancov. Preto sa moja práca v prvom rade zamerala na komplexné preštudovanie reprodukčných parametrov TgHD kancov, rovnako ako na ultraštrukturálne, imunocytochemické a biochemické zmeny v tkanivách semenníkov a v spermiách. V tejto práci som... Keywords: miniprasa; HCH; spermie; minipig; HD; sperms Available in a digital repository NRGL
Fenotypová studie Huntingtonové choroby TgHD miiniprasat: nástup a průběh reprodukčních a biochemických změn

Huntington's disease (HD) is one of the incurable and fatal diseases. HD belongs to the monogenic neurodegenerative diseases. According to the number of the CAG repetitions in the gene coding ...

Bohuslavová, Božena; Motlík, Jan; Roth, Jan; Petr, Jaroslav; Krylov, Vladimír
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases