Number of found documents: 19059
Published from to

Křížové cesty v českých zemích v období baroka
ŘEPA, Tomáš; PAVLÍČEK, Martin; TOGNER, Milan
2019 - Czech
V českých zemích v době protireformace se záhy po bitvě na Bílé hoře objevují první křížové cesty komponované v krajině. Jednou vůbec z prvních je via crucis postavená na Svatém kopečku nad Mikulovem ve dvacátých letech 17. století. V jeho druhé polovině k jejich dalšímu šíření svou činností přispívali jezuité a františkáni, kteří křížovou cestu ideově zprostředkovávali Svatou zemi. Šíření kultu křížových pašijí mělo v českých zemích vlastní vývoj. Počet zastavení nebyl zpočátku závazný, varioval mezi 5 až 29 kaplí. Ty představovaly Kristovu cestu na Golgotu. nejčastěji od jeho zajetí v Getsemanské zahradě, Odsouzení k smrti až po jeho Uložení do hrobu. Poté co Klement XII. v roce 1731 ustavil závazný počet zastavení na čtrnáct a rozšířil možnosti jejich zakládání, resp. poté co Benedikt XIV. v roce 1741 povolil zakládání křížových cest v kostelech i mimo správu františkánů se ikonografický program a počet zastavení sjednotil. V českých zemích byly nejčastěji zastavení stavěna ve formě výklenkových kaplí s vkládanými obrazy malovanými na plech. Dizertační práce sleduje jak vývoj počtu zastavení, tak i typologii architektury a způsob zobrazení pašijových výjevů. Katalogovými hesly se snaží rekonstruovat jejich nejen mnohdy zapomenutý ikonografický program, ale i na základě pramenů přesněji datovat méně známé křížové cesty. Počet sedmdesáti tří exteriérových křížových cest postavených ve sledovaném období, jenž není konečný, dokládá silný protireformační vliv katolické církve rozprostřený po všech krajích Čech a Moravy. Potvrzuje se jím také pevné spojení christologického kultu se mariánskými svatyněmi. Panně Marii, která tím, že byla nanebevzatá, se v ní dovršilo její mateřství, které v Kristu vedlo ke spáse. In the period soon after the Battle of White Mountain, first Ways of Cross were founded in a landscape of the Czech Lands. The via crucis running up on the slope of the Saint Hill above Mikulov established in the twenties of 17th century was one of the first. In the second half of the century the Jesuits´ activities contributed to the further spreading of the Ways of Cross as well as the Franciscans who were closely connected with Christ´s passion way in Jerusalem in the Holy Land. The spreading of a cult of Ways of Cross led to particular developoment in the Czech Lands. At the beginning, the number of stations wasn´t obligatory. That´s why the Way of Cross was given by 5 to 29 stages. These presented the way of Jesus to the Cross, from Capturing of Jesus in the Garden of Gethsemane, his Condemnation till His Entombing. In 1731, after Clement XII set up mandatory number of stations on fourteen and made more possible their founding and in 1741 Benedict XIV gave way to found the Way of Cross in churches out of Franciscans´administration, the iconographical programme and number of stations were consolidated. The most frequently were built stations in a form of chapels with niche, in which pictures painted on metal plates were put. The thesis watches a development of numbers of stations, typology of architecture and ways of how the Christ Passion was depicted. By catalogue, tries to put together their frequently forgotten iconographical programme and on the basis of archive documents dates more precisely less known examples. The indefinite number of seventy three Ways of Cross built in the landscape in followed period appointed in the thesis illustrates the strong Counter-Reformation impact of Catholic Church on the whole of the Czech Lands. Hereby, the strong relation of cult of Christ to shrines of Virgin Mary is affirmed. The unity of Virgin Mary and her Assumption were accomplished by her Maternity, in Christ led to salve mankind, . Keywords: Křížová cesta; Kristovy pašije; Kalvárie; výklenkové kaple; mariánský kult; Panna Marie Sedmibolestná; růženec; Pět pádů Kristových; Way of cross; Christ Passion; Calvary; niche chapels; Our Lady of Sorrows; Rosary; Five falls of Christ Available in the UPOL Library.
Křížové cesty v českých zemích v období baroka

V českých zemích v době protireformace se záhy po bitvě na Bílé hoře objevují první křížové cesty komponované v krajině. Jednou vůbec z prvních je via crucis postavená na Svatém kopečku nad Mikulovem ...

ŘEPA, Tomáš; PAVLÍČEK, Martin; TOGNER, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Genetics of host-pathogen interactions in the cereals-powdery mildew fungus (Blumeria graminis) pathosystem
JANÁKOVÁ, Eva; VALÁRIK, Miroslav
2019 - English
Narůstající lidská populace spolu se změnou klimatu představují výzvu vzhledem k nutnosti uspokojit rostoucí požadavky na produkci plodin, které jsou zdrojem naší obživy. Obiloviny zahrnující i pšenici, nejrozšířenější plodinu na světě, mají pro zajištění dostatku potravin klíčový význam. Jejich produkce je ohrožena mimo jiné různými původci biotického stresu. Houbový patogen Blumeria graminis způsobuje chorobu obilovin známou jako "padlí", která může vést k významnému snížení výnosu. Dosud převažující kontrolní opatření spočívají v aplikaci fungicidů a ve využití rasově specifických genů rezistence (R geny) v pěstovaných kultivarech. Tyto strategie však úplně nesplňují požadavky na udržitelnou a trvalou ochranu plodin. Přestože je využití rezistence vůči chorobám velmi žádoucí, je nutné hledat zdroje trvalé rezistence, případně vhodně kombinovat R geny. Tato práce stručně shrnuje současné poznatky o interakcích hostitele a patogenu s důrazem kladeným na patosystém obilovin a padlí travního. V první řadě obsahuje obecné informace o studovaných organismech a zvláště o jejich genomech. Dále se práce zabývá různými typy interakcí hostitele a patogenu, které vedou k rezistenci. Kromě toho jsou zde probrány i nejdůležitější aspekty přístupů, které jsou v současnosti používány pro identifikaci interagujících komponent. Na uvedená teoretická východiska následně navazují dva prezentované výzkumné projekty. První z nich se zabývá hostitelskou rostlinou, v tomto případě pšenicí. Vzhledem ke zúžené genetické základně moderních kultivarů jsou introgrese z příbuzných druhů cenným zdrojem genetické diverzity. Za tímto účelem byl do chromozomového ramene 4AL pšenice seté přenesen lokus pocházející z tetraploidního druhu Triticum militinae poskytující kvantitativní rezistenci k padlí travnímu. Hlavním cílem tohoto projektu bylo poziční klonování zodpovědného genu/genů, které umožní objasnit mechanismus této částečné, širokospektrální rezistence a usnadní její využití při šlechtění. Druhý z projektů řešený paralelně byl pak zaměřen na genetickou diverzitu patogenu a na soubor jeho efektorů avirulence. Výsledky tohoto výzkumu nabízí slibnou perspektivu udržitelné strategie rezistence k padlí travnímu obilovin založenou na znalosti populace patogenu. Kromě toho poznatky získané v rámci obou projektů přispívají k našemu porozumění složité problematiky interakcí hostitele a patogenu a odolnosti vůči chorobám. Increasing human population along with climate change represent a challenge to meet growing demand of food crop production. Cereals including wheat, the most widely cultivated crop, have a major importance in global food security. Apart from other factors, production is threatened by diverse biotic stress agents. Fungal pathogen Blumeria graminis causes a powdery mildew disease on cereals which can result in significant yield losses. To date, control measures have consisted predominantly in application of fungicides or deployment of major resistance (R) genes in grown cultivars. However, these strategies do not fully meet requirements for sustainable and durable crop protection. Although employing disease resistance is highly desirable, it is necessary to seek durable sources of resistance or to rationally deploy appropriate combinations of R genes. This thesis presents a concise summary of state-of-the-art knowledge on plant-pathogen interactions with emphasis laid on the pathosystem of cereals and powdery mildew fungus. First, it contains general information about studied organisms and especially about their genomes. Second, it deals with different types of plant-pathogen interactions resulting in resistance and finally, the most important aspects of current approaches used for identification of interacting components are discussed. As a follow-up to the provided theoretical background, two research projects are presented. The first one was conducted on host plant represented by bread wheat. Due to the limited gene pool of modern elite cultivars, introgressions from related species have been acknowledged as a rich source of genetic diversity. A powdery mildew resistance QTL had been therefore previously introgressed from tetraploid Triticum militinae to T. aestivum chromosome arm 4AL. The main goal of this project was map-based cloning of underlying gene(s) to elucidate mechanism of this partial, broad-spectrum resistance and facilitate its deployment in breeding. Additionally, the second project focusing on the pathogen genetic diversity and the repertoire of its avirulence effectors was addressed in parallel. The results of this research offer a promising perspective of pathogen-informed strategies for sustainable powdery mildew resistance in cereals. Moreover, findings acquired within both projects contribute to our knowledge on the complex problematics of plant-pathogen interactions and disease resistance. Keywords: obiloviny; pšenice; ječmen; padlí travní; geny rezistence; avirulence; efektory patogenu; poziční klonování; celogenomová asociační studie; introgrese; diverzita; cereals; bread wheat; barley; powdery mildew fungus; resistance genes; avirulence; pathogen effectors; map-based cloning; genome-wide association study; introgression; diversity Available in the UPOL Library.
Genetics of host-pathogen interactions in the cereals-powdery mildew fungus (Blumeria graminis) pathosystem

Narůstající lidská populace spolu se změnou klimatu představují výzvu vzhledem k nutnosti uspokojit rostoucí požadavky na produkci plodin, které jsou zdrojem naší obživy. Obiloviny zahrnující i ...

JANÁKOVÁ, Eva; VALÁRIK, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Salesiáni Dona Boska - moderní řeholní kongregace v sekulární společnosti první Československé republiky (1918-1938).
ZELINKA, Petr; MAREK, Pavel; MAREK, Pavel
2019 - Czech
Dizertační práce si klade za cíl zmapovat působení kongregace Salesiánů Dona Boska v českých zemích v meziválečném období, konkrétně v letech 1927-1939. Snažíme se prostřednictvím metody komparace porovnat salesiánské dílo ve Fryštáku, Ostravě a Praze s důrazem na výchovné instituce internátu, školy a oratoře a na výchovné prostředky v těchto institucích používaných. Chceme také popsat přínos této řeholní kongregace pro československou společnost v oblasti péče o mládež, a to jak v rovině náboženské, pedagogické a sociální. The thesis aims to map the action of religious congregation of Salesians of Don Bosco in Czech lands in interwar period, specifically between 1927 and 1939. We try to compare a Salesian work at Fryšták, Ostrava and Praha through the comparison method with an emphasis on the educational means of the boardinghouse, the school and the oratory, and the educational resources in these institutions used. We also want to describe the contribution of this religious congregation to Czechoslovak society in the field of youth care, both in religious, pedagogical and social terms. Keywords: 20. století; první republika; české dějiny; církevní dějiny; Salesiáni Dona Boska; řeholní kongregace; 20th century; first republic; Czech History; History of Church; Salesians of Don Bosco; religious congregation Available in digital repository of UPOL.
Salesiáni Dona Boska - moderní řeholní kongregace v sekulární společnosti první Československé republiky (1918-1938).

Dizertační práce si klade za cíl zmapovat působení kongregace Salesiánů Dona Boska v českých zemích v meziválečném období, konkrétně v letech 1927-1939. Snažíme se prostřednictvím metody komparace ...

ZELINKA, Petr; MAREK, Pavel; MAREK, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Orgasticita žen pod vlivem sexuální a partnerské zkušenosti
Krejčová, Lucie; Klapilová, Kateřina; Weiss, Petr; Havlíček, Jan
2019 - Czech
The thesis focuses on female orgasm and its relation to autoerotic activities and dyadic sexual behavior. The first theoretical part focuses on theories describing the function of female orgasms and factors influencing its occurrence. The second part consists of four articles published in peer-reviewed journals. The first article is a review, focusing on the development of expert opinions over time, with specific regard to female orgasms and the division between clitoral and vaginal orgasm. The second article discusses the role of general relationship and sexual satisfaction with respect to the female orgasm. The third article examined the association between first autoerotic experiences and the occurrence of vaginal orgasm. Finally, the fourth article concerned the frequency of dyadic sexual activity and its relation to vaginal orgasm. The findings within each article indicate that autoerotic and dyadic sexual activities together with general relationship and sexual satisfaction have a positive influence on the occurrence of female orgasms. Předkládaná dizertační práce se zaměřuje na téma ženského orgasmu ve vztahu k autoerotickým aktivitám a párovému sexuálnímu chování. První, teoretická část práce se zaměřuje na teorie ženského orgasmu a faktory ovlivňující výskyt orgasmu u žen. Druhá část práce se skládá ze čtyř článků, které byly publikovány v odborných recenzovaných a impaktovaných časopisech. První článek, teoretické review, se zaměřuje na vývoj názoru vědeckého světa na ženský orgasmus a jeho dichotomické rozdělení na klitoridální a vaginální orgasmus. Druhý článek se týká frekvencí párových sexuálních aktivit a jejich spojitostí s výskytem vaginálního orgasmu u žen. Třetí článek se zabývá vztahem prvních autoerotických zkušeností a výskytu vaginálního orgasmu u žen. Poslední, čtvrtý článek popisuje vztah mezi partnerskou a sexuální spokojeností a výskytem ženského orgasmu. Výsledky předložených studií ukazují, že autoerotické a párové sexuální aktivity společně se sebe vnímanou spokojeností v partnerském vztahu mají pozitivní vliv na výskyt orgasmu u žen. Keywords: Ženský orgasmus; Ženská sexualita; Párové sexuální chování; Ženská masturbace; Female orgasm; Female sexuality; Dyadic sexual behavior; Female masturbation Available in a digital repository NRGL
Orgasticita žen pod vlivem sexuální a partnerské zkušenosti

The thesis focuses on female orgasm and its relation to autoerotic activities and dyadic sexual behavior. The first theoretical part focuses on theories describing the function of female orgasms and ...

Krejčová, Lucie; Klapilová, Kateřina; Weiss, Petr; Havlíček, Jan
Univerzita Karlova, 2019

Studium mechanismů a kinetiky odbourání vybraných polutantů z vod pomocí materiálů na bázi železa
KOLAŘÍK, Jan; ZBOŘIL, Radek; ZBOŘIL, Radek
2019 - Czech
Znečištění životního prostředí se stalo fenoménem moderní doby. Mezi nejnebezpečnější patří kontaminace podzemní a povrchové vody. Díky lidské činnosti je na mnoha lokalitách po celé Zemi voda kontaminovaná například léčivy, hnojivy, těžkými kovy a radionuklidy. Nalézt vhodnou metodu k odstranění široké škály polutantů je výzva pro mnohé vědce. Mezi všemi technologiemi čištění založených na fyzikálně chemických procesech získala sorpce významnou roli. Mnoho materiálů bylo testováno jako sorbenty. Železo a jeho sloučeniny se ukázaly být vhodnou cestou díky nízké toxicitě k životnímu prostředí a vysoké účinnosti pro odstranění mnoha polutantů. V této práci byly testovány železany (K2FeO4)a nanočástice nulamocného železa (nZVI), tedy materiály kombinující oxidačně-redukční procesy se sorpcí. Byla popsána účinnost a mechanismus odstranění arsenitanů a arseničnanů, těžkých kovů a fosforečnanů pomocí těchto materiálů. Pollution of the environment has become a phenomenon of modern times. Contamination of groundwater and surface water are considered as the most hazardous issues. Due to human activities, water in many locations across the Earth is contaminated with various pollutants including pharmaceuticals, fertilizers, heavy metals, arsenic and radionuclides. Finding a suitable method to remove a wide range of pollutants is a challenge for many scientists. Among all purification technologies based on physicochemical processes, sorption has played an important role. Many materials have been tested as sorbents. Iron and its compounds exhibit a high potential regarding its environmentally friendly nature and its high efficiency to remove a broad scale of pollutants. In this work, materials based on high-valent iron (ferrates) and nanoparticles of zero-valent iron (nZVI), i.e. materials combining oxidation-reduction processes with sorption, were studied. Efficiency and mechanism of removal of arsenites and arsenates, heavy metals and phosphates were described and assessed using these advanced materials. Keywords: nulamocné železo; železany; arsen; těžké kovy; fosforečnany; čištění vod; reakční mechanismy; redukce; oxidace; sorpce; zero-valent iron; ferrates(VI); arsenic; heavy metals; phosphates; water treatment; reaction mechanisms; reduction; oxidation; sorption Available in digital repository of UPOL.
Studium mechanismů a kinetiky odbourání vybraných polutantů z vod pomocí materiálů na bázi železa

Znečištění životního prostředí se stalo fenoménem moderní doby. Mezi nejnebezpečnější patří kontaminace podzemní a povrchové vody. Díky lidské činnosti je na mnoha lokalitách po celé Zemi voda ...

KOLAŘÍK, Jan; ZBOŘIL, Radek; ZBOŘIL, Radek
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Žena v českém tradičním obrazu světa. Etnolingvistická studie
Christou, Anna; Vaňková, Irena; Lenderová, Milena; Nebeská, Iva
2019 - Czech
The dissertation aims at the analysis of the traditional linguistic worldview of the woman in Czech. Theoretically and methodologically, the dissertation follows from the modern Polish ethnolinguistics, i.e. a discipline focusing on the studies of language in relation to culture, which uses the term of "linguistic worldview", referring specifically to the ways in which the values and experience of the particular society have been written into its language. The aim of the dissertation is to reconstruct the image (the stereotype) of the woman in Czech, i.e. to reveal the structure of stereotypical characteristics related to the woman in the language and the culture. The attention was paid primarily to the traditional image, built in the centuries before the dramatic changes of the society and the women's role in modern times. The analysis of the Czech vocabulary (including phraseology) and of the traditional songs lyrics, minor folklore genres as well as classical Czech literature has led to the reveal and subsequent characterization of four specific modes of the linguistic worldview of the woman, divided according to the three aspects (profiles) - the age, the appearance and the social role - as the young girl (maiden), the wife, the mother and the old woman. Each of them involves the general as... Disertační práce se zabývá zkoumáním tradičního jazykového obrazu ženy v češtině. Teoreticky a metodologicky vychází především z moderní polské etnolingvistiky, tedy disciplíny zaměřené na studium jazyka ve vztahu ke kultuře, která pracuje s pojmem jazykový obraz světa, specificky poukazujícím ke způsobům, jak se do jazyka vepsaly zkušenosti a hodnoty dané společnosti. Cílem práce bylo rekonstruovat obraz (stereotyp) ženy v češtině, tj. odhalit strukturu stereotypových charakteristik se ženou v jazyce a kultuře spojovaných; šlo přitom především o obraz tradiční, utvářený po staletí ještě před dramatickými proměnami společnosti (i role ženy) v moderní době. Analýza dokladů z české slovní zásoby (včetně frazeologie) a textů lidových písní, drobných folklorních žánrů i klasické české literatury vedla k odhalení a charakteristice čtyř specifických poloh jazykového obrazu ženy, vydělených z hlediska tří aspektů (profilů) - věku, vzhledu a společenské role: mladá dívka (panna), manželka, matka a stará žena. Každá z nich nese jak rysy společné pro stereotyp ženy v jeho obecnosti, tak i rysy specifické. V souladu s některými českými pracemi z oblasti kulturní historie, etnologie a sociologie je v práci poukázáno jednak na významnou úlohu ženského těla (ve vztahu k sexualitě a plodnosti), jednak na vzájemné... Keywords: žena|etnolingvistika|jazyk a kultura|jazykový obraz světa|stereotyp|dívka|manželka|matka|stará žena|ženské tělo; woman|ethnolinguistics|language and culture|linguistic worldview|stereotype|young girl|wife|mother|old woman|female body Available in a digital repository NRGL
Žena v českém tradičním obrazu světa. Etnolingvistická studie

The dissertation aims at the analysis of the traditional linguistic worldview of the woman in Czech. Theoretically and methodologically, the dissertation follows from the modern Polish ...

Christou, Anna; Vaňková, Irena; Lenderová, Milena; Nebeská, Iva
Univerzita Karlova, 2019

Komunikace v asymetrickém vztahu zdravotníka a pacienta
Francová, Veronika; Rendl, Miroslav; Miovský, Michal; Šmídová, Iva
2019 - Czech
The communication between patient and healthcare professional is one of the keys to patients' adherence to treatment and to successful therapy; hence communication is a relevant and widely discussed issue of our healthcare. The relationship between a patient and a health worker is rather asymmetric, which affects the course of their communication. This asymmetry is based on the patient made weak (helpless) by illness whereas the expert/physician is in the position to prescribe treatment with the health staff administering such treatment. The aim of the study is to explore the extent of asymmetry in Czech hospitals, the situations where it is most pronounced and the changing structure of asymmetry as seen from the patients' point of view. We conducted a qualitative analysis of 16 interviews with respondents who have experienced hospitalization. The analysis focuses on the psychological level of communication and on the dynamic process in which the asymmetry is being negotiated. We have proved that there is an a priori asymmetry in the relationship, which, under certain circumstances, is effective for the treatment. The asymmetry is being continually negotiated throughout the communication as it fluctuates within four areas: (1) providing information, (2) rules and practices of the hospital, (3)... Kvalita komunikace mezi pacientem a zdravotnickým personálem je jedním z klíčových faktorů, které určují spolupráci pacienta na léčbě a s ní spojenou úspěšnost terapie; proto je komunikace důležitým a široce diskutovaným problémem naší zdravotní péče. Mezi pacientem a zdravotníkem je vztah asymetrické povahy, založený na odlišnosti pozic v procesu léčby. To má vliv na podobu komunikace a její průběh. V našem výzkumu se zaměřujeme na pacientskou zkušenost s hospitalizací a na reflexi zdravotnické komunikace z perspektivy pacientů. Naším cílem je prozkoumat povahu asymetrie v komunikaci a identifikovat oblasti, v nichž se odehrává vyjednávání o povaze vztahu. Výzkum je založen na kvalitativní analýze šestnácti rozhovorů s respondenty, kteří mají zkušenost s hospitalizací. Analýza se zaměřila na popisy komunikačních situací a na prožívání pacienta. Potvrdili jsme, že ve vztahu zdravotníka a pacienta je přítomná apriorní asymetrie, která může být za určitých okolností funkčním základem léčby. Povaha každého konkrétního vztahu se však v praxi dále vyvíjí; asymetrie se může dále zesilovat nebo zeslabovat. Vyjednávání o povaze vztahu mezi zúčastněnými probíhá v těchto čtyřech oblastech: (1) informace (jejich poskytnutí či neposkytnutí), (2) režim nemocničního oddělení, (3) umístění člověka v prostoru... Keywords: komunikace; zdravotnictví; asymetrický vztah; lékař; sestra; zdravotník; pacient; nemocnice jako instituce; communication; healthcare; asymmetric relationship; doctor; nurse; health worker; patient; hospital as institution Available in a digital repository NRGL
Komunikace v asymetrickém vztahu zdravotníka a pacienta

The communication between patient and healthcare professional is one of the keys to patients' adherence to treatment and to successful therapy; hence communication is a relevant and widely discussed ...

Francová, Veronika; Rendl, Miroslav; Miovský, Michal; Šmídová, Iva
Univerzita Karlova, 2019

Trendy ve stravovacích návycích českých adolescentů mezi lety 2002-2014 ve vztahu k nadváze/obezitě, socioekonomickému statusu rodin a účasti v organizovaných volnočasových aktivitách
VORÁČOVÁ, Jaroslava; SIGMUND, Erik
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Trendy ve stravovacích návycích českých adolescentů mezi lety 2002-2014 ve vztahu k nadváze/obezitě, socioekonomickému statusu rodin a účasti v organizovaných volnočasových aktivitách

VORÁČOVÁ, Jaroslava; SIGMUND, Erik
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Mechanismy rezistence a metabolismus železa u nádorových kmenových buněk
Lettlová, Sandra; Truksa, Jaroslav; Kovář, Jan; Brábek, Jan
2019 - English
(EN) Analogously to normal stem cells within the tissues, cancer stem cells (CSCs) have been proposed to be responsible for maintenance and growth of tumours. CSCs represent a small fraction of cells within the tumour, which is characterised by self-renewal capacity and ability to give rise to a tumour when grafted into immunocompromised mice. Cells with increased stemness properties are believed to be responsible for tumour resistance, metastases formation and relapse after tumour treatment. The first part of this work concentrates on resistance of the tumours, which is often associated with increased expression of ATP-binding cassete (ABC) transporters pumping chemotherapeutics out of the cells. For the purposes of this study, we utilized an in vitro model of CSCs, based on cultivation of cells as 3D "spheres". Expression profiling demonstrates that our model of CSCs derived from breast and prostate cancer cell lines express higher mRNA level of ABC transporters, particularly ABCA1, ABCA3, ABCA5, ABCA12, ABCA13, ABCB7, ABCB9, ABCB10, ABCC1, ABCC2, ABCC3, ABCC5, ABCC8, ABCC10, ABCC11 and ABCG2 among the cell lines tested. The protein level of ABC transporters tested in breast CSCs showed higher expression of ABCB8, ABCC1, ABCC2, ABCC10 and ABCG2 but downregulation of ABCB10 and ABCF2 proteins.... (CZ) Rakovinné kmenové buňky (RKB), stejně jako normální kmenové buňky v tkáních, zodpovídají za zachování a růst nádorů. RKB představují malou frakci buněk uvnitř nádoru, která je charakteristická vlastní obnovovací kapacitou a schopností vyvolat nádor v myších s nefunkčním imunitním systémem. U buněk se zvýšenými kmenovými vlastnostmi se předpokládá, že jsou odpovědné za rezistenci nádorů k léčbě, tvorbu metastáz a návrat nádorového onemocnění. První část této práce se zabývá rezistencí nádorů, která je často spojena se zvýšenou expresí "ATP-binding cassete" (ABC) transportérů pumpujících chemoterapeutikum ven z buněk. Pro účely této studie jsme použili in vitro model RKB založený na kultivaci buněk jako tzv. 3D "sféry". Expresní profil ukazuje, že náš model RKB odvozený z buněčných linií rakoviny prsu a prostaty exprimuje celkově vyšší hladinu ABC transportérů, zejména ABCA1, ABCA3, ABCA5, ABCA12, ABCA13, ABCB7, ABCB9, ABCB10, ABCC1, ABCC2, ABCC3, ABCC5, ABCC8, ABCC10, ABCC11 a ABCG2. Analýza proteinové hladiny ABC transportérů v RKB prsu pak ukázala vyšší expresi transportérů ABCB8, ABCC1, ABCC2, ABCC10 a ABCG2 a naopak snížení hladiny proteinů ABCB10 a ABCF2. V souladu s těmito daty, sféry připravené z buněčných linií T47D a MCF7 vykazují rezistenci k daunorubicinu a doxorubicinu, a zajímavě... Keywords: Nádorové kmenové buňky; ABC transportéry; Metabolismus železa; MicroRNAs; Estrogenový receptor; Rezistence nádorů; Cancer stem cells; ABC transporters; Iron metabolism; MicroRNAs; Oestrogen receptor; Tumour resistance Available in a digital repository NRGL
Mechanismy rezistence a metabolismus železa u nádorových kmenových buněk

(EN) Analogously to normal stem cells within the tissues, cancer stem cells (CSCs) have been proposed to be responsible for maintenance and growth of tumours. CSCs represent a small fraction of cells ...

Lettlová, Sandra; Truksa, Jaroslav; Kovář, Jan; Brábek, Jan
Univerzita Karlova, 2019

Studium de-etiolizace indukované modrým světlem u rajčete: úloha TFT proteinů, PHOT1 a cytokininů
HLOUŠKOVÁ, Petra; BERGOUGNOUX-FOJTIK, Véronique Hélene
2019 - English
De-etiolace je první vývojový proces pod kontrolou světla, který umožňuje heterotrofnímu semenáčku stát se autotrofním. Rostlinné hormony cytokininy (CK) velmi přispívají k tomuto procesu. Reversibilní fosforylace je klíčovou událostí buněčné signalizace, která umožňuje aktivovat proteiny nebo vytvářet vazebná místa pro specifickou interakci proteinů. 14-3-3 proteiny (TFT) regulují různé reakce rostlin. Po ozáření modrým světlem dochází ke snížení rychlosti růstu hypokotylů ve dvou fázích. Po rychlé inhibici růstu zprostředkované fototropinem 1 (PHOT1) během prvních 30 minut po osvětlení následuje ustálený růst, který je řízen kryptochromem 1 (CRY1). Zatímco de-etiolace zprostředkovaná CRY1 je prozkoumána, menší pozornost se věnuje fázi de-etiolace pod kontrolou PHOT1. Pomocí subtraktivní cDNA knihovny byly identifikovány důležité regulační mechanismy, potenciálně regulované PHOT1 u rajčete (Solanum lycopersicum L.). Indukce transkripce a translace, stejně tak jako modifikace struktury chromatinu je důležitá z hlediska skutečnosti, že zahájení fotomorfogeneze je založeno na výrazném reprogramování buňky. Modré světlo také blokuje expanzi buněk rychlou modifikací buněčné stěny. Dále byla studována exprese, hormonální regulace a proteomická síť pod kontrolou 14-3-3 proteinů při fotomorfogenezi indukované modrým světlem. TFT6 a TFT9 isoformy byly specificky zkoumány kvůli jejich vysoké expresi během de-etiolace u rajčete. Multidisciplinární přístup ukázal, že exprese TFT9, ale ne TFT6, byla regulována CK a byly identifikovány cis-regulační elementy potřebné pro tuto reakci. Následně byl zkoumán interaktom TFT6/9 spojený s de-etiolací a bylo dokázáno, že 14-3-3 proteiny by mohly být zapojeny do signalizační dráhy CK, inhibice expanze buněk, ustáleného stavu růstu a reprogramování z heterotrofie. Nakonec byla použita amiRNA interference k přípravě mutantních rostlin phot1 u rajčete. Snížená exprese PHOT1 výrazně ovlivnila fenotyp rostlin, především výšku a počet trichomů na povrchu listu i stonku. Rovněž vroubkování okraje listů a jejich zploštění bylo rozdílné, což by mohlo být spojeno se změněnou úrovní transpirace a účinností fotosyntézy. Plody mutantní rostliny byly tmavě zelené s nižším počtem semen, vykazujících zpožděné klíčení. Proteomická analýza perikarpu plodů ukázala změny v proteinech spojených s organoleptickými vlastnostmi a syntézou karotenoidů, což je v souladu s vyšším obsahem karotenoidů, důležitých složek potravy. De-etiolation is the first developmental process under light control allowing the heterotrophic seedling to become autotrophic. The phytohormones cytokinins (CKs) largely contribute to this process. Reversible phosphorylation is a key event of cell signaling, allowing proteins to become active or generating a binding site for specific protein interaction. 14-3-3 proteins regulate a variety of plant responses. Upon exposure to blue light (BL), reduction of hypocotyl growth rate occurs in two phases: a rapid inhibition mediated by phototropin 1 (PHOT1) within the first 30 min of illumination, followed by the cryptochrome 1 (CRY1)-controlled establishment of the steady-state growth rate. Although some information is available for CRY1-mediated de-etiolation, less attention has been given to the PHOT1 phase of de-etiolation. Using subtractive cDNA library, we were able to identify important regulatory mechanisms, potentially regulated by PHOT1 in tomato (Solanum lycopersicum L.). The profound induction of transcription/translation, as well as modification of chromatin structure, is relevant in regard to the fact that the entry into photomorphogenesis is based on a deep reprograming of the cell. Also, BL restrains the cell expansion by the rapid modification of the cell wall. Furthermore, the expression, hormonal regulation, and proteomic network under the control of 14-3-3s were addressed during blue light-induced photomorphogenesis. TFT9 and TFT6 isoforms were specifically investigated due to their high expression during tomato de-etiolation. The multidisciplinary approach demonstrated that TFT9 expression, but not TFT6, was regulated by CKs and identified cis-regulating elements required for this response. Subsequently, the TFT6/9 interactome linked to de-etiolation was investigated and evidenced that 14-3-3s might be involved in CK signaling pathway, cell expansion inhibition, steady-state growth rate establishment, and reprograming from heterotrophy. Finally, amiRNA interference was used to generate tomato phot1 plants. Downregulation of PHOT1 caused distinct phenotype in plant height and number of trichomes on the leaf and stem surface. Also, the serrations on the leaf margine and leaf flattening was altered which may be associated with changed level of transpiration and efficiency of photosynthesis. The fruits of mutant plant were darker green with lower number of seeds showing delayed germination. Proteomic analysis of fruit pericarp showed changes in proteins connected with organoleptic properties of fruit and carotenoid biosynthesis pathway which is in correlation with higher content of carotenoids, important components in human diet. Keywords: modré světlo; rajče; de-etiolizace; TFT proteiny; PHOT1; blue light; tomato; de-etiolation; TFT proteins; PHOT1 Available in digital repository of UPOL.
Studium de-etiolizace indukované modrým světlem u rajčete: úloha TFT proteinů, PHOT1 a cytokininů

De-etiolace je první vývojový proces pod kontrolou světla, který umožňuje heterotrofnímu semenáčku stát se autotrofním. Rostlinné hormony cytokininy (CK) velmi přispívají k tomuto procesu. ...

HLOUŠKOVÁ, Petra; BERGOUGNOUX-FOJTIK, Véronique Hélene
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases