Number of found documents: 858
Published from to

Circadian clock genes in the circadian clock and photoperiodic timer in Pyrrhocoris apterus
CHODÁKOVÁ, Lenka
2019 - English
This thesis focuses on the circadian clock genes and their involvement in the photoperiodic time measurement in the linden bug, Pyrrhocoris apterus. Application of the molecular biology methods enabled us to propose the architecture of circadian clockwork. We also investigated the role of several previously undescribed players in the circadian clock. Furthermore, by using molecular biology methods we focused on the involvement of core circadian clock genes in the photoperiodism. Keywords: circadian clock; circadian clock genes; photoperiodic timer; Pyrrhocoris apterus; RNAi Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Circadian clock genes in the circadian clock and photoperiodic timer in Pyrrhocoris apterus

This thesis focuses on the circadian clock genes and their involvement in the photoperiodic time measurement in the linden bug, Pyrrhocoris apterus. Application of the molecular biology methods ...

CHODÁKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Spontaneous revegetation vs. forestry reclamation of mining sites on different spatial scales
ŠEBELÍKOVÁ, Lenka
2018 - English
Spontaneously revegetated and forestry reclaimed post-mining sites were compared on the basis of chronosequence approach. The differences in the course of vegetation development, species composition and species richness were assessed. Key factors influencing species composition on forestry reclaimed post-mining sand and sand-gravel pits and the trajectories of vegetation development were determined. Possibilities and limitations of the use of forestry reclamation and spontaneous revegetation were defined. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Spontaneous revegetation vs. forestry reclamation of mining sites on different spatial scales

Spontaneously revegetated and forestry reclaimed post-mining sites were compared on the basis of chronosequence approach. The differences in the course of vegetation development, species composition ...

ŠEBELÍKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Diversity, evolution, and distributiun of selected African rodents, with focus on East African savannahs
MAZOCH, Vladimír
2018 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Diversity, evolution, and distributiun of selected African rodents, with focus on East African savannahs

MAZOCH, Vladimír
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

A conservation perspective on the mechanisms that influence plant-pollinator interactions
BIELLA, Paolo
2018 - English
Several aspects of plant-pollinator interactions are presented in the thesis. It contains a review on the open questions of plant-pollinator interactions from single species to complex networks. The following sections document novel results. Firstly, the conservation of complex pollination networks is addressed through the hierarchy of species' importance. In addition, the habitat requirements and interactions of a threatened rare pollinator species are explored. In the following chapters, the results from manipulative approaches applied in the field to plant-pollinator interactions are presented. The effect of pollinator's population decline on pollinators' foraging for pollen is investigated. Moreover, the way plant species loss impact several aspects of pollinator visitation is presented. Lastly, the impact of species removal on plant-pollinator network topology and on species ability of establishing new interactions is investigated. Keywords: Plant-pollinator networks; pollinator decline; mutualisms; pollination service; species distribution models; rarity; interactions; resource use. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
A conservation perspective on the mechanisms that influence plant-pollinator interactions

Several aspects of plant-pollinator interactions are presented in the thesis. It contains a review on the open questions of plant-pollinator interactions from single species to complex networks. The ...

BIELLA, Paolo
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Vybrané aspekty intenzivního chovu síha marény (Coregonus maraena, Bloch) a peledě (Coregonus peled, Gmelin)
ŠEBESTA, Roman
2018 - English
Síh maréna a síh peleď jsou považovány za hospodářsky významné druhy ryb. Tato dizertační práce se zabývá testováním vybraných aspektů, které vykazují potenciál ke zlepšení kvality a efektivity chovu larev a juvenilů obou druhů ryb v recirkulačních akvakulturních systémech. Celou dizertační práci tvoří 9 kapitol, které jsou popsány na 125 stránkách. V kapitolách 2-8 jsou testovány jednotlivé faktory, které mohou ovlivňovat kvalitu intenzivního chovu jmenovaných druhů síhů. V kapitole 2 je testován efekt rozdílné světelné intenzity a barev nádrží na růst a přežití larev síha peledě. Kapitola 3 popisuje vliv různé teploty na růst a přežití larev síha marény. V kapitole 4 je testován efekt rozdílné hustoty obsádky na růst a přežití larev síha marény. Kapitola 5 popisuje vliv krmné strategie na přežití, růst a vývoj tenkého střeva a jater larev síha marény. V kapitole 6 je testován efekt rozdílného času odstavení z živé potravy na komerční krmnou směs a různého času společného krmení živou potravou a komerční krmnou směsí na růst a přežití larev síha peledě. Kapitola 7 popisuje vliv rozdílného nasycení vody kyslíkem na růst a hematologický profil juvenilů síha peledě. V kapitole 8 je zkoumán výskyt tělesných deformit u intenzivně chovaného síha peledě a porovnávána morfometrie u ryb v intenzivním chovu s rybami chovanými v rybničních podmínkách. Dizertační práce obsahuje důležité rady, které mohou být využity v rybářské praxi a zároveň zabraňují zvýšeným ztrátám ryb. Maraena whitefish and peled are considered to be economically important fish species. This Ph.D. thesis deals with testing of selected aspects which show potential for improvement of quality and effectivity of larvae and juveniles of both fish species in recirculating aquaculture systems. The whole Ph.D. thesis includes 9 chapters described in 125 pages. In chapters 2-8, there are described the individual factors which can influence quality of intensive rearing of mentioned fish species. The effect of light intensity and tank wall colour on growth and survival of peled larvae is tested in chapter 2. The effect of different temperature on growth and survival of maraena whitefish larvae is presented in chapter 3. The effect of various stocking density on growth and survival of maraena whitefish larvae is given in chapter 4. The influence of different feeding strategy on survival, growth, and intestine and liver development of maraena whitefish larvae is being shown in chapter 5. The effect of various weaning time and co-feeding duration on growth and survival of peled larvae is described in chapter 6. The effect of variable water oxygen saturation on growth and haematological profile of peled juveniles is shown in chapter 7. The prevalence of deformities in intensively reared peled and comparative morphometry in intensively reared fish compared to pond-reared fish is described in chapter 8. Ph.D. thesis contains important advices which can be used in fishery practise and at the same time they can prevent from elevated fish mortality. Keywords: Coregonidae; síh; intenzivní chov; recirkulační systém; chov larev; larva; juvenil; aspekty; růst; přežití Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vybrané aspekty intenzivního chovu síha marény (Coregonus maraena, Bloch) a peledě (Coregonus peled, Gmelin)

Síh maréna a síh peleď jsou považovány za hospodářsky významné druhy ryb. Tato dizertační práce se zabývá testováním vybraných aspektů, které vykazují potenciál ke zlepšení kvality a efektivity chovu ...

ŠEBESTA, Roman
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným mozaikám
IEGOROVA, Viktoriia Barativna
2018 - English
Kapitola 1 (Obecný úvod), Kapitola 2 (Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným haploidním/diploidním mozaikám), Kapitola 3 (První důkaz vzniku životaschopného potomstva od tří mezidruhových rodičů u jesetera), Kapitola 4 (diskuse, shrnutí v angličtině, shrnutí v češtině, poděkování, seznam publikací, plán školení a supervize během studia, životopis). Práce je psána v angličtině, obsahuje 71 stran. Výsledky byly publikovány ve dvou vědeckých časopisech. Aktuálnost tématu práce: Většina jeseterů je kriticky ohrožena. Zároveň se jedná o producenty nejdražšího potravinářského produktu - černého kaviáru. V současné době je obnova a uchování jeseterů závislá na umělé reprodukci v líhních. Ovšem způsob oplození není zcela jasný: monospermie, fyziologická nebo patologická polyspermie? Kromě toho se v posledních desetiletích věřilo, že díky umělému oplodnění se mohou objevit atypicky se dělící embrya (3, nebo 6 buněk), které uhynou před fází vykulení nebo se někdy vyvíjejí s různými malformacemi a hynou v prvních dnech života. Atypicky se dělící embrya, jejich původ a vzhled nebyly zatím dobře studovány. Výzkum aspektů oplození u ekonomicky významných a ohrožených ryb je velice důležité. Studium hybridizačních schopností u jeseterů vyžaduje pozornost, protože hybridizace hraje důležitou roli při vývoji jeseterů. Účelem studie bylo nalézt způsob oplození u jeseterů (monospermie/polyspermie); porozumět důvody vzniku atypického dělení buněk vznikajícího během umělé reprodukce; prozkoumat, zda se atypicky dělící embrya mohou vyvíjet do fáze příjmu potravy, analyzovat jejich ploidní úroveň; klasifikovat typy atypického dělení a jejich četnost; prozkoumat plasticitu hybridizace u jeseterů, vytvoření prvního mezidruhového hybrida vzniklého ze tří rodičů. Novost a vědecká originalita: V tomto výzkumu byly nalezeny dva způsoby oplození u jeseterů: fyziologická polyspermie (oplození typické pro ocasaté obojživelníky) a karyogamie s dodatečnou plasmogamií (produkuje životaschopné mozaiky s atypickým dělením ve stádiu 2-4 buněk a různými ploidními úrovněmi). Prováděný výzkum je důležitý pro vyvarování se negativnímu vlivu při chovu areitrodukčních programech jeseterů v důsledku nekontrolovaného oplození a vytvoření polyspermních mozaik vypouštěných do volné přírody, což může způsobit objevování jeseterů s nepravidelnou ploidií a vyvolat škodlivé genetické účinky na populace jeseterů. Nicméně polyspermní mozaiky, které byly objeveny v této studii a jejich snadný způsob produkce, mohou být použity jako přínosný nástroj pro rychlé vytváření klonálních linií u jeseterů. V této studii bylo prokázáno, že aplikace pouze jedné části těla (krev, ocas apod.) pro určení ploidní úrovně neposkytuje úplný pohled na skutečnou ploidii studovaného jedince. Byla popsána velká schopnost hybridizace a plasticita u jeseterů. Bylo možné vytvořit první životaschopné mezidruhové hybridy od tří rodičů. Chapter 1 (General Introduction), Chapter 2 (Polyspermy produces viable haploid/diploid mosaics in sturgeon), Chapter 3 (First evidence of viable progeny from three interspecific parents in sturgeon), Chapter 4 (General discussion, English Summary, Czech Summary, Acknowledgements, List of Publications, Training and Supervision Plan during Study, Curriculum Vitae). The thesis is written in English, contains 71 pages. The results were published in two scientific journals. The actuality of work: The majority of sturgeons are critically endangered and at the same time they are producers of the most expensive food product - black caviar. Presently, sturgeon restoring and conservation are depended on artificial reproduction in hatcheries. However, the way of fertilization is not clear: monospermy, physiological or pathological polyspermy? Moreover, during last decades it was believed that under artificial fertilizations, can appear atypically divided embryos like 3 or 6 cells, which die prior hatching stage or sometimes develop into malformed shape fry with soon death due to deformations. Atypically divided embryos, their origin and the reason of appearance was not studied well. Investigation of fertilization aspects in economically significant and endangered fishes is extremely important. Requires attention and studies a hybridization abilities in sturgeons, as hybridization plays an important role in sturgeon evolution. The purposes of the study were: to find a way of fertilization in sturgeons (monospermy/polyspermy); to understand the reasons of atypical division of cells during artificial breeding; to investigate if atypically divided embryos are able to develop beyond the feeding stage, to analyze their ploidy; to classify the types of atypically divided embryos and their frequency; to investigate sturgeon hybridization plasticity, to produce first interspecific hybrid from three parents. Novelty and scientific originality: In this research two ways of fertilization were found in sturgeons: physiological polyspermy (fertilization typical for caudate amphibians) and karyogamy with an additional plasmogamy, which results in production of viable multiple-sperm mosaics with atypical division on the 2-4 cell stage and mosaic ploidy). Conducted research is important for avoiding of negative effect on sturgeon propagation programs, due to uncontrolled fertilization and releasing of multiple-sperm mosaics into the wild, which can cause appearance of sturgeons with irregular ploidy and induce a detrimental genetic effects on sturgeon populations. However, multiple-sperm mosaics, which were discovered in this study and their easy way of production can be used as a beneficial tool for a rapid manufacture of isogenic strains in sturgeons. In this study was shown that applying of just one part of body (blood, tail, etc.) for ploidy determination is not giving a full view of a real ploidy of the studied individual. A huge ability for hybridization and plasticity were described in sturgeon. It was possible to generate a first viable hybrids from three interspecific parents. Keywords: jeseter; polyspermie; mozaiky; ploidie; hybridizace Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným mozaikám

Kapitola 1 (Obecný úvod), Kapitola 2 (Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným haploidním/diploidním mozaikám), Kapitola 3 (První důkaz vzniku životaschopného potomstva od tří ...

IEGOROVA, Viktoriia Barativna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Spatiotemporal distribution and shoaling behaviour of fish (Časoprostorová distribuce a hejnové chování ryb)
SAJDLOVÁ, Zuzana
2018 - English
The dissertation thesis is focused on pelagic fish distribution in the large freshwater bodies and the main factors affecting it. Paper 1 describes fish behaviour in a mouth of a midwater trawl during different day time periods as fish activity may importantly affect abundance estimates of the sampled fish stock. Acoustically recorded avoidance behaviour in a vertical direction is described. The second part of the thesis refers to the diel distribution and behaviour of the pelagic fry communities with a particular focus on the vertically migrating bathypelagic percid fry that occupy open water during early ontogeny. Paper 2 shows that the vertically migrating community can create a dominant part of fry assemblages in the reservoir, which is in contrast to many previous observations of an usually prevailing non-migrating epipelagic community. At their day refuge, bathypelagic percid fry (BPF) created dense shoals whose physical parameters are described. Paper 3 for the first time demonstrates that vertical shifts of BPF were under direct light control, hence were not a genetically fixed behaviour. A unique large-scale field experiment with the simultaneously operating up-looking and down looking transducers was carried out under artificially controlled light regime. Moreover effect of predation as the main ultimate cause of vertical shifts is discussed. The introductory part of the thesis opens with the current possibilities of assessing distribution and behaviour of fish in the open water. Benefits of shoaling/schooling behaviour during defence against predators, foraging and learning abilities of fish are mentioned and some implications of fish behaviour on the fish capture process are pointed out. The second chapter deals with the diel shifts between habitats that belong among the most common activities of fish. However, distribution of fish varies also over the long temporal scale and currently has been strongly affected by changing climate. Therefore, the main affects of climate change on the world´s fish populations are introduced using examples from both freshwater and marine environment. The dissertation thesis is focused on pelagic fish distribution in the large freshwater bodies and the main factors affecting it. Paper 1 describes fish behaviour in a mouth of a midwater trawl during different day time periods as fish activity may importantly affect abundance estimates of the sampled fish stock. Acoustically recorded avoidance behaviour in a vertical direction is described. The second part of the thesis refers to the diel distribution and behaviour of the pelagic fry communities with a particular focus on the vertically migrating bathypelagic percid fry that occupy open water during early ontogeny. Paper 2 shows that the vertically migrating community can create a dominant part of fry assemblages in the reservoir, which is in contrast to many previous observations of an usually prevailing non-migrating epipelagic community. At their day refuge, bathypelagic percid fry (BPF) created dense shoals whose physical parameters are described. Paper 3 for the first time demonstrates that vertical shifts of BPF were under direct light control, hence were not a genetically fixed behaviour. A unique large-scale field experiment with the simultaneously operating up-looking and down looking transducers was carried out under artificially controlled light regime. Moreover effect of predation as the main ultimate cause of vertical shifts is discussed. The introductory part of the thesis opens with the current possibilities of assessing distribution and behaviour of fish in the open water. Benefits of shoaling/schooling behaviour during defence against predators, foraging and learning abilities of fish are mentioned and some implications of fish behaviour on the fish capture process are pointed out. The second chapter deals with the diel shifts between habitats that belong among the most common activities of fish. However, distribution of fish varies also over the long temporal scale and currently has been strongly affected by changing climate. Therefore, the main affects of climate change on the world´s fish populations are introduced using examples from both freshwater and marine environment. Keywords: fish behaviour; distribution; shoals; hydroacoustic; trawling; reservoir Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Spatiotemporal distribution and shoaling behaviour of fish (Časoprostorová distribuce a hejnové chování ryb)

The dissertation thesis is focused on pelagic fish distribution in the large freshwater bodies and the main factors affecting it. Paper 1 describes fish behaviour in a mouth of a midwater trawl during ...

SAJDLOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Vliv biologických faktorů na zastoupení mastných kyselin mléčného tuku
KALA, Robert
2018 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv biologických faktorů na zastoupení mastných kyselin mléčného tuku

KALA, Robert
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Senzoricky a biologicky aktivní sirné sloučeniny cibule kuchyňské (\kur{Allium cepa} L.)
ŠTEFANOVÁ, Iveta
2018 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Senzoricky a biologicky aktivní sirné sloučeniny cibule kuchyňské (\kur{Allium cepa} L.)

ŠTEFANOVÁ, Iveta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Zkušenosti učitelů s tématem smrti ve škole
PLACHÁ, Veronika
2018 - Czech
Disertační práce je věnována problematice výchovy týkající se smrti (death education). Představuje koncept této výchovy tak, jak vznikal a je realizován ve Spojených státech (Levinton, 1977; Wass, 2003; Doka 2015). Cílem kvalitativního výzkumu je zmapování zkušeností učitelů s tématem smrti ve škole. Sleduje zkušenosti s intervencí v případech úmrtí v nejbližší rodině žáka či úmrtí člena školní komunity, tak i zkušenosti s tématy týkajícími se smrti ve výuce a také podmínky pro výchovu týkající se smrti ve škole. Data byla získána prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s deseti učiteli. Část práce sledující intervence učitelů představuje 11 případů, v šesti z nich šlo o úmrtí v rodině žáka, ve třech zemřel žák. Ve dvou případech se úmrtí týkalo učitelů. V rozhovorech učitelé věnovali výraznou pozornost situaci kolem sdělení úmrtí ve třídě žákům, obvykle volili věcné oznámení, po němž žákům doporučili, jak se k truchlícímu spolužáku chovat. V tomto doporučení se objevoval akcent na vcítění nebo na zachování běžného chování. Pokud událost sdělili žáci nebo učitel vnímal jejich zájem, následovala po oznámení diskuze, v níž žáci sdělovali své úvahy, zkušenosti. Žádný učitel nezaznamenal výrazné emoční reakce žáků. Truchlícímu žáku učitelé obvykle vyjádřili účast mimo třídu. Ve svém dalším jednání vůči němu buď usilovali o zachování běžného řádu, nebo zvažovali různé ohledy. Tyto ohledy se týkaly jak nároků na žáka, tak volby témat ve výuce, přičemž učitel respektoval citlivost vůči tématům rodiny či věnoval problematice smrti pozornost (často prostřednictvím četby). Část práce věnovaná tématu smrti ve výuce představuje předměty, ve kterých se učitelé s tématy týkajícími se smrti setkávají. Jde o Český jazyk, Prvouku, Přírodovědu, Vlastivědu, Etickou a Dramatickou výchovu. Ačkoli se témata týkající se smrti v souvislosti s učivem objevují, jen někteří učitelé jim věnují záměrnou pozornost. Jedná se potom nejčastěji o nejrůznější diskuze nebo písemnou tvorbu žáků, které obvykle navazují na společnou četbu. Učitelé vnímají zájem žáků o tato témata. V některých případech učitelé usilovali o vyvážení znecitlivujícího vlivu současné medializace smrti tím, že vedli žáky k prožitku skrze četbu či sledování filmu. Téma smrti někdy nastolili samotní žáci. Učitelé vnímali oporu pro intervenci ve svých osobních zkušenostech (pěti zemřel jejich rodič v dětství či v dospívání). V rámci profesní přípravy zmiňovali jako zásadní kurzy Kritického myšlení, případně Filozofie pro děti, které jim poskytly nástroje pro práci s náročnými tématy. Řada učitelů aplikuje osobnostní přístup ke svým žákům, který přirozeně tvoří vhodný rámec jak intervencím, tak i výuce věnující se tématu smrti. The dissertation addresses the issue of death education. It represents the concept of this education as it was created and is realized in the United States (Levinton, 1977; Wass, 2003; Doka 2015). The aim of qualitative research is to map the experiences of teachers with the theme of school death. It follows experiences of interventions in cases of death in the closest family of pupils or the death of a member of the school community, experience with topics related to death in teaching, as well as conditions for education related to death. The data were obtained through semi-structured interviews with ten teachers. Part of the work on based on teacher intervention in 11 cases, six of which were concerned with deaths in the pupil's family, in three a pupil died. In two cases, deaths were related to teachers. In the interviews, teachers paid much attention to the situation regarding the classroom reporting, usually choosing a factual announcement after which the pupils were recommended how to behave to the mournful classmate. In this recommendation, there was an emphasis on empathy or on the preservation of common behavior. If the event was communicated by a pupil or the teacher perceived their interest, a discussion in which the pupils communicated their reflections, experiences followed. No teacher noticed a strong emotional response from pupils. To the grieving pupil, teachers usually expressed their participation outside the classroom. In their further negotiations with him, they either sought to maintain the order or considered different options. These included both the demands on the pupil and the choice of topics in the classroom respecting the sensitivity to family issues or devoting attention to death issues (often through reading). Part of the work on the subject of death in teaching presents school subjects where teachers can deal with death related topics. It is the Czech language, Elementary studies, Natural sciences, History or Ethical and Dramatic Education. Although the themes of death in the curriculum appear, only some teachers are giving them attention. Most often it is then the case for a wide range of discussions or essay writing of pupils, which usually follows common reading. Teachers perceive pupils' interest in these topics. In some cases, teachers have sought to counterbalance the numbing impact of contemporary death mediation by making pupils feel through reading or film watching. The theme of death has sometimes been raised by the pupils themselves. Teachers perceived support from their personal experience (for five their parents died in childhood or adolescence). In their professional training, they perceived courses such as Critical Thinking or Philosophy for Children superior providing them with tools for work with demanding themes. Many teachers apply a personal approach to their pupils which naturally forms an appropriate framework for interventions as well as teaching on the theme of death. Keywords: výchova týkající se smrti; smrt; úmrtí; intervence; výuka; učitel; žák; death education; death; dying; intervention; education; teacher; pupil Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zkušenosti učitelů s tématem smrti ve škole

Disertační práce je věnována problematice výchovy týkající se smrti (death education). Představuje koncept této výchovy tak, jak vznikal a je realizován ve Spojených státech (Levinton, 1977; Wass, ...

PLACHÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases