Number of found documents: 8589
Published from to

Orgasticita žen pod vlivem sexuální a partnerské zkušenosti
Krejčová, Lucie; Klapilová, Kateřina; Weiss, Petr; Havlíček, Jan
2019 - Czech
The thesis focuses on female orgasm and its relation to autoerotic activities and dyadic sexual behavior. The first theoretical part focuses on theories describing the function of female orgasms and factors influencing its occurrence. The second part consists of four articles published in peer-reviewed journals. The first article is a review, focusing on the development of expert opinions over time, with specific regard to female orgasms and the division between clitoral and vaginal orgasm. The second article discusses the role of general relationship and sexual satisfaction with respect to the female orgasm. The third article examined the association between first autoerotic experiences and the occurrence of vaginal orgasm. Finally, the fourth article concerned the frequency of dyadic sexual activity and its relation to vaginal orgasm. The findings within each article indicate that autoerotic and dyadic sexual activities together with general relationship and sexual satisfaction have a positive influence on the occurrence of female orgasms. Předkládaná dizertační práce se zaměřuje na téma ženského orgasmu ve vztahu k autoerotickým aktivitám a párovému sexuálnímu chování. První, teoretická část práce se zaměřuje na teorie ženského orgasmu a faktory ovlivňující výskyt orgasmu u žen. Druhá část práce se skládá ze čtyř článků, které byly publikovány v odborných recenzovaných a impaktovaných časopisech. První článek, teoretické review, se zaměřuje na vývoj názoru vědeckého světa na ženský orgasmus a jeho dichotomické rozdělení na klitoridální a vaginální orgasmus. Druhý článek se týká frekvencí párových sexuálních aktivit a jejich spojitostí s výskytem vaginálního orgasmu u žen. Třetí článek se zabývá vztahem prvních autoerotických zkušeností a výskytu vaginálního orgasmu u žen. Poslední, čtvrtý článek popisuje vztah mezi partnerskou a sexuální spokojeností a výskytem ženského orgasmu. Výsledky předložených studií ukazují, že autoerotické a párové sexuální aktivity společně se sebe vnímanou spokojeností v partnerském vztahu mají pozitivní vliv na výskyt orgasmu u žen. Keywords: Ženský orgasmus; Ženská sexualita; Párové sexuální chování; Ženská masturbace; Female orgasm; Female sexuality; Dyadic sexual behavior; Female masturbation Available in a digital repository NRGL
Orgasticita žen pod vlivem sexuální a partnerské zkušenosti

The thesis focuses on female orgasm and its relation to autoerotic activities and dyadic sexual behavior. The first theoretical part focuses on theories describing the function of female orgasms and ...

Krejčová, Lucie; Klapilová, Kateřina; Weiss, Petr; Havlíček, Jan
Univerzita Karlova, 2019

Žena v českém tradičním obrazu světa. Etnolingvistická studie
Christou, Anna; Vaňková, Irena; Lenderová, Milena; Nebeská, Iva
2019 - Czech
The dissertation aims at the analysis of the traditional linguistic worldview of the woman in Czech. Theoretically and methodologically, the dissertation follows from the modern Polish ethnolinguistics, i.e. a discipline focusing on the studies of language in relation to culture, which uses the term of "linguistic worldview", referring specifically to the ways in which the values and experience of the particular society have been written into its language. The aim of the dissertation is to reconstruct the image (the stereotype) of the woman in Czech, i.e. to reveal the structure of stereotypical characteristics related to the woman in the language and the culture. The attention was paid primarily to the traditional image, built in the centuries before the dramatic changes of the society and the women's role in modern times. The analysis of the Czech vocabulary (including phraseology) and of the traditional songs lyrics, minor folklore genres as well as classical Czech literature has led to the reveal and subsequent characterization of four specific modes of the linguistic worldview of the woman, divided according to the three aspects (profiles) - the age, the appearance and the social role - as the young girl (maiden), the wife, the mother and the old woman. Each of them involves the general as... Disertační práce se zabývá zkoumáním tradičního jazykového obrazu ženy v češtině. Teoreticky a metodologicky vychází především z moderní polské etnolingvistiky, tedy disciplíny zaměřené na studium jazyka ve vztahu ke kultuře, která pracuje s pojmem jazykový obraz světa, specificky poukazujícím ke způsobům, jak se do jazyka vepsaly zkušenosti a hodnoty dané společnosti. Cílem práce bylo rekonstruovat obraz (stereotyp) ženy v češtině, tj. odhalit strukturu stereotypových charakteristik se ženou v jazyce a kultuře spojovaných; šlo přitom především o obraz tradiční, utvářený po staletí ještě před dramatickými proměnami společnosti (i role ženy) v moderní době. Analýza dokladů z české slovní zásoby (včetně frazeologie) a textů lidových písní, drobných folklorních žánrů i klasické české literatury vedla k odhalení a charakteristice čtyř specifických poloh jazykového obrazu ženy, vydělených z hlediska tří aspektů (profilů) - věku, vzhledu a společenské role: mladá dívka (panna), manželka, matka a stará žena. Každá z nich nese jak rysy společné pro stereotyp ženy v jeho obecnosti, tak i rysy specifické. V souladu s některými českými pracemi z oblasti kulturní historie, etnologie a sociologie je v práci poukázáno jednak na významnou úlohu ženského těla (ve vztahu k sexualitě a plodnosti), jednak na vzájemné... Keywords: žena|etnolingvistika|jazyk a kultura|jazykový obraz světa|stereotyp|dívka|manželka|matka|stará žena|ženské tělo; woman|ethnolinguistics|language and culture|linguistic worldview|stereotype|young girl|wife|mother|old woman|female body Available in a digital repository NRGL
Žena v českém tradičním obrazu světa. Etnolingvistická studie

The dissertation aims at the analysis of the traditional linguistic worldview of the woman in Czech. Theoretically and methodologically, the dissertation follows from the modern Polish ...

Christou, Anna; Vaňková, Irena; Lenderová, Milena; Nebeská, Iva
Univerzita Karlova, 2019

Komunikace v asymetrickém vztahu zdravotníka a pacienta
Francová, Veronika; Rendl, Miroslav; Miovský, Michal; Šmídová, Iva
2019 - Czech
The communication between patient and healthcare professional is one of the keys to patients' adherence to treatment and to successful therapy; hence communication is a relevant and widely discussed issue of our healthcare. The relationship between a patient and a health worker is rather asymmetric, which affects the course of their communication. This asymmetry is based on the patient made weak (helpless) by illness whereas the expert/physician is in the position to prescribe treatment with the health staff administering such treatment. The aim of the study is to explore the extent of asymmetry in Czech hospitals, the situations where it is most pronounced and the changing structure of asymmetry as seen from the patients' point of view. We conducted a qualitative analysis of 16 interviews with respondents who have experienced hospitalization. The analysis focuses on the psychological level of communication and on the dynamic process in which the asymmetry is being negotiated. We have proved that there is an a priori asymmetry in the relationship, which, under certain circumstances, is effective for the treatment. The asymmetry is being continually negotiated throughout the communication as it fluctuates within four areas: (1) providing information, (2) rules and practices of the hospital, (3)... Kvalita komunikace mezi pacientem a zdravotnickým personálem je jedním z klíčových faktorů, které určují spolupráci pacienta na léčbě a s ní spojenou úspěšnost terapie; proto je komunikace důležitým a široce diskutovaným problémem naší zdravotní péče. Mezi pacientem a zdravotníkem je vztah asymetrické povahy, založený na odlišnosti pozic v procesu léčby. To má vliv na podobu komunikace a její průběh. V našem výzkumu se zaměřujeme na pacientskou zkušenost s hospitalizací a na reflexi zdravotnické komunikace z perspektivy pacientů. Naším cílem je prozkoumat povahu asymetrie v komunikaci a identifikovat oblasti, v nichž se odehrává vyjednávání o povaze vztahu. Výzkum je založen na kvalitativní analýze šestnácti rozhovorů s respondenty, kteří mají zkušenost s hospitalizací. Analýza se zaměřila na popisy komunikačních situací a na prožívání pacienta. Potvrdili jsme, že ve vztahu zdravotníka a pacienta je přítomná apriorní asymetrie, která může být za určitých okolností funkčním základem léčby. Povaha každého konkrétního vztahu se však v praxi dále vyvíjí; asymetrie se může dále zesilovat nebo zeslabovat. Vyjednávání o povaze vztahu mezi zúčastněnými probíhá v těchto čtyřech oblastech: (1) informace (jejich poskytnutí či neposkytnutí), (2) režim nemocničního oddělení, (3) umístění člověka v prostoru... Keywords: komunikace; zdravotnictví; asymetrický vztah; lékař; sestra; zdravotník; pacient; nemocnice jako instituce; communication; healthcare; asymmetric relationship; doctor; nurse; health worker; patient; hospital as institution Available in a digital repository NRGL
Komunikace v asymetrickém vztahu zdravotníka a pacienta

The communication between patient and healthcare professional is one of the keys to patients' adherence to treatment and to successful therapy; hence communication is a relevant and widely discussed ...

Francová, Veronika; Rendl, Miroslav; Miovský, Michal; Šmídová, Iva
Univerzita Karlova, 2019

Mechanismy rezistence a metabolismus železa u nádorových kmenových buněk
Lettlová, Sandra; Truksa, Jaroslav; Kovář, Jan; Brábek, Jan
2019 - English
(EN) Analogously to normal stem cells within the tissues, cancer stem cells (CSCs) have been proposed to be responsible for maintenance and growth of tumours. CSCs represent a small fraction of cells within the tumour, which is characterised by self-renewal capacity and ability to give rise to a tumour when grafted into immunocompromised mice. Cells with increased stemness properties are believed to be responsible for tumour resistance, metastases formation and relapse after tumour treatment. The first part of this work concentrates on resistance of the tumours, which is often associated with increased expression of ATP-binding cassete (ABC) transporters pumping chemotherapeutics out of the cells. For the purposes of this study, we utilized an in vitro model of CSCs, based on cultivation of cells as 3D "spheres". Expression profiling demonstrates that our model of CSCs derived from breast and prostate cancer cell lines express higher mRNA level of ABC transporters, particularly ABCA1, ABCA3, ABCA5, ABCA12, ABCA13, ABCB7, ABCB9, ABCB10, ABCC1, ABCC2, ABCC3, ABCC5, ABCC8, ABCC10, ABCC11 and ABCG2 among the cell lines tested. The protein level of ABC transporters tested in breast CSCs showed higher expression of ABCB8, ABCC1, ABCC2, ABCC10 and ABCG2 but downregulation of ABCB10 and ABCF2 proteins.... (CZ) Rakovinné kmenové buňky (RKB), stejně jako normální kmenové buňky v tkáních, zodpovídají za zachování a růst nádorů. RKB představují malou frakci buněk uvnitř nádoru, která je charakteristická vlastní obnovovací kapacitou a schopností vyvolat nádor v myších s nefunkčním imunitním systémem. U buněk se zvýšenými kmenovými vlastnostmi se předpokládá, že jsou odpovědné za rezistenci nádorů k léčbě, tvorbu metastáz a návrat nádorového onemocnění. První část této práce se zabývá rezistencí nádorů, která je často spojena se zvýšenou expresí "ATP-binding cassete" (ABC) transportérů pumpujících chemoterapeutikum ven z buněk. Pro účely této studie jsme použili in vitro model RKB založený na kultivaci buněk jako tzv. 3D "sféry". Expresní profil ukazuje, že náš model RKB odvozený z buněčných linií rakoviny prsu a prostaty exprimuje celkově vyšší hladinu ABC transportérů, zejména ABCA1, ABCA3, ABCA5, ABCA12, ABCA13, ABCB7, ABCB9, ABCB10, ABCC1, ABCC2, ABCC3, ABCC5, ABCC8, ABCC10, ABCC11 a ABCG2. Analýza proteinové hladiny ABC transportérů v RKB prsu pak ukázala vyšší expresi transportérů ABCB8, ABCC1, ABCC2, ABCC10 a ABCG2 a naopak snížení hladiny proteinů ABCB10 a ABCF2. V souladu s těmito daty, sféry připravené z buněčných linií T47D a MCF7 vykazují rezistenci k daunorubicinu a doxorubicinu, a zajímavě... Keywords: Nádorové kmenové buňky; ABC transportéry; Metabolismus železa; MicroRNAs; Estrogenový receptor; Rezistence nádorů; Cancer stem cells; ABC transporters; Iron metabolism; MicroRNAs; Oestrogen receptor; Tumour resistance Available in a digital repository NRGL
Mechanismy rezistence a metabolismus železa u nádorových kmenových buněk

(EN) Analogously to normal stem cells within the tissues, cancer stem cells (CSCs) have been proposed to be responsible for maintenance and growth of tumours. CSCs represent a small fraction of cells ...

Lettlová, Sandra; Truksa, Jaroslav; Kovář, Jan; Brábek, Jan
Univerzita Karlova, 2019

Léčba keratokonu metodou akcelerovaného crosslinkingu rohovky
Veliká, Věra; Raiskup, Frederik; Pašta, Jiří; Baráková, Drahomíra
2019 - Czech
Summary: Treatment of keratoconus using Accelerated Corneal Cross-Linking Aim: This study evaluates the efficacy of treatment of progressive keratoconus using Accelerated Corneal Cross-linking (ACXL) method. Methods: The study included 35 eyes of 32 patients, who underwent ACXL at the Deparment of Ophthalmology of University Hospital in Hradec Králové. Uncorrected distance visual acuity (UCVA), best corrected distance visual acuity (BCVA), flat and steep keratometry (K1, K2), maximum keratometry (Kmax), corneal astigmatism and corneal pachymetry in the thinnest location were measured preoperatively and in 6 months, 1 year and 2 years after the surgery. Results: There was not found the statistically significant difference between preoperative and postoperative values of UCVA, BCVA, K1 and Kmax. Steep keratometry (K2) and corneal astigmatism was statistically significant decreased. The pachymetry in the thinnest location was preoperatively 469 ± 33 μm. The value was statistically significant decreased in 6 month and 1 year after the surgery by comparison with preoperative value. 2 yaers postoperatively there was not the statistically significant difference by comparison with preoperative value. Conclusion: Our results in patients with progressive keratoconus found ACXL is an effective and safe method to treat... Léčba keratokonu metodou akcelerovaného crosslinkingu rohovky Cíl: Cílem studie bylo vyhodnocení léčby progresivního keratokonu metodou akcelerovaného crosslinkingu rohovky (ACXL). Metoda: Studie zahrnovala 35 očí 32 pacientů, kteří podstoupili ACXL na Oční klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Hodnotili jsme nekorigovanou zrakovou ostrost (ZO), nejlépe korigovanou zrakovou ostrost (NZO), hodnotu keratometrie v nejplošším a nejstrmějším meridiánu (K1, K2), hodnotu maximálního zakřivení přední plochy rohovky (Kmax), rohovkový astigmatismus a tloušťku rohovky v nejtenčím místě (pachymetrie). Předoperační hodnoty jsme porovnali s hodnotami získanými 6 měsíců, 1 rok a 2 roky po operaci. Výsledky: Na konci sledovacího období jsme nezaznamenali statisticky významné změny v parametrech ZO, NZO, K1 a Kmax v porovnání s předoperačními hodnotami. V hodnotách K2 a rohovkového astigmatismu jsme zjistili ve stejném srovnání statisticky významný pokles hodnot. Průměrná hodnota pachymetrie v nejtenčím místě rohovky byla předoperačně 469 ± 33 μm. V období 6 měsíců a 1 roku jsme prokázali statisticky významné snížení hodnoty pachymetrie ve srovnání s předoperační hodnotou. Na konci sledovacího období jsme již neshledali statisticky významný rozdíl naměřené hodnoty v porovnání s předoperačním nálezem. Závěr:... Available in a digital repository NRGL
Léčba keratokonu metodou akcelerovaného crosslinkingu rohovky

Summary: Treatment of keratoconus using Accelerated Corneal Cross-Linking Aim: This study evaluates the efficacy of treatment of progressive keratoconus using Accelerated Corneal Cross-linking (ACXL) ...

Veliká, Věra; Raiskup, Frederik; Pašta, Jiří; Baráková, Drahomíra
Univerzita Karlova, 2019

Mapování změn kyslíkové saturace v sítnicových cévách v závislosti na rozsahu periferní ischemie u pacientů s okluzí sítnicové žíly
Šínová, Irena; Jirásková, Naďa; Pašta, Jiří; Skorkovská, Šárka
2019 - Czech
Mapping of changes in oxygen saturation in retinal vessels related to the extent of peripheral nonperfusion in patients with retinal vein occlusion Purpose: The aim of this study was to evaluate the relationship between the ischemic index and the oxygen saturation in retinal vessels in patients with retinal vein occlusion. Methods: We performed a prospective, cross-sectional study. The cohort consisted of 43 eyes of 43patients with retinal vein occlusions (RVO), 23 of whom had central retinal vein occlusions (CRVO) and 20 who had branch retinal vein occlusions (BRVO). We evaluated the retinal vessel saturation using an automatic retinal oximetry device (Oxymap Inc., Reykjavik, Iceland). The retinal ischemic index (ISI) was determined using ultra-wide-field fluorescein angiography (Heidelberg Engineering GmbH, Heidelberg, Germany). Results: Mean arterial saturation (± SD) was 100 ± 11 %, mean vein saturation was 52 ±13 % and mean A-V difference was 48 ± 16 % in eyes with BRVO. The average ISI inthe same group was 0.48 (range 0-1). There was no statistically significant correlation between the retinal ischemic index and retinal saturation in the BRVO group. The affected eye in the CRVO group had a mean arterial saturation of 101 ± 6 %, vein saturation of 44 ± 11 % and A- V difference of 58 ± 10 %. The... Souhrn Cíl: Zjistit, zda existuje vztah mezi ischemickým indexem a kyslíkovou saturací v retinálních cévách u pacientů s větvovou a kmenovou venózní okluzí. Metodika: Provedli jsme prospektivní, průřezovou studii. Soubor tvořilo 43 očí 43 pacientů s retinální venózní okluzí (RVO), z nichž 23 pacientů mělo kmenovou retinální okluzi (CRVO) a 20 pacientů větvovou retinální okluzi (BRVO). U všech pacientů jsme hodnotily cévní saturaci pomocí automatické retinální oxymetrie (Oxymap Inc., Reykjavik, Iceland). Ischemický index byl určen pomocí širokoúhlé fluorescenční angiografie (Heidelberg Engineering GmbH, Heidelberg, Germany). Výsledky: Ve skupině očí s BRVO byla průměrná arteriální saturace (± SD) 100 ± 11 %, průměrná venózní saturace 52 ± 13 % a průměrná A-V diference byla 48 ± 16 %. Průměrný ischemický index (ISI) nabýval v této skupně hodnoty 0,48 (rozsah hodnot 0-1). U pacientů s BRVO jsme nenalezli žádnou statisticky signifikantní korelaci mezi ischemickým indexem a cévní saturací. Oči postižené kmenovou okluzí (CRVO) měly průměrnou arteriální saturaci 101 ± 6 %, venózní saturaci 44 ± 11 % a A-V diferenci 58 ± 10 %. Průměrný ischemický index byl v této skupině 0,54 (rozsah hodnot 0-1). U očí s CRVO byla prokázána statisticky signifikantní negativní korelace mezi ischemickým indexem a venózní saturací (r... Available in a digital repository NRGL
Mapování změn kyslíkové saturace v sítnicových cévách v závislosti na rozsahu periferní ischemie u pacientů s okluzí sítnicové žíly

Mapping of changes in oxygen saturation in retinal vessels related to the extent of peripheral nonperfusion in patients with retinal vein occlusion Purpose: The aim of this study was to evaluate the ...

Šínová, Irena; Jirásková, Naďa; Pašta, Jiří; Skorkovská, Šárka
Univerzita Karlova, 2019

noTitle
Sambati, Douglas Neander; Maslowski, Nicolas; Szaló, Csaba; Marushiakova, Elena
2019 - English
in English Douglas Neander Sambati Abstract This work develops a historical-sociological approach analysing the general practices, the strategies, the actions and the discourses of Romani and Romani-Friendly organizations through the lenses of the theories about nationalism. It focuses on the overlapping and the contradictions found among the different actors of the Romani Nationalism. This research defines the Romani Nationalism as a movement which does not have a clear forerunner and does not have a uniform perspective and inclinations, notwithstanding the common agreement not to aim for the establishment of a Romani state. In order to understand such dynamics, the research questions and chapters were divided in three main areas. In the first part, it is discussed if the framework of the Romani and Romani-Friendly organizations can be seen as nationalist, basing the discussion in authors as Gellner (1983), Smith (2008) and others. The comparison with Hroch's (2000) model of analysis about nationalism indicated the existence of a structure which is not (only) a nationalist movement, but also an anti-racist mobilization which employs nationalist tools. The second part analyses the Roma Nation along a set of representations which can be analytically divided in Pan-Romani and Social- Political: the... in Czech Language Douglas Neander Sambati Abstrakt Tato práce rozvíjí historicko-sociologický přístup analyzující obecné postupy, strategie, akce a diskurzy romských a Romům přátelských organizací prostřednictvím teorií o nacionalismu. Zaměřuje se na překrývání se a rozpory mezi různými aktéry romského nacionalismu. Tento text definuje romský nacionalismus jako hnutí, které nemá jasného předchůdce a nemá jednotnou perspektivu a inklinace, a to bez ohledu na dohodu neusilovat o založení romského státu. Pro lepší pochopení této dynamiky byly výzkumné otázky a kapitoly rozděleny do tří hlavních oblastí. První část je věnována otázce zda rámec romských a Romům přátelských organizací může být považován za nacionalistický, na základě názorů v dílech autorů jako Gellner (1983), Smith (2008) a další. Srovnání s Hrochovým (2000) modelem analýzy nacionalismu indikuje existenci struktury, která není (pouze) nacionalistickým hnutím, ale také protirasistickou mobilizací, využívající nacionalistické nástroje. Druhá část analyzuje romský národ v rámci souboru prezentací, které lze analyticky rozdělit na pan-romské a sociálně- politické: první, prosazující myšlenku příbuzenství mezi všemi Cikány/Romy; druhý, zdůrazňující společné sociální, politické a ekonomické výzvy. Tyto soubory prezentací o romském národě... Available in a digital repository NRGL
noTitle

in English Douglas Neander Sambati Abstract This work develops a historical-sociological approach analysing the general practices, the strategies, the actions and the discourses of Romani and ...

Sambati, Douglas Neander; Maslowski, Nicolas; Szaló, Csaba; Marushiakova, Elena
Univerzita Karlova, 2019

Vztahy Československa a Sovětského svazu v době úpadku a rozpadu Sovětské říše
Kashapov, Timur; Jakubec, Ivan; Pullmann, Michal; Voráček, Emil
2019 - Czech
cooperation in the 1970's. Soviet relations during two General Secretaries' reign - Chernenko and examines influence of theirs reform efforts on two countries' Disertační práce se zabývá hospodářsko politickými vztahy Sovětského svazu a Československa v 1992 a zahrnuje analýzu rozličných aspektů tomu je rozčleněna do čtyř kapitol. První 70. letech 20. století, včetně obchodní a vědeckotechnické spolupráce. Druhá kapitola je zaměřena na analýzu změn v českoslove sovětských vztazích v rámci reformních snah dvou generálních tajemníků J.V. Andropova a K.U. Černěnka. Třetí kapitola specifikuje vzájemný obchod v čase a struktuře v Gorbačovovy Perestrojky. Analyzuje se i fenomén perestrojky jak v Sovětském svazu, tak v Československu, objasňují se její podstata a vliv na vzájemné vztahy. této části se též řeší otázka která ze zemí více profitoval ze stávající struktury vzájemného obchodu, investiční činnosti, vědeckotechnické kooperace a aterální kooperace. Verifikuje se také tvrzení, že s ohledem na strukturu obchodu byl Sovětský svaz pro ČSSR významný především dovozem surovin, recipročně Československo reprezentovalo pro sovětské hospodářství důležitý zdroj technologických postupů a pro strojírenské produkci a spotřebních výrobcích. Závěrečná část obsahuje analýzu vývoje obchodní směny, nastiňují se... Disertační práce se zabývá hospodářsko politickými vztahy Sovětského svazu a Československa v 1992 a zahrnuje analýzu rozličných aspektů vzájemné tomu je rozčleněna do čtyř kapitol. První kapitola pojednává o 70. letech 20. století, včetně obchodní a vědeckotechnické Druhá kapitola je zaměřena na analýzu změn v československo sovětských vztaz rámci reformních snah dvou generálních tajemníků J.V. Andropova a K.U. Černěnka. Třetí kapitola specifikuje vzájemný obchod v čase a struktuře v období Gorbačovovy Perestrojky. Analyzuje se i fenomén perestrojky jak v Sovětském svazu, tak v Československu, objasňují této části se též řeší otázka která ze zemí více profitoval ze stávající struktury vzájemného obchodu, investiční činnosti, vědeckotechnické kooperace a jiných oblastí erifikuje se také tvrzení, že s ohledem na strukturu obchodu byl Sovětský svaz pro ČSSR významný především dovozem surovin, recipročně Československo reprezentovalo pro sovětské hospodářství důležitý zdroj technologických postupů a produkce poptávky po strojírenské produkci a spotřebních výrobcích. Závěrečná část obsahuje analýzu vývoje obchodní směny, nastiňují se nejvýznamnější politické a diplomatické mezníky a jiné faktory, určující objem a charakter hospodářské kooperace ČSFR a SSSR/Ruské federace. Součástí kapitoly bylo i testování... Keywords: Československo|Sovětský svaz|ekonomické reformy|hospodářská|vědeckotechnická a investiční spolupráce|vzájemný obchod; Czechoslovakia|Soviet Union|economic reforms|economic|investment|scientific and technical cooperation|mutual trade Available in a digital repository NRGL
Vztahy Československa a Sovětského svazu v době úpadku a rozpadu Sovětské říše

cooperation in the 1970's. Soviet relations during two General Secretaries' reign - Chernenko and examines influence of theirs reform efforts on two countries' Disertační práce se zabývá hospodářsko ...

Kashapov, Timur; Jakubec, Ivan; Pullmann, Michal; Voráček, Emil
Univerzita Karlova, 2019

Teoretická východiska tvorby a hodnocení pracovních listů pro výuku cizích jazyků se zaměřením na španělský jazyk
Kupka, Tomáš; Valeš, Miroslav; Aurová, Miroslava; Mračková Vavroušová, Petra
2019 - Czech
The author of this doctoral thesis Theoretical basis of developing and evaluating worksheets for foreign language teaching with a focus on the Spanish language attempts to describe the current situation regarding the creation of worksheets. He highlights the fact that there is no theoretical basis for their production, and no evaluation of the quality and application of these worksheets in the teaching of Spanish. He also outlines ways how to solve this deficit and potential problems in the process of investigation into this topic. The main aim of this dissertation is to analyse the worksheets as a supplementary teaching material and to describe the whole process of their adoption, adaptation, creation, usage, evaluation, revision and actualization. Although the teachers usually complement their usual textbook with autonomous supplementary materials, the lack of methodology or empirical research on this topic is evident. In theoretical part of this doctoral thesis all available sources will be analysed and the emphasis will be put on comparing rules of the textbooks creation to worksheets creation in order to put together relevant information. The similar principles will be highlighted and also differences will be mentioned. Moreover, methods of creating and evaluating worksheets will be... Autor disertační práce Teoretická východiska tvorby a hodnocení pracovních listů pro výuku cizích jazyků se zaměřením na španělský jazyk se snaží komplexně zmapovat současnou situaci v oblasti použití pracovních listů v cizojazyčné výuce, preferenčně ve výuce španělského jazyka. Vychází ze skutečnosti, že pro přejímání, adaptaci, tvorbu, použití, hodnocení, revizi, případně aktualizaci pracovních listů neexistují v české odborné literatuře žádná teoretická východiska. Dosud též nebyl na toto téma realizován žádný tuzemský relevantní výzkum, přestože učitelé poměrně často komplementární didaktický materiál jako doplněk běžné učebnice používají. Hlavním cílem této disertace je analyzovat pracovní listy a popsat proces jejich tvorby a použití, výsledkem práce je návrh způsobů řešení zmíněných nedostatků a potenciálních problémů. Teoretická část disertační práce je zaměřena na analýzu informačních zdrojů tematicky svázaných s tvorbou didaktických materiálů. Důraz je kladen na komparaci zásad tvorby a hodnocení učebnic. Na základě selekce publikovaných zásad je navržen soubor postupů tvorby a soubor hodnotících kritérií pro posouzení kvality buď přejatých, nebo nově vytvářených pracovních listů. Empirická část obsahuje analýzu učebnic a pracovních listů vydaných českými i zahraničními, preferenčně... Keywords: pracovní list|komplementární didaktický materiál|autonomní didaktický materiál|otevřená struktura pracovního listu|definice pracovního listu|klasifikace pracovního listu|hodnocení pracovního listu|výuka španělštiny; teaching Spanish|worksheet|supplementary didactic material|autonomous didactic material|open structure of worksheet|worsheet definition|worsheet classdiserification|worsheet evaluation Available in a digital repository NRGL
Teoretická východiska tvorby a hodnocení pracovních listů pro výuku cizích jazyků se zaměřením na španělský jazyk

The author of this doctoral thesis Theoretical basis of developing and evaluating worksheets for foreign language teaching with a focus on the Spanish language attempts to describe the current ...

Kupka, Tomáš; Valeš, Miroslav; Aurová, Miroslava; Mračková Vavroušová, Petra
Univerzita Karlova, 2019

Analýza rozložení tlaku na úrovni interakce chodidla a obuvi u běhu po rovině v minimalistické a sportovní obuvi.
Charousek, Jan; Jandová, Soňa; Zvonař, Martin; ZAHRADNÍK, DAVID
2018 - Czech
Problem: Running is one of the most widespread physical activities. Incorrect running technique, training quantity but also the runner's equipment can strongly affect health condition of the individual, both positively and negatively. For that reason various trends emerge in the area of running footwear. They include classical sports shoes with different types of impact attenuation as well as the minimalist footwear made to imitate barefoot running, which should be much more natural for humans, as insisted by B. Nigg in his book "Born to Run" - where he says that man was born to walk and run barefooted. Inappropriate shoes can cause various health complications, not only in the foot area. Objective: To find out how foot strike changes in the area of the foot-shoe interaction in running on flat ground when an amateur runner uses minimalist and sports footwear and to draw conclusions for training practice on the basis of the results. Methods: The thesis deals with amateur endurance running in different shoe types (minimalist and sports shoes). The study specimen consisted of 14 female runners (mean body weight 63,31 ± 4,89 kg, height 169,69 ± 4,71 cm, age 31,92 ± 5,34 years, speed in minimalist shoes (MO) 3,34 ± 0,06 m.s- 1 , speed in sports shoes (SO) 3,29 ± 0,06 m.s-1 , weekly mileage 37,54 ± 9,43... SOUHRN Problém: Běh je nejrozšířenější pohybovou aktivitou. Nesprávná technika, množství tréninku, ale také vybavení běžce může výrazně ovlivnit zdravotní stav jedince a to jak kladně, tak i záporně. Z tohoto důvodu se objevují různé trendy ve využití různého typu obuvi. Zejména klasická sportovní obuv s různými druhy tlumení a minimalistická obuv, která by měla napodobovat běh "naboso", který by měl být pro člověka mnohem přirozenější, jak tvrdí B. Nigg ve své publikaci "Born to run" - kde člověk byl zrozen pro chůzi a běh naboso. Nevhodné využití tak může vést ke zdravotním komplikacím nejen v oblasti nohy. Cíl: Zjistit, jak se mění došlap na úrovni interakce chodidla a obuvi u běhu po rovině při použití minimalistické obuvi a při použití sportovní obuvi u rekreačních běžců, a na základě zjištěných výsledků vyslovit závěry pro tréninkovou praxi. Metody: Práce se zabývá během na dlouhé tratě u amatérských běžců v odlišném typu obuvi (minimalistické a sportovní). Výzkumný soubor tvořilo 14 žen (hmotnost 63,31 ± 4,89 kg, výška 169,69 ± 4,71 cm, věk 31,92 ± 5,34 roků, rychlost v minimalistické obuvi (MO) 3,34 ± 0,06 m.s-1 , rychlost ve sportovní obuvi (SO) 3,29 ± 0,06 m.s-1 , počet naběhaných km týdně 37,54 ± 9,43, velikost nohy odpovídající vložce 39-40 EU). K měření byla využita dynamografická vyšetřovací... Keywords: běh; Pedar; doba kontaktu; noha; síla; tlak; obuv; chodidlo; run; Pedar; contact time; foot; force; pressure; footwear Available in a digital repository NRGL
Analýza rozložení tlaku na úrovni interakce chodidla a obuvi u běhu po rovině v minimalistické a sportovní obuvi.

Problem: Running is one of the most widespread physical activities. Incorrect running technique, training quantity but also the runner's equipment can strongly affect health condition of the ...

Charousek, Jan; Jandová, Soňa; Zvonař, Martin; ZAHRADNÍK, DAVID
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases