Number of found documents: 473
Published from to

Modely správy soudnictví
2018 -
Předmětem předkládané rigorózní práce je charakteristika modelů správy soudnictví ve vybraných členských státech EU. Zhodnocením těchto modelů a následnou analýzou správy soudnictví v České republice docházím k závěru, že stávající český model správy soudnictví není udržitelný a je třeba ho reformovat. Proto navrhuji model správy soudnictví de lege ferenda, který se do jisté míry inspiruje ostatními modely správy soudnictví v EU, ale zároveň se snaží vyvarovat jejich určitých nedostatků. V rámci této reformy kladu důraz na zřízení tzv. soudní rady, která se spolu s Ministerstvem spravedlnosti bude podílet na správě soudnictví, a také na posílení postavení soudcovských rad při jednotlivých soudech. Keywords: správa soudnictví; soudní rady; evropská unie Available in the ZČU Library.
Modely správy soudnictví

Předmětem předkládané rigorózní práce je charakteristika modelů správy soudnictví ve vybraných členských státech EU. Zhodnocením těchto modelů a následnou analýzou správy soudnictví v České republice ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Materiální předpoklady vazby v trestním řízení
2018 -
Rigorózní práce se zabývá problematickou vazby v trestním řízení se zaměřením na její materiální předpoklady. První kapitola podává historický exkurz do problematiky materiálních předpokladů vazby. Druhá kapitola specifikuje vazbu obecně jako zajišťovací institut a její zakotvení v ústavněprávní, mezinárodní i zákonné úpravě. Dále jsou zde zahrnuty základní zásady aplikace vazby. Následující dvě kapitoly jsou věnovány podrobnému rozboru materiálních předpokladů vazby v podobě obecných předpokladů, konkrétních důvodů vazby včetně kvalifikovaných důvodů vazby a dále rozboru institutů nahrazujících vazbu. Podkladem pro zpracování je nejen dostupná literatura, ale i bohatá judikatura Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva. Pátá kapitola se zabývá materiálními předpoklady vazby ve věcech mladistvých, které obsahují určitá specifika od vazby dospělých osob. Následující kapitola nabízí srovnání se slovenskou právní úpravou, kde lze nalézt některé odlišnosti a také inspiraci pro naši úpravu. Závěrečná kapitola je věnována úvahám de lege ferenda. Keywords: vazba; důvody vazby; materiální vazební právo; instituty nahrazující vazbu. Available in the ZČU Library.
Materiální předpoklady vazby v trestním řízení

Rigorózní práce se zabývá problematickou vazby v trestním řízení se zaměřením na její materiální předpoklady. První kapitola podává historický exkurz do problematiky materiálních předpokladů vazby. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Vývoj právní úpravy nemocenského a úrazového pojištění na území našeho státu v letech 1918-1989
2018 -
Práce se zabývá historickým vývojem nemocenského a úrazového pojištění na území našeho státu. Práce zpracovává zásadní právní reformy nemocenského a úrazového pojištění v letech 1918 - 1989. Nemocenské pojištění se od počátku stalo nárokovým obligatorním pojištěním a v podstatě tato podoba je zachována u nás do dnešní doby. Během historického vývoje se však opakovaně měnily subjekty zajišťující nemocenské pojištění. Během sledovaného období se dále opakovaně měnil rozsah dávek, doba po kterou byly dávky vypláceny a okruh oprávněných subjektů, kteří měly na výplatu dávek nárok. Povinné pojištění pro případ úrazu patří mezi nejstarší odvětví sociálního pojištění. Vyvinulo se ze soukromého pojištění zaměstnavatelů proti následkům povinného ručení a z dobrovolných svépomocných hornických pokladen. Soukromoprávní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem znamenal, že pokud zaměstnanec utrpěl v podniku zaměstnavatele úraz, mohl se domáhat náhrady škody vůči zaměstnavateli, zpočátku ale pouze dle soukromého práva. Keywords: nemocenské pojištění; úrazové pojištění; nemoc; práce; podpora; dávky. Available in the ZČU Library.
Vývoj právní úpravy nemocenského a úrazového pojištění na území našeho státu v letech 1918-1989

Práce se zabývá historickým vývojem nemocenského a úrazového pojištění na území našeho státu. Práce zpracovává zásadní právní reformy nemocenského a úrazového pojištění v letech 1918 - 1989. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Historie a vývoj komanditní společnosti a komparace její právní úpravy v Obecném obchodním zákoníku se současným právním stavem
2018 -
Rigorózní práce je zaměřena na komparaci právní úpravy komanditní společnosti obsažené v Obecném obchodním zákoníku s aktuálně účinnou právní úpravou. V práci jsou dále popsány historické konsekvence vývoje obchodního práva, které s vývojem komanditní společnosti souvisí. Keywords: komanditní společnost; obecný obchodní zákoník; obchodní právo; osobní obchodní společnost; počátky obchodního práva; právnická osoba; veřejná obchodní společnost komanditní společnost; obecný obchodní zákoník; obchodní právo; osobní obchodní společnost; počátky obchodního práva; právnická osoba; veřejná obchodní společnost Available in the ZČU Library.
Historie a vývoj komanditní společnosti a komparace její právní úpravy v Obecném obchodním zákoníku se současným právním stavem

Rigorózní práce je zaměřena na komparaci právní úpravy komanditní společnosti obsažené v Obecném obchodním zákoníku s aktuálně účinnou právní úpravou. V práci jsou dále popsány historické konsekvence ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Aplikace duálních kvaternionů na vybrané problémy
2018 -
V posledních letech se studium kvaternionů stalo aktivní oblastí výzkumu aplikované geometrie díky své schopnosti jednoduše a elegantně reprezentovat rotační pohyb. Díky této vlastnosti jsou kvaterniony často využívány zejména v oblasti počítačové grafiky, inverzní kinematiky nebo také fyziky. Mimo to, je duální kvaternion také chápán jako uspořádaná dvojice kvaternionů. Duální kvaterniony jsou především vhodné pro popis přímé shodnosti, tj. složení rotace a posunutí. Tato struktura se stává tedy velmi efektivním nástrojem při řešení matematických problémů, vzniklých například v kinematice, bioinformatice nebo geodézii, tj. vždy, když je zkoumán pohyb tuhého tělesa definovaný jako spojitá množina posunutí. Hlavním cílem předkládané práce je poskytnout teoretické poznatky a praktické použití duálních kvaternionů na vybraných problémech, které vznikají v geometrickém modelování a dalších vědách nebo různých odvětví technické praxe. Speciálně se zaměřujeme na problémy, které jsou obvykle řešené pomocí kvaternionů a ukazují, že aplikace duálních kvaternionů dokáže zjednodušit navrhované přístupy a hlavně jim dát stejný základ. V první části práce připomeneme fundamentální teorii kvaternionové algebry a schopnost kvaternion°u popsat trojrozměrnou rotaci. Dále pokračujeme duálními čísly. Kvaterniony a duální čísla se používají při zavedení duálních kvaternionů. Následně jsou představeny některé základní pojmy vztažené k duálním kvaternionům. Duální kvaterniony ve srovnání s kvaterniony, které dokáží reprezentovat rotaci, nám dokáží nabídnout, vzhledem k jejich schopnosti reprezentovat rotace a posunutí, širší využití. V druhé části práce se budeme zabývat praktickým využitím duálních kvaternionů. Nejdříve se zaměříme na jeden z náročných problémů geodezie, tj. Burša-Wolf transformační model. Je zde představena a popsána nová matematická metoda založená na duálních kvaternionech. Dalším zajímavým problémem, který je zde podrobně zkoumán, je problém zaměřující se na strukturální biologii, tj. popis proteinové struktury. Použijeme metodu SrewFit, která popisuje sekundární proteinovou strukturu, a vylepšíme ji s pomocí duálních kvaternionů. Poslední část této práce je věnována úpravě Hermitovské interpolace racionálními spline pohyby. Funkčnost navržené metody je ilustrována na několika příkladech. Keywords: kvaterniony; duální kvaterniony; transformační metoda burša-wolf; sekundární proteinová struktura; metoda screwfit; racionální spline pohyb; hermitovská interpolace. Available in the ZČU Library.
Aplikace duálních kvaternionů na vybrané problémy

V posledních letech se studium kvaternionů stalo aktivní oblastí výzkumu aplikované geometrie díky své schopnosti jednoduše a elegantně reprezentovat rotační pohyb. Díky této vlastnosti jsou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Regularita zobrazení
2018 -
V této práci jsme si vzali za úkol shrnout základní teorii o regularitě zobrazení a metodách Newtonově typu pro řešení (zobecněnýc) rovnic. Kapitola 1 je rozdělena do dvou podkapitol. První podkapitola obsahuje motivaci pro studium regularity zobrazení skrze řešitelnost rovnic/inkluzí při malé perturbaci pravé strany. Dále jsme ukázali, že nutnou podmínku pro (lokální) minimum/maximum lze odvodit negací postačujících podmínek regularity. V druhé podkapitole se definujeme metrickou regularitu, metrickou subregularitu a metrickou semiregularitu. Také je zde uvedeno několik ekvivalentních vlastností. Kapitola 2 je rozdělena do čtyř podkapitol. První kapitola obsahuje stručný historický vývoj kritérií metrické regularity, metrické subregularity a semiregularity. Další kapitoly obsahují kritéria každé z těchto vlastnosti. Kapitola 3 je zaměřena na metody Newtonova typu a je rozdělena do pěti podkapitol. První podkapitola obsahuje stručný historický vývoj Newtonovy metody. Druhá podkapitola je zaměrena na věty o lokální konvergenci a třetí obsahuje věty typu Dennis-Moré. Ve čtvrté kapitole najdeme věty o semilokální konvergenci, které jsou zobecnění Bartleho věty. Všechny tyto výsledky jsou založeny na vlastnostech regularity zobrazení. V poslední podkapitole jsou metody Newtonova typu aplikovány na problém nehladkých nerovnic. Keywords: metrická regularita; otevřenost zobrazení; kritéria regularity; newtonova metoda; kantorovichova věta Available in the ZČU Library.
Regularita zobrazení

V této práci jsme si vzali za úkol shrnout základní teorii o regularitě zobrazení a metodách Newtonově typu pro řešení (zobecněnýc) rovnic. Kapitola 1 je rozdělena do dvou podkapitol. První ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Odstoupení od smlouvy
2018 -
Tato rigorózní práce je zaměřena na úpravu odstoupení od smlouvy. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole jsou stručně charakterizovány veškeré způsoby zániku závazků. Druhá kapitola se zabývá odstoupením od smlouvy upraveným ve všeobecných ustanovení o závazcích občanského zákoníku. Třetí kapitola je zaměřena na odstoupení od smlouvy o dílo, a to zejména na důvody pro odstoupení a vypořádání stran po odstoupení od smlouvy o dílo. Čtvrtá kapitola je věnována tématu odstoupení od kupní smlouvy včetně zaměření na zvláštní typy kupních smluv, jejichž předmětem je například koupě nemovité věci nebo závodu. Poslední kapitola se zabývá odstoupením od speciálního typu smluv uzavíraných se spotřebiteli, a to smluv uzavíraných distančním způsobem a smluv uzavíraných mimo podnikatelské prostory. Keywords: odstoupení od smlouvy; zánik závazku; porušení smlouvy; smlouva o dílo; vadné plnění; smlouvy uzavírané se spotřebiteli; kupní smlouva Available in the ZČU Library.
Odstoupení od smlouvy

Tato rigorózní práce je zaměřena na úpravu odstoupení od smlouvy. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole jsou stručně charakterizovány veškeré způsoby zániku závazků. Druhá kapitola se ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Vyživovací povinnost k dítěti v teorii a právní praxi
2018 -
Hlavním cílem rigorózní práce byl popis veškerých aspektů souvisejících s právní úpravou výživného k dítěti obsaženou v občanském zákoníku. Předmětná pozitivní právní úprava byla kriticky zhodnocena a rozpracována o současné závěry soudní judikatury spolu s praktickými poznatky. Keywords: rodinné právo; výživné; vyživovací povinnost; kritéria pro stanovení výživného; povinný; oprávněný Available in the ZČU Library.
Vyživovací povinnost k dítěti v teorii a právní praxi

Hlavním cílem rigorózní práce byl popis veškerých aspektů souvisejících s právní úpravou výživného k dítěti obsaženou v občanském zákoníku. Předmětná pozitivní právní úprava byla kriticky zhodnocena a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Právní úprava sociálního zabezpečení v letech 1918-1989 v našem státě
2018 -
Autor se zabývá všemi relevantními právními předpisy v období let 1918-1989 na našem území, které se týkají sociálního zabezpečení. Práce je rozdělena na tři hlavní období, a to na období první Československé republiky, období nesvobody, tj. Protektorátu Čechy a Morava a období po druhé světové válce od roku 1945 do roku 1989. Keywords: sociální zabezpečení; právní úprava; sociální politika Available in the ZČU Library.
Právní úprava sociálního zabezpečení v letech 1918-1989 v našem státě

Autor se zabývá všemi relevantními právními předpisy v období let 1918-1989 na našem území, které se týkají sociálního zabezpečení. Práce je rozdělena na tři hlavní období, a to na období první ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Ochrana před nezákonnou nečinností správního orgánu s odkazy na konkrétní případy
2018 -
V práci je komplexně upravena problematika nezákonné nečinnosti správních orgánů a popsány formy ochrany, kterými se může osoba dotčená nečinností bránit. V textu se pravidelně vyskytují odkazy na judikaturu a konkrétní případy. Keywords: nezákonná nečinnost; veřejná správa; opatření proti nečinnosti; žaloba na ochranu proti nečinnosti Available in the ZČU Library.
Ochrana před nezákonnou nečinností správního orgánu s odkazy na konkrétní případy

V práci je komplexně upravena problematika nezákonné nečinnosti správních orgánů a popsány formy ochrany, kterými se může osoba dotčená nečinností bránit. V textu se pravidelně vyskytují odkazy na ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases