Number of found documents: 10603
Published from to

Vývoj UHPLC-MS/MS metody a postupu přípravy vzorků pro stanovení steroidních látek v potkaní plasmě
Hromádko, Jiří; Kočová Vlčková, Hana; Chocholouš, Petr
2021 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Jiří Hromádko Supervisor: RNDr. Hana Kočová Vlčková Ph.D. Title of Diploma Thesis: Development UHPLC-MS/MS method and sample preparation procedure for the determination of steroid compounds in rat plasm The diploma thesis deals with the development of the UHPLC-MS/MS method for the analysis of 37 steroids in plasma and optimization of sample preparation using PP. The analytes include structurally very similar substances with different numbers of hydroxyl or ketonic functional groups, isomeric and mutually isobaric compounds. Since these substances cleave water molecules very easily, precursor ions with one m/z for different substances can be found in the MS spectrum. For these reasons, careful and detailed characterization of the precursors, subsequent scanning of the product ions, and selection of additional SRM transitions were essential. Separation of critical compounds with the same m/z for precursor ions was of importance. The optimization started with the screening of 7 columns using gradient elution of the mobile phase ACN/0.1 % FA in the range of 5 - 98% ACN. Based on the results, an optimization of the mobile phase gradient was performed. The Cortecs C18 column was optimal. Most of the... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Jiří Hromádko Školitel: RNDr. Hana Kočová Vlčková, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj UHPLC-MS/MS metody a postupu přípravy vzorků pro stanovení steroidních látek v potkaní plasmě Diplomová práce se zabývá vývojem UHPLC-MS/MS metody pro analýzu 37 steroidních látek v potkaní plazmě a optimalizací úpravy vzorku pomocí PP. Analyzované látky zahrnují jak strukturně velmi podobné látky lišící se počtem hydroxylových či ketonických funkčních skupin, tak izomerní a vzájemně izobarické sloučeniny. Protože tyto látky velmi snadno odštěpují molekulu vody, v MS spektru mohou být patrné prekurzorové ionty se stejnou m/z pro různé látky. Z těchto důvodů byla zcela zásadní pečlivá a podrobná charakterizace prekurzorů, následné provedení skenu produktových iontů a výběr vhodných SRM přechodů. Důležitá byla také separace kritických sloučenin se stejnou m/z pro prekurzorové ionty. V první fázi optimalizace byl proveden screening 7 kolon. Bylo využito gradientové eluce mobilní fáze ACN/0,1 % FA v rozsahu 5 - 98 % ACN. Na základě výsledků byla provedena podrobná optimalizace gradientu mobilní fáze. Jako optimální byla vybrána kolona Cortecs C18, kde většina analytů eluovala v gradientu 35 - 60 % ACN. Délka analýzy byla 18... Available in a digital repository NRGL
Vývoj UHPLC-MS/MS metody a postupu přípravy vzorků pro stanovení steroidních látek v potkaní plasmě

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Jiří Hromádko Supervisor: RNDr. Hana Kočová Vlčková Ph.D. Title of Diploma Thesis: Development ...

Hromádko, Jiří; Kočová Vlčková, Hana; Chocholouš, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Vývoj superkritické fluidní extrakce pro izolaci biologicky aktivních látek
Kuda, Lukáš; Pilařová, Veronika; Sklenářová, Hana
2021 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Lukáš Kuda Supervisor: PharmDr. Veronika Pilařová, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Development of Supercritical Fluid Extraction for Isolation of Biologically Active Substances The main aim of this study was to optimize the method for extraction of quercetin - flavonoid with antioxidant activity - from dried crushed quince fruit (Cydonia oblonga Mill.) using supercritical fluid extraction (SFE). The supercritical fluid extraction is a method in which supercritical fluid is used to extract active compounds. Neat CO2 is the most common used solvent. Due to its physicochemical properties, it is suitable solvent for the extraction of non-polar compounds. While extraction of polar compounds id required, the organic solvents such as ethanol, methanol or isopropanol are added to the supercritical fluid. Depending on the amount of added organic solvent, SFE, SFE with modifier, CO2 expanded liquid extraction and pressurized liquid extraction are distinguished. Temperature and pressure are other key parameters affecting extraction and need to be optimized as well. The optimization of the quercetin extraction method was carried out in several following steps. First, the key parameters were tested using... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Lukáš Kuda Školitel: PharmDr. Veronika Pilařová, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj superkritické fluidní extrakce pro izolaci biologicky aktivních látek Cílem práce bylo optimalizovat metodu superkritické fluidní extrakce pro získání kvercetinu, flavonoidu s antioxidační aktivitou, ze sušeného a drceného plodu kdouloně obecné (Cydonia oblonga Mill.). Superkritická fluidní extrakce je metoda, při které je využívána nadkritická tekutina pro extrakci požadovaných sloučenin. Nejčastějším rozpouštědlem je čistý CO2, který je na základě svých fyzikálně chemických vlastností vhodným extrakčním činidlem pro extrakci nepolárních látek. V případě extrakcí polárních sloučenin se k nadkritické tekutině přidávají organická rozpouštědla jako ethanol, methanol či isopropanol. V závislosti na množství přidaného organického rozpouštědla můžeme definovat tradiční SFE, extrakci pomocí tekutiny obohacené o CO2 a extrakci pomocí kapalin za zvýšeného tlaku. Teplota a tlak patří mezi další klíčové parametry ovlivňující výtěžnost extrakce a je potřeba je pečlivě optimalizovat. Optimalizace metody pro extrakci kvercetinu probíhala v několika na sebe navazujících krocích. Nejprve byly jednotlivé parametry testovány podle... Available in a digital repository NRGL
Vývoj superkritické fluidní extrakce pro izolaci biologicky aktivních látek

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Lukáš Kuda Supervisor: PharmDr. Veronika Pilařová, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Development of ...

Kuda, Lukáš; Pilařová, Veronika; Sklenářová, Hana
Univerzita Karlova, 2021

Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení obsahu antokyanů v kultivarech černého rybízu
Bobríková, Michaela; Šatínský, Dalibor; Matysová, Ludmila
2021 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical chemistry Candidate: Michaela Bobríková Supervisor: doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Consultant: Mgr. Barbora Šmídová Title of diploma thesis: HPLC method development and validation for analysis of anthocyanins content in black currant cultivars. A high performance liquid chromatography method with diode array detection was used and validated to determine delphinidin-3-glucoside, delphinidin-3-rutinoside, cyanidin-3-glucoside and cyanidin-3-rutinoside in black currant cultivars and black currant juices. The method used gradient elution with methanol and 2 % formic acid. Supelco Analytical, Ascentis Express C18 column with particle size 2.7 µm, 15 cm x 4.6 mm was used for separation. The analysis was performed using a temperature 50řC and a flow rate 0.8 ml/min. For detection, the wavelength of 520 nm was chosen. Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Michaela Bobríková Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Konzultant: Mgr. Barbora Šmídová Název diplomové práce: Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení obsahu antokyanů v kultivarech černého rybízu. V této práci byla vyvinuta HPLC-DAD metoda pro současné stanovení delphinidin-3-glukosidu, delphinidin-3-rutinosidu, cyanidin-3-glukosidu a cyanidin-3-rutinosidu v kultivarech černého rybízu a v rybízových džusech. Analýza probíhala za podmínek gradientové eluce za použití methanolu a 2 % kyseliny mravenčí. Jako stacionární fáze byla použita kolona Supelco Analytical, Ascentis Express C18 2,7 µm, 15 cm x 4,6 mm. Analýza probíhala při teplotě 50řC a průtoku 0,8 ml/min. Pro detekci byla zvolena vlnová délka 520 mn. Available in a digital repository NRGL
Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení obsahu antokyanů v kultivarech černého rybízu

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical chemistry Candidate: Michaela Bobríková Supervisor: doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Consultant: Mgr. ...

Bobríková, Michaela; Šatínský, Dalibor; Matysová, Ludmila
Univerzita Karlova, 2021

Automatizace liberačních testů pro uvolňování biologicky aktivních látek z nanovláken
Kodedová, Marie; Sklenářová, Hana; Chocholouš, Petr
2021 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of analytical chemistry Candidate: Marie Schneidrová Supervisor: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Title of the diploma thesis: Automation of liberation tests for releasing biologically active substance from nanofibers The main goal of this diploma thesis is an automation of TTC liberation from nanofibers, using non-separation flow method sequential injection analysis. UV-VIS spectrophotometer was used for the detection of signal. Measurements were carried out using 1-3 connected Franz cells in parallel, palced in the water bath. Buffer solutions with pH 7.4 and 4.5 were used as liberation media. The liberation of TTC was realized from two different nanofiber carriers - types "A" and "AK", Difference was in their preparation process. Because of this, each of them revealed various characteristics mainly related to the amount of bound TTC and the way of its binding to the nanofiber carrier. Production of these nanofibers was realized by Technical University Liberec using the technology NanoSpiderTM . Measurements were performed under various predetermined conditions, representing the state of the human skin - two different pH (7.4; 4.5) and temperature (32řC; 37řC) values. Four different types of membrane filters were also used,... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Marie Schneidrová Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Automatizace liberačních testů pro uvolňování biologicky aktivních látek z nanovláken Tato diplomová práce se zabývá automatizací liberace antibiotika tetracyklinu (TTC) z nanovlákenného nosiče, za využití neseparační průtokové metody sekvenční injekční analýzy. Pro detekci signálu byl používán UV-VIS spektrofotometr. Měření byla realizována za využití 1-3 paralelně zapojených Franzových cel umístěných ve vodní lázni. Jako liberační média byly použity tlumivé roztoky o pH 7,4 a 4,5. Liberace TTC probíhala ze dvou různých nanovlákenných nosičů - typ "A" a "AK", lišících se v postupu při své výrobě. Každý z nich tedy vykazoval odlišné vlastnosti, týkající se především množství navázaného TTC a způsobu jeho vazby na nosič. Výroba těchto nanovláken byla realizována Technickou univerzitou v Liberci za využití technologie NanoSpiderTM . Měření probíhala za různých, předem stanovených podmínek, reprezentujících stav lidské kůže - dvě rozdílné hodnoty pH (7,4; 4,5) a teploty (32řC; 37řC). Byly využívány také čtyři různé typy membránových filtrů, které liberační profily v průběhu měření různě ovlivňovaly. Jednalo se o filtry... Available in a digital repository NRGL
Automatizace liberačních testů pro uvolňování biologicky aktivních látek z nanovláken

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of analytical chemistry Candidate: Marie Schneidrová Supervisor: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Title of the diploma thesis: ...

Kodedová, Marie; Sklenářová, Hana; Chocholouš, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Vztah pohybové aktivity a kognitivních funkcí u seniorů
Dostálová, Radka; Slepička, Pavel; Fialová, Ludmila
2021 - Czech
Title: The relationship between physical activity and cognitive function in older adults Objectives:. The dissertation deals with issues related to the relationship between physical activity and cognitive function in older adults. The main aim of the thesis was exploring possible links between the movement regime of seniors and cognitive function, specifically to find out what links exist between the cognitive function of seniors and systematic physical activity as a part of their lifestyle. The secondary aim of this study was to investigate what factors of lifestyle and quality of life are related to the ability of seniors to solve complex cognitive tasks. Method: The research was based on two quantitative methods - the Vienna test system battery which measured the level of cognitive function and the battery of questionnaires which measured the various variables related to lifestyle and quality of life. The obtained data were analyzed by using SPSS 21.0 statistical software (Hayes, 2017). The research sample was consisted of 204 seniors from the Czech Republic aged between 60 - 89 years, without serious health problems. The research sample was represented by both regular sporting seniors at the level of recreational sport and seniors in whose movement regime there is no regular sports activity.... Název: Vztah pohybové aktivity a kognitivních funkcí u seniorů Cíle: Disertační práce se zabývá problematikou týkající se vztahu pohybové aktivity a kognitivních funkcí u seniorů. Hlavním cílem práce bylo zjistit možné vazby mezi pohybovým režimem seniorů a kognitivními funkcemi, konkrétně zjistit jaké existují vazby mezi kognitivními funkcemi seniorů a systematickou pohybovou aktivitou jako součástí životního stylu. Dalším cílem této studie bylo prozkoumat, jaké faktory životního stylu a kvality života souvisí se schopností seniorů zvládat komplexní kognitivní úkoly. Metody: Výzkum byl opřen o dvě kvantitativní metody - výkonovou testovou baterii Vienna test systém měřící úroveň kognitivních funkcí a dotazníkovou baterii zjišťující některé proměnné související s životním stylem a kvalitou života. Získaná data byla analyzována prostřednictvím statistického softwaru SPSS 21.0 (Hayes, 2017). Výzkumný soubor byl tvořen celkem 204 seniory z České republiky ve věku 60 - 89 let, bez závažných zdravotních problémů. Ve výzkumném souboru byli zastoupeni jak pravidelně sportující senioři na úrovni rekreačního sportu, tak senioři, v jejichž pohybovém režimu není žádná pravidelná sportovní aktivita. Sportující senioři byli získáni prostřednictvím různých pohybových programů, kterých se aktivně účastnili... Keywords: pohybová aktivita; kognitivní funkce; kvalita života; senioři; Vienna test systém; zdraví; physical activity; cognitive function; quality of life; seniors; Vienna test system; health Available in a digital repository NRGL
Vztah pohybové aktivity a kognitivních funkcí u seniorů

Title: The relationship between physical activity and cognitive function in older adults Objectives:. The dissertation deals with issues related to the relationship between physical activity and ...

Dostálová, Radka; Slepička, Pavel; Fialová, Ludmila
Univerzita Karlova, 2021

Restrukturalizace a reorganizace kapitálové společnosti
Veličková, Anna; Sedláček, Miroslav; Pohl, Tomáš
2021 - Czech
Restructuring and Reorganization of Capital Company Abstract There is no doubt that the insolvency of a capital company is an undesirable event that negatively affects a significant number of parties. However, it can also have an impact on a much larger (e.g. macroeconomic or social) scale. It is therefore important that there are mechanisms in place that can help to resolve a company's (particularly financial) distress in a way that not only avoids (likelihood of) insolvency but allows the company's business to remain in operation and restore its profitability. In other words, mechanisms that may enable a remedial solution to the company's distress, as long as such solution makes sense. The mechanisms in question are the subject of this thesis which is currently gaining importance in view of the threat of increasing amount of corporate bankruptcies in the context of the covid-19 disease pandemic. For these purposes, the first half of the thesis (represented by the first four chapters) aims to introduce the reader in more detail to out-of-court restructuring and preventive restructuring procedures that can help to address the less severe intensity of company's distress. In case that a company's distress worsens to such extent that it cannot be resolved informally or semi-formally, or if for some other... Restrukturalizace a reorganizace kapitálové společnosti Abstrakt Není pochyb o tom, že úpadek kapitálové společnosti je nežádoucím jevem, který negativně ovlivňuje značné množství subjektů. Kromě toho však může mít dopady i v mnohem větším (například makroekonomickém či společenském) měřítku. Je proto důležité, aby zde existovaly takové mechanismy, které (zejména finanční) krizi společnosti mohou pomoci řešit tak, že se povede (hrozící) úpadek nejen odvrátit, ale umožní zachování provozu závodu společnosti a obnovení její ziskovosti. Jinak řečeno, mechanismy umožňující sanační řešení krize společnosti, dává-li takové řešení smysl. Dané mechanismy jsou předmětem této práce, jež nabývá v současné době na významu s ohledem na hrozbu nárustu korporačních úpadků v souvislosti s pandemií nemoci covid-19. Pro tyto účely si první polovina práce (představovaná prvními čtyřmi kapitolami) klade za cíl podrobněji čtenáře seznámit s postupy neformální restrukturalizace a preventivní restrukturalizace, jež mohou pomoci řešit méně závažnou intenzitu krize společnosti. V případě, že se krize společnosti zhorší natolik, že ji nelze řešit neformálně či semi-formálně, případně je z jiného důvodu potřeba zahájit formální kolektivní (insolvenční) řízení, nabízí se využití institutu reorganizace. Konkrétně je v práci... Keywords: restrukturalizace; reorganizace; sanační řešení krize kapitálové společnosti; restructuring; reorganization; remedial solution to distress of a capital company Available in a digital repository NRGL
Restrukturalizace a reorganizace kapitálové společnosti

Restructuring and Reorganization of Capital Company Abstract There is no doubt that the insolvency of a capital company is an undesirable event that negatively affects a significant number of parties. ...

Veličková, Anna; Sedláček, Miroslav; Pohl, Tomáš
Univerzita Karlova, 2021

Výhrada soupisu a odpovědnost za dluhy zůstavitele
Slaná, Aneta; Frinta, Ondřej; Lederer, Vít
2021 - Czech
1 The Privilege of Inventory and the Liability for the Testator's Debts Abstract The rigorous thesis deals with the mutually complementary themes of the privilege of inventory and the liability of heirs for debts, belonging among the most popular topics in inheritance law. Since the amendment to the Civil Code returns to the traditional concept, the legislator dusted off several important institutes known from the last century. The often-misunderstood privilege of inventory must be exercised by the heir in order to be liable for the testator's debts only to a limited extent, whereas under the effectiveness of the previous Civil Code this was stipulated automatically. It is also an institute protecting disadvantaged groups of heirs. At least, that is how it may seem at first glance. Sometimes, the inventory of the estate can become a disproportionate burden to heirs, only to protect an unknown or absent heir. The liability for the testator's debts, or rather its extent, is generally a crucial matter for the heir to be able to decide whether to reject or accept the inheritance. If the heir is an obedient participant to the estate proceedings, they can limit their liability not only by the privilege of inventory, since the Civil Code also provides the institute of creditors' convocation to maximize the... Výhrada soupisu odpovědnost za dluhy zůstavitele Rigorózní práce je zaměřena na vzájemně se doplňující výhradu soupisu odpovědnost dědiců za dluhy, což je možná jedno nejpopulárnějších témat rámci dědického práva. důsledku navrácení se novelou občanského zákoníku tradičnímu pojetí zákonodárce oprášil hned několik významných institutů známých minulého století. Je jím mnohdy nepochopené právo výhrady soupisu, když dědic jej musí uplatnit, aby odpovídal za dluhy zů omezeně, přičemž za účinnosti předcházejícího občanského zákoníku tomu tak bylo automaticky ze zákona. Dále je také institutem chránícím znevýhodněné skupiny dědiců. Alespoň se tak může na první pohled zdát Někdy totiž může být soupis pozůstalosti neúměrnou přítěží pro dědice, jen aby byl ochráněn například dědic neznámý či nepřítomný. Odpovědnost za dluhy zůstavitele či lépe řečeno její rozsah je vesměs otázkou pro dědice zásadní, aby mohl učinit rozhodnutí, zda dědictví odmítne nebo ho přijme. Bude li dědic poslušným účastníkem řízení pozůstalosti, může svou odpovědnost omezit nikoliv pouze výhradou soupisu, nýbrž občanský zákoník poskytuje maximalizaci ochrany dědice ještě institut konvokace věřitelů. textu zákona nejsou ovšem hned na první pohled zřejmá pravidla, nichž lze stanovit jakým způsobem má být věřitelům zůstavitele plněno. Proto je... Keywords: dědic; řízení o pozůstalosti; věřitel; heir; estate proceedings; creditor Available in a digital repository NRGL
Výhrada soupisu a odpovědnost za dluhy zůstavitele

1 The Privilege of Inventory and the Liability for the Testator's Debts Abstract The rigorous thesis deals with the mutually complementary themes of the privilege of inventory and the liability of ...

Slaná, Aneta; Frinta, Ondřej; Lederer, Vít
Univerzita Karlova, 2021

Subsidiarita v právu EU
Krátký, Jiří; Tichý, Luboš; Pítrová, Lenka
2021 - Czech
Subsidiarity in EU law English Summary / Abstract The upcoming 30th anniversary of the Maastricht treaty is an opportunity to celebrate but also to critically evaluate the overall success of this significant political step towards deeper European integration. The Maastricht treaty incorporated the Principle of Subsidiarity as a general principle of law into the EU legal system. The Principle of Subsidiarity was intended as a safeguard against a creeping centralization and federalization of the alliance and a means of regulating the exercise of the Union's non-exclusive powers. Thirty years of experience is a good time to evaluate the success and fulfillment of that mission. This is all the more pertinent in 2021 as the EU finds itself on the threshold of a new public debate about the future of Europe. The Principle of Subsidiarity underwent several textual changes on the way to being anchored in the Treaties. Despite these changes the case law of the ECJ has remained for unclear reasons underdeveloped in comparison with other issues and areas of judicial review. The original emphasis placed on a judicial review of the fulfillment of substantial conditions and ex-post control of the principle has lately shifted to the ex-ante procedural one. Unfortunately, even this change did not bring the expected results.... Shrnutí V roce 2023 uplyne třicet let od ukotvení zásady subsidiarity, jako obecné zásady právní v právním systému EU. Maastrichtská smlouva představovala zásadní politický krok v evropské integraci. K jeho dosažení zásadně přispělo i ukotvení zásady subsidiarity jako obecné zásady právní. Zásada subsidiarity se měla se stát dynamickou brzdou proti centralizaci a proti plíživému přesunu výkonu pravomocí na orgány EU. Třicet let praxe je vhodnou dobou ke zhodnocení úspěšnosti reálného naplnění této mise. Platí to v roce 2021 o to více, že EU stojí na prahu nové veřejné debaty o budoucnosti evropského projektu. Za tři dekády od Maastrichtské smlouvy prošlo ukotvení zásady subsidiarity několika legislativními proměnami. I přes tyto proměny však judikatura Soudního dvoru v této věci zůstala z ne příliš jasných důvodů jen málo rozvinutá. Původní důraz na soudní kontrolu ZS se v poslední třetině třicetiletého období přesunul z kontroly materiální stránky ex-post na kontrolu procesní ex-ante. Nakonec ani tato změna nepřinesla očekávané výsledky, resp. tyto přesto zůstávají málo zřetelné. Cílem této práce je dostat se co nejblíže k samotnému jádru problematiky a nabídnout odpovědi na praktické otázky, které nejvíce zajímají právníky. Ty se týkají se především právně-technické problematiky a selhávání očekávané role... Keywords: Amsterdamská smlouva; Cíl; Členský stát; Decentralizace; Demokratický deficit; EU; Harmonizace; Komise; Lisabonská smlouva; Maastrichtská smlouva; Materiální stránka subsidiarity; Národní parlament; Pravomoc; Procesní stránka subsidiarity; Proporcionalita; Soudní dvůr EU; Subsidiarita; Vnitřní trh; Zkvalitnění legislativního procesu; Amsterdam Treaty; Objective; Member State; Decentralization; Democracy Deficit; European Union; Harmonization; Commission; Lisbon Treaty; Maastricht Treaty; Material Subsidiarity; National Parliament; Competency; Procedural Subsidiarity; Proportionality; European Court of Justice; Subsidiarity; Internal Market; Better Lawmaking Available in a digital repository NRGL
Subsidiarita v právu EU

Subsidiarity in EU law English Summary / Abstract The upcoming 30th anniversary of the Maastricht treaty is an opportunity to celebrate but also to critically evaluate the overall success of this ...

Krátký, Jiří; Tichý, Luboš; Pítrová, Lenka
Univerzita Karlova, 2021

Geneticky podmíněné faktory progrese vybraných forem chronických nefropatií
Šafaříková, Markéta
2021 - Czech
Nephrotic syndrome is characterized by proteinuria, hypoproteinemia, edemas and hyperlipidemia. It occurs in primary (e.g. focal segmental glomerulosclerosis, FSGS or minimal change disease, MCD) and in secondary glomerulopathies (e.g. kidney amyloidosis). In primary forms, great attention is paid to the potential genetic background of the disease and due to new molecular genetic methods genes, whose mutations cause different nephropathies (e.g. ACTN4 or INF2) were identified. The aims of presented doctoral thesis were following. Firstly, to continue the mutational analysis of ACTN4 that was described in the author's diploma thesis in other glomerulopathies. Secondly, to implement the mutational analysis of INF2 and subsequently analyse this gene in patients with FSGS/MCD and in patients from special group characterized by positive family history for end stage renal disease (ESRD) in combination with advanced chronic kidney disease (CKD) or already developed ESRD at the time of diagnosis. Thirdly, mutational analysis of NPHS2 and TRPC6 (methods implemented in laboratory earlier) in selected patients from the special group. Finally, expression analyses of genes important for podocyte function or connected with human immune system. This part also verifies the applicability of NPHS2/SYNPO expression... Nefrotický syndrom je charakterizován proteinurií, hypoproteinémií, otoky a hyperlipidémií. Vyskytuje se u primárních (např. fokální segmentální glomeruloskleróza, FSGS nebo minimální změny glomerulů, MCD) i sekundárních glomerulopatií (např. amyloidóza ledvin). U primárních forem se věnuje velká pozornost možnosti genetického podkladu onemocnění a díky moderním molekulárně- genetickým metodám byly nalezeny geny, jejichž mutace zapříčiňují různé nefropatie (např. ACTN4 nebo INF2). Předkládaná dizertační práce si kladla následující cíle. Za prvé, pokračovat v mutační analýze genu ACTN4, která byla popsána v diplomové práci autorky, u dalších glomerulopatií. Za druhé, zavedení mutační analýzy genu INF2 a následně analyzovat tento gen u pacientů s FSGS/MCD a u speciální skupiny pacientů s pozitivní rodinnou anamnézou pro renální selhání (ESRD) v kombinaci s pokročilým chronickým onemocněním ledvin (CKD) nebo již vyvinutým ESRD v době diagnózy. Za třetí, provést mutační analýzu genů NPHS2 a TRPC6 (metody zavedeny v laboratoři již dříve) u vybraných pacientů ze speciální skupiny. V poslední části se předkládaná práce zabývá expresní analýzou genů, které jsou důležité pro funkčnost podocytů nebo spojené s imunitním systémem člověka. Tato část práce také ověřuje, zda je možné použít poměr expresí genů... Available in a digital repository NRGL
Geneticky podmíněné faktory progrese vybraných forem chronických nefropatií

Nephrotic syndrome is characterized by proteinuria, hypoproteinemia, edemas and hyperlipidemia. It occurs in primary (e.g. focal segmental glomerulosclerosis, FSGS or minimal change disease, MCD) and ...

Šafaříková, Markéta
Univerzita Karlova, 2021

Přístup mezinárodního práva k mučení
Albert, Lukáš; Tymofeyeva, Alla
2021 - Czech
General approach of international law to torture Abstract The prohibition of torture exists at national and international level. The author focuses only on the general approach of international law to torture. He analyzes the individual elements of the definitions of torture contained in international documents. At the same time, he does not forget to mention the cruel, inhuman or degrading treatment or punishment that is inextricably linked to torture. He also highlights the importance of the threat of torture, which may under certain conditions separately constitute torture. He provides an overview of the current international regulation of the prohibition of torture enshrined not only in international human rights treaties, but also in the field of international humanitarian law and international criminal law. He also emphasizes the reflection of international regulation in the practice of individual protection mechanisms ensuring effective control over compliance with the prohibition of torture, specifically universal, European, Inter-American, African and other functioning mechanisms. Also, he places torture in the context of crimes under international law. He refers to the practice of the International Criminal Court and ad hoc criminal tribunals, which have even granted status of jus cogens to the... Přístup mezinárodního práva k mučení Abstrakt Zákaz mučení existuje v rovině vnitrostátní i mezinárodní. Autor se zaměřuje pouze na přístup mezinárodního práva k mučení. Rozebírá jednotlivé prvky definic mučení, které obsahují mezinárodní dokumenty. Zároveň nezapomíná ani na kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, které je s mučením neoddělitelně spjato. Doplňuje i význam pohrůžky mučení, která může sama o sobě za určitých podmínek představovat mučení. Poskytuje přehled dosavadní mezinárodní úpravy zákazu mučení zakotveného nejen v lidskoprávních mezinárodních smlouvách, ale i v oblasti mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva trestního. Důraz klade dále na reflexi mezinárodní úpravy v praxi jednotlivých ochranných mechanismů zajišťujících efektivní kontrolu nad dodržováním zákazu mučení, konkrétně univerzálních, evropských, meziamerických, afrických a dalších fungujících mechanismů. Mučení zařazuje rovněž do kontextu zločinů podle mezinárodního práva. Odkazuje na praxi mezinárodního trestního soudu a ad hoc trestních tribunálů, které přisoudily zákazu mučení dokonce status ius cogens. V části práce věnující se mučitelům a jejich metodám autor z kriminologického hlediska zohledňuje postavení pachatele mučení v rámci řecké školy mučení. Dále uvádí i světově známé metody či... Keywords: Mučení; kruté; nelidské či ponižující zacházení nebo trestání; zločiny podle mezinárodního práva; Torture; cruel; inhuman or degrading treatment or punishment; crimes under international law Available in a digital repository NRGL
Přístup mezinárodního práva k mučení

General approach of international law to torture Abstract The prohibition of torture exists at national and international level. The author focuses only on the general approach of international law to ...

Albert, Lukáš; Tymofeyeva, Alla
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases