Number of found documents: 410
Published from to

Politický aktivismus českých exilových skupin stojících mimo Radu svobodného Československa v období 1948-1956
Cholínský, Jan
2014 - Czech
Práce je zaměřena na představení politického aktivismu nejvýznamnějších českých exilových skupin ve svobodném světě v období 1948 až 1956, které stály v opozici vůči Spojenými státy americkými financované Radě svobodného Československa prezentující se jako zastřešující československý exilový politický orgán. Mapuje vznik, programové zaměření a politickou činnost tří skupin - Českého národního výboru, Sdružení českých demokratických federalistů a Českého křesťansko-demokratického hnutí - odmítající personální a programovou kontinuitu Rady svobodného Československa s vládou tzv. Národní fronty v poválečném Československu. Ve stručnosti se zabývá také metodologií výzkumu exilové problematiky, souvislostmi exilového vývoje s příčinami komunistického vítězství v Československu a paralelním vývojem a situací ve slovenském exilu. Keywords: Československo; poúnorový exil; protikomunistický odboj; politický aktivismus; Czechoslovakia; post-February exile; anti-communist resistance; political activism Available in the UPCE Library.
Politický aktivismus českých exilových skupin stojících mimo Radu svobodného Československa v období 1948-1956

Práce je zaměřena na představení politického aktivismu nejvýznamnějších českých exilových skupin ve svobodném světě v období 1948 až 1956, které stály v opozici vůči Spojenými státy americkými ...

Cholínský, Jan
Univerzita Pardubice, 2014

Východočeští nekatolíci v době baroka a osvícenství: Chrudimský kraj v letech 1621-1781
Nekvapil, Ladislav; Maur, Eduard
2013 - Czech
Práce se zabývá fenoménem (tajného) nekatolictví ve východních Čechách a jeho vývojem v 17. a 18. století se zvláštním zřetelem na situaci v tehdejších Chrudimském kraji. Vybrané aspekty náboženských poměrů jsou pak sledovány s využitím mikrohistorických přístupů v rámci panství Rychmburk (jižní část Chrudimska). Kromě reflexe tuzemské i zahraniční literatury byla využita řada písemných pramenů různé provenience. Metodologicky se práce opírá zejména o přístupy sociálních dějin a historické antropologie. Keywords: náboženství; rekatolizace; nekatolíci; protestanti; evangelíci; Čechy; Chrudim; 17.-18. století; religion; recatholisation; non-Catholics; protestants; evangelicals; Bohemia; 17th-18th century Available in the UPCE Library.
Východočeští nekatolíci v době baroka a osvícenství: Chrudimský kraj v letech 1621-1781

Práce se zabývá fenoménem (tajného) nekatolictví ve východních Čechách a jeho vývojem v 17. a 18. století se zvláštním zřetelem na situaci v tehdejších Chrudimském kraji. Vybrané aspekty náboženských ...

Nekvapil, Ladislav; Maur, Eduard
Univerzita Pardubice, 2013

Hlavní rasový a osídlovací úřad SS, pobočka pro Čechy a Moravu, 1941-1945
Novotný, René; Jiránek, Tomáš
2013 - Czech
Pobočka hlavního rasového a osídlovacího úřadu SS (RuSHA) pro Čechy a Moravu byla založena v únoru 1941. Jejím účelem bylo, na podnět Franka, Heydricha a Himmlera, provést plošný rasový výzkum českých školáků. Cílem mělo být zjistit podíl poněmčitelného obyvatelstva v Protektorátu Čehy a Morava. Výsledek měl sloužit jako směrodatná informace pro budoucí germanizaci česko-moravského prostoru. Pobočka zakládala své služebny v jednotlivých regionech Protektorátu. Nedlouho na to získala pobočka další kompetence: posuzování vhodnosti smíšených sňatků, žádostí o přiznání německé státní příslušnosti, žádostí o umístění českých žáků do německých škol, selekci českých odborníků za účelem jejich nasazení v Říši atd. Došlo i na další rozsáhlé výzkumy českého obyvatelstva. Později se působnost rozšířila i do Říšské župy Sudety. Autor se věnuje především organizačním záležitostem pobočky, jejím kompetencím, personálním otázkám a vztahům s jinými německými úřady. Organizační vývoj rozdělil do čtyř fází: budovatelské, konsolidační, vrcholné a regresivní. Odhadl také počet osob rasově vyšetřených pracovníky pobočky od roku 1941 až do prvních měsíců roku 1945. Koncem války byla činnost pobočky postupně utlumována a nakonec byli její pracovníci připravováni na eventuální bojové nasazení. Autor se v práci snaží zasadit úlohu pobočky RuSHA do širšího kontextu germanizační politiky v českých zemích během nacistické okupace. Keywords: Hlavní rasový a osídlovací úřad SS; RuSHA; Protektorát Čechy a Morava; Říšská župa Sudety; rasová politika; germanizace; rasová selekce; rasové výzkumy; Race and Settlement Main Office of the SS; Protectorate of Bohemia and Moravia; Sudetenland; racial policy; Germanization; racial selection; racial research Available in the UPCE Library.
Hlavní rasový a osídlovací úřad SS, pobočka pro Čechy a Moravu, 1941-1945

Pobočka hlavního rasového a osídlovacího úřadu SS (RuSHA) pro Čechy a Moravu byla založena v únoru 1941. Jejím účelem bylo, na podnět Franka, Heydricha a Himmlera, provést plošný rasový výzkum českých ...

Novotný, René; Jiránek, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2013

Mezinárodní právo humanitární a potlačování mezinárodního terorismu
BARTAL, Michal; FAIX, Martin; SLADKÝ, Pavel
2012 - Czech
Available in the UPOL Library.
Mezinárodní právo humanitární a potlačování mezinárodního terorismu

BARTAL, Michal; FAIX, Martin; SLADKÝ, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Slované na Prostějovsku ve světle hrobů a pohřebišť
Fojtík, Pavel
2012 - Czech
Práce předkládá komplexní pohled na dosud známou pramennou základnu pocházející celkem z 53 pohřebišť rozložených na katastrálních územích 45 obcí bývalého administrativně-správního okresu Prostějov a kritickým odhadem tak čítající cca 600 až 700 hrobů náležejících slovanskému etniku 6. až 12. století. Mapuje tedy značný nálezový fond získaný od konce 19. století až do dnešních dnů. Přínosnými jsou zejména lokality dotčené moderně vedenými záchrannými archeologickými výzkumy posledních let - tj. venkovské pohřebiště 9. až začátku 10. století na Okružní ulici v Prostějově a řadová nekropole 11. století v Určicích, které byly využity k podrobnějším "modelovým" analýzám. Závěrem jsou též předloženy předběžné výsledky zcela nedávných odkryvů významného mladohradištního pohřebiště rozloženého u obce Dětkovice, okr. Prostějov. Keywords: Slované; Prostějov; hroby; pohřebiště; raný středověk; Slavs; graves; burial sites; early medieval Available in the UPCE Library.
Slované na Prostějovsku ve světle hrobů a pohřebišť

Práce předkládá komplexní pohled na dosud známou pramennou základnu pocházející celkem z 53 pohřebišť rozložených na katastrálních územích 45 obcí bývalého administrativně-správního okresu Prostějov a ...

Fojtík, Pavel
Univerzita Pardubice, 2012

Problémy morálního vývoje školních dětí s psychickými poruchami
VARYŠOVÁ, Jitka; SMÉKALOVÁ, Eleonora
2011 - Czech
Available in the UPOL Library.
Problémy morálního vývoje školních dětí s psychickými poruchami

VARYŠOVÁ, Jitka; SMÉKALOVÁ, Eleonora
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Aspekty sociální atmosféry ve skupině, pracovní spokojenosti, materiálního zabezpečení příslušníků AČR a vliv dynamiky osobnosti na jejich pracovní a životní spokojenost
TREFILOVÁ, Věra; MICHALÍK, David; VTÍPIL, Zdeněk
2011 - Czech
Available in the UPOL Library.
Aspekty sociální atmosféry ve skupině, pracovní spokojenosti, materiálního zabezpečení příslušníků AČR a vliv dynamiky osobnosti na jejich pracovní a životní spokojenost

TREFILOVÁ, Věra; MICHALÍK, David; VTÍPIL, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Kapitoly z dějin východní Katolické církve na území ČR a její postavení v právním řádu církve
HANUŠ, Milan; NĚMEC, Damián; DVOŘÁČEK, Jiří
2011 - Czech
Available in the UPOL Library.
Kapitoly z dějin východní Katolické církve na území ČR a její postavení v právním řádu církve

HANUŠ, Milan; NĚMEC, Damián; DVOŘÁČEK, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Drobné sakrální památky děkanátu Valašské Klobouky, jejich význam a historie
NAŇÁK, Aleš; POJSL, Miloslav; PARMA, Tomáš
2011 - Czech
Available in the UPOL Library.
Drobné sakrální památky děkanátu Valašské Klobouky, jejich význam a historie

NAŇÁK, Aleš; POJSL, Miloslav; PARMA, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

A new method for marking slugs by UV-fluorescent dye
FOLTAN, Pavel
2010 - Czech
Keywords: označování; fluorescenční spektrofotometrie Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
A new method for marking slugs by UV-fluorescent dye

FOLTAN, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases