Number of found documents: 50
Published from to

Literární díla německy píšících autorů českého/slovenského původu a jejich využití ve výuce cizích jazyků, popřípadě hodinách literární výchovy
Eichenmann, Lukáš; Tvrdík, Milan; Bučková, Tamara
2020 - German
The thesis focuses on German language authors of Czech and Slovak origin, who emigrated to German speaking countries in the second half of the 20th century. It first aims to define the concept of migration literature, and then deals with individual authors, their biographies and works. Subsequently, the thesis analyses whether select literary works by these authors may or may not be used in teaching foreign languages and literature. Rigorózní práce se zaměřuje na německy píšící autory českého, resp. slovenského původu, kteří ve 2. polovině 20. století emigrovali do německy mluvící země. Po vymezení pojmu migrační literatura se práce zaměřuje na konkrétní autory, jejich biografii a tvorbu. Následně je pozornost soustředěna na možné využití vybraných literárních děl těchto autorů ve výuce cizích jazyků či výuce literatury. Keywords: Fremde; Fremdsprache; Heimat; Literaturdidaktik; Migrationsliteratur; Foreigner; foreign languages; homeland; literature didactics; migrant literature Available in a digital repository NRGL
Literární díla německy píšících autorů českého/slovenského původu a jejich využití ve výuce cizích jazyků, popřípadě hodinách literární výchovy

The thesis focuses on German language authors of Czech and Slovak origin, who emigrated to German speaking countries in the second half of the 20th century. It first aims to define the concept of ...

Eichenmann, Lukáš; Tvrdík, Milan; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2020

Lužickosrbské motivy ve vybraných umělých pohádkách současné literatury
Valášková, Tereza; Bučková, Tamara; Markvartová, Eva
2016 - German
TITLE Motifs of Sorbian Lusatia in contemporary literature focusing on the genre of modern fairy-tale AUTHOR Bc. Tereza Valášková DEPARTMENT Department of German Studies SUPERVISOR PhDr. Tamara Bučková, Ph.D ABSTRACT This master thesis deals with the motifs of Sorbian Lusatia in the selected modern fairy-tales in contemporary children's and young adult literature. The problem is explained on the basis of fifteen books by eight Sorbian writers and one German writer. The motifs of Sorbian Lusatia are sought in the Sorbian cultural history, mythology and folklore. This master thesis wants to prove, if motifs of Sorbian Lusatia are used in contemporary children's and young adult literature of the selected authors in the genre of modern fairy-tale. It demonstrates that the issues associated with the culture of this West Slavic minority are in contemporary, especially in Sorbian, but also German literature, a popular source of multicultural enrichment in Europe, which is threatened by monoculture. The methods include especially motif analysis, verification or falsification of the hypothesis, then interpretation and comparison. The work is constructed deductively and it focuses on the description of the issue. It was found that in the selected modern fairy-tales these following motifs occur: history of the Sorbian... NÁZEV Lužickosrbské motivy ve vybraných umělých pohádkách současné literatury AUTORKA Bc. Tereza Valášková KATEDRA Katedra germanistiky VEDOUCÍ PRÁCE PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. ABSTRAKT Předkládaná diplomová práce se zabývá lužickosrbskými motivy ve vybraných umělých pohádkách v současné literatuře pro děti a mládež. Problematika je zkoumána v patnácti titulech od současných osmi lužickosrbských autorů a jednoho německého spisovatele. Lužickosrbské motivy jsou rozděleny do tří oblastí - lužickosrbské kulturní dějiny, mytologie a folklor. Cílem práce je zjistit, zda a v jaké míře jsou lužickosrbské motivy v žánru umělé pohádky současné literatury pro děti a mládež aktuálním literárním zdrojem. Tímto má být doloženo, že témata spojená s kulturou této západoslovanské národnostní menšiny jsou v současné, zejména lužickosrbské, ale i německé literatuře vyhledávaným zdrojem multikulturního obohacení meziliterárních vztahů v Evropě, která je v současnosti ohrožena monokulturou. Jako metody jsou v práci využity zejména motivická analýza, dále verifikace a falzifikace pracovní hypotézy, částečně interpretace a komparace, přičemž je práce vystavěna deduktivně a zaměřena na deskripci dané problematiky. Bylo potvrzeno, že se ve vybraných umělých pohádkách vyskytují následující motivy: dějiny národnostní menšiny... Keywords: Současná literatura pro děti a mládež; umělá pohádka; Horní a Dolní Lužice; lužickosrbské kulturní dějiny; mytologie a folklor; Otfried Preußler; Jurij Brězan; Contemporary children's and young adult literature; modern fairy-tale; Upper and Lower Sorbian Lusatia; Sorbian cultural history; mythology and folklore; Otfried Preußler; Jurij Brězan Available in a digital repository NRGL
Lužickosrbské motivy ve vybraných umělých pohádkách současné literatury

TITLE Motifs of Sorbian Lusatia in contemporary literature focusing on the genre of modern fairy-tale AUTHOR Bc. Tereza Valášková DEPARTMENT Department of German Studies SUPERVISOR PhDr. Tamara ...

Valášková, Tereza; Bučková, Tamara; Markvartová, Eva
Univerzita Karlova, 2016

Lužickosrbské motivy ve vybraných umělých pohádkách současné literatury
Valášková, Tereza; Bučková, Tamara; Markvartová, Eva
2016 - German
TITLE Motifs of Sorbian Lusatia in contemporary literature focusing on the genre of modern fairy-tale AUTHOR Bc. Tereza Valášková DEPARTMENT Department of German Studies SUPERVISOR PhDr. Tamara Bučková, Ph.D ABSTRACT This master thesis deals with the motifs of Sorbian Lusatia in the selected modern fairy-tales in contemporary children's and young adult literature. The problem is explained on the basis of fifteen books by eight Sorbian writers and one German writer. The motifs of Sorbian Lusatia are sought in the Sorbian cultural history, mythology and folklore. This master thesis wants to prove, if motifs of Sorbian Lusatia are used in contemporary children's and young adult literature of the selected authors in the genre of modern fairy-tale. It demonstrates that the issues associated with the culture of this West Slavic minority are in contemporary, especially in Sorbian, but also German literature, a popular source of multicultural enrichment in Europe, which is threatened by monoculture. The methods include especially motif analysis, verification or falsification of the hypothesis, then interpretation and comparison. The work is constructed deductively and it focuses on the description of the issue. It was found that in the selected modern fairy-tales these following motifs occur: history of the Sorbian... NÁZEV Lužickosrbské motivy ve vybraných umělých pohádkách současné literatury AUTORKA Bc. Tereza Valášková KATEDRA Katedra germanistiky VEDOUCÍ PRÁCE PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. ABSTRAKT Předkládaná diplomová práce se zabývá lužickosrbskými motivy ve vybraných umělých pohádkách v současné literatuře pro děti a mládež. Problematika je zkoumána v patnácti titulech od současných osmi lužickosrbských autorů a jednoho německého spisovatele. Lužickosrbské motivy jsou rozděleny do tří oblastí - lužickosrbské kulturní dějiny, mytologie a folklor. Cílem práce je zjistit, zda a v jaké míře jsou lužickosrbské motivy v žánru umělé pohádky současné literatury pro děti a mládež aktuálním literárním zdrojem. Tímto má být doloženo, že témata spojená s kulturou této západoslovanské národnostní menšiny jsou v současné, zejména lužickosrbské, ale i německé literatuře vyhledávaným zdrojem multikulturního obohacení meziliterárních vztahů v Evropě, která je v současnosti ohrožena monokulturou. Jako metody jsou v práci využity zejména motivická analýza, dále verifikace a falzifikace pracovní hypotézy, částečně interpretace a komparace, přičemž je práce vystavěna deduktivně a zaměřena na deskripci dané problematiky. Bylo potvrzeno, že se ve vybraných umělých pohádkách vyskytují následující motivy: dějiny národnostní menšiny... Keywords: Současná literatura pro děti a mládež; umělá pohádka; Horní a Dolní Lužice; lužickosrbské kulturní dějiny; mytologie a folklor; Otfried Preußler; Jurij Brězan; Contemporary children's and young adult literature; modern fairy-tale; Upper and Lower Sorbian Lusatia; Sorbian cultural history; mythology and folklore; Otfried Preußler; Jurij Brězan Available in a digital repository NRGL
Lužickosrbské motivy ve vybraných umělých pohádkách současné literatury

TITLE Motifs of Sorbian Lusatia in contemporary literature focusing on the genre of modern fairy-tale AUTHOR Bc. Tereza Valášková DEPARTMENT Department of German Studies SUPERVISOR PhDr. Tamara ...

Valášková, Tereza; Bučková, Tamara; Markvartová, Eva
Univerzita Karlova, 2016

První kvítky vykvétaly: Pražská květobraní doby osvícenství a obrození
Jakubcová, Alena; Wögerbauer, Michael; Meise, Helga
2015 - German
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420)221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Jedná se o rigorózní práci, která je uznanou diplomovou či disertační prací. Děkujeme za pochopení. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420)221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Jedná se o rigorózní práci, která je uznanou diplomovou či disertační prací. Děkujeme za pochopení. Available in a digital repository NRGL
První kvítky vykvétaly: Pražská květobraní doby osvícenství a obrození

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420)221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Jedná se o rigorózní práci, která je uznanou ...

Jakubcová, Alena; Wögerbauer, Michael; Meise, Helga
Univerzita Karlova, 2015

První kvítky vykvétaly: Pražská květobraní doby osvícenství a obrození
Jakubcová, Alena; Wögerbauer, Michael; Meise, Helga
2015 - German
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420)221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Jedná se o rigorózní práci, která je uznanou diplomovou či disertační prací. Děkujeme za pochopení. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420)221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Jedná se o rigorózní práci, která je uznanou diplomovou či disertační prací. Děkujeme za pochopení. Available in a digital repository NRGL
První kvítky vykvétaly: Pražská květobraní doby osvícenství a obrození

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420)221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Jedná se o rigorózní práci, která je uznanou ...

Jakubcová, Alena; Wögerbauer, Michael; Meise, Helga
Univerzita Karlova, 2015

Motiv zakázané lásky v díle Roberta Musila
Hansl, Jiří; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
2013 - German
TITLE: The Motive of "Forbidden" Love in Work of Robert Musil SUMMARY: The thesis deals with the problems of adolescence of a young boarder in a boarding school. The objective of the thesis was to analyze the novel of Robert Musil "The Confusions of Young Törless" in context of behaviour models and the role of sensuality in the development of adolescent personality from the viewpoint of rational reasoning of own thinking processes. The analysis stresses the importance of the motive of young man's solitude, furthermore the motive of violence, the role of sensual cognition in adolescence as well as the role of these factors during determination of preferred relationships that might, however, come into contrast with the contemporary taboos and become "forbidden". "The Confusions" of the main character may so be structured and interpreted on several levels. KEYWORDS: Robert Musil, The Confusions of Young Törless, adolescence, sexuality, solitude, violence, visual cognition, love NÁZEV: Motiv "zakázané" lásky v díle Roberta Musila ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá problematikou dospívání mladého chovance v chlapeckém internátě. Cílem práce bylo analyzovat román Roberta Musila "Zmatky chovance Törlesse" v kontextu modelů chování a role smyslnosti ve vývoji dospívající osobnosti z hlediska rozumového zdůvodnění myšlenkových postupů. V analýze byl zdůrazněn motiv osamělosti mladého člověka, dále motiv násilí, role smyslové kognice při dospívání, jakož i role těchto faktorů při určování vztahových preferencí, které se však mohou dostat do rozporu s dobovou tabuizací a stávají se "zakázanými". "Zmatky" protagonisty tak lze strukturovat a interpretovat na několika úrovních. KLÍČOVÁ SLOVA Robert Musil, Zmatky chovance Törlesse, dospívání, sexualita, osamělost, násilí, zrakové vnímání, láska Keywords: Robert Musil; Zmatky chovance Törlesse; dospívání; sexualita; osamělost; násilí; zrakové vnímání; láska; Robert Musil; The Confusions of Young Törless; adolescence; sexuality; solitude; violence; visual cognition; love Available in a digital repository NRGL
Motiv zakázané lásky v díle Roberta Musila

TITLE: The Motive of "Forbidden" Love in Work of Robert Musil SUMMARY: The thesis deals with the problems of adolescence of a young boarder in a boarding school. The objective of the thesis was to ...

Hansl, Jiří; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2013

Motiv zakázané lásky v díle Roberta Musila
Hansl, Jiří; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
2013 - German
TITLE: The Motive of "Forbidden" Love in Work of Robert Musil SUMMARY: The thesis deals with the problems of adolescence of a young boarder in a boarding school. The objective of the thesis was to analyze the novel of Robert Musil "The Confusions of Young Törless" in context of behaviour models and the role of sensuality in the development of adolescent personality from the viewpoint of rational reasoning of own thinking processes. The analysis stresses the importance of the motive of young man's solitude, furthermore the motive of violence, the role of sensual cognition in adolescence as well as the role of these factors during determination of preferred relationships that might, however, come into contrast with the contemporary taboos and become "forbidden". "The Confusions" of the main character may so be structured and interpreted on several levels. KEYWORDS: Robert Musil, The Confusions of Young Törless, adolescence, sexuality, solitude, violence, visual cognition, love NÁZEV: Motiv "zakázané" lásky v díle Roberta Musila ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá problematikou dospívání mladého chovance v chlapeckém internátě. Cílem práce bylo analyzovat román Roberta Musila "Zmatky chovance Törlesse" v kontextu modelů chování a role smyslnosti ve vývoji dospívající osobnosti z hlediska rozumového zdůvodnění myšlenkových postupů. V analýze byl zdůrazněn motiv osamělosti mladého člověka, dále motiv násilí, role smyslové kognice při dospívání, jakož i role těchto faktorů při určování vztahových preferencí, které se však mohou dostat do rozporu s dobovou tabuizací a stávají se "zakázanými". "Zmatky" protagonisty tak lze strukturovat a interpretovat na několika úrovních. KLÍČOVÁ SLOVA Robert Musil, Zmatky chovance Törlesse, dospívání, sexualita, osamělost, násilí, zrakové vnímání, láska Keywords: Robert Musil; Zmatky chovance Törlesse; dospívání; sexualita; osamělost; násilí; zrakové vnímání; láska; Robert Musil; The Confusions of Young Törless; adolescence; sexuality; solitude; violence; visual cognition; love Available in a digital repository NRGL
Motiv zakázané lásky v díle Roberta Musila

TITLE: The Motive of "Forbidden" Love in Work of Robert Musil SUMMARY: The thesis deals with the problems of adolescence of a young boarder in a boarding school. The objective of the thesis was to ...

Hansl, Jiří; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2013

Hlasy přistěhovalců: Nerodilí mluvčí v současné rakouské literatuře na příkladě Radka Knappa a Dimitré Dineva
Mrhal, Jaromír; Hadwiger, Julia Nina Vanessa; Glosíková, Viera
2013 - German
SUMMARY: This thesis deals with the phenomenon of German migrant literature in the context of contemporary Austrian literature. The theoretical part is about general questions of the migrant literature in German-speaking countries - from the search of a suitable term to the dispute about its justification - and further there is a description of the specific situation in Austria. The second and the third part are dedicated to the presentation of two exponents of this sort of literature, the Pole Radek Knapp and the Bulgarian Dimitré Dinev. Based on the analysis of their two most important novels, Herrn Kukas Empfehlungen and Engelszungen, the presence of themes and motifs referring to their origin or migrant experience was confirmed. Nevertheless, as the comparison with their complete works shows, these themes and motifs are definitely not the exclusive ones. Tato práce se zabývá fenoménem německy psané migrantské literatury v kontextu současné literatury rakouské. V teoretické části je zpracována obecná problematika migrantské literatury v německy mluvících zemích - od hledání vhodného pojmu po spor o jeho opodstatnění - a dále je zde popsána specifická situace v Rakousku. Druhá a třetí část jsou věnovány představení dvou zástupců této literatury, Poláka Radka Knappa a Bulhara Dimitré Dineva. Na základě analýzy jejich dvou nejdůležitějších románů, Herrn Kukas Empfehlungen a Engelszungen, byla potvrzena přítomnost témat a motivů odkazujících na jejich původ, resp. migrační zkušenost. Ze srovnání s jejich souborným dílem však vyplynulo, že se rozhodně nejedná o témata a motivy výhradní. Keywords: současná rakouská literatura; migrantská literatura; Radek Knapp; Dimitré Dinev; contemporary Austrian literature; migrant literature; Radek Knapp; Dimitré Dinev Available in a digital repository NRGL
Hlasy přistěhovalců: Nerodilí mluvčí v současné rakouské literatuře na příkladě Radka Knappa a Dimitré Dineva

SUMMARY: This thesis deals with the phenomenon of German migrant literature in the context of contemporary Austrian literature. The theoretical part is about general questions of the migrant ...

Mrhal, Jaromír; Hadwiger, Julia Nina Vanessa; Glosíková, Viera
Univerzita Karlova, 2013

Hlasy přistěhovalců: Nerodilí mluvčí v současné rakouské literatuře na příkladě Radka Knappa a Dimitré Dineva
Mrhal, Jaromír; Hadwiger, Julia Nina Vanessa; Glosíková, Viera
2013 - German
SUMMARY: This thesis deals with the phenomenon of German migrant literature in the context of contemporary Austrian literature. The theoretical part is about general questions of the migrant literature in German-speaking countries - from the search of a suitable term to the dispute about its justification - and further there is a description of the specific situation in Austria. The second and the third part are dedicated to the presentation of two exponents of this sort of literature, the Pole Radek Knapp and the Bulgarian Dimitré Dinev. Based on the analysis of their two most important novels, Herrn Kukas Empfehlungen and Engelszungen, the presence of themes and motifs referring to their origin or migrant experience was confirmed. Nevertheless, as the comparison with their complete works shows, these themes and motifs are definitely not the exclusive ones. Tato práce se zabývá fenoménem německy psané migrantské literatury v kontextu současné literatury rakouské. V teoretické části je zpracována obecná problematika migrantské literatury v německy mluvících zemích - od hledání vhodného pojmu po spor o jeho opodstatnění - a dále je zde popsána specifická situace v Rakousku. Druhá a třetí část jsou věnovány představení dvou zástupců této literatury, Poláka Radka Knappa a Bulhara Dimitré Dineva. Na základě analýzy jejich dvou nejdůležitějších románů, Herrn Kukas Empfehlungen a Engelszungen, byla potvrzena přítomnost témat a motivů odkazujících na jejich původ, resp. migrační zkušenost. Ze srovnání s jejich souborným dílem však vyplynulo, že se rozhodně nejedná o témata a motivy výhradní. Keywords: současná rakouská literatura; migrantská literatura; Radek Knapp; Dimitré Dinev; contemporary Austrian literature; migrant literature; Radek Knapp; Dimitré Dinev Available in a digital repository NRGL
Hlasy přistěhovalců: Nerodilí mluvčí v současné rakouské literatuře na příkladě Radka Knappa a Dimitré Dineva

SUMMARY: This thesis deals with the phenomenon of German migrant literature in the context of contemporary Austrian literature. The theoretical part is about general questions of the migrant ...

Mrhal, Jaromír; Hadwiger, Julia Nina Vanessa; Glosíková, Viera
Univerzita Karlova, 2013

Syntéza funkčních derivátů kyseliny malonové jako základních kamenů pro inhibitory elastasy
Hrušková, Marie; Opletalová, Veronika; Cahlíková, Lucie
2012 - German
Charles University in Prague Phaculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology Candidate: Lucie Brátová Supervisor: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Title of Diploma Thesis: The effect of acetylcholinesterases reactivators on the cholinesterases and cholinoreceptors This thesis is concerned with the effects of oximes on the muscarinic receptors. In the first half of the theoretical part there is a description of the autonomic nervous system, main receptors and action of acetylcholinesterase (AChE). The second part summarizes important nerve gases, organophosphate poisoning and its treatment and finally introduces oximes and their mechanisms of action. The practical part shows the metodology of experiments on the atria tissues in the rat. Both in vitro and in vivo procedures demonstrated effect of oximes on the M2 receptors and their antimuscarinic properties. The in vivo studies were focused on the two contradictory effects - the inhibition of AChE and the inhibition of muscarinic receptors by the very same compound. Universita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie Kandidát: Lucie Brátová Školitel: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Název diplomové práce: Vliv reaktivátorů acetylcholinesterázy na cholinesterázy a cholinoreceptory Diplomová práce se zabývá efektem oximů na muskarinových receptorech. V první půlce teoretické části je popsán autonomní nervový systém, hlavní receptory a funkce acetylcholinesterázy. Druhá půlka shrnuje důležité nervové plyny, otravu organofosfáty a její léčbu. Závěrem představuje oximy a jejich mechanismus účinku. Praktická část popisuje metodiku experimentů na potkaních srdečních síních. Jak in vitro, tak in vivo studie prokázaly efekt oximů na M2 receptory a jejich antimuskarinové vlastnosti. In vivo experimenty byly zaměřeny na protichůdné účinky oximů - inhibice AChE vysokými koncentracemi oximu a inhibice muskarinových receptorů nízkými koncentracemi toho samého oximu. Available in a digital repository NRGL
Syntéza funkčních derivátů kyseliny malonové jako základních kamenů pro inhibitory elastasy

Charles University in Prague Phaculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology Candidate: Lucie Brátová Supervisor: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Title of Diploma Thesis: The effect ...

Hrušková, Marie; Opletalová, Veronika; Cahlíková, Lucie
Univerzita Karlova, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases