Number of found documents: 29
Published from to

Literární díla německy píšících autorů českého/slovenského původu a jejich využití ve výuce cizích jazyků, popřípadě hodinách literární výchovy
Eichenmann, Lukáš; Tvrdík, Milan; Bučková, Tamara
2020 - German
The thesis focuses on German language authors of Czech and Slovak origin, who emigrated to German speaking countries in the second half of the 20th century. It first aims to define the concept of migration literature, and then deals with individual authors, their biographies and works. Subsequently, the thesis analyses whether select literary works by these authors may or may not be used in teaching foreign languages and literature. Rigorózní práce se zaměřuje na německy píšící autory českého, resp. slovenského původu, kteří ve 2. polovině 20. století emigrovali do německy mluvící země. Po vymezení pojmu migrační literatura se práce zaměřuje na konkrétní autory, jejich biografii a tvorbu. Následně je pozornost soustředěna na možné využití vybraných literárních děl těchto autorů ve výuce cizích jazyků či výuce literatury. Keywords: Fremde; Fremdsprache; Heimat; Literaturdidaktik; Migrationsliteratur; Foreigner; foreign languages; homeland; literature didactics; migrant literature Available in a digital repository NRGL
Literární díla německy píšících autorů českého/slovenského původu a jejich využití ve výuce cizích jazyků, popřípadě hodinách literární výchovy

The thesis focuses on German language authors of Czech and Slovak origin, who emigrated to German speaking countries in the second half of the 20th century. It first aims to define the concept of ...

Eichenmann, Lukáš; Tvrdík, Milan; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2020

Lužickosrbské motivy ve vybraných umělých pohádkách současné literatury
Valášková, Tereza; Bučková, Tamara; Markvartová, Eva
2016 - German
TITLE Motifs of Sorbian Lusatia in contemporary literature focusing on the genre of modern fairy-tale AUTHOR Bc. Tereza Valášková DEPARTMENT Department of German Studies SUPERVISOR PhDr. Tamara Bučková, Ph.D ABSTRACT This master thesis deals with the motifs of Sorbian Lusatia in the selected modern fairy-tales in contemporary children's and young adult literature. The problem is explained on the basis of fifteen books by eight Sorbian writers and one German writer. The motifs of Sorbian Lusatia are sought in the Sorbian cultural history, mythology and folklore. This master thesis wants to prove, if motifs of Sorbian Lusatia are used in contemporary children's and young adult literature of the selected authors in the genre of modern fairy-tale. It demonstrates that the issues associated with the culture of this West Slavic minority are in contemporary, especially in Sorbian, but also German literature, a popular source of multicultural enrichment in Europe, which is threatened by monoculture. The methods include especially motif analysis, verification or falsification of the hypothesis, then interpretation and comparison. The work is constructed deductively and it focuses on the description of the issue. It was found that in the selected modern fairy-tales these following motifs occur: history of the Sorbian... NÁZEV Lužickosrbské motivy ve vybraných umělých pohádkách současné literatury AUTORKA Bc. Tereza Valášková KATEDRA Katedra germanistiky VEDOUCÍ PRÁCE PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. ABSTRAKT Předkládaná diplomová práce se zabývá lužickosrbskými motivy ve vybraných umělých pohádkách v současné literatuře pro děti a mládež. Problematika je zkoumána v patnácti titulech od současných osmi lužickosrbských autorů a jednoho německého spisovatele. Lužickosrbské motivy jsou rozděleny do tří oblastí - lužickosrbské kulturní dějiny, mytologie a folklor. Cílem práce je zjistit, zda a v jaké míře jsou lužickosrbské motivy v žánru umělé pohádky současné literatury pro děti a mládež aktuálním literárním zdrojem. Tímto má být doloženo, že témata spojená s kulturou této západoslovanské národnostní menšiny jsou v současné, zejména lužickosrbské, ale i německé literatuře vyhledávaným zdrojem multikulturního obohacení meziliterárních vztahů v Evropě, která je v současnosti ohrožena monokulturou. Jako metody jsou v práci využity zejména motivická analýza, dále verifikace a falzifikace pracovní hypotézy, částečně interpretace a komparace, přičemž je práce vystavěna deduktivně a zaměřena na deskripci dané problematiky. Bylo potvrzeno, že se ve vybraných umělých pohádkách vyskytují následující motivy: dějiny národnostní menšiny... Keywords: Současná literatura pro děti a mládež; umělá pohádka; Horní a Dolní Lužice; lužickosrbské kulturní dějiny; mytologie a folklor; Otfried Preußler; Jurij Brězan; Contemporary children's and young adult literature; modern fairy-tale; Upper and Lower Sorbian Lusatia; Sorbian cultural history; mythology and folklore; Otfried Preußler; Jurij Brězan Available in a digital repository NRGL
Lužickosrbské motivy ve vybraných umělých pohádkách současné literatury

TITLE Motifs of Sorbian Lusatia in contemporary literature focusing on the genre of modern fairy-tale AUTHOR Bc. Tereza Valášková DEPARTMENT Department of German Studies SUPERVISOR PhDr. Tamara ...

Valášková, Tereza; Bučková, Tamara; Markvartová, Eva
Univerzita Karlova, 2016

První kvítky vykvétaly: Pražská květobraní doby osvícenství a obrození
Jakubcová, Alena; Wögerbauer, Michael; Meise, Helga
2015 - German
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420)221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Jedná se o rigorózní práci, která je uznanou diplomovou či disertační prací. Děkujeme za pochopení. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420)221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Jedná se o rigorózní práci, která je uznanou diplomovou či disertační prací. Děkujeme za pochopení. Available in a digital repository NRGL
První kvítky vykvétaly: Pražská květobraní doby osvícenství a obrození

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420)221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Jedná se o rigorózní práci, která je uznanou ...

Jakubcová, Alena; Wögerbauer, Michael; Meise, Helga
Univerzita Karlova, 2015

Motiv zakázané lásky v díle Roberta Musila
Hansl, Jiří; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
2013 - German
TITLE: The Motive of "Forbidden" Love in Work of Robert Musil SUMMARY: The thesis deals with the problems of adolescence of a young boarder in a boarding school. The objective of the thesis was to analyze the novel of Robert Musil "The Confusions of Young Törless" in context of behaviour models and the role of sensuality in the development of adolescent personality from the viewpoint of rational reasoning of own thinking processes. The analysis stresses the importance of the motive of young man's solitude, furthermore the motive of violence, the role of sensual cognition in adolescence as well as the role of these factors during determination of preferred relationships that might, however, come into contrast with the contemporary taboos and become "forbidden". "The Confusions" of the main character may so be structured and interpreted on several levels. KEYWORDS: Robert Musil, The Confusions of Young Törless, adolescence, sexuality, solitude, violence, visual cognition, love NÁZEV: Motiv "zakázané" lásky v díle Roberta Musila ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá problematikou dospívání mladého chovance v chlapeckém internátě. Cílem práce bylo analyzovat román Roberta Musila "Zmatky chovance Törlesse" v kontextu modelů chování a role smyslnosti ve vývoji dospívající osobnosti z hlediska rozumového zdůvodnění myšlenkových postupů. V analýze byl zdůrazněn motiv osamělosti mladého člověka, dále motiv násilí, role smyslové kognice při dospívání, jakož i role těchto faktorů při určování vztahových preferencí, které se však mohou dostat do rozporu s dobovou tabuizací a stávají se "zakázanými". "Zmatky" protagonisty tak lze strukturovat a interpretovat na několika úrovních. KLÍČOVÁ SLOVA Robert Musil, Zmatky chovance Törlesse, dospívání, sexualita, osamělost, násilí, zrakové vnímání, láska Keywords: Robert Musil; Zmatky chovance Törlesse; dospívání; sexualita; osamělost; násilí; zrakové vnímání; láska; Robert Musil; The Confusions of Young Törless; adolescence; sexuality; solitude; violence; visual cognition; love Available in a digital repository NRGL
Motiv zakázané lásky v díle Roberta Musila

TITLE: The Motive of "Forbidden" Love in Work of Robert Musil SUMMARY: The thesis deals with the problems of adolescence of a young boarder in a boarding school. The objective of the thesis was to ...

Hansl, Jiří; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2013

Hlasy přistěhovalců: Nerodilí mluvčí v současné rakouské literatuře na příkladě Radka Knappa a Dimitré Dineva
Mrhal, Jaromír; Hadwiger, Julia Nina Vanessa; Glosíková, Viera
2013 - German
SUMMARY: This thesis deals with the phenomenon of German migrant literature in the context of contemporary Austrian literature. The theoretical part is about general questions of the migrant literature in German-speaking countries - from the search of a suitable term to the dispute about its justification - and further there is a description of the specific situation in Austria. The second and the third part are dedicated to the presentation of two exponents of this sort of literature, the Pole Radek Knapp and the Bulgarian Dimitré Dinev. Based on the analysis of their two most important novels, Herrn Kukas Empfehlungen and Engelszungen, the presence of themes and motifs referring to their origin or migrant experience was confirmed. Nevertheless, as the comparison with their complete works shows, these themes and motifs are definitely not the exclusive ones. Tato práce se zabývá fenoménem německy psané migrantské literatury v kontextu současné literatury rakouské. V teoretické části je zpracována obecná problematika migrantské literatury v německy mluvících zemích - od hledání vhodného pojmu po spor o jeho opodstatnění - a dále je zde popsána specifická situace v Rakousku. Druhá a třetí část jsou věnovány představení dvou zástupců této literatury, Poláka Radka Knappa a Bulhara Dimitré Dineva. Na základě analýzy jejich dvou nejdůležitějších románů, Herrn Kukas Empfehlungen a Engelszungen, byla potvrzena přítomnost témat a motivů odkazujících na jejich původ, resp. migrační zkušenost. Ze srovnání s jejich souborným dílem však vyplynulo, že se rozhodně nejedná o témata a motivy výhradní. Keywords: současná rakouská literatura; migrantská literatura; Radek Knapp; Dimitré Dinev; contemporary Austrian literature; migrant literature; Radek Knapp; Dimitré Dinev Available in a digital repository NRGL
Hlasy přistěhovalců: Nerodilí mluvčí v současné rakouské literatuře na příkladě Radka Knappa a Dimitré Dineva

SUMMARY: This thesis deals with the phenomenon of German migrant literature in the context of contemporary Austrian literature. The theoretical part is about general questions of the migrant ...

Mrhal, Jaromír; Hadwiger, Julia Nina Vanessa; Glosíková, Viera
Univerzita Karlova, 2013

Syntéza funkčních derivátů kyseliny malonové jako základních kamenů pro inhibitory elastasy
Hrušková, Marie; Opletalová, Veronika; Cahlíková, Lucie
2012 - German
Charles University in Prague Phaculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology Candidate: Lucie Brátová Supervisor: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Title of Diploma Thesis: The effect of acetylcholinesterases reactivators on the cholinesterases and cholinoreceptors This thesis is concerned with the effects of oximes on the muscarinic receptors. In the first half of the theoretical part there is a description of the autonomic nervous system, main receptors and action of acetylcholinesterase (AChE). The second part summarizes important nerve gases, organophosphate poisoning and its treatment and finally introduces oximes and their mechanisms of action. The practical part shows the metodology of experiments on the atria tissues in the rat. Both in vitro and in vivo procedures demonstrated effect of oximes on the M2 receptors and their antimuscarinic properties. The in vivo studies were focused on the two contradictory effects - the inhibition of AChE and the inhibition of muscarinic receptors by the very same compound. Universita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie Kandidát: Lucie Brátová Školitel: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Název diplomové práce: Vliv reaktivátorů acetylcholinesterázy na cholinesterázy a cholinoreceptory Diplomová práce se zabývá efektem oximů na muskarinových receptorech. V první půlce teoretické části je popsán autonomní nervový systém, hlavní receptory a funkce acetylcholinesterázy. Druhá půlka shrnuje důležité nervové plyny, otravu organofosfáty a její léčbu. Závěrem představuje oximy a jejich mechanismus účinku. Praktická část popisuje metodiku experimentů na potkaních srdečních síních. Jak in vitro, tak in vivo studie prokázaly efekt oximů na M2 receptory a jejich antimuskarinové vlastnosti. In vivo experimenty byly zaměřeny na protichůdné účinky oximů - inhibice AChE vysokými koncentracemi oximu a inhibice muskarinových receptorů nízkými koncentracemi toho samého oximu. Available in a digital repository NRGL
Syntéza funkčních derivátů kyseliny malonové jako základních kamenů pro inhibitory elastasy

Charles University in Prague Phaculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology Candidate: Lucie Brátová Supervisor: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Title of Diploma Thesis: The effect ...

Hrušková, Marie; Opletalová, Veronika; Cahlíková, Lucie
Univerzita Karlova, 2012

Peter Handke a Wolfgang Bauer jako nejdůležitější představitelé avantgardy v Rakousku šedesátých let
Stejskal, Zdeněk; Tvrdík, Milan; Zbytovský, Štěpán
2012 - German
2. Summary Austrian avant-garde literature is nowadays considered an integral part of German literary history. Focusing on the avant-garde's early stage of the 1960s, the thesis seeks to look into (a) the conditions which gave rise to the progressive literature in the Austria of that time, and (b) its concrete manifestations in the works of the young authors. The opening part explains the origins of such a radical approach to form and content across literary genres. After 1945, Austrian culture and arts did not face the uncertain choice of literature in Germany, where another parting of the ways came in 1947, with the fundamentally different approaches between the West and the East. In Austria the initial debate was more efficient: the official policies clearly aimed at re-establishment of the modern and stable values as presented by the Austrian interwar great story-tellers such as Robert Musil and Hermann Broch. These efforts, however, were soon to become counterproductive. The conservative, and cumbersomely obsolete policies of the grand coalition between the social democratic SPÖ party and the newly established ÖVP party failed to provide fertile land for young authors, who grew up in the 1960s. It was these authors in particular who felt that the cultural and political atmosphere was extremely rigid,... 2. Resumé Rakouská avantgardní literatura je dnes považována za nedílnou součást německých literárních dějin. V této práci jsem se zabýval v první řadě ranou fází avantgardy v Rakousku 60.let 20.století. Mým cílem bylo najít odpověď na otázky, za jakých podmínek progresivní literatura v tehdejším Rakousku vůbec vznikala a jakým způsobem se poté v dílech mladých autorů konkrétně projevovala. Nejdříve bylo tedy nutno objasnit, kde se tak radikální pojetí formy a obsahu u všech literárních žánrů vzalo. Kultura a umění v Rakousku po roce 1945 se na rozdíl od literatury v Německu (od roku 1947 navíc rozdělené na diametrálně odlišné pojetí literatury v NSR a NDR) nenacházely na zcela ztraceném rozcestí. Debata v Rakousku nebyla tedy zpočátku tak bezradná; snahou státní politiky byla jednoznačně obnova moderních a stabilních hodnot, jak se projevovaly u významných vypravěčů meziválečné rakouské literatury Roberta Musila či Hermanna Brocha. Tato snaha se však ukázala brzy kontraproduktivní. Konzervativní, těžkopádná a zastaralá politika velké koalice mezi sociálnědemokratickou stranou SPÖ a nově založenou lidovou stranou ÖVP nebyla vhodnou úrodnou půdou pro mladé autory, kteří literárně dospívali v 60. letech. Především oni cítili, že kulturní i politické klima je silně nehybné, že literatura nepřinášela to, co by... Available in a digital repository NRGL
Peter Handke a Wolfgang Bauer jako nejdůležitější představitelé avantgardy v Rakousku šedesátých let

2. Summary Austrian avant-garde literature is nowadays considered an integral part of German literary history. Focusing on the avant-garde's early stage of the 1960s, the thesis seeks to look into (a) ...

Stejskal, Zdeněk; Tvrdík, Milan; Zbytovský, Štěpán
Univerzita Karlova, 2012

Hledání ženského já. Nová německá ženská literatura v sedmdesátých až devadesátých letech
Vydrželová, Pavlína; Tvrdík, Milan; Weinberg, Manfred
2012 - German
XII. Summary The present work is concerned with the book "shedding'' by verena stefan which gave rise to fiery discussions by critics as wel] as by readers. "[ am my other selť'164 should become the result of the search ťor a feminine I. The leitmotif of the whole book is the self-acceptance of the protagonist which had to be gained step by step, by eliminating the feeling about her own estranged body. At the end of the book the question remains whether this will be converted into a permanent victory. I tried to find out various aspects in Verena Stefan's first book. The focus lay in the analysis of possible acces§es to the new feminine identity. In the first part I concentrated on the formal and contextual aspects, in order to find out and define the characteristics of the new ťeminine literature. stefan's "shedding" launched many other publications which form part of the new German Femininist Literature. "shedding'o by verena stefan made the influence of the women's Movement visibie for the first time. Although "Shedding" is considered a landmark in the history of the new femininist literature, its influence was limited to only one curťent and not to all publications in this íield printed in the following period, as was erroneously said in other scientific documents on literature. A further role played by... Resumé Předložená práce se zabývá dílem Vereny Stefan 'oHáutungen"o které vyvolalo bouřlivou reakci, jak u kritiky, tak u jeho čtenářek. "Člověkem méhoživota jsem já"I59 by měl znítvýsledek hledání ženskéhojá. Ústředním motivem celého díla je postupně získávaný respekt protagonistky vůčisobě samotné a zastavení procesu odcizování se svému vlastnímu tělu. Zda se jedná o trvalévítězství,zůstávána konci knihy otevřené; Prvotinou Vereny Stefan jsem se zabýva|a hned z několika hledisek. Těžištěanalýzy spočívalov hledání možných způsobůpro nalezení nové ženskéidentity. Nejprve jsem zkoumala obsahové a formální aspekty díla, na jejichž zák\adě bych pak mohla rozpoznat a definovat atributy ženskéliteratury. ,,Háutungen" bylo inspirací pro mnoho dalšíchděl, které dnes řadíme do nové ženskéněmecké literatury. Teprve dílem Vereny Stefan ,,Háutungen" zaéa|být vliv ženského emancipačního hnutí na literaturu opravdu znatelný. ,,Háutungen" je velmi ěasto prezentováno jako zásadní milník novéženskéněmecké literatury, je důležitéovšem podotknout, žeovlivniio pouze jeden proud tohoto žár.rlt a ne všechna díla,jak se někdy mylně dočítámei v podkladech literární vědy. Dalšíúlohou, kterou tato kniha v feministicko-literárním diskurzu sehrála, bylo zahájeni diskuze o ženskéestetice a ženskémpsaní. Skutečnost,že,,Háutungen"... Available in a digital repository NRGL
Hledání ženského já. Nová německá ženská literatura v sedmdesátých až devadesátých letech

XII. Summary The present work is concerned with the book "shedding'' by verena stefan which gave rise to fiery discussions by critics as wel] as by readers. "[ am my other selť'164 should become the ...

Vydrželová, Pavlína; Tvrdík, Milan; Weinberg, Manfred
Univerzita Karlova, 2012

O chování tzv. "P-1-Glieder" v rámci negace v současné němčině
Cermanová, Petra; Dovalil, Vít; Vachková, Marie
2012 - German
This doctor thesis On negation behaviour of so called "P-1-Glieder" in contemporary German deals with the topic of negation in german language. The goal is to present different types of negation that occur in contemporary German and analyse the negation behaviour of the so called P-1-Glieder (P-1 elements). The author shows how this topic is processed in the main grammar books of German language and in different monographies that deal with the negation in German. The most of the grammar books and monographies mention only two types of negation: sentence negation (Satznegation) and special negation (Sondernegation). Only the authors Nussbaumer / Sitta mention and describe in their essay other types of negation. These are: full sentence negation / full P-0 negation (volle Satznegation / volle P-0-Negation), reduced sentence negation / reduced P-0 negation (reduzierte Satznegation / reduzierte P-0- Negation), P-1 negation (P-1-Negation), so called floating, negation of compressed predicate (Negation des komprimierten Prädikats), so called "shrunk" negation (geronnene Negation) and special negation (Sondernegation). All these types are being also described in the other part of this thesis where the author is trying to give a concise, transparent and clear overview of these all types. According to the... Předkládaná rigorózní práce O chování tzv. "P-1-Glieder" v rámci negace v současné němčině pojednává o tématu negace v německém jazyce, přičemž autorka se soustředí na jednotlivé typy negace v současné němčine a věnuje zvláštní pozornost tzv. P-1-Glieder (P-1 členům) v rámci negace. Autorka práce ukazuje, jak je téma jednotlivých typů negace v němčině zpracováno v různých gramatikách a monografiích, které se tomuto tématu věnují, a dále jaké typy negace lze v odborné literatuře vůbec nalézt. Většina gramatik a vybraných monografií uvádí dva typy negace: větnou negaci (Satznegation) a parciální negaci (Sondernegation). V některých případech je možné nalézt různé pojmenování výše uvedených typů negace. Stručný a jasný přehled více typů negace v němčině nabízejí autoři Nussbaumer a Sitta ve své stati Negationstypen im Spannungsfeld von Satz- und Sondernegation. Uvedeny jsou následující typy negace: plná negace / plná P-0 negace (volle Satznegation / volle P-0-Negation), redukovaná větná negace / redukovaná P-0 negace (reduzierte Satznegation / reduzierte P-0-Negation), P-1 negace (P-1-Negation), tzv. floating, negace komrpimovaného predikátu (Negation des komprimierten Prädikats), tzv. "sražená" negace (geronnene Negation) a parciální negace (Sondernegation). Výše vyjmenované typy negace jsou popsány... Available in a digital repository NRGL
O chování tzv. "P-1-Glieder" v rámci negace v současné němčině

This doctor thesis On negation behaviour of so called "P-1-Glieder" in contemporary German deals with the topic of negation in german language. The goal is to present different types of negation that ...

Cermanová, Petra; Dovalil, Vít; Vachková, Marie
Univerzita Karlova, 2012

Ztvárnění přírody ve vybraných pohádkách ve sbírce Phantasus od Ludwiga Tiecka
Böhmová, Ellen; Tvrdík, Milan; Zbytovský, Štěpán
2011 - German
The representation of the nature in the chosen fairy tales from the collection Phantasus by Ludwig Tieck. This thesis deals with the depiction of nature which played an important role in German literature of the early Romanticism. The analysis is based on three fairytales from Phantasus by Ludwig Tieck, namely, on two »nature tales« Der blonde Eckbert and Der Runenberg and one later tale Die Elfen. The thesis is divided into two main parts. The first one-theoretical, introduces the author of the tales, the background of Phantasus's origin as well as some schools of thoughts and philosophies of the period which deal with various natural phenomena. The second, main part, is focused on concrete interpretation of tales from the point of view of different depictions and functions of nature. The results are analyzed and based on this analysis the main functions and forms of literary depiction of nature are specified. Ztvárnění přírody ve vybraných pohádkách ve sbírce Phantasus od Ludwiga Tiecka. Tato práce se zabývá ztvárněním přírody, která zaujímala v německé literatuře v období raného romantismu mimořádné postavení. Výchozím bodem této analýzy jsou vybrané tři pohádky ze sbírky Phantasus od Ludwiga Tiecka. Jedná se o dvě »přírodní pohádky« Der blonde Eckbert a Der Runenberg a jednu pozdější pohádku Die Elfen. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První teoretická část představuje autora pohádek, pozadí vzniku sbírky Phantasus a některé myšlenkové směry a filozofie té doby zabývající se různými fenomény přírody. Druhá, stěžejní část, se zabývá konkrétní interpretací pohádek z hlediska různých způsobů znázornění a funkcí přírody. Následné výsledky budou analyzovány a na jejich základě budou specifikovány nejdůležitější funkce přírody a způsoby jejího literárního ztvárnění. Available in a digital repository NRGL
Ztvárnění přírody ve vybraných pohádkách ve sbírce Phantasus od Ludwiga Tiecka

The representation of the nature in the chosen fairy tales from the collection Phantasus by Ludwig Tieck. This thesis deals with the depiction of nature which played an important role in German ...

Böhmová, Ellen; Tvrdík, Milan; Zbytovský, Štěpán
Univerzita Karlova, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases