Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 12970
Publikováno od do

Vývoj superkritické fluidní extrakce pro izolaci biologicky aktivních látek
Kuda, Lukáš; Pilařová, Veronika; Sklenářová, Hana
2021 - český
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Lukáš Kuda Supervisor: PharmDr. Veronika Pilařová, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Development of Supercritical Fluid Extraction for Isolation of Biologically Active Substances The main aim of this study was to optimize the method for extraction of quercetin - flavonoid with antioxidant activity - from dried crushed quince fruit (Cydonia oblonga Mill.) using supercritical fluid extraction (SFE). The supercritical fluid extraction is a method in which supercritical fluid is used to extract active compounds. Neat CO2 is the most common used solvent. Due to its physicochemical properties, it is suitable solvent for the extraction of non-polar compounds. While extraction of polar compounds id required, the organic solvents such as ethanol, methanol or isopropanol are added to the supercritical fluid. Depending on the amount of added organic solvent, SFE, SFE with modifier, CO2 expanded liquid extraction and pressurized liquid extraction are distinguished. Temperature and pressure are other key parameters affecting extraction and need to be optimized as well. The optimization of the quercetin extraction method was carried out in several following steps. First, the key parameters were tested using... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Lukáš Kuda Školitel: PharmDr. Veronika Pilařová, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj superkritické fluidní extrakce pro izolaci biologicky aktivních látek Cílem práce bylo optimalizovat metodu superkritické fluidní extrakce pro získání kvercetinu, flavonoidu s antioxidační aktivitou, ze sušeného a drceného plodu kdouloně obecné (Cydonia oblonga Mill.). Superkritická fluidní extrakce je metoda, při které je využívána nadkritická tekutina pro extrakci požadovaných sloučenin. Nejčastějším rozpouštědlem je čistý CO2, který je na základě svých fyzikálně chemických vlastností vhodným extrakčním činidlem pro extrakci nepolárních látek. V případě extrakcí polárních sloučenin se k nadkritické tekutině přidávají organická rozpouštědla jako ethanol, methanol či isopropanol. V závislosti na množství přidaného organického rozpouštědla můžeme definovat tradiční SFE, extrakci pomocí tekutiny obohacené o CO2 a extrakci pomocí kapalin za zvýšeného tlaku. Teplota a tlak patří mezi další klíčové parametry ovlivňující výtěžnost extrakce a je potřeba je pečlivě optimalizovat. Optimalizace metody pro extrakci kvercetinu probíhala v několika na sebe navazujících krocích. Nejprve byly jednotlivé parametry testovány podle... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vývoj superkritické fluidní extrakce pro izolaci biologicky aktivních látek

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Lukáš Kuda Supervisor: PharmDr. Veronika Pilařová, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Development of ...

Kuda, Lukáš; Pilařová, Veronika; Sklenářová, Hana
Univerzita Karlova, 2021

Vývoj UHPLC-MS/MS metody a postupu přípravy vzorků pro stanovení steroidních látek v potkaní plasmě
Hromádko, Jiří; Kočová Vlčková, Hana; Chocholouš, Petr
2021 - český
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Jiří Hromádko Supervisor: RNDr. Hana Kočová Vlčková Ph.D. Title of Diploma Thesis: Development UHPLC-MS/MS method and sample preparation procedure for the determination of steroid compounds in rat plasm The diploma thesis deals with the development of the UHPLC-MS/MS method for the analysis of 37 steroids in plasma and optimization of sample preparation using PP. The analytes include structurally very similar substances with different numbers of hydroxyl or ketonic functional groups, isomeric and mutually isobaric compounds. Since these substances cleave water molecules very easily, precursor ions with one m/z for different substances can be found in the MS spectrum. For these reasons, careful and detailed characterization of the precursors, subsequent scanning of the product ions, and selection of additional SRM transitions were essential. Separation of critical compounds with the same m/z for precursor ions was of importance. The optimization started with the screening of 7 columns using gradient elution of the mobile phase ACN/0.1 % FA in the range of 5 - 98% ACN. Based on the results, an optimization of the mobile phase gradient was performed. The Cortecs C18 column was optimal. Most of the... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Jiří Hromádko Školitel: RNDr. Hana Kočová Vlčková, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj UHPLC-MS/MS metody a postupu přípravy vzorků pro stanovení steroidních látek v potkaní plasmě Diplomová práce se zabývá vývojem UHPLC-MS/MS metody pro analýzu 37 steroidních látek v potkaní plazmě a optimalizací úpravy vzorku pomocí PP. Analyzované látky zahrnují jak strukturně velmi podobné látky lišící se počtem hydroxylových či ketonických funkčních skupin, tak izomerní a vzájemně izobarické sloučeniny. Protože tyto látky velmi snadno odštěpují molekulu vody, v MS spektru mohou být patrné prekurzorové ionty se stejnou m/z pro různé látky. Z těchto důvodů byla zcela zásadní pečlivá a podrobná charakterizace prekurzorů, následné provedení skenu produktových iontů a výběr vhodných SRM přechodů. Důležitá byla také separace kritických sloučenin se stejnou m/z pro prekurzorové ionty. V první fázi optimalizace byl proveden screening 7 kolon. Bylo využito gradientové eluce mobilní fáze ACN/0,1 % FA v rozsahu 5 - 98 % ACN. Na základě výsledků byla provedena podrobná optimalizace gradientu mobilní fáze. Jako optimální byla vybrána kolona Cortecs C18, kde většina analytů eluovala v gradientu 35 - 60 % ACN. Délka analýzy byla 18... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vývoj UHPLC-MS/MS metody a postupu přípravy vzorků pro stanovení steroidních látek v potkaní plasmě

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Jiří Hromádko Supervisor: RNDr. Hana Kočová Vlčková Ph.D. Title of Diploma Thesis: Development ...

Hromádko, Jiří; Kočová Vlčková, Hana; Chocholouš, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení obsahu antokyanů v kultivarech černého rybízu
Bobríková, Michaela; Šatínský, Dalibor; Matysová, Ludmila
2021 - český
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical chemistry Candidate: Michaela Bobríková Supervisor: doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Consultant: Mgr. Barbora Šmídová Title of diploma thesis: HPLC method development and validation for analysis of anthocyanins content in black currant cultivars. A high performance liquid chromatography method with diode array detection was used and validated to determine delphinidin-3-glucoside, delphinidin-3-rutinoside, cyanidin-3-glucoside and cyanidin-3-rutinoside in black currant cultivars and black currant juices. The method used gradient elution with methanol and 2 % formic acid. Supelco Analytical, Ascentis Express C18 column with particle size 2.7 µm, 15 cm x 4.6 mm was used for separation. The analysis was performed using a temperature 50řC and a flow rate 0.8 ml/min. For detection, the wavelength of 520 nm was chosen. Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Michaela Bobríková Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Konzultant: Mgr. Barbora Šmídová Název diplomové práce: Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení obsahu antokyanů v kultivarech černého rybízu. V této práci byla vyvinuta HPLC-DAD metoda pro současné stanovení delphinidin-3-glukosidu, delphinidin-3-rutinosidu, cyanidin-3-glukosidu a cyanidin-3-rutinosidu v kultivarech černého rybízu a v rybízových džusech. Analýza probíhala za podmínek gradientové eluce za použití methanolu a 2 % kyseliny mravenčí. Jako stacionární fáze byla použita kolona Supelco Analytical, Ascentis Express C18 2,7 µm, 15 cm x 4,6 mm. Analýza probíhala při teplotě 50řC a průtoku 0,8 ml/min. Pro detekci byla zvolena vlnová délka 520 mn. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení obsahu antokyanů v kultivarech černého rybízu

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical chemistry Candidate: Michaela Bobríková Supervisor: doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Consultant: Mgr. ...

Bobríková, Michaela; Šatínský, Dalibor; Matysová, Ludmila
Univerzita Karlova, 2021

Automatizace liberačních testů pro uvolňování biologicky aktivních látek z nanovláken
Kodedová, Marie; Sklenářová, Hana; Chocholouš, Petr
2021 - český
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of analytical chemistry Candidate: Marie Schneidrová Supervisor: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Title of the diploma thesis: Automation of liberation tests for releasing biologically active substance from nanofibers The main goal of this diploma thesis is an automation of TTC liberation from nanofibers, using non-separation flow method sequential injection analysis. UV-VIS spectrophotometer was used for the detection of signal. Measurements were carried out using 1-3 connected Franz cells in parallel, palced in the water bath. Buffer solutions with pH 7.4 and 4.5 were used as liberation media. The liberation of TTC was realized from two different nanofiber carriers - types "A" and "AK", Difference was in their preparation process. Because of this, each of them revealed various characteristics mainly related to the amount of bound TTC and the way of its binding to the nanofiber carrier. Production of these nanofibers was realized by Technical University Liberec using the technology NanoSpiderTM . Measurements were performed under various predetermined conditions, representing the state of the human skin - two different pH (7.4; 4.5) and temperature (32řC; 37řC) values. Four different types of membrane filters were also used,... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Marie Schneidrová Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Automatizace liberačních testů pro uvolňování biologicky aktivních látek z nanovláken Tato diplomová práce se zabývá automatizací liberace antibiotika tetracyklinu (TTC) z nanovlákenného nosiče, za využití neseparační průtokové metody sekvenční injekční analýzy. Pro detekci signálu byl používán UV-VIS spektrofotometr. Měření byla realizována za využití 1-3 paralelně zapojených Franzových cel umístěných ve vodní lázni. Jako liberační média byly použity tlumivé roztoky o pH 7,4 a 4,5. Liberace TTC probíhala ze dvou různých nanovlákenných nosičů - typ "A" a "AK", lišících se v postupu při své výrobě. Každý z nich tedy vykazoval odlišné vlastnosti, týkající se především množství navázaného TTC a způsobu jeho vazby na nosič. Výroba těchto nanovláken byla realizována Technickou univerzitou v Liberci za využití technologie NanoSpiderTM . Měření probíhala za různých, předem stanovených podmínek, reprezentujících stav lidské kůže - dvě rozdílné hodnoty pH (7,4; 4,5) a teploty (32řC; 37řC). Byly využívány také čtyři různé typy membránových filtrů, které liberační profily v průběhu měření různě ovlivňovaly. Jednalo se o filtry... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Automatizace liberačních testů pro uvolňování biologicky aktivních látek z nanovláken

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of analytical chemistry Candidate: Marie Schneidrová Supervisor: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Title of the diploma thesis: ...

Kodedová, Marie; Sklenářová, Hana; Chocholouš, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Molekulární biomarkery související s poškozením a opravou DNA: jejich role v procesu karcinogeneze, léčbě a monitorování pacientů
Vodenková, Soňa
2021 - anglický
Genome instability represents one of the leading forces driving the onset and development of cancer. It arises as a consequence of the combined effect of DNA damage and errors made by the DNA repair system. In many cancers, DNA damage tolerance and DNA repair pathways are disrupted or deregulated, thereby promoting cancer progression. DNA repair also appears to play a substantial role in cancer therapy response. This Dissertation Thesis was performed in response to several unclear and unresolved issues of the role of DNA damage and DNA repair in cancer pathogenesis. The aim of the Thesis was to search for potential novel biomarkers and confirmation of the validity of already existing biomarkers related to DNA damage and DNA repair, which may be associated with cancer susceptibility and patient's clinical outcome. We also explored the biological basis of different biomarkers and their associations. The major outcomes of this Thesis are: 1) The elevated chromosomal aberrations (CAs) in peripheral blood lymphocytes (PBLs) may serve as a biomarker of cancer susceptibility and partially affects patients' clinical outcome. While telomere shortening contributes to the formation of CAs in PBLs only in healthy individuals, less efficient DNA double- strand break repair in PBLs is associated with telomere... Shrnutí Nestabilita genomu představuje jednu z předních sil, která řídí vznik a rozvoj nádorového onemocnění. Vzniká v důsledku kombinovaného účinku poškození DNA a chyb způsobených opravným systémem DNA. V mnoha nádorech jsou tolerance k poškození DNA a opravné dráhy DNA narušeny nebo deregulovány, což podporuje jejich progresi. Oprava DNA také hraje významnou roli v odpovědi na léčbu nádorových onemocnění. Tato disertační práce vznikla v reakci na několik nejasných a nevyřešených otázek úlohy poškození DNA a opravy DNA v patogenezi nádorových onemocnění. Cílem práce bylo hledání potenciálních nových biomarkerů a potvrzení platnosti již existujících biomarkerů souvisejících s poškozením DNA a opravou DNA, které mohou být spojeny s náchylností ke vzniku nádorových onemocnění a klinickým výsledkem pacienta. Také byl zkoumán biologický základ různých biomarkerů a jejich vzájemné vztahy. Hlavní výstupy této práce jsou: 1) Zvýšené hladiny chromozomálních aberací (CA) v lymfocytech periferní krve (PBL) mohou sloužit jako biomarker náchylnosti ke vzniku nádorových onemocnění a částečně ovlivňují klinický výsledek pacientů. Zatímco zkracování telomer přispívá k tvorbě CA v PBL pouze u zdravých jedinců, méně účinná oprava dvouřetězcových zlomů DNA v PBL je spojena se zkrácením telomer pouze u pacientů s nádorovým... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Molekulární biomarkery související s poškozením a opravou DNA: jejich role v procesu karcinogeneze, léčbě a monitorování pacientů

Genome instability represents one of the leading forces driving the onset and development of cancer. It arises as a consequence of the combined effect of DNA damage and errors made by the DNA repair ...

Vodenková, Soňa
Univerzita Karlova, 2021

Vztah pohybové aktivity a kognitivních funkcí u seniorů
Dostálová, Radka; Slepička, Pavel; Fialová, Ludmila
2021 - český
Title: The relationship between physical activity and cognitive function in older adults Objectives:. The dissertation deals with issues related to the relationship between physical activity and cognitive function in older adults. The main aim of the thesis was exploring possible links between the movement regime of seniors and cognitive function, specifically to find out what links exist between the cognitive function of seniors and systematic physical activity as a part of their lifestyle. The secondary aim of this study was to investigate what factors of lifestyle and quality of life are related to the ability of seniors to solve complex cognitive tasks. Method: The research was based on two quantitative methods - the Vienna test system battery which measured the level of cognitive function and the battery of questionnaires which measured the various variables related to lifestyle and quality of life. The obtained data were analyzed by using SPSS 21.0 statistical software (Hayes, 2017). The research sample was consisted of 204 seniors from the Czech Republic aged between 60 - 89 years, without serious health problems. The research sample was represented by both regular sporting seniors at the level of recreational sport and seniors in whose movement regime there is no regular sports activity.... Název: Vztah pohybové aktivity a kognitivních funkcí u seniorů Cíle: Disertační práce se zabývá problematikou týkající se vztahu pohybové aktivity a kognitivních funkcí u seniorů. Hlavním cílem práce bylo zjistit možné vazby mezi pohybovým režimem seniorů a kognitivními funkcemi, konkrétně zjistit jaké existují vazby mezi kognitivními funkcemi seniorů a systematickou pohybovou aktivitou jako součástí životního stylu. Dalším cílem této studie bylo prozkoumat, jaké faktory životního stylu a kvality života souvisí se schopností seniorů zvládat komplexní kognitivní úkoly. Metody: Výzkum byl opřen o dvě kvantitativní metody - výkonovou testovou baterii Vienna test systém měřící úroveň kognitivních funkcí a dotazníkovou baterii zjišťující některé proměnné související s životním stylem a kvalitou života. Získaná data byla analyzována prostřednictvím statistického softwaru SPSS 21.0 (Hayes, 2017). Výzkumný soubor byl tvořen celkem 204 seniory z České republiky ve věku 60 - 89 let, bez závažných zdravotních problémů. Ve výzkumném souboru byli zastoupeni jak pravidelně sportující senioři na úrovni rekreačního sportu, tak senioři, v jejichž pohybovém režimu není žádná pravidelná sportovní aktivita. Sportující senioři byli získáni prostřednictvím různých pohybových programů, kterých se aktivně účastnili... Klíčová slova: pohybová aktivita; kognitivní funkce; kvalita života; senioři; Vienna test systém; zdraví; physical activity; cognitive function; quality of life; seniors; Vienna test system; health Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vztah pohybové aktivity a kognitivních funkcí u seniorů

Title: The relationship between physical activity and cognitive function in older adults Objectives:. The dissertation deals with issues related to the relationship between physical activity and ...

Dostálová, Radka; Slepička, Pavel; Fialová, Ludmila
Univerzita Karlova, 2021

Restrukturalizace a reorganizace kapitálové společnosti
Veličková, Anna; Sedláček, Miroslav; Pohl, Tomáš
2021 - český
Restructuring and Reorganization of Capital Company Abstract There is no doubt that the insolvency of a capital company is an undesirable event that negatively affects a significant number of parties. However, it can also have an impact on a much larger (e.g. macroeconomic or social) scale. It is therefore important that there are mechanisms in place that can help to resolve a company's (particularly financial) distress in a way that not only avoids (likelihood of) insolvency but allows the company's business to remain in operation and restore its profitability. In other words, mechanisms that may enable a remedial solution to the company's distress, as long as such solution makes sense. The mechanisms in question are the subject of this thesis which is currently gaining importance in view of the threat of increasing amount of corporate bankruptcies in the context of the covid-19 disease pandemic. For these purposes, the first half of the thesis (represented by the first four chapters) aims to introduce the reader in more detail to out-of-court restructuring and preventive restructuring procedures that can help to address the less severe intensity of company's distress. In case that a company's distress worsens to such extent that it cannot be resolved informally or semi-formally, or if for some other... Restrukturalizace a reorganizace kapitálové společnosti Abstrakt Není pochyb o tom, že úpadek kapitálové společnosti je nežádoucím jevem, který negativně ovlivňuje značné množství subjektů. Kromě toho však může mít dopady i v mnohem větším (například makroekonomickém či společenském) měřítku. Je proto důležité, aby zde existovaly takové mechanismy, které (zejména finanční) krizi společnosti mohou pomoci řešit tak, že se povede (hrozící) úpadek nejen odvrátit, ale umožní zachování provozu závodu společnosti a obnovení její ziskovosti. Jinak řečeno, mechanismy umožňující sanační řešení krize společnosti, dává-li takové řešení smysl. Dané mechanismy jsou předmětem této práce, jež nabývá v současné době na významu s ohledem na hrozbu nárustu korporačních úpadků v souvislosti s pandemií nemoci covid-19. Pro tyto účely si první polovina práce (představovaná prvními čtyřmi kapitolami) klade za cíl podrobněji čtenáře seznámit s postupy neformální restrukturalizace a preventivní restrukturalizace, jež mohou pomoci řešit méně závažnou intenzitu krize společnosti. V případě, že se krize společnosti zhorší natolik, že ji nelze řešit neformálně či semi-formálně, případně je z jiného důvodu potřeba zahájit formální kolektivní (insolvenční) řízení, nabízí se využití institutu reorganizace. Konkrétně je v práci... Klíčová slova: restrukturalizace; reorganizace; sanační řešení krize kapitálové společnosti; restructuring; reorganization; remedial solution to distress of a capital company Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Restrukturalizace a reorganizace kapitálové společnosti

Restructuring and Reorganization of Capital Company Abstract There is no doubt that the insolvency of a capital company is an undesirable event that negatively affects a significant number of parties. ...

Veličková, Anna; Sedláček, Miroslav; Pohl, Tomáš
Univerzita Karlova, 2021

Robustní přístupy v optimalizaci portfolia se stochastickou dominancí
Kozmík, Karel; Kopa, Miloš
2021 - anglický
We use modern approach of stochastic dominance in portfolio optimization, where we want the portfolio to dominate a benchmark. Since the distribution of returns is often just estimated from data, we look for the worst distribution that differs from empirical distribution at maximum by a predefined value. First, we define in what sense the distribution is the worst for the first and second order stochastic dominance. For the second order stochastic dominance, we use two different formulations for the worst case. We derive the robust stochastic dominance test for all the mentioned approaches and find the worst case distribution as the optimal solution of a non-linear maximization problem. Then we derive programs to maximize an objective function over the weights of the portfolio with robust stochastic dominance in constraints. We consider robustness either in returns or in probabilities for both the first and the second order stochastic dominance. To the best of our knowledge nobody was able to derive such program before. We apply all the derived optimization programs to real life data, specifically to returns of assets captured by Dow Jones Industrial Average, and we analyze the problems in detail using optimal solutions of the optimization programs with multiple setups. The portfolios calculated using... V problému optimalizace portfolia využíváme moderní přístup stochastické dominance, kde chceme, aby portfolio dominovalo benchmark. Jelikož je rozdělení výnosů často jen odhadnuto z dat, hledáme nejhorší rozdělení, které se liší od empirického rozdělení maximálně o předem nastavenou hodnotu. Nejdříve definujeme, v jakém smyslu je rozdělení nejhorší pro první a druhý řád stochastické dominance. Pro druhý řád stochastické dominance využíváme dvě odlišné formulace pro nejhorší případ. Odvozujeme test robustní stochastické dominance pro všechny zmíněné přístupy a nacházíme nejhorší rozdělení jako optimální řešení nelineárního maximalizačního problému. Dále odvozujeme programy pro maximalizaci účelové funkce přes váhy portfolia s robustní stochastickou dominancí v omezeních. Uvažujeme buď robustnost ve výnosech, nebo v pravděpodobnostech, pro první i druhý řád stochastické dominance. Podle našeho nejlepšího vědomí takový program ještě nikdo nedokázal odvodit. Aplikujeme všechny odvozené optimalizační programy na reálná data, přesněji na výnosy aktiv zachycených Dow Jones Industrial Average, a analyzujeme detailně dané problémy s využitím optimálních řešení pro různá nastavení optimalizačních programů. Portfolia odvozená s robustností ve výnosech překonala portfolia odvozená bez robustnosti v analýze mimo učící... Klíčová slova: optimalizace portfolia; robustní optimalizace; stochastická optimalizace; stochastická dominance; Portfolio optimization; robust optimization; stochastic optimization; stochastic dominance Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Robustní přístupy v optimalizaci portfolia se stochastickou dominancí

We use modern approach of stochastic dominance in portfolio optimization, where we want the portfolio to dominate a benchmark. Since the distribution of returns is often just estimated from data, we ...

Kozmík, Karel; Kopa, Miloš
Univerzita Karlova, 2021

Studium oscilací neutrin v experimentu NOvA
Nosek, Tomáš; Soustružník, Karel
2021 - anglický
NOvA is a two detector long-baseline neutrino oscillation experiment using Fermilab's 700 kW NuMI neutrino beam. It studies the disappearance of muon (anti)neutrinos and the appearance of electron (anti)neutrinos in the beam over a distance of 810 km be- tween the detectors. This thesis presents the latest 2020 update of the NOvA neutrino oscillation analysis within the standard model of three neutrinos mixing. With about +50% new data in NuMI neutrino mode (+22% of the total available data) and nu- merous analysis upgrades compared to the previously reported results, the experiment has made over 4σ-significant observation of electron antineutrino appearance in muon antineutrino beam and constrained the oscillation parameters |∆m2 32|, sin2 θ23 and δCP. The text closely depicts the analysis and all its novelties and changes. A detailed inspec- tion is dedicated to the systematic uncertainties and their estimation and validation. Although statistical uncertainties currently dominate in these measurements, under- standing the major sources of systematic uncertainties and their correlations is vital for both the interpretation and precision of the results and for further improvements of the analysis. 1 NOvA je neutrinový oscilační experiment se dvěma detektory a dlouhou oscilační dráhou 810 km mezi nimi. Studuje úbytek mionových a přírůstek elektronových (anti)neutrin ve svazku mionových neutrin NuMI z laboratoře Fermilab v USA. Ten je s maximálním výkonem 700 kW nejintenzivnějším umělým zdrojem neutrin současnosti. Tato práce se zabývá poslední aktualizací analýzy oscilací neutrin v rámci standardního modelu tří aktivních neutrin z roku 2020. S asi o polovinu větším množstvím dat z neutrinového módu NuMI (+22% celkového množství dostupných dat) a s několika vylepšeními v porovnání s dříve zveřejněnými výsledky se experimentu podařilo pozorovat oscilace mionových na elektronová antineutrina (>4σ) a stanovit meze oscilačních parametrů |∆m2 32|, sin2 θ23 a δCP. Text zevrubně líčí celou analýzu, její novinky a změny. Podrobně se pak věnuje systematickým chybám měření, jejich odhadům a validacím. Správně porozumět zdrojům systematických chyb a jejich případným korelacím je naprosto klíčové jak pro interpretaci výsledků, tak pro další směřování analýzy a její vylepšení. To i přes to, že statistické chyby zatím stále v měření dominují. 1 Klíčová slova: Neutrino|oscilace|NOvA; Neutrino|oscillations|NOvA Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Studium oscilací neutrin v experimentu NOvA

NOvA is a two detector long-baseline neutrino oscillation experiment using Fermilab's 700 kW NuMI neutrino beam. It studies the disappearance of muon (anti)neutrinos and the appearance of electron ...

Nosek, Tomáš; Soustružník, Karel
Univerzita Karlova, 2021

Výhrada soupisu a odpovědnost za dluhy zůstavitele
Slaná, Aneta; Frinta, Ondřej; Lederer, Vít
2021 - český
1 The Privilege of Inventory and the Liability for the Testator's Debts Abstract The rigorous thesis deals with the mutually complementary themes of the privilege of inventory and the liability of heirs for debts, belonging among the most popular topics in inheritance law. Since the amendment to the Civil Code returns to the traditional concept, the legislator dusted off several important institutes known from the last century. The often-misunderstood privilege of inventory must be exercised by the heir in order to be liable for the testator's debts only to a limited extent, whereas under the effectiveness of the previous Civil Code this was stipulated automatically. It is also an institute protecting disadvantaged groups of heirs. At least, that is how it may seem at first glance. Sometimes, the inventory of the estate can become a disproportionate burden to heirs, only to protect an unknown or absent heir. The liability for the testator's debts, or rather its extent, is generally a crucial matter for the heir to be able to decide whether to reject or accept the inheritance. If the heir is an obedient participant to the estate proceedings, they can limit their liability not only by the privilege of inventory, since the Civil Code also provides the institute of creditors' convocation to maximize the... Výhrada soupisu odpovědnost za dluhy zůstavitele Rigorózní práce je zaměřena na vzájemně se doplňující výhradu soupisu odpovědnost dědiců za dluhy, což je možná jedno nejpopulárnějších témat rámci dědického práva. důsledku navrácení se novelou občanského zákoníku tradičnímu pojetí zákonodárce oprášil hned několik významných institutů známých minulého století. Je jím mnohdy nepochopené právo výhrady soupisu, když dědic jej musí uplatnit, aby odpovídal za dluhy zů omezeně, přičemž za účinnosti předcházejícího občanského zákoníku tomu tak bylo automaticky ze zákona. Dále je také institutem chránícím znevýhodněné skupiny dědiců. Alespoň se tak může na první pohled zdát Někdy totiž může být soupis pozůstalosti neúměrnou přítěží pro dědice, jen aby byl ochráněn například dědic neznámý či nepřítomný. Odpovědnost za dluhy zůstavitele či lépe řečeno její rozsah je vesměs otázkou pro dědice zásadní, aby mohl učinit rozhodnutí, zda dědictví odmítne nebo ho přijme. Bude li dědic poslušným účastníkem řízení pozůstalosti, může svou odpovědnost omezit nikoliv pouze výhradou soupisu, nýbrž občanský zákoník poskytuje maximalizaci ochrany dědice ještě institut konvokace věřitelů. textu zákona nejsou ovšem hned na první pohled zřejmá pravidla, nichž lze stanovit jakým způsobem má být věřitelům zůstavitele plněno. Proto je... Klíčová slova: dědic; řízení o pozůstalosti; věřitel; heir; estate proceedings; creditor Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výhrada soupisu a odpovědnost za dluhy zůstavitele

1 The Privilege of Inventory and the Liability for the Testator's Debts Abstract The rigorous thesis deals with the mutually complementary themes of the privilege of inventory and the liability of ...

Slaná, Aneta; Frinta, Ondřej; Lederer, Vít
Univerzita Karlova, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze