Number of found documents: 12174
Published from to

Trestní odpovědnost právnických osob ve zdravotnictví
Kováčiková, Veronika; Bohuslav, Lukáš
2021 - Czech
Criminal Liability of Legal Entities in Health Care Abstract The submitted diploma thesis deals with the institute of criminal liability of legal entities in health care. The main objective of this thesis is to define all the requirements and essential elements of criminal responsibility of legal persons, especially healthcare providers. We also look into the most critical aspects of providing healthcare services in which a criminal offense may be committed. Concepts of criminal law are considered in the context of medical law. Thesis is divided into five main chapters. The first chapter focuses on conditions of criminal liability taking into account the specifics of the topic. Attention will also be paid to attributability of a crime to a legal person as well as to legal regulation in United Kingdom and France. In the second chapter we describe the most common circumstances excluding illegality in medicine. We particularly focus on medical intervention, research and experiment. These are not only accepted but also beneficial. The third chapter deals with the main concepts of medical law. If healthcare providers comply with related legal provisions, they significantly reduce the risk of committing an act against the law. Special emphasis is placed on lege artis procedure as an objective measurement of... Trestní odpovědnost právnických osob ve zdravotnictví Abstrakt Předkládaná diplomová práce pojednává o trestní odpovědnosti právnických osob v oblasti zdravotnictví, zejména poskytovatelů zdravotních služeb. Vymezuje předpoklady jejího vzniku a zaměřuje se na nejkritičtější aspekty poskytování zdravotních služeb, při nichž může dojít k protiprávnímu jednání. Na jednotlivé trestněprávní instituty je nahlíženo rovněž v kontextu práva medicínského. Práce se člení celkem do pěti základních částí. První se zabývá podmínkami trestní odpovědnosti s přihlédnutím ke specifikům probíraného tématu. Pozornost bude věnována rovněž institutu přičitatelnosti trestného činu právnické osobě a právní úpravě trestní odpovědnosti právnických osob ve Spojeném království a ve Francii. Ve druhé části se zabýváme těmi okolnostmi vylučujícími protiprávnost, o nichž lze ve zdravotnictví uvažovat nejčastěji. V rámci nich se zvláště zaměřujeme též na lékařský zákrok, vědecký výzkum v medicíně a medicínský experiment. Tyto okolnosti nejen, že vylučují protiprávnost činu, ale ve zdravotnictví mohou být i prospěšnými. Třetí část diplomové práce se zaobírá nejdůležitějšími pojmy zdravotnického práva. Pokud je poskytovatelé v praxi aplikují za dodržení zákonných ustanovení, výrazně tím snižují riziko páchání protiprávního jednání. Zvláštní... Keywords: trestní odpovědnost; zdravotní služba; právnická osoba; criminal liability; healthcare service; legal entity Available in a digital repository NRGL
Trestní odpovědnost právnických osob ve zdravotnictví

Criminal Liability of Legal Entities in Health Care Abstract The submitted diploma thesis deals with the institute of criminal liability of legal entities in health care. The main objective of this ...

Kováčiková, Veronika; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2021

Právní úprava ochrany vlka v České republice
Polák, Vojtěch; Derlich, Stanislav
2021 - Czech
The purpose of this diploma thesis is to evaluate legal protection of grey wolf in the Czech Republic based on comparison carried out with legal codes of our neighbours and international law environment in order to offer a solution for revealed deficiencies, since, as the thesis describes, the number of wolfs dwelling in the wild areas of the country has been gradually growing. It is the question of direct protection and wolf's legal status, which is examined, as well as related administrative obstacles, and conditions or means of hunting, respectively. The thesis also deals with the issue of legal status of "wolf-dog" hybrids. Furthermore, currently pressing matter of compensating damage caused by wolfs is examined. Finally, attention is devoted to the protection provided to wolfs within the field of pet breeding and animal trade. Cílem této diplomová práce je zhodnotit platnou právní úpravu ochrany vlka obecného v České republice a skrze provedenou komparaci s právními řády našich sousedů a mezinárodně-právním prostředím nabídnout řešení nalezených nedostatků, jelikož, jak je v práci také popisováno, vlků žijících ve volné přírodě na území Česka postupně přibývá. Zkoumána je jak otázka přímé ochrany neboli právního statusu, který je vlkovi obecnému platným právem přisuzován, tak také s ní související administrativně právní překážky lovu tohoto živočišného druhu, resp. jeho podmínky a způsoby jeho provádění. Práce se dotýká i problematiky právního postavení "wolf-dog" hybridů. Posuzováno je pak z právního hlediska též aktuálně palčivé téma náhrady škod způsobovaných vlky. Na závěr této práce je pozornost věnována ochraně poskytované vlkům v rámci zájmovému chovu a obchodu s nimi. Keywords: Vlk - Canis lupus - právní ochrana - zvláště chráněný živočich - kříženec - lov - náhrada škody způsobená vlky - zájmový chov - obchod; Wolf - Canis lupus - legal protection - specially protected animal - hybrid - hunt - damages caused by wolf - hobby breeding - trade Available in a digital repository NRGL
Právní úprava ochrany vlka v České republice

The purpose of this diploma thesis is to evaluate legal protection of grey wolf in the Czech Republic based on comparison carried out with legal codes of our neighbours and international law ...

Polák, Vojtěch; Derlich, Stanislav
Univerzita Karlova, 2021

Fyziologické a farmakologické aspekty homeostázy tryptofanu a serotoninu ve fetoplacentární jednotce
Karahoda, Rona; Štaud, František; Stuchlík, Aleš; Kacerovská Musilová, Ivana
2021 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate Mgr. Rona Karahoda Supervisor Prof. PharmDr. Frantisek Staud, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Physiological and pharmacological aspects of tryptophan and serotonin homeostasis in the fetoplacental unit The placenta is an ephemeral organ inevitable for the successful course of pregnancy. As the main link between the mother and the fetus, the placenta fulfills numerous roles during gestation, including endocrine, transport, and immunoprotective processes. Proper functioning of the placenta is critical for the normal growth and development of the embryo/fetus. Importantly, the latest research has associated perturbations of maternal conditions (such as pharmacotherapy, malnutrition, diseases, stress, or inflammation) with alterations of the trophoblasts' endocrine, transport, and metabolic functions. Of note is the placental utilization of the essential amino acid tryptophan, suggested as a potential mechanism contributing to fetal programming of adulthood diseases. Tryptophan flux along the serotonin and kynurenine pathways generates metabolites with neuroactive, immunosuppressive, and antioxidant properties. Current literature suggests that fine-tuning of tryptophan metabolite concentrations... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát Mgr. Rona Karahoda Školitel Prof. PharmDr. Frantisek Staud, Ph.D. Název disertační práce Fyziologické a farmakologické aspekty homeostázy tryptofanu a serotoninu ve fetoplacentární jednotce Placenta je dočasný orgán, zajišťující spojení mezi matkou a plodem. Po dobu těhotenství vykonává řadu funkcí, včetně endokrinních, transportních a imunoprotektivních, které jsou zcela zásadní pro zdárný průběh gestace, normální růst a vývoj embrya/plodu. Nejnovější výzkumy poukazují na spojitost mezi endogenními (např. onemocnění, stres nebo zánět) a exogenními (např. farmakoterapie) faktory a změnami ve fyziologických funkcích placentárních trofoblastů. Příkladem může být narušení homeostázy látek s neuroaktivními, imunosupresivními nebo antioxidačními vlastnostmi. To může vyústit v nesprávné programování plodu a s tím spojené vyšší riziko závažných onemocnění v dospělosti. Jedním ze zdrojů takových metabolitů je esenciální aminokyselina, tryptofan. Je známo, že metabolismus tryptofanu probíhá serotoninovou a kynureninovou cestou, nicméně komplexní charakterizace enzymů a transportérů ovlivňujících placentární homeostázu tryptofanu, serotoninu a kynureninu je stále nedostatečná. V rámci řešení této... Available in a digital repository NRGL
Fyziologické a farmakologické aspekty homeostázy tryptofanu a serotoninu ve fetoplacentární jednotce

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate Mgr. Rona Karahoda Supervisor Prof. PharmDr. Frantisek Staud, Ph.D. Title of Doctoral ...

Karahoda, Rona; Štaud, František; Stuchlík, Aleš; Kacerovská Musilová, Ivana
Univerzita Karlova, 2021

Právní režim přírodních zdrojů na nebeských tělesech
Pepřík, Šimon; Pelikánová Urbanová, Kristýna
2021 - Czech
1 Legal regime of natural resources of celestial bodies Abstract The aim of this thesis is to describe the legal regime of the natural resources of celestial bodies. In recent months and years, there has been an increase in debates regarding mining on the moon and asteroids and this thesis dedicates its seven parts to the legal regime of such activities. In particular, whether such activities are possible from the point of view of international law, how are they regulated and what are the potential future developments in this area. In order to understand the legal regime governing the natural resources of celestial bodies, it is necessary to first become acquainted with the essential concepts of space law, including outer space, celestial bodies and outer space resources, whose definition is the subject of the first part of the thesis. The second part describes the development of international space law, from the first mentions in legal commentary to the creation of two important international documents in this area, the Outer Space Treaty and the Moon Agreement. Both international treaties are analysed and compared in individual chapters both in terms of their international acceptance and in terms of the regulation of activities in the field of outer space resources. Subsequently, their possible future... 1 Právní režim přírodních zdrojů na nebeských tělesech Abstrakt Cílem práce je popsat právní režim přírodních zdrojů na nebeských tělesech. V posledních měsících a letech se stále častěji spekuluje o těžbě na Měsíci a na asteroidech a tato práce se ve svých sedmi částech věnuje právnímu režimu takových aktivit. Zejména zda jsou takové aktivity z hlediska mezinárodního práva možné, jak jsou upraveny a jaký je potenciální budoucí vývoj v této oblasti. Aby bylo možné věnovat se úvahám o právním režimu přírodních zdrojů na nebeských tělesech, je nezbytné se napřed seznámit se základními pojmy kosmického práva, mezi které patří kosmický prostor, nebeská tělesa a kosmické zdroje, jejichž vymezení je předmětem první části práce. Druhá část popisuje vývoj mezinárodního kosmického práva, od prvních zmínek o něm, až po vytvoření dvou významných mezinárodních dokumentů v této oblasti, Kosmické smlouvy a Dohody o Měsíci. Obě mezinárodní smlouvy jsou v jednotlivých kapitolách analyzovány a porovnány jak z hlediska jejich mezinárodního přijetí, tak z hlediska úpravy aktivit v oblasti kosmických zdrojů v nich obsažené. Následně je naznačen jejich možný budoucí vývoj. Ve třetí části jsou představeny základní zásady, na kterých by měly dbát státy při vytváření svých vnitrostátních právních úprav. Dále jsou popsány... Keywords: kosmické zdroje; přírodní zdroje; nebeská tělesa; kosmický prostor; právní režim; outer space resources; natural resources; celestial bodies; outer space; legal regime Available in a digital repository NRGL
Právní režim přírodních zdrojů na nebeských tělesech

1 Legal regime of natural resources of celestial bodies Abstract The aim of this thesis is to describe the legal regime of the natural resources of celestial bodies. In recent months and years, there ...

Pepřík, Šimon; Pelikánová Urbanová, Kristýna
Univerzita Karlova, 2021

Trestní odpovědnost a sankcionování mládeže
Pechová, Monika; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
2021 - Czech
Criminal liability and sanctioning of youth Abstract The major topic of my rigorous thesis is Criminal liability and sanctioning of youth. Thesis is divided into four related parts and I analyse this issue especially from the view of substantive law. During periods of childhood and adolescence young people are not enough intellectually and morally mature and they do not have enough life experience. For this reason, I devote the first part of this thesis to short introduction to developmental psychology. I refer to psychological differences of young people and I describe basic specifics of childhood and adolescence as significant life periods from the developmental point of view. In the second part I introduce basic models of dealing with delinquent youth and the concept of restorative justice, which is the basis for the current Juvenile Justice Act No. 218/2003 Coll. I also provide historical overview of development of criminal justice against juveniles in the territory of the Czech Republic until today. In this part I also explain basic and the most important terms which are used in the Juvenile Justice Act. The third part of this thesis is devoted to the topic of criminal liability of juveniles. I discuss the fact that experts do not have the same opinion on intellectual and moral maturity - some of them... Trestní odpovědnost a sankcionování mládeže Abstrakt Ústředním tématem této rigorózní práce je trestní odpovědnost a sankcionování mládeže. Práce je členěna do čtyř navazujících částí a danou problematikou se zabývám zejména z hmotněprávního hlediska. V období dětství a dospívání ještě nejsou mladí lidé z důvodu stále probíhajícího vývoje dostatečně rozumově a mravně vyspělí a nemají dostatek životních zkušeností. První část práce jsem proto věnovala krátkému vhledu do vývojové psychologie, abych poukázala na psychické odlišnosti mládeže od dospělých osob a popsala základní specifika dětství a dospívání jakožto významných životních etap z hlediska vývoje. Ve druhé části představuji základní modely zacházení s delikventní mládeží a koncept restorativní justice, na jejíchž zásadách je vystavěn současný zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Podávám též stručný historický přehled o tom, jak se vyvíjela právní úprava trestního soudnictví nad mládeží na našem území až po současnost. V této části také vymezuji základní a nejdůležitější pojmy, s nimiž zákon o soudnictví ve věcech mládeže pracuje. Ve třetí části se zabývám problematikou trestní odpovědnosti mládeže. Poukazuji na skutečnost, že mezi odborníky nepanuje shoda na tom, zdali je rozumová a mravní vyspělost druhem nepříčetnosti nebo... Keywords: trestní odpovědnost; mládež; vývojová psychologie; criminal liability; youth; developmental psychology Available in a digital repository NRGL
Trestní odpovědnost a sankcionování mládeže

Criminal liability and sanctioning of youth Abstract The major topic of my rigorous thesis is Criminal liability and sanctioning of youth. Thesis is divided into four related parts and I analyse this ...

Pechová, Monika; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2021

Vyvlastnění jako závažný zásah do vlastnického práva konkrétního subjektu
Král, Martin; Dvořák, Jan; Lederer, Vít
2021 - Czech
Expropriation as a serious interference with the property rights of a particular entity The aim of this work entitled "Expropriation as a serious interference with the property rights of a particular entity", is to provide readers with a relatively comprehensive, but not completely detailed, view of the current legislation on the possibilities that Czech law generally provides in order to proceed to some form of expropriation in a particular situation and subject to predetermined conditions. In the first chapter, the author's attention is focused primarily on the right to property as a fundamental human right, which is inextricably linked to the possibility of expropriating anything. The second chapter deals more closely with the analysis of the concept of expropriation, with the fact that it further defines its various fundamental aspects and distinguishes it from the institutes that are often confused with it. In the third chapter, the author briefly discusses the historical developments of the institute of expropriation, its regulation and its perception in the Czech lands have undergone over the years. The fourth charter is devoted to individual legal norms related to the issue of expropriation, with the fact that in accordance with the individual provisions contained in these regulations, the... Vyvlastnění jako závažný zásah do vlastnického práva konkrétního subjektu Cílem této práce s názvem Vyvlastnění jako závažný zásah do vlastnického práva konkrétního subjektu je poskytnout čtenářům poměrně celistvý, avšak ne naprosto podrobný, pohled na aktuální právní úpravu možností, které české právo v obecné rovině poskytuje k tomu, aby bylo možné v konkrétní situaci a při splnění předem stanovených podmínek přistoupit k některé z forem vyvlastnění. V první kapitole je autorova pozornost zaměřena především na vlastnické právo jakožto na základní lidské právo, které je s možností cokoliv vyvlastnit zcela neoddělitelně spjato. Druhá kapitola se blíže zaobírá rozborem pojmu vyvlastnění s tím, že jsou zde dále jednak definovány jeho jednotlivé základní aspekty, jednak zde dochází i k jeho odlišení od institutů, které s ním často bývají zaměňovány. V rámci třetí kapitoly autor stručně pojednává o historickém vývoji, kterým institut vyvlastnění, jeho právní úprava a jeho vnímání v českých zemích během let prošly. Čtvrtá kapitola je věnována jednotlivým právním normám, jež s problematikou vyvlastnění souvisí, s tím, že v souladu s jednotlivými ustanoveními, které tyto předpisy obsahují, autor dále pojednává o esenciálních aspektech tohoto nedobrovolného zásahu státu do majetkových práv, konkrétně pak o... Keywords: vyvlastnění; vlastnictví; zásah; expropriation; ownership; interference Available in a digital repository NRGL
Vyvlastnění jako závažný zásah do vlastnického práva konkrétního subjektu

Expropriation as a serious interference with the property rights of a particular entity The aim of this work entitled "Expropriation as a serious interference with the property rights of a particular ...

Král, Martin; Dvořák, Jan; Lederer, Vít
Univerzita Karlova, 2021

Taoismus a zdraví: vybrané aspekty
Tomek, Jaroslav; Parry Martínková, Irena; Strnad, Pavel
2021 - Czech
Title: Taoism and health: selected aspects Objectives: The first objective of this thesis is to present and interpret Taoist way of thinking with a special emphasis on its teachings regarding health. The second objective is to presents selected aspects of this 'spiritual philosophy' and its health benefits (nutrition, fasting, breathing and physical exercises and others) and tests them against currently available scientific studies. The prolonged goal would be to point out methods which complement the techniques and processes of western health care systems. The third objective examines the legislative situation in the Czech elementary education system regarding the health education topic and beneficial effect of Taoist methods to use. Methods: This master thesis is purely theoretical, focusing on the analysis of primary and secondary source material with continuous and subsequent synthesis. These methods have been complemented with compilation and comparative methods. Results: Based on the available source material, the Taoist way of thinking has been presented including his approach to health. Furthermore, traditional Taoist health promoting practices which were also an inspiration for Traditional Chinese Medicine (TCM) were being discussed. Based on scientific articles and studies, benefits and... Název: Taoismus a zdraví: vybrané aspekty Cíle: Prvním cílem této diplomové práce je uvést a vyložit taoistický způsob myšlení včetně jeho přístupu ke zdraví. Druhým cílem je představit vybrané aspekty (strava a výživa, půsty, dechová i tělesná cvičení, vliv přírodního prostředí a další) regenerativního směru taoismu, které se týkají podpory zdraví. Dílčím cílem v éto části bylo porovnat jejich účinnost na základě vědeckých článků, inspirovat k vhodnějšímu způsobu životního stylu prospěchu a zocelení zdravotní kondice na základě tohoto přístupu. Třetí cíl práce zabývá legislativní organizací výchovy ke zdraví zařazené do rámcových vzdělávacích programů v současné výuce základního školství a identifikací vhodných taoistických využití. Jedná se o teoretickou práci soustředící se na analýzu pramenných materiálů s průběžnou následnou syntézou. Dalšími metodami, které byly využity v této práci, jsou metody Výsledky: Na základě dostupných zdrojů bylo představeno téma taoistického způsobu myšlení včetně jeho přístupu ke zdraví. Následně byly představeny způsoby taoistického přístupu pozitivně ovlivňující zdraví, přičemž z některých čerpá i tradiční čínská medicína (TCM). Na základě vědeckých článků a studií se podařilo představit jejich přínos a účinnost. poslední kapitole se podařilo analyzovat... Keywords: Čínská filozofie; Taoismus; cesta; zdraví; harmonie; Chinese philosophy; Taoism; the Way; health; harmony Available in a digital repository NRGL
Taoismus a zdraví: vybrané aspekty

Title: Taoism and health: selected aspects Objectives: The first objective of this thesis is to present and interpret Taoist way of thinking with a special emphasis on its teachings regarding health. ...

Tomek, Jaroslav; Parry Martínková, Irena; Strnad, Pavel
Univerzita Karlova, 2021

Budoucnost surogátního mateřství v právním řádu České republiky
Pěnkava, Jan; Frinta, Ondřej; Lederer, Vít
2021 - Czech
1 The Future of Surrogacy in the Legal System of the Czech Republic Abstract This rigorosum thesis deals with the analysis of the current legal status of surrogacy in the Czech Republic and the possible future legal regulation of this institute while maintaining the current systematics of key legal norms and preserving the core values protected by the Czech legal order. The aim of this thesis was to confirm that the prohibition of surrogacy is implicit in the domestic legal system, to identify possible international obligations concerning surrogacy and to propose key principles for future legislation. The first chapter of the thesis analyses the term of surrogacy and terms related to it. The second chapter of the thesis is devoted to the constitutional framework of the issue and analysis of the case law of the European Court of Human Rights and the Constitutional Court. The third chapter is devoted to the content analysis of the surrogacy contract as a key defining sign of surrogacy and subsequent analysis of the key norms of the Civil Code that impact on surrogacy. The fourth chapter of the thesis is devoted to public regulation, in particular an analysis of the Law on Specific Health Services, the Law on Special Court Proceedings, the Criminal Code, the Labour Code and social security legal norms. From... Budoucnost surogátního mateřství v právním řádu České republiky Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá analýzou současného právního stavu náhradního mateřství v České republice a možnou budoucí právní úpravou tohoto institutu při zachování současné systematiky klíčových právních norem, resp. při zachování stěžejních hodnot chráněných českým právním řádem. Cílem této práce bylo jednak potvrdit, že zákaz náhradního mateřství vyplývá z tuzemského právního řádu implicitně, dále identifikovat možné mezinárodní závazky týkající se náhradního mateřství a navrhnout klíčové principy pro budoucí právní úpravu. Práce se v první kapitole zabývá analýzou pojmu náhradní mateřství a souvisejících pojmů. Druhá kapitola práce je věnována ústavněprávnímu rámci problematiky a analýze judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu. Třetí kapitola se věnuje obsahovému rozboru smlouvy o náhradním mateřství jakožto klíčového definičního znaku surogace a následné analýze klíčových norem občanského zákoníku, které dopadají na náhradní mateřství. Čtvrtá kapitola práce se věnuje veřejnoprávní úpravě, zejména rozboru zákona o specifických zdravotních službách, zákona o zvláštních řízeních soudních, trestního zákoníku, zákoníku práce a právních norem sociálního zabezpečení. Z analýzy provedené ve třetí a čtvrté... Keywords: náhradní mateřství; dítě; statusová osobnostní práva; surrogacy; child; personal status rights Available in a digital repository NRGL
Budoucnost surogátního mateřství v právním řádu České republiky

1 The Future of Surrogacy in the Legal System of the Czech Republic Abstract This rigorosum thesis deals with the analysis of the current legal status of surrogacy in the Czech Republic and the ...

Pěnkava, Jan; Frinta, Ondřej; Lederer, Vít
Univerzita Karlova, 2021

Koncepce rodiny a její ochrany v českém a evropském měřítku
Palásek, Milan; Lederer, Vít
2021 - Czech
The dissertation deals with the concept of family and its protection on the European scale and within the Czech private law. The main aim of the dissertation is to map the current European standards of the law on family life related to same-sex couples and cohabitations representing (together with a nuclear family) the typical family models. The European scale of the aforesaid issue is focused on analysis of EU member states' legislations and the case-law of the ECHR. Last but not least, the dissertation deals with the Czech private law on same-sex unions and cohabitations in the context of the European standards, reflects the shortcomings of current legislation and includes considerations de lege ferenda. Disertační práce se věnuje problematice koncepce rodiny a její ochrany, a to jak na evropské úrovni, tak i v mezích české soukromoprávní úpravy.Cílem práce je zmapování současných evropských standardů úpravyrodinného života ve vztahu ke stejnopohlavním párům a nesezdaným soužitím, představujícím vedle nukleární rodiny dva typické modelyrodinného soužití. Evropský rozměr dané problematiky je v disertační práci zkoumán v rámci analýzy právních úprav členských států EU a dáleve světle rozhodovací činnosti ESLP. Zároveň disertační práce pojednává o české soukromoprávní úpravě stejnopohlavních svazků a nesezdaného soužití v kontextu evropských standardů, reflektuje nedostatky aktuální právní úpravy a zahrnuje i úvahy de lege ferenda. Keywords: rodinný život; stejnopohlavní pár; manželství pro všechny; homoparentální rodina; nesezdané soužití; kohabitant; nukleární rodina; ESLP; family life; same-sex couple; marriage for all; homoparental family; cohabitation; cohabitant; nuclear family; ECHR Available in a digital repository NRGL
Koncepce rodiny a její ochrany v českém a evropském měřítku

The dissertation deals with the concept of family and its protection on the European scale and within the Czech private law. The main aim of the dissertation is to map the current European standards ...

Palásek, Milan; Lederer, Vít
Univerzita Karlova, 2021

Nesporná řízení v komparativním pohledu
Šlejharová, Markéta; Zvára, Michael
2021 - Czech
v anglickém jazyce The dissertation focuses on the legal-theoretical definition of non-contentious civil proceeding according to the most important Czech, Austrian and German legal-theoretical conceptions, on the basis of which the key differentiation criteria for distinction between contentious and non- contentious jurisdiction are determined. Based on the defined criteria, the second part of the dissertation assesses the nature of proceedings dealt with under the Act on Special Judicial Proceedings, as well as the nature of proceedings dealt with under the Act on Civil procedure code, about which there is no unified opinion in legal theory. The nature of the proceedings is also compared (if the regulation of the given issues allows it) with the current German and Austrian legislation and with the conclusions about their contentious and non-contentious nature on a legal-theoretical level. The particular types of non-contentious civil proceedings are divided into four groups: (i) the classic core of non-contentious civil proceedings, (ii) non- contentious civil proceedings, whose subordination to regime of contentious civil proceedings is inherently excluded, (iii) non-contentious civil proceedings, whose subordination to regime of contentious civil proceedings is inappropriate, and last but not... v českém jazyce Disertační práce se zaměřuje na právně-teoretické vymezení nesporného řízení dle nejvýznamnějších českých, rakouských a německých právně-teoretických koncepcí, na základě kterých jsou pak stanovena stěžejní diferenciační kritéria pro odlišování sporného a nesporného řízení. V návaznosti na vymezená kritéria je pak v druhé části disertační práce posuzována povaha konkrétních typů řízení projednávaných dle zákona o zvláštních řízeních soudních, a dále pak řízení, která jsou projednávána dle občanského soudního řádu a o jejichž povaze nepanuje v právní teorii jednotný názor. Povaha posuzovaných řízení je taktéž porovnávána (umožňuje-li to úprava dané matérie) se stávající německou a rakouskou právní úpravou a se závěry o jejich sporné či nesporné povaze v rovině právně-teoretické. Jednotlivé typy nesporných řízení jsou rozděleny celkem do čtyř skupin: (i) klasické jádro nesporných řízení, (ii) nesporná řízení, jejichž projednání v režimu sporného řízení je ze své podstaty vyloučeno, (iii) nesporná řízení, jejichž projednání v režimu sporného řízení je nevhodné, a v neposlední řadě (iv) tzv. hraniční případy stojící na pomezí sporného a nesporného řízení. V návaznosti na provedené posouzení jsou pak v závěru práce shrnuty taktéž úvahy de lege ferenda. Keywords: Nesporné řízení; rozlišování sporného a nesporného řízení; diferenciační kritéria nesporného řízení; zákon o zvláštních řízeních soudních; freiwillige Gerichtsbarkeit; Außerstreitverfahren; Außerstreitgesetz (AußStrG); Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG); Non-contentious civil proceedings; distinction between contentious and non- contentious jurisdiction; differentiation criteria for non-contentious civil proceedings; Code on Special Court Proceedings; freiwillige Gerichtsbarkeit; Außerstreitverfahren; Außerstreitgesetz (AußStrG); Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) Available in a digital repository NRGL
Nesporná řízení v komparativním pohledu

v anglickém jazyce The dissertation focuses on the legal-theoretical definition of non-contentious civil proceeding according to the most important Czech, Austrian and German legal-theoretical ...

Šlejharová, Markéta; Zvára, Michael
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases