Number of found documents: 14979
Published from to

Vytváření matoucích vzorů ve strojovém učení
Červíčková, Věra; Pilát, Martin
2023 - English
This thesis examines adversarial examples in machine learning, specifically in the im- age classification domain. State-of-the-art deep learning models are able to recognize patterns better than humans. However, we can significantly reduce the model's accu- racy by adding imperceptible, yet intentionally harmful noise. This work investigates various methods of creating adversarial images as well as techniques that aim to defend deep learning models against these malicious inputs. We choose one of the contemporary defenses and design an attack that utilizes evolutionary algorithms to deceive it. Our experiments show an interesting difference between adversarial images created by evolu- tion and images created with the knowledge of gradients. Last but not least, we test the transferability of our created samples between various deep learning models. 1 Tato práce zkoumá nepřátelské vzory ve strojovém učení, konkrétně v oboru klasifikace obrazu. Nejmodernější modely hlubokého učení dokáží rozpoznat vzory lépe než člověk. Nicméně pokud k obrazům přidáme vhodně zvolený šum, můžeme výrazně snížit přesnost daných modelů. Tato práce zkoumá různé metody útoků i obran proti nepřátelským vzorům. Jednu ze současným obran jsme si vybrali, abychom navrhli útok, který ji porazí. Náš útok využívá evoluční algoritmy. Výsledky našich experimentů ukazují, že nepřátelské vzory vytvořené evolucí a vzory vytvořené se znalostí gradientu se výrazně liší. V neposlední řadě zkoumáme, jak jsou naše nepřátelské vstupy přenositelné mezi různými neuronovými sítěmi. 1 Keywords: Nepřátelské vzory|Hluboké učení|Klasifikace obrazu|Evoluční algoritmy; Adversarial examples|{Deep Learning}|{Image classification}|{Evolutionary Algorithms Available in a digital repository NRGL
Vytváření matoucích vzorů ve strojovém učení

This thesis examines adversarial examples in machine learning, specifically in the im- age classification domain. State-of-the-art deep learning models are able to recognize patterns better than ...

Červíčková, Věra; Pilát, Martin
Univerzita Karlova, 2023

Pokročilé metody Monte Carlo v syntéze obrazu
Vévoda, Petr; Wilkie, Alexander
2023 - English
Monte Carlo (MC) integration is an essential tool in many fields of science. In image synthesis, it has enabled photorealistic rendering results via physically based light trans- port simulation. However, an inherent problem of MC integration is variance causing noise in rendered images. This thesis presents three methods, each taking a different approach to variance reduction in rendering. The first approach focuses on improving the sampling technique. An adaptive solution is proposed for unbiased direct illumination sampling, employing Bayesian regression and a novel statistical model of direct illumination to achieve robustness. This method was integrated into a production renderer, demonstrating both its theoretical soundness and practical utility. The second approach explores the combination of multiple sampling techniques via multiple importance sampling (MIS). Optimal weighting functions are derived, proving to minimize the variance of MIS estimators. The new weights outperform all common heuristics and provide novel design considerations for selecting appropriate sampling tech- niques in integration problems. Finally, the third approach involves pre-computation to handle challenging scenarios effectively. Pre-computed reference images of a clear sky are used to create a high- quality fitted model,... Integrace metodou Monte Carlo (MC) je základním matematickým nástrojem v mnoha vědních odvětvích. V syntéze obrazu pak umožnila dosažení fotorealistických výsledků skrze fyzikálně věrnou simulaci obrazu. Neodmyslitelným problémem MC integrace však je variance způsobující šum v renderovaných obrázcích. Tato práce představuje tři me- tody, z nichž každá uplatňuje jiný přístup ke snížení variance v renderování. První přístup se zaměřuje na zlepšení vzorkovací techniky. Je navrženo adaptivní řešení pro vzorkování přímého osvětlení, a to za využití Bayesovské regrese a nového sta- tistického modelu přímého osvětlení pro zajištění robustnosti. Tato metoda byla integro- vána v produkčním rendereru, kde demonstrovala svou teoretickou správnost i praktickou použitelnost. Druhý přístup se zabývá kombinací více vzorkovacích technik pomocí vícenásobného vzorkování podle důležitosti. Jsou odvozeny optimální váhové funkce, které prokaza- telně minimalizují varianci těchto kombinovaných estimátoru. Tyto nové váhy překonávají všechny běžně užívané heuristiky a poskytují nové možnosti při výběru vhodných vzor- kovacích technik v integračních problémech. Konečně třetí přístup zahrnuje předvýpočet, který umožňuje efektivní řešení i nároč- ných simulací. Předpočítané referenční obrázky bezmračné oblohy jsou použity k vytvo-... Keywords: Computer graphics|image synthesis|rendering|light transport simulation|Monte Carlo methods; Computer graphics|image synthesis|rendering|light transport simulation|Monte Carlo methods Available in a digital repository NRGL
Pokročilé metody Monte Carlo v syntéze obrazu

Monte Carlo (MC) integration is an essential tool in many fields of science. In image synthesis, it has enabled photorealistic rendering results via physically based light trans- port simulation. ...

Vévoda, Petr; Wilkie, Alexander
Univerzita Karlova, 2023

Intervence učitele jako determinanta motivace žáků s ADHD na 2. stupni ZŠ
Cibulková, Andrea
2023 - Czech
The rigorous work brings a perspective on the education of students with ADHD in a regular elementary school. Educating this group of pupils is a challenge for teachers. A good level of knowledge of the issues of this spectrum neurodevelopmental disorder, the possibilities of pupil support and effective strategies of motivation for schoolwork is a prerequisite for the school success of a pupil with ADHD. The aim of the research was to specify the level of knowledge of teachers about the problem of ADHD and to shed light on what strategies they choose in the context of motivation for school work among this group of pupils. A mixed research design provided scope for a combination of research methods. The KADDS scale was used to identify teachers' knowledge and misconceptions about ADHD. The analysis of the research data yielded information about the average level of knowledge and helped to specify specific topics for in-service teacher education. As part of the implementation of focus groups with a lower secondary school teachers who have experience in teaching pupils with ADHD, we found that for motivation to work at school they choose mainly educational procedures and interventions recommended by school counseling facilities, which mainly consist in adjusting the organization of teaching and... Rigorózní práce přináší pohled na vzdělávání žáků s ADHD na běžné základní škole. Vzdělávání této skupiny žáků je pro učitele výzvou. Dobrá úroveň znalostí problematiky této neurovývojové poruchy, možností podpory žáka a efektivních strategií motivace ke školní práci je předpokladem školní úspěšnosti žáka s ADHD. Cílem výzkumu bylo specifikovat úroveň znalostí učitelů o problematice ADHD a osvětlit jaké strategie v kontextu motivace ke školní práci volí u této skupiny žáků. Smíšený výzkumný design poskytl prostor pro kombinaci výzkumných metod. K identifikaci znalostí a miskoncepcí o ADHD u učitelů byla využita škála KADDS. Analýza výzkumných dat přinesla informace o průměrné úrovni znalostí a pomohla specifikovat konkrétní témata dalšího vzdělávání učitelů. V rámci realizace ohniskových skupin s učiteli druhého stupně základních škol, kteří mají zkušenost s výukou žáků s ADHD, jsme zjistili, že pro motivaci ke školní práci volí především edukační postupy a intervence, které doporučí školská poradenská zařízení, spočívající zejména v úpravě organizace výuky a obsahu učiva. K identifikaci školní výkonové motivace žáků byl použit standardizovaný dotazník MV-12, který zjišťuje potřebu úspěšného výkonu a potřebu vyhnutí se neúspěchu. Z výsledků je patrné, že výkonové tendence žáků s ADHD se nijak... Keywords: edukace žáka s ADHD; znalosti a miskoncepce učitelů o ADHD; intervence a strategie k motivaci žáka; školní výkonová motivace; druhý stupeň základní školy; education of a pupil with ADHD; teachers' knowledge and misconceptions about ADHD; interventions and strategies to motivate the learner; school performance motivation; a lower secondary school Available in a digital repository NRGL
Intervence učitele jako determinanta motivace žáků s ADHD na 2. stupni ZŠ

The rigorous work brings a perspective on the education of students with ADHD in a regular elementary school. Educating this group of pupils is a challenge for teachers. A good level of knowledge of ...

Cibulková, Andrea
Univerzita Karlova, 2023

Vytváření umělých dat pro sestavování policejních fotorekognic
Dokoupil, Patrik; Peška, Ladislav
2023 - English
Eyewitness identification plays an important role during criminal proceedings and may lead to prosecution and conviction of a suspect. One of the methods of eyewitness identification is a police photo lineup when a collection of photographs is presented to the witness in order to identify the perpetrator of the crime. In the lineup, there is typically at most one photograph (typically exactly one) of the suspect and the remaining photographs are the so-called fillers, i.e. photographs of innocent people. Positive identification of the suspect by the witness may result in charge or conviction of the suspect. Assembly of the lineup is a challenging and tedious problem, because the wrong selection of the fillers may end up in a biased lineup, where the suspect will stand out from the fillers and would be easily identifiable even by a highly uncertain witness. The reason why it is tedious is due to the fact that this process is still done manually or only semi-automatically. This thesis tries to solve both issues by proposing a model that will be capable of generating synthetic data, together with an application that will allow users to obtain the fillers for a given suspect's photograph. 1 Fotorekognice hraje důležitou roli při policejním vyšetřování a může vést až ke stíhání a usvědčení podezřelé osoby. Během fotorekognice je svědkovi předložena sada fotografií a dále je tázán, jestli na některé z fotografií poznává pachatele. Tato sada fotografií typicky obsahuje nejvýše jednu fotografií podezřelého, často pak právě jednu takovou fotografii. Na ostatních fotografiích v sadě jsou pak vyobrazeny nevinné osoby, tzv. figuranti. Iden- tifikace podezřelého svědkem může vést až k obvinění a případně následnému usvědčení podezřelého. Sestavení fotorekognice je náročný a časově zdlouhavý proces, protože volba nevhod- ných figurantů může vést k určitému zkreslení a znatelně tak ovlivnit celý proces rekog- nice. Tohle zkreslení je obvykle způsobeno tím, že v případě figurantů, kteří jsou odlišní od podezřelého, dojde k situaci, kdy podezřelý bude znatelně vyčnívat a pro svědka tedy bude velmi snadné jej identifikovat. Zdlouhavost celého procesu je způsobena tím, že tvorba fotorekognice je z velké části prováděna manuálně, v lepším případě pak polo- automaticky. Tato práce se snaží řešit oba tyto problémy za pomocí navrhnutého modelu který bude schopný generovat umělé obrázky pro tvorbu fotorekognice a za pomocí aplikace, která uživateli na základě vstupního obrázku podezřelého vygeneruje vhodné... Keywords: generativní modely|policejní fotorekognice|hluboké učení|GAN|generování obrázků; GAN|generative adversarial network|police lineup|deep learning|image generation Available in a digital repository NRGL
Vytváření umělých dat pro sestavování policejních fotorekognic

Eyewitness identification plays an important role during criminal proceedings and may lead to prosecution and conviction of a suspect. One of the methods of eyewitness identification is a police photo ...

Dokoupil, Patrik; Peška, Ladislav
Univerzita Karlova, 2023

Spektroskopické studium verteporfinu v liposomech
Laubrová, Veronika; Dědic, Roman
2023 - Czech
The diploma thesis examined the photochemical properties of verteporphin in liposomes. Absorption and fluorescence spectroscopy and time-resolved detection of singlet oxygen generated by verteporphin were used. The kinetics of singlet oxygen emission were studied under conditions of varying concentrations of dissolved oxygen, the presence of heavy water, and a specific quencher - sodium azide. It was found that verteporphin in liposomes is present in two distinct groups. It was also found that verteporphin in liposomes undergoes a photochemical change, and the formation of a photoproduct was observed in absorption and fluorescence spectra. The formation of the photoproduct is reflected in the times of increase and decrease of the kinetics of singlet oxygen luminescence. It has been demonstrated that the photoproduct is formed in the presence of oxygen in the ground state by an electron transfer mechanism from the triplet state of verteporphin and the formation and subsequent reaction of a superoxide radical. V diplomové práci byly zkoumány fotochemické vlastnosti verteporfinu v liposomech. Bylo využito absorpční a fluorescenční spektroskopie a časově rozlišené detekce singletního kyslíku generovaného verteporfinem. Kinetiky emise singletního kyslíku byly zkoumány v podmínkách různé koncentrace rozpuštěného kyslíku, přítomnosti těžké vody a specifického zhášeče azidu sodného. Bylo zjištěno, že v liposomech se verteporfin nachází ve dvou odlišných skupinách. Dále bylo zjištěno, že verteporfin v liposomech prochází fotochemickou změnou, tvorba fotoproduktu byla pozorována v absorpčních i fluorescenčních spektrech. Tvorba fotoproduktu se odráží i v dobách nárůstu a poklesu kinetik luminiscence singletního kyslíku. Bylo prokázáno, že fotoprodukt vzniká za přítomnosti kyslíku v základním stavu mechanismem přenosu elektronu z tripletu verteporfinu a tvorbou a následnou reakcí superoxidového radikálu. Keywords: verteporfin|singletní kyslík|fotodynamická terapie|fotosensibilizace|fosforescence; verteporfin|singlet oxygen|photodynamic therapy|photosensitization|phosphorescence Available in a digital repository NRGL
Spektroskopické studium verteporfinu v liposomech

The diploma thesis examined the photochemical properties of verteporphin in liposomes. Absorption and fluorescence spectroscopy and time-resolved detection of singlet oxygen generated by verteporphin ...

Laubrová, Veronika; Dědic, Roman
Univerzita Karlova, 2023

Tvorba a transformace atmosférického aerosolu v mezní vrstvě
Holubová Šmejkalová, Adéla
2023 - Czech
Title: Formation and transformation of atmospheric aerosol in boundary layer Author: Mgr. Adéla Holubová Šmejkalová Institute: Institute for Environmental Studies Supervisor: Ing. Vladimír Ždímal, Dr., Institute of Chemical Process Fundamen- tals of the CAS Training workplace: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS Abstract: The experimental measurement of aerosol clusters from 1.17 nm in size was carried out from August 2016 till December 2018 at the National Atmospheric Observatory Košetice. Atmospheric conditions leading to aerosol clusters stabili- zation, fresh particles formation and particle growth were analyzed. Data of days with no new particle formation confrmed the connection between mixing layer height development and decrease of total aerosol number concentration together with lower gaseous pollutant concentrations. On the contrary, new particle for- mation process overcomes dilution of the atmosphere by increasing the number of freshly nucleated particles. Only decreasing gaseous pollutant concentrations were observed during these events. The atmospheric boundary layer was high du- ring new particle formation events that can mean enrichment of the atmosphere by other components transported by long-range transport or some transfer from the free troposphere. The measurement in... Název práce: Tvorba a transformace atmosférického aerosolu v mezní vrstvě Autor: Mgr. Adéla Holubová Šmejkalová Ústav: Ústav pro životní prostředí Vedoucí disertační práce: Ing. Vladimír Ždímal, Dr., Ústav Chemických Procesů AV ČR Školicí pracoviště: Ústav Chemických Procesů AV ČR Abstrakt: Experimentální měření počtu aerosolových klastrů od velikosti 1,17 nm probíhalo od srpna 2016 do prosince 2018 na Národní atmosférické observatoři Ko- šetice. Analyzovány byly podmínky atmosféry, které vedou ke stabilizaci klastrů, formování aerosolových částic a jejich následnému růstu. Během dní, kdy nedo- cházelo k formování částic, se projevil vliv nárůstu výšky mezní vrstvy atmosféry způsobující pokles koncentrací celkového počtu aerosolových částic i plynných po- lutantů. Naopak při událostech vzniku nových částic byl efekt zředění atmosféry překryt nárůstem počtu nových částic a byl pozorován pouze pokles koncentrací plynných polutantů. Mezní vrstva atmosféry byla během vzniku částic vyšší, což může znamenat obohacení atmosféry o další látky přenášené dálkovým transpor- tem nebo jejich přenos z volné troposféry. Měření menších velikostí částic aeroso- lového spektra pomohlo lépe specifkovat dny a podmínky atmosféry, kdy nejenže dochází ke stabilizaci klastrů, ale nově vzniklé částice i nepřerušeně rostou. Klíčová... Keywords: atmosférický aerosol; mezní vrstva; vznik a transformace částic; rozdělení velikosti částic; součinitel absorpce; součinitel rozptylu; atmospheric aerosol; boundary layer; particle formation and transformation; particle size distribution; absorption coefficient; scattering coefficient Available in a digital repository NRGL
Tvorba a transformace atmosférického aerosolu v mezní vrstvě

Title: Formation and transformation of atmospheric aerosol in boundary layer Author: Mgr. Adéla Holubová Šmejkalová Institute: Institute for Environmental Studies Supervisor: Ing. Vladimír Ždímal, ...

Holubová Šmejkalová, Adéla
Univerzita Karlova, 2023

Meze omezení základních práv a svobod v souvislosti s očkováním proti COVID-19
Studničková, Alena; Grinc, Jan
2023 - Czech
Limits of restrictions on fundamental rights and freedoms in connection with vaccination against covid-19 The thesis deals with the limits of restrictions on fundamental rights and freedoms in connection with vaccination against the covid-19 disease. Its goal is, firstly, to assess the compliance of the introduction of mandatory vaccination against covid-19 in the Czech Republic with the constitutional order, or to define the conditions that the legislation would have to meet in order to be considered constitutionally compliant, and secondly, to evaluate the legality of extraordinary measures issued for the purpose to get rid of the covid-19 epidemic. The text contains an outline of the legal regulation of compulsory vaccination in the Czech Republic, supplemented by an analysis of the relevant jurisprudence of the Constitutional Court, which is followed by a description of the regulation of the introduction of compulsory vaccination against the covid-19 disease in December 2022 and an evaluation of its constitutionality at the time of publication and at the time of completion of the work from the author's point of view. The next part is devoted to extraordinary measures related to vaccination against the covid-19 disease in the field of labour relations, education and services, where the emphasis... Meze omezení základních práv a svobod v souvislosti s očkováním proti covid-19 Práce se zabývá mezemi omezení základních práv a svobod v souvislosti s očkováním proti onemocnění covid-19. Jejím cílem je za prvé posoudit soulad zavedení povinného očkování proti covid-19 v České republice s ústavním pořádkem, případně definovat podmínky, jež by právní úprava musela splňovat, aby ji bylo možné pokládat za ústavně konformní, za druhé zhodnotit bezvadnost mimořádných opatření vydávaných za účelem likvidace epidemie. Text obsahuje nastínění právní úpravy povinného očkování v České republice doplněný o analýzu relevantní judikatury Ústavního soudu, na což navazuje popis úpravy zavedení povinného očkování proti onemocnění covid-19 v prosinci 2022 a hodnocení jeho ústavnosti v době vydání a v okamžiku dokončení práce pohledem autorky. Další část je věnována mimořádným opatřením souvisejícím s očkováním proti nemoci covid-19 v oblasti pracovněprávních vztahů, školství a služeb, kdy je kladen důraz na právní předpisy, na základě kterých docházelo k odlišnému zacházení s osobami očkovanými a neočkovanými. Práce obsahuje popis jednotlivých mimořádných opatření, analýzu otázek, které vydáním těchto opatření vznikly ve veřejném prostoru, rozbor související judikatury Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu a... Keywords: základní práva a svobody; covid-19; očkování; diskriminace; mimořádná opatření; volný pohyb osob; fundamental rights; covid-19; vaccination; discrimination; extraordinary measures; free movement of persons Available in a digital repository NRGL
Meze omezení základních práv a svobod v souvislosti s očkováním proti COVID-19

Limits of restrictions on fundamental rights and freedoms in connection with vaccination against covid-19 The thesis deals with the limits of restrictions on fundamental rights and freedoms in ...

Studničková, Alena; Grinc, Jan
Univerzita Karlova, 2023

Fenomén odpovědnosti v době postmoderní
Jirgl, Sebastian; Hogenová, Anna
2023 - Czech
The dissertation The Phenomenon of Responsibility in the Postmodern Era discusses the phenomenon of responsibility in the context of the postmodern era. The issue of responsibility is viewed here primarily from a philosophical point of view. At the same time, the dissertation attempts a partial thematic overlap, in connection with the meaning of the selected concept of responsibility, within the ethics and particularly even other related social science disciplines. In the beginning, the basic problematics is set here. This discusses the etymological point of view and responsibility is subsequently given here in the connection of the context of terms such as freedom, response or ambiguity. Furthermore, the basic relationship is presented, in the context of the phenomenon of responsibility, and responsibility is also here confronted with the present. Subsequently, the approaches and theses of an important author of the 20th century, who systematically dealt with the phenomenon of responsibility, the French author Emmanuel Levinas, are particularly emphasized. The main thesis here can be characterized as an attempt to interpret and process the concept of responsibility, especially within the context of philosophical discourse. This is done mainly against the background of the thinking of Emmanuel... Disertační práce Fenomén odpovědnosti v době postmoderní pojednává o fenoménu odpovědnosti v kontextu postmoderní epochy. Problematika odpovědnosti je zde nahlížena především z filozofické pozice. Současně se disertační práce pokouší o částečný tematický přesah, a to sice v návaznosti na význam zvoleného pojmu odpovědnosti v rámci etiky a partikulárně i dalších příbuzných společenskovědních disciplín. V úvodu je zde vytyčeno základní problémové pole. To pojednává o etymologickém hledisku a odpovědnost je zde následně dána v souvislost v kontextu pojmů jako je svoboda, odpověď nebo ambiguita. Dále je uvedena základní relace, v kontextu fenoménu odpovědnosti a odpovědnost je zde také konfrontována se současností. Následně jsou akcentovány zejména přístupy a teze významného autora 20. století, který se fenoménem odpovědnosti systematicky zabýval, francouzského myslitele Emmanuela Levinase. Hlavní tezi zde lze charakterizovat jako pokus o interpretaci a zpracování pojetí pojmu odpovědnosti, zejména v rámci filozofického diskurzu. Děje se tak především na pozadí myšlení Emmanuela Levinase, se současným důležitým odkazem k postmoderní epoše. Disertace se zaměřuje na nejdůležitější aspekty tvorby Emmanuela Levinase v kontextu zvolené problematiky a jejich přesah. Uplatňuje se zde jak synchronní, tak... Keywords: odpovědnost; Levinas; postmoderna; budoucnost; fenomén; Responsibility; Levinas; Postmodernism; Future; Phenomenon Available in a digital repository NRGL
Fenomén odpovědnosti v době postmoderní

The dissertation The Phenomenon of Responsibility in the Postmodern Era discusses the phenomenon of responsibility in the context of the postmodern era. The issue of responsibility is viewed here ...

Jirgl, Sebastian; Hogenová, Anna
Univerzita Karlova, 2023

Laserem buzené zdroje rentgenového záření pro zobrazování
Lamač, Marcel; Nejdl, Jaroslav
2023 - English
With the advent of high-power lasers in recent decades, a unique source of hard X-ray radiation has become availible. This source of collimated, broadband, femtosecond, incoherent and hard X-ray radiation is produced when a focused laser with intensity above 10^18 W/cm^2 collides with a gas target. The strong electric field of the laser pulse ionizes the gas and interacts with the plasma generating a strong plasma wake wave. This space charge separation inside the target generates longitudal electric fields of the order of 100 GV/m. This resulting electrostatic wakefield accelerates the electrons to relativistic velocities and causes them to travel in oscillatory motion behind the laser pulse, producing hard and collimated X-ray radiation. This thesis is focused on a theoretical evaluation and an experimental design of this laser-plasma X-ray source. Furthermore, we consider the source's unique properties for novel imaging applications. Díky příchodu vysoko-intenzitních laserů v posledních dekádách je k dispozici nový zdroj tvrdého rentgenového záření. Tento zdroj kolimovaného, širokopásmového, ultrakrátkého a prostorově koherentního rentgenového záření je produkován když vstoupí laserový puls s intenzitou nad 10^18 W/cm^2 v ohnisku do plynného terče. Silné elektrické pole laseru ionizuje plyn a interaguje se vzniklým plazmatem, čímž excituje silnou brázdovou vlnu v plazmatu. Takto vzniklé rozložení náboje v terči generuje podélné elektrické pole v řádu 100 GV/m. Vzniklé elektrostatické brázdové pole urychluje elektrony na relativistické rychlosti a způsobuje, že oscilují za laserovým pulsem, což produkuje kolimované rentgenové záření. Tato práce je zaměřena na teoretické vyhodnocení a experimentální design tohoto laser-plazmového rentgenového zdroje. Dále diskutujeme unikátní vlastnosti zdroje vhodné pro moderní aplikace v zobrazování. Keywords: Laser; plazma; rentgenové záření; radiografie; zobrazení s fázovým kontrastem; Laser; plasma; X-rays; radiography; phase-contrast imaging Available in a digital repository NRGL
Laserem buzené zdroje rentgenového záření pro zobrazování

With the advent of high-power lasers in recent decades, a unique source of hard X-ray radiation has become availible. This source of collimated, broadband, femtosecond, incoherent and hard X-ray ...

Lamač, Marcel; Nejdl, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2023

Vliv romantických komedií na vnímání vztahů mladými dospělými
Koníčková, Veronika; Kruml, Milan; Bednařík, Petr
2023 - Czech
The diploma thesis "Influence of romantic comedies on young adults' perception of relationships" focuses on the effect of the consumption of romantic comedies. The goal of the thesis is to whether a correlation exists between the consumption of romantic comedies and young adults' attitudes towards romantic relationships, including their opinions, ideas, expectations, and relationship behavior. The theoretical section introduces romantic comedies as a movie genre. It presents the history of the genre, key practices and approaches, and typical characteristics. The work further describes how audio-visual media can potentially influence the audience, presents major theoretic approaches to audience research, and summarizes current knowledge and results in the field of the influence of romantic comedies. The following practical section shows the process and results of the research, which was done using a mixed approach including mainly interviews with young adults. In contrast to previous research, this work emphasized a gender-equal research sample to describe the influence on men as well, even though they are not the primary target group. The interviews focused on different aspects of romantic comedies' consumption, respondents' attitudes toward real romantic relationships, their belief in romantic... Diplomová práce Vliv romantických komedií na vnímání vztahů mladými dospělými se věnuje výzkumu vlivu konzumace romantických komedií. Práce má za cíl odhalit potenciální souvislosti mezi sledováním žánru romantických komedií a postoje mladých dospělých k romantickým vztahům, respektive k jejich názorům, představám a očekáváním, a případně i jejich chování v reálných vztazích. Teoretická část práce představuje romantické komedie jako filmový žánr včetně jeho historie, klíčových postupů a charakteristických rysů. Následně práce líčí možné vlivy audiovizuálních médií na diváky, popisuje klíčové teorie pro zkoumání vlivu obsahu na publikum a shrnuje dosavadní poznatky v oblasti výzkumu vlivu romantických filmů na své diváky. Následná praktická část ukazuje průběh a výsledky spíšeného výzkumu, jehož ústřední formou byl hloubkový rozhovor s respondenty - zástupci skupiny mladých dospělých. Oproti předešlým zkoumáním se tato diplomová práce zaměřila na genderově vyrovnaný vzorek, aby byl popsán také vliv romantických filmů na mužské publikum, přestože nejsou primární cílovou skupinou tohoto žánru. V rámci výzkumu jsou zkoumány aspekty konzumace romantických komedií, přístup respondentů k reálným romantickým vztahům, víra v romantické mýty a vnímání určitého chování protagonistů v romantických komediích.... Keywords: romantické komedie; romantické filmy; mladí dospělí; vnímání vztahů; romantické vztahy; výzkum publika; romantic comedies; romantic movies; young adults; perception of relationships; romantic relationship; audience research Available in a digital repository NRGL
Vliv romantických komedií na vnímání vztahů mladými dospělými

The diploma thesis "Influence of romantic comedies on young adults' perception of relationships" focuses on the effect of the consumption of romantic comedies. The goal of the thesis is to whether a ...

Koníčková, Veronika; Kruml, Milan; Bednařík, Petr
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases