Number of found documents: 1879
Published from to

Strukturní defekty v II-VI polovodičích
Šedivý, Lukáš; Belas, Eduard
2022 - English
Title: Structural defects in II-VI semiconductors Author: Lukáš Šedivý Department: Institute of Physics of Charles University Supervisor: Doc. Ing. Eduard Belas, CSc., Institute of Physics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University Abstract: The single crystalline CdTe doped by chlorine is an excellent material for man- ufacturing x-ray and gamma-ray room-temperature semiconductor detectors thanks to the large linear attenuation coefficient, the possibility to make it high-resistive at the room temperature, and good electron mobility and the lifetime. This thesis aimed to examine the effect of annealing in well-defined ambient component pressure, Cd or Te, on the crys- tal's defect structure. The first experimental is devoted to eliminating the second phase defects - inclusions - present in CdTe : Cl, which significantly decay the crystal quality and detection performance. The following experimental parts are focused on the detailed inves- tigation of the point defect structure of CdTe : Cl. The annealing interval bisection method for reaching high resistivity material is introduced. The equilibrium defect structure is in- vestigated using the in-situ high-temperature Hall effect measurements. The results are interpreted through an advanced model of the defect structure considering also dissocia-... Název práce: Strukturní defekty v II-VI polovodičích Autor: Lukáš Šedivý Department: Fyzikální ústav Univerzity Karlovy Školitel: Doc. Ing. Eduard Belas, CSc., Fyzikální ústav Univerzity Karlovy, Matematicko- fyzikální fakulta, Univerzita Karlova Abstrakt : Chlórem dopovaný mono-krystal Teluridu kademnatého CdTe je perspektivní materiál pro výrobu nechlazených detektorů vysokoenergetického záření především pro jeho vysoký absorpční koeficient, vysoký odpor za pokojové teploty, dobrou elektron/děrovou pohyblivost a příznivý µτ produkt. Cílem této práce je zmapovat vliv systematického žíhání v parách Cd a Te na výslednou defektní strukturu krystalu. Přičemž první experi- mentální kapitola je věnována metodice odstranění inkluzí běžně přítomných v CdTe : Cl, které významně limitují detekční schopnosti materiálu. Následující experimentální kapitoly jsou zasvěceny výzkumu bodových defektu v CdTe : Cl. V práci je představena metoda půlení intervalu, která umožňuje nastolit/znovunastolit vysokoodporový stav krystalu. Vliv bodových defektu v termodynamické rovnováze na galvanomagnetické charakteristiky krystalu je studován pomocí in-situ měření Hallova jevu za vysokých teplot. Změřená ex- perimentální data... Keywords: CdTe; CdZnTe|defekty|žíhání|Hallův jev|difúze; CdTe; CdZnTe|Defects|Annealing|Hall effect|Diffusion Available in a digital repository NRGL
Strukturní defekty v II-VI polovodičích

Title: Structural defects in II-VI semiconductors Author: Lukáš Šedivý Department: Institute of Physics of Charles University Supervisor: Doc. Ing. Eduard Belas, CSc., Institute of Physics, Faculty of ...

Šedivý, Lukáš; Belas, Eduard
Univerzita Karlova, 2022

Reakce vybraných říčních systémů Českého masivu na tektonické vlivy během pozdního kenozoika.
Flašar, Jan
2022 - English
Despite its intraplate tectonic setting, the Bohemian Massif underwent relatively intense tectonic activity during the Cenozoic. This activity has significantly formed the terrain morphology and river geometry, which can easily be observed from the present status of the streams and relief. Although the effect of tectonics and climate on the terrain morphology has been already researched in previous studies, the effect on the geometry of the river systems has not been surveyed complexly. The author's previous master thesis found two remarkable areas within the Bohemian Massif, where the effect of climate and tectonics on the river system geometry and its changes is very probable - the area of western Bohemia along the Mariánské Lázně Fault and the area of the Novohradské hory Mountains and their foothills. The focus of this thesis is to study the mutual interactions between the tectonic activity and the geometry of selected river systems in the Bohemian Massif. The goal is not only to prove the connection but also to test and evaluate the set of methods that can be useful for localizing those places with recent tectonic activity and which can be applied in similar areas in the future. Both areas - along the Mariánské Lázně Fault and in the Novohradské hory Mts. and their foothills - were surveyed by... Přesto, že je Český masiv vnitrodeskovým územím, v průběhu pozdního kenozoika se na jeho území vyskytovala relativně intenzivní tektonická aktivita. Tyto procesy významně utvářely jak morfologii terénu, tak geometrii vodních toků, což můžeme v dnešní krajině snadno pozorovat. Zatímco vliv tektoniky a klimatu na utváření morfologie terénu byl studován a popisován už mnohokrát, vliv na geometrii říčních systémů nebyl dosud komplexně zkoumán. Předchozí autorovy výzkumy v rámci diplomové práce lokalizovaly dvě perspektivní oblasti v Českém masivu - okolí mariánskolázeňského zlomu v západních Čechách a Novohradské hory a jejich podhůří v jižních Čechách. V těchto oblastech je vliv tektonických pohybů a klimatu na změny geometrie vodních toků velmi pravděpodobný, a proto jsou tyto oblasti vhodným prostředím pro výzkum takových interakcí. Tato práce je zaměřena na studium vzájemných interakcí mezi tektonickou aktivitou a geometrií (změnami geometrie) vybraných říčních systémů v Českém masivu. Cílem není pouze prokázat souvislost a vliv tektoniky na říční systémy, ale také testovat a vyhodnotit použitý soubor metod, které mohou být vhodné pro nalezení lokalit s recentní tektonickou aktivitou a které jsou použitelné v budoucnu i v jiných podobných územích. Obě oblasti - podél mariánskolázeňského zlomu a v... Keywords: říční systémy; neotektonika; kvartér; Pliocén; Český masiv; fluvial systems; neotectonics; Quaternary; Pliocene; Bohemian Massif Available in a digital repository NRGL
Reakce vybraných říčních systémů Českého masivu na tektonické vlivy během pozdního kenozoika.

Despite its intraplate tectonic setting, the Bohemian Massif underwent relatively intense tectonic activity during the Cenozoic. This activity has significantly formed the terrain morphology and river ...

Flašar, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Charakterizace RPG1, velké podjednotky kvasinek S. cerevisiae iniciačního translačního faktoru 3 (elF3)
Valášek, Leoš
2022 - English
Characterization of RPG1, the Large Subunit of the Yeast S. cerevisiae Initiation Translation Factor 3 (elF3). Dissertation for the attainment of the academic degree Doctor of Natural Sciences at the Formal and Natural Sciences Faculty of the University of Vienna submitted by Mag. Leoš Valášek Vienna, September 1998 ABSTRACT Eukaryotic initiation factor 3 (eIF3) consists of at least eight subunits and plays a key role in the formation of the 43S preinitiation complex by dissociating 40S and 60S ribosomal subunits, stabilizing the ternary complex and promoting mRNA binding to 40S ribosomal subunits. The product of the S. cerevisiae RPG1 gene has been described to encode a protein required for passage through the G1 phase of the cell cycle and to exhibit significant sequence similarity to the largest subunit ofhuman eIF3. Here I show that under non-denaturing conditions, Rpg1p copurifies with a known yeast eIF3 subunit, Prt1p. An anti-Rpg1p antibody co-immunoprecipitates Prt1p, and an antibody directed against the Myc-tag of a tagged version of Prt1p co- immunoprecipitates Rpg1p demonstrating that both proteins are present in the same complex. The integrity of this complex is not influenced by the increased temperature in the background of a rpg1-1 temperature sensitive mutant strain. A cell-free translation... Charakterizace RPG1, velké podjednotky kvasinek S. cerevisiae iniciačního translačního faktoru 3 (elF3). Disertační práce pro získání akademického titulu Doktor přírodních věd na Fakulta formálních a přírodních věd Vídeňské univerzity předložil Mag. Leoš Valášek Vídeň, září 1998 ABSTRAKT Eukaryotický iniciační faktor 3 (eIF3) se skládá z nejméně osmi podjednotek a hraje klíčovou roli při tvorbě preiniciačního komplexu 43S tím, že disociuje ribozomální podjednotky 40S a 60S, stabilizuje ternární komplex a podporuje vazbu mRNA na ribozomální podjednotky 40S. Bylo popsáno, že produkt genu RPG1 S. cerevisiae kóduje protein potřebný pro průchod fází G1 buněčného cyklu a vykazuje významnou sekvenční podobnost s největší podjednotkou lidského eIF3. Zde ukazuji, že za nedenaturačních podmínek Rpg1p ko-purifikuje se známou kvasinkovou podjednotkou eIF3, Prt1p. Protilátka proti Rpg1p ko-imunoprecipituje Prt1p a protilátka namířená proti Myc-značce označené verze Prt1p ko-imunoprecipituje Rpg1p, což dokazuje, že oba proteiny jsou přítomny ve stejném komplexu. Integrita tohoto komplexu není ovlivněna zvýšenou teplotou na pozadí teplotně citlivého mutantního kmene rpg1-1. Bezbuněčný translační systém odvozený z tohoto teplotně citlivého mutantního kmene rpg1-1 se inkubací při 37 řC inaktivuje a jeho aktivitu lze obnovit... Available in a digital repository NRGL
Charakterizace RPG1, velké podjednotky kvasinek S. cerevisiae iniciačního translačního faktoru 3 (elF3)

Characterization of RPG1, the Large Subunit of the Yeast S. cerevisiae Initiation Translation Factor 3 (elF3). Dissertation for the attainment of the academic degree Doctor of Natural Sciences at the ...

Valášek, Leoš
Univerzita Karlova, 2022

Objemy jednotkových koulí Lorentzových prostorů
Doležalová, Anna; Vybíral, Jan
2022 - English
This thesis studies the volume of the unit ball of finite-dimensional Lorentz sequence spaces p,q n . Lorentz spaces are a generalisation of Lebesgue spaces with a quasinorm described by two parameters 0 < p, q ≤ ∞. The volume of the unit ball Bp,q n of a general finite-dimensional Lorentz space was so far an unknown quantity, even though for the Lebesgue spaces it has been well-known for many years. We present the explicit formula for Vol(Bp,∞ n ) and Vol(Bp,1 n ). We also describe the asymptotic behaviour of the n-th root of Vol(Bp,q n ) with respect to the dimension n and show that [Vol(Bp,q n )]1/n ≈ n−1/p for all 0 < p < ∞, 0 < q ≤ ∞. Furthermore, we study the ratio of Vol(Bp,∞ n ) and Vol(Bp n). We conclude by examining the decay of entropy numbers of embeddings of the Lorentz spaces. Tato práce se zabývá objemem jednotkové koule v konečnědimenzionálních Lorentzových prosto- rech p,q n . Lorentzovy prostory jsou zobecnění Lebesguových prostorů s kvazinormou popsanou dvěma parametry 0 < p, q ≤ ∞. Pro objem jednotkové koule v konečnědimenzionálním Lorentzově prostoru doposud neexistoval žádný vzorec, přestože pro Lebesguovy prostory je tato formule známá již mnoho let. Předkládáme explicitní vzorec pro Vol(Bp,∞ n ) a Vol(Bp,1 n ). Popisujeme také asymptotické chování n-té odmocniny Vol(Bp,q n ) vzhledem k dimenzi n a dokazujeme, že [Vol(Bp,q n )]1/n ≈ n−1/p pro všechna 0 < p < ∞, 0 < q ≤ ∞. Dále zkoumáme podíl Vol(Bp,∞ n ) a Vol(Bp n). V závěrečné části se věnujeme poklesu čísel entropie pro vnoření Lorentzových prostorů. Keywords: Konečnědimenzionální tělesa; čísla entropie; interpolace; odhady objemů; Lorentzovy prostory; Finite-dimensional bodies; entropy numbers; interpolation; volume estimates; Lorentz spaces Available in a digital repository NRGL
Objemy jednotkových koulí Lorentzových prostorů

This thesis studies the volume of the unit ball of finite-dimensional Lorentz sequence spaces p,q n . Lorentz spaces are a generalisation of Lebesgue spaces with a quasinorm described by two ...

Doležalová, Anna; Vybíral, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Syntéza nových 5,6-disubstituovaných derivátů uracilu jako potenciálních léčiv
Vu, Lien Phuong; Kučerová, Marta; Zimčík, Petr
2022 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Vu Lien Phuong Supervisors: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. Tanja Bruun, M.Sc. (Pharm.) Prof. Jari Yli-Kauhaluoma Title of diploma thesis: Synthesis of novel 5,6-disubstituted derivatives of uracil as potential drugs In this thesis, uracil was used as the core structure given its many biological activities that were reported such as antitumor, antiviral, antibiotic, hypoglycemic, diuretic and many others. The work was focused on the preparation of new 5,6- disubstituted uracil derivatives as potential biologically active agents. 2,4,6-Trichloropyrimidine was used for the preparation of 6-chlorouracil that was condensed with phenols or anilines to give the respective 6-phenoxyuracils and 6- phenylaminouracils. These intermediates were then modified in position 5 to give the final products. For this very challenging last step, various alkylating and acylating agents were used, e.g. Vilsmeier reagent, alkylchlorides, chloroacetyl chloride, ethyl chlorooxoacetate and ethyl bromoacetate. In the end, ethyl bromoacetate gave the most promising results affording four novel 5,6-disubstituted uracil derivatives. During the experimental work it was found that pH of water used... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Vu Lien Phuong Školitelé: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. Tanja Bruun, M.Sc. (Pharm.) Prof. Jari Yli-Kauhaluoma Název diplomové práce: Synthesis of novel 5,6-disubstituted derivatives of uracil as potential drugs (Syntéza nových 5,6-disubstituovaných derivátů uracilu jako potenciálních léčiv) V této diplomové práci je uracil použit jako základní struktura především kvůli svým mnoha popsaným biologickým aktivitám jako je aktivita protinádorová, antivirová, antibiotická, hypoglykemická, diuretická a další. Hlavním cílem bylo připravit nové 5,6- disubstituované deriváty uracilu jako potenciální biologicky aktivní látky. 2,4,6-Trichlorpyrimidin byl použit k přípravě 6-chloruracilu, který byl kondenzován s fenoly nebo aniliny za vzniku příslušných 6-fenoxyuracilů a 6- phenylaminouracilů. Tyto meziprodukty pak byly použity k substituci v poloze 5 za účelem získání konečných produktů. Pro tento poslední - velmi obtížný krok byla použita různá alkylační a acylační činidla jako např. Vilsmeierovo činidlo, alkylchloridy, chloracetylchlorid, ethyl- chloroxoacetát a ethyl-bromacetát. Ethyl-bromacetát byl nejefektivnější a byly z něj připraveny čtyři nové 5,6- disubstituované deriváty uracilu.... Available in a digital repository NRGL
Syntéza nových 5,6-disubstituovaných derivátů uracilu jako potenciálních léčiv

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Vu Lien Phuong Supervisors: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. Tanja ...

Vu, Lien Phuong; Kučerová, Marta; Zimčík, Petr
Univerzita Karlova, 2022

Syntéza analogů aerothioninu jako potenciálních antimykobakteriálních sloučenin
Šimovičová, Martina; Zitko, Jan; Zimčík, Petr
2022 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Author: Martina Šimovičová Supervisors: Assoc. Prof. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.; Adjunct Prof. Paula Kiuru, Ph.D. Title of diploma thesis: Synthesis of aerothionin analogs as potential antimycobacterial agents Key words: antimycobacterial; tuberculosis; synthesis; aerothionin; bromotyrosines Drugs currently used for the treatment of tuberculosis are the result of studies carried out 50 or 60 years ago. With the constantly growing bacterial resistance to these pharmaceuticals grows also the importance of research for new antimycobacterially active compounds. The marine environment undoubtedly holds an enormous potential for discovering new leads for the development of antitubercular agents. One of these leads is a spirocyclic compound called aerothionin (1), which was found to be active against multidrug-resistant strains of Mycobacterium tuberculosis, as well as three non-tuberculosis mycobacteria (Figure 1). In addition, several spirocyclic structures (not only from marine origin) were discovered to affect on the M. tuberculosis in recent years, making this structure segment attractive for antitubercular research. Figure 1: Aerothionin (1) and general structure of the... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej chémie a farmeceutickej analýzy Riešiteľ: Martina Šimovičová Vedúci diplomovej práce: doc. PharmDr. Jan Zitko, PhD.; Adjunct Prof. Paula Kiuru, Ph.D Názov diplomovej práce: Syntéza analógov aerothionínu ako potenciálnych antimykobakteriálnych zlúčenín Kľúčové slová: antimykobakteriálny, tuberkulóza, syntéza, aerothionín, bromotyrozíny Liečivá súčasne používané na liečbu tuberkulózy sú výsledkom štúdií uskutočnených pred 50 alebo 60 rokmi. So stále narastajúcim problémom rezistencie baktérií na súčasne používané liečivá rastie i význam výskumu zaoberajúceho sa hľadaním nových antimykobakteriálne účinných látok. Morské prostredie má nepochybne obrovský potenciál pre objav nových vedúcich štruktúr pre vývoj antituberkulotických zlúčenín. Jednou z týchto vedúcich štruktúr je spirocyklická zlúčenina aerothionín (1), u ktorej bola zistená aktivita proti multirezistentným kmeňom Mycobacterium tuberculosis, spolu s troma netuberkulotickými mykobaktériami (Obrázok 1). Navyše, v posledných rokoch sa u viacerých spirocyklických zlúčenín zistilo, že pôsobia na M. tuberculosis, čo robí tento štruktúrny segment atraktívny pre antituberkulotický výskum. Obrázok 1: Aerothionín (1) a všeobecná štruktúra produktov. Nadväzujúc na tieto... Keywords: aerothionin; antimykobakteriální; bromotyrosiny; syntéza; tuberkulóza; aerothionin; antimycobacterial; bromotyrosines; synthesis; tuberculosis Available in a digital repository NRGL
Syntéza analogů aerothioninu jako potenciálních antimykobakteriálních sloučenin

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Author: Martina Šimovičová Supervisors: Assoc. Prof. PharmDr. Jan Zitko, ...

Šimovičová, Martina; Zitko, Jan; Zimčík, Petr
Univerzita Karlova, 2022

Nabité částice v prostoročasech s elektromagnetickým polem
Veselý, Jiří; Žofka, Martin
2022 - English
The subject of study of this thesis is the Kerr-Newman-(anti-)de Sitter space- time, a rotating and charged exact black-hole solution of the Einstein-Maxwell equations with a non-zero cosmological constant. In the first part of the thesis we examine admissible extremal configurations, present the corresponding Penrose diagrams, and investigate the effects of frame-dragging. In the second part, we follow the motion of charged particles via the Lagrangian formalism, focusing on the equatorial plane and the axis where we arrived at some analytic results con- cerning the trajectories. Static particles, effective potentials and - in the case of the equatorial plane - stationary circular orbits are examined. We also perform numerical simulations of particle motion to be able to check our analytic results and also to foster our intuition regarding the behaviour of the test particles. The last part concerns quantum tunnelling of particles through the space-time's hori- zons, specifically the null geodesic method. The main goal of these computations is to obtain horizon temperatures, in which we succeed up to a constant multi- plicative factor. We discuss various pitfalls of the method and stake out a possible approach when applying it to the extreme horizons present in KN(a)dS. 1 Předmětem studia této práce je Kerrův-Newmanův-(anti-)de Sitterův prostoro- čas, rotující a nabité přesné černoděrové řešení Einsteinových-Maxwellových rov- nic s nenulovou kosmologickou konstantou. V první části práce zkoumáme přípust- né extrémní konfigurace, uvádíme příslušné Penroseovy diagramy a zabýváme se důsledky strhávání souřadných systémů. Ve druhé části práce sledujeme po- hyb nabitých částic pomocí lagrangeovského formalismu. Soustřed'ujeme se na rovníkovou rovinu a na osu, kde jsme dospěli k analytickým výsledkům týkajícím se trajektorií. Zkoumáme statické částice, efektivní potenciály a - v případě rovníkové roviny - i stacionární kruhové orbity. Provádíme i numerické simulace pohybu, abychom mohli zkontrolovat své analytické výsledky a také si vypěstovali lepší intuici ohledně chování testovacích částic. Poslední část práce se zabývá kvantovým tunelováním částic skrz horizonty ve zkoumaném prostoročase, kon- krétně metodou nulových geodetik. Hlavním cílem těchto výpočtů je zjištění tep- loty horizontů, což se nám až na multiplikativní faktor daří. Diskutujeme různá úskalí metody a vytyčujeme možný postup při její aplikaci na extrémní horizonty v KN(a)dS... Keywords: elektrogeodetiky; Kerr-Newman-(anti-)de Sitter; extrémní černé díry; geodetická struktura; černoděrové horizonty; kvantové tunelování; Hawkingovo záření; teplota horizontu; electrogeodesics; Kerr-Newman-(anti-)de Sitter; extreme black holes; geodetic structure; black hole horizons; quantum tunnelling; Hawking radiation; horizon temperature Available in a digital repository NRGL
Nabité částice v prostoročasech s elektromagnetickým polem

The subject of study of this thesis is the Kerr-Newman-(anti-)de Sitter space- time, a rotating and charged exact black-hole solution of the Einstein-Maxwell equations with a non-zero cosmological ...

Veselý, Jiří; Žofka, Martin
Univerzita Karlova, 2022

Studium struktury a interakcí nukleových kyselin pomocí rezonančního Ramanova rozptylu
Klener, Jakub; Štěpánek, Josef
2022 - English
Despite the decades of intensive research, nucleic acids represent still a permanent object of structural studies. Within the framework of the doctoral work, the apparatus for measurement of UV excited resonance Raman spectra (UV RRS) was built up and optimized. A realistic and complex interpretation table was prepared based on analysis of published data and extensive series of UV RRS measurements on NA model structures, mononucleotides, and polynucleotides. The established methodology was verified when applied in several structural studies of nucleic acids, mainly the study of the influence of magnesium ions on the equilibrium between duplexes and triplexes formed by PolyA and PolyU homopolynucleotides, a study of temperature-induced structural changes in DNA double helix and DNA hairpin, and investigation of slow structural transitions of guanine quadruplexes induced by the presence of potassium ions. The results of the test measurements and the above-mentioned studies have shown that the created methodology for studying UV RRS of nucleic acids brings most of the expected benefits of the resonance excitation: the possibility of Raman scattering measurements at the same concentrations as in the case of UV absorption, high sensitivity to fine temperature-induced structural changes and good interpretability... Navzdory desetiletím intenzivního výzkumu jsou nukleové kyseliny (NK) stále před- mětem strukturních studií. V průběhu této doktorské práce byl postaven a optimalizován přístroj na měření rezonančních Ramanových spekter buzených v UV oblasti (UV RRS). Na základě analýzy publikovaných dat a rozsáhlého souboru měření UV RRS modelových struktur NK, mononukleotidů a plynukleotidů, byla vytvořena komplexní interpretační tabulka. Navržená metodologie byla ověřena nasazením v několika strukturních studiích nukleových kyselin, především při studiu vlivu hořečnatých iontů na chemickou rovnováhu mezi duplexy a triplexy tvořenými PolyA a PolyU homopolynukleotidy, studiu teplotně indukovaných strukturních změn u DNA dvoušroubovice a DNA vlásenek a výzkumu po- malého konformačního přechodu guaninového kvadruplexu kontrolovaného přítomností draselných iontů. Výsledky ověřovacích měření a výše zmíněných studií prokázaly že na- vržená metodologie pro studium UV RRS NK umožňuje využití většiny předností rezo- nančního buzení: možnosti měření Ramanova rozptylu při stejných koncentracích jako pro měření UV absorpce, velké citlivosti na drobné strukturní změny způsobené změnou teploty a dobré interpretovatelnosti naměřených spekter. 1 Keywords: nukleové kyseliny|UV RRS|PCA|UV Ramanův spektrometr|RRS markery; nucleic acids|UV RRS|PCA|UV Raman spectrometer|RRS markers Available in a digital repository NRGL
Studium struktury a interakcí nukleových kyselin pomocí rezonančního Ramanova rozptylu

Despite the decades of intensive research, nucleic acids represent still a permanent object of structural studies. Within the framework of the doctoral work, the apparatus for measurement of UV ...

Klener, Jakub; Štěpánek, Josef
Univerzita Karlova, 2022

Neobvyklé chování Ce a Yb sloučenin vyvolané působením extrémního tlaku
Král, Petr; Prchal, Jiří
2022 - English
Keywords: vzácnozeminné sloučeniny; Ce2Pd2In; magnetický stav; hydrostatický tlak; jednoosý tlak; rare-earth intermetallics; Ce2Pd2In; magnetic state; hydrostatic pressure; uniaxial pressure Available in a digital repository NRGL
Neobvyklé chování Ce a Yb sloučenin vyvolané působením extrémního tlaku

Král, Petr; Prchal, Jiří
Univerzita Karlova, 2022

Multi-agentní hledání cest
Švancara, Jiří; Barták, Roman
2022 - English
Multi-Agent Path Finding (MAPF) is the task to find efficient collision-free paths for a fixed set of agents. Each agent moves from its initial location to its desired destination in a shared environment represented by a graph. The classical definition of MAPF is very simple and usually does not reflect the real world accurately. In this thesis, we try to add several attributes to the MAPF definition so that we overcome this shortcoming. This is done in several steps. First, we present an approach on how to model and solve MAPF via reduction to Boolean satisfiability using Picat programming language. This provides us with a useful model that can be easily modified to accommodate additional constraints. Secondly, we modify MAPF to portray a more realistic world. Specifically, we allow new agents to enter the shared environment during the execution of the found plan, and we relax the requirement on the homogeneousness of the shared environment. Lastly, we experimentally verify the applicability of the novel models on real robots in comparison with the classical MAPF setting. Zadáním multi-agentního hledání cest (MAPF z anglického multi-agent path finding) je nalézt nekonfliktní cesty pro neměnnou skupinu agentů, kteří se pohybují ve sdíleném prostředí. Každý z agentů je definován svojí výchozí a cílovou polohou. Tato běžná definice MAPF je velice jednoduchá a často nezohledňuje všechny parametry reálného světa, které je potřeba vyřešit, aby byl problém prakticky aplikovatelný. V této práci se snažíme tento nedostatek odstranit tím, že definici rozšíříme o několik parametrů. Toho dosáhneme v několika krocích. Nejprve představíme přístup k řešení MAPF pomocí převodu na splnitelnost Booleovských formulí. Tento přístup modelujeme v programovacím jazyce Picat, který nám poskytuje snadno upravitelný model, do kterého lze přidávat nové podmínky a omezení. Toho využijeme v dalším kroku, kdy upravíme původní zadání MAPF. Zaprvé povolíme, aby do sdíleného prostředí vstupovali noví agenti během exekuce již nalezeného plánu. Zadruhé relaxujeme požadavek na homogenitu sdíleného prostředí, které je běžně reprezentováno neohodnoceným grafem. V poslední části práce provedeme experimentální studii na skutečných robotech, abychom ověřili, že přidané atributy skutečně modelují situaci lépe než klasická definice. Keywords: Multi-agentní hledání cest; Splnitelnost; Prohledávání stavového prostoru; Reální roboti; Multi-agent Path Finding; Satisfiability; State Search; Real Robots Available in a digital repository NRGL
Multi-agentní hledání cest

Multi-Agent Path Finding (MAPF) is the task to find efficient collision-free paths for a fixed set of agents. Each agent moves from its initial location to its desired destination in a shared ...

Švancara, Jiří; Barták, Roman
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases