Number of found documents: 12686
Published from to

Zastoupení v občanském soudním řízení
Kodetová, Kristýna; Frintová, Dita; Dvořák, Bohumil
2022 - Czech
Representation in civil proceedings Abstract The thesis deals with legal regulation of representation in civil proceedings. The text analyses this traditional legal construct, evaluates legal regulation currently in effect as well as legal regulation indicated in the new Civil Procedure Code proposal, and presents de lege ferenda proposals. The thesis begins with an introduction, in five chapters it deals with general questions related to representation, representation based on Act, representation based on the power of attorney, representation on the basis of the court decision, obligatory representation by an attorney, and ends with a conclusion. The chapter on general questions related to representation covers the meaning of representation, providing evidence of the right to represent a party to proceedings and conflict of interests. The chapter on representation based on Act is divided into two sub-chapters: representation based on Act in order to remedy a lack of procedural conditions and representation based on Act in order to protect a party to proceedings. Thoughts on the definition of capacity to take part in proceedings are included in this chapter. The chapter on representation based on the power of attorney outlines analysis of the right to choose a representative, the power of attorney as... Zastoupení v občanském soudním řízení Abstrakt Rigorózní práce se zabývá právní úpravou zastoupení v občanském soudním řízení. Text rozebírá tento tradiční právní institut, hodnotí současnou právní úpravu i právní úpravu navrhovanou ve věcném záměru civilního řádu soudního a předkládá návrhy de lege ferenda. Práce začíná úvodem, dále se v pěti kapitolách zabývá obecnými otázkami zastoupení, zastoupením na základě zákona, zastoupením na základě plné moci, zastoupením na základě rozhodnutí soudu, advokátním přímusem a končí závěrem. Kapitola o obecných otázkách zastoupení zahrnuje význam zastoupení, problematiku doložení oprávnění zastupovat účastníka a střet zájmů. Kapitola zastoupení na základě zákona je rozdělena do dvou podtémat, a to zákonné zastoupení k odstranění nedostatku podmínky řízení a zákonné zastoupení k ochraně účastníka řízení. Součástí této kapitoly je úvaha nad vymezením procesní způsobilosti. V kapitole zastoupení na základě plné moci je řešeno právo zvolit si zmocněnce a rozebrána plná moc jakožto průkaz existence zástupčího oprávnění a dále jsou analyzována specifika zastoupení jednotlivými subjekty, konkrétně zastoupení advokátem, notářem, patentovým zástupcem, právnickými osobami vyjmenovanými v OSŘ a obecným zmocněncem. Práce upozorňuje na aktuální problematiku zastoupení právnickou... Keywords: zastoupení; zástupce; občanské soudní řízení; representation; legal representative; civil proceedings Available in a digital repository NRGL
Zastoupení v občanském soudním řízení

Representation in civil proceedings Abstract The thesis deals with legal regulation of representation in civil proceedings. The text analyses this traditional legal construct, evaluates legal ...

Kodetová, Kristýna; Frintová, Dita; Dvořák, Bohumil
Univerzita Karlova, 2022

Činnost kolektivu třídy při poznávání matematiky (Studie o edukačním stylu VOBS)
Peclinovská, Sylva
2022 - Czech
The dissertation describes qualitative research undertaken to study the discovery process in a class at the individual, group and whole class levels. This process is demonstrated on the case of discovering the parity of number zero (odd or even) in two class discussions. These discussions took place in a class of fourth year pupils at primary school, taught by the author in a constructivist way, within a one month period of each other. The research database contains also audio and video recordings, written work of the observed pupils, the author's teaching diary and it is analyzed and compared with literature. The methodology focuses on classifying the broad spectrum of pupils' responses and thinking processes not only in relation to the selected problem but also to related problems. Some of the described events are commented on with recommendations how to handle the didactic situations that occurred or compared with hypothetical situations typical for transmissive teaching. The main results of this work fall in the cognitive, metacognitive and social area are summarized into seventeen points that highlight the importance of discussion for the complexity of pupils' knowledge, for the enriching and refining their ideas, increasing their autonomy and ability to cooperate. Práce pojednává o kvalitativním výzkumu. Cílem výzkumu je na konkrétním příkladu řešení problému sudosti nuly poznávat objevitelský proces třídy z hlediska jednotlivců, skupin i celého kolektivu v rozvinuté třídní diskuzi. Jádrem výzkumu jsou dva pořízené záznamy na sebe navazujících diskuzí, které proběhly v časovém odstupu přibližně jednoho měsíce a které se odehrály v jedné třídě ve 4. ročníku na 1. stupni základní školy vyučovaném konstruktivisticky. Uvedená výzkumná databáze je doplňována písemnými pracemi sledovaných žáků, audiozáznamy, videozáznamy a pedagogickým deníkem autorky vedeným po dobu čtyř let. Dále jsou využívány jak osobní zkušenosti autorky, tak převzaté zkušenosti z odborné literatury. Výchozí metodologická pozice je dána klasifikací širokého spektra žákovských výpovědí a myšlenek týkajících se sudosti nuly a jevů příbuzných. Některé komentované jevy jsou doplňovány doporučeními a návrhy úloh jak vzniklé didaktické situace řešit, nebo případně porovnávány s hypotetickými situacemi typickými pro transmisivně vedené vyučování. Hlavní výsledky práce se týkají oblasti kognitivní, metakognitivní a sociální a jsou shrnuty do sedmnácti bodů uvedených v závěru práce, které poukazují na význam diskuze např. pro komplexitu poznání žáků, obohacování a zpřesňování myšlenek žáka, růst... Keywords: výuka orientovaná na budování schémat (VOBS); diskuze žáků ve třídě; vývoj poznání žáka i třídy; kognitivní problém nuly; analýza argumentace žáka; desémantizace; Scheme - oriented education (SOE); pupil discussion; discovery process of pupil and class; cognitive problems related to the concept of zero; analysis of pupil argumentation; desemantization Available in a digital repository NRGL
Činnost kolektivu třídy při poznávání matematiky (Studie o edukačním stylu VOBS)

The dissertation describes qualitative research undertaken to study the discovery process in a class at the individual, group and whole class levels. This process is demonstrated on the case of ...

Peclinovská, Sylva
Univerzita Karlova, 2022

Povinnost tvrzení a povinnost důkazní v civilním procesu
Krechlerová, Karolína; Sedláček, Miroslav; Frintová, Dita
2022 - Czech
Duty to assert and duty to prove in civil proceedings Abstract The rigorous thesis deals with the duty to assert and the duty to prove in civil court proceedings with a focus on the burden of proof, its division and transfer between the participants in the proceedings. The work focuses mainly on litigation. The issue of the rules of division of the burden of proof is still relevant, because for the success of a party to the dispute it is absolutely essential to fulfill the duty to assert and the duty to prove and subsequently bear the burden of assertion and the burden of proof. The aim of the thesis is to analyze in detail the procedural obligations and burdens that are carried by the participants in civil proceedings. The focus of the work is the question of the division of the burden of proof between the parties to the proceedings and its transfer between the parties to the dispute. The rigorous work is divided into an introduction, seven chapters and a conclusion. The introductory chapter describes general interpretations of evidence and the principles of civil procedure. The second chapter is devoted to the history of court proceedings and the development of the functioning of justice in the Czech Republic to state the context of the current concept of procedural obligations of the parties to court... Povinnost tvrzení a povinnost důkazní v civilním procesu Abstrakt Rigorózní práce pojednává o povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní v občanském soudním řízení se zaměřením na důkazní břemeno, jeho dělení a přenos mezi účastníky řízení. Práce se zabývá především řízením sporným. Problematika pravidel dělení důkazního břemene je stále aktuální, neboť pro úspěch účastníka řízení ve sporu je zcela zásadní splnit povinnost tvrzení a povinnost důkazní a následně unést břemeno tvrzení a břemeno důkazní. Cílem práce je podrobně rozebrat procesní povinnosti a břemena tížící účastníky civilního řízení. Těžištěm práce je otázka dělení důkazního břemene mezi účastníky řízení a jeho přenosu mezi stranami sporu. Rigorózní práce je členěna na úvod, sedm kapitol a závěr. V úvodní kapitole jsou popsány obecné výklady o dokazování a zásady civilního procesu. Druhá kapitola je věnována historii soudního řízení a vývoji fungování justice na území České republiky pro uvedení kontextu současného pojetí procesních povinností stran soudního řízení. Ve třetí kapitole je podrobně popsána povinnost tvrzení a břemeno tvrzení. Navazuje rozbor povinnosti důkazní a důkazního břemena v kapitole čtvrté. V této kapitole je dále vysvětlen stav non liquet a jeho překonání. V páté kapitole je vysvětleno základní pravidlo dělení důkazního... Keywords: povinnost tvrzení; povinnost důkazní; důkazní břemeno; duty to assert; duty to prove; burden of proof Available in a digital repository NRGL
Povinnost tvrzení a povinnost důkazní v civilním procesu

Duty to assert and duty to prove in civil proceedings Abstract The rigorous thesis deals with the duty to assert and the duty to prove in civil court proceedings with a focus on the burden of proof, ...

Krechlerová, Karolína; Sedláček, Miroslav; Frintová, Dita
Univerzita Karlova, 2022

Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti časných čtenářů na počátku školní docházky
Zemanová, Lenka
2022 - Czech
Early reading literacy development of early readers at the beginning of the school attendance Abstract The aim of the dissertation is to monitor the development of the initial reading literacy of early readers, i.e., children who have learned to read with the comprehension before beginning of their school attendance. The aim of the research was to find answers to the questions how and when these children learned to read and how their initial reading literacy and motivation to read developed during the first year of primary school. Subsequently, the subject of the research was the verification of the connection between early reading and intellectual giftedness and family background. The theoretical part is devoted to current trends in primary school, the basic principles of primary education are described with emphasis on personal and constructivist conception of teaching, focusing on the topics of pupil assessment and inclusive education, including the education of gifted and exceptionally gifted students. The term reading literacy is defined, the stages of its development are distinguished and questions concerning reading are discussed, including the results of research on early reading in the Czech and foreign contexts. The chapter devoted to giftedness defines the term of giftedness and its... Rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti časných čtenářů na počátku školní docházky Abstrakt Cílem disertační práce je sledovat rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti časných čtenářů, tj. dětí, které se naučily číst s porozuměním před zahájením školní docházky. Cílem výzkumu bylo hledat odpovědi na otázky, jak a kdy se tyto děti naučily číst a jak se během 1. ročníku základní školy rozvíjela jejich počáteční čtenářská gramotnost a motivace ke čtení. Dále bylo předmětem zkoumání ověření souvislosti časného čtenářství s rozumovým nadáním a s rodinným zázemím. Teoretická část se věnuje současným trendům primární školy, popsány jsou základní principy primárního vzdělávání s důrazem na osobnostní a konstruktivistické pojetí vyučování, pozornost je věnována tématům hodnocení žáků a tématu inkluzivního vzdělávání včetně vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků. Dále je definován pojem čtenářská gramotnost a rozlišeny etapy jejího rozvoje a je pojednáno o čtení a čtenářství včetně výsledků výzkumů časného čtenářství v českém i zahraničním kontextu. V kapitole věnované nadání je definován pojem nadání a jeho identifikace a představeno několik modelů nadání. Ve výzkumné části jsou popsány použité kvalitativní metody výzkumu, postup při vyhledávání časných čtenářů a metody pro identifikaci nadání. Popsány... Keywords: časné čtenářství; identifikace časných čtenářů; čtení s porozuměním; počátek školní docházky; rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti; nadání; nadaní žáci; early reading; identification of early readers; reading comprehension; beginning of school attendance; development of the early reading literacy; giftedness; gifted pupils Available in a digital repository NRGL
Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti časných čtenářů na počátku školní docházky

Early reading literacy development of early readers at the beginning of the school attendance Abstract The aim of the dissertation is to monitor the development of the initial reading literacy of ...

Zemanová, Lenka
Univerzita Karlova, 2022

Vzdělávání dětí z dětského domova
Krátká, Jana
2022 - Czech
Dissertation is focused on the issue of institutional care in the Czech Republic. The main focus of this work are children's homes, education and socialization of children placed in this type of residential care. The aim of the theoretical part is to describe the characteristics of subjects of institutional care in the Czech Republic. Furthermore, to compare institutional care with selected countries and describe the child's socialization in the family and at school. A historical overview of institutional care in the Czech Republic is also described, and in conclusion the author deals with a specific description of the social inclusion of pupils with special educational needs in the teaching process at primary school. The empirical part reports on the research and its results obtained by qualitative methodology using case study design. The main goal of the research was to find out how children from a children's home are integrated into the teaching process at primary school. Furthermore, the author set several partial goals. The first partial goal was to find out how children from a children's home are integrated by children growing up in biological families into the class group at primary school. The second partial goal was to find out how children from a children's home are involved in the... Disertační práce poukazuje na problematiku institucionální péče v České republice. Primárně se zaměřuje na dětské domovy, vzdělávání a socializaci dětí umístěných v tomto typu rezidenčního zařízení. Cílem teoretické části je popsat charakteristiku subjektů institucionální péče v České republice. Dále komparovat institucionální péči s vybranými zeměmi a popsat socializaci dítěte v rodině a ve škole. Taktéž je popsán historický přehled institucionální péče v České republice a v závěru se autorka zabývá konkrétním popisem sociálního začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do výukového procesu na základní škole. Empirická část referuje o realizovaném výzkumu a jeho výsledcích, pro které byla využita kvalitativní metodologie s využitím designu případové studie. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jak se děti z dětského domova začleňují do výukového procesu na základní škole. Dále si autorka stanovila několik dílčích cílů. Prvním dílčím cílem bylo zjistit, jak jsou děti z dětského domova začleňovány dětmi vyrůstajícími v biologických rodinách do třídního kolektivu na základní škole. Druhým dílčím cílem bylo zjistit, jak jsou děti z dětského domova začleňovány učiteli do výukového procesu na základní škole, a třetím dílčím cílem bylo odhalit, jak jsou děti z dětského domova do tohoto procesu... Keywords: institucionální péče; Česká republika; kojenecký ústav; dětský domov; dětský domov se školou; výchovný ústav; diagnostický ústav; vzdělávání; speciální vzdělávací potřeby; individuální vzdělávací plán; asistent pedagoga; socializace; začleňování; poruchy chování; podpora vzdělávání; rozvoj sociálních dovedností; institutional care; Czech Republic; children's home for infants; children' s home; residential school; secure children' s home; diagnosis institute; educating; special educational needs; individual educational plan; teaching assistant; socialization; inclusion; behavioral disorders; educational support; social skills development Available in a digital repository NRGL
Vzdělávání dětí z dětského domova

Dissertation is focused on the issue of institutional care in the Czech Republic. The main focus of this work are children's homes, education and socialization of children placed in this type of ...

Krátká, Jana
Univerzita Karlova, 2022

Mediace jako alternativní způsob řešení sporů
Lokajíčková, Diana; Macková, Alena; Frintová, Dita
2022 - Czech
1 Mediation as an alternative way of resolving disputes Abstract This work deals with the increasingly frequent type of dispute resolution, to be concrete it focuses on mediation. In the introduction, the author deals with the essence of conflict. The author also discusses the types of alternative dispute resolution. After this theoretical introductory part, the work focuses exclusively on mediation. It describes the history of this institute, the division of types of mediation, analyses the legal regulations and presents a general overview of the mediation procedure and the specifics associated with it. The work mainly deals with the principles of mediation such as confidentiality, voluntariness, with regard to the assumptions and performance of mediation by a registered mediator. The author analyses all the mentioned topics in connection with national legislation and compares it with European legislation so that the reader can understand the development of mediation and its possible pitfalls. The author also provides her suggestions for further cultivation of the mediation environment based on his experience as a registered mediator and a study of foreign mediation practice. Key words: mediation, code of ethics, alternative dispute resolution, ADR Mediace jako alternativní způsob řešení sporů Abstrakt Tato práce se zabývá stále častějším řešením sporů a to mediací. V úvodu práce se autor věnuje podstatě konfliktu. Dále autor rozebírá druhy alternativních řízení sporů. Po této teoretické úvodní části se práce zaměřuje výhradně na mediaci. Popisuje historie tohoto institutu, rozdělení druhů mediace, analyzuje zákonné úpravy a předkládá celkový přehled mediačního řízení a specifika s tím spojená. Práce se zejména věnuje principům mediace jako je mlčenlivost, dobrovolnost, a to s ohledem na předpoklady a výkon mediace zapsaným mediátorem. Všechny zmíněná témata autor rozebírá v souvislosti s vnitrostátní zákonnou úpravou a srovnává ji s evropskou úpravu, či dalšími státy EU tak, aby čtenář mohl pochopit v souvislostech vývoj mediace a její možná úskalí. Autor práce zároveň poskytuje svoje návrhy na další kultivaci mediačního prostředí založenou na své zkušenosti zapsaného mediátora a provedené studii zahraniční praxe mediace. Klíčová slova: mediace, etický kodex, alternativní řešení sporů, ADR Keywords: mediace; etický kodex; alternativní řešení sporů; ADR; mediation; code of ethics; alternative dispute resolution; ADR Available in a digital repository NRGL
Mediace jako alternativní způsob řešení sporů

1 Mediation as an alternative way of resolving disputes Abstract This work deals with the increasingly frequent type of dispute resolution, to be concrete it focuses on mediation. In the introduction, ...

Lokajíčková, Diana; Macková, Alena; Frintová, Dita
Univerzita Karlova, 2022

Studium metabolismu rostlinného karcinogenu aristolochové kyseliny I
Dedíková, Alena
2022 - Czech
Aristolochic acids (AA) are natural compounds present in plant species of Aristolochiaceae. These plant alkaloids exhibit nephrotoxic effects and are human carcinogens. The extract of plants species Aristolochiaceae contains various kinds of substances, including aristolochic acids. Aristolochic acid I (AAI) and aristolochic acid II (AAII) are mainly present. AA compounds are associated with two diseases, Aristolochic Acid Nephropathy (ANN), previously known as Chinese Herbs Nephropathy (CHN) and Balkan Endemic Nephropathy (BEN). Both these diseases are accompanied by renal failure and the formation of tumors in urothelial tissue, which are caused by AA. However, the same clinical manifestations do not occur in both diseases. This is propably due to the variability in enzymes involved in AA biotransformation, but also depends on AA doses. In organisms, AA are metabolized by activation and/or detoxification reactions. These thesis is directed on the activating metabolism of AAI, precisely to clarify the formation of reducing metabolites of AAI. Reduction of AAI is the activation pathway responsible for the genotoxic effect of AAI. During this reaction AAI is enzymatically reduced to the cyclic acylnitrenium ion that is capable of binding to the exocyclic amino groups of adenine and guanine in DNA... Aristolochové kyseliny (AA) jsou přírodní látky obsažené v rostlinách čeledi podražcovitých (Aristolochiaceae). Tyto rostlinné alkaloidy vykazují nefrotoxické účinky a jsou prokázatelnými lidskými karcinogeny. Extrakt z rostlin podražcovitých obsahuje různé druhy látek, mezi které se řadí i aristolochové kyseliny. Majoritně jsou zastoupeny aristolochová kyselina I (AAI) a aristolochová kyselina II (AAII). S aristolochovými kyselinami jsou spojovány dvě onemocnění. Jedná se o nefropatii vyvolanou aristolochovými kyselinami (Aristolochic Acid Nephropathy, AAN) dříve nazývanou jako nefropatie vyvolaná čínskými bylinami (Chinese Herbs Nephropathy, CHN) a o balkánskou endemickou nefropatii (Balkan Endemic Nephropathy, BEN). Obě choroby jsou doprovázeny selháním ledvin a tvorbou nádorů v urotheliální tkáni, které vznikají vlivem působení AA. Nicméně nedochází ke stejným klinickým projevům u obou onemocnění. To je nejspíše zapříčiněno různou variabilitou enzymů, které se účastní biotransformace AA, ale také na dávkách podání AA. V organismu podléhají AA aktivačnímu a/nebo detoxikačnímu metabolismu. Tato diplomová práce je věnována sledování aktivačního metabolismu AAI, přesněji, objasnění tvorby redukčních metabolitů AAI. Redukce AAI, je aktivační dráhou této sloučeniny, která je zodpovědná za iniciaci... Available in a digital repository NRGL
Studium metabolismu rostlinného karcinogenu aristolochové kyseliny I

Aristolochic acids (AA) are natural compounds present in plant species of Aristolochiaceae. These plant alkaloids exhibit nephrotoxic effects and are human carcinogens. The extract of plants species ...

Dedíková, Alena
Univerzita Karlova, 2022

Využití MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie i dalších metod při identifikaci mikroorganismů
Šafránková, Renáta
2022 - Czech
Using of MALDI-TOF mass spectrometry and other methods for identification of microorganisms. Background MALDI-TOF MS (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry) method for identification of microorganisms appeared not long ago. It is based on analysis of cell proteome. The method has undergone rapid development recently and it gradually complemented or even substituted classical routine biochemical methods. It became highly important part of microbiological laboratories. An increase in its use contributed considerably to starting of effective therapies timely and resulted in shortening of time needed for medical care. Numerous laboratory techniques, that are available nowadays, can be applied for more detailed characterization of isolated microbes, when it is necessary. The molecular-biological methods are of the most importance, namely polymerase chain reaction (PCR), restriction fragment length polymorphism (RFLP), 16S rRNA gene sequence analysis or whole gene sequencing (WGS) analysis. Aims Four particular groups of infectious agents (Campylobacter spp., Plesiomonas shigelloides, Citrobacter spp., Staphylococcus intermedius/Staphylococcus pseudintermedius) were described and/or reidentified by MALDI-TOF MS and other methods (PCR, RFLP, extended biochemical... Úvod Metoda MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie je relativně nová metoda identifikace mikroorganismů, založená na analýze části buněčného proteomu. V posledních letech prodělala prudký rozvoj a postupně doplnila a pak i částečně nahradila do té doby dlouhodobě ověřené rutinní biochemické metody. Stala se tak nedílnou součástí mnoha mikrobiologických laboratoří a s jejím rozšířením souvisí i včasné nasazení efektivní terapie a ve výsledku zkrácení doby léčby pacienta. V těch případech, kdy potřebujeme detailnější charakterizaci mikroorganismů, můžeme dnes využít celé spektrum dalších, především molekulárně- biologických metod, polymerázovou řetězovou reakcí (PCR) počínaje, přes RFLP (polymorfismus délky restrikčních fragmentů), sekvenační analýzu amplikonů části genu pro 16S rRNA (16S rRNA), až po celogenomovou sekvenaci. Cíl práce Pomocí metody MALDI-TOF MS i jiných metod (PCR, RFLP, rozšířená biochemická identifikace) charakterizovat a/nebo reidentifikovat vybrané čtyři skupiny infekčních agens (Campylobacter spp., Plesiomonas shigelloides, Citrobacter spp., Staphylococcus intermedius/Staphylococcus pseudintermedius). Zvolená agens byla klasickými metodami identifikace (morfologie, mikroskopie, biochemické testy) testována v letech 1950-2015; hlavním cílem disertační práce bylo porovnat efektivitu původních... Available in a digital repository NRGL
Využití MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie i dalších metod při identifikaci mikroorganismů

Using of MALDI-TOF mass spectrometry and other methods for identification of microorganisms. Background MALDI-TOF MS (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry) ...

Šafránková, Renáta
Univerzita Karlova, 2022

Analýza spotřeby a spontánního hlášení nežádoucích účinků vakcín proti lidskému papilomaviru
Schrommová, Tereza; Zimčíková, Eva; Kolmanová, Eliška
2022 - Czech
Analysis of utilisation and spontaneous adverse events reports related to human papillomavirus vaccines Author: Tereza Schrommová Supervisor: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University INTRODUCTION: HPV vaccination is one of the most effective types of prevention against the human papillomavirus infection that can lower the probability of its incidence up to 80-90 %. Besides the benefits of vaccination, there can also occur among many individuals certain risks and adverse effects. Spontaneous adverse events reports are used to identify these serious and unexpected adverse effects, their monitoring leads to increasing safety of therapy. Drug consumption is monitored to uncover the ratio of population exposure to certain drug during specific time in specific socioeconomic group. OBJECTIVE: The objective of this diploma was analysis of spontaneous adverse events reports of vaccines against the human papillomavirus that are registered in database of State Institute for Drug Control in the period from May 2007 to October 2017. Another aim of this work was to evaluate consumption of HPV vaccines in the Czech Republic in the period from 2006 to 2019 using data from State Institute for Drug Control again. METHODS:... Analýza spotřeby a spontánního hlášení nežádoucích účinků vakcín proti lidskému papilomaviru Autorka: Tereza Schrommová Vedoucí práce: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova ÚVOD: Očkování HPV vakcínou je jednou z účinných forem prevence proti infekci lidským papilomavirem, která dokáže snížit pravděpodobnost výskytu infekce až o 80-90 %. Kromě benefitů z vakcinace se však mohou objevit u mnoha jedinců i určitá rizika a nežádoucí účinky. Za účelem identifikace těchto závažných a neočekávaných nežádoucích účinků se využívá spontánní hlášení nežádoucích účinků, jeho sledování vede ke zvyšování bezpečnosti terapie. K odhalování míry expozice populace určitému léku během konkrétního časového úseku v dané socioekonomické sféře se sleduje spotřeba léčiv. CÍL: Cílem této diplomové práce byla analýza spontánního hlášení nežádoucích účinků vakcín proti lidskému papilomaviru evidovaných v databázi Státního ústavu pro kontrolu léčiv v období od května 2007 do října 2017. Dále je práce zacílená na vyhodnocení spotřeby HPV vakcín na území České republiky v období od roku 2006 do roku 2019, ke kterému byla opět využita data Státního ústavu pro kontrolu léčiv. METODIKA: V rámci analýzy spontánního hlášení nežádoucích účinků,... Keywords: HPV očkování; hlášení nežádoucích účinků; spotřeba léčiv; HPV vaccine; adverse events reporting; drug utilisation Available in a digital repository NRGL
Analýza spotřeby a spontánního hlášení nežádoucích účinků vakcín proti lidskému papilomaviru

Analysis of utilisation and spontaneous adverse events reports related to human papillomavirus vaccines Author: Tereza Schrommová Supervisor: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. Department of Social and ...

Schrommová, Tereza; Zimčíková, Eva; Kolmanová, Eliška
Univerzita Karlova, 2022

Hodnocení příjmu makronutrientů u těhotných žen
Princová, Kristýna; Kovařík, Miroslav; Hronek, Miloslav
2022 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Kristýna Princová Supervisor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Title of master thesis: Evaluation of macronutrient intake in pregnant women Theoretical introduction and aim of the thesis: This diploma thesis deals with the nutrition of pregnant women. Nutrition during pregnancy should fulfill the requierements of both, the pregnant woman and the fetus. It must be sufficient and secure the dosage of essential nutrients, vitamins and minerals. The aim of this thesis was to evaluate the intake of energy and particular macronutrients in a group of healthy pregnant women given to their recommended dietary intake (RDI) and to determine whether the intake of macronutrients varies in different stages of pregnancy. Methods: Twelve pregnant women with physiological course of pregnancy in age 24-34 were examined in the laboratory of clinical physiology at the Faculty of Pharmacy of Charles University in Hradec Králové. These women were examined in three pregnancy periods (G1: 24±2; G2: 31±1; G3: 37±1 gestational week). This study was performed in the period from October 2018 to February 2020. The evaluated parameters included energy intake and intake of particular macronutrients (1 week in... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Kristýna Princová Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Název diplomové práce: Hodnocení příjmu makronutrientů u těhotných žen Teoretický úvod a cíl práce: Tato diplomová práce se zabývá výživou těhotných žen. Výživa by se měla v období gravidity shodovat se zvýšenými energetickými nároky ze strany těhotné ženy i plodu. Musí být hodnotná a zajišťovat dodávku základních živin, vitamínů a minerálů. Cílem této práce bylo vyhodnotit u skupiny zdravých gravidních žen příjem energie a jednotlivých makronutrientů vzhledem k jejich doporučeným denním dávkám (DDD) a určit, zda se příjem makronutrientů liší v jednotlivých fázích gravidity. Metody: V laboratoři klinické fyziologie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové bylo vyšetřováno 12 těhotných žen s fyziologickým průběhem těhotenství ve věku 24-34 let. Tyto ženy byly vyšetřovány ve třech obdobích (G1: 24±2; G2: 31±1; G3: 37±1 týden těhotenství). Studie probíhala v období od října 2018 do února 2020. Mezi hodnocené parametry patřil energetický příjem a příjem jednotlivých makronutrientů (vždy v průměru za 1 týden), které byly přepočítány na tělesnou hmotnost a netučnou hmotu, dále byl vypočítán relativní příjem... Available in a digital repository NRGL
Hodnocení příjmu makronutrientů u těhotných žen

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Kristýna Princová Supervisor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Title of master ...

Princová, Kristýna; Kovařík, Miroslav; Hronek, Miloslav
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases