Number of found documents: 13
Published from to

Analýza migrace českých občanů po roce 1989
Brouček, Stanislav; Beranská, Veronika; Červinková, Hana; Uherek, Zdeněk
2015 - Czech
Analýza migračního chování českých občanů po roce 1989 (důraz na trendy), a to jak osob odcházejících natrvalo, tak sezónních migrantů; postižení odlišností od krajanů a exulantů. Srovnání s politikou vůči této kategorii migrantů u států s podobným počtem obyvatelstva (Slovensko, Nizozemí, Dánsko, Švédsko). Analýza důvodů trvalého usazovaní v zahraničí. Formování vlastních komunit nové migrace: USA, proces vývoje od počátečních komunit nelegálních pracovních komunit přes postupné sbližování s komunitami starousedlíků; další komunity: Austrálie, Nový Zéland, Francie, Belgie, Severské státy Evropy. Návratové trendy. Cíle projektu: získání relevantních údajů o nových českých komunitách v zahraničí; doporučení pro MZV k vytváření funkčního vztahu státu k těmto komunitám. Analysis of the migration behavior of Czech citizens after 1989 (emphasis on trends), and both people leaving permanently and seasonal migrants; disability differences from expatriates and exiles. Comparison with the policy towards this category of migrants in countries with similar populations (Slovakia, the Netherlands, Denmark, Sweden). Analysis of reasons for permanent settlement abroad. Forming their own communities new migration: USA, the development process from the earliest communities of illegal working communities through gradual rapprochement with the denizens communities; other communities: in Australia, New Zealand, France, Belgium, the Nordic countries of Europe. Return trendy. Objectives of the project: - obtain relevant data on new Czech communities abroad - recommendations for the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic to create a functional relationship of the state to these communities. Keywords: emigration; Czechs abroad; the relationship of the state to its own diaspora Available at various institutes of the ASCR
Analýza migrace českých občanů po roce 1989

Analýza migračního chování českých občanů po roce 1989 (důraz na trendy), a to jak osob odcházejících natrvalo, tak sezónních migrantů; postižení odlišností od krajanů a exulantů. Srovnání s politikou ...

Brouček, Stanislav; Beranská, Veronika; Červinková, Hana; Uherek, Zdeněk
Etnologický ústav, 2015

Analýza migrace českých občanů po roce 1989. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 1.8.2014-31.7.2015
Brouček, Stanislav
2015 - Czech
Analýza migračního chování českých občanů po roce 1989 (důraz na trendy), a to jak osob odcházejících natrvalo, tak sezónních migrantů; postižení odlišností od krajanů a exulantů. Srovnání s politikou vůči této kategorii migrantů u států s podobným počtem obyvatelstva (Slovensko, Nizozemí, Dánsko, Švédsko). Analýza důvodů trvalého usazovaní v zahraničí. Formování vlastních komunit nové migrace: USA, proces vývoje od počátečních komunit nelegálních pracovních komunit přes postupné sbližování s komunitami starousedlíků; další komunity: Austrálie, Nový Zéland, Francie, Belgie, Severské státy Evropy. Návratové trendy. Cíle projektu: získání relevantních údajů o nových českých komunitách v zahraničí; doporučení pro MZV k vytváření funkčního vztahu státu k těmto komunitám. Analysis of the migration behavior of Czech citizens after 1989 (emphasis on trends), and both people leaving permanently and seasonal migrants; disability differences from expatriates and exiles. Comparison with the policy towards this category of migrants in countries with similar populations (Slovakia, the Netherlands, Denmark, Sweden). Analysis of reasons for permanent settlement abroad. Forming their own communities new migration: USA, the development process from the earliest communities of illegal working communities through gradual rapprochement with the denizens communities; other communities: in Australia, New Zealand, France, Belgium, the Nordic countries of Europe. Return trendy. Objectives of the project: - obtain relevant data on new Czech communities abroad - recommendations for the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic to create a functional relationship of the state to these communities. Keywords: emigration; Czechs abroad; the relationship of the state to its own diaspora Available at various institutes of the ASCR
Analýza migrace českých občanů po roce 1989. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 1.8.2014-31.7.2015

Analýza migračního chování českých občanů po roce 1989 (důraz na trendy), a to jak osob odcházejících natrvalo, tak sezónních migrantů; postižení odlišností od krajanů a exulantů. Srovnání s politikou ...

Brouček, Stanislav
Etnologický ústav, 2015

Analýza uživatelů a užívání městského veřejného prostoru hl.m. Prahy
Uherek, Zdeněk; Beranská, Veronika; Jiráková, Anežka; Kissová, Blanka; Hlavičková, Marie
2014 - Czech
Publikace je výsledkem terénního šetření vybraných veřejných prostor na území hlavního města Prahy, rozhovorů s uživateli a experty z oblasti architektury a urbanismu. Cílem bylo zmapovat chování aktérů v pražských veřejných prostorech a jejich postoje k jejich kvalitě. The publication is a result of the field enquiry of the selected public spaces in Prague including interviews with actors and expert interviews with architects and urban planners. The aim of the research has been to map out the actor´s behaviour in Prague public spaces and to explore their quality assessments. Keywords: public spaces; urban anthropology; ethnology Available at various institutes of the ASCR
Analýza uživatelů a užívání městského veřejného prostoru hl.m. Prahy

Publikace je výsledkem terénního šetření vybraných veřejných prostor na území hlavního města Prahy, rozhovorů s uživateli a experty z oblasti architektury a urbanismu. Cílem bylo zmapovat chování ...

Uherek, Zdeněk; Beranská, Veronika; Jiráková, Anežka; Kissová, Blanka; Hlavičková, Marie
Etnologický ústav, 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 - Etnologický ústav AV ČR, v. v. i
Uherek, Zdeněk
2013 - Czech
Keywords: annual report; Institute of Ethnology ASCR; antropologie; hospodaření Fulltext is available at external website.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 - Etnologický ústav AV ČR, v. v. i

Uherek, Zdeněk
Etnologický ústav, 2013

Souhrnná analytická zpráva k dotačnímu programu Úřadu vlády ČR Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků za rok 2011
Uherek, Zdeněk; Beranská, Veronika
2012 - Czech
Keywords: Roma; Czech Republic; Analysis of Grant Reports Available at various institutes of the ASCR
Souhrnná analytická zpráva k dotačnímu programu Úřadu vlády ČR Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků za rok 2011

Uherek, Zdeněk; Beranská, Veronika
Etnologický ústav, 2012

Souhrnná analytická zpráva k dotačnímu programu Úřadu vlády České republiky Podpora koordinátorů romských poradců za rok 2011
Uherek, Zdeněk; Beranská, Veronika
2012 - Czech
Keywords: Roma; Czech Republic; Analysis of Grant Reports Available at various institutes of the ASCR
Souhrnná analytická zpráva k dotačnímu programu Úřadu vlády České republiky Podpora koordinátorů romských poradců za rok 2011

Uherek, Zdeněk; Beranská, Veronika
Etnologický ústav, 2012

Souhrnná analytická zpráva k dotačnímu programu Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce za rok 2011
Beranská, Veronika; Uherek, Zdeněk
2012 - Czech
Keywords: Roma; Czech Republic; Analysis of Grant Reports Available at various institutes of the ASCR
Souhrnná analytická zpráva k dotačnímu programu Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce za rok 2011

Beranská, Veronika; Uherek, Zdeněk
Etnologický ústav, 2012

Politika zaměstnanosti ve vztahu k Romům. Posouzení kvalifikačních předpokladů a dovedností Romů pro jejich uplatnění na trhu práce
Uherek, Zdeněk; Korecká, Zuzana; Pojarová, Tereza; Weinerová, Renata
2008 - Czech
Keywords: Roma; employment; social antropology; zaměstnanost Available at various institutes of the ASCR
Politika zaměstnanosti ve vztahu k Romům. Posouzení kvalifikačních předpokladů a dovedností Romů pro jejich uplatnění na trhu práce

Uherek, Zdeněk; Korecká, Zuzana; Pojarová, Tereza; Weinerová, Renata
Etnologický ústav, 2008

Vliv kvalifikace na uplatnění a mobilitu na českém trhu práce u migrantů ze třetích zemí
Černík, Jan; Grygar, J.; Čaněk, M.
2006 - Czech
Keywords: migration; labour market; qualification; migrace; trh práce Fulltext is available at external website.
Vliv kvalifikace na uplatnění a mobilitu na českém trhu práce u migrantů ze třetích zemí

Černík, Jan; Grygar, J.; Čaněk, M.
Etnologický ústav, 2006

Integrace azylantů a efektivita státního integračního programu
Uherek, Zdeněk; Černík, J.; Grohmannová, Jana; Hyánková, T.; Korecká, Zuzana; Plochová, Kateřina; Rubková, A.; Weinerová, Renata
2005 - Czech
Zpráva z terénního výzkumu Integrace azylantů. Obsáhlá studie se primárně zaměřuje na oblast bydlení, zaměstnání a znalostí českého jazyka. A research report from the feeld enqiry of the integration of recognized refugees. An extended study is primarily focused on the field of dwelling, employmend and Czech language ability. Keywords: Migrations; Czech Republic; vyučovací předměty; čeština Available at various institutes of the ASCR
Integrace azylantů a efektivita státního integračního programu

Zpráva z terénního výzkumu Integrace azylantů. Obsáhlá studie se primárně zaměřuje na oblast bydlení, zaměstnání a znalostí českého jazyka....

Uherek, Zdeněk; Černík, J.; Grohmannová, Jana; Hyánková, T.; Korecká, Zuzana; Plochová, Kateřina; Rubková, A.; Weinerová, Renata
Etnologický ústav, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases