Number of found documents: 15
Published from to

Charakterizace organických látek surové a pitné vody na úpravně vody Želivka
Pivokonský, Martin; Čermáková, Lenka; Pivokonská, Lenka
2019 - Czech
Přírodní organické látky (Natural Organic Matter - NOM) jsou významnou součástí povrchových vod. Jednou z vhodných metod identifikace složení NOM je jejich frakcionace založená na principu sorpce organických látek na ionexových pryskyřicích. Natural Organic Matter (NOM) is an important part of surface water. One of the suitable methods of the identification of the composition of NOM is their fractionation based on the principle of sorption of organic matter on ion-exchange resins. Keywords: drinking water; water treatment; natural organic matter; fractionation Available at various institutes of the ASCR
Charakterizace organických látek surové a pitné vody na úpravně vody Želivka

Přírodní organické látky (Natural Organic Matter - NOM) jsou významnou součástí povrchových vod. Jednou z vhodných metod identifikace složení NOM je jejich frakcionace založená na principu sorpce ...

Pivokonský, Martin; Čermáková, Lenka; Pivokonská, Lenka
Ústav pro hydrodynamiku, 2019

Detekce mikroplatsů ve zdrojích vody a v pitné vodě na ÚV Káraný, Želivka a Podolí
Pivokonský, Martin; Pivokonská, Lenka; Čermáková, Lenka; Novotná, Kateřina
2019 - Czech
Na vyžádání společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a. s. byly analyzovány vzorky surové a upravené vody ze tří zdrojů sloužících pro zásobování pražské aglomerace pitnou vodou. Předmětem analýzy bylo stanovení množství a složení mikroplastových částic. At the request of the company Pražské vodovody a kanalizace, a. s. samples of raw and treated water from three sources serving the Prague agglomeration with drinking water were analyzed. The subject of the analysis was the determination of the amount and composition of microplastic particles. Keywords: microplastics; water treatment; water sources; detection; quantitative and qualitative analysis Available at various institutes of the ASCR
Detekce mikroplatsů ve zdrojích vody a v pitné vodě na ÚV Káraný, Želivka a Podolí

Na vyžádání společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a. s. byly analyzovány vzorky surové a upravené vody ze tří zdrojů sloužících pro zásobování pražské aglomerace pitnou vodou. Předmětem analýzy ...

Pivokonský, Martin; Pivokonská, Lenka; Čermáková, Lenka; Novotná, Kateřina
Ústav pro hydrodynamiku, 2019

Doplnění výpočtu tlakových poměrů ve vnitřním vodovodu pivovaru Vyškov
Konfršt, Jiří; Krupička, Jan
2019 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Doplnění výpočtu tlakových poměrů ve vnitřním vodovodu pivovaru Vyškov

Konfršt, Jiří; Krupička, Jan
Ústav pro hydrodynamiku, 2019

Detekce mikroplastů ve zdrojích vody a v pitné vodě na ÚV Káraný
Pivokonský, Martin; Čermáková, Lenka; Novotná, Kateřina
2019 - Czech
Na úpravně vody Káraný byly provedeny odběry vody za účelem detekce mikroplastových částic. Jednotlivé vzorky vody byly odebírány z různých zdrojů určených pro výrobu pitné vody a také v různých fázích procesu úpravy. At the Káraný water treatment plant there were made water sampling for the detection of microplastic particles. Individual water samples were taken from various sources intended for drinking water production and also at different stages of the treatment process. Keywords: drinking water; water treatment; microplastics Available at various institutes of the ASCR
Detekce mikroplastů ve zdrojích vody a v pitné vodě na ÚV Káraný

Na úpravně vody Káraný byly provedeny odběry vody za účelem detekce mikroplastových částic. Jednotlivé vzorky vody byly odebírány z různých zdrojů určených pro výrobu pitné vody a také v různých ...

Pivokonský, Martin; Čermáková, Lenka; Novotná, Kateřina
Ústav pro hydrodynamiku, 2019

Analýza vzniku kritické situace ohrožení kulturního dědictví přírodní pohromou
Hnilicová, Soňa; Šípek, Václav
2018 - Czech
Analýza vzniku různých typů povodňových situací a hodnocení faktorů ovlivňující tvar povodňové vlny. Mechanismus komplexní protipovodňové ochrany včetně konkrétních opatření na území hl. m. Prahy. Floods are one of the most occurring natural hazards causing damage of cultural heritage. Factors influencing flood formation and the shape of flood wave are analysed. Mechanism of complex flood control protection is described including planned and realised measured in the capital city Prague. Keywords: flood causing factor; flood wave; flood control protection Available at various institutes of the ASCR
Analýza vzniku kritické situace ohrožení kulturního dědictví přírodní pohromou

Analýza vzniku různých typů povodňových situací a hodnocení faktorů ovlivňující tvar povodňové vlny. Mechanismus komplexní protipovodňové ochrany včetně konkrétních opatření na území hl. m. ...

Hnilicová, Soňa; Šípek, Václav
Ústav pro hydrodynamiku, 2018

Posouzení stavu a instalace rozvodů vody s ohledem na objasnění výskytu zavzdušnění napájecího řadu pastéru a provzdušnění piva v pivovaru Vyškov
Konfršt, Jiří
2018 - Czech
Technická zpráva se zabývá problematikou zavzdušnění přívodního potrubí pastéru v pivovaru ve Vyškově. Hodnotí se celkový stav rozvodů pivovaru, je proveden výpočet tlakových ztrát s cílem stanovení tlaku vody na sací straně čerpadla pastéru. Analyzovány jsou provozní stavy, při kterých by mohlo dojít k přisátí vzduch do vodního rozvodu pivovaru. The Technical report deals with the pasteurizer water supply air intrusion at the Vyškov brewery. Assessment of pipeline system installation condition has been done, pressure loss has been calculated, the pressure in the suction part of pasteurizer pump has been specified. Brewery water pipeline operational conditions has been analysed with the goal to find the cause why the air gets sucked in to water pipeline nets. Keywords: water pipeline net; pasteurizer water supply; aeration of beer Available at various institutes of the ASCR
Posouzení stavu a instalace rozvodů vody s ohledem na objasnění výskytu zavzdušnění napájecího řadu pastéru a provzdušnění piva v pivovaru Vyškov

Technická zpráva se zabývá problematikou zavzdušnění přívodního potrubí pastéru v pivovaru ve Vyškově. Hodnotí se celkový stav rozvodů pivovaru, je proveden výpočet tlakových ztrát s cílem stanovení ...

Konfršt, Jiří
Ústav pro hydrodynamiku, 2018

Vliv podmínek flokulace (intenzita míchání a doba zdržení) na tvar a strukturu tvořených agregátů a účinnost jejich separace sedimentací a filtrací
Pivokonský, Martin; Vašatová, Petra; Pivokonská, Lenka; Petříček, Radim; Filipenská, Monika
2018 - Czech
Souhrnná výzkumná zpráva o vlivu hydrodynamických podmínek flokulace (intenzita míchání, doba zdržení, atd.) na vlastnosti agregátů (velikost, tvar, struktura atd.), které mají zásadní dopad na separační kroky (sedimentace, filtrace) při úpravě vody. Zpráva bude sloužit jako podklad pro řízení provozu úpravny vody s technologií vysokoúčinné flokulace. A summary research report on the influence of hydrodynamic conditions of flocculation (the intensity of mixing, residence time, etc.) on the property of the aggregates (size, shape, structure, etc.), that have a major impact on the separation steps (sedimentation, filtration) during water treatment. The report will be used by the water treatment plants with the technology of high intensity flocculation. Keywords: water treatment; coagulation; flocculation; aggregation; mixing; velocity gradient; filtration; sedimentation Available at various institutes of the ASCR
Vliv podmínek flokulace (intenzita míchání a doba zdržení) na tvar a strukturu tvořených agregátů a účinnost jejich separace sedimentací a filtrací

Souhrnná výzkumná zpráva o vlivu hydrodynamických podmínek flokulace (intenzita míchání, doba zdržení, atd.) na vlastnosti agregátů (velikost, tvar, struktura atd.), které mají zásadní dopad na ...

Pivokonský, Martin; Vašatová, Petra; Pivokonská, Lenka; Petříček, Radim; Filipenská, Monika
Ústav pro hydrodynamiku, 2018

Vodní režim půd v oblasti krkonošské tundry : hodnocení a modelování
Tesař, Miroslav
2004 - Czech
Závěrečná zpráva Subprojektu 1 představuje syntetickou zprávu subprojektu závěru pátého, tj. posledního, roku řešení. Při jejím zpracování bylo využito poznatků a závěrů z předchozích dílčích zpráv, jež jsou citovány v seznamu vybraných prací publikovaných v průběhu řešení projektu. The Subproject 1 final report contains research results covering the final fifth year of project solution. The results and conclusions from previous partial reports and published papers are included. Keywords: soil water regime; Krkonose Mts.; modeling; modelářství Available at various institutes of the ASCR
Vodní režim půd v oblasti krkonošské tundry : hodnocení a modelování

Závěrečná zpráva Subprojektu 1 představuje syntetickou zprávu subprojektu závěru pátého, tj. posledního, roku řešení. Při jejím zpracování bylo využito poznatků a závěrů z předchozích dílčích zpráv, ...

Tesař, Miroslav
Ústav pro hydrodynamiku, 2004

Výzkum tokových parametrů homogenních a heterogenních popílkových suspenzí : úletový a ložový popílek Poříčí
Chára, Zdeněk; Vlasák, Pavel; Konfršt, Jiří
2003 - Czech
Tokové chování suspense obsahující fluidní úletový a ložový popílek byly experimentálně zkoumány pro laminární, přechodný a turbulentní režim proudění v závislosti na koncentraci a zrnitostním složení pevné fáze a době a intenzitě smykového namáhání při proudění v hladkém nerezovém potrubí s vnitřním průměrem 26,8 a 36,0 mm. Objemová koncentrace se měnila v rozsahu od 20 do 32%, rychlost proudění do 5 m/s. Bylo prokázáno, že turbulentní smykové namáhání nebo přídavek ložového popela působí výrazné snížení zdánlivé viskozity a rychlosti přechodu z laminárního do turbulentního proudění. The flow behaviour of fly ash and bottom ash from fluidic combustion slurries was experimentally investigated for laminar, transitional and turbulent regimes with respect to the effect of solid concentration, particle size distribution and time and intensity of shearing in smooth stainless steel pipes of inner diameter of 26.8 and 36 mm. Volumetric concentration ranges from 20 to 32 %, slurry velocity reach value up to 5 m/s. It was demonstrated that turbulent shearing or addition of bottom ash results in the significant decrease of the apparent viscosity; also laminar/turbulent transition region was reached for lower flow velocity. Keywords: pipeline flow; ash-water slurries; turbulentní proudění; popílek Available at various institutes of the ASCR
Výzkum tokových parametrů homogenních a heterogenních popílkových suspenzí : úletový a ložový popílek Poříčí

Tokové chování suspense obsahující fluidní úletový a ložový popílek byly experimentálně zkoumány pro laminární, přechodný a turbulentní režim proudění v závislosti na koncentraci a zrnitostním složení ...

Chára, Zdeněk; Vlasák, Pavel; Konfršt, Jiří
Ústav pro hydrodynamiku, 2003

Sedimentace heterogenní popílkové suspenze : úletový a ložový popílek Poříčí
Vlasák, Pavel; Chára, Zdeněk; Konfršt, Jiří; Hoření, Bohumír; Mutl, Silvestr
2003 - Czech
Sedimentační rychlost heterogenní popílkové suspenze s hmotnostním poměrem úletového a ložového popela 10:0; 95:5;9:1;8:2 and 7:3 byla měřena metodou dávkové sedimentace. Účinek ložového popela je významný, sedimentační rychlost roste s rostoucím podílem hrubých částic až do hodnoty celkové koncentrace okolo cv = 20%, pak pro vyšší cv a poměr hrubých a jemných částic nad 2:8 sedimentační rychlost klesá s rostoucí celkovou koncentrací. Settling velocities of heterogeneous ash-water mixture with fly/bottom ash ratio 10:0; 95:5;9:1;8:2 and 7:3 were measured using the batch sedimentation method. The effect of bottom ash content is significant, settling velocity increases with growing of coarse particle ratio up to total concentration about cv = 20%, then for higher cv and coarse particle ratio higher than 2:8 the settling velocity decreases with growing total concentration. Keywords: batch sedimentation; heterogeneous ash-water slurries; popílek; listnaté stromy Available at various institutes of the ASCR
Sedimentace heterogenní popílkové suspenze : úletový a ložový popílek Poříčí

Sedimentační rychlost heterogenní popílkové suspenze s hmotnostním poměrem úletového a ložového popela 10:0; 95:5;9:1;8:2 and 7:3 byla měřena metodou dávkové sedimentace. Účinek ložového popela je ...

Vlasák, Pavel; Chára, Zdeněk; Konfršt, Jiří; Hoření, Bohumír; Mutl, Silvestr
Ústav pro hydrodynamiku, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases