Number of found documents: 296
Published from to

Measurements on KR-D-2 Blade Cascade
Šimurda, David; Luxa, Martin; Radnic, Tomáš; Hála, Jindřich
2019 - English
This report contains results and evaluation of aerodynamic measurements conducted on second variant of transonic compressor blade cascade. Keywords: transonic compressor blade; aerodynamic measurements; axial compressor Available at various institutes of the ASCR
Measurements on KR-D-2 Blade Cascade

This report contains results and evaluation of aerodynamic measurements conducted on second variant of transonic compressor blade cascade.

Šimurda, David; Luxa, Martin; Radnic, Tomáš; Hála, Jindřich
Ústav termomechaniky, 2019

Report on the reference densities of water and air employed for the adjustment of vibrating tube density meter
Vinš, Václav; Prokopová, Olga
2019 - English
Zpráva představuje souhrn několika modelů pro určení referenčních hustot čisté vody a vlhkého vzduchu při atmosférickém tlaku, které jsou potřebné k teplotní kalibraci hustoměru s vibrační trubicí Anton Paar DMA 5000 M. Při nastavení přístroje využívaného v Laboratoři termofyzikálních vlastností vzešla řada technických otázek ohledně kalibrace přístroje. Tato zpráva slouží zejména jako podklad k diskuzi se zástupci společnosti Anton Paar. S použitím softwaru pro technické výpočty Matlab byly vytvořeny programy pro výpočet hustoty vody pomocí stavové rovnice IAPWS-95 od Wagnera a Pruße (2002), CIPM standardu od Tanaky a kol. (2001) a vztahu od Spiewecka a Bettina (1992). Pro vlhký vzduch byl sestaven model na základě IAPWS Guideline G8-10 (2010) založeném na stavové rovnici pro suchý vzduch od Lemmona a kol. (2000) a stavové rovnici pro vodu IAPWS-95. Výsledky byly porovnány s CIPM standardem od Picarda a kol. (2008) a zjednodušeným vztahem od Spiewecka a Bettina (1992). V závěrečné části jsou prezentována data naměřená v Laboratoři termofyzikálních vlastností pro čistou vodu v teplotním rozsahu 2 až 50 °C pro různá nastavení referenčních vztahů pro hustoty vody a vlhkého vzduchu použité při kalibraci přístroje.\n Available at various institutes of the ASCR
Report on the reference densities of water and air employed for the adjustment of vibrating tube density meter

Zpráva představuje souhrn několika modelů pro určení referenčních hustot čisté vody a vlhkého vzduchu při atmosférickém tlaku, které jsou potřebné k teplotní kalibraci hustoměru s vibrační trubicí ...

Vinš, Václav; Prokopová, Olga
Ústav termomechaniky, 2019

Posouzení výpočtové dokumentace návrhu opravy heterogenního svarového spoje nátrubku PG technologií Weld Overlay-souhrnné hodnocení.
Pták, Svatopluk; Masák, Jan; Gabriel, Dušan
2018 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Posouzení výpočtové dokumentace návrhu opravy heterogenního svarového spoje nátrubku PG technologií Weld Overlay-souhrnné hodnocení.

Pták, Svatopluk; Masák, Jan; Gabriel, Dušan
Ústav termomechaniky, 2018

Posouzení zvláštních případů 01 až 04/2017 NDT A. S. I. pro aplikaci technologie “Weld overlay” v prostředí českých jaderných elektráren.
Štefan, Jan; Kober, Jan; Masák, Jan; Pták, Svatopluk; Gabriel, Dušan
2018 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Posouzení zvláštních případů 01 až 04/2017 NDT A. S. I. pro aplikaci technologie “Weld overlay” v prostředí českých jaderných elektráren.

Štefan, Jan; Kober, Jan; Masák, Jan; Pták, Svatopluk; Gabriel, Dušan
Ústav termomechaniky, 2018

Optical and Pneumatic Measurements on TR-U-8 Cascade
Luxa, Martin; Šimurda, David
2018 - English
The report contains results and evaluation of conducted optical (interferometry and schlieren technique) and pneumatic measurements on a new variant of tip section, intended for long rotor blade. Keywords: turbine cascade; supersonic flow; tip section Available at various institutes of the ASCR
Optical and Pneumatic Measurements on TR-U-8 Cascade

The report contains results and evaluation of conducted optical (interferometry and schlieren technique) and pneumatic measurements on a new variant of tip section, intended for long rotor blade.

Luxa, Martin; Šimurda, David
Ústav termomechaniky, 2018

Numerický a experimentální výzkum paralelních proudů v rozvětvených kanálech
Novotný, Jaroslav; Uruba, Václav; Procházka, Pavel P.; Skála, Vladislav
2018 - Czech
Proudění v kanále se 13-ti kolmými a zúženými odbočkami bylo zkoumáno numericky a experimentálně pomocí metody PIV. Byly odvozeny vzorce a napsán program v jazyce Fortran pro řešení turbulentního proudění popsaného N-S rovnicemi a různými modely turbulence. Porovnáním výpočtu a s experimentem vychází nejlépe k-epsilon model bez stěnových funkcí. The flow filed inside a main channel with 13 parallel outlets was investigated numerically and also experimentally by PIV method. The formulas were derived and a program in Fortran programming language was introduced to solve turbulent flow described by N-S equations and by various models of turbulence. K-epsilon model without wall functions is the best match with the experiment. \n\n Keywords: channel; branches; PIV Available at various institutes of the ASCR
Numerický a experimentální výzkum paralelních proudů v rozvětvených kanálech

Proudění v kanále se 13-ti kolmými a zúženými odbočkami bylo zkoumáno numericky a experimentálně pomocí metody PIV. Byly odvozeny vzorce a napsán program v jazyce Fortran pro řešení turbulentního ...

Novotný, Jaroslav; Uruba, Václav; Procházka, Pavel P.; Skála, Vladislav
Ústav termomechaniky, 2018

Měření na profilu NACA 0010-64
Luxa, Martin; Hála, Jindřich
2018 - Czech
Zpráva se zabývá měřením transsonického proudění na symetrickém profilu s různou drsností jeho náběžné části. Při měření bylo využito pro zjišťování polohy přechodu mezní vrstvy metody interferometrické a též metody měření smykového tření žhaveným filmem. The research report deals with transonic flow past the symmetrical profile with different roughness of its leading edge region. Both the interferometric methods and methods of hot film measurements were used (for measurement of the position of boundary layer transition). Keywords: boundary layer transition; transsonic flow; roughness Available at various institutes of the ASCR
Měření na profilu NACA 0010-64

Zpráva se zabývá měřením transsonického proudění na symetrickém profilu s různou drsností jeho náběžné části. Při měření bylo využito pro zjišťování polohy přechodu mezní vrstvy metody ...

Luxa, Martin; Hála, Jindřich
Ústav termomechaniky, 2018

Measurements on KR-D-1 Blade Cascade
Šimurda, David; Luxa, Martin; Radnic, Tomáš; Hála, Jindřich
2018 - English
This report contains results and evaluation of aerodynamic measurements conducted on a transonic compressor blade cascade. Keywords: transonic compressor blade; aerodynamic measurements; axial compressor Available at various institutes of the ASCR
Measurements on KR-D-1 Blade Cascade

This report contains results and evaluation of aerodynamic measurements conducted on a transonic compressor blade cascade.

Šimurda, David; Luxa, Martin; Radnic, Tomáš; Hála, Jindřich
Ústav termomechaniky, 2018

Experimentální stanovení ventilačních ztrát ozubeného kola a tepelného zatížení zubu
Kordík, Jozef; Dobiáš, Jiří; Hrubý, Jan
2018 - Czech
Tato zpráva je sepsána v rámci čtvrté etapy řešení výzkumného úkolu TA04011656, Vývoj rychloběžné planetové převodovky s pružným uložením satelitů pro extrémní obvodové rychlosti. První část zprávy se věnuje ventilačním ztrátám a jsou zde uvedeny podrobnosti k experimentům, které byly uskutečněny s testovací převodovkou Alfa II na zkušebním pracovišti Wikov Gear. Experimenty zahrnovaly měření ventilačních ztrát a měření teplot zubu podél šířky kola. Při experimentech byly testovány tři konfigurace obvodového krytu převodového kola, které se lišily vzdáleností mezi krytem a kolem. Mimoto byl testován i případ bez krytu. V závěru této části je navrženo rozšíření modelu ventilačních ztrát z předešlé zprávy pro reálné geometrie převodového kola s krytem, který je otevřený v místě záběru s pastorkem a v místě odtoku oleje.\nDruhá část zprávy se věnuje tepelnému zatížení boku zubu a prezentuje výsledky experimentů, které se týkaly měření teplot zubu podél šířky kola. Jsou zde rovněž uvedeny detaily k numerickému modelování tepelného zatížení boku zubu. V rámci numerické analýzy (i) byla vyvinuta metodika modelování odvalování boků zubů kola a pastorku po sobě, (ii) byl vytvořen výpočetní model, (iii) byla vyvinuta metodika určování neznámých velikostí některých parametrů výpočetního modelu a (iv) byl vyvinut algoritmus a metodika výpočtu.\n The report is written for the needs of the project no. TA04011656 (Research and development of new type of high-speed planetary gear unit with the flexible pin technology to support the planet wheels enabling the transmission of high outputs.). The first part of the report targets the topic of windage losses of a rotating toothed wheel, the experiments with testing gearbox Alfa II are introduced here, as well. The experiments included measurements of windage losses and temperature measurements along a wheel tooth width. Three geometrical configurations differing in wheel enclosure distance were tested, the case without the enclosure was tested too. The outcome of this part is an extension of the previous windage loss model for real geometry configuration: a wheel with an enclosure opened at place of oil outflow and at place of meshing with pinion.\nThe second part of the report targets the thermal load of a wheel tooth and presents experimental results of measurements of temperature distribution along the tooth. This part also contains the details concerning the numerical modeling of this problematic. The numerical analysis included (i) development of methodology for modeling of tooths meshing, (ii) development of the computational model, (iii) development of methodology for assessment of unknown values of some parameters of the model, (iv) development of algorithm. \n Keywords: widage loss; wheel enclosure; gear box Available at various institutes of the ASCR
Experimentální stanovení ventilačních ztrát ozubeného kola a tepelného zatížení zubu

Tato zpráva je sepsána v rámci čtvrté etapy řešení výzkumného úkolu TA04011656, Vývoj rychloběžné planetové převodovky s pružným uložením satelitů pro extrémní obvodové rychlosti. První část zprávy se ...

Kordík, Jozef; Dobiáš, Jiří; Hrubý, Jan
Ústav termomechaniky, 2018

Analýza principu buzení kola turbíny magnety při různých režimech
Voronova, Evgeniya; Maturkanič, Dušan; Procházka, Pavel; Hodboď, Robert
2018 - Czech
Ve zprávě je provedena analýza principu buzení vynuceného kmitání kola pomocí magnetů zapnutých v režimech: harmonickém, pulsním, pulsně-synchronním na IRC (encoder) a pulsně-synchronním na IRC (encoder) a tenzometr. Dále se ověřoval vliv šířky pulsu a frekvence buzení axiálního magnetu na vibracích lopatky modelu kola turbíny.\n The report analyzes the principle of excitation of turbine wheel vibration by means of magnets switched on in harmonics, pulse, pulse-synchronous on IRC (encoder) and pulse-synchronous on IRC (encoder) and strain gauge. Furthermore, the effect of the pulse width and axial magnet excitation frequency on the turbine wheel model blade vibrations was verified.\n Keywords: vibration; turbine; blade; laser; non-contact measurment Available at various institutes of the ASCR
Analýza principu buzení kola turbíny magnety při různých režimech

Ve zprávě je provedena analýza principu buzení vynuceného kmitání kola pomocí magnetů zapnutých v režimech: harmonickém, pulsním, pulsně-synchronním na IRC (encoder) a pulsně-synchronním na IRC ...

Voronova, Evgeniya; Maturkanič, Dušan; Procházka, Pavel; Hodboď, Robert
Ústav termomechaniky, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases