Number of found documents: 81461
Published from to

Preparation and initial NMR study of two extrinsic proteins in photosystem II
KITZBERGER, František
2019 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Preparation and initial NMR study of two extrinsic proteins in photosystem II

KITZBERGER, František
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Značení biologicky aktivních konjugátů stigmaterolu
Vlk Martin; Shashkova Elena; Wimmer Zdeněk
2019 - Czech
Předložená diplomová práce se zabývá přípravou steroidních derivátů, které by mohly najít uplatnění v nukleární medicíně jako prekurzory pro značení radinuklidy kovů, zejména 68Ga. Teoretická část této práce obsahuje úvod do současného postavení steroidních derivátů v diagnostice nádorových onemocnění. Dále jsou v teoretické části uvedeny některé způsoby přípravy biologicky aktivních konjugátů steroidních látek s polyaminy, aminokyselinami a bifunkčními chelatačními ligandy pro radionuklidy, jako je například 68Ga, 177Lu a 90Y. V experimentální části je popsána příprava nových konjugátů hemiesterů stigmasterolu s L, D-tryptofanem a DOTA aminem. Struktury připravených látek byly potvrzeny pomocí NMR, MS a IR spektroskopie. Experimentální část rovněž obsahuje výsledky značení konjugátu hemiglutarátu stigmasterolu s DOTA aminem 68Ga.This diploma project deals with synthesis of steroid derivatives which could be used as ligands for labelling with diagnostic radionuclides such as 68Ga. Theoretical part of the project briefly covers the current state of radionuclide diagnostics regarding steroid compounds and contains a short overview of synthetic approaches to steroid compounds that could be potentially useful for nuclear medicine. Emphasis is put on synthetic pathways leading to conjugates of steroid compounds with polyamines, aminoacids, and macrocyclic ligands which are chelating agents for some radionuclides such as 68Ga, 177Lu or 90Y. Experimental part of this project describes the synthesis of conjugates of stigmasterol hemiesters with L, D-tryptophan and DOTA amine. Structures of prepared compounds were ascertained by means of NMR, MS and IR spectroscopy. Experimental part also contains preliminary results of 68Ga-labelling of newly prepared conjugate of stigmasterol glutarate with DOTA amine. Keywords: steroidy,stigmasterol,hemiestery,L,D-tryptofan,DOTA,PET,68Ga; steroids,stigmasterol,hemiesters,L,D-tryptophan,DOTA,PET,68Ga Available at various departments of the ČVUT.
Značení biologicky aktivních konjugátů stigmaterolu

Předložená diplomová práce se zabývá přípravou steroidních derivátů, které by mohly najít uplatnění v nukleární medicíně jako prekurzory pro značení radinuklidy kovů, zejména 68Ga. Teoretická část ...

Vlk Martin; Shashkova Elena; Wimmer Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Terčové materiály pro stanovení 236U metodou AMS
Němec Mojmír; Prášek Tomáš; Ješkovský Miroslav
2019 - Czech
Radionuklid 236U je alfa zářičem s poločasem přeměny 2,342 · 107 let, který je zejména díky způsobu svého vzniku záchytnou jadernou reakcí 235U(n, γ)236U mimořádně vhodným stopovačem lidské jaderné činnosti a jejích dopadů na ţivotní prostředí. Analýza stopových koncentrací 236U v přírodních vzorcích však vyţaduje pouţití vysoce citlivé analytické metody, přičemţ kladené poţadavky jako jedna z mála splňuje urychlovačová hmotnostní spektrometrie (AMS). V rámci AMS stanovení 236U jsou standardně vyuţívány oxidické terčové matrice, současné poznatky v oblasti však poukazují na potenciál fluoridových terčových sloučenin. Jejich výhodami jsou zejména vyšší dosahované hodnoty iontových proudů a významné omezení mnoţství isobarických interferencí, způsobené náhradou tří stabilních isotopů kyslíku v matrici monoisotopním fluorem. Pouţitím fluoridů namísto oxidických matric by tak mohlo být dosaţeno významného zlepšení detekčních limitů. Dosavadní publikace v této oblasti byly zaměřeny převáţně na fluorid uraničitý, vykazující slibné chování v iontovém zdroji AMS. Doposud však nebyla zcela vyřešena návaznost uvedených postupů na předcházející kroky zpracování přírodních vzorků, nezbytné jsou rovněţ modifikace spojené s přechodem od vaţitelných mnoţství uranu ke stopovým. Tato práce poskytuje přehled současného stavu problematiky, týkající se stanovení 236U metodou AMS a souvisejících terčových matric. Její součástí je rovněţ návrh postupu přípravy fluoridové matrice, lépe splňující podmínky pro stanovení 236U v přírodních vzorcích. Vhodnost návrhu je demonstrována analýzou sady připravených terčových vzorků, jeţ byla provedena na pracovišti VERA, University of Vienna.Radionuclide 236U is an alpha emmiter with half life 2.342 · 107 years. It originates mostly from neutron capture on nucleus 235U as described by reaction 235U(n, γ)236U, which makes it an ideal tracer for monitoring human nuclear activities, aimed mostly on nuclear safeguards. As concentrations of this radionuclide in environmental samples are usually at trace levels, highly sensitive mass spectrometric methods are required for related analyses. Among them, Accelerator Mass Spectrometry (AMS) is the most suitable option, as it enables reaching the best detection limits due to a high suppression of isobaric interferences. Current techniques of 236U measurement with AMS are based predominately on oxidic target matrices. In recent years, however, fluoride matrices have been studied as a promising alternative, providing higher ion currents and significantly reducing occuring isobaric interferences by replacing oxygen, which consists of three stable isotopes, with monoisotopic fluorine. Application of fluoride matrices in the AMS analyses could therefore lead to better detection limits. In this respect, particularly uranium tetrafluoride has been reported to show overall promising performance in caesium ion source of AMS. Despite evident advantages of the compound, continuity of the preparation procedure with preceding natural sample treatment steps has not yet been fully solved. In addition, the preparation methods published so far were based on weighable amounts of uranium while its concentrations in environmental media are primarily at trace levels which demands the procedures to be further modified. This thesis summarizes the current state of research related to 236U determination with AMS and related target matrices. It also provides a proposal of target matrix preparation procedure, more suitable for determination of 236U in natural samples. Applicability of the procedure is demonstrated on series of target samples, which were analysed at VERA laboratory, University of Vienna. Keywords: 236U,AMS,fluoridová matrice; 236U,AMS,fluoride matrix Available at various departments of the ČVUT.
Terčové materiály pro stanovení 236U metodou AMS

Radionuklid 236U je alfa zářičem s poločasem přeměny 2,342 · 107 let, který je zejména díky způsobu svého vzniku záchytnou jadernou reakcí 235U(n, γ)236U mimořádně vhodným stopovačem lidské jaderné ...

Němec Mojmír; Prášek Tomáš; Ješkovský Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Značení PSMA pomocí galia-68
Seifert Daniel; Urbanová Kamila; Kozempel Ján
2019 - Czech
Cílem práce bylo vyzkoušet novou metodu značení PSMA-11 pomocí 68Ga v 0,1M NaHCO3. Systém pro značení byl navržen tak, aby byl proces jednoduchý, rychlý a reprodukovatelný. V první části experimentů byla provedena zkouška vybraných kartuší pro zachycení 68Ga ze dvou různých typů 68Ge/68Ga radionuklidových generátorů. 68Ga bylo z kartuší eluováno 0,1M NaHCO3. Experimenty prokázaly, že nová metoda značení PSMA-11 pomocí 68Ga v 0,1M NaHCO3 je úspěšná a reprodukovatelná. Výhodou nové metody značení PSMA-11 pomocí 68Ga je, že není třeba vzorek zahřívat či jinak upravovat a ke komplexaci 68Ga chelátorem HBED-CC dojde cca do 1 minuty od přidání PSMA-11 k eluátu 68Ga v 0,1M NaHCO3. V rámci práce byl návrh automatizovaného systému pro značení PSMA-11pomocí 68Ga.The aim of the diploma thesis was to test a new method of labelling PSMA-11 with 68Ga in 0.1M NaHCO3. System intended for labelling is designed to make the process simple, fast and reproducible. In the first part of the experiments a test of selected cartridges for capturing 68Ga from two different types of 68Ge/68Ga radionuclide generators was performed. 68Ga was eluted with 0.1M NaHCO3 from the cartridge. Experiments have demonstrated that the new method of labelling PSMA-11 with 68Ga in 0.1M NaHCO3 is successful and reproducible. The advantage of a new method of labelling PSMA-11 with 68Ga are these reasons: it is unnecessary to heat or otherwise modify the sample, and the complexation of 68Ga with the HBED-CC chelator occurs within 1 minute after the addition of PSMA-11 to the 68Ga-eluate in 0.1M NaHCO3. Part of the thesis was the design of an automated system for labelling PSMA-11 with 68Ga. Keywords: 68Ga,značení,PSMA,PSMA-11,NaHCO3; 68Ga,labeling,PSMA,PSMA-11,NaHCO3 Available at various departments of the ČVUT.
Značení PSMA pomocí galia-68

Cílem práce bylo vyzkoušet novou metodu značení PSMA-11 pomocí 68Ga v 0,1M NaHCO3. Systém pro značení byl navržen tak, aby byl proces jednoduchý, rychlý a reprodukovatelný. V první části experimentů ...

Seifert Daniel; Urbanová Kamila; Kozempel Ján
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Stanovení množství hliníku v potravinách pomocí neutronové aktivační analýzy
Rataj Jan; Sladký Vítek; Klupák Vít
2019 - Czech
Diplomová práce řeší problematiku stanovení množství hliníku v potravinových vzorcích respektující český potravinový spotřební koš. K vyhodnocení byla provedena neutronová aktivační analýza využívající instrumentace dostupné na Katedře jaderných reaktorů. Práce si nestanovuje za cíl rozhodnout o neurotoxicitě hliníku, avšak předkládá k zamyšlení řadu důkazů o jeho přítomnosti při neurodegeneračních onemocněních, jako může být Alzheimerova choroba. Především je v práci uvedena databáze potravin běžně dostupných v České republice obsahující (resp. neobsahující) hliník, který se ingescí dostává do lidského organismu.This Diploma Thesis is focused on determination of Aluminum contentin food samples respecting Czech food acording to its consumption. The Neutron Activation Analysis with instrumentation avaiable at Departement of Nuclear Reactors was used to determine the Aluminum content in each food sample. The Thesis does not try to decide whether the Aluminum is neurotoxic or not, but the goal is to show several proves of Aluminum presence during neurodegenerative disease, like Alzheimer’s Disease. Especially, there is presented a database of casual Czech food samples which contain more or less Aluminum that is being ingested by humans. Keywords: Hliník,Neutronová aktivační analýza,Potraviny; Aluminum,Neutron Activation Analysis,Food Available at various departments of the ČVUT.
Stanovení množství hliníku v potravinách pomocí neutronové aktivační analýzy

Diplomová práce řeší problematiku stanovení množství hliníku v potravinových vzorcích respektující český potravinový spotřební koš. K vyhodnocení byla provedena neutronová aktivační analýza ...

Rataj Jan; Sladký Vítek; Klupák Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Metody měření neutronového pole na školním reaktoru VR-1 pomocí gama-kompenzovaných ionizačních komor
Huml Ondřej; Vobr Filip; Koleška Michal
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření neutronového pole na školním reaktoru VR-1 pomocí gama-kompenzovaných ionizačních komor LND-50332 a KNK-56. Teoretický úvod je věnován popisu experimentálních zařízení a reaktorové instrumentace. Jsou zde obsazeny souhrnné údaje o vlastnostech, konstrukčním uspořádání a způsobech využívání gama-kompenzovaných ionizačních komor. Pro dosažení jejich přesné proudové odezvy byla proveda kalibrace analyzátorů malých proudů TEMA LCM310, které jsou využívány pro měření proudové odezvy z gama-kompenzovaných ionizačních komor. Hlavním předmětem práce je analyzování možností nastavení kompenzačního napětí pomocí dvou přístupů. První z nich je zaměřen na použití kadmiového pokrytí, pomocí kterého je možné odstínit neutronové pole a provést tak vyhodnocení kompenzačního faktoru. V druhé metodě je využíváno zavádění záporné reaktivity do aktivní zóny reaktoru pomocí shazování absorpční tyče. Z časového průběhu reaktivity je pak možné pomocí reaktimetru posoudit optimální nastavení komor.This thesis focuses on neutron field measurements of training reactor VR-1 using gama-compensated ionizing chambers LND-50332 and KNK-56. The theoretical introduction aims to describe experimental devices and reactor instrumentations. It also contains detailed information about properties, constructional layout and the means of using gama-compensated ionizing chambers. To achieve their accurate current response, calibration of the low current monitor TEMA LCM310 used while measuring current response of gama-compensated ionizing chambers has been made. The main focus of this thesis is put on analysing all the possible settings of compensation voltage and that, from two different points of view. First of which deals with using cadmium coverage as a way of shielding neutron field and results in evaluation of compensazion factor. The other one shows the usage of implementing negative reactivity within the reactor’s active zone by lowering the regulating rod. Observing time course for reactivity using reactimeter gives us the ability to find out an ideal settings of chambers. Keywords: detekce neutronů,detekční systém,gama-kompenzovaná ionizační komora,kadmiové pokrytí,kalibrační křivka,KNK-56,kompenzační napětí,LND-50332,neutronová instrumentace,regulační tyč,spektrum neutronů,školní reaktor VR-1; Neutron Detection,Detection system,Gama-Compensated Ionisation Chamber,Cadmium Coating,Calibration Curve,KNK-56,Compensation Voltage,LND.50332,Neutron Instrumentation,Control Rod,Neutron Spectrum,Training Reactor VR-1 Available at various departments of the ČVUT.
Metody měření neutronového pole na školním reaktoru VR-1 pomocí gama-kompenzovaných ionizačních komor

Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření neutronového pole na školním reaktoru VR-1 pomocí gama-kompenzovaných ionizačních komor LND-50332 a KNK-56. Teoretický úvod je věnován popisu ...

Huml Ondřej; Vobr Filip; Koleška Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Fotoprodukce vektorových mezonů J/Psi v ultraperiferálních srážkách Pb-Pb
Broz Michal; Martínez Gajdošová Zuzana; Mereš Michal
2019 - English
Jedna z mnoha otevřených otázek současné QCD je přı́čina jevu jaderného stı́něnı́. Abychom mohli porozumět tomuto jevu, je důležité studovat gluonové distribuce v jádře při malém x. Existuje mnoho různych modelů, snažı́cı́ch se popsat tyto jevy v QCD, které je potřeba experimentálně ověřit. Jeden z procesů vhodných pro zkoumánı́ gluonové distribuce v jádře je fotoprodukce vektorového mezonu. Měřenı́ účinného průřezu tohoto procesu může sloužit jako ověřenı́ platnosti jedné nebo vı́ce teoretických předpovědí fenoménů v QCD. V této diplomové práci jsme připravili nástroje potřebné pro výpočet účinného průřezu koherentnı́ a nekoherentnı́ fotoprodukce vektorového mezonu J/Psi, jako jsou určení výtěžku J/Psi, vypočı́tanı́ luminozity, určenı́ součinu akceptance a efektivity a odhad souvisejı́cich systematických chyb. Studium, prezentované v této práci bylo provedeno na datech ze srážek Pb–Pb při těžišťové energii 5.02 TeV, která byla nabrána během Run 2 na LHC s detektorem ALICE v střednı́ rapiditě.One of the open questions in QCD today is the cause of the shadowing phenomenon in nuclei. To understand this phenomenon it is necessary to study gluon distributions in nuclei at small x. There are several models trying to describe such phenomenon in QCD which have to be experimentally scrutinized and confirmed. One of the suitable processes to investigate gluon distributions in nuclei is the photoproduction of a vector meson. The measurement of its cross section can serve as a verification of one or more theoretical predictions of this QCD phenomenon. During this Master’s Thesis were prepared tools for the calculation of the cross section of the coherent and incoherent photoproduction of the vector meson J/Psi. The studies presented here were performed with data from Pb–Pb collisions at a center-of-mass energy 5.02 TeV collected during the Run 2 data-taking period at the LHC with the ALICE detector at mid-rapidity. Keywords: Ultra-periferálnı́ srážky,ALICE,J/Psi,účinný průřez; Ultra-peripheral collisions,ALICE,J/Psi,cross section Available at various departments of the ČVUT.
Fotoprodukce vektorových mezonů J/Psi v ultraperiferálních srážkách Pb-Pb

Jedna z mnoha otevřených otázek současné QCD je přı́čina jevu jaderného stı́něnı́. Abychom mohli porozumět tomuto jevu, je důležité studovat gluonové distribuce v jádře při malém x. Existuje mnoho ...

Broz Michal; Martínez Gajdošová Zuzana; Mereš Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Fluktuace multiplicity a rezonance ve srážkách těžkých iontů
Tomášik Boris; Uchytil Josef; Bydžovský Petr
2019 - English
Počty částic produkované v ultrarelativistických jaderných srážkách jsou dobře popsány statistickým modelem. V tomto modelu závisí výtěžky na teplotě a chemickém potenciálu. Statistická fyzika však dokáže předpovědět i fluktuace multiplicity. Ty pak mohou být porovnány s daty z experimentu. Cílem této práce je poskytnout informace o výpočtu fluktuací multiplicity a vyšších momentů rozdělení multiplicity za použití centrálních statistických momentů. Budou představeny metody výpočtů fluktuací multiplicity ve statistickém modelu nejprve pro chemickou rovnováhu, poté i pro chemickou nerovnováhu, při které předpokládáme generování chemických potenciálů pro každý stabilní druh částic v závislosti na teplotě. Závěrem budou představeny výsledky výpočtu momentů rozdělení protonového čísla v závislosti na teplotě pro scénáře chlazení relevantní pro ultrarelativistické jaderné srážky z programu RHIC BES.The number of particles produced in ultra-relativistic nucleus-nucleus collisions is well described by the statistical model. In this model, the particle yields depend on temperature and chemical potential. However, statistical physics can also predict multiplicity fluctuations, which can subsequently be compared to experimental data. The aim of this thesis is to provide information on how to compute multiplicity fluctuations along with higher moments of the multiplicity distribution using the central statistical moments. Furthermore, said moments of the multiplicity distribution in a hadron resonance gas model will be investigated for both the chemical equilibrium and the chemical non-equilibrium, where the generation of temperature-dependent chemical potentials for each stable particle species is assumed. Finally, the results in form of the temperature dependence of the moments of the proton number distribution at chemical non-equilibrium will be introduced for relevant cool-down scenarios based on the data from the RHIC BES programme. Keywords: Těžko-iontové srážky,statistický model,centrální momenty,fluktuace multiplicity,chemická nerovnováha; Heavy-ion collisions,Statistical model,Central moments,Multiplicity fluctuations,Chemical non-equilibrium Available at various departments of the ČVUT.
Fluktuace multiplicity a rezonance ve srážkách těžkých iontů

Počty částic produkované v ultrarelativistických jaderných srážkách jsou dobře popsány statistickým modelem. V tomto modelu závisí výtěžky na teplotě a chemickém potenciálu. Statistická fyzika však ...

Tomášik Boris; Uchytil Josef; Bydžovský Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Studium top kvarku v experimentu ATLAS
Taševský Marek; Zaplatílek Ota; Hubáček Zdeněk
2019 - English
Tato diplomová práce pojednává o vlastnostech top kvarku, zvláště pak o měření párové produkce top-antitop v plně hadronovém kanále při těžištové energii 13 TeV v proton-proton srážkách na experimentu ATLAS. Měření využívá tzv. boostovanané topologie, kdy je možné obsáhnout veškeré rozpadové produkty ttbar systému do dvou jetů s velkými poloměry. Cílem práce je implementovat do již existujícího frameworku nový přístup k konstrukci velkých jetů (R~1.0), tzv. re-clustering, a následně prozkoumat vliv re-klastrovaných jetů na systematické chyby měření v uvedené fyzikální analýze. Re-klastrovací metoda je založena na aplikaci anti-kt algoritmu na již existující jety s malými poloměry (R~0.4). Protože malé jety mívají obvykle nižší systematické chyby než jety velké, pak můžeme očekávat zlepšení systematických chyb v případě velkých re-klastrovaných jetů. Tato práce dokumentuje pokles celkové i dominantní systematické neurčitosti spojené s jet energy scale velkých re-klastrovaných jetů. Jmenované nejistoty se snížily o 10-20 % u všech studovaných veličin. Re-klastrované jety dále poskytují lepší soulad mezi daty a predikcí. Dále je zde uvedena studie, která uvažuje rozpad hypotetického Z' bosonu na dvojici top-antitop v plně hadronovém kanále jako aditivní signál Nové Fyziky ke stávající predikci ttbar událostí, zda lze dosáhnout lepší shody mezi daty a predikcí. Studie obsahuje srovnání několika hmotnostních vzorků Z' bosonu generovaných MC generátorem Pythia8. Při zohlednění signálu, který obsahuje Novou Fyziku Z' bosonu, k predikci Standardního Modelu nezískáváme lepší souhlas mezi daty a predikcí.The master thesis deals with properties of the top quark and briefly describes the measurement of the ttbar pair production in the so called all-hadronic decay channel at 13 TeV in proton-proton collisions using data collected by the ATLAS experiment at LHC. The measurement is based on the boosted topology when all decay products of the ttbar system can be collected by only two jets with large radii R. The main task of this thesis is an implementation of the so called re-clustering procedure with the aim to improve systematic uncertainties of the top quark measurements. The method of reconstructing jets with large radii (R~1.0) is based on clustering jets with small radii (R~0.4). Since small-R jets usually have smaller systematic uncertainties than the large-R jets, one expected an improvement in this respect for re-clustered large-R jets. This thesis documents that both the total systematic uncertainty and the dominant one, the so called jet energy scale, have decreased by 10-20 % in all studied variables, when large-R jets are re-clustered using small-R jets. Also a better agreement of Monte Carlo predictions with data was achieved for re-clustered jets. The second task of this thesis was to compare Monte Carlo predictions with a signal of New Physics with data to see if a better description is attained. By studying Pythia8 predictions for several mass points of an implemented hypothetical Z' boson which is predicted to decay fully hadronically as our studied signal, we conclude that adding this signal of New Physics on top of the Standard Model prediction does not improve the agreement with data. Keywords: Top-kvark,ttbar system,Z' boson,plně hadronový rozpad,jet,jety s velkými poloměry,re-clustering; Top quark,ttbar system,Z' boson,all-hadronic decay channel,jet,large-R jet,re-clustering Available at various departments of the ČVUT.
Studium top kvarku v experimentu ATLAS

Tato diplomová práce pojednává o vlastnostech top kvarku, zvláště pak o měření párové produkce top-antitop v plně hadronovém kanále při těžištové energii 13 TeV v proton-proton srážkách na experimentu ...

Taševský Marek; Zaplatílek Ota; Hubáček Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Studium produkce mezonu D ve srážkách Au+Au 200 GeV na experimentu STAR
Bielčík Jaroslav; Líčeník Robert; Bombara Marek
2019 - English
Hlavním cílem této práce je studium produkce půvabných mezonů ve vysokoenergetických srážkách těžkých iontů, během nichž vzniká kvark-gluonové plazma. Půvabné mezony jsou vytvářeny na počátku srážky, procházejí celým vývojem systému a slouží jako sonda ke zjišťování vlastností vzniklého média. Detektor Heavy Flavor Tracker na experimentu STAR umožnil díky svému vynikajícímu rozlišení rekonstruovat sekundární vrcholy srážky z rozpadů půvabných mezonů. V jádro-jaderných srážkách dochází k potlačení produkce D mezonů R_AA ≤ 0.5 pro částice s p_T > 4.5 GeV/c v centralitě 0-10 % v důsledku ztráty energie v kvark-gluonovém plazmatu. Signifikanci signálu mezonu D± lze výrazně zvýšit, z 4.0 na 19.8 pro částice s 2.0 < p_T < 2.5 GeV/c v centralitě 0-10 %, aplikací metod strojového učení. S jejich pomocí můžeme lépe rozlišovat mezi signálem a pozadím a otevírají nám tedy prostor pro analýzu v oblasti nízkých příčných hybností.The main topic of this thesis is the production of charmed mesons in high-energy heavy-ion collisions, during which the Quark-Gluon Plasma is formed. Charmed mesons are created at the beginning of the collisions, experience the entire evolution of the system and serve as a probe inside the medium. Heavy Flavor Tracker at STAR allowed the reconstruction of secondary vertices from charmed-meson decays, thanks to its excellent resolution. The D meson production is significantly suppressed in nucleus-nucleus collisions, R_AA ≤ 0.5 for particles with p_T > 4.5 GeV/c in 0-10 % centrality, as a consequence of energy loss inside the Quark-Gluon Plasma. D± signal significance can be substantially improved, from 4.0 to 19.8 for particles with 2.0 < p_T < 2.5 GeV/c in 0-10 % centrality, by applying machine-learning techniques. They increase our signal and background distinction capabilities and open the door for analysis in the low-pT region. Keywords: Půvabné mezony,srážky těžkých iontů,kvark-gluonové plazma,experiment STAR; Charmed mesons,heavy-ion collisions,Quark-Gluon Plasma,STAR experiment Available at various departments of the ČVUT.
Studium produkce mezonu D ve srážkách Au+Au 200 GeV na experimentu STAR

Hlavním cílem této práce je studium produkce půvabných mezonů ve vysokoenergetických srážkách těžkých iontů, během nichž vzniká kvark-gluonové plazma. Půvabné mezony jsou vytvářeny na počátku srážky, ...

Bielčík Jaroslav; Líčeník Robert; Bombara Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases