Number of found documents: 6218
Published from to

Modelování vývoje cen u dodávané stavební produce v krizovém období
Truska, Adam; Kocanda,, Pavel; Tomek,, Aleš; Tuza,, Karel; Hromádka, Vít
2019 - Czech
Největší poválečná hospodářská krize, jenž se začala šířit světem ve druhé polovině roku 2008, zasáhla negativně všechny odvětví. Důležitým poznatkem z rozboru proběhlé krize nejsou ani tak její příčiny, jako spíše poukázání na nedostatky globalizace, formou rozebrání důsledků této krize. Stavebnictví je specifické odvětví českého hospodářství, jenž reagovalo na příchod, průběh a odeznění krize, unikátním způsobem. Jak před-investiční, tak investiční fáze stavebního projektu jsou časově náročné, což má za následek opožděnou reakci – setrvačnost, na změny stavů ekonomiky, které se promítají do agregátní poptávky, od které je odvozena poptávka po stavební produkci. Práce se zaměřuje zejména na developerský trh, kde podrobně mapuje vývoj bytové výstavby v před-krizovém, krizovém i po-krizovém období. Soubor nesprávných kroků, rozhodnutí a nečinnosti rezidenčních developerů způsobil ojedinělý jev – krizi nabídky bytů. Proto jsou výsledkem práce metodická doporučení – soubor kroků, jejíchž dodržováním by mělo dojít k omezení negativních dopadů krize na stavebnictví a zamezení opětovnému vzniku krize nabídky bytů. Hospodářské cykly nám dávají dvě jistoty: po každém růstu přijde pád a naopak. V dnešní době není možné předpovídat příčiny budoucí krize, ani její délku, důležité ale je připravit se na ni. The largest post-war economic crisis, which began spreading to the world in the second half of 2008, hit all sectors negatively. An important lesson from the analysis of the crisis is not its causes, but rather the reference to the drawbacks of globalization, in the form of dismantling the consequences of this crisis. Building industry is a specific branch of the Czech economy, which has responded to the outbreak, the course and the retreat of crisis, in a unique way. Both pre-investment and investment phases of a construction project are time-consuming, resulting in a delayed response - inertia, to changes in the state of the economy that are reflected in aggregate demand from which demand for construction output is derived. The thesis focuses mainly on the development market, where it focuses in detail on evolution of housing construction in the pre-crisis, crisis and post-crisis period. The set of incorrect steps, decisions and inactivity of residential developers caused a unique phenomenon - the house-offer crisis. Therefore, the result of the work is methodological recommendations - a set of steps whose observation should reduce the negative effects of the crisis on the construction industry and avoid the re-emergence of the house-offer crisis. Economic cycles give us two assurances: each growth is followed by fall and vice versa. Nowadays it is not possible to predict the causes of the future crisis or its length, but it is important to prepare for it. Keywords: Hospodářské krize 2008; české stavebnictví; developerský trh; bytová výstavba; poptávka vs. nabídka; modelování cen; krize nabídky bytů; Economic crisis 2008; Czech building industry; house developer market; housing construction; demand vs. offer; price modeling; house-offer crisis Available in a digital repository NRGL
Modelování vývoje cen u dodávané stavební produce v krizovém období

Největší poválečná hospodářská krize, jenž se začala šířit světem ve druhé polovině roku 2008, zasáhla negativně všechny odvětví. Důležitým poznatkem z rozboru proběhlé krize nejsou ani tak její ...

Truska, Adam; Kocanda,, Pavel; Tomek,, Aleš; Tuza,, Karel; Hromádka, Vít
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Sesuvy v mělkých neogenních pánvích při jihozápadním okraji karpatské předhlubně na Moravě
Brdečková, Helena; Glisníková, Věra; Hrubešová,, Eva; Boštík, Jiří
2019 - Czech
Karpatská předhlubeň je podélná deprese v předpolí Karpat. Na Moravě je vyplněna především neogenními zeminami. Dizertační práce se zaměřuje na jihomoravské sesuvy, které proběhly v mělkých reliktech neogenních uloženin při okraji předhlubně, ležících na skalních horninách Českého masivu. Sesuvná aktivita v těchto mělkých pánvích je výsledkem řady faktorů. V teoretické části práce jsou zkoumány důležité společné rysy sesuvných území, jejich geologické a hydrogeologické poměry. Dále jsou shrnuta a zhodnocena podstatná dostupná data o geomechanickém chování zemin, na něž zde bývají sesuvy vázané. Případové studie se zabývají sesuvnými lokalitami v Budkovicích-Svízle, v Brně-Bystrci a ve Znojmě. Případová studie Budkovice-Svízla se opírá o rozsáhlý inženýrsko-geologický průzkum území a o měření hladin podzemní vody z let 1988-2017. V rámci práce je proveden rozbor hydrogeologického režimu území a rekonstruována původní morfologie svahu před svahovým pohybem. Numerickými studiemi jsou vysledovány pravděpodobné spouštěcí mechanismy sesuvu, modelován rozvoj svahového pohybu a zhodnocen vliv sanačních opatření. Závěrem práce jsou formulována obecná doporučení pro inženýrsko-geologický průzkum a stavební činnost v sesuvných lokalitách zájmové oblasti. The Carpathian foredeep is a lengthwise depressed area in the Carpathian foreland. In Moravia, it is mainly filled with Neogene soils. The thesis focuses on the South Moravian landslides which occurred in shallow relicts of Neogene deposits along a foredeep margin which lie on the rocks of the Bohemian Massif. Landslide activity within these shallow basins is a result of a number of factors. In the theoretical part, important general features of landslide areas, their geological conditions and hydrogeological regime are investigated. Next, available data on the geomechanical behaviour of soils, often connected with these landslides, are summarized and evaluated. The case studies deal with the landslide localities Budkovice-Svízla, Brno-Bystrc and Znojmo. The case study of Budkovice-Svízla is based on an extensive engineering geological survey of the locality and the measurement of groundwater levels in the years 1988 – 2017. In the thesis, the hydrogeological regime of the area is analysed and a reconstruction of the ground surface before slope movement is carried out. The probable trigger mechanisms, the development of sliding and the efficiency of the executed remedies of the landslide are evaluated by numerical studies. In conclusion, general recommendations for an engineering-geological survey and building activities in the area of interest are formulated. Keywords: Karpatská předhlubeň; sesuv; stabilita svahu; hydrogeologický režim; spouštěcí mechanismus; smyková pevnost.; Carpathian foredeep; landslide; slope stability; hydrogeological regime; trigger mechanism; shear strength. Available in a digital repository NRGL
Sesuvy v mělkých neogenních pánvích při jihozápadním okraji karpatské předhlubně na Moravě

Karpatská předhlubeň je podélná deprese v předpolí Karpat. Na Moravě je vyplněna především neogenními zeminami. Dizertační práce se zaměřuje na jihomoravské sesuvy, které proběhly v mělkých reliktech ...

Brdečková, Helena; Glisníková, Věra; Hrubešová,, Eva; Boštík, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Experimentální výzkum použitelnosti a trvanlivost tmelů užívaných ve stavebnictví.
Hanzelková, Martina; Schmid, Pavel; Sedlák,, Petr; Šlanhof, Jiří
2019 - Czech
Disertační práce pojednává o metodice zkoušení tmelů. Jde o souhrn výzkumu zaměřeného na hodnocení tmelů v interakci s podkladními materiály. Pozornost je zaměřena na oficiální zkušební metody obsažené v evropských technických normách, diskutuje se přínos jednotlivých metod, jejich výhody a nevýhody. Součástí jsou i souhrnné závěry praktické aplikace zkušebních postupů aplikovaných pro 10 běžně dostupných průmyslově vyráběných tmelů na 8 různých podkladech zahrnujících fasádní obkladové desky používané pro systémy lehkých obvodových plášťů. Práce obsahuje obecné závěry týkající se jednotlivých zkušebních metod. Součástí výzkumu jsou rovněž různé způsoby přípravy a kondicionování zkušebních těles, které simulují různé podmínky působení prostředí a v některých případech hrají zcela rozhodující roli pro konečné hodnocení tmelů. The dissertation thesis is focused of the method of testing the building sealnats. This is a summary of the research focused on the evaluation of sealants in interaction with the underlying materials. Attention is focused on the official test methods contained in European technical standards, the benefits of individual methods, their advantages and disadvantages are discussed. Also included are the overall findings of the practical application of the test procedures applied to 10 commercially available industrial sealants on 8 different substrates, including facade lining boards used for lightweight envelope systems. The dissertation thesis contains general conclusions about individual test methods. The research also includes various ways of preparing and conditioning test specimens that simulate different environmental conditions and, in some cases, play a crucial role in the final evaluation of sealants. Keywords: tmely; silikony; zkoušení; protažení; udržované protažení; přilnavost; soudržnost; sealants; silicones; testing; extension; maintained extensit; adhesion; cohesion Available in a digital repository NRGL
Experimentální výzkum použitelnosti a trvanlivost tmelů užívaných ve stavebnictví.

Disertační práce pojednává o metodice zkoušení tmelů. Jde o souhrn výzkumu zaměřeného na hodnocení tmelů v interakci s podkladními materiály. Pozornost je zaměřena na oficiální zkušební metody ...

Hanzelková, Martina; Schmid, Pavel; Sedlák,, Petr; Šlanhof, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Komplexní systém pro analýzu silničních nehod typu střet vozidla s motocyklem
Slepánek, Petr; Kolíbal, Zdeněk; Drahotský, Ivo; Kropáč, František; Bradáč, Albert
2019 - Czech
Tato disertační práce popisuje problematiku komplexního systému pro analýzu střetu motocyklu s vozidlem a navrhuje vhodnou metodiku pro řešení tohoto typu střetu. Jsou zde shrnuty dosavadní znalosti v oblasti problematiky nehodovosti motocyklů s vozidly včetně jejich statistik a kategorizace dopravních nehod za účasti motocyklů. Autor statisticky vyhodnocuje nehodovost dle příčin vzniku nehod a navrhuje metodiku pro řešení jednotlivých typů střetů motocyklů s vozidly. Pro doplnění a zpřesnění vstupních údajů pro analýzu silničních nehod za účasti motocyklů je do práce zahrnut soubor vlastních měření provedených na různých typech motocyklů. Práce obsahuje měření jejich zrychlení, zpomalení a vyhýbacího manévru. Vlastní přínos práce představují také vývojové diagramy, nabízející komplexní postup při řešení jednotlivých typů střetů motocyklu s vozidlem. This dissertation describes the issue of a complex system for analyzing the collision of a motorcycle with another vehicle and suggests a suitable methodology for solving this type of traffic accident. It summarizes the current knowledge in the field of motorcycle accidents withother vehicles, including their statistics and categorization. The author statistically evaluates accidents by their causes and proposes a methodology for solving individual types of motorcycle collisions with vehicles. To supplement and refine the input data for the analysis of road accidents involving motorcycles, a set of author’s own measurements made on different types of motorcycles is included. The thesis contains measurements of their acceleration, deceleration and avoidance maneuvers. Other actual contributions of the thesis are represented also by flowcharts, offering a comprehensive approach to solving individual types of colissions of motorcycles with other vehicles. Keywords: střet motocyklu; střet vozidla; dopravní nehoda; nehodovost; pasivní bezpečnost; soudní znalectví; motorcycle collision; vehicle collision; traffic accident; accident; passive safety; forensic expertise Available in a digital repository NRGL
Komplexní systém pro analýzu silničních nehod typu střet vozidla s motocyklem

Tato disertační práce popisuje problematiku komplexního systému pro analýzu střetu motocyklu s vozidlem a navrhuje vhodnou metodiku pro řešení tohoto typu střetu. Jsou zde shrnuty dosavadní znalosti v ...

Slepánek, Petr; Kolíbal, Zdeněk; Drahotský, Ivo; Kropáč, František; Bradáč, Albert
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Stanovenie parametrov pre výpočet srdcového výdaja z dát celotelovej bioimpedancie
Langer, Peter; Vrba, Jan; Penhaker,, Marek; Jurák, Pavel
2019 - Slovak
Available in a digital repository NRGL
Stanovenie parametrov pre výpočet srdcového výdaja z dát celotelovej bioimpedancie

Langer, Peter; Vrba, Jan; Penhaker,, Marek; Jurák, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Analýza iterativně rekonstruovaných CT dat: nové metody pro měření obrazové kvality
Walek, Petr; Herout, Adam; Svoboda,, David; Jan, Jiří
2019 - English
Se zvyšující se dostupností medicínského CT vyšetření a s rostoucím počtem patologických stavů, pro které je indikováno, se redukce pacientské dávky ionizujícího záření stává stále aktuálnějším tématem. Výrazný pokrok v tomto odvětví představují nové metody rekonstrukce obrazů z projekcí, tzv. moderní iterativní rekonstrukční metody. Zároveň se zavedením těchto metod vzrostla potřeba pro měření obrazové kvality. Kvalita iterativně rekonstruovaných dat byla doposud kvantitativně hodnocena pouze na fantomových datech nebo na malých oblastech zájmu v reálných pacientských datech. Charakter iterativně rekonstruovaných dat však naznačuje, že tyto přístupy nadále nejsou dostatečné a je nutné je nahradit přístupy novými. Hlavním cílem této dizertační práce je navrhnout nové přístupy k měření kvality CT obrazových dat, které budou respektovat specifika iterativně rekonstruovaných obrazů a budou počítána plně automaticky přímo z reálných pacientských dat. The collective dose from medical radiation has been sharply increasing as well as availability of CT scanners and increasing number of indicated pathologies. Hence, reduction of applied dose is a topical theme nowadays. A great progress has been made by introduction of novel iterative methods for reconstruction of image data from measured projections. A new interest and need for CT image quality measurement have been simultaneously reported. Quality of iteratively reconstructed data was so far quantitatively measured in phantom scans or in small regions of interest in real patient data. However, the character of iteratively reconstructed data suggest that those approaches are no longer sufficient and they need to be revised or replaced by a new ones. Design of novel CT image quality parameters which will respect specifics of iteratively reconstructed data and will be fully automatically computed directly from real patient data is the main objective of this thesis. Keywords: X-ray CT imaging; image quality; iterative reconstruction; noise power spectrum.; Rentgenová výpočetní tomografie; obrazová kvalita; iterativní rekonstrukce; šumové výkonové spektrum. Available in a digital repository NRGL
Analýza iterativně rekonstruovaných CT dat: nové metody pro měření obrazové kvality

Se zvyšující se dostupností medicínského CT vyšetření a s rostoucím počtem patologických stavů, pro které je indikováno, se redukce pacientské dávky ionizujícího záření stává stále aktuálnějším ...

Walek, Petr; Herout, Adam; Svoboda,, David; Jan, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Hygrotermálna odozva stavebných konštrukcií
Slávik, Richard; Šťastník, Stanislav; Vertál´,, Marián; Kalousek, Miloš
2019 - Czech
Predložená dizertačná práca sa zaoberá štúdiom združeného transportu tepla a vlhkosti v stavebných konštrukciách. V úvodnej časti sú stručne zhrnuté poznatky z hľadiska metodológie posudzovania a hodnotenia stavebných konštrukcií so zameraním na vlhkosť dostupné ako u nás tak aj v zahraničí. Mimo popisu metód a analýzy ich rozdielov sú na príkladoch naznačené postupy, identifikované ich vlastnosti a objasnený aplikačný rámec jednotlivých metód. Uvedené príklady nedokladujú iba ukážku postupov, ale naznačujú ich limity a vo vzájomnom porovnaní sú identifikované úskalia aplikácie jednotlivých modelov. V rámci práce je uvedené aj základné pojednanie o materiálových parametroch nevyhnutných pre tieto typy výpočtov. Z hľadiska teórie transportu tepla a vlhkosti práca objasňuje niekoľko otázok definovaných zadaním. Napĺňanie jednotlivých cieľov je v teoretickej rovine realizované analýzou a výpočtami. Výpočty sú realizované nielen známymi metódami, ale aj vyvinutým komplexným algoritmom implementujúcim simultánny transport tepla a vlhkosti založený na báze konečných prvkov, umožňujúci uvažovať aj nelineárne správanie sa materiálových parametrov. V praktickej rovine práca obsahuje popis a výsledky dvoch experimentov. Stručne je v práci obsiahnutý aj popis vyvinutého elektronického zariadenia pre zber dát z experimentálnych modelov. Výsledky získané z experimentov sú konfrontované ako s jednoduchšími tak pokročilejšími teoretickými modelmi. V závere práce je obsiahnutá diskusia, ktorá v sebe integruje syntézu získaných poznatkov. Stručne rekapituluje prínos práce pre vedný odbor, inžiniersku prax a naznačuje smery pre ďalšiu prácu v tejto oblasti. This dissertation thesis is focused on the study of simultaneous transport of heat and moisture in building components. First, the introduction briefly summarises current international state of the art in assessment and evaluation of building components focused on moisture. Besides description of methodological approaches and analysis of differences between them, the approaches are modelled using examples which help to identify their properties and explain the application framework of the methods. These examples do not only illustrate the procedures; they also indicate their limits and identify the pitfalls of models’ application in comparison with each other. Next, the thesis includes basic introduction to material parameters necessary in numerical modelling. Moreover, solutions to questions from the assignment are discussed from the point of view of the theory of heat and moisture transport. To fulfil the thesis’ objectives, theoretical analysis and calculations were implemented. Calculations were carried out not only by well-known methods, but also using an own-developed complex algorithm which implements simultaneous heat and moisture transport modelling based on finite element methods and which allows to implement nonlinear behaviour of material properties. Furthermore, the thesis contains description of and results from two experiments. A brief description of an electronic device developed and used for the experiments is included. Experimental results are confronted with both simplified and advanced theoretical models. At last the thesis concludes with discussion of acquired findings, brief summary of potential contribution of this work to the field of building science and engineering practice, and indication of the directions for further development. Keywords: Transport tepla a vlhkosti; stavebná konštrukcia; stavebná fyzika; vlhkosť; Heat and moisture transport; building component; building physics; moisture Available in a digital repository NRGL
Hygrotermálna odozva stavebných konštrukcií

Predložená dizertačná práca sa zaoberá štúdiom združeného transportu tepla a vlhkosti v stavebných konštrukciách. V úvodnej časti sú stručne zhrnuté poznatky z hľadiska metodológie posudzovania a ...

Slávik, Richard; Šťastník, Stanislav; Vertál´,, Marián; Kalousek, Miloš
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Advanced Solution to Piston Assembly Dynamics
Dlugoš, Jozef; Furch,, Jan; Kučera, Pavel; Novotný, Pavel
2019 - English
Hlavní cíl této práce je vyvinout pokročilý výpočtový model dynamiky pístové skupiny. Kontakt mezi pístem a válcem je zprostředkován skrz vrstvu maziva nebo pomocí kontaktu nerovností. To vede k různým režimům mazání, tudíž k různým silovým interakcím působících na plochy kontaktní dvojice. Během řešení hydrodynamiky a kontaktu nerovností, je nutné zahrnout deformaci pístu a válce do výpočtu—přirozeně iterační proces. Jelikož požadavky na výpočtovou síť kontaktních sil a deformaci těles se liší, byl navržen robustní mapovací algoritmus. Výsledky vyvinutého výpočtového nástroje jsou experimentálně verifikovány. Pro tento účel je uskutečněno měření sekundárního pohybu pístu pomocí laserových snímačů vzdálenosti. Měření je vykonáno na experimentálním motoru s bočním vedením ventilů a průhlednou hlavou válce, aby byl přítomen kompresní tlak ve spalovací komoře. Naměřený boční pohyb pístů je znehodnocen. Proto je další analýze potrobeno pouze úhlové natočení pístů. Shoda mezi naměřenými a vypočítanými výsledky variuje pro různé části pracovního cyklu. Dobrá shoda je dosažena během komprese a expanze. Naopak výrazné rozdíly nastávají, když boční síla dosahuje nízkých hodnot: sání a výfuk. Hlavní přínos této práce je vytvoření výpočtového nástroje, který je schopný zahrnout výše popisované jevy, které mají podstatný vliv na dynamiku pístové skupiny. Bohužel to vede k dlouhým výpočtovým časům, zvláště když je zahrnuta deformace. Tento problém řeší navržený paralelní výpočet. To je založeno na paralelizaci podprogramu během vyčíslování citlivostní analýzy. Tímto způsobem je řádově redukován výpočtový čas. The ultimate goal of this work is to develop an advanced computational model of piston assembly dynamics. The piston and the liner are interacting through the lubricant film or the surface asperities. This leads to different lubrication regimes and consequently different forces acting on the surfaces of the contact pair. During the solution to hydrodynamics and asperity contact forces, deformation of the piston and the liner has to be taken into account—the process is necessarily iterative in nature. Since the requirements for computational grid of the contact forces and of deformation differ, robust mapping algorithms are proposed. The results of the developed computational tool are experimentally verified. For this purpose, the measurement of the piston secondary motion by laser displacement sensors is conducted. The measurement is done on the experimental sidevalve engine with transparent cylinder head in order to generate compression pressure in the combustion chamber. Measured piston lateral motion is corrupted. Therefore, only measurement of the piston tilt angle is further used. The agreement of the measured and computed results varies during the operation cycle. Good agreement is achieved for compression and expansion strokes. Oppositely, significant differences occur when the side force is small: intake and exhaust strokes. Major contribution of this work is development of computational tool which implements the above mentioned effects that have a major impact on the piston assembly dynamics. Unfortunately, this leads to long computational times, especially when deformation is considered. For this reason, the parallel solution is developed. It is based on the parallelization of the subroutine during the evaluation of the sensibility analysis. This way, the solution time is reduced in order of magnitude. Keywords: Piston; Lubrication; Friction Loss; Multibody Dynamics; Internal Combustion Engines; píst; mazání; třecí ztráty; Multibody Dynamics; spalovací motory Available in a digital repository NRGL
Advanced Solution to Piston Assembly Dynamics

Hlavní cíl této práce je vyvinout pokročilý výpočtový model dynamiky pístové skupiny. Kontakt mezi pístem a válcem je zprostředkován skrz vrstvu maziva nebo pomocí kontaktu nerovností. To vede k ...

Dlugoš, Jozef; Furch,, Jan; Kučera, Pavel; Novotný, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Komplexní systém pro analýzu silničních nehod typu střet vozidla s motocyklem.
Slepánek, Petr; Kolíbal, Zdeněk; Drahotský, Ivo; Kropáč, František; Bradáč, Albert
2019 - Czech
Dizertační práce popisuje problematiku komplexního systému pro analýzu silničních nehod, konkrétně metodiku pro řešení střetu vozidla s motocyklem. Jsou zde popsány statistiky dopravních nehod motocyklů, bezpečnostní prvky motocyklů, základní typy střetových poloh mezi vozidlem a motocyklem, návrh metodiky pro řešení dopravních nehod mezi vozidly a motocykly. V práci je proveden soubor různých měření, který slouží k doplnění a zpřesnění vstupních údajů pro analýzu silničních nehod za účasti motocyklů. Práce obsahuje data získaná z měření. The thesis describes the problems of a complex system for analysis of road accidents, specifically the methodology for solving the collision between vehicle and motorcycle. There are statistics described motorcycle accidents, motorcycle safety features, the basic types of collision positions between vehicles and motorcycles, design methodology for solving with traffic accidents between vehicles and motorcycles. The work is performed a set of different measurements used to supplement and refine the input data for the analysis of road accidents involving motorcycles. The work contains data obtained from measurements. Keywords: střet motocyklu; střet vozidla; silniční nehoda; pasivní bezpečnost; collision of motorcycle; collision of vehicle; road accidents; passive safety Available in a digital repository NRGL
Komplexní systém pro analýzu silničních nehod typu střet vozidla s motocyklem.

Dizertační práce popisuje problematiku komplexního systému pro analýzu silničních nehod, konkrétně metodiku pro řešení střetu vozidla s motocyklem. Jsou zde popsány statistiky dopravních nehod ...

Slepánek, Petr; Kolíbal, Zdeněk; Drahotský, Ivo; Kropáč, František; Bradáč, Albert
Vysoké učení technické v Brně, 2019

VOLUMETRIC WEAR ANALYSIS OF HIP JOINT IMPLANTS BY OPTICAL METHODS
Ranuša, Matúš; Bryant, Dr Michael; Dr Prashant K. Sharma; Vrbka, Martin
2019 - English
Predložená dizertačná práca sa zaoberá analýzou opotrebenia totálnych bedrových endoprotéz za použitia optických metód. V práci bol predstavený nový prístup hodnotenia objemového úbytku materiálu pomocou 3D optického skeneru. Tento nový prístup je časovo efektívny, poskytuje veľké množstvo snímaných bodov na povrchu implantátu. Množstvo bodov umožňuje presnejšiu rekonštrukciu pôvodnej geometrie a prípadné rekonštrukcie nežiaducich poškodení polyetylénovej vložky pri extrakcii. Predstavené metóda bola validovaná za pomoci štandardizovanej gravimetrickej metódy v súlade s ISO 14242. Následne bol optická skenovacia metóda použitá v troch štúdiách zameraných na analýzu opotrebenia, mechanické zmeny artikulujúceho povrchu a mikroštruktúrne zmeny v dôsledku zlyhania implantátu. Analýza 23 extrahovaných polyetylénových vložiek typ Bicon - plus s rozšíreným použitím v Českej republike poukázala na niektoré problémy spojené so zlyhaním implantátu. Adhezívno - abrazívne opotrebenie bolo identifikované v oblasti penetrácie femurálnej hlavice a následné poškodenia ako delaminácia materiálu , plastické deformácie a pitting boli pozorované v okolí tejto oblasti. Analýza materiálových vlastností poukázala na degradáciu mechanických a chemických vlastností, čo bolo prevažne závislé od rozsahu opotrebenia implantátu. U implantátov boli pozorované výrazné plastické deformácie , nárast oxidačného indexu a nižší pomer tvrdosti voči modulu elasticity, v porovnaní s novými vzorkami. Tečenie materiálu a plastické deformácie, ktoré vykazovali všetky extrahované vzorky boli analyzované v závere predloženej dizertačnej práce, na základe testov na nových implantátoch v zábehovom cykle. Cieľom práce je uviesť nový prístup analýzy opotrebenia polyetylénových vložiek za pomoci optických skenovacích metód a preukázať jeho použiteľnosť na analýze súboru extrahovaných implantátov. Výsledky získané pomocou tejto metódy sa ukázali ako vhodné a môžu viesť k lepšiemu pochopeniu procesov opotrebenia a zlyhávania implantátov. This dissertation thesis deals with wear analysis of total hip replacements (THR) using optical methods. We introduced a new approach to volumetric wear assessments of polyethylene liners using a 3D optical scanner. The new approach brought benefits of time-efficient measurements, large number of points collected for post-processing, the possibility to create pre-worn models of retrieved samples as well as the possibility to exclude damages caused by surgeon during revision surgeries. The method was validated by gravimetric method according to the ISO 14242 Standard. The new approach was then used in three studies focusing on wear rate and mechanical changes of polyethylene liners. In the studies, the analysis of polyethylene liners geometry was followed by a detailed surface analysis of contact areas down to the microstructural level. Clinical history data for 23 retrieved liners combined with wear analysis showed several issues affecting failure of the polyethylene implants. We worked with Bicon-plus type implants, that are widely used in clinical practice in the Czech Republic. Structural surface analysis of the retrieved samples showed several different wear mechanisms such as adhesion/abrasion, pitting, delamination and plastic deformation. Analysis of material behaviour showed mechanical changes and chemical degradation in retrieved prostheses which mostly correlated with the wear depth. Investigated samples showed plastic deformations, an increased oxidation index and lower hardness to elasticity ratio compared to the new samples. Creep phenomenon or plastic deformation, which was investigated in the final part of thesis, occurred in all the retrieved samples. Further in vitro testing showed presence of creep in the run-in phase of implants. This thesis aimed to introduce a new approach to wear analysis using the optical scanning method and to apply the new approach for investigations of surface geometry of retrieved polyethylene liners. The method proved to be a suitable method for investigations of retrieved polyethylene liners helping to better understand the processes leading to implant failures. Keywords: Biotribology; Total Hip Replacement; Retrieval Analysis; UHMWPE; Wear Measurements; Optical Digitalization; Surface Analysis; Biotribológia; totálna bedrová endoprotéza; analýza extrahovaných implantátov; UHMWPE; analýza opotrebenia; optická digitalizácia; povrchová analýza. Available in a digital repository NRGL
VOLUMETRIC WEAR ANALYSIS OF HIP JOINT IMPLANTS BY OPTICAL METHODS

Predložená dizertačná práca sa zaoberá analýzou opotrebenia totálnych bedrových endoprotéz za použitia optických metód. V práci bol predstavený nový prístup hodnotenia objemového úbytku materiálu ...

Ranuša, Matúš; Bryant, Dr Michael; Dr Prashant K. Sharma; Vrbka, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases