Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 176526
Published from to

Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential
2020 -
Available in the ZČU Library.
Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Approaches to Fibre Modelling in the Model of an Experimental Laboratory Mechanical System
2020 -
Available in the ZČU Library.
Approaches to Fibre Modelling in the Model of an Experimental Laboratory Mechanical System

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Increasing the Efficiency of the Production Process Due to Using Methods of Industrial Engineering
2020 -
Available in the ZČU Library.
Increasing the Efficiency of the Production Process Due to Using Methods of Industrial Engineering

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

On the Numerical Treatment of Nonlinear Flexible Multibody Systems with the Use of Quasi-Newton Methods
2020 -
Available in the ZČU Library.
On the Numerical Treatment of Nonlinear Flexible Multibody Systems with the Use of Quasi-Newton Methods

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Relativistické zobecnění Black-Scholesova modelu: teorie a aplikace
Jizba Petr; Rastislav Blaho; Korbel Jan
2019 -
Táto práca sa zaoberá stochastickým počtom, relativistickou kvantovou mechanikou a ich využitím v oblasti ekonofyziky. Na začiatku sú zhrnuté základné poznatky z teórie pravdepodobnosti a stochastického počtu. Následne pokračujeme v odvodení relativistickej Klein-Gordonovej a Diracovej rovnice, pričom po odvodení Black-Scholesovho modelu na oceňovanie európskych opcií pristupujeme k jeho relativistickému zovšeobecneniu. V závere sú uvedené možnosti rozvoja tejto témy do budúcnosti.This thesis concerns with stochastic calculus, relativistic quantum mechanics and their use in the field of econophysics. In the beginning, there are summarized some basics of probability theory and stochastic calculus. Consequently the relativistic Klein-Gordon and Dirac equations are derived, while after derivation of Black-Scholes model for European option appraising it`s relativistic generalization is presented. Finally, various ideas and possible directions of future research are mentioned. Keywords: stochastický diferenciálny počet; Itôov integrál; Diracova rovnica; Black-Scholesov model; oceňovanie opcií; stochastic differential calculus; Itô integral; Dirac equation; Black-Scholes model; option appraising Available at various departments of the ČVUT.
Relativistické zobecnění Black-Scholesova modelu: teorie a aplikace

Táto práca sa zaoberá stochastickým počtom, relativistickou kvantovou mechanikou a ich využitím v oblasti ekonofyziky. Na začiatku sú zhrnuté základné poznatky z teórie pravdepodobnosti a ...

Jizba Petr; Rastislav Blaho; Korbel Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Řešitelné modely grafenu
Tušek Matěj; Václav Růžek; Kalvoda Tomáš
2019 -
V první části práce jsou shrnuty základní vlastnosti sdružených operátorů k neomezeným operátorům. Zvláštní důraz je pak kladen na konstrukci samosdružených rozšíření symetrických operátorů. Dále je studován model dvojité magnetické bariéry aproximující bodovou interakci podél přímky v grafenové mřížce. Na závěr jsou srovnána spektra aproximací a speciálního typu bodové interakce, která jim odpovídá.In the first part the fundamental properties of adjoint operators are summarized. A special emphasis is put on the construction of self-adjoint extensions of symmetric operators. Then the model of double magnetic barriers, which approximates the point interaction along the line in the graphene lattice, is studied. Finally, the spectrum of a special type of point interaction is compared to the spectrum of its approximations. Keywords: bodová interakce; Diracův operátor; samosdružené rozšíření; spektrální analýza; Dirac operator; point interaction; self-adjoint extension; spectral analysis Available at various departments of the ČVUT.
Řešitelné modely grafenu

V první části práce jsou shrnuty základní vlastnosti sdružených operátorů k neomezeným operátorům. Zvláštní důraz je pak kladen na konstrukci samosdružených rozšíření symetrických operátorů. Dále je ...

Tušek Matěj; Václav Růžek; Kalvoda Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Efektivní kvantová dynamika v tenkých oblastech s nehomogenitou
Krejčiřík David; Romana Kvasničková; Tušek Matěj
2019 -
Cílem práce je odvození efektivního modelu pro laplacián s metrikou v tenkých páscích s neumannovskými hraničními podmínkami. Nejprve rigorózně zavedeme Neumannův Laplaceův operátor s nehomogenní poruchou jako samosdružený operátor na Hilbertově prostoru pomocí přidružené kvadratické formy. Dále zkoumáme konvergenci tohoto operátoru k jednodimenzionálnímu efektivnímu modelu, a to ve spektrálním, jakož i v silném, a dokonce i norm-rezolventním smyslu. Nakonec si odvodíme rychlost této konvergence a vše ilustrujeme konkrétními příklady.This work aims to derive an effective model of the Laplacian with a metric in thin strips with the Neumann boundary condition. Firstly, the Neumann Laplace operator with a non-homogeneous failure will be defined as a self-adjoint operator on the Hilbert space by an associated quadratic form. Furthermore, this work shows the convergence of this operator to the one-dimensional effective model in the spectral, strong resolvent, even in the norm resolvent sense, all of which are illustrated with concrete examples. Finally, the rate of the convergence is derived. Keywords: jednodimenzionální efektivní model; neumannovské hraniční podmínky; Neumannův Laplaceův operátor s nehomogenní poruchou; rezolventní konvergence; spektrální konvergence; Neumann boundary condition; Neumann Laplace operator with a non-homogeneous failure; one-dimensional effective model; resolvent convergence; spectral convergence Available at various departments of the ČVUT.
Efektivní kvantová dynamika v tenkých oblastech s nehomogenitou

Cílem práce je odvození efektivního modelu pro laplacián s metrikou v tenkých páscích s neumannovskými hraničními podmínkami. Nejprve rigorózně zavedeme Neumannův Laplaceův operátor s nehomogenní ...

Krejčiřík David; Romana Kvasničková; Tušek Matěj
České vysoké učení technické v Praze, 2019

2D a 3D hodnocení verifikací pacientských plánů v PBS
Andrlík Michal; Veronika Mlejnková; Ĺubomír Zámečník
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá verifikací pacientských plánů. Cílem práce je seznámit se s metodami pro vyhodnocování pacientských plánů v protonové terapii a aplikovat tyto teoreticky nabyté poznatky v praxi vytvořením vlastního programu pro verifikaci pacientského plánu. Nejprve jsou v práci představeny různé vyhodnocovací metody, včetně gama analýzy. Poté jsou tyto metody navzájem srovnány. V práci se nachází taktéž praktická ukázka použití vyhodnocovacích metod pro konkrétní pacientský plán. Následuje popis geometrie měření a představení detektoru I'mRT MatriXX a vyhodnocovacího software OmniPro I'mRT. Na závěr je podrobně rozebrán vlastní program pro verifikaci pacientských plánů a jeho výsledky porovnány s programem OmniPro I'mRT.This bachelor thesis deals with pacient plan verification. The target of this bacheor thesis is to describe different methods for the evaluation of patient-plan verification in proton therapy and to apply theoretical knowledge in practice by creating own patient-plan verification program. First, various evaluation method, including gamma analysis, are presented. Then these methods are compared. In this bachelor thesis there is also a practical example of using evaluation methods for one pacient plan. Subsequently, the measurement geometry, the I'mRT MatriXX detector and the OmniPro I'mRT evaluation software are described. Finally, the own program for patient-plan verification is analyzed in detail and compared with OmniPro I'mRT. Keywords: Protonová terapie; dávková verifikace; gama analýza; Pencil Beam Scanning; Proton therapy; dose verification; gamma analysis; Pencil Beam Scanning Available at various departments of the ČVUT.
2D a 3D hodnocení verifikací pacientských plánů v PBS

Tato bakalářská práce se zabývá verifikací pacientských plánů. Cílem práce je seznámit se s metodami pro vyhodnocování pacientských plánů v protonové terapii a aplikovat tyto teoreticky nabyté ...

Andrlík Michal; Veronika Mlejnková; Ĺubomír Zámečník
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Kvalita obrazu angiografických systémů v závislosti na akvizičních parametrech
Súkupová Lucie; Kristýna Šrámková; Borovičková Simona
2019 -
Tato práce se věnuje porovnání nízkého kontrastu a prostorového rozlišení obrazu angiografických systémů v závislosti na nastavení expozičních parametrů a tloušťce PMMA fantomu. Za tímto účelem bylo naměřeno 5 sad dat při různé geometrii měření za použití statického fantomu, dynamického fantomu a různých postprocessingů na angiografických systémech Artis Zee a Artis Q na IKEMu. V úvodní kapitole jsou popsány expoziční parametry, stavba rentgenky a spektra rtg záření. V následující kapitole jsou představeny automatiky AEC a ADRC a jejich funkce v angiografických systémech. Poslední část je zaměřena na zpracování a vyhodnocení kvality obrazů z naměřených dat.This theisi is dedicated to comparison of low contrast and spatial resolution of image of angiographic system depending on the settings ofexposure parameters and PMMA phantom thickness. For this purpose, five sets of data were measured at different measurement geometries using static phantom, dynamic phantom and various postprocessing on the angiographic systems Artis Zee and Artis Q at IKEM. In the introductory chapter are discribed exposure parameters, X-ray tube structure and X-ray spectrum. In the following chapter are introduced the AEC and ADRC automatics and their functions in angiographic systems. The last part is focused on processing and evaluation of image quality from measured data. Keywords: Rtg záření; angiografický systém; expoziční parametry; nízkokontrastní rozlišení; prostorové rozlišení; kvalita obrazu; X-rays; angiographic system; exposure parameters; low contrast resolution; spatial resolution; image quality Available at various departments of the ČVUT.
Kvalita obrazu angiografických systémů v závislosti na akvizičních parametrech

Tato práce se věnuje porovnání nízkého kontrastu a prostorového rozlišení obrazu angiografických systémů v závislosti na nastavení expozičních parametrů a tloušťce PMMA fantomu. Za tímto účelem bylo ...

Súkupová Lucie; Kristýna Šrámková; Borovičková Simona
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Orbitální moment hybnosti světla
Potoček Václav; Matyáš Staněk; Chadzitaskos Goce
2019 -
Paraxiální optika je užitečná aproximace Maxwellových rovnic pro práci s lasery. Ze skalární Helmholtzovy rovnice přejdeme k rovnici paraxiální, vypočteme její obecné řešení a představíme Gaussovy svazky jako speciální třídu řešení. Dále ukážeme analogii paraxiální rovnice a kvantové mechaniky, pomocí které odvodíme Laguerre-Gaussovy módy. Ty tvoří ortonormální bázi a navíc nesou jasně definovaný orbitální moment hybnosti (OAM). OAM má na rozdíl od spinového momentu hybnosti, který vzniká kruhovou polarizací, původ ve tvaru vlnoplochy svazku. Skládání obou momentů popíšeme vektorově pomocí Jonesova formalismu. Popíšeme řadu optických prvků pro práci s OAM a na závěr představíme některé jeho možné aplikace.Paraxial optics is a useful approximation of Maxwell's equations for laser applications. We derive the paraxial equation from the scalar Helmholtz equation, calculate a general solution and introduce Gaussian beams as a special class of solutions. Then we put forward an analogy between the paraxial equation and the Schrödinger equation to aid us in a derivation of Laguerre–Gaussian modes. LG modes form a complete basis set and, additionally, they possess well-defined orbital angular momentum (OAM). OAM in optical beams originates from their helical phase front in contrast to spin angular momentum caused by circular polarization. Combination of both momenta can be described using the Jones calculus. We demonstrate several optical elements for manipulation with OAM and present a selection of possible applications. Keywords: Gaussův svazek; Laguerre-Gaussovy módy; orbitální moment hybnosti; paraxiální rovnice; Gaussian beam; Laguerre-Gaussian modes; orbital angular momentum; paraxial equation Available at various departments of the ČVUT.
Orbitální moment hybnosti světla

Paraxiální optika je užitečná aproximace Maxwellových rovnic pro práci s lasery. Ze skalární Helmholtzovy rovnice přejdeme k rovnici paraxiální, vypočteme její obecné řešení a představíme Gaussovy ...

Potoček Václav; Matyáš Staněk; Chadzitaskos Goce
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases