Number of found documents: 22065
Published from to

Relativistické zobecnění Black-Scholesova modelu: teorie a aplikace
Jizba Petr; Rastislav Blaho; Korbel Jan
2019 -
Táto práca sa zaoberá stochastickým počtom, relativistickou kvantovou mechanikou a ich využitím v oblasti ekonofyziky. Na začiatku sú zhrnuté základné poznatky z teórie pravdepodobnosti a stochastického počtu. Následne pokračujeme v odvodení relativistickej Klein-Gordonovej a Diracovej rovnice, pričom po odvodení Black-Scholesovho modelu na oceňovanie európskych opcií pristupujeme k jeho relativistickému zovšeobecneniu. V závere sú uvedené možnosti rozvoja tejto témy do budúcnosti.This thesis concerns with stochastic calculus, relativistic quantum mechanics and their use in the field of econophysics. In the beginning, there are summarized some basics of probability theory and stochastic calculus. Consequently the relativistic Klein-Gordon and Dirac equations are derived, while after derivation of Black-Scholes model for European option appraising it`s relativistic generalization is presented. Finally, various ideas and possible directions of future research are mentioned. Keywords: stochastický diferenciálny počet; Itôov integrál; Diracova rovnica; Black-Scholesov model; oceňovanie opcií; stochastic differential calculus; Itô integral; Dirac equation; Black-Scholes model; option appraising Available at various departments of the ČVUT.
Relativistické zobecnění Black-Scholesova modelu: teorie a aplikace

Táto práca sa zaoberá stochastickým počtom, relativistickou kvantovou mechanikou a ich využitím v oblasti ekonofyziky. Na začiatku sú zhrnuté základné poznatky z teórie pravdepodobnosti a ...

Jizba Petr; Rastislav Blaho; Korbel Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Řešitelné modely grafenu
Tušek Matěj; Václav Růžek; Kalvoda Tomáš
2019 -
V první části práce jsou shrnuty základní vlastnosti sdružených operátorů k neomezeným operátorům. Zvláštní důraz je pak kladen na konstrukci samosdružených rozšíření symetrických operátorů. Dále je studován model dvojité magnetické bariéry aproximující bodovou interakci podél přímky v grafenové mřížce. Na závěr jsou srovnána spektra aproximací a speciálního typu bodové interakce, která jim odpovídá.In the first part the fundamental properties of adjoint operators are summarized. A special emphasis is put on the construction of self-adjoint extensions of symmetric operators. Then the model of double magnetic barriers, which approximates the point interaction along the line in the graphene lattice, is studied. Finally, the spectrum of a special type of point interaction is compared to the spectrum of its approximations. Keywords: bodová interakce; Diracův operátor; samosdružené rozšíření; spektrální analýza; Dirac operator; point interaction; self-adjoint extension; spectral analysis Available at various departments of the ČVUT.
Řešitelné modely grafenu

V první části práce jsou shrnuty základní vlastnosti sdružených operátorů k neomezeným operátorům. Zvláštní důraz je pak kladen na konstrukci samosdružených rozšíření symetrických operátorů. Dále je ...

Tušek Matěj; Václav Růžek; Kalvoda Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Efektivní kvantová dynamika v tenkých oblastech s nehomogenitou
Krejčiřík David; Romana Kvasničková; Tušek Matěj
2019 -
Cílem práce je odvození efektivního modelu pro laplacián s metrikou v tenkých páscích s neumannovskými hraničními podmínkami. Nejprve rigorózně zavedeme Neumannův Laplaceův operátor s nehomogenní poruchou jako samosdružený operátor na Hilbertově prostoru pomocí přidružené kvadratické formy. Dále zkoumáme konvergenci tohoto operátoru k jednodimenzionálnímu efektivnímu modelu, a to ve spektrálním, jakož i v silném, a dokonce i norm-rezolventním smyslu. Nakonec si odvodíme rychlost této konvergence a vše ilustrujeme konkrétními příklady.This work aims to derive an effective model of the Laplacian with a metric in thin strips with the Neumann boundary condition. Firstly, the Neumann Laplace operator with a non-homogeneous failure will be defined as a self-adjoint operator on the Hilbert space by an associated quadratic form. Furthermore, this work shows the convergence of this operator to the one-dimensional effective model in the spectral, strong resolvent, even in the norm resolvent sense, all of which are illustrated with concrete examples. Finally, the rate of the convergence is derived. Keywords: jednodimenzionální efektivní model; neumannovské hraniční podmínky; Neumannův Laplaceův operátor s nehomogenní poruchou; rezolventní konvergence; spektrální konvergence; Neumann boundary condition; Neumann Laplace operator with a non-homogeneous failure; one-dimensional effective model; resolvent convergence; spectral convergence Available at various departments of the ČVUT.
Efektivní kvantová dynamika v tenkých oblastech s nehomogenitou

Cílem práce je odvození efektivního modelu pro laplacián s metrikou v tenkých páscích s neumannovskými hraničními podmínkami. Nejprve rigorózně zavedeme Neumannův Laplaceův operátor s nehomogenní ...

Krejčiřík David; Romana Kvasničková; Tušek Matěj
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Kvalita obrazu angiografických systémů v závislosti na akvizičních parametrech
Súkupová Lucie; Kristýna Šrámková; Borovičková Simona
2019 -
Tato práce se věnuje porovnání nízkého kontrastu a prostorového rozlišení obrazu angiografických systémů v závislosti na nastavení expozičních parametrů a tloušťce PMMA fantomu. Za tímto účelem bylo naměřeno 5 sad dat při různé geometrii měření za použití statického fantomu, dynamického fantomu a různých postprocessingů na angiografických systémech Artis Zee a Artis Q na IKEMu. V úvodní kapitole jsou popsány expoziční parametry, stavba rentgenky a spektra rtg záření. V následující kapitole jsou představeny automatiky AEC a ADRC a jejich funkce v angiografických systémech. Poslední část je zaměřena na zpracování a vyhodnocení kvality obrazů z naměřených dat.This theisi is dedicated to comparison of low contrast and spatial resolution of image of angiographic system depending on the settings ofexposure parameters and PMMA phantom thickness. For this purpose, five sets of data were measured at different measurement geometries using static phantom, dynamic phantom and various postprocessing on the angiographic systems Artis Zee and Artis Q at IKEM. In the introductory chapter are discribed exposure parameters, X-ray tube structure and X-ray spectrum. In the following chapter are introduced the AEC and ADRC automatics and their functions in angiographic systems. The last part is focused on processing and evaluation of image quality from measured data. Keywords: Rtg záření; angiografický systém; expoziční parametry; nízkokontrastní rozlišení; prostorové rozlišení; kvalita obrazu; X-rays; angiographic system; exposure parameters; low contrast resolution; spatial resolution; image quality Available at various departments of the ČVUT.
Kvalita obrazu angiografických systémů v závislosti na akvizičních parametrech

Tato práce se věnuje porovnání nízkého kontrastu a prostorového rozlišení obrazu angiografických systémů v závislosti na nastavení expozičních parametrů a tloušťce PMMA fantomu. Za tímto účelem bylo ...

Súkupová Lucie; Kristýna Šrámková; Borovičková Simona
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Orbitální moment hybnosti světla
Potoček Václav; Matyáš Staněk; Chadzitaskos Goce
2019 -
Paraxiální optika je užitečná aproximace Maxwellových rovnic pro práci s lasery. Ze skalární Helmholtzovy rovnice přejdeme k rovnici paraxiální, vypočteme její obecné řešení a představíme Gaussovy svazky jako speciální třídu řešení. Dále ukážeme analogii paraxiální rovnice a kvantové mechaniky, pomocí které odvodíme Laguerre-Gaussovy módy. Ty tvoří ortonormální bázi a navíc nesou jasně definovaný orbitální moment hybnosti (OAM). OAM má na rozdíl od spinového momentu hybnosti, který vzniká kruhovou polarizací, původ ve tvaru vlnoplochy svazku. Skládání obou momentů popíšeme vektorově pomocí Jonesova formalismu. Popíšeme řadu optických prvků pro práci s OAM a na závěr představíme některé jeho možné aplikace.Paraxial optics is a useful approximation of Maxwell's equations for laser applications. We derive the paraxial equation from the scalar Helmholtz equation, calculate a general solution and introduce Gaussian beams as a special class of solutions. Then we put forward an analogy between the paraxial equation and the Schrödinger equation to aid us in a derivation of Laguerre–Gaussian modes. LG modes form a complete basis set and, additionally, they possess well-defined orbital angular momentum (OAM). OAM in optical beams originates from their helical phase front in contrast to spin angular momentum caused by circular polarization. Combination of both momenta can be described using the Jones calculus. We demonstrate several optical elements for manipulation with OAM and present a selection of possible applications. Keywords: Gaussův svazek; Laguerre-Gaussovy módy; orbitální moment hybnosti; paraxiální rovnice; Gaussian beam; Laguerre-Gaussian modes; orbital angular momentum; paraxial equation Available at various departments of the ČVUT.
Orbitální moment hybnosti světla

Paraxiální optika je užitečná aproximace Maxwellových rovnic pro práci s lasery. Ze skalární Helmholtzovy rovnice přejdeme k rovnici paraxiální, vypočteme její obecné řešení a představíme Gaussovy ...

Potoček Václav; Matyáš Staněk; Chadzitaskos Goce
České vysoké učení technické v Praze, 2019

2D a 3D hodnocení verifikací pacientských plánů v PBS
Andrlík Michal; Veronika Mlejnková; Ĺubomír Zámečník
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá verifikací pacientských plánů. Cílem práce je seznámit se s metodami pro vyhodnocování pacientských plánů v protonové terapii a aplikovat tyto teoreticky nabyté poznatky v praxi vytvořením vlastního programu pro verifikaci pacientského plánu. Nejprve jsou v práci představeny různé vyhodnocovací metody, včetně gama analýzy. Poté jsou tyto metody navzájem srovnány. V práci se nachází taktéž praktická ukázka použití vyhodnocovacích metod pro konkrétní pacientský plán. Následuje popis geometrie měření a představení detektoru I'mRT MatriXX a vyhodnocovacího software OmniPro I'mRT. Na závěr je podrobně rozebrán vlastní program pro verifikaci pacientských plánů a jeho výsledky porovnány s programem OmniPro I'mRT.This bachelor thesis deals with pacient plan verification. The target of this bacheor thesis is to describe different methods for the evaluation of patient-plan verification in proton therapy and to apply theoretical knowledge in practice by creating own patient-plan verification program. First, various evaluation method, including gamma analysis, are presented. Then these methods are compared. In this bachelor thesis there is also a practical example of using evaluation methods for one pacient plan. Subsequently, the measurement geometry, the I'mRT MatriXX detector and the OmniPro I'mRT evaluation software are described. Finally, the own program for patient-plan verification is analyzed in detail and compared with OmniPro I'mRT. Keywords: Protonová terapie; dávková verifikace; gama analýza; Pencil Beam Scanning; Proton therapy; dose verification; gamma analysis; Pencil Beam Scanning Available at various departments of the ČVUT.
2D a 3D hodnocení verifikací pacientských plánů v PBS

Tato bakalářská práce se zabývá verifikací pacientských plánů. Cílem práce je seznámit se s metodami pro vyhodnocování pacientských plánů v protonové terapii a aplikovat tyto teoreticky nabyté ...

Andrlík Michal; Veronika Mlejnková; Ĺubomír Zámečník
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití segmentovaných polovodičových detektorů pro měření radonu
Švihra Peter; Martin Kaschner; Froňka Aleš
2019 -
Hlavním cílem práce je měření objemové aktivity radonu za použití segmentovaných křemíkových detektorů. Správné stanovení množství radonu v ovzduší je důležité, jelikož dlouhodobá expozice vysokým koncentracím může mít negativní vliv na lidské zdraví. Problematika radonu je obzvláště důležitá pro Českou republiku díky složení jejího geologického podloží. Pro měření objemové aktivity radonu je využit elektrostatický sběr nabitých dceřiných produktů radonu na povrch stripových detektorů PH32. Za použití etalonů zdrojů alfa částic je vykonána kalibrace detektoru s cílem optimalizace diskriminační hladiny, korekce odezvy jednotlivých stripů a určení energie alfa částic. Provedená měření v prostředí s vyšší koncentrací radonu jsou srovnána s běžně používaným monitorem RADIM 3A, kde je pozorována korelace mezi odezvami obou přístrojů. Dosažené výsledky pomohou zlepšit budoucí návrhy zařízení obsahující stripový detektor PH32.The main aim of this work is to measure radon concentration in the atmosphere using segmented silicon detectors. A~correct determination of radon levels in the atmosphere is important as long-term exposure to high concentrations can have a negative impact on health. This issue is particularly important in the Czech Republic due to its bedrock composition. Electrostatic collection of charged radon progeny on a sensor surface of the PH32 strip detector is utilized for the measurements of the radon concentration. Calibration of the detector is performed using standardized alpha particle sources, focusing on optimization of the discrimination level, equal response of the individual strips and determination of the alpha particle energy. The measurements performed in an environment with high levels of radon are compared to a~commonly used RADIM~3A monitor, a correlation between responses of both instruments is observed. Results will help improve future designs of the PH32 based monitors. Keywords: PH32; Radon; Kontinuální monitor radonu; Křemíkový segmentovaný detektor; Energetická kalibrace; PH32; Radon; Continuous radon monitor; Silicon segmented detector; Energy calibration Available at various departments of the ČVUT.
Využití segmentovaných polovodičových detektorů pro měření radonu

Hlavním cílem práce je měření objemové aktivity radonu za použití segmentovaných křemíkových detektorů. Správné stanovení množství radonu v ovzduší je důležité, jelikož dlouhodobá expozice vysokým ...

Švihra Peter; Martin Kaschner; Froňka Aleš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Tvorba podrobných dynamických modelů struktury DNA plasmidu
Štěpán Václav; Klára Stefanová; Davídková Marie
2019 -
Plasmidy, uzavřené kruhové smyčky DNA, lze nalézt v~cytoplasmě bakterií. Často jsou v radiobiologických experimentech využívány jako zjednodušený model buněčné DNA. Teoretické část popisuje možnosti použití plasmidu jako modelu chromatinu při~experimentálním studiu účinků ionizujícího záření na buňky a~modelování časového vývoje struktury plasmidu ve vodném roztoku. Cílem práce bylo vytvořit a představit kód v jazyce Matlab umožňující přechod od základní struktury popsané hrubou lomenou čárou k atomárnímu modelu plasmidu. Základní struktura plasmidu byla vygenerována pomocí algoritmu popsaného Huangem et al. (PNAS 2001. 98, 968--973). Kód sloužící ke zjemnění základní struktury vychází z~práce Kümmerleho a Pompluna (Eur Biophys J. 2005. 34:~13--18). Do zjemňujícího algoritmu byla včleněna kontrola správnosti zjemněné struktury. Vzniklý kód byl otestován na plasmidech různé délky. Výstupem zjemňujícího procesu je soubor ve formátu PDB (RCSB Protein Data Bank), vhodném pro použití v~Monte Carlo simulacích.Plasmids, circular DNA loops, are found in bacteria. They are often used as a simplified model of cellular DNA in radiobiological experiments. The theoretical part describes the use of plasmid DNA as chromatin surrogate in experiments on the effects of ionizing radiation on cells and modeling of the time evolution of the conformation of a plasmid in aqueous solution. The aim was to create and present a Matlab code converting a rough structure to an atomic model. This rough structure was generated according to Huang et al. (PNAS 2001. 98, 968--973). The code for smoothing of the rough structure was based on the algorithm by Kümmerle and Pomplun (Eur Biophys J. 2005. 34: 13--18). The verification of the properties of the smoothed structure was implemented. The final result is a PDB file (RCSB Protein Data Bank) further usable in Monte Carlo simulations. Keywords: DNA; plasmid; strukturní model; ionizující záření; DNA; plasmid; structural model; ionizing radiation Available at various departments of the ČVUT.
Tvorba podrobných dynamických modelů struktury DNA plasmidu

Plasmidy, uzavřené kruhové smyčky DNA, lze nalézt v~cytoplasmě bakterií. Často jsou v radiobiologických experimentech využívány jako zjednodušený model buněčné DNA. Teoretické část popisuje možnosti ...

Štěpán Václav; Klára Stefanová; Davídková Marie
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Elektromagnetické vlastnosti měsíců a planet
Trávníček Pavel; Daniel Procházka; Štverák Štěpán
2019 -
Interakce planet a měsíců se slunečním větrem je podmíněná (nejen) elektromagnetickými vlastnostmi interagujícího tělesa. Zaměřil jsem se na vliv elektromagnetických vlastností Měsíce jako například rezistivity na interakci. Byla použita třídimenzionální hybridní numerická simulace. Simulovaná data byla analyzována a hlavní rysy interakce byly srovnány s literaturou. Perturbace všech analyzovaných veličin byly ohraničeny Machovým kuželem s vrcholovým úhlem přibližně \ang{10}. Absorpcí protonů Měsícem vzniká v závětří slunečního větru kavita, která je ze stran zaplňována ve směru magnetických silokřivek. Kolem středu závětří jsou dvě význačné oblasti ohraničené kužely – oblast zředění a oblast rekomprese. Magnetické pole je zesíleno ve středu závětří a zeslabeno v oblasti zředění. Teplotní anizotropie vykazuje asymetrii vůči středu závětří.The interaction between the Solar wind and planets or moons is determined by the body’s electromagnetic properties (among others). I have tried to investigate how electromagnetic properties of Moon such as its resistivity affect the interaction. Three-dimensional hybrid numerical simulation was used. Simulated data were analyzed and main features of the interaction were described and compared to literature. Perturbations of all analyzed quantities were bound by Mach cone with the angle of approximately \ang{10}. As the Moon absorbs protons a cavity appears in its wake which is filled from the sides along the magnetic field lines. Around the wake center there are two regions bounded by cones – the rarefaction region and the recompression region. The magnetic field is enhanced in the center of the wake and weakened in the rarefaction region. Temperature anisotropy of the protons is not symmetric relative to the wake’s center. Keywords: sluneční vítr; Měsíc; hybridní simulace; solar wind; Moon; hybrid simulation Available at various departments of the ČVUT.
Elektromagnetické vlastnosti měsíců a planet

Interakce planet a měsíců se slunečním větrem je podmíněná (nejen) elektromagnetickými vlastnostmi interagujícího tělesa. Zaměřil jsem se na vliv elektromagnetických vlastností Měsíce jako například ...

Trávníček Pavel; Daniel Procházka; Štverák Štěpán
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Hydrodynamické simulace plazmatu pro realizaci rentgenového laseru
Kuchařík Milan; Martin Šach; Pšikal Jan
2019 -
Rentgenové lasery mají mnoho potenciálních aplikací napříč vědními obory, ať už se jedná o rentgenovou mikroskopii, materiálovou analýzu nebo mikrolitografii. Způsob realizace rentgenového laseru, který využívá laserem vytvořené plasma jako médium, se zdá být s ohledem na dosažitelné intenzity laserového záření velice perspektivní. V této práci jsou shrnuty metody hydrodynamických simulací interakce několika laserových pulzů s pevným terčem za účelem vytvoření optimálního plasmového média pro realizaci rentgenového laseru. Značná pozornost je věnována teoretickému odvození numerického schématu, které bylo pro tuto práci implementováno. Správnost implementace je ověřena na několika úlohách, jejichž analytické řešení je známo. Je zde provedena simulace interakce několika pulzů s pevným železným terčem. Ta je zpracována pomocí navrženého modelu pro určení koeficientu zisku a to pro konkrétní laserující přechod v neonu podobném železe. Výsledný prostorový profil koeficientu zisku je srovnán s obdobnou simulací popsanou v literatuře.X-ray lasers have potential applications in many fields of study, ranging from x-ray microscopy, material anlysis to microlitography. Plasma based x-ray lasers that utilize plasma as a medium do pose a great potential regarding highly intesive laser beams. In this work a hydrodynamic simulation of multiple laser pulses iteracting with a solid target is summarized. The aim of the simulation is the optimization of plasma created in this interaction as a potential laser medium. Great attention is paid to the theoretical foundations of the used numerical scheme as this was reimplemented to code. This code is then verified with multiple problems for which analytical solution is available. A simulation of solid target interacting with multiple laser pulses is then performed and further postprocessed with the proposed model of gain coefficient estimation. This is done for a particular transition in neon-like iron. Resulting spatial gain profile is compared with similar work described in literature. Keywords: rentgenový laser; hydrodynamické simulace; koeficient zisku; plasma; neonu podobné železo; x-ray laser; hydrodynamic simulations; gain coefficient; plasma; neon-like iron Available at various departments of the ČVUT.
Hydrodynamické simulace plazmatu pro realizaci rentgenového laseru

Rentgenové lasery mají mnoho potenciálních aplikací napříč vědními obory, ať už se jedná o rentgenovou mikroskopii, materiálovou analýzu nebo mikrolitografii. Způsob realizace rentgenového laseru, ...

Kuchařík Milan; Martin Šach; Pšikal Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases