Number of found documents: 1910
Published from to

Dlouhodobá finanční rezerva v českých domácnostech
Fialová, Kamila; Mysíková, Martina
2023 - Czech
Dlouhodobé úspory pomáhají udržovat stabilní standard a blahobyt lidí v různých fázích života či dokonce podporovat růst životní úrovně v čase, a to i po výpadku příjmů, který lze očekávat např. v důchodu. Hlavními důvody dlouhodobého spoření bývá právě zajištění na důchod, investice do nemovitosti či do vyššího vzdělání, ať už pro sebe, nebo pro své děti. Cílem této studie je identifikovat hlavní faktory, které mohou působit na vytváření dlouhodobých úspor. \n\n Long-term savings help to maintain a stable standard of living and well-being for people at different stages of their lives, or even to support a rising standard of living over time, even after the loss of income that can be expected, for example, in retirement. The main reasons for saving for the long term are to provide for retirement, invest in property or higher education, either for oneself or for one's children. The aim of this study is to identify the main factors that can influence long-term savings. \n\n Keywords: Financial resilence; long-term savings Available at various institutes of the ASCR
Dlouhodobá finanční rezerva v českých domácnostech

Dlouhodobé úspory pomáhají udržovat stabilní standard a blahobyt lidí v různých fázích života či dokonce podporovat růst životní úrovně v čase, a to i po výpadku příjmů, který lze očekávat např. v ...

Fialová, Kamila; Mysíková, Martina
Sociologický ústav, 2023

Krátkodobá finanční rezerva a finanční odolnost Čechů
Fialová, Kamila; Mysíková, Martina
2023 - Czech
Cílem této studie je identifikovat hlavní faktory, které mohou působit na odolnost českých domácností vůči finančním šokům skrze vliv na vytváření úspor – krátkodobé finanční rezervy.\n\n The aim of this study is to identify the main factors that may affect the resilience of Czech households to financial shocks through their impact on savings - short-term financial reserves.\n\n Keywords: Financial resilence; short-term savings Available at various institutes of the ASCR
Krátkodobá finanční rezerva a finanční odolnost Čechů

Cílem této studie je identifikovat hlavní faktory, které mohou působit na odolnost českých domácností vůči finančním šokům skrze vliv na vytváření úspor – krátkodobé finanční rezervy.\n\n...

Fialová, Kamila; Mysíková, Martina
Sociologický ústav, 2023

Finanční náročnost bydlení v českých domácnostech
Fialová, Kamila; Mysíková, Martina
2023 - Czech
Náklady na bydlení obecně představují nejvýznamnější položku spotřebních výdajů domácností. Zatímco průměrná evropská domácnost za bydlení včetně energií a dalších plateb utratila v roce 2021 25 % svého rozpočtu, v Česku to bylo dokonce 28 %. Finanční dostupností bydlení se zpravidla rozumí zajištění určitého standardu bydlení za cenu či nájemné, které je považováno za přiměřené zatížení domácností. Pokud má domácnost podíl výdajů na bydlení příliš vysoký, může to negativně ovlivňovat další spotřebu domácností a také jejich životní standard. Studie hodnotí zátěž českých domácností náklady na bydlení za použití objektivních a subjektivních metod a identifikuje hlavní faktory, které finanční zatížení ovlivňují.\n Housing costs generally represent the most important item of household consumption expenditure. While the average European household spends 25% of its budget on housing, including energy and other payments, in 2021, the Czechs spend as much as 28%. Housing affordability is generally defined as the provision of a certain standard of housing at a price or rent that is considered a reasonable burden on households. If a household's share of housing costs is too high, this can have a negative impact on other household consumption as well as on living standards. The study assesses the burden of housing costs on Czech households using objective and subjective methods and identifies the main factors influencing the financial burden. Keywords: Financial resilence; housing affordability Available at various institutes of the ASCR
Finanční náročnost bydlení v českých domácnostech

Náklady na bydlení obecně představují nejvýznamnější položku spotřebních výdajů domácností. Zatímco průměrná evropská domácnost za bydlení včetně energií a dalších plateb utratila v roce 2021 25 % ...

Fialová, Kamila; Mysíková, Martina
Sociologický ústav, 2023

Půjčky, úvěry a zadluženost v českých domácnostech
Fialová, Kamila; Mysíková, Martina
2023 - Czech
Využívání půjček a úvěrů je jedním z pilířů finanční odolnosti a stability domácností. Půjčky a úvěry domácností jsou běžné ve všech vyspělých zemích, přičemž nutně nemusí mít k negativní důsledky. Zadlužení má ve vztahu k finanční odolnosti domácností dvojsečný vztah. Na jednu stranu může přístup k půjčkám a úvěrům zlepšit odolnost domácností vůči finančním šokům a umožňuje domácnostem zvýšit jejich blahobyt tím, že usnadňuje vyrovnávat spotřebu v průběhu života. Na druhou stranu ale vysoká míra zadlužení domácnosti snižuje odolnost vůči finančním šokům do budoucna. Nadměrné zadlužení může být znamením, že domácnost svou finanční situaci nemusí zvládat a tedy není finančně odolná.\nZ hlediska možných dopadů je třeba rozlišovat mezi zadlužením a nadměrným zadlužením, tedy předlužením. Předlužení znamená situaci, kdy domácnosti mají problém splácet své dluhy, což může způsobovat finanční stres a ohrožovat existenční potřeby domácností. Tato studie využívá dva přístupy měření předlužení: objektivní a subjektivní. Jejím cílem je identifikovat hlavní faktory působící na předlužení domácností v obou těchto pojetích.\n The use of loans and credit is one of the pillars of households' financial resilience and stability. Household borrowing and lending is common in all developed countries and does not necessarily have negative consequences. Indebtedness has a double-edged relationship with household financial resilience. On the one hand, access to loans and credit can improve households' resilience to financial shocks and enable households to increase their welfare by making it easier to smooth consumption over the life course. But on the other hand, high levels of household debt reduce resilience to future financial shocks. Excessive debt can be a sign that a household may not be managing its financial situation and is therefore not financially resilient.\nIn terms of potential impacts, a distinction should be made between indebtedness and over-indebtedness. Over-indebtedness refers to a situation where households are struggling to repay their debts, which can cause financial stress and threaten households' living standards. This study uses two approaches to measure over-indebtedness: objective and subjective. It aims to identify the main factors influencing household over-indebtedness under both approaches.\n Keywords: Financial resilence; loans; household indebtedness Available at various institutes of the ASCR
Půjčky, úvěry a zadluženost v českých domácnostech

Využívání půjček a úvěrů je jedním z pilířů finanční odolnosti a stability domácností. Půjčky a úvěry domácností jsou běžné ve všech vyspělých zemích, přičemž nutně nemusí mít k negativní důsledky. ...

Fialová, Kamila; Mysíková, Martina
Sociologický ústav, 2023

Komunikační strategie genderově orientovaných témat u mladých lidí.
Marková Volejníčková, Romana
2022 - Czech
Kvalitativní sonda se zaměřuje na výzkum mladých lidí (15-20 let) a jejich přístup k genderovým tématům. Cílem výzkumu je analyzovat nejen zájem mladých o genderová témata, ale také způsoby komunikace a představení genderových témat tak, aby to bylo pro mladé lidi zajímavé. Součástí výzkumu je také několik rozhovorů především s vyučujícími o tom, jak jsou studentům genederové témata ve škole představena, zdali považují za důležité mladé lidi vzdělat i v této oblasti a jak nejlépe tato témata s mladými lidmi komunikovat. \n The qualitative research focuses on young people (15-20 years old) and their approach to gender issues. The aim of the research is to analyse not only young people's interest in gender issues but also the forms of communication and presentation of gender issues to young people. The research also includes several interviews, mainly with teachers, about how gender topics are presented to students at school, whether they consider that young people should be educated in this area as well, and how best to communicate these topics to young people. Keywords: gender stereotypes; qualitative research; young people Available at various institutes of the ASCR
Komunikační strategie genderově orientovaných témat u mladých lidí.

Kvalitativní sonda se zaměřuje na výzkum mladých lidí (15-20 let) a jejich přístup k genderovým tématům. Cílem výzkumu je analyzovat nejen zájem mladých o genderová témata, ale také způsoby komunikace ...

Marková Volejníčková, Romana
Sociologický ústav, 2022

Volný čas dětí staršího školního věku a jeho prožívání. Výsledky reprezentativního výzkumu v České republice 2021 (monitorovací studie)
Patočková, Věra; Čermák, Daniel; Šafr, Jiří
2022 - Czech
Cílem publikace je čtenáře seznámit s detailnějšími výsledky vlastního reprezentativního šetření Volný čas dětí a jeho prožívání 2021, které monitorují stav problematiky trávení volného času dětí na počátku třetího desetiletí 21. století. V úvodu jsou shrnuta hlavní zjištění a představeny základní parametry výzkumu. Následují výsledky podrobnějších analýz. Ty nejprve seznamují s tím, kolik volného času děti mají. Hlavním těžištěm studie jsou dvě následující rozsáhlejší části věnované tomu, jak děti svůj volný čas tráví a jak ho prožívají. Závěrečná část představuje vybrané faktory ovlivňující možnosti a způsoby trávení volného času: názory rodičů na volný čas dětí, výdaje domácností spojené s volným časem dětí, spokojenost s možnostmi pro trávení volného času a pociťované bariéry. The aim of the study is to present results of the own representative survey How children spend and experience their leisure 2021, which monitor the state of children's leisure at the beginning of the third decade of the 21st century. In the begging of the study, the main findings are summarized and the parameters of the research are introduced. Then, the results of a more detailed analyses are presented. At first, these focus on how much leisure children have. Then, two more extensive chapters follow that represent the main parts of the study. They focus on how children spend their leisure and how they experience it. The final part of the study presents selected factors influencing the possibilities and ways of spending leisure: parents' views on children's leisure, household expenses related to children's leisure, satisfaction with the possibilities for spending leisure and perceived barriers. Keywords: leisure; sport; lifestyle; Czech republic Available at various institutes of the ASCR
Volný čas dětí staršího školního věku a jeho prožívání. Výsledky reprezentativního výzkumu v České republice 2021 (monitorovací studie)

Cílem publikace je čtenáře seznámit s detailnějšími výsledky vlastního reprezentativního šetření Volný čas dětí a jeho prožívání 2021, které monitorují stav problematiky trávení volného času dětí na ...

Patočková, Věra; Čermák, Daniel; Šafr, Jiří
Sociologický ústav, 2022

Veřejnost(i), vzdělávání a vzdělávací politika: hodnoty, postoje, argumentace a zkušenosti
Tabery, Paulína; Spurný, Martin; Pilnáček, Matouš; Hanzlová, Radka; Červenka, Jan; Balíková, Zdeňka
2022 - Czech
Zpráva obsahuje závěry z kvantitativních a kvalitativních šetření názorů obecné populace, populace rodičů dětí ve věku 6 až 20 let a profesní veřejnosti, učitelů a ředitelů, ohledně vzdělávání a vzdělávacích politik. Základními tématy jsou nerovnosti ve vzdělávání, obsah vzdělávání, participace a reakce rodičů a učitelská profese The report contains findings from quantitative and qualitative research on the views of the general population, the population of parents of children aged 6 to 20, and the professional community, teachers and principals, on education and education policies. The main themes are inequalities in education, the content of education, parental participation and response, and the teaching profession. Keywords: education; education policy; public opinion Available at various institutes of the ASCR
Veřejnost(i), vzdělávání a vzdělávací politika: hodnoty, postoje, argumentace a zkušenosti

Zpráva obsahuje závěry z kvantitativních a kvalitativních šetření názorů obecné populace, populace rodičů dětí ve věku 6 až 20 let a profesní veřejnosti, učitelů a ředitelů, ohledně vzdělávání a ...

Tabery, Paulína; Spurný, Martin; Pilnáček, Matouš; Hanzlová, Radka; Červenka, Jan; Balíková, Zdeňka
Sociologický ústav, 2022

Paralely a odlišnosti sociálních situací s panickým potenciálem - příklad RMU a pandemie koronaviru v české společnosti (2022)
Červenka, Jan; Vinopal, Jiří
2022 - Czech
Výzkumná zpráva s hlavními výsledky dotazníkového šetření v rámci projektu Paralely a odlišnosti sociálních situací s panickým potenciálem - příklad RMU a pandemie koronaviru v české společnosti v roce 2022. A research report with main outputs of the survey conducted under the project Parallels and Differences of Social Situations with Panic Potential - an example of RMU and a coronavir pandemic in Czech society in 2022. Keywords: coronavir pandemic; social panic; radiation Available on request at various institutes of the ASCR
Paralely a odlišnosti sociálních situací s panickým potenciálem - příklad RMU a pandemie koronaviru v české společnosti (2022)

Výzkumná zpráva s hlavními výsledky dotazníkového šetření v rámci projektu Paralely a odlišnosti sociálních situací s panickým potenciálem - příklad RMU a pandemie koronaviru v české společnosti v ...

Červenka, Jan; Vinopal, Jiří
Sociologický ústav, 2022

Souhrnná výzkumná zpráva zaměřená na kumulativní efekty sociálního znevýhodnění na zdraví a kvalitu života
Hamplová, Dana; Klusáček, Jan; Adámková, Věra; Kudrnáčová, Michaela; Sládek, Martin; Sumová, Alena; Topinková, Renáta
2022 - Czech
Zpráva vyhodnocuje vliv socioekonomických podmínek na kvalitu života a zdraví. Vychází přitom jak ze sociologické perspektivy a sociologických indikátorů (tj. subjektivní zdraví, subjektivní kvalita života), tak z multidisciplinární perspektivy a biomedicínských indikátorů (tj. biomarkery). Zpráva podrobně dokumentuje rozdíly ve zdraví podle vzdělání a rodinného stavu, zohledňuje i pracovní situaci. Významnou pozornost věnuje rizikovému chování a spánkovým režimům. The report assesses the impact of socio-economic conditions on quality of life and health. It draws on both a sociological perspective and sociological indicators (i.e. subjective health, subjective quality of life) and a multidisciplinary perspective and biomedical indicators (i.e. biomarkers). The report documents in detail the differences in health by education and marital status, taking into account the work situation. Significant attention is paid to risk behaviours and sleep patterns. Keywords: Health; inequality; risk behavior Available at various institutes of the ASCR
Souhrnná výzkumná zpráva zaměřená na kumulativní efekty sociálního znevýhodnění na zdraví a kvalitu života

Zpráva vyhodnocuje vliv socioekonomických podmínek na kvalitu života a zdraví. Vychází přitom jak ze sociologické perspektivy a sociologických indikátorů (tj. subjektivní zdraví, subjektivní kvalita ...

Hamplová, Dana; Klusáček, Jan; Adámková, Věra; Kudrnáčová, Michaela; Sládek, Martin; Sumová, Alena; Topinková, Renáta
Sociologický ústav, 2022

Komunikační strategie genderově orientovaných témat u mladých lidí. Zpráva z kvalitativního výzkumu.
Marková Volejníčková, Romana
2022 - Czech
Kvalitativní výzkum měl za cíl a) zjistit postoje a názory mladých lidí (ve věku 15 - 20 let) na témata genderové rovnosti (např. trh práce, výběr školy a povolání, média a reklamy, rodinný život a dělba práce a nebo téma genderově podmíněného násilí apod.), b) zjistit míru ne/ochoty se aktivně zapojit v občanských aktivitách, c) zjistit osobní zkušenosti mladých lidí s genderovými tématy a jejich představy o pozici školy v kontextu genderové rovnosti a občanské participace. Realizováno bylo celkem 24 individuálních rozhovorů s mladými lidmi ve věku 15 -20 let a dále pak 10 rozhovorů s učiteli*kami, trenéry*kami a organizátory*kami volného času. The aim of this qualitative research is to find out the attitudes and opinions of young people (aged 15-20) on gender equality issues (eg. labor market, media and advertising, family life and division of labor and / or gender-based violence, etc.). Research focus too on the lack of willingness to take an active part in civic activities and on personal experiences of young people with gender issues and their ideas about the position of the school in the context of gender equality and civic participation. The in-depth interviews with young people and teachers were used. Keywords: young; gender; school Available at various institutes of the ASCR
Komunikační strategie genderově orientovaných témat u mladých lidí. Zpráva z kvalitativního výzkumu.

Kvalitativní výzkum měl za cíl a) zjistit postoje a názory mladých lidí (ve věku 15 - 20 let) na témata genderové rovnosti (např. trh práce, výběr školy a povolání, média a reklamy, rodinný život a ...

Marková Volejníčková, Romana
Sociologický ústav, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases