Number of found documents: 28
Published from to

Konstrukce vnitřního světa: narativní hlas a estetická obnova ve španělské povídce počátku 20. století.
Gago, Jerusalem; Poláková, Dora; Sánchez Fernández, Juan Antonio; Vázquez Touriño, Daniel
2021 - Spanish
UNIVERZITA KARLOVA FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Obor: Filologie - románské literatury Specializace: naratologie a španělsky psané literatury ABSTRAKT EN DISERTAČNÍ PRÁCE PhDr. Jerusalem Gago Praha, 2021 THE CONSTRUCTION OF INTERIORITY: NARRATIVE VOICE AND AESTHETIC RENOVATION IN THE SPANISH SHORT STORY OF THE EARLY TWENTIETH CENTURY Abstract: The objective of this thesis is to explore the construction of interiority through its narrative procedures in that of the modernist narrative that appeared at the beginning of the 20th century. The discovery of the voice as a structuring element of the techniques of interiority constitutes one of the main theoretical and methodological axes of the work. Modernism considered as an aesthetics of interiority, a typology of the modernist narrative in five sub- genres, the establishment of a methodology for the specific study of the voice in its five dimensions, as well as the constructive profile of the narrative procedures typical of the modernist narrative, are the novel keys of this work. Keywords: interiority, narrative construction, interior aesthetics, modernism, modernist narrative, narrative voice, voice methodology, discursive structure. UNIVERZITA KARLOVA FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Obor: Filologie - románské literatury Specializace: naratologie a španělsky psané literatury ABSTRAKT CZ a ES DISERTAČNÍ PRÁCE PhDr. Jerusalem Gago Praha, 2021 KONSTRUKCE VNITŘNÍHO SVĚTA: NARATIVNÍ HLAS A ESTETICKÁ OBNOVA VE ŠPANĚLSKÉ POVÍDCE POČÁTKU 20. STOLETÍ. Abstrakt: Cílem této disertační práce je prozkoumat konstrukci niternosti prostřednictvím narativních postupů v modernistickém vyprávění, které se objevilo na počátku 20. století. Objev hlasu jako strukturujícího prvku technik niternosti představuje jednu z hlavních teoretických a metodologických os práce. Modernismus považovaný za estetiku vnitřního světa, typologie modernistického vyprávění v pěti subžánrech, vytvoření metodologie pro specifické studium hlasu v jeho pěti dimenzích, jakož i konstruktivní profil narativních postupů typických pro modernistické vyprávění, jsou klíčovými prvky této práce. Klíčová slova: vnitřní svět, narativní konstrukce, estetika vnitřního světa, modernismus, modernistický příběh, narativní hlas, hlasová metodologie, diskursivní struktura. LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERIORIDAD: VOZ NARRATIVA Y RENOVACIÓN ESTÉTICA EN EL CUENTO ESPAÑOL DE PRINCIPIOS DE SIGLO XX Resumen: El objetivo de esta tesis es explorar la construcción de la interioridad a través de sus... Keywords: interioridad|construcción narrativa|estética de la interioridad|modernismo|relato modernista|voz narrativa|metodología de la voz|estructura discursiva; interiority|narrative construction|interior aesthetics|modernism|modernist narrative|narrative voice|voice methodology|discursive structure Available in a digital repository NRGL
Konstrukce vnitřního světa: narativní hlas a estetická obnova ve španělské povídce počátku 20. století.

UNIVERZITA KARLOVA FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Obor: Filologie - románské literatury Specializace: naratologie a španělsky psané literatury ABSTRAKT EN DISERTAČNÍ PRÁCE PhDr. Jerusalem ...

Gago, Jerusalem; Poláková, Dora; Sánchez Fernández, Juan Antonio; Vázquez Touriño, Daniel
Univerzita Karlova, 2021

Ilokuční modulace výpovědi: případová studie vazby estar + gerundium
Laurencio Tacoronte, Ariel; Čermák, Petr; Aurová, Miroslava; Gutiérrez Rubio, Enrique
2018 - Spanish
The studies of the different forms and structures of language usually take for granted that these refer to non-linguistic entities, i.e., that language reflects the world. In the case of verbal devices, such entities happen to be time, aktionsart or aspect. In view of the proven impossibility of giving an accurate account of the behavior of such devices by means of these categories, disquisitions and further elucidations are perpetuated, what complicates the pro- blem to not very judicious levels. Moreover, because the conclusions reached get equally in conflict with a linguistic reality which resists them, contradicts them. So there is no other choice left than to declare exceptions or special uses, or banish the insubordinate segments to the periphery of the system. Our first goal will therefore be the previous establishment of a theoretical framework, as a cure for the a posteriori theorizing based on what is seen on the surface, which would allow us to assign a possible invariant central value to linguistic elements, for which we will rely on the metaoperational system of H. Adamczewski. In it, such elements are operators defined by their belonging to one of two phases in the process of utterance assembly, namely, by a rhematic character, of proposition of the information, or by a thematic... Studie zabývající se různými formami a strukturami jazyka obvykle považují za samo- zřejmé, že se tyto jednotky odvolávají na prvky nejazykové reality čili že jazyk odráží svět. V případě slovesných soustav jsou takovými prvky čas, aktionsart nebo vid. Vzhledem k tomu, že není možné spolehlivě popsat slovesné chování pomocí těchto kategorií, navrho- vaná řešení se neustále upravují a rozšiřují, výsledkem čehož jsou mnohdy obtížně aplikova- telné a příliš složité teoretické modely. Je to dáno rovněž tím, že závěry, k nimž se dochází, se soustavně dostávají do rozporu s jazykovou skutečností, která jim odolává a popírá je. Nezbývá tedy než uchylovat se ve vysvětleních k výjimkám nebo vyřadit segmenty vzpírající se navržené klasifikaci na periferii systému. Naším prvním cílem bude tedy nejprve stanovení předběžného teoretického rámce, oproti běžné aposteriorní teoretizaci založené na tom, co je vidět na povrchu. To nám umožní přiřadit jazykovým prvkům invariantní ústřední hodnotu. Vycházíme z metaoperačního sys- tému H. Adamczewského, podle něhož existují v jazyce operátory, jež náleží jedné ze dvou fází procesu vytváření výpovědi. Konkrétně se buď pojí svou rématickou povahou s propozicí informace, nebo svou tématickou povahou s presupozicí daného údaje. Tento vyložený princip by měl být striktně... Keywords: metaoperační|fázová teorie|invariantní hodnota|výpovědní proces|výpovědní gramatika|řečový akt|ilokuční hodnota|kontaktní hodnota|průběhová opisná vazba; metaoperational|phase theory|invariant value|enunciation|utterance grammar|speech act|illocutionary value|contact value|progressive periphrasis Available in a digital repository NRGL
Ilokuční modulace výpovědi: případová studie vazby estar + gerundium

The studies of the different forms and structures of language usually take for granted that these refer to non-linguistic entities, i.e., that language reflects the world. In the case of verbal ...

Laurencio Tacoronte, Ariel; Čermák, Petr; Aurová, Miroslava; Gutiérrez Rubio, Enrique
Univerzita Karlova, 2018

Poetika živelnosti v hispanoamerickém "románu pralesa"
Zaťko, Roman; Housková, Anna; Poláková, Dora; Areta Marigo, Maria Gema
2017 - Spanish
This dissertation thesis is dedicated to the phenomenon of spontaneity in the Hispanic-American rainforest novel. The concept of spontaneity is based on the mechanism of synthesis of components in the structure of an artistic text. These components are a part of the variability of the analyzed novels. Heterogeneous structures are created on the basis of spontaneity and their result is interpretation variability of a literary work. This multiple meaning enables the reader not to lose interest in this kind of work over time. The theoretical explanation of the spontaneity in the literature is based on the concept of transculturation created by the Uruguayan essayist Ángel Rama and the terms of intentionality and unintentionality defined by Jan Mukařovský. The dissertation thesis is divided in two parts: the first one is dedicated to the formal aspect of the phenomenon of spontaneity and the second one to the thematic point of view. The whole process of synthesis finishes in the final chapter with a decomposition of a storm, when the element of water separates from the element of fire to be able to rejoin each other and create a new storm. This characteristic movement for the phenomenon of spontaneity follows the cyclic process of synthesis and separation of the components in the literary work.... Disertační práce se zabývá fenoménem živlu v hispanoamerickém románu pralesa. Koncept živelnosti je založen na mechanismu prostupnosti složek ve struktuře uměleckého textu, které jsou součástí hybridnosti rozebíraných románů. Na základě živelnosti vznikají heterogenní struktury, jejichž výsledkem je interpretační variabilita literárního díla. Tato mnohovýznamovost pak umožňuje, aby ze strany čtenáře zájem o taková díla přetrval v čase. Vysvětlení živelnosti v literatuře se teoreticky opírá o pojem transkulturace, který vytvořil uruguayský esejista Ángel Rama, a o termíny záměrnosti a nezáměrnosti, definované Janem Mukařovským. Práce je členěna na dvě části: první se zabývá rozborem fenoménu živlu z hlediska formálního a druhá z hlediska tematického. Celý proces prostupnosti končí v poslední kapitole motivem rozkladu bouře, kdy se živel vody odděluje od živlu ohně, aby se oba elementy mohly opět propojit a vytvořit další bouři. Tento postup navazuje na cykličnost procesu slučování a oddělování jednotlivých prvků v literárním díle, kterým se fenomén živlu vyznačuje. Klíčová slova José Eustasio Rivera, Ciro Alegría, román pralesa, hispanoamerická literatura, příroda v literatuře, živelnost v literárním díle Keywords: José Eustasio Rivera|Ciro Alegría|román pralesa|hispanoamerická literatura|příroda v literatuře|živelnost v literárním díle; José Eustasio Rivera|Ciro Alegría|rainforest novel|Hispanic-American literature|the nature in the literature|spontaneity in the literature work Available in a digital repository NRGL
Poetika živelnosti v hispanoamerickém "románu pralesa"

This dissertation thesis is dedicated to the phenomenon of spontaneity in the Hispanic-American rainforest novel. The concept of spontaneity is based on the mechanism of synthesis of components in the ...

Zaťko, Roman; Housková, Anna; Poláková, Dora; Areta Marigo, Maria Gema
Univerzita Karlova, 2017

Násilí a sociální problémy Kolumbie jako téma a pozadí v dětské literatuře
González Espinosa, Lillyam Rosalba; Housková, Anna; Poláková, Dora; Lukavská, Eva
2017 - Spanish
This dissertation focuses on a critical approach to Latin-American children's literature, its evolution and its particular issues. It is based on the analysis of Colombian realistic fiction for children and young adults. The aim of this work is to show how Colombian children's literature has established some particular features that make it distinguished in Latin-American children's literature. The methodology is based on literary studies along with specifications of children's literature theory in perspective with the Colombian political and social situation during the twentieth century. The dissertation adresses elements from literary analysis: The narratology (V. Propp, and G. Gennette) the literary criticism (M. Bakhtin, and the concept of ideology) plus cultural studies in Latin America (Á. Rama). The research takes theoretical concepts from children's literature, related to pedagogy (T. Colomer), aesthetics (M. Nikolajeva), ideology (P. Hollindale) and historiography of children's literature in Latin America: A. Rodriguez, 1993, 2010; M. Muñoz, 2009; B. Robledo 1997, 2012 & L. Borrero, 2001. The first part of this dissertation is an analytical approach to the concepts and characteristics of Latin-American children's literature, it focuses also on Colombian children's literature evolution... Tato disertační práce přináší kritický pohled na latinskoamerickou dětskou literaturu, její vývoj, jakož i konkrétní témata a předkládá analýzu souboru děl kolumbijské dětské literatury, která se z pozice realistické fikce zabývá otázkami souvisejícími s kolumbijským vnitřním konfliktem. Cílem práce je vyzdvihnout specifické rysy kolumbijské dětské literatury, které ji odlišují v rámci latinskoamerické literární produkce, a zároveň poukázat na způsob jejich tvorby. Metodologie této práce vychází z literární teorie s ohledem na specifika žánru dětské literatury, jež je kladena do souvislosti s politickou a sociální situací v Kolumbii 20. století. Práce se zabývá zejména literární analýzou, konkrétně pracuje s prvky naratologie (V. Propp, G. Gennette), sociokritiky (M. Bachtin a koncept ideologie) a kulturních studií Latinské Ameriky (A. Rama). Dizertace dále bere v potaz teoretické koncepty dětské literatury z pohledu pedagogiky (T. Colomer), estetiky (M. Nikolajeva), ideologie (P. Hollindale) a opírá se o historiografii literatury pro děti a mládež v Latinské Americe, a to především o dějiny dětské literatury od autorů, jako jsou A. Rodríguez (1993, 2010), M. Muñoz (2009), B. Robledo (1997, 2012) či L. Borrero (2001). První část disertační práce analyzuje koncepty a charakteristické rysy... Keywords: Dětská literatura; Kolumbie; 20. století; Latinská Amerika; kolumbijský konflikt; násilí; ideologie; realistická fikce; dětství; četba; Children's literature; Colombia; 20th century; Latin-America; Colombian conflict; violence; ideology; realistic fiction; childhood; literacy Available in a digital repository NRGL
Násilí a sociální problémy Kolumbie jako téma a pozadí v dětské literatuře

This dissertation focuses on a critical approach to Latin-American children's literature, its evolution and its particular issues. It is based on the analysis of Colombian realistic fiction for ...

González Espinosa, Lillyam Rosalba; Housková, Anna; Poláková, Dora; Lukavská, Eva
Univerzita Karlova, 2017

Od kláštera k člověku. Význam klášterní architektury a umění v Novém Španělsku 16. století.
Brenišínová, Monika; Křížová, Markéta; Štěpánek, Pavel; Marek, Pavel
2017 - Spanish
In my dissertation, I inquire into the phenomenon of monastic architecture and its plastic decoration in 16th century New Spain. The aim of this work is to present Mexican monasteries and their artistic significance. In my analysis, I build on the interpretation of monastic architecture from the perspective of early colonial society, I also reflect on the individual level, assessing its impact on the conquest and colonization of America. The methodology of this research project combines analysis of historical (e.g. study of historical sources) and art historical processes (iconological analysis of E. Panofsky) with analysis of anthropological concepts (e.g. rituals of transition of A. van Gennep, thick description of Cl. Geertz, concepts of liminality, structure and communitas of V. Turner). During my PhD studies, I conducted a field trip in Central Mexico (2013), supported by a grant from the Government of Mexico. I visited and documented one hundred and sixteen monasteries and the photographic documentation is the main empirical source of my analysis which further draws from the study of historical sources and academic literature. My research primarily focuses on three aspects: 1. the monastic architecture and art; 2. the role of the monastery in the process of European conquest and colonization... Předmětem této dizertační práce je klášterní architektura a její umělecká výzdoba, jež se zrodily v Novém Španělsku 16. století z potřeby evangelizovat domorodé obyvatelstvo Mezoameriky. Cílem této práce je tuto unikátní architekturu, jež vznikala ve spolupráci domorodých umělců s evropskými misionáři, představit a interpretovat, a to především z hlediska raně koloniální společnosti a jejích funkcí, a to jednak v rámci procesu evangelizace domorodých obyvatel, jednak v rámci procesu dobývání a kolonizace. A dále upozornit na prolínání západní kultury s mezoamerickou, k němuž zde docházelo. Metodologie této dizertační práce kombinuje klasické historické přístupy (např. studium historických pramenů) s metodami uměnovědnými (ikonografická a ikonologická analýza E. Panofskyho) a antropologickými (např. přechodové rituály, koncepty liminality, struktury a communitas). Práce se zakládá na terénním výzkumu, jenž autorka uskutečnila v průběhu svého doktorandského studia na území Středního Mexika v roce 2013 za podpory mexického vládního stipendia. V průběhu výzkumu autorka navštívila a zdokumentovala 116 klášterních objektů. Takto získaná fotografická a audiovizuální dokumentace je hlavním zdrojem analytické části práce, jež dále čerpá ze studia písemných pramenů a odborné literatury. Tato dizertační práce... Keywords: klášter; Nové Španělsko; 16. století; dobývání; kolonizace; evangelizace; žebravé řády; misie; ikonografie; ikonologie; přechodové rituály; zhuštěný popis; struktura; communitas; liminalita; monastery; New Spain; 16th century; conquest; colonization; evangelization; mendicant orders; mission; iconography; iconology; rituals of transition; thick description; structure; communitas; liminality Available in a digital repository NRGL
Od kláštera k člověku. Význam klášterní architektury a umění v Novém Španělsku 16. století.

In my dissertation, I inquire into the phenomenon of monastic architecture and its plastic decoration in 16th century New Spain. The aim of this work is to present Mexican monasteries and their ...

Brenišínová, Monika; Křížová, Markéta; Štěpánek, Pavel; Marek, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Recepce české literatury ve Španělsku s přihlédnutím ke zprostředkující roli němčiny
Vavroušová, Petra; Králová, Jana; Prokop, Josef; Martino Alba, Pilar
2016 - Spanish
The objective of the present doctoral thesis is to describe the reception of Czech literature in Spain between 1900 and 2015 with a special emphasis on German as a mediating language for translation between Czech and Spanish, placing Czech research of this phenomenon into a broad international context of investigating the role of languages and cultures in multilingual communities. The thesis further explores issues partially covered by previous research (Uličný 2005, Špirk 2011, 2014, Cuenca 2013). The theoretical part first provides a short historical context of both countries, commenting on their bilateral relations during the 20th century, analysing the publishing sector and describing the official censorship. It then provides a detailed investigation of indirect translations and introduces diverse methods in which they can be explored, highlighting the importance of paratextual material, that is paratexts (Genette 1982, 1987) and metatexts (Popovič 1975, 1983), and the influence of censorship and dominant ideology (Abellán 1980, 1982, 1987; Neuschäfer 1994). Methodologically, the present work relies on Czech and Slovak translation studies (Levý, Popovič) and the Spanish TRACE project (Rabadán, Merino). The empirical part uses the methodological tools of critical discourse analysis, author's... Cílem dizertační práce je popsat recepci české literatury ve Španělsku v letech 1900-2015 s důrazem na němčinu jako zprostředkující jazyk překladu mezi češtinou a španělštinou a začlenit tak české bádání v této oblasti do širšího mezinárodního kontextu zkoumání role jednotlivých jazyků a kultur ve vícejazyčných společenstvích. Práce navazuje na otázky dílčím způsobem zpracovávané v předchozím výzkumu (Uličný 2005, Špirk 2011, 2014, Cuenca 2013). Teoretická část nejprve krátce představuje historický kontext obou zemí, komentuje jejich vzájemné vztahy v průběhu 20. století, popisuje nakladatelský sektor a fungování oficiální cenzury. Dále detailně zkoumá fenomén nepřímých překladů a přináší nejrůznější pohledy, jak je studovat, přičemž vyzdvihuje nejen význam paratextuálního materiálu, tj. paratextů (Genette 1982, 1987) a metatextů (Popovič 1975, 1983), ale i vliv cenzury a převládající ideologie (Abellán 1980, 1982, 1987; Neuschäfer 1994). Z metodologického hlediska se práce inspiruje jak českou a slovenskou translatologií (Levý, Popovič) tak i španělským projektem TRACE (Rabadán, Merino). Empirická část zkoumá získaný materiál. Jako metodologické nástroje pro analýzu cenzorských zpráv získaných z archivu AGA, recenzí, peritexů, rozhovorů (či korespondence) nám poslouží kritická analýza diskurzu,... Keywords: česká literatura; Španělsko; překlad z druhé ruky; němčina; cenzura; AGA; paratexty; rozhovory; peritexty; translatologická analýza; Švejk; Hašek; Žert; Kundera; Czech literature; Spain; second-hand translation; German; censorship; AGA archives; paratexts; interviews; peritexts; micro-textual analysis; Švejk; Hašek; Žert; Kundera Available in a digital repository NRGL
Recepce české literatury ve Španělsku s přihlédnutím ke zprostředkující roli němčiny

The objective of the present doctoral thesis is to describe the reception of Czech literature in Spain between 1900 and 2015 with a special emphasis on German as a mediating language for translation ...

Vavroušová, Petra; Králová, Jana; Prokop, Josef; Martino Alba, Pilar
Univerzita Karlova, 2016

Osvojování španělských vokálů českými mluvčími
Černikovská, Štěpánka; Čermák, Petr; Zajícová, Lenka; Skarnitzl, Radek
2016 - Spanish
(English) The dissertation explores the vowel system of Czech L3 Spanish, focusing on three facets of its architecture: vowel quality (following SLM by Flege 1995, 1999, 2003), vowel quantity and vocalic sequences between words. Preliminary studies (Čechová 2013, 2014) suggest that there might be some evidence for the Mechanism of Equivalence in Czech L3 Spanish, since the vowel spaces of both languages consist of the same categories, with different phonetic realizations. Hence, the more similar the sounds are, the harder it is to capture the relevant difference, necessary to attain native-like pronunciation. Vowel quantity, being traditionally associated with the phonological feature of length in Czech (Palková 1994), is not present in Spanish, and compensating for that property, some Czech speakers tend to pronounce accented syllables with extraordinarily longer durations. Finally, vowel sequences in Spanish are usually subjetct to resyllabification, whereas Czech prefers glottalization to keep morphemes of words separated. These predictions were tested in 22 university Czech students with advanced level of Spanish (C1-C1). Subsequent analysis revealed consistent inclination towards L1 in terms of vowel quality, in less extent in vowel quantity, and although the prevalecent strategy for majority... (Čeština) Předkládaná disertační práce zkoumá samohláskový systém tzv. české španělštiny, formy vzniklé osvojováním španělštiny v roli třetího jazyka. Zaměřuje se na tři její aspekty: vokalická kvalita, kvantita a vokalické sekvence mezi slovy. V těchto oblastech funguje španělština a čeština odlišně a první předpoklady naznačují, že v produkci české španělštiny má čeština jasnou převahu. V oblasti vokalické kvality lze v rámci Mechanismu ekvivalence (Flege 1995, 1999, 2003) předvídat ztotožnění kategorií vokalických segmentů španělštiny s těmi českými (Čechová 2013, 2014); vokalická kvantita poskytuje méně jasný obraz, nicméně oddělení délky od přízvuku v češtině (Volín 2010) může vést k zajímavým realizacím v české podobě jazyka, který distinktivní délku nezná a trvání hlásek spíše propojuje s přízvukem (RAE 2011). U třetího aspektu, vokalických sekvencích na švu slov, se obecně předpokládá příklon ke glotalizaci (Skarnitzl et al. 2016), zatímco španělština propojuje sousední samohlásky mezi slovy v rámci, mj. i v rámci antihiátové tendence (RAE 2011). Výzkumem akustických parametrů vzorku 22 českých univerzitních studentů španělštiny (C1-C2) byly uvedené předpoklady částečně potvrzeny, ovšem v určitých aspektech byly odhaleny signifikantní rozdíly mezi konsonantickými kontexty, velká... Keywords: španělština; čeština; samohlásky; vokalické formanty; délka; vokalické sekvence; glotalizace; Spanish; Czech; vowels; vowel quality; formants; vowel duration; vocalic sequences; glottalization Available in a digital repository NRGL
Osvojování španělských vokálů českými mluvčími

(English) The dissertation explores the vowel system of Czech L3 Spanish, focusing on three facets of its architecture: vowel quality (following SLM by Flege 1995, 1999, 2003), vowel quantity and ...

Černikovská, Štěpánka; Čermák, Petr; Zajícová, Lenka; Skarnitzl, Radek
Univerzita Karlova, 2016

Osvojování španělských vokálů českými mluvčími
Černikovská, Štěpánka; Čermák, Petr; Zajícová, Lenka; Skarnitzl, Radek
2016 - Spanish
(English) The dissertation explores the vowel system of Czech L3 Spanish, focusing on three facets of its architecture: vowel quality (following SLM by Flege 1995, 1999, 2003), vowel quantity and vocalic sequences between words. Preliminary studies (Čechová 2013, 2014) suggest that there might be some evidence for the Mechanism of Equivalence in Czech L3 Spanish, since the vowel spaces of both languages consist of the same categories, with different phonetic realizations. Hence, the more similar the sounds are, the harder it is to capture the relevant difference, necessary to attain native-like pronunciation. Vowel quantity, being traditionally associated with the phonological feature of length in Czech (Palková 1994), is not present in Spanish, and compensating for that property, some Czech speakers tend to pronounce accented syllables with extraordinarily longer durations. Finally, vowel sequences in Spanish are usually subjetct to resyllabification, whereas Czech prefers glottalization to keep morphemes of words separated. These predictions were tested in 22 university Czech students with advanced level of Spanish (C1-C1). Subsequent analysis revealed consistent inclination towards L1 in terms of vowel quality, in less extent in vowel quantity, and although the prevalecent strategy for majority... (Čeština) Předkládaná disertační práce zkoumá samohláskový systém tzv. české španělštiny, formy vzniklé osvojováním španělštiny v roli třetího jazyka. Zaměřuje se na tři její aspekty: vokalická kvalita, kvantita a vokalické sekvence mezi slovy. V těchto oblastech funguje španělština a čeština odlišně a první předpoklady naznačují, že v produkci české španělštiny má čeština jasnou převahu. V oblasti vokalické kvality lze v rámci Mechanismu ekvivalence (Flege 1995, 1999, 2003) předvídat ztotožnění kategorií vokalických segmentů španělštiny s těmi českými (Čechová 2013, 2014); vokalická kvantita poskytuje méně jasný obraz, nicméně oddělení délky od přízvuku v češtině (Volín 2010) může vést k zajímavým realizacím v české podobě jazyka, který distinktivní délku nezná a trvání hlásek spíše propojuje s přízvukem (RAE 2011). U třetího aspektu, vokalických sekvencích na švu slov, se obecně předpokládá příklon ke glotalizaci (Skarnitzl et al. 2016), zatímco španělština propojuje sousední samohlásky mezi slovy v rámci, mj. i v rámci antihiátové tendence (RAE 2011). Výzkumem akustických parametrů vzorku 22 českých univerzitních studentů španělštiny (C1-C2) byly uvedené předpoklady částečně potvrzeny, ovšem v určitých aspektech byly odhaleny signifikantní rozdíly mezi konsonantickými kontexty, velká... Keywords: španělština; čeština; samohlásky; vokalické formanty; délka; vokalické sekvence; glotalizace; Spanish; Czech; vowels; vowel quality; formants; vowel duration; vocalic sequences; glottalization Available in a digital repository NRGL
Osvojování španělských vokálů českými mluvčími

(English) The dissertation explores the vowel system of Czech L3 Spanish, focusing on three facets of its architecture: vowel quality (following SLM by Flege 1995, 1999, 2003), vowel quantity and ...

Černikovská, Štěpánka; Čermák, Petr; Zajícová, Lenka; Skarnitzl, Radek
Univerzita Karlova, 2016

Pokusy Španělska o znovunabytí svých mocenských pozic v šedesátých letech 19. století
Hertel, Petr; Opatrný, Josef; Křížová, Markéta; Barteček, Ivo
2015 - Spanish
The thesis The Attempts of Spain at Power Recuperation in the sixties of the 19th Century analyzes five actions of military and naval character undertaken by the Spanish Monarchy out of its territories roughly between the years 1858 and 1866, along with their preconditions, circumstances, course, and results. In the comparison with two actions realized or initiated by Spain as early as towards the close of the 1850s (her participation in the French intervention in Vietnam in 1858-1863, the war against Morocco in 1859-1860), an profounder attention is paid to three interventions effectuated from 1861 in the American countries which still approximately four decades before had been creating components of her great overseas empire (the reannexation of Santo Domingo in 1861- 1865; the participation in the so-called Tripartite Intervention in Mexico in 1861-1862; the naval expedition towards the South America's Pacific watersides that culminated in Spanish-Peruvian controversy of 1864 and afterwards, in the so-called First Pacific War, managed in 1865-1866 by Spain against the South America's Pacific republics, primarily against Chile and Peru). After all, just the Hispanic American emancipation, consummated in the 1820s (and thus, the decomposition of the great Spanish empire in continental America, after three... Disertační práce Pokusy Španělska o znavunabytí svých mocenských pozic v šedesátých letech 19. století analyzuje pět akcí vojenského a námořního charakteru podniknutých španělskou monarchií mimo svá území zhruba mezi lety 1858 a 1866, s jejich předpoklady, okolnostmi, průběhem, výsledky. Ve srovnání se dvěma akcemi uskutečněnými nebo zahájenými Španělskem již na sklonku padesátých let 19. století (účast na francouzské intervenci ve Vietnamu v letech 1858-1863, válka proti Maroku v letech 1859- 1860), hlubší pozornost je věnována třem intervencím realizovaným od roku 1861 v amerických zemích, které ještě zhruba čtyři desetiletí předtím tvořily součást jeho velkého zámořského impéria (reanexe Santo Dominga v letech 1861-1865; účast v tzv. Třístranné intervenci v Mexiku v letech 1861-1862; námořní expedice k pacifickému pobřeží Jižní Ameriky, která vyvrcholila ve španělsko- peruánskou kontroverzi roku 1864 a následně v tzv. první pacifickou válku, svedenou v letech 1865- 1866 Španělskem proti jihoamerickým pacifickým republikám, v první řadě proti Chile a Peru). Ostatně, právě hispanoamerická emancipace, dovršená ve dvacátých letech 19. století (a tudíž, rozklad velkého španělského impéria v kontinentální Americe po třech stoletích jeho existence), představuje výchozí myšlenku pro téma této práce - přestože,... Keywords: španělská monarchie Isabely II; španělské impérium; druhé Francouzské císařství; hispanoamerické republiky; USA a jejich zájmy o anexi Kuby; umírnění a progresisté; karlisté a demokraté; Liberální unie; "dlouhá vláda" generála O'Donnella; Spanish Monarchy of Isabel II; Spanish empire; the Second French Empire; the Hispanic American Republics; U.S.A. and its interests in annexation of Cuba; the moderates and the progresistas; the Carlists and the democrats; Liberal Union; the "Long Government" of General O'Donnell Available in a digital repository NRGL
Pokusy Španělska o znovunabytí svých mocenských pozic v šedesátých letech 19. století

The thesis The Attempts of Spain at Power Recuperation in the sixties of the 19th Century analyzes five actions of military and naval character undertaken by the Spanish Monarchy out of its ...

Hertel, Petr; Opatrný, Josef; Křížová, Markéta; Barteček, Ivo
Univerzita Karlova, 2015

Pokusy Španělska o znovunabytí svých mocenských pozic v šedesátých letech 19. století
Hertel, Petr; Opatrný, Josef; Křížová, Markéta; Barteček, Ivo
2015 - Spanish
The thesis The Attempts of Spain at Power Recuperation in the sixties of the 19th Century analyzes five actions of military and naval character undertaken by the Spanish Monarchy out of its territories roughly between the years 1858 and 1866, along with their preconditions, circumstances, course, and results. In the comparison with two actions realized or initiated by Spain as early as towards the close of the 1850s (her participation in the French intervention in Vietnam in 1858-1863, the war against Morocco in 1859-1860), an profounder attention is paid to three interventions effectuated from 1861 in the American countries which still approximately four decades before had been creating components of her great overseas empire (the reannexation of Santo Domingo in 1861- 1865; the participation in the so-called Tripartite Intervention in Mexico in 1861-1862; the naval expedition towards the South America's Pacific watersides that culminated in Spanish-Peruvian controversy of 1864 and afterwards, in the so-called First Pacific War, managed in 1865-1866 by Spain against the South America's Pacific republics, primarily against Chile and Peru). After all, just the Hispanic American emancipation, consummated in the 1820s (and thus, the decomposition of the great Spanish empire in continental America, after three... Disertační práce Pokusy Španělska o znavunabytí svých mocenských pozic v šedesátých letech 19. století analyzuje pět akcí vojenského a námořního charakteru podniknutých španělskou monarchií mimo svá území zhruba mezi lety 1858 a 1866, s jejich předpoklady, okolnostmi, průběhem, výsledky. Ve srovnání se dvěma akcemi uskutečněnými nebo zahájenými Španělskem již na sklonku padesátých let 19. století (účast na francouzské intervenci ve Vietnamu v letech 1858-1863, válka proti Maroku v letech 1859- 1860), hlubší pozornost je věnována třem intervencím realizovaným od roku 1861 v amerických zemích, které ještě zhruba čtyři desetiletí předtím tvořily součást jeho velkého zámořského impéria (reanexe Santo Dominga v letech 1861-1865; účast v tzv. Třístranné intervenci v Mexiku v letech 1861-1862; námořní expedice k pacifickému pobřeží Jižní Ameriky, která vyvrcholila ve španělsko- peruánskou kontroverzi roku 1864 a následně v tzv. první pacifickou válku, svedenou v letech 1865- 1866 Španělskem proti jihoamerickým pacifickým republikám, v první řadě proti Chile a Peru). Ostatně, právě hispanoamerická emancipace, dovršená ve dvacátých letech 19. století (a tudíž, rozklad velkého španělského impéria v kontinentální Americe po třech stoletích jeho existence), představuje výchozí myšlenku pro téma této práce - přestože,... Keywords: španělská monarchie Isabely II; španělské impérium; druhé Francouzské císařství; hispanoamerické republiky; USA a jejich zájmy o anexi Kuby; umírnění a progresisté; karlisté a demokraté; Liberální unie; "dlouhá vláda" generála O'Donnella; Spanish Monarchy of Isabel II; Spanish empire; the Second French Empire; the Hispanic American Republics; U.S.A. and its interests in annexation of Cuba; the moderates and the progresistas; the Carlists and the democrats; Liberal Union; the "Long Government" of General O'Donnell Available in a digital repository NRGL
Pokusy Španělska o znovunabytí svých mocenských pozic v šedesátých letech 19. století

The thesis The Attempts of Spain at Power Recuperation in the sixties of the 19th Century analyzes five actions of military and naval character undertaken by the Spanish Monarchy out of its ...

Hertel, Petr; Opatrný, Josef; Křížová, Markéta; Barteček, Ivo
Univerzita Karlova, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases