Number of found documents: 750
Published from to

Má členství ČR v EU vliv na toky obchodních procesů?
AMBRUŠOVÁ, Sylvia; MALACKA, Michal
2019 - German
Available in digital repository of UPOL.
Má členství ČR v EU vliv na toky obchodních procesů?

AMBRUŠOVÁ, Sylvia; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Die Figur von Ulrike Meinhof in fünf literarischen Texten verschiedener Genres
BULANTOVÁ, Jana; FIALOVÁ, Ingeborg; HORŇÁČEK, Milan
2018 - German
Primárním cílem této diplomové práce je zobrazení osobnosti Ulrike Meinhof v pěti textech různých žánrů. Okolnosti její smrti jsou zpracovány v právnickém textu. Historický text se zaměřuje na podrobné vylíčení politické a historické situace včetně detailních informací o teroristické skupině RAF, s jejíž působením je Ulrike Meinhof úzce spojována. V biografickém provedení se autor zaměřuje na životní milníky novinářky. Publicistický žánr a beletrie je zastoupena totožným autorem. Ve zvolených žánrech se pohledy na její osobu liší a ve dvou vybraných se vůbec nevyskytuje. The primary aim of this diploma thesis is to portray Ulrike Meinhof's personality in five texts of different genres. The circumstances of her death are dealt with in a legal text. The historical text focuses on a detailed account of the political and historical situation, including detailed information about the RAF terrorist group, with which Ulrike Meinhof is closely associated. In biographical work, the author focuses on the journalist's life milestones. The publicistic genre and fiction is represented by the same author. In selected genres, the views of her person differ, and she does not appear in the two selected. Keywords: Ulrike Meinhof; RAF; Characterization; Interpretation; the International Commission of Inquiry; The Death Ulrike Meinhof; Stefan Aust; The Baader Meinhof Complex; Alois Prinz; Heinrich Böll; Biography; Fiction; Report; The Lost Honor of Katharina Blum; or how violence develops and where it can lead Available in digital repository of UPOL.
Die Figur von Ulrike Meinhof in fünf literarischen Texten verschiedener Genres

Primárním cílem této diplomové práce je zobrazení osobnosti Ulrike Meinhof v pěti textech různých žánrů. Okolnosti její smrti jsou zpracovány v právnickém textu. Historický text se zaměřuje na ...

BULANTOVÁ, Jana; FIALOVÁ, Ingeborg; HORŇÁČEK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

VOLNÝ ČAS ŠLECHTY HLEDÁČKEM FOTOAPARÁTU V LETECH 1918-1938 NA PŘÍKLADU ŠLECHTICKÝCH RODŮ PODSTATZKÝCH-LICHTENSTEINŮ A SVOBODNÝCH PÁNŮ LOUDONŮ
DOBEŠOVÁ, Ivana; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila; VIKTOŘÍK, Michael
2018 - German
Práce se zabývá analýzou fotografií z rodinných alb šlechtických rodů Podstatzkých-Lichtesteinů a Loudonů. Je zaměřena na výklad prožívání volného času daných šlechtických rodů skrze fotografické snímky, a to v období let 1918-1938. Předmětem zájmu byly volnočasové aktivity jako sport, stolování a automobilismus. The work deals with the analysis of photographs from the family albums of the noble families of Podstatzki-Lichtestein and Loudons. It focuses on the interpretation of free time use of the aristocratic genres through photographic images, from 1918 to 1938. The subject of interest was leisure activities such as sports, dining and motoring. Keywords: free time; nobility; photo Available in digital repository of UPOL.
VOLNÝ ČAS ŠLECHTY HLEDÁČKEM FOTOAPARÁTU V LETECH 1918-1938 NA PŘÍKLADU ŠLECHTICKÝCH RODŮ PODSTATZKÝCH-LICHTENSTEINŮ A SVOBODNÝCH PÁNŮ LOUDONŮ

Práce se zabývá analýzou fotografií z rodinných alb šlechtických rodů Podstatzkých-Lichtesteinů a Loudonů. Je zaměřena na výklad prožívání volného času daných šlechtických rodů skrze fotografické ...

DOBEŠOVÁ, Ivana; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila; VIKTOŘÍK, Michael
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

noTitle
Gonashvili, Gigla; Schnell, Alexander; Trawny, Peter
2018 - German
This papers deals with the problem of identity (Identitätsproblem) in the works of E. Husserl and M. Proust. By identity is meant the possibility to coincide with oneself while remembering one's past experience(s); but when the connection between the present act of remembering/thinking and a past event can no longer be established or justified, then arises the problem of identity. Within the framework of our research we're trying to show that these two - above-mentioned - authors struggled with this problem and as a result delivered the reflections that are to a certain extent complementary and contribute to the solution of this problem. Keywords: Identity, coinciding, remembering, empathy, fictional variations, sleep, dream, style, involuntary memories, the intermittent time, intersubjectivity, epoché, essences. Die vorliegende Arbeit zielt darauf bei E. Husserl und M. Proust das Identitätsproblem zum Vorschein zu bringen und dadurch diese zwei Autoren in Beziehung miteinander zu setzen. Unter "Identität" wird die Möglichkeit verstanden, an eine vergangene Erfahrung wiedererinnernd sich mit sich selbst zu decken; wenn aber die Verbindung mit der Vergangenheit nicht mehr sichergestellt werden kann, dann entsteht das Identitätsproblem. Im Rahmen unserer Forschung zeigen wir, dass Husserl und Proust sich tatsächlich mit derselben Frage beschäftigt haben. Diese Frage nach der Identität öffnet ebenfalls den Raum, die Intersubjektivitätsproblematik neu zu denken. Wir versuchen herauszufinden, in welchem Maße Proust zur Lösung des Hauptproblems der Phänomenologie beitragen kann. Schlüsselwörter: Identität, Deckung, Wiedererinnerung, Einfühlung, Umfiktion, Schlaf, Traum, Stil, unwillkürliche Erinnerungen, le temps intermittent (intermittierende Zeit), Intersubjektivität, Epoché, Essenzen (essences) Available in a digital repository NRGL
noTitle

This papers deals with the problem of identity (Identitätsproblem) in the works of E. Husserl and M. Proust. By identity is meant the possibility to coincide with oneself while remembering one's past ...

Gonashvili, Gigla; Schnell, Alexander; Trawny, Peter
Univerzita Karlova, 2018

noTitle
Sugaya, Yu; Klass, Tobias Nikolaus; Schnell, Alexander
2018 - German
In this thesis I make a triple comparison of George Orwell's novel 1984: triple i. e. mainly with three philosophical works: Vita activa. oder Vom tätigen Leben. (The Human Condition) of Hannah Arendt, Surveiller et punir. Naissance de la prison. (Discipline and Punish: The Birth of the Prison) of Michel Foucault und De la grammatologie (Of Grammatology) of Jacques Derrida. In what a set-up the power realizes itself, will be analyzed. Key words: English literature, Power, Discipline, Control, Bio-politics Zusammenfassung Mit dieser Abhandlung stelle ich einen dreifachen Vergleich des Romans 1984 von George Orwell an, dreifach d. h. hauptsächlich mit drei philosophischen Werken : Vita activa. oder Vom tätigen Leben. von Hannah Arendt, Surveiller et punir. Naissance de la prison. (Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses) von Michel Foucault und De la grammatologie (Grammatologie) von Jacques Derrida. In welchen konkreten Konstellationen die Macht sich in Orwells Welt verwirklicht, wird analysiert. Schlüsselwörter: englische Literatur, Macht, Diszipline, Kontrolle, Bio-Politik Available in a digital repository NRGL
noTitle

In this thesis I make a triple comparison of George Orwell's novel 1984: triple i. e. mainly with three philosophical works: Vita activa. oder Vom tätigen Leben. (The Human Condition) of Hannah ...

Sugaya, Yu; Klass, Tobias Nikolaus; Schnell, Alexander
Univerzita Karlova, 2018

Blízká synonyma v kontrastním pohledu z hlediska korpusové lingvistiky
Sikora, Marek; Vachková, Marie; Hejhalová, Věra
2018 - German
This diploma thesis occupies itself with the subject of near synonymy, concretely with adjectives. On the basis of corpus linguistic methods two pairs of near synonyms have been researched - verschieden/unterschiedlich and bedeutend/bedeutsam. The 15 primary collocators (according to the syntactic position of each adjective) have been examined using the InterCorp parallel corpus methods in order to find out the most frequent Czech equivalence. Keywords: lexical-semantic relations, near synonymy, lexicography, corpora, cooccurrence analysis, Self Organizing Maps, CCDB Tato diplomová práce se zabývá tematikou blízké synonymie, a to na příkladu adjektiv. Za pomoci korpusovělingvistických metod jsou analyzovány dvě dvojice blízkých synonym - verschieden/unterschiedlich a bedeutend/bedeutsam. 15 primárních kolokátů získaných pro každé adjektivum (dle syntaktické pozice adjektiva) je zpracováno prostřednictvím paralelního korpusu InterCorp za účelem získání nejčastějších českých ekvivalentů. Klíčová slova: lexikálně-sémantické vztahy, blízká synonyma, lexikografie, korpusy, kookurenční analýza, Self Organizing Maps, CCDB Keywords: lexikálně-sémantické vztahy|blízká synonyma|lexikografie|korpusy|kookurenční analýza|Self Organizing Maps|CCDB; lexical-semantic relations|near synonymy|lexicography|corpora|cooccurrence analysis|Self Organizing Maps|CCDB Available in a digital repository NRGL
Blízká synonyma v kontrastním pohledu z hlediska korpusové lingvistiky

This diploma thesis occupies itself with the subject of near synonymy, concretely with adjectives. On the basis of corpus linguistic methods two pairs of near synonyms have been researched - ...

Sikora, Marek; Vachková, Marie; Hejhalová, Věra
Univerzita Karlova, 2018

Listiny Maxmiliána II. a Rudolfa II. jako historiolingvistický pramen, se zvláštním zřetelem k textologickým aspektům. Příspěvek k výzkumu jazyka kanceláří.
Jamal-Aldinová, Diana; Vodrážková, Lenka; Ebelová, Ivana
2018 - German
The presented thesis deals with a textological analysis of fifty documents written in German and published by Maximilian II. in Vienna between 1564 and 1574 and Rudolf II in Prague between 1578 and 1608. The thesis is concerned with the political-cultural, religious and social attitudes in the Czech lands in the second half of the 16th and at the beginning of the 17th century, offices, German as the language of the offices and the praxis of the offices during the reign of Maximilian II. and Rudolf II. The aim of the thesis is to textologically analyze with a focus on the Macrostructure and Microstructure of the selected documents, their comparison and therefore contribute to the research of the German language used in the offices in the second half of the 16th and at the beginning of the 17th century in the time of Habsburg. Předkládaná diplomová práce se zabývá textologickou analýzou padesáti německy psaných listin, vydaných Maxmiliánem II. ve Vídni v letech 15641574 a Rudolfem II. v Praze v období 15781608. V práci se pojednává o politicko-kulturních, duchovních a společenských poměrech v českých zemích v druhé polovině 16. a na počátku 17. století, kancelářích, němčině jako jazyku kanceláří a kancelářské praxi za doby Maxmiliána II. a Rudolfa II. Cílem práce je provést textologický rozbor se zaměřením na strukturu i jazykové prostředky vybraných listin, vzájemně je porovnat a přispět tak k výzkumu německého jazyka v kontextu jazyků kanceláří v době Habsburků ve druhé polovině 16. a na začátku 17. století. Keywords: listina - jazyk kanceláří - němčina - historiolingvistika - textologie; Document - Chancery Language - German - Historiolinguistics - Textology Available in a digital repository NRGL
Listiny Maxmiliána II. a Rudolfa II. jako historiolingvistický pramen, se zvláštním zřetelem k textologickým aspektům. Příspěvek k výzkumu jazyka kanceláří.

The presented thesis deals with a textological analysis of fifty documents written in German and published by Maximilian II. in Vienna between 1564 and 1574 and Rudolf II in Prague between 1578 and ...

Jamal-Aldinová, Diana; Vodrážková, Lenka; Ebelová, Ivana
Univerzita Karlova, 2018

Verbální epistemické parenteze v němčině a češtině
Rybová, Martina; Šemelík, Martin; Vachková, Marie
2018 - German
The presented diploma thesis deals with the description of verbal epistemic parentheses such as (ich) glaub(e) or (ich) mein(e) in German and myslím in Czech. These types usually do not belong among the means of expressing epistemic modality and are often neglected in current dictionaries and grammars, although they have a different meaning than the verb they originated from. The diploma thesis analyzes parentheses (ich) glaub(e) in German and myslím in Czech via spoken language corpora. The German data were acquired from FOLK (Forschungs- und Lehrkorpus gesprochenes Deutsch) which is a part of IDS Mannheim corpora. The Czech data come from ORAL v1 (Český národní korpus). The overall aim was to describe their syntactic behaviour, their semantics, and in some cases their prosodic features. The theoretical part focuses on distinguishing between discourse markers and particles. Such distinction forms a foundation for the analysis. The differentiation between grammaticalization and pragmaticalization is also commented on. Both parentheses were examined with relation to their syntactic position, syntactic integration, and their potential function as fillers. Based on the analysis, both constructions evince an advanced level of particularization and have features of particles and/or discourse markers.... Tato diplomová práce se zabývá popisem vlastností tzv. verbálních epistémických parentezí. Parenteze typu (ich) glaub(e) nebo (ich) mein(e) v němčině a myslím v češtině povětšinou nefigurují ve výčtech prostředků vyjadřování epistémické modality. Zároveň se v současných slovnících a gramatikách netěší velkému zájmu, ačkoli vyjadřují jiný význam než sloveso, ze kterého vznikly. Diplomová práce představuje korpusovou analýzu parenteze (ich) glaub(e) v mluvené němčině a myslím v mluvené češtině. Německá data byla získána z korpusu FOLK (Forschungs- und Lehrkorpus gesprochenes Deutsch), který je součástí korpusů IDS Mannheim. Analýza české konstrukce proběhla v korpusu mluvené češtiny ORAL v1 (Český národní korpus). Cílem práce bylo především popsat syntaktické chování obou parentezí, jejich sémantickou stránku a v některých případech i jejich prozodické vlastnosti. Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku rozlišování diskurzních markerů od částic, toto rozlišení pak tvoří východisko pro provedenou analýzu. Zároveň se orientuje na rozlišování procesu gramatikalizace (tedy procesu, při kterém vznikají gramatické kategorie) a pragmatikalizace (tedy procesu, který je spojován se vznikem různých výrazů patřících do pragmatické roviny jazyka). Konstrukce byly sledovány především s ohledem na jejich... Keywords: korpus|episémická modalita|pragmatikalizace|partikulizace|mluvený jazyk|pragmatika|diskurzní marker|částice|gramatikalizace; corpus|epistemic modality|spoken language|particulization|pragmaticalization|discourse marker|particle|grammaticalization|pragmatics Available in a digital repository NRGL
Verbální epistemické parenteze v němčině a češtině

The presented diploma thesis deals with the description of verbal epistemic parentheses such as (ich) glaub(e) or (ich) mein(e) in German and myslím in Czech. These types usually do not belong among ...

Rybová, Martina; Šemelík, Martin; Vachková, Marie
Univerzita Karlova, 2018

"Der Gedanke zerstörte die Anschauung". Eine werkimmanente Interpretation von E.T.A. Hoffmanns Prinzessin Brambilla
BURŠOVÁ, Markéta; HORŇÁČEK, Milan; FIALOVÁ, Ingeborg
2018 - German
Tato diplomová práce se zabývá komplexní analýzou díla Prinzessin Brambilla od E.T.A. Hoffmanna, okolnostmi jeho vzniku, intertextualitou, prvky důležitými pro poetiku tohoto díla, tj. pro Hoffmanna typickým motivem dvojníka a s ním spojeným hledáním identity, dále pak motivem divadla, estetikou karnevalu a humoru. V neposlední řadě se práce zabývá také analýzou naratologických struktur daného díla. This thesis deals with a comprehensive analysis of E.T.A. Hoffmann's capriccio Prinzessin Brambilla, with the circumstances of its formation and with its intertextuality. It describes the elements important for the poetics of the capriccio, i.e. with the for Hoffmann typical motive of doppelganger and identity crisis and also with the motive of theatre, aesthetics of carnival and humour. Last but not least the thesis deals with an analysis of narrative structures of the given work. Keywords: E.T.A. Hoffmann; Prinzessin Brambilla; doppelganger; carnival; theatre; interpretation; narratology Available in digital repository of UPOL.
"Der Gedanke zerstörte die Anschauung". Eine werkimmanente Interpretation von E.T.A. Hoffmanns Prinzessin Brambilla

Tato diplomová práce se zabývá komplexní analýzou díla Prinzessin Brambilla od E.T.A. Hoffmanna, okolnostmi jeho vzniku, intertextualitou, prvky důležitými pro poetiku tohoto díla, tj. pro Hoffmanna ...

BURŠOVÁ, Markéta; HORŇÁČEK, Milan; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Anthroponyme der Olmützer Bürger im ersten Teil der Häuserchronik von Friedrich Nather, Hausnummern 1-201
ČERVINKOVÁ, Klára; SPÁČILOVÁ, Libuše; KAŇOVSKÁ, Michaela
2018 - German
Tato diplomová práce se zabývá vývojem jmen a příjmení, která byla vzata z Olomoucké kroniky domů od Wilhelma Nathera. V první řadě je diplomová práce věnována teoretickému pojednání o vývoji jmen a příjmení, dále jsou ve zkratce popsány jak charakteristika města Olomouce, tak dosavadní výzkumy, které se zabývaly výskytem antroponym ve městě. Praktická část se věnuje vlastní analýze jmen a příjmení. This diploma thesis deals with the development of names and surnames, which was taken from the chronicle of Olomouc by Wilhelm Nather. First of all, the diploma thesis is devoted to the theoretical discourse on the development of names and surnamen, as well as the charasteristic of the city Olomouc and the existing research, that has dealt wit the occurrence of anthroponym in the city. The practical part deals with owns analysis of names and surnames. Keywords: first name; family name; development of first names; origin of family names; Olomouc; onomastics Available in digital repository of UPOL.
Anthroponyme der Olmützer Bürger im ersten Teil der Häuserchronik von Friedrich Nather, Hausnummern 1-201

Tato diplomová práce se zabývá vývojem jmen a příjmení, která byla vzata z Olomoucké kroniky domů od Wilhelma Nathera. V první řadě je diplomová práce věnována teoretickému pojednání o vývoji jmen a ...

ČERVINKOVÁ, Klára; SPÁČILOVÁ, Libuše; KAŇOVSKÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases