Number of found documents: 15
Published from to

Kategorie "vlastní a cizí" v polských hiphopových textech
Rakhmanov, Alexey; Rusin Dybalska, Renata; Benešová, Michala
2020 - Polish
1 The aim of the thesis is the reconstruction of the linguistic image of "Friend and foe" category on the basis of the selected hip-hop texts. The theoretical part of the work will be devoted to the basic aspects of the linguistic image of the world theory and also the history of the hip hop music genre of in Poland. Material for the analytical part of the thesis will be texts of selected artists of the older (e.g. Stare Miasto, Kaliber 44, Liroy, Wzgórze Ya-Pa 3), and also the younger Polish hip-hop generation (e.g. O.S.T.R., Donatan, Małpa, Taco Hemingway). Using their content analysis, the author tries to reconstruct the "Friend and foe" category image based on subcategories, such as "My place", "My person", "My life ideals" as well as "internal enemy" and "external enemy". Texts from different time periods will be analysed, which will allow to answer the question of how and whether the reconstructed image changes over time. 1 Cílem diplomové práce je rekonstrukce jazykového obrazu vlastního a cizího na základě shromážděných textů hiphopových písní. Teoretická část práce bude věnována základním aspektům teorie lingvistického obrazu světa a také historii hudebního žánru hip hop v polském prostředí. Materiál pro analytickou část poskytnou písňové texty vybraných skupin starší polské hiphopové generace (např. Stare Miasto, Kaliber 44, Liroy, Wzgórze Ya-Pa 3), ale i té mladší (např. O.S.T.R., Donatan, Małpa, Taco Hemingway). S pomoci analýzy jejich obsahu se autor pokusí zrekonstruovat v nich obsažený obraz vlastního a cizího na základě základních kategorií "vlastní: místo", "vlastní: osoba", "vlastní: názory" stejně jako "vnější nepřítel" a "vnitřní nepřítel". Analyzovány budou texty z různých časových období, což umožní odpovědět na otázku, jak a zda se rekonstruovaný obraz v průběhu času mění. Keywords: językowy obraz świata|kategoria swój-obcy|hip-hop; language picture of the world|friend-foe category|hip-hop Available in a digital repository NRGL
Kategorie "vlastní a cizí" v polských hiphopových textech

1 The aim of the thesis is the reconstruction of the linguistic image of "Friend and foe" category on the basis of the selected hip-hop texts. The theoretical part of the work will be devoted to the ...

Rakhmanov, Alexey; Rusin Dybalska, Renata; Benešová, Michala
Univerzita Karlova, 2020

Obraz polské církve ve vybraných reportážích
Vavrová, Laura; Rusin Dybalska, Renata; Benešová, Michala
2020 - Polish
Anotation The aim of the thesis is to reconstruct the image of the Polish Church in selected reportages by Wojciech Tochman and Justyna Kopińska. The thesis is divided into two parts. The first - theoretical - will deal with the history and specifics of Polish reportage and the most important theories about building a picture of the world. The second will contain information about selected authors and their publications. Its essential part, however, will be devoted to the analysis and attempt to reconstruct the image of the Polish Church, presented in selected texts, from the point of view of several reference points, those will be the reporter, the hero and the story described. Keywords A picture of the world in language, Polish reportage, Polish church, Justyna Kopińska, Wojciech Tochman Cílem práce je rekonstruovat obraz polské církve ve vybraných reportážích Wojciecha Tochmana a Justyny Kopińské. Práce je rozdělena na dvě části. První - teoretická - se bude zabývat historií a specifikami polské reportáže a nejdůležitějšími teoriemi o budování obrazu světa. Druhá část bude obsahovat informace o vybraných autorech a jejich publikacích. Jeho podstatná část však bude věnována analýze a pokusu o rekonstrukci obrazu polské církve, prezentované ve vybraných textech, z pohledu několika referenčních bodů, budou to: reportér, hrdina a líčené události. Klíčová slova obraz světa v jazyku, polská reportáž, náboženství, Justyna Kopińska, Wojciech Tochman Keywords: obraz świata w języku|polski reportaż|polski Kościół|Justyna Kopińska|Wojciech Tochman; a picture of the world in language|Polish reportage|Polish church|Justyna Kopińska|Wojciech Tochman Available in a digital repository NRGL
Obraz polské církve ve vybraných reportážích

Anotation The aim of the thesis is to reconstruct the image of the Polish Church in selected reportages by Wojciech Tochman and Justyna Kopińska. The thesis is divided into two parts. The first - ...

Vavrová, Laura; Rusin Dybalska, Renata; Benešová, Michala
Univerzita Karlova, 2020

Alternativa pro Němce (AfD) v politickém systému SRN: vznik, program a činnost.
Jamro, Mateusz; Kochnowski, Roman; Kubát, Michal
2018 - Polish
The thesis describes the genesis, programme and activityx of Alternative für Deutschland. It analyzes its position in the German political systém espacially when concerning with the term of antisystem or antiestablishment political movement. It describes the reasons leading to the genesis and partial succes of this new party. It analyzes in detail the programme of AfD as it is described in programme documents of the party. The thesis deals further not only with the Picture of this party in media, but also with the problém of extremism which is also partially connected with AfD Práce se věnuje vzniku, programu a činnosti politické strany AfD i z hlediska vztahu k extremismu, jakož i jejímu obrazu v médiích. Práce se detailněji věnuje vzniku strany a programu AfD, jak je obsažen ve stranických programových dokumentech. Práce se snaží také definovat postavení této strany v německém politickém systému a diskusi o termínu politických uskupení, k nimž je často AfD řazena Available in a digital repository NRGL
Alternativa pro Němce (AfD) v politickém systému SRN: vznik, program a činnost.

The thesis describes the genesis, programme and activityx of Alternative für Deutschland. It analyzes its position in the German political systém espacially when concerning with the term of antisystem ...

Jamro, Mateusz; Kochnowski, Roman; Kubát, Michal
Univerzita Karlova, 2018

Polsko-německá tematika v polské a německé kinematografii
May, Katarzyna; Kochnowski, Roman; Zelená, Alena
2018 - Polish
Master thesis reflects Polish and German stereotypes, eventually their de-construction in both, Polish and German (eventually Polish-German) cinematography The thesis connects elements of film analysis, culturology and sociology when dealing with intercultural relations. It discusses also the question of historical memory. The aim od the thesis is to discuss the term "stereotype" on example of presentation of intercultural relations in chosen Polish and Polish-German films. The thesis analyzes the genesis of stereotypical reflection of another nation, espacially as a result of German-Polish conflictual past Práce se věnuje reflexi polských a německých stereotypů, příp. jejich dekonstrukci v polské, resp. Polsko-německé kinematografii. Práce se tak pohybuje na pomezí teorie a analýzy filmu, kulturologie i sociologie ve smyslu interkulturních vztahů a částečně i analýzy historické paměti. Cílem práce je diskutovat o termínu stereotypu při vnímání interkulturních vztahů ve vybraných polských a polsko-německých filmech. Autorka analyzuje vznik stereotypních vnímání druhého národa, zvláště v důsledku konfliktní polsko-německé historie. Available in a digital repository NRGL
Polsko-německá tematika v polské a německé kinematografii

Master thesis reflects Polish and German stereotypes, eventually their de-construction in both, Polish and German (eventually Polish-German) cinematography The thesis connects elements of film ...

May, Katarzyna; Kochnowski, Roman; Zelená, Alena
Univerzita Karlova, 2018

Percepce Záolší očima polských menšinových médií. Analýza vybraných historických a společenských otázek Těšínského Slezska na základě textů Głosu Ludu a Zwrotu
Matelová, Táňa; Rusin Dybalska, Renata; Muryc, Jiří
2018 - Polish
(in English): The diploma thesis analyzes special historical and social themes, which have been published in two most significant newspapers of Polish minority from Teschen Silesia - Głos Ludu and Zwrot. The theoretical part of this thesis is focused on problematics of Polish press in Teschen Silesia since 1848, especially on a history, contens and editors of first Polish- language newspapers. This part is also dedicated to the development of Polish press in Teschen Silesia in the 20th century, primarily to advancement of Polish press in the first half of the century, but also to the reaction to partition of Teschen Silesia after the First World War. This part put emphazis on Czech-Polish relations. The diploma thesis is also focused on the historical development and content of Głos Ludu and Zwrot (in the period of communism). Except for content analysis the thesis is dedicated to newspeak. The main purpose of the practical part of the thesis is to introduce a Polish perception of themself and perception of Czech majority through the minority press in the first six years after the fall of the communist regime (1990-1995). Using the Critical discourse analysis (CDA), the thesis examine a snippets of articles, which are divided into the following socio-historical thematic units: position of Polish... (česky): Práce se soustředí na analýzu vybraných společenských a historických témat, které se objevovaly na stránkách dvou nejvýznamnějších novin v polském jazyce vycházejících na Těšínsku, tj. Głosu Ludu a Zwrotu. Teoretická část se hlouběji zabývá problematikou polského tisku na Těšínském Slezsku od roku 1848, zaměřuje se pak zejména na historii, obsah a redaktory prvních novin v polském jazyce. Tato část se dále soustředí na vývoj polského tisku na Těšínsku ve 20. století: jeho rozkvět v první polovině století, ale také reakci na rozdělení Těšínského Slezska, důraz je pak kladen zejména na česko-polské vztahy. Práce se dále rámcově zabývá historickým vývojem a obsahem Głosu Ludu a Zwrotu v období komunismu. Kromě obsahové analýzy se práce soustředí také na dobový jazyk, tzv. newspeak. Praktická část si klade za cíl představit vnímání sebe sama a vnímání české většiny skrze menšinový tisk, a to v období prvních šesti let po pádu komunistického režimu (1990- 1995). Pomocí metody Kritické analýzy diskursu (KAD) jsou v práci zkoumány úryvky článků seřazených do následujících společensko-historických tematických celků: pozice menšiny po změně režimu, vztahy s jinými národnostmi, role jazyka, sčítání lidu a rozdělení Československa. Keywords: mniejszość narodowa; tożsamość; Polacy w Czechach; media mniejszości; Głos Ludu; Zwrot; National minority; National identity; Poles in the Czech Republic; Minority media; Głos Ludu; Zwrot Available in a digital repository NRGL
Percepce Záolší očima polských menšinových médií. Analýza vybraných historických a společenských otázek Těšínského Slezska na základě textů Głosu Ludu a Zwrotu

(in English): The diploma thesis analyzes special historical and social themes, which have been published in two most significant newspapers of Polish minority from Teschen Silesia - Głos Ludu and ...

Matelová, Táňa; Rusin Dybalska, Renata; Muryc, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Žena ve volební kampani. Jazykové utváření obrazu ženy navzdory stereotypům.
Plasová, Anna; Rusin Dybalska, Renata; Benešová, Michala
2015 - Polish
The thesis focuses on the analysis of the process of creating a political image in the course of an election campaign, offering a case study of Magdalena Ogórek's candidacy during the Polish presidential election of 2015. The analysis is preceded by a theoretical introduction which lays down the groundwork for subsequently reporting the empirical findings. The following central terms and concepts are covered: political marketing (especially in the context of post-1989 Poland), political image (with an emphasis on the process of its creation and the parties involved), political language (again, particularly in the context of contemporary Poland), and the notion of stereotype (both linguistic and non-linguistic, with an emphasis on stereotypes about women). The empirical results are reported in three sections which offer different perspectives on the phenomenon under scrutiny. The first part investigates how Magdalena Ogórek herself, her team and PR consultants created her image as a candidate. The second part presents an analysis of the influence that her political opponents had on her political image. The third and final part concerns itself with Magdalena Ogórek's media image, as created by the Polish media during the campaign. The empirical research is based on material collected from the website... Práce se soustředí na analýzu procesu vytváření politické image v průběhu volební kampa- ně na příkladu kandidatury Magdaleny Ogórek v prezidentských volbách v Polsku v roce 2015. Analýze předchází teoretická část vyjasňující nejdůležitější pojmy a koncepty, o něž se opírá provedený výzkum. Probrány jsou termíny politický marketing (zejména v kontextu Polska po roce 1989) politická image (s důrazem na proces její tvorby a subjekty, které se na tom podílejí), jazyk politiky (rovněž s ohledem na současné polské reálie) a stereotyp (jazykový i nejazykový, s důrazem na stereotypy o ženách). Praktická část byla rozdělena na tři oddíly, které představují analyzovaný jev z růz- ných stran. První část se věnuje tomu, jak image Magdaleny Ogórek vytvářela sama kandidátka, její volební štáb a PR poradci. Druhá část obsahuje analýzu vlivu, jaký měli na politickou image kandidátky její političtí konkurenti. Třetí část se zabývá mediálním obrazem Magdaleny Ogórek vytvořeným polskými médii během kampaně. K výzkumu byly použity materiály pocházející z internetových stránek kandidátky, nahrávky jejích vystoupení v televizi a rádiu a články z tisku pocházející z řady různých zdrojů. Jednotlivé části práce vytvářejí plastický obraz umožňující porozumět dynamice vytvá- ření politické image během volební kampaně, a... Keywords: językowe kreowanie wizerunku; stereotyp; kampania wyborcza; język polityki; image creation through language; stereotype; election campaign; political language Available in a digital repository NRGL
Žena ve volební kampani. Jazykové utváření obrazu ženy navzdory stereotypům.

The thesis focuses on the analysis of the process of creating a political image in the course of an election campaign, offering a case study of Magdalena Ogórek's candidacy during the Polish ...

Plasová, Anna; Rusin Dybalska, Renata; Benešová, Michala
Univerzita Karlova, 2015

Postmoderní tendence v bulharské dramaturgii posledních dvaceti let
Wasiak, Anna; Kouba, Miroslav; Poslední, Petr
2012 - Polish
Keywords: literatura bułgarska; dramat; Apokalipsa; Gospodinow; postmodernizm; Bulgarian Literature; drama; Apocalypse; Gospodinov; Postmodernism Available in digital repository of UPCE.
Postmoderní tendence v bulharské dramaturgii posledních dvaceti let

Wasiak, Anna; Kouba, Miroslav; Poslední, Petr
Univerzita Pardubice, 2012

Občanská Platforma - Právo a Spravedlnost. Jazykový obraz kolektivního politického protivníka na základě prezidentské kampaně v r. 2005
Kontšek, Martin; Rusin Dybalska, Renata; Kaleta, Petr
2011 - Polish
The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part includes pieces of knowledge of political comunication, language of politics and linguistic picture of the world. I will also present the political scene in Poland in the year 2005 and the political parties - Platforma Obywatelska and Prawo i Sprawiedliwość. The practical part contains an analysis of selected materials referring to the picture of a collective political opponent. Key words: Law and Justice, Civic Platform, linguistic picture of the world, language of politics, collective political opponent, election campaign, coalition talks Diplomová práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje poznatky týkající se politické komunikace, jazyka politiky a jazykového obrazu světa. Představím rovněž politickou scénu v Polsku v roce 2005 a politické strany - Platforma Obywatelska a Prawo i Sprawiedliwość. Praktická část práce obsahuje analýzu vybraných materiálů, týkajících se obrazu kolektivního politického protivníka. Klíčová slova: Právo a Spravedlnost, Občanská platforma, jazykový obraz světa, jazyk politiky, kolektivní politický protivník, volební kampaň, koaliční rozhovory Available in a digital repository NRGL
Občanská Platforma - Právo a Spravedlnost. Jazykový obraz kolektivního politického protivníka na základě prezidentské kampaně v r. 2005

The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part includes pieces of knowledge of political comunication, language of politics and linguistic picture of the world. I ...

Kontšek, Martin; Rusin Dybalska, Renata; Kaleta, Petr
Univerzita Karlova, 2011

Člověk ve světle polské a české frazeologie - vybrané otázky
Klimková, Eva; Kostecka, Anna; Rusin Dybalska, Renata
2008 - Polish
The aim of the present essay, "The Concept of Human Being in Polish and Czech Phraseology: Selected Areas," is to show the rich thesaurus of expressions that carry contents linked to human treats of character, emotions, and psychological states. In Chapter I, "The Subject of Phraseology," I provide an outline of the significance of phraseology, of its history and of the present state of research in Poland. The most important linguists that focus on this branch of linguistics are cited here, such as S. Skorupka, A. M. Lewicki, A. Pajdzinska, S. Baba, B. Rejakowa, M. Basaj, and D. Rytel. I explain the meaning of the stylistic process called "de-phraseologizing". ílem mé práce pod titulem "Člověk ve světle polské a české frazeologie - vybrané okruhy" je ukázat bohatou zásobu možných způsobů vyjádření informací týkajících se charakterových vlastností, emocí a psychických stavů člověka. V první části - "Předmět frazeologie" - jsem představila význam frazeologie, nástin dějin a stav vědeckého výzkumu frazeologie v Polsku. Uvedla jsem jména nejznámějších jazykovědců zabývajících se tímto odvětvím lingvistiky (S. Skorupka, A. M. Lewicki, A. Pajdzinska, S. Baba, B. Rejakowa, M. Basaj, D. Rytel). Vysvětlila jsem smysl stylistického procesu zvaného defrazeologizace. Ve druhé kapitole pod titulem "Zdroje frazémů" jsem vyjmenovala nejstarší slovníky polského jazyka, které zaznamenávají ustálená frazeologická spojení. Popsala jsem metody obohacování frazeologické zásoby, druhy inspirací a motivací k tvoření frazémů a také vlivy jakým podléhaly polské a české frazémy. Available in a digital repository NRGL
Člověk ve světle polské a české frazeologie - vybrané otázky

The aim of the present essay, "The Concept of Human Being in Polish and Czech Phraseology: Selected Areas," is to show the rich thesaurus of expressions that carry contents linked to human treats of ...

Klimková, Eva; Kostecka, Anna; Rusin Dybalska, Renata
Univerzita Karlova, 2008

Problematika zázraku v mimokřesťanských náboženstvích
Adamczyk, Piotr; Pelc, Bogdan; Ryšková, Mireia
2007 - Polish
This thesis deals with the question of miracles in non Christian religions. The idea of a miracle forms an essential part of all religions, i.e. not only in Christianity. In all faiths unusual divine interference exists. The first chapter deals with the miracle from the point of view of Catholic theology, specifically the conception of the miracle in the work of St. Augustin and St. Thomas Aquinas. Besides that, it also contains the contemporary definition of a miracle. In the second chapter a description is given of the conception of a miracle in the Old and New Testament. In the third chapter we find a presentation of ethnical faiths with their conception of a miracle (if relevant), which were performed by kings, magicians and witchmen. In the fourth chapter the question of miracle is related to two universal religions, i.e. Buddhism and Islam. These universal religions influenced the history of religion and were therefore elaborated upon separately. We should comprehend a miracle as a divine sign, which belongs to the basic conceptions of this term and does not only exist in Christianity. The history of religion confirms that in all faiths, which were studied, exist divine signs, which could be interpreted as miracles. Key words: - miracle - miracle in non-Christian religions - miracle in the... Resumé "Problematika zázraku v nekřesťanských náboženstvích" Piotr Adamczyk Tato diplomová práce pojednává o otázce zázraků v nekřesťanských náboženstvích. Pojem zázrak je podstatnou částí všech náboženství, tj. i křesťanského. Ve všech náboženstvích existují neobvyklé božské zásahy. První kapitola se zabývá zázrakem z hlediska katolické teologie, zejména pojetí zázraku v díle Sv. Augustina a Sv. Tomáše Akvinského. Mimo to se v této kapitole nachází současná definice zázraku. V druhé kapitole se nachází popis pojetí zázraku v Novém a Starém zákoně. Třetí kapitola prezentuje etnická náboženství s jejich pojetím zázraků, které vykonávali panovníci, šamani a jogíni. Čtvrtá kapitola pojednává o otázce zázraku ve vztahu k dvěma univerzálním náboženstvím, tj. buddhismus a islám, která ovlivnila dějiny náboženství a z tohoto důvodu byla samostatně pojednána. Měli bychom pochopit zázrak jako božské znamení, které patří k základnímu pojetí tohoto termínu a které neexistují pouze v křesťanství. Dějiny náboženství potvrzují, že ve všech náboženstvích, které byly prezentovány, existují božská znamení, která by mohla být interpretována jako zázrak. Available in a digital repository NRGL
Problematika zázraku v mimokřesťanských náboženstvích

This thesis deals with the question of miracles in non Christian religions. The idea of a miracle forms an essential part of all religions, i.e. not only in Christianity. In all faiths unusual divine ...

Adamczyk, Piotr; Pelc, Bogdan; Ryšková, Mireia
Univerzita Karlova, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases