Number of found documents: 258
Published from to

Zvyšování zdravotní gramotnosti pacientů metodou krátké intervence v praxi
PROCHÁZKOVÁ, Renata
2018 - Czech
Rigorózní práce se zabývá problematikou zvyšování zdravotní gramotnosti pacientů v praxi metodou krátké intervence. Krátké intervence byly aplikovány v praxi s ohledem na eliminaci nikotinismu, omezení nadměrné konzumace alkoholu, zkvalitnění stravovacích návyků, podporu pohybové aktivity a podporu očkování proti chřipce. Jedná se o aktuální metodu, navrženou a podporovanou WHO v rámci primární i sekundární prevence chronických, neinfekčních i vybraných infekčních onemocnění. Cílem krátkých intervencí je prostřednictvím zvýšení zdravotní gramotnosti posílit zodpovědnost za vlastní zdraví a dosáhnout tak v populaci snížení incidence onemocnění, na jejichž vzniku se zásadní měrou podílí nezdravý životní styl. This rigorosum thesis deals with the topic of increasing health literacy of patients in practice using the method of brief interventions. Brief interventions have been practically applied for the purposes of nicotine withdrawal, limitation of alcohol consumption, improvement of dietary habits, support of physical activity and influenza vaccination. It is a current method developed and supported by WHO as part of primary and secondary prevention of chronic, non-infectious as well as some infectious diseases. The goal of brief interventions is to increase the health literacy with the purpose of motivating the patients to be accountable for their own health, and thus reduce the incidence of diseases associated with an unhealthy lifestyle in population. Keywords: Edukace; krátká intervence; sestra; pacient; zdravotní gramotnost; životní styl; Education; Brief Intervention; Nurse; Patient; Health Literacy; Lifestyle Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zvyšování zdravotní gramotnosti pacientů metodou krátké intervence v praxi

Rigorózní práce se zabývá problematikou zvyšování zdravotní gramotnosti pacientů v praxi metodou krátké intervence. Krátké intervence byly aplikovány v praxi s ohledem na eliminaci nikotinismu, ...

PROCHÁZKOVÁ, Renata
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Sumativní hodnocení žáka z matematiky v závislosti na vybraných faktorech
CHYTRÝ, Vlastimil
2018 - Czech
Problematika formativního a sumativního hodnocení je již delší dobu diskutována a tyto pojmy jsou stavěny do vzájemně ambivalentních pozic. Málokdy jsou však diskutovány vzhledem k dalším faktorům, jako je například sebehodnocení žáka ve smyslu metakognitivního monitorování, které je vhodné pro úlohy vyšší kognitivní náročnosti. Předložená práce usouvztažňuje sumativní hodnocení se sebehodnocením žáka, a to prostřednictvím nástroje zaměřeného na logické myšlení a nástroje zaměřeného na matematické dovednosti žáka. Diskutovány jsou také faktory motivace, věk nebo pohlaví. Ukazuje se, že věk ani pohlaví nejsou limitujícím faktorem v případě sebehodnocení žáka nebo jeho výkonnosti, a to jak v testu logického myšlení, tak také v testu matematických dovedností žáka. Naopak se projevuje silná závislost mezi zmíněným a školním hodnocením. Za nejpodstatnější výsledek je považováno, že se neprokázal rozdíl v úrovni sebehodnocení žáka vzhledem k odlišným stupňům školního hodnocení. Řada výzkumů totiž ukazuje důležitost sebehodnocení ve smyslu metakognitivního monitorování v souvislosti se školní úspěšností. The issues of formative and summative assessment have been discussed for quite some time inside the didactic research community and these two types of assessment are put in complementary ambivalent positions. However, not many times are they discussed according to other factors, such as student self-assessment in terms of metacognitive monitoring, which is suitable for more cognitively demanding tasks. This article puts summative assessment in relation to student self-assessment via specific testing tool focusing mainly on logical thing and mathematical skills of a particular student. Other factors of motivation, such as age or gender will be also discussed further. It shows, that neither age nor gender are of any limit to student self-assessment, or performance, both in tests of local thinking, but also in tests of mathematical problem-solving skills. On the other hand, there seems to be a strong dependence between all the previously mentioned and school evaluation/assessment. The most important finding however, is that there was no difference detected between self-assessment levels of students and different levels of assessment in education. Many studies point out the importance of self-assessment in terms of metacognitive monitoring which influences the overall school performance. Keywords: Sumativní hodnocení; metakognitivní monitorování; logické myšlení; motivace; Summative assessment; metacognitive monitoring; logical thinking; motivation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sumativní hodnocení žáka z matematiky v závislosti na vybraných faktorech

Problematika formativního a sumativního hodnocení je již delší dobu diskutována a tyto pojmy jsou stavěny do vzájemně ambivalentních pozic. Málokdy jsou však diskutovány vzhledem k dalším faktorům, ...

CHYTRÝ, Vlastimil
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Průřezové téma Multikulturní výchova v hodinách anglického jazyka
HESSOVÁ, Lenka
2018 - Czech
Předložená práce reaguje na potřeby změn plynoucích ze stále probíhajících reformních snah v českém školství, konkrétně na povinnou implementaci průřezového tématu Multikulturní výchova napříč všemi předměty. Vzhledem k tomu, že působím na Katedře anglistiky PF JU v ČB a vyučuji praktický jazyk, vedu metodické semináře a průběžnou pedagogickou praxi, zaměřuji se konkrétně na implementaci MKV do hodin anglického jazyka na základní škole. Moji studenti, budoucí absolventi oboru Učitelství anglického jazyka pro druhý stupeň základních škol, budou totiž potřebovat zejména zkušenosti se zapojováním MKV do hodin anglického jazyka právě na druhém stupni ZŠ. Nutnost zapojení MKV do výuky je dokumenty závaznými pro české školství přímo nařizována, a široká veřejnost má ke všem těmto dokumentům přístup na webových stránkách MŠMT. Neustále je zdůrazňováno plnění konkrétních cílů MKV, naši absolventi však tápou při konkrétním uchopení abstraktního pojmu Multikulturní výchova. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla představit v práci potřebnou teorii stojící za průřezovým tématem MKV a následně na této teorii vystavět modul semináře (kurz KAJ/MVA). Zmíněný modul studentům poskytne dostatek teoretických informací o MKV, poskytne jim také dostatek praktických ukázek implementace MKV do hodin anglického jazyka při dodržení zásady propojování kulturních a jazykových cílů a na závěr jim poskytne prostor si takovouto hodinu navrhnout a realizovat v rámci simulované výuky vrstevníků (peer teaching). Abych podpořila užitečnost kurzu KAJ/MVA, výstupy seminářů, přípravy hodin studentů, poskytnu široké pedagogické veřejnosti a zpřístupním je na Metodickém portále RVP.CZ. I učitelé v praxi tak z příprav studentů budou moci čerpat inspiraci pro své hodiny anglického jazyka. In my work I address the needs rooting in the ongoing process of systematic efforts to improve the Czech educational system. Mainly, I focus on the question of how to implement the cross-curricular topic Multicultural Education into English language classes at lower and upper secondary schools. As Multicultural Education, along with the other cross-curricular topics, has become an obligatory and essential part of the reformed Czech curricula. I am employed with the English Department at the Faculty of Education of The University of South Bohemia in České Budějovice. That is why I aim to introduce the theoretical background and history of the cross-curricular topic Multicultural Education in the Czech educational system. Then, based on that theoretical background, I shall design and run a course at the Pedagogical faculty for our students (teachers-to-be) that will provide them with sufficient amount of theory. Within the course the students will be given enough practical examples of the implementation of Multicultural Education into English classes when combining cultural and linguistic aims and at the end of the course I will allow the students to design and try such a class during their peer teaching. I will also publish the results of the course for all in-service teachers (the lesson plans prepared by students) on a well-known site called Metodický portál RVP.CZ (Methodological Gateway). Keywords: Průřezové téma Multikulturní výchova; Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV); Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům; jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme (SERR); výuka anglického jazyka; interkulturální; interkulturní; mnohojazyčnost; propojení jazykových a kulturních cílů; výuka vrstevníků; kurz KAJ/MVA.; Cross-curricular topic Multicultural Education (ME); Common European Framework of Reference for Languages: Learning; teaching; assessment (CEFR); Framework Educational Programme for Secondary Education; teaching English; intercultural; pluriculturalism; plurilingvism; combining linguistic and cultural aims; peer teaching; the KAJ/MVA course. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Průřezové téma Multikulturní výchova v hodinách anglického jazyka

Předložená práce reaguje na potřeby změn plynoucích ze stále probíhajících reformních snah v českém školství, konkrétně na povinnou implementaci průřezového tématu Multikulturní výchova napříč všemi ...

HESSOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Paměti Přibíka a Jana Bukovanských Pintů z Bukovan
KOREŠ, František
2018 - Czech
Předkládaná práce se s oporou v historickoantropologických metodologických přístupech pokoušela vyzdvihnout z anonymity dějin životní příběhy dvou takřka neznámých předbělohorských rytířů, Přibíka Bukovanského Pinty z Bukovan a jeho syna Jana. Její stěžejní část tvoří kritická edice vzácně dochovaných rodinných pamětí sepsaných oběma urozenými muži v 16. a na počátku 17. století. Jedinečné svědectví osobní povahy doplněné o výpověď soukromé i úřední korespondence a dalších typů historických pramenů se pro autora práce stalo základním heuristickým východiskem k poznání každodenních i nevšedních zážitků, představ a způsobů myšlení konkrétních představitelů dvou rozdílných generací předbělohorské nižší šlechty. Prováděný výzkum se v souladu s biografickou metodou zaměřil v postupných krocích na přiblížení rodinného a veřejného života obou rytířů, jejich manželek i potomků. Stranou zájmu však nezůstaly ani otázky po proměnách složitých sítí společenských vztahů, utváření rodové paměti, působení války nebo vnímání rozmanitých kulturních vzorů. Záměrem autora bylo představit jednu z možných cest k uchopení sociálních dějin nižší šlechty v předbělohorském období. Supported by historical and anthropological approaches of methodology, the thesis submitted endeavoured to point out the life histories of two almost unknown knights of the period before the Battle of White Mountain, Přibík Bukovanský Pinta z Bukovan and his son Jan. Its principal part consists of a critical edition of rarely preserved family memoirs, written by both noblemen in the 16th and the early 17th centuries. The unique testimony of personal character, supplemented by the message of their personal and official correspondence and other kinds of historical sources, rendered the author the basic heuristic starting point to becoming acquainted with both everyday and unusual experiences, ideas and manners of thinking in concrete representatives of two different generations of lower nobility of the period before the Battle of White Mountain. I focused my research, gradually conducted in accordance with the biographical method, on presenting the family and public lives of both knights, their wives and offspring. Apart from this, the questions of transformation of complex networks of social relationships, formation of family memory, the effects of war and perception of various cultural models, were also given appropriate attention. The author's intention was to present one of the possible manners to approach the social history of lower nobility of the period before the Battle of White Mountain. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Paměti Přibíka a Jana Bukovanských Pintů z Bukovan

Předkládaná práce se s oporou v historickoantropologických metodologických přístupech pokoušela vyzdvihnout z anonymity dějin životní příběhy dvou takřka neznámých předbělohorských rytířů, Přibíka ...

KOREŠ, František
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Procitnutí jiné lásky. Rezonance tématu sexuální jinakosti v české divadelní tvorbě.
DEMETER, Peter
2018 - Czech
Předkládaná rigorózní práce se zabývá reprezentacemi sexuální jinakosti v české kultuře, zejména reprezentacemi ?jiné lásky? v tuzemském divadelním umění. Obsahem práce je analýza a komparace divadelních her, které rezonovaly v českém a československém společenském diskursu od konce 19. století do současnosti. Práce se zaměřuje na původní česká i zahraniční dramata, která byla inscenována na tuzemských divadelních scénách a v rámci výzkumu těchto her reflektuje též dobové ohlasy a další relevantní skutečnosti. Metodologicky se opírá o ?nový historismus?, performativní pojetí reprezentace a dějiny české a československé každodennosti. Výsledkem je zachycení proměn reprezentací sexuální jinakosti v české divadelní tvorbě v kontextu kulturním i historickém. The present rigorous thesis focuses on the representations of sexuality and otherness in Czech culture, mainly on representations of ?queer love? in Czech theatre. Its aims are to analyse and to compare theatre plays which have been resonating in Czech and Czechoslovak social discourse since the end of 19th century. The research focuses on Czech original plays as well as foreign plays, which have been staged in Czech theatres. The analysis and the comparation also include play reviews and other texts and facts. For that purposes, it is relevant to apply theories of ?new historicism?, the performative concept of representation and the Czech and Czechoslovak everyday history. The results of the research describe transformation of sexuality and otherness and their Czech theatre representations in cultural and historical fields. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Procitnutí jiné lásky. Rezonance tématu sexuální jinakosti v české divadelní tvorbě.

Předkládaná rigorózní práce se zabývá reprezentacemi sexuální jinakosti v české kultuře, zejména reprezentacemi ?jiné lásky? v tuzemském divadelním umění. Obsahem práce je analýza a komparace ...

DEMETER, Peter
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Závislosti jako negativní determinanta zdraví žáků na základních školách v Českobudějovicku
ŠUPLER, Josef
2018 - Czech
Cílem rigorózní práce bylo zmapování zkušeností s návykovými látkami u žáků základních škol, zmapování vztahu k behaviorálním, nelátkovým závislostem a zjištění postojů žáky vnímající následky sociálně-patologických jevů závislostí na jejich zdraví. Cíle byly naplněny a prozkoumány zkušenosti, postoje a vztahy k závislostem. Empirická část je věnovaná statistickému zpracování a vyhodnocování údajů získaných z dotazníků. Bylo stanoveno deset hypotéz, které byly ve dvou případech potvrzeny a v osmi případech vyvráceny. Ke zpracování výsledků bylo provedeno kvantitativní výzkumné šetření, formou dotazníků. Dotazníky byly naprosto anonymní a dobrovolné. Následně byly zpracovávány maticovou metodou a výsledky převedeny do grafů a tabulek prostřednictvím Microsoft Office Excel 2007 technikou popisné statistiky. Testování hypotéz proběhlo v programu SPSS na hladině významnosti 95 % pomocí statistiky chí-kvadrát a v jednom případě korelace. Výzkumný soubor byl tvořen žáky osmých a devátých tříd základních škol. Tři základní školy byly přímo z krajské metropole České Budějovice a zbylé tři základní školy byly z větších obcí, popř. městysů. Poněvadž malé obce nemají většinou druhé stupně, byly právě osloveny základní školy ve větších obcích, městysech. Distribuce dotazníků probíhala osobním předáním. Celkem bylo rozdáno 250 dotazníků. Jedna základní škola přímo z Českých Budějovic se nakonec pro následný nezájem výzkumu nezúčastnila. Vyplněných dotazníků se nakonec vrátilo 173 kusů. Návratnost dotazníků byla 69, 2 %. Celkem bylo osloveno šest základních škol, ale jen pět se zúčastnilo výzkumu. The aims of the thesis were to present a survey of the experience with addictive substances in the pupils of basic schools, a survey of the relation to behavioral, non-material addictions, as well as a survey of pupils´ attitudes to the consequences of addictive social pathological phenomena on their health. The aims were fulfilled on the basis of investigating the experience, attitudes and relations of the persons in question to addictions. The empirical part was based on the statistical survey and assessment of the data obtained from the questionnaires. Ten hypotheses were determined out of which two were confirmed and eight disproved. To process the results, quantitative research in the form of questionnaires was used. The questionnaires were anonymous and optional. Subsequently they were processed by matrix method and the results were trasformed into graphs and tables by mens of Microsoft Office Excel 2007 descriptional statistics. The testing of the hypotheses was carried out in the SPSS program at the level of significance of 95 % , by means of chi-quadrate statistics, in one case of correlation. The sample involved pupils of the eighth and ninth grades of basic schools. Three schools were located directly in České Budějovice and the other three were situated in larger village communities or townships. As small communities usually have just primary schools, we addressed basic schools in townships. The questionnaires were handed out personally and there were 250 of them. One school in České Budějovice finally refused to take part in the survey due to the lack of interest among the pupils. 173 questionnaires were filled in and returned for further processing, the rate of return thus being 69,2 %. We addressed six basic schools but only five of them participated in the survey. Keywords: látkové závislosti; behaviorální závislosti; elektronická média; Material addictions; Behavioral addictions; Electronic media Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Závislosti jako negativní determinanta zdraví žáků na základních školách v Českobudějovicku

Cílem rigorózní práce bylo zmapování zkušeností s návykovými látkami u žáků základních škol, zmapování vztahu k behaviorálním, nelátkovým závislostem a zjištění postojů žáky vnímající následky ...

ŠUPLER, Josef
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Romantik in Böhmen. Die Grundlagen des philosophischen Denkens des Grafen Georg von Buquoy
MORAWETZ, Michal
2017 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Romantik in Böhmen. Die Grundlagen des philosophischen Denkens des Grafen Georg von Buquoy

MORAWETZ, Michal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Posouzení vlivu smyslové aktivizace v domovech pro seniory u klientů trpících demencí
SÁKOVÁ, Pavlína
2017 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Posouzení vlivu smyslové aktivizace v domovech pro seniory u klientů trpících demencí

SÁKOVÁ, Pavlína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Korespondence Albrechta Pětipeského z Chýš a Erberku z let 1570-1596
MAREŠ, Petr
2017 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Korespondence Albrechta Pětipeského z Chýš a Erberku z let 1570-1596

MAREŠ, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Přírodniny v učení o přírodě
PETR, Jan
2017 - Czech
Stav využívání přírodnin v konkrétních hodinách, situacích nebo tématech na 1. stupni ZŠ nebyl dosud detailněji popsán. Tato rigorózní práce se opírá o již publikovaný článek, jehož cílem bylo pomocí analýzy videozáznamu třiceti vyučovacích hodin prvouky a přírodovědy provést sondu zjišťující aktuální stav využívání přírodnin nebo jejich zprostředkované prezentace ve vybraných tematických celcích. Práce má charakter případové studie, která sice nepostihuje statisticky významnější vzorek vyučovacích hodin nebo konkrétních učitelů, avšak umožňuje hlouběji poznat problematiku využívání přírodnin ve vybraných tématech, kde by se využití reálných přírodnin dalo očekávat nebo předpokládat. Current state-of-the-art in the use of living things in primary science education has not been studied in detail in the Czech Republic. This thesis presents the paper published a short time ago and accompanied by the brief commentary. The aim is to evaluate data gained by the video-research of thirty (integrated) science classes and to give an analysis of the use of living things in selected science units. The paper has a character of case study containing not very large amount of lessons but it enables to describe the use of living things in the framework of selected thematic units in which the use of living things is possible or expectable. Keywords: Přírodniny; přírodovědné vzdělávání; videovýzkum; Living things; science education; video research Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Přírodniny v učení o přírodě

Stav využívání přírodnin v konkrétních hodinách, situacích nebo tématech na 1. stupni ZŠ nebyl dosud detailněji popsán. Tato rigorózní práce se opírá o již publikovaný článek, jehož cílem bylo pomocí ...

PETR, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases