Number of found documents: 232
Published from to

Der Einfluss der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf die Wettbewerbsfähigkeit von Euroregionen.
KUNZE, Luise
2018 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Der Einfluss der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf die Wettbewerbsfähigkeit von Euroregionen.

KUNZE, Luise
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Zwillingsformeln im Deutschen, Tschechischen und Englischen
KALOVÁ, Michaela
2018 - German
Tato diplomová práce se zabývá tématem Binomiály v němčině, češtině a angličtině. V teoretické části je objasněna základní terminologie související s frazeologií a frazeologismy. Dále je popsána definice a klasifikace binomiálů. Praktická část je rozdělena na tři části. V první části jsou shromáţděny německé binomiály, které jsou srovnávány s jejich českými a anglickými ekvivalenty metodami kontrastivní frazeologie, která je popsána v teoretické části. Frazeologismy jsou porovnávány na základě klasifikace typů ekvivalence podle Helgunde Henschelové (1993). V druhé části jsou prezentovány výsledky analýzy učebnic a pracovních sešitů na úrovních A1 B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Cílem této části je shromáţdění binomiálů a jejich následná analýza. Třetí část je zaměřena na vypracování přípravy na jednu vyučovací hodinu, do které jsou bionimály začleněny. This diploma thesis deals with the topic Binomials in German, Czech and English. The theoretical part defines the basic terminology related to phraseology and phraseologisms. Furthermore, the theoretical part describes the definition and classification of binomials. The first part contains the gathered German binomials which are compared with their Czech and English equivalents using methods of contrastive phraseology which is described in the theoretical part. The expressions are compared on the basis of the classification of types of equivalence according to Helgunde Henschel (1993). In the second part are introduced results of analysis of textbooks and workbooks that correspond to reference levels A1 B1 according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The aim of this part is to gather binomials and further analyse them. The third part focuses on presentation of preparation of one teaching lesson that includes binomials. Keywords: binomials; phraseology; contrastive phraseology; types of equivalence; Common European Framework of Reference for Languages; analysis of textbooks and workbooks; preparation of a teaching lesson Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zwillingsformeln im Deutschen, Tschechischen und Englischen

Tato diplomová práce se zabývá tématem Binomiály v němčině, češtině a angličtině. V teoretické části je objasněna základní terminologie související s frazeologií a frazeologismy. Dále je popsána ...

KALOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Modalität im DaF-Unterricht
BEČKOVÁ, Nikola
2018 - German
Tato práce se zaměřuje na problematiku vyjadřování modality v systému německého jazyka a její zpracování v současných učebnicových souborech pro výuku němčiny jako cizího jazyka na úrovní A1A2. Úvodní kapitoly práce se zabývají teoretickým zpracováním tématu modality a možnostmi jejího vyjádření v gramatickém a lexikálním systému současné němčiny. Závěr teoretické části je věnován výuce němčiny jako cizího jazyka, obzvláště pak problematice zprostředkování gramatiky, potažmo modality. Empirická část je soustředěna na analýzu prezentace modality ve vybraných učebnicových souborech úrovně A1A2 pro druhý stupeň základních škol a odpovídající třídy víceletých gymnázií. Pozornost je zaměřena jak na formální, pragmatickou a stylistickou stránku prezentace jevu, tak na srozumitelnost, přiměřenost a smysluplnost jeho zpracování. This diploma thesis focuses on problems with expressing modality in German language system. It also deals with modality adaptation in contemporary textbooks for teaching German as a foreign language at CEFR level A1-A2. In the beginning the thesis deals with theoretical adaptation of modality and ist possibilities of expressing in grammatical and lexical system of contemporary German Language. The end of theoretical part pays attention to teaching German as a foreign language, especially to problems with grammar arrangement or more precisely modality. The empirical part focuses on analysis of modality presentation in selected textbooks at CEFR level A1-A2 at lower secondary schools and corresponding grammar schools. The attention is aimed at formal, pragmatic and stylistic aspect of presenting the phenomenon, as well as comprehensibility, suitability and reasonability of its adaptation. Keywords: modality; modal verbs; German as a foreign language; didactic method; teaching; textbook Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Modalität im DaF-Unterricht

Tato práce se zaměřuje na problematiku vyjadřování modality v systému německého jazyka a její zpracování v současných učebnicových souborech pro výuku němčiny jako cizího jazyka na úrovní A1A2. Úvodní ...

BEČKOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Characterization of mitochondrial proteins in Trypanosoma brucei
SVOBODA, Lucia
2018 - German
In this thesis proteins Tb927.2.3030 and Tb927.11.4870 are localized by in-situ tagging, im-munofluorescence microscopy and cell fractionation. Their essentiality for growth is deter-mined by downregulation with RNA interference. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Characterization of mitochondrial proteins in Trypanosoma brucei

In this thesis proteins Tb927.2.3030 and Tb927.11.4870 are localized by in-situ tagging, im-munofluorescence microscopy and cell fractionation. Their essentiality for growth is deter-mined by ...

SVOBODA, Lucia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Vom Buch zur Bühne - Realisierung einer literarischen Figur am Beispiel von Büchners Valerio
KAKOS, Filip
2018 - German
Tato práce pojednává o interpretaci komedie Leonce und Lena od Georga Büchnera. V první části jsou vyjmenovány základní pojmy dramatu, které jsou klíčovými pro interpretaci, jako jevištní prostředky, jeviště, postava atd. Pracuje se s originálním textem od Büchnera a přepracovaném textu divadelního uskupení Budweiser Theatergruppe. Práce se konfrontuje s přepracovanou verzí a ukazuje na konkrétních příkladech scén, co se děje s originálním textem při inscenaci, které modernizace a redukce se musí provést a také které pasáže z originálu jsou důležité, aby byl zachován kontext děje a neztratilo se také spojení s originálem. This work is about interpretation of the Leonce und Lena, comedy drama, by George Büchner. In the first part are explained the basic concepts of drama, essential for interpretation, like stage mediums, stage, figure etc. The original text by Büchner is confronted with the revised version of the theater group Budweiser Theatergruppe. This shows on concrete examples of scenes what is happening with the original text in an inscenation, which modernizations and reductions must happen and which parts of the original text are important for preservation of the essential elements of the play. Keywords: Theatre; Büchner; Leonce a Lena; inscenation; modernization; scenes Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vom Buch zur Bühne - Realisierung einer literarischen Figur am Beispiel von Büchners Valerio

Tato práce pojednává o interpretaci komedie Leonce und Lena od Georga Büchnera. V první části jsou vyjmenovány základní pojmy dramatu, které jsou klíčovými pro interpretaci, jako jevištní prostředky, ...

KAKOS, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Analyse und Übersetzung ausgewählter Texte mit Naturschutzthematik
NÁVAROVÁ, Kateřina
2018 - German
Předložená bakalářská práce se zabývá metodami a analýzou překladů z německého do českého jazyka s tématikou ochrany životního prostředí. Cílem práce je analýza vybraných překladů pomocí teorie skoposu a nástin použitých překladatelských strategií. Práce shrnuje základní pojmy teorie překladu a pojednává o pravidlech překladatelského procesu a jeho problémech. V neposlední řadě obsahuje také soupis přístupů k odborným textům, k jejich druhům a míře odbornosti. Dále jsou analyzovány jednotlivé překládané texty, a to jak jejich originální verze, tak i výsledné překlady a jejich proces. Závěrem každé analýzy je čtenáři k dispozici přehled použitých překladatelských strategií s konkrétními příklady. The submitted bachelor thesis deals with methods and analysis of translations from German to Czech on environmental protection. The aim of the thesis is to analyse selected translations using the theory of skopos and outline of used translation strategies. The thesis summarizes the basic concepts of translation theory and deals with the rules of the translation process and its problems. Last but not least, it also includes an inventory of approaches to expert texts, their types and level of expertise. Further more, the chosen translated texts are individually analysed, both their original versions and the resulting translations and their process. At the end of each analysis, an overview of applied translation strategies with specific examples is available. Keywords: translation; translation methods and strategies; theory of translation; translation analysis; environmental protection texts; specialized translation; translation problems Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analyse und Übersetzung ausgewählter Texte mit Naturschutzthematik

Předložená bakalářská práce se zabývá metodami a analýzou překladů z německého do českého jazyka s tématikou ochrany životního prostředí. Cílem práce je analýza vybraných překladů pomocí teorie ...

NÁVAROVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Liebe im Nationalsozialismus: Ein Literaturvergleich von Rolf Hochhuth "Eine Liebe in Deutschland" und Arnošt Lustig "Colette, dívka z Antverp"
TOMANOVÁ, Lucie
2018 - German
Předkládaná bakalářská práce se zabývá komparací dvou literárních děl Colette, dívka z Antverp od Arnošta Lustiga a Eine Liebe in Deutschland od Rolfa Hochhutha. V první části práce jsou představeny pojmy psychoanalýza a psychoanalytická literatura, termín láska a druhá světová válka. Pozornost je dále přenesena přímo na autory a srovnávané knihy. Popsány jsou oba tragické příběhy mileneckých párů, z kterých jsou vyvozeny důležité symboly. Práce sleduje především vliv válečného pozadí na milostné vztahy a lásku, totožné a odlišné rysy postav a jejich chování v průběhu druhé světové války. Závěr práce se soustředí na vzájemnou komparaci hlavních postav, zvláště pak jejich milostných vztahů. This presented bachelor thesis deals with comparison between two literary works Colette, dívka z Antverp by Arnošt Lustig and Eine Liebe in Deutschland by Rolf Hochhuth. The terms psychoanalysis and psychoanalytic literary, term love and the Second World War are defined at the beginning of the thesis. The focus is then shifted straight to the authors and compared books. Both tragic stories the pairs of lovers are described and important symbols are deduced. The thesis observes mainly an influence of the Second World War´s on love relations and love, identical and different character traits and their behavior in the progress of the Second World War. The end of the thesis is concentrated on the comparison of the main protagonists and especially their love relations. Keywords: Arnošt Lustig; Rolf Hochhuth; love; war; comparison Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Liebe im Nationalsozialismus: Ein Literaturvergleich von Rolf Hochhuth "Eine Liebe in Deutschland" und Arnošt Lustig "Colette, dívka z Antverp"

Předkládaná bakalářská práce se zabývá komparací dvou literárních děl Colette, dívka z Antverp od Arnošta Lustiga a Eine Liebe in Deutschland od Rolfa Hochhutha. V první části práce jsou představeny ...

TOMANOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

STOIZISMUS BEI FRANZ KAFKA? ASPEKTE DES STOIZISMUS IN FRANZ KAFKAS PARABEL "VOR DEM GESETZ"
TOŠIČ, Miloš
2018 - German
Tématem a hlavním cílem této práce je zjistit, zda lze nalézt určité symboly stoicismu v díle Franze Kafky. Druhým cílem je dokázat, že staré principy tohoto filosofického směru můžou hrát roli i v novější literatuře. Tato bakalářská práce se skládá ze tří hlavních kapitol, které jsou uspořádány ve specifickém a logickém pořadí, aby bylo práci snazší přečíst. První kapitola se věnuje obecnému představení stoicismu, jeho myšlenkám a nejvýznamnějším představitelům. Dále následuje kratší představení Franze Kafky a jeho díla. Na závěr je na řadě absolutně nejdůležitější část, a sice objevení a objasnění různých elementů stoicismu v díle Franze Kafky. The main topis and goal of this work is to find out, if there are some symbols of stoicism in the work from Franz Kafka. The second goal is to prove, that the old principles of this philosophy can play a role also in the newer literature. This bachelorthesis is divided in three main chapters, which are arranged in particular logic order, to make the reading easier. First chapter introduces stoicism as a whole, its thoughts and personalities. Next is shorter introduction of Franz Kafka and his work. The end of the thesis is the most crucial part, and it is dedicated to discovery and clarify elements of stoicism in the work from Franz Kafka. Keywords: Franz; Kafka; Stoicism; Philosophy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
STOIZISMUS BEI FRANZ KAFKA? ASPEKTE DES STOIZISMUS IN FRANZ KAFKAS PARABEL "VOR DEM GESETZ"

Tématem a hlavním cílem této práce je zjistit, zda lze nalézt určité symboly stoicismu v díle Franze Kafky. Druhým cílem je dokázat, že staré principy tohoto filosofického směru můžou hrát roli i v ...

TOŠIČ, Miloš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Reiner Kunze - Ein Mittler zwischen der deutschen und tschechischen Kultur und Sprache
HAVLÍKOVÁ, Kamila
2018 - German
Tato diplomová práce se zabývá osobností německého spisovatele Reinera Kunzeho. Je zde vnímán jako prostředník mezi českou a německou jazykovou, kulturní a literární scénou. Zaměřuje se na spisovatelovu vlastní literární i překladatelskou činnost ta se koncentruje především na českou poesii. Tyto aspekty zkoumá v chronologickém, časově sousledném pořadí, od spisovatelových literárních počátků až po současnou tvorbu. Součástí práce je i nastínění autorova postoje k politickému dění v Československu, především na konci 60. let 20. století. Práce je zakončena autorovou rolí v současném literárním světě. This diploma thesis deals with the personality of the German writer Reiner Kunze. He is perceived as a mediator between the Czech and German culture, language and literary stage. It focuses on the writer's own literary and translational activities mainly concentrating on Czech poetry. These aspects are researched in chronological order, from writer's literary beginnings to contemporary work. Part of the thesis is also the outline of Kunze's attitude to political events in Czechoslovakia, especially in the late 1960s. The work is finished with the author's role in the contemporary literary world. Keywords: Czech language; German language; culture; literature; Reiner Kunze Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Reiner Kunze - Ein Mittler zwischen der deutschen und tschechischen Kultur und Sprache

Tato diplomová práce se zabývá osobností německého spisovatele Reinera Kunzeho. Je zde vnímán jako prostředník mezi českou a německou jazykovou, kulturní a literární scénou. Zaměřuje se na ...

HAVLÍKOVÁ, Kamila
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Böhmerwald zwischen Wirklichkeit und Phantasie: Deutsch-tschechische Literatur- und Kulturlandschaft
DITRICHOVÁ, Hana
2018 - German
Tématem předkládané magisterské práce je rozbor proměn vnímání Šumavy jakožto prostoru ve vybraných českých a německojazyčných textech řadících se k tzv. šumavské literatuře. Východisko práce tvoří teorie spatial turn, která byla rozvíjena v 80. letech minulého století a je dávána do souvislosti s textem Michela Foucaulta "Jiné prostory". V návaznosti na teoretickou část se práce dále zabývá rozvržením specificky šumavského prostoru na prostor lesa, hor a hranice. Šumava jakožto literární prostor je v rámci práce charakterizována jako kulisa, prostor ovlivňující děj a prostor personifikovaný. V závěru práce jsou ve vybraných dílech shrnuty dvě tendence znázorňování Šumavy: jako prostor magický a jako prostor realistický. Součástí práce je také přehled česky a německy psané šumavské literatury od 19. století až po současnost. The topic of the following thesis is an analysis of the changing perception of Šumava as a space in selected Czech and German texts that belong to the literature of the Šumava district. The basis of the thesis is the theory of spatial turn which was developed during the 1980s and is particularly associated with Michel Foucault's concept of "different spaces". Within the framework of this theory, the thesis deals with the arrangement of spaces that are typical of the Šumava region: the space of forest, mountains and borders. Šumava as a literary space is then characterised as a background scenery, a space influencing the plot and a personified space. In the last section of the thesis, two tendencies of landscape representation are highlighted: the fantastic and the realistic. Part of the thesis is also devoted to a literary overview of Czech and German literature from the Šumava district written in the period from the 19th century to the present day. Keywords: literature of the Šumava district; spatial turn; literary space; Šumava Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Böhmerwald zwischen Wirklichkeit und Phantasie: Deutsch-tschechische Literatur- und Kulturlandschaft

Tématem předkládané magisterské práce je rozbor proměn vnímání Šumavy jakožto prostoru ve vybraných českých a německojazyčných textech řadících se k tzv. šumavské literatuře. Východisko práce tvoří ...

DITRICHOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases