Number of found documents: 39
Published from to

Organizácia detského letného tábora so zameraním na prvú pomoc a ochranu obyvateľstva
MINÁRIK, Matej
2018 - Slovak
Hlavným cieľom diplomovej práce, bolo vytvoriť komplexnú a detailne spracovanú príručku pre organizovanie detského tábora so zameraním na prvú pomoc a ochranu obyvateľstva, podľa ktorej by aj nezainteresovaný čitateľ dokázal vytvoriť svoj vlastný tábor a to bez jedinej skúsenosti z danej problematiky. Medzi čiastkové ciele sme zaradili prípravu podkladov pre realizáciu tabora, ktoré zahŕňali prípravu celotáborového príbehu, hodnotenie programu a hier, výrobu učebných podkladov pre program a školenie animátorov. Druhý čiastkový cieľ bol realizácia tábora a celkové podrobné vyhodnotenie. V teoretickej časti práce sme sa bližsie pozreli na problematiku pedagogiky voľného času a jej vplyv na výchovu dieťaťa. Taktiež sme si napísali aké druhy a typy táborov poznáme a čo všetko zahŕňa organizácia tábora vrátane legislatívy, rozpočtu a financovania, animácie a programovej štruktúry. Vo výsledkoch práce popisujeme presný postup organizácie vlastného tábora so zameraním na prvú pomoc a ochranu obyvateľstva, ktorý sa uskutočnil 30.7 6.8 2017 v Rajeckej Lesnej. Tento presný postup je popisovaný ako príručka, ktorá zahŕňa dve časti a to prípravu organizovanú pred začatím tábora a samotnú relizáciu. Prípravná čast zahŕňa výber areálu, stanovenie rozpočtu a financovania a presne stanovený mesačný harmonogram príprav. V realizačnej časti sa nachádza motivačný príbeh tábora, celotáborová hra, manuály pre vedúcich tábora a rámcový program pre jednotlivé tématické dni tábora. Jednotlíve dni uvádzame v presnom časovom harmonograme a zahŕňajú pripravený program pre danú problematiku tábora. V diskusií vyhodncujeme úspešnosť realizácie tábora s popisom jednotlivých dní. Veríme, ze práca bude slúžiť do budúcna ako podklad pre zorganizovanie táborov s podobnou problematikou. The key aim of this thesis was to create a complex and detailed guide for organization of a children's camp focusing on the first aid and population protection. Based on the guide, a lay reader will be able to create their own camp and that without any experience with the issue. Among partial aims, preparing material for camp's realization including the camp's narrative preparation, assessing program and games, and producing teaching materials for the program and camp leaders training were listed. Another partial aim was the camp execution and overall detailed assessment. In a theoretical part of the thesis, we took a closer look into the issue of free time pedagogy and its influence on child upbringing. We also wrote what kind and type of camps we know and what camp organization involves, including legislation, budget and financing, activities and program structure. In the thesis results, we describe an exact organization procedure of our own camp focusing on the first aid and population protection, which took place from July 30, 2017 to August 6, 2017 in Rajecká Lesná. The exact same procedure is described as a guide, which includes two parts, the preparation organized before the beginning of the camp and the camp's execution itself. The preparation part involves the grounds selection, budget and financing determination, and specifically determined monthly preparation schedule. The realization part includes the camp's motivational narrative, a whole-camp game, the manuals for camp leaders and a general framework program for the specific camp days. The days are individually stated in the precise timetable which includes a program prepared for the given camp focus. In the discussion, we assess the success of the camp execution along with the individual days description. We believe this thesis will serve as a basis for organization of the camps with the similar focus in the future. Keywords: experience pedagogy; camp organization; first aid; population protection; survival; experience program; preventive and educational activity Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Organizácia detského letného tábora so zameraním na prvú pomoc a ochranu obyvateľstva

Hlavným cieľom diplomovej práce, bolo vytvoriť komplexnú a detailne spracovanú príručku pre organizovanie detského tábora so zameraním na prvú pomoc a ochranu obyvateľstva, podľa ktorej by aj ...

MINÁRIK, Matej
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Exprese a purifikace mitochondriálních membránových proteinů jednobuněčného parazita \kur{Trypanosoma brucei} za účelem tvorby protilátek
URBANOVÁ, Simona
2018 - Slovak
Expresné plazmidy génov TbRISP, TbCOXIV a TbNDUFA6 boli vyhotovené molekulárnym klonovaním. Rekombinantné proteíny TbRISP, TbCOXIV a TbNDUFA6 boli exprimované v E. coli, afinitne purifikované a použité k získaniu antiséra z králikov. Špecifickosť generovaných polyklonálnych protilátok bola testovaná Western blot analýzou. Expression plasmids of the TbRISP, TbCOXIV and TbNDUFA6 genes were generated by molecular cloning. Recombinant proteins TbRISP, TbCOXIV and TbNDUFA6 were expressed in E. coli, affinity purified, and used to raise antisera in rabbits. The specifity of generated polyclonal antibodies was tested by Western blot analysis. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Exprese a purifikace mitochondriálních membránových proteinů jednobuněčného parazita \kur{Trypanosoma brucei} za účelem tvorby protilátek

Expresné plazmidy génov TbRISP, TbCOXIV a TbNDUFA6 boli vyhotovené molekulárnym klonovaním. Rekombinantné proteíny TbRISP, TbCOXIV a TbNDUFA6 boli exprimované v E. coli, afinitne purifikované a ...

URBANOVÁ, Simona
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Evanjelizácia a misie v bolívijskej Chiquitánii od XVI. storočia do súčasnosti vo svetle jezuitského dedičstva
MIKO, Miloš
2018 - Slovak
Táto diplomová práca pojednáva o histórii a rozvoji katolíckych misií v bolívijskej Chiquitánii od XVI. storočia do súčasnosti. Práca je rozdelená do 7 kapitol, ktoré postupne rozvíjajú historické súvislosti evanjelizačného úsilia v tejto oblasti na pozadí koloniálneho spoločenského systému, ktorý bol počas ďalších storočí nahradený inými formami ekonomických a sociálnych vzťahov, často nespravodlivých a zneužívajúcich indiánske obyvateľstvo. Základ práce tvorí skúmanie a analýza zdrojov zameraných na porovnanie jezuitskej evanjelizačnej misie v XVII. XVIII. storočí a situácie v XX. storočí až do súčasnosti. Posledná kapitula je venovaná konkrétnemu príkladu evanjelizácie v edukatívnej oblasti, kde sú použité aj osobné skúsenosti, pozorovania a poznatky autora. This diploma thesis deals with the history and development of Catholic missions in Bolivian Chiquitánia since the 16th century to the present time. The work is divided into 7 chapters, which gradually evolve the historical context of evangelistic efforts in this area against the background of the colonial social system, which was replaced by other forms of economic and social relations, often unfair and abusive within the Indian populations, during the next centuries. The basis of this work is the exploration and analysis of resources, aimed at comparing the Jesuit Evangelization Mission in XVII. - XVIII. centuries and the situation in XX. century to the present. The final chapter is devoted to a concrete example of evangelization in the educational field, where the personal experience, observation and knowledge of the author are also used. Keywords: Jesuit missions; reduction; Chiquitania; conquista and evangelization of Paraguay; Vicariate Chiquitos; Diocese of San Ignacio; missionaries identes Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Evanjelizácia a misie v bolívijskej Chiquitánii od XVI. storočia do súčasnosti vo svetle jezuitského dedičstva

Táto diplomová práca pojednáva o histórii a rozvoji katolíckych misií v bolívijskej Chiquitánii od XVI. storočia do súčasnosti. Práca je rozdelená do 7 kapitol, ktoré postupne rozvíjajú historické ...

MIKO, Miloš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Využitie odpadovej vody z RAS pre produkciu mikrobiálneho proteínu.
SADLOŇ, Patrik
2017 - Slovak
Cieľom tejto diplomovej práce bolo stanovenie obsahu živín odpadovej vody z RAS, overenie možnosti jej čistenia za pomoci modelu čistiarne OV využívajúcej heterotrofné baktérie, experimentálne porovnať vplyv použitého uhlíkatého substrátu v počiatočnej fáze kultivácie baktérií a overenie použitia biofloku v krmive. Voda k analýze bola odobraná z odchovných nádrží, odpadu z mechanického filtru a vodovodnej vody dopĺňajúcej systém. Model čistiarne OV (podľa modelu AS- VARIOcomp K), bol rozdelený do 3 častí (usadzovacia, aktivačná a dosadzovacia) a následne naplnený vodou zo stávajúceho BFT systému. K experiment porovnávania uhlíkatých substrátov boli použité 4 skupiny: múka, glukóza, octan a glycerol, každá v 3 opakovaniach. Kultivácia prebiehala 28 dní, na konci bolo stanovené nutričné zloženie jednotlivých BFT systémov. Analýzy vody preukázali, že OV z mechanického filtra je bohatá na živiny a obsahuje veľké množstvo nerozpustených látok. Takáto voda nie je bez predchádzajúcej úpravy vhodná k čisteniu v konvenčnom systéme. Model čistiarne OV vyčistil denne cca 50 l vody z vortexu, ktorá bola prečerpaná späť do RAS. Pravdepodobne by zvládol aj väčší objem. Kultivácia baktérií využívajúce rozdielne zdroje uhlíka je v počiatočnej fáze veľmi podobná s nástupom nitrifikačných baktérií v biofiltri. Dokázalo sa, bioflok je taktiež schopný odstraňovať z vody dusičnany. Najvyššia nameraná koncentrácia medzi skupinami bola 1695 +- 438 mg.l-1 NO3- a v priebehu 6 dní došlo k poklesu na 493 +- 409 mg.l-1. Priemerné FVI na konci kultivácie pre múku, glukózu, octan a glycerol boli 102 +- 57; 267 +- 59; 219 +- 26 a 293 +- 9 ml.l-1. Experiment porovnávajúci uhlíkaté súbstráty taktiež ukázal, že nutričné zloženie biofloku je podobné so zložením komerčných krmív. Heterotrofné baktérie sú v čase taktiež schopné kumulovať ťažké kovy a minerálne látky. Pokusom, so zakomponovaným bioflokom v množstve 0 %, 25 % a 50 % v kŕmnej zmesi, nepreukázal žiadny signifikantne významný rozdiel (p < 0,05) medzi skupinami juvenilných amurov bielych (Ctenopharyngodon idella) na prežitie, FCR a SGR. The aim of this diploma thesis was to analyse waste water quality from RAS, verification of its possible cleaning in a model of wastewater treatment plant using heterotrophic bacteria, experimentally compare the influence of used carbon source in the initial phase of bacteria cultivation and evaluation of biofloc usage in fish feed. Analysed water was obtained from rearing tanks, sewage water from mechanical filtration and tap water for filling the system. Wastewater treatment plant (built according to AS VARIOcomp K model) was divided into 3 parts (primary settling, activated part, secondary settling) and then filled with water from running BFT system. For carbon source comparing experiment 4 groups were used: flour, glucose, acetate and glycerol, each in 3 replications. Cultivation took 28 days and at the end the nutritional composition of each BFT system was evaluated. Water analyses showed that sewage water from mechanical filtration is nutrient rich and contain big amount of undissolved solids. This water is not suitable for purification in conventional system without pre-treatment. The model of water treatment plant purified approximately 50 l of water from vortex per day which was pumped back into RAS. Probably it would be capable of purifying bigger volume. Bacteria cultivation using different carbon sources is very similar to start-up of nitrifying bacteria in biofilter at the beginning. It was proved that biofloc is also capable of removing nitrates from water. The biggest measured concentration among groups was 1695 +- 438 mg.l-1 NO3- and in 6 days it decreased to 493 +- 409 mg.l-1. The average FVI for flour, glucose, acetate and glycerol were 102 +- 57; 267 +- 59; 219 +- 26 and 293 +- 9 ml.l-1 at the end of cultivation. Experiment comparing carbon sources also proved that nutritional composition of biofloc is similar to composition of commercial feed. Heterotrophic bacteria are also capable to cumulate heavy metals and mineral matter over time. Experiment with added biofloc to feed in amount 0 %, 25 % and 50 % did not show any statistically significant differences (p < 0,05) on survival rate, FCR and SGR between the groups of juvenile grass carp (Ctenopharyngodon idella). Keywords: biofloc; carbon source; nutritional composition; water quality; feed trial Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využitie odpadovej vody z RAS pre produkciu mikrobiálneho proteínu.

Cieľom tejto diplomovej práce bolo stanovenie obsahu živín odpadovej vody z RAS, overenie možnosti jej čistenia za pomoci modelu čistiarne OV využívajúcej heterotrofné baktérie, experimentálne ...

SADLOŇ, Patrik
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Ověření možnosti dlouhodobě udržitelné akvakultury na Boheľovakých rybnících
ŠINDLER, Martin
2017 - Slovak
Zámerom práce bolo overiť v produkčnom rybárstve vplyv chovu rýb na ekosystém rybníkov. Pozorovanie prebiehalo počas sezóny 2014 a 2016 na Boheľovských rybníkoch R1 a R3. Sledované boli parametre RKK, SGR, prirodzená produkcia rybníkov a celková produkcia. Z chemikálno-fyzikálnych parametrov bol sledovaný vývoj základných parametrov v dvojtýždňových intervaloch; kyslík, pH, priehľadnosť, teplota a nerozpustné látky. S cieľom posúdiť aktuálnu trofiu na rybníkoch boli sledovaný chlorfyl-a, celkový fosfor a celkový dusík. Z hľadiska posúdenia vplyvu na spoločenstvo vodných organizmov bola pozorovaná v dvojtýždenných intervaloch sukcesia zooplanktónu, rozdelená do taxonomických radov na Cladocera, Copepoda a Rotifera. Súčasťou pozorovania bola aj v pravidelných intervaloch kontrolovaná biomasa nežiaducich rýb, ktorá dosiahla 44,5 kg.ha-1 na rybníku R3. Dominantným druhom bola plotica (Rutilus rutilus). Počas sezón sa vykonávali kontrolné odlovy, na základe ktorých sa odhadovala aktuálna biomasa obsádok kapra. Celková produkcia sa pohybovala v hodnotách od 922,1 - 1181,5 kg.ha-1. Úroveň RKK bola 2,73 - 3,26. Hodnotu SGR 0,902 %.deň-1 bola dosiahnutá u obsádky K1-2. Vysoké obsádky kapra ovplyvňovali spoločenstvá zooplaktónu. Počas pozorovania nebol zaznamenaný výskyt stredného zooplanktónu. Prevažujúce druhy z radov perloočiek boli Bosmina longirostris, Dafnia galeata, D. parvula. Z radu klanonožcov Acanthocyclops trajani a z radu rotifera Brachionus calycifloris, Asplanchna priodonta, Polyartha sp.. Spearmanova korelácia potvrdila odlišnosť celkového zooplanktónu na R1 vo vzťahu k rybníku R3 v obidvoch sezónach (R3 2014: rho=0,066; pval=0,854; R3 2016 rho=-0,018; pval=0,96). Inedx TSI preukázal stav hypertrofie na obidvoch rybníkoch. Index dosiahol priemernú hodnotu 78,3 (6,2) na rybníku R1 a 75,6 (?3,8) na rybníku R3. Najnižšie priemerné hodnoty kyslíka boli na rybníku R3 v roku 2016 v hodnote 3,2 mg.l-1 (2,0). S ohľadom na negatívny vývoj stavu základných parametrov (deficity kyslíka, priehľadnosti) a stavu trofie bolo navrhnuté obmedzenie intenzity hospodárenia: znížené obsádky kapra na 1/3 s vyjadrením finančnej straty z produkcie. Potreba zníženia obsádok je jedinou možnosťou, ako rybníky dlhodobo udržať. Ruku v ruke je potrebné prijať riešenie kompenzácií, v zmysle aktuálne platnej európskej legislatívy. The focus of the thesis was verifying the effects of fish breeding in production-oriented fish farming on the ecosystem of fish ponds. The observation was conducted in R1 and R3 Boheľov fish ponds in 2014 and 2016 seasons. The RKK and SGR parameters, the natural fish pond production and the overall production were monitored. The monitored chemical and physical parameters included the developments of the essential parameters at two-week intervals; oxygen, pH, transparency, temperature and insoluble substances. Chlorophyll-a, total phosphorus and total nitrogen were monitored to assess the timely trophy in the ponds. To assess the effects on water organism community zooplankton succession by Cladocera, Copepoda and Rotifera taxonomic orders was monitored at two-week intervals. The monitoring also included periodical checking of the biomass of undesired fish that reached the value of 44,5 kg.ha-1 in the R3 pond. Roach (Rutilus rutilus) was the dominating specie. Control fishing was carried out during the seasons to estimate the actual biomass of carp stock. The total production ranged between 922,1 - 1181,5 kg.ha-1. The RKK level was 2,73 - 3,26. The SGR value of 0,902 %.day-1 was reached in stock C1-2. High carp stock influenced the zooplankton communities. During the observation no occurrence of the intermediate zooplankton was found. The prevailing species of the Cladocera order included Bosmina longirostris, Dafnia galeata and D. parvula. In the Cladocera order there was prevalence of Acanthocyclops trajani and in rotifera order there was prevalence of Brachionus calycifloris, Asplanchna priodonta, Polyartha sp. Spearman's correlation confirmed difference between the total zooplankton in R1 pond compared with R3 pond in both seasons (R3 2014: rho=0,066; pval=0,854; R3 2016 rho=-0,018; pval=0,96). The TSI index showed hypertrophic condition in both ponds. The average values of the index were 78,3 (6,2) in R1 and 75,6 (?3,8) in R3. The lowest average oxygen values, namely 3,2 mg.l-1 (2,0), were in pond R3 in 2016. Taking account of the adverse development of the essential parameters (oxygen and clarity deficits) and the status of the trophy certain limitation of the farming intensity was proposed, namely: reducing the carp stock down to 1/3 including a calculation of the production-related financial loss. Reducing the stock is the only way how to make the fish ponds sustainable. Relevant compensation, in line with the effective European regulations, needs to be addressed hand in hand with the proposed measures. Keywords: pond aquaculture; pond; zooplankton; sustainability; eutrofization Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Ověření možnosti dlouhodobě udržitelné akvakultury na Boheľovakých rybnících

Zámerom práce bolo overiť v produkčnom rybárstve vplyv chovu rýb na ekosystém rybníkov. Pozorovanie prebiehalo počas sezóny 2014 a 2016 na Boheľovských rybníkoch R1 a R3. Sledované boli parametre RKK, ...

ŠINDLER, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Vzdelávací systém zdravotníckych záchranárov ČR a SR pre riešenie mimoriadnych udalostí s hromadným postihnutím osôb
KMECOVÁ, Anna
2017 - Slovak
Mimoriadne udalosti s hromadným postihnutím osôb sa vyskytujú čoraz viac. Či ide o prírodné alebo antropogénne udalosti sú stále záťažou pre zasahujúce zložky aj civilných obyvateľov. Majú veľké dopady na sociálne aj ekonomické aspekty spoločnosti. Je nevyhnutné byť na tieto udalosti dostatočne pripravený a zmierniť tak následky na zdraví, životoch, majetku. Cieľom diplomovej práce je analýza vzdelávania zdravotníckych záchranárov v Českej aj Slovenskej republike v 3 úrovniach. V prvej úrovni je to kompletný prehľad školského vzdelávania v rámci univerzitného bakalárskeho štúdia. Druhá úroveň je oslovenie poskytovateľov záchranných zdravotných služieb a zostavenie prehľadu vzdelávania v teoretickej aj praktickej úrovni realizovaných pre zamestnancov. Tretiu úroveň tvorí sumár aktuálnych možností individuálneho vzdelávania, ktoré umožňujú konferencie, súťaže a cvičenia prostredníctvom združení či organizácií. Práca pozostáva zo 4 kapitol teoretickej časti a 3 kapitol empirickej časti. V teoretickej časti definujeme medicínu katastrof, hromadné nešťastia, udalosti s hromadným postihnutím osôb, triediaci systém START a ďalšie. Rozoberáme históriu ale aj súčasnosť zásahov pri mimoriadnych udalostiach. Taktiež popisujeme povolanie zdravotníckeho záchranára z pohľadu kompetencií, fungovanie záchrannej zdravotnej služby a metódy edukácie. Zamerali sme sa hlavne na cvičenia, ktoré sú spolu s prednáškami najfrekventovanejšou formou. V praktickej časti analyzujeme vzdelávanie záchranárov na úrovni škôl prostredníctvom obsahovej a časovej náplne. Na základe zaslaných dotazníkov porovnávame aktivity, ktoré poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby realizujú za účelom vzdelávania, výcviku a pripravenosti zdravotníckych pracovníkov na zásahy s veľkým počtom obetí. Praktické využitie vykresľujeme v kazuistikách. Sumarizujeme databázu kongresov, súťaží a cvičení konaných v danej oblasti v ČR a SR. Práca môže slúžiť ako podklad v oblasti skvalitnenia vzdelávania zdravotníckych záchranárov v oblasti mimoriadnych udalostí pre školy, poskytovateľov záchranných zdravotných služieb či potreby ministerstva zdravotníctva a ministerstva školstva. Rozdiely zistené medzi subjektami či republikami môžu byť motivujúce pre ďalšie zlepšovanie vzdelávania. Je vytvorený pristor pre odstránenie zistených nedostatkov alebo pre vývoj nových metód výučby. Accidents with mass disability of people occur more and more. No matter if they are of a natural or human origin they are still a burden for both the rescuers and the civilian inhabitants. They have a huge impact on the social and economic aspects of the society. It si inevitable to be ready for such incidents in a sufficient way and thus keep the impact on the human health, lives and property as small as posssible. The purpose of this thesis is to analyse the education of paramedics in the Slovak Republic and the Czech Republic in three dimensions. First of all it is a complementary overview of the school education within the bachelor college study. The second level is addressing the providers of paramedical care and services and compiling an overview of the education at both the teoretical and practical level carried out for their employees. The third part consists of a summary of the current possibilities of individual education provided by conferences, competitions and trainings within associations or organizations. The thesis consists of 4 theoretical chapters and 3 chapters in the empirical part. In the theoretical part we define the medicine of disasters, massive accidents, incidents with a massive inflictions of persons, the sorting system START and others. We talk about the history and current practise of interventions within massive incidents. We also describe the occupation of a paramedic from the perspective of his/her competence, operation of a rescue service and methods of education. We focused mainly on trainings which are the most frequent form along with lectures. In the practical part we analyse the education of paramedics within schools by the means of the content and time. Based on the received questionaires we compare activities which are provided by paramedical care providers for the purpose of education, training and readiness of health care workers for the interventions with a large number of victims. The practical usage we illustrate in casuistics. We summarise a database of congresses, competitions and trainings carried out in given areas in the CR and SR. This thesis can be used as a base in the area of improving the education of paramedics in the area of emergency incidents for schools and paramedical services providers or the needs of the Ministry of Health, Ministry of Education. The differences found between the subjects or republics can be motivating for further progress of education. There is also space for removing all the found imperfections or development of new methods of educating. Keywords: Integrated rescue system; Disaster medicine; Accidents with a mass disability of people; Rescue trainings; Education; Paramedic Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vzdelávací systém zdravotníckych záchranárov ČR a SR pre riešenie mimoriadnych udalostí s hromadným postihnutím osôb

Mimoriadne udalosti s hromadným postihnutím osôb sa vyskytujú čoraz viac. Či ide o prírodné alebo antropogénne udalosti sú stále záťažou pre zasahujúce zložky aj civilných obyvateľov. Majú veľké ...

KMECOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Molekulárna fylogenéza a historická biogeografia lišajovitých rodu Agrius (Lepidoptera: Sphingidae)
RINDOŠ, Michal
2017 - Slovak
Práce se zabývá tématem fylogenéze a biogeografie široko rozšířeného rodu lišajovitých, ktéry patří jak sezónnim migrantum, tak ke škůdcum některých výzamných plodin. Někteří lišajové z rodu Agrius jsou dnes povžovány za endemity. Studovány byly jak mitochondriální, tak nukleární geny. I studied molecular phylogeny and historical biogeography of the hawkmoth genus Agrius, a group with several migratory as well as several strictly endemic species. I used sequences of one mitochondrial and one nuclear genes and in a detail also population genetic parameters of the most widespread species, Agrius convolvuli. Keywords: Agrius; Biogeography; Hawkmoths; Phylogeny; Sphingidae Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Molekulárna fylogenéza a historická biogeografia lišajovitých rodu Agrius (Lepidoptera: Sphingidae)

Práce se zabývá tématem fylogenéze a biogeografie široko rozšířeného rodu lišajovitých, ktéry patří jak sezónnim migrantum, tak ke škůdcum některých výzamných plodin. Někteří lišajové z rodu Agrius ...

RINDOŠ, Michal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Význam informací pro marketingové řízení firmy
HORENSKÝ, Matej
2017 - Slovak
Dnes jsou informace ve velké míře zpracovávány, spravovány a ukládány informačními systémy firem a díky těmto vymoženostem, je možné je dále tvarovat do potřebných výstupů pro vedení. Pro management jakékoli firmy jsou informace důležité při řídících a rozhodovacích procesech, hlavně pokud se jedná o procesy a činnosti spojené s marketingovou podporou vyráběných produktů a nabízených služeb. Marketingově řízená firma aplikuje marketingové znalosti, techniky a metody do celkového strategického rozhodování za pomoci marketingového informačního systému. Today, information is largely processed, managed and stored in information systems of companies and thanks to these achievements can be further shaped into required outputs for leadership. For the management of any company, information is important in the managing and decision-making processes, especially when it comes to processes and activities associated with the marketing support of our products and services offered. Marketing-driven company applies marketing knowledge, techniques and methods in overall strategic decision-making with the help of marketing information system. Keywords: information; marketing information system; marketing; information need; marketing management; strategic management Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Význam informací pro marketingové řízení firmy

Dnes jsou informace ve velké míře zpracovávány, spravovány a ukládány informačními systémy firem a díky těmto vymoženostem, je možné je dále tvarovat do potřebných výstupů pro vedení. Pro management ...

HORENSKÝ, Matej
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

VYUŽITÍ ARTETERAPIE V SOCIOTERAPEUTICKÉ DÍLNĚ
ŠUSTEKOVÁ, Hana
2016 - Slovak
Předkládaná bakalářská práce se věnuje jedné z experimentálních forem terapeutické práce s duševně nemocnými lidmi - využití arteterapie v socioterapii. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část nejdříve vymezuje pojem socioterapie. Vzhledem k tomu, že v praktické části autorka pracuje s klienty Jiné kávy, kteří trpí duševním onemocněním, teoretická část dále přibližuje jejich psychické nemoci - konkrétně schizofrenii, depresi a sociální fobii. Třetí oddíl teoretické části vymezuje arteterapii a blíže se zabývá arteterapií u jednotlivých duševních poruch. Teoretická část končí přiblížením teoretických východisek tzv. "rožnovské arteterapie", z níž autorka práce vycházela při svém arteterapeutickém působení v Jiné kávě. V praktické části autorka přibližuje svou přímou práci s klienty Jiné kávy, kterou ilustruje na dvou kazuistikách. Jejich obrazovou produkci zpracovává dle "rožnovské" arteterapie. Zároveň se snaží prezentovat své zkušenosti ze socioterapeutické dílny a úvahy, které doprovázely její hledání nového terapeutického přístupu při práci s klienty Jiné kávy. S ohledem na svou práci autorka spatřuje arteterapii jako velmi vhodný terapeutický a resocializační postup u klientů Jiné kávy. This thesis presents one of the experimental forms of therapeutical work with mentally ill people the use of art therapy in sociotherapy. The thesis consists of a theoretical and practical part. First, the theoretical part defines sociotherapy. This part then describes mental disorders of the clients of Jiná Káva especially schizophrenia, depression and social phobia. The third part of the theoretical section defines art therapy and looks into the use of art therapy within specific mental illnesses. This section concludes with the definition of "Rožnov art therapy" approach which the author used within the therapeutical work in Jiná káva. The practical part describes the direct work between the author and klients of Jiná káva which is ilustrated with two case interpretations. The visual productions is interpreted according to the "Rožnov approach". The author also presents her experience from the socialtherapy workshops and her thoughts which accompanied her search for a new therapeutical aproach with the clients of Jiná káva. According to her work the author considers art therapy as a very convenient method of therapy and social rehabilitation. Keywords: art therapy; social therapy; schizophrenia; depression; social phobia Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
VYUŽITÍ ARTETERAPIE V SOCIOTERAPEUTICKÉ DÍLNĚ

Předkládaná bakalářská práce se věnuje jedné z experimentálních forem terapeutické práce s duševně nemocnými lidmi - využití arteterapie v socioterapii. Práce je členěna na část teoretickou a ...

ŠUSTEKOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Znalost a připravenost civilního obyvatelstva poskytnout první pomoc při různých druzích mimořádných událostí.
KRIŽÁNEK, Ján
2016 - Slovak
Témou diplomovej práce je Znalost a připravenost civilního obyvatelstva poskytnout první pomoc při různých druzích mimořádných událostí. Práca je rozdelená na dve hlavné časti a to na časť teoretickú a časť empirickú. Teoretická časť diplomovej práce je obsiahnutá v jednej hlavnej kapitole s názvom Súčasný stav, ktorá obsahuje niekoľko podkapitol. V následne za sebou idúcich podka-pitolách je popísaná definícia prvej pomoci a jej história. V práci je zahrnutá charakte-ristika a rozdelenie Integrovaného záchranného systému Slovenskej republiky a činnosť koordinačného strediska IZS. V rámci prvej pomoci a jej postupov diplomová práca obsahuje popis prvotného prístupu k postihnutému, charakteristiku záchrannej reťaze a vymenovanie a podrobné popísanie život zachraňujúcich činností. Ďalšia podkapitola obsahuje výber nebezpečných úrazoch s tendenciou priameho ohrozenia života a ich ošetrenie v rámci prvej pomoci. V práci je popísaná samostatná podkapitola o postupe na mieste nehody s hromadných počtom postihnutých osôb. Veľmi dôležitou súčasťou prvej pomoci je psychologické pôsobenie na postihnutého na mieste udalosti, ktorú po-pisuje podkapitola s názvom Poskytnutie psychickej prvej pomoci na mieste nehody. Následujúca podkapitola opisuje najčastejšie mýty, omyly a chyby o poskytovaní prvej pomoci, ktoré prevládajú u laickej verejnosti a prenášajú sa z generácie na generáciu. V práci sú vypísané najčastejšie používané pomôcky pri poskytovaní laickej prvej po-moci. Mnoho laických záchranárov v prípadoch, kedy je potrebné pomôcť postihnutej osobe v núdzi len nečinne prizerajú, pociťujú nedostatočné vedomosti o poskytovaní prvej pomoci alebo strach. Všetky tieto negatívne pôsobiace faktory oberajú postihnuté-ho o drahocenné sekundy potrebné k záchranne života a preto je dôležité zvyšovať po-vedomie verejnosti o poskytovaní prvej pomoci. V ďalšej podkapitole je preto popísaná možnosť edukácie v oblasti poskytovania prvej pomoci. Samostatná podkapitola o mimoriadnych udalostiach obsahuje základnú charakteristiku tejto problematiky a popis vybraných najčastejšie vyskytujúcich sa mimoriadnych udalostí, ktoré ohrozujú obyvateľov Slovenskej republiky. Keďže zvolenou metódou diplomovej práce je dotaz-níkové šetrenie a následne štatistické vyhodnotenie získaných dát bolo potrebné zakom-ponovať do teoretickej časti aj popis štatistických metód. Poslednou časťou teoretickej časti diplomovej práce je popis základných metód deskriptívnej štatistiky a popis zá-kladných metód matematickej štatistiky, ktoré sú aplikované v empirickej časti diplo-movej práce. Empirická časť diplomovej práce sa začína stanovením cieľu a dvoch hypotéz, ktoré sa zameriavajú na zistenie miery teoretických znalostí civilného obyvateľstva v oblasti poskytovania prvej pomoci pri rôznych druhoch mimoriadnych udalostí. Metodika práce popisuje spôsob zberu dát pomocou dotazníka, bližšie popisuje charakteristiku cieľového súboru a prebiehajúceho šetrenia a spracovania výsledkov. Výsledky popisujú jednotlivé otázky a ich vyhodnotenie a následne na to priebeh štatistického šetrenia a komparáciu jeho výsledkov použitím metód deskriptívnej a matematickej štatistiky. Posledná kapitola diplomovej práce je zameraná na diskusiu získaných faktov z dotazníkového šetrenia jednotlivých otázok a následne na to popis výsledkov štatistického šetrenia. Táto časť práce ďalej obsahuje odporúčania pre prax, ktoré vyplývajú zo získaných výsledkov a využitie získaných dát v praxi. The title of this diploma thesis is knowledge and preparedness of the population to provide first aid in case of an extraordinary events. It is divided into two main parts, that is the theoretical part and the empirical part of the thesis. The theoretical part of this diploma thesis is contained in one main chapter named Current status that contains several subheads. In the consecutive successive subheads we define the definition of first aid and its history. Moreover they contain characteris-tics and division of the Slovakian Integrated rescue system and the activity of the IRS coordination center. Within first aid and its procedure, this diploma thesis contains cha-racterizations of the first approach to the befallen, the characteristics of the rescue chain and the appointment and detailed description of life-saving activities. The next subhead contains selection of dangerous accidents with the tendency of direct threat to life and their treatment in the means of first aid. Further away we created an individual subhead about the procedure at the casualty site with a large number of the befallen persons. A very important element of first aid is the psychological effect on the befallen. This is described in the subhead Providing of psychological first aid at the casualty site. The next subhead describes the most common myths, miscues and mistakes in providing of amateur first aid. Many amateur rescuers stand by inactively in situations when help is needed, they feel that their knowledge of providing first aid is not sufficient and they are afraid. All of these negative factors cost the befallen valuable seconds that are nee-ded for saving a life and that is why it´s important to increase the public awareness abo-ut providing first aid. The individual subhead about extraordinary events contains basic characteristics of this problem and the description of chosen, most commonly occurring extraordinary events that endanger the residents of Slovakia. Seeing that the chosen method of this diploma thesis is a questionnaire and subsequently statistical evaluation of acquired data, it was necessary to include the statistical methods in the theoretical part of the thesis. The last part of the theoretical part of this diploma thesis is the des-cription of basic descriptive statistics methods and the description of the mathematical statistics methods, that are applied in the empirical part of the thesis. The empirical part of this diploma thesis begins with an assessment of aims and two hypothesis, that focus on ascertaining of the degree of theoretical knowledge of civilians about the providing of first aid in different kinds of extraordinary events. The methodical part of the thesis describes the way of collecting the data using a questionna-ire, it closely describes the characteristics of object file, inquiry progression and results processing. The results describe individual questions and their evaluation and subsequ-ently course of statistical inquiry and comparing its results using the methods of des-criptive and mathematical statistics. The last chapter of this diploma thesis is focused on the discussion about acquired results from the individual questions inquiries and subse-quently the description of the results of statistical inquiry. This part of the thesis further away contains practical recommendations that emerge from acquired results and their application. Keywords: First aid; Laic public; Life threatening conditions; Extraordinary event; Statistical inquiry. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Znalost a připravenost civilního obyvatelstva poskytnout první pomoc při různých druzích mimořádných událostí.

Témou diplomovej práce je Znalost a připravenost civilního obyvatelstva poskytnout první pomoc při různých druzích mimořádných událostí. Práca je rozdelená na dve hlavné časti a to na časť teoretickú ...

KRIŽÁNEK, Ján
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases