Number of found documents: 8200
Published from to

Vývoj pohledu na hodnotu lidského kapitálu v modelech personálního řízení podniku
VRBOVSKÝ, František
2019 - Czech
Rigorózní práce pojednává o vývoji pohledu na hodnotu lidského kapitálu v modelech personálního řízení podniku. Uvádí tři vybrané modely personálního řízení podniku a jejich pohled na hodnotu lidského kapitálu - Michiganský model, Guestův model a model HR Business Partnering. Dále je v práci provedena komparace modelů v pohledu na hodnotu lidského kapitálu. The rigorous thesis describes the evolution of considerations on the value of Human Capital in HRM models in Corporation. It also describes three chosen HRM models and their considerations on the value of Human Capital. The models are: Michigan model, Guest model and HR Business Partnering. The thesis also compares the consideration on the value of Human Capital in three mentioned models. Keywords: HR Business Partnering; Michiganský model; Guestův model; Personání řízení podniku; Řízení lidských zdrojů; HR; HRM; Lidské zdroje; Lidský kapitál; HR Business Partnering; Guest model; Michigan Model; HR Management; HR; HRM; Human Resources; Human Capital Available in digital repository of UPOL.
Vývoj pohledu na hodnotu lidského kapitálu v modelech personálního řízení podniku

Rigorózní práce pojednává o vývoji pohledu na hodnotu lidského kapitálu v modelech personálního řízení podniku. Uvádí tři vybrané modely personálního řízení podniku a jejich pohled na hodnotu lidského ...

VRBOVSKÝ, František
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Řízení zohledňující věkovou strukturu zaměstnanců na pracovištích Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát".
ŠVEHLA, Karel
2019 - English
Keywords: age management; analýza; celoživotní učení; další vzdělávání; demografický vývoj; podpora zaměstnatelnosti; produktivní věk; stárnutí pracovní síly; starší pracovník; age manament; analysis; demographic trends; further education; lifelong learning; senior worker; support of employability; working age; work force aging Available in digital repository of UPOL.
Řízení zohledňující věkovou strukturu zaměstnanců na pracovištích Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát".

ŠVEHLA, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Cizinecké procesní právo se zaměřením na odchylky od správního řádu
MJARTAN, Petr
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Cizinecké procesní právo se zaměřením na odchylky od správního řádu

MJARTAN, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv anthelmintik na aktivitu vybraných biotransformačních enzymů u rostlin
Hanulíková, Markéta; Raisová Stuchlíková, Lucie; Jansová, Hana
2019 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Markéta Hanulíková Supervisor: RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D. Consultant: RNDr. Radka Podlipná, Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of anthelminthics on activity of selected biotransformation enzymes Anthelmintics belong between the drugs widly used in veterinary medicine. In the environment, these drugs represent a significant source of pollution with a negative impact on micro-organism and entire ecosystems. The fate of anthelmintics and their effect on plants has not yet been studied sufficiently. The aim of this work was to investigate the effect of two frequently used anthelmintics, fenbendazole (FEN) and ivermectin (IVM) on antioxidant enzymes peroxidase (POX), catalase (CAT), ascorbate peroxidase (APX), glutathione reductase (GR), glutathione-S-transferase (GST) and superoxide dismutase (SOD) in model plant Arabidospsis thaliana. In this study was used in vitro cell suspension of Arabidospsis thaliana. Enzyme activity was measured spectrophotometrically in samples taken after 8, 24 and 72 hours. At samples exposed to effect of FEN the activity of SOD enzyme increased, on the other hand the activity of GST enzyme decreased. The presence of IVM has an inhibitory effect on GR, GST... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Markéta Hanulíková Školitel: RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D. Konzultant: RNDr. Radka Podlipná, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv anthelmintik na aktivitu vybraných biotransformačních enzymů Anthelmintika patří mezi léčiva hojně využívaná ve veterinární medicíně. V prostředí tyto léčiva představují významný zdroj znečistění s negativním dopadem na mikroorganismy i celé ekosystémy. Osud anthelmintik a jejich účinky na rostliny nebyly doposud dostatečně prostudovány. Cílem této práce bylo zjistit působení dvou často používaných anthelmintik fenbendazolu (FEN) a ivermektinu (IVM) na antioxidační enzymy peroxidasu (POX), katalasu (CAT), askorbát peroxidasu (APX), glutathion reduktasu (GR), glutathion-S-transferasu (GST) a superoxid dismutasu (SOD) u modelové rostliny huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana). Studie byla prováděna na in vitro buněčných suspenzí Arabidopsis thaliana. Aktivita enzymů byla měřena spektrofotometricky u vzorků odebraných po 8, 24 a 72 hodinách. U vzorků vystavených působení vlivu FEN se aktivita enzymu SOD zvýšila a naopak u GST došlo ke snížení aktivity enzymu. Přítomnost IVM má na aktivitu GR, GST a SOD inhibiční účinek, naopak u POX a CAT dochází k nárůstu aktivity.... Available in a digital repository NRGL
Vliv anthelmintik na aktivitu vybraných biotransformačních enzymů u rostlin

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Markéta Hanulíková Supervisor: RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D. Consultant: RNDr. Radka ...

Hanulíková, Markéta; Raisová Stuchlíková, Lucie; Jansová, Hana
Univerzita Karlova, 2019

Trestněprávní postih podvodných jednání
Doseděl, Marek; Heranová, Simona; Tejnská, Katarína
2019 - Czech
Criminal-law treatment of fraudulent conduct Abstract The Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code, effective as of the date of this thesis, penalizes one's behavior fulfilling the criminal signs of a fraud (Section 209 of the Act) and its special variations, such as insurance fraud (Section 210 of the Act), loan fraud (Section 211 of the Act) and subsidy fraud (Section 212 of the Act). This means that four separate criminal offences are penalizing fraudulent delinquency under the Czech legislation. Laws penalizing fraudulent delinquency have developed rapidly over the post- revolutionary era and reflected new social and political environment. It was mainly the lack of ability to punish all fraudulent actions by applying the so called general fraud provisions (nowadays Section 209 of the Act) which served as the initial power motivating legislators to pass an amendment containing provisions regarding the three abovementioned criminal offences that are penalizing fraudulent behavior relating to insurance, loans and subsidies. This action taken by the legislators is generally perceived as suitable since, as mainly demonstrated in the nineties of the twentieth century, fraudulent criminality has broad-reaching effects impacting the country's economics and the society's trust in the rule of law. Legal theory... Trestněprávní postih podvodného jednání Abstrakt Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, účinný ke dni sepsání této práce, penalizuje jednání naplňující znaky skutkové podstaty trestného činu podvodu (§ 209 TZ) a zvláštní případy pojistného (§ 210 TZ), úvěrového (§ 211 TZ) a dotačního podvodu (§ 212 TZ). Jedná se tak celkem o čtyři samostatné trestné činy zabývající se postihem podvodné delikvence. Zákonná úprava postihující podvodnou delikvenci prošla v porevolučním období významnou proměnou, která reagovala na nové společensko-politické poměry. Byla to především nemožnost postihnout veškerá podvodná jednání dle tzv. obecného podvodu (dnes § 209 TZ), která vedla zákonodárce k přijetí dalších tří výše zmíněných zvláštních trestných činů, které postihují podvodné jednání související s poskytováním pojištění, úvěrů či dotací. Tuto reakci lze bezpochyby považovat za žádoucí, neboť jak ukázala zejména devadesátá léta minulého století, těžko postižitelná kriminalita v těchto oblastech měla dalekosáhlé důsledky pro ekonomiku republiky a důvěru společnosti v právní řád jako celek. V teorii se lze setkat se základním dělením podvodného jednání na tzv. vnější a vnitřní. Vnější podvodná jednání se vyznačují obvykle jednorázovostí pachatelova jednání a dopouští se jich zpravidla osoby, jež např. nejsou v zaměstnaneckém... Keywords: trestný čin; podvod; kriminologie; criminal offence; fraud; criminology Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní postih podvodných jednání

Criminal-law treatment of fraudulent conduct Abstract The Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code, effective as of the date of this thesis, penalizes one's behavior fulfilling the criminal signs of a ...

Doseděl, Marek; Heranová, Simona; Tejnská, Katarína
Univerzita Karlova, 2019

Porovnání schopnosti takrin-fenothiazinových derivátů inhibovat cholinesterasy
Pulkrábková, Lenka; Kovařík, Miroslav; Marek, Jan
2019 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Bc. Lenka Pulkrábková Supervisor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Consultant: Mgr. Martina Hrabinová Title of diploma thesis: A comparison of tacrine - phenothiazine derivatives in the efficacy of cholinesterase inhibition Alzheimer's disease (AD) is a progressive fatal neurodegenerative disorder and the most common type of dementia. It is manifested by a variety of neuropsychiatric symptoms such as memory loss, social skills etc. Ethiology and pathogenesis of the disease has a multifactorial character and is not well known. Among the major pathological features belong: presence of neuronal loss, especially loss of cholinergic neurons, extracellular amyloid plaques, intracellular aggregates of hyperphosphorylated tau protein, oxidative stress etc. As AD is influenced by multiple factors, the main strategy in treatment is intervention multiple targets in the brain as well. Such drugs are denoted as multi-target- directed ligands (MTDLs) and they affect different molecular abnormalities of AD. The aim of this diploma thesis was the evaluation of the ability of tacrine- phenothiazine derivatives to inhibit cholinesterases (AChE, BChE). Derivatives with two to five carbons... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Bc. Lenka Pulkrábková Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Konzultant: Mgr. Martina Hrabinová Název diplomové práce: Porovnání schopnosti takrin-fenothiazinových derivátů inhibovat cholinesterasy Alzheimerova choroba (AD) je progresivní fatální neurodegenerativní porucha a nejběžnější typ demence. Projevuje se řadou neuropsychiatrických příznaků, jako je ztráta paměti, sociální dovednosti atd. Etiologie a patogeneze onemocnění mají multifaktoriální charakter a nejsou dobře známy. Mezi hlavní patologické znaky patří: ztráta neuronů, zvláště ztráta cholinergních neuronů, extracelulární amyloidní plaky, intracelulární agregáty hyperfosforylovaného tau proteinu, oxidační stres apod. Jelikož AD je ovlivňována mnoha faktory, hlavní strategií léčby je intervence několika cílů v mozku. Takové léky jsou označovány jako multi-target-directed ligands (MTDLs) a ovlivňují různé molekulární abnormality AD. Cílem této diplomové práce bylo porovnat schopnost takrin- fenothiazinových derivátů inhibovat cholinesterasy. Testování byly podrobeny deriváty, které obsahovaly různé substituenty a jejich spojovací řetězce byly dlouhé od dvou až do pěti uhlíků. Pro studii bylo použito 36 strukturně... Available in a digital repository NRGL
Porovnání schopnosti takrin-fenothiazinových derivátů inhibovat cholinesterasy

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Bc. Lenka Pulkrábková Supervisor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. ...

Pulkrábková, Lenka; Kovařík, Miroslav; Marek, Jan
Univerzita Karlova, 2019

Cvičení jako léčba. Reakce růstového hormonu na vysoce intenzivní intervalový trénink.
Bažantová, Michaela; Nachtigal, Petr; Hronek, Miloslav
2019 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Biological and Medical Sciences Student: Michaela Bažantová Supervisor: Ass. Prof. Petr Nachtigal, Ph.D. Title of Diploma thesis: Exercise as Medicine: Growth Hormone Response to High- -intensity Interval Training The present research focused on growth hormone response to exercise is part of a wider project related to the beneficial effect of high-intensity interval training and therefore is related to the topic of "exercise as medicine". We hypothesized that as shown by Booth et al, in several systems of our organism (such as the cardiovascular system, skeletal system etc.) our genome is maladapted, because of our reduced physical activity compared to our ancestors. Therefore, also the growth hormone response (GH) to exercise is decreased. Several mechanisms, such as increased lactate concentration in blood, increased hydrogen ion concentration in the blood, afferent signals from muscle metabolic receptors etc., have been proposed as stimuli for the GH response to exercise. The aim of the present research is the study of a possible metabolic stimulus of a relative muscular hypoxia, which is the ratio between energy demand and oxygen availability, as the main regulator of the growth hormone production. Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studentka: Michaela Bažantová Školitel: Ass. Prof. Petr Nachtigal, Ph.D. Název diplomové práce: Exercise as Medicine: Growth Hormone Response to High- -intensity Interval Training Současný výzkum zaměřený na vyplavování růstového hormonu v souvislosti se cvičením je součástí širšího tématu souvisejícího s pozitivním účinkem vysoko intenzivního intervalového tréninku na zdraví, a proto také patří k tématu "cvičení jako lék". Víme, že v několika systémech našeho organismu (jako je kardiovaskulární systém, kosterní systém atd.) je náš genom maladaptován. To ukázal již Booth et al. ve svých výzkumech. Na vině je pokles fyzické aktivity dnešní společnosti ve srovnání s našimi předky. Proto I reakce růstového hormonu na cvičení je snížena. Je několik mechanismů, jako je zvýšená koncentrace laktátu v krvi, zvýšená koncentrace vodíkových iontů v krvi, afferentní signály ze svalových vláken, které jsou považovány za hlavní podněty pro vyplavení růstového hormonu vyvolaného cvičením. Cílem tohoto výzkumu je studium možného metabolického podnětu relativní svalové hypoxie, což je poměr mezi poptávkou po energii a dostupností kyslíku, jako hlavního regulátoru produkce růstového hormonu. Available in a digital repository NRGL
Cvičení jako léčba. Reakce růstového hormonu na vysoce intenzivní intervalový trénink.

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Biological and Medical Sciences Student: Michaela Bažantová Supervisor: Ass. Prof. Petr Nachtigal, Ph.D. Title of Diploma thesis: ...

Bažantová, Michaela; Nachtigal, Petr; Hronek, Miloslav
Univerzita Karlova, 2019

Řešení matematických úloh na druhém stupni ZŠ pomocí heuristických strategií
Přibyl, Jiří
2019 - Czech
The dissertation thesis deals with mathematical problem-solving at lower secon- dary level, as viewed from the perspective of heuristic strategies. The aim of the thesis is to comprehensibly summarize the results of research which began in 2012 and runs until now. The results concern both with theoretical and empirical parts of our research. This research study was conducted in fifteen lower secondary and upper secondary classes. Three dimensional classification of use of heuristic strategies and the structure of heuristic strategies' characteristics were developed by the author, and these constructs are presented in this work. The theory of mathematical problem and mathematical problem solving method is an integral part of this thesis too. Furthermore, the author presents a summary of all strategies used in the experiments; each strategy is fully described and illustrated by an appropriate example. The results of several short-term research studies (three months) and a longitudinal research study (sixteen months) are analysed in the empirical part of the thesis. This part also strives to find answers to several research questions, e.g.: " Could certain strategies be taught in a short-term period (three months)?", " Which strategies are suitable for an average pupil?" or " Are the pupils able to... Autor v předkládané práci nahlíží problematiku řešení úloh na druhém stupni základní školy prismatem heuristických strategií. Cílem práce je uceleným způsobem shrnout výsledky výzkumné činnosti, která započala roku 2012 a probíhá až dosud. Dosažené výsledky se dotýkají jak teoretické oblasti, tak i praktického výzkumu, který byl realizován v 15 třídách základních škol a gymnázií. V teoretické části autor představuje trojrozměrnou klasifikaci užití heuristických strategií a strukturu vlast- ností heuristických strategií. Nedílnou součástí je také přehled různých vnímání pojmů matematická úloha a řešení úlohy. V závěru práce pak autor uvádí přehled heuris- tických strategií, které byly testovány ve výukových experimentech, přičemž každá strategie je důkladně popsána a ilustrována vhodnou úlohou. Experimentální část práce pak shrnuje výsledky krátkodobých výukových experi- mentů (každý byl tříměsíční) a dlouhodobého výukového experimentu (16 měsíců) a mimo jiné zodpovídá i tyto otázky: "Existují strategie, které jsou naučitelné v krát- kém časovém úseku? , "Existují strategie, které jsou vhodné pro běžného žáka? , nebo "Existují strategie, které žáci objevují přirozeně? . KLÍČOVÁ SLOVA Matematická úloha, metody řešení matematických úloh, heuristické strategie, kul- tura řešení problému žákem. Keywords: matematická úloha; metody řešení matematických úloh; heuristické strategie; kultura řešení problému žákem; mathematical problem; methods of mathematical problem solving; heuristic strategy; culture of problem solving by pupil Available in a digital repository NRGL
Řešení matematických úloh na druhém stupni ZŠ pomocí heuristických strategií

The dissertation thesis deals with mathematical problem-solving at lower secon- dary level, as viewed from the perspective of heuristic strategies. The aim of the thesis is to comprehensibly summarize ...

Přibyl, Jiří
Univerzita Karlova, 2019

Hodnocení svalové síly u skupin osob s rozdílným stupněm fyzické aktivity
Voplakalová, Sabina; Kovařík, Miroslav; Hronek, Miloslav
2019 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Sabina Voplakalová Supervisor of master thesis: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Title of master thesis: Evaluation of muscle strength among groups with varying degrees of physical activity The aim of this thesis was to elaborate the existing knowledge about the composition of the human body, muscle strength depending on the different levels of physical activity and methods that can be used for evaluation. The next goal was to collect custom data on a selected group of people using available devices and finding statistically significant associations between individual parameters. A total of 24 healthy individuals with variable physical activity, aged 21-27 years (10 males, 14 females), were divided into two groups, according to the average energy expenditure. Data collection included basic anthropometric measurements, determination of body composition by means of bioimpedance spectroscopy, spirometric parameters and muscle force by means of digital pinchgrip/myometer. Significant statistical differences between the measured groups were found in body mass, body mass index and peak expiratory flow. When evaluating maximum strength, the groups were different in flexion of ankle and elbow.... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Sabina Voplakalová Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Název práce: Hodnocení svalové síly u skupin osob s rozdílným stupněm fyzické aktivity Cílem této práce bylo zpracovat dosavadní poznatky o složení lidského těla, svalové síle v závislosti na různém stupni fyzické aktivity a také metodách, kterými je lze hodnotit. Dalším cílem bylo sesbírání vlastních dat u zvolené skupiny osob dostupnými přístroji a nalezení statisticky významných souvislostí mezi jednotlivými parametry. Do skupiny měřených osob bylo zařazeno 24 zdravých, různě fyzicky aktivních jedinců ve věku 21-27 let (10 mužů, 14 žen), kteří byli podle průměrného energetického výdeje rozděleni do dvou skupin. Shromažďování dat zahrnovalo základní antropometrická měření, stanovení složení těla pomocí bioimpedanční spektroskopie, spirometrických parametrů a svalové síly pomocí digitálního pinchgrip/myometru. Významné statistické odlišnosti mezi měřenými skupinami byly prokázány u výšky, hmotnosti, indexu tělesné hmotnosti a vrcholové výdechové rychlosti. Při hodnocení maximální síly byly skupiny odlišné u flexe kotníku a flexe lokte. Maximální síla korelovala s energetickým výdejem ve všech svalových skupinách, ale už ne všude při... Available in a digital repository NRGL
Hodnocení svalové síly u skupin osob s rozdílným stupněm fyzické aktivity

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Sabina Voplakalová Supervisor of master thesis: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Title ...

Voplakalová, Sabina; Kovařík, Miroslav; Hronek, Miloslav
Univerzita Karlova, 2019

Stanovení markerů epiteliálně mezenchymální tranzice (EMT) u buněk in vitro
Špaček, Petr; Szotáková, Barbora; Trejtnar, František
2019 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Petr Špaček Supervisor: Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Consultant: RNDr. Věra Králová, Ph.D. Title of diploma thesis: Detection of epithelial-mesenchymal transition (EMT) markers in cells in vitro Epithelial-mesenchymal transition (EMT) is a process during which motile mesenchymal-like cells develop from non-motile parent epithelial cells. Physiologically, EMT plays important roles during embryonic development and wound healing. Loss of control over this mechanism can lead to fibrosis and cancer progression. Motile mesenchymal-like cells can pass through the basal lamina, get into the blood vessels and spread to distant tissues. Transition is regulated by EMT biomarkers. The biomarkers comprise wide spectrum of proteins, including cell surface proteins (E-cadherin, N-cadherin), cytoskeletal proteins (vimentin), microRNA (miR 200) and transcription factors (Snail, Twist). In this study, expression of EMT biomarkers was evaluated using RT-PCR and Western blotting. The ability to migrate was assessed using real-time analysis with the x-CELLigence system. Two known triggers of EMT, the StemXVivo™ EMT Inducing Media Supplement (IS) and TGF-β, were compared in human oral cancer cell lines DOK and... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Petr Špaček Školitel: Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Konzultant: RNDr. Věra Králová, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení markerů epiteliálně mezenchymální tranzice (EMT) u buněk in vitro Epiteliálně mezenchymální tranzice (EMT) je proces, během, kterého vznikají pohyblivé mezenchymální buňky z nepohyblivých epiteliálních buněk. Fyziologicky, EMT hraje důležitou roli během embryonálního vývoje a hojení ran. Ztráta kontroly nad tímto mechanismem může vést k fibróze a nádorové progresi. Pohyblivé mezenchymální buňky mohou pronikat přes bazální mebránu, dostávají se do krevního řečiště a jsou tak zánášeny do dalších tkání. Tranzice je regulována EMT markery. Tyto markery obsahují široké spektrum proteinů zahrnujících povrchové proteiny (E-kadherin, N-kadherin), cytoskeletální proteiny (vimentin), mikroRNA (miR 200) a transkripční faktory (Snail, Twist). V této studii byla exprese EMT markerů měřena pomocí RT-PCR a Western blottingu. Schopnost migrovat byla hodnocena v reálném čase analýzou za použití systému x-CELLigence. Dva znamé spouštěče EMT, StemXVivo™ EMT Inducing Media Supplement (IS) a TGF- β, byly porovnávány na lidských orálních nádorových buněčných liniích DOK a H376. TGF-β se ukázal jako... Available in a digital repository NRGL
Stanovení markerů epiteliálně mezenchymální tranzice (EMT) u buněk in vitro

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Petr Špaček Supervisor: Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Consultant: RNDr. Věra Králová, Ph.D. ...

Špaček, Petr; Szotáková, Barbora; Trejtnar, František
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases