Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 13469
Published from to

Význam viktimologie pro prevenci kriminality
Havaš, Marko; Vokoun, Rudolf
2021 - Slovak
The aim of this thesis is to provide an information about victimology, especially in terms of a science regarding the victims of crime and means to help them, as well as to show how the knowledge provided by this science can be practically used to prevent crime. The thesis consists of introduction, conclusion and 6 chapters. The first chapter briefly introduces the concept of criminality, as well as the basic characteristics of the extent, structure, intensity and dynamics of criminality. It also deals with the role of criminology in relation to the research of crime and it mentions the differences between real and latent crime. The second chapter provides a comprehensive interpretation of crime prevention. First, it is anchored in the system of crime control, and then the concepts of object and subject of crime prevention are introduced. The chapter also presents the models of crime prevention, where two important ways of division are elaborated upon - the division into primary, secondary and tertiary prevention, and the division into social, situational and victimological prevention. Finally, the chapter outlines the limits of crime prevention and it also includes consideration of the role of crime prevention in the contemporary world. The third chapter presents victimology as a science, introduces its... Cílem této práce je poskytnout informace o viktimologii především jako o vědě zabývající se obětí trestního činu a způsoby, jak oběti pomoct, a zároveň ukázat, jaké mají poznatky této nauky praktický význam pro prevenci kriminality. Z obsahového hlediska je práce rozdělena na úvod, závěr a 6 kapitol. První kapitola v krátkosti uvádí pojem kriminality, jakož i pojmy rozsah, struktura, intenzita a dynamika kriminality. Zabývá se i představením úlohy kriminologie ve vztahu ke zkoumání kriminality a uvádí i rozdíly mezi skutečnou a latentní kriminalitou. Druhá kapitola práce poskytuje ucelený výklad týkající se prevence kriminality. Ta je nejdřív zakotvena do systému kontroly kriminality, a následně jsou představeny pojmy objekt a subjekt prevence kriminality. Kapitola dále uvádí členění a modely prevence kriminality, přičemž jsou v ní rozvedeny dva významné způsoby členění - členění na primární, sekundární a terciární prevenci, a členění na sociální, situační a viktimologickou prevenci. Kapitola v závěru předestírá limity prevence kriminality a obsahuje rovněž úvahu nad úlohou prevence kriminality v současném světě. Třetí kapitola představuje viktimologii jako vědu, uvádí předmět jejího zkoumání, zabývá se vývojem viktimologie i viktimologickými školami, představuje i viktimologický výzkum a zabývá se i... Keywords: Viktimológia; Obeť trestného činu; Prevencia kriminality; Victimology; Victim of a crime; Crime prevention Available in a digital repository NRGL
Význam viktimologie pro prevenci kriminality

The aim of this thesis is to provide an information about victimology, especially in terms of a science regarding the victims of crime and means to help them, as well as to show how the knowledge ...

Havaš, Marko; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2021

Syntéza a hodnocení zhášečů fluorescence ze skupiny azaftalocyaninů
Kántor, Michal; Zimčík, Petr; Kučerová, Marta
2021 - Slovak
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Michal Kántor Supervisor: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Consultant: Mgr. Jiří Demuth Title of thesis: Synthesis and study of azaphthalocyanine quenchers of fluorescence Unsymmetrical dialkylamino substituted azaphthalocyanines (AzaPcs) have unique photophysical properties - light absorption between 300 and 700 nm, almost no self-fluorescence and ability to quench fluorescence of other compounds. This makes AzaPcs suitable candidates for universal dark quenchers which can be used in real time PCR. In this work, we tried to evaluate differences in quenching between probes labeled in different positions of oligodeoxynucleotide (ODN) chain. Two quenchers bearing different functional groups suitable for different connection to ODN were synthetized (see Fig.). Following the synthesis of the quencher, three different probes were prepared- the first with the quencher in the middle of ODN chain (Fig. A), the second with the quencher attached at the end of ODN chain (Fig. B), and the third with the quencher in the middle and at the end of ODN chain (Fig. C). All prepared ODN probes were purified on HPLC system. Subsequently, the quenching efficiency of these... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Michal Kántor Školiteľ: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Konzultant: Mgr. Jiří Demuth Názov práce: Syntéza a hodnotenie zhášačov fluorescencie zo skupiny azaftalocyanínov Nesymetrické dialkylamino substituované azaftalocyaníny (AzaPcs) majú unikátne fotofyzikálne vlastnosti - absorpciu svetla medzi 300 a 700nm, skoro nulovú vlastnú fluorescenciu a schopnosť zhášať fluorescenciu ďalších zlúčenín. Tieto vlastnosti robia z AzaPcs vhodných kandidátov na univerzálne ,,dark quenchers", ktoré môžu byť využité v real time PCR. V tejto práci som sa zameral na hodnotenie rozdielov v zhášaní sond značených v rozdielnych pozíciách oligodeoxynukleotidového (ODN) reťazca. Boli pripravené dva zhášače z rôznymi substituentmi vhodnými k väzbe na rozdielne miesta ODN (viď Obr.). Nasledujúc syntézu zhášačov, boli pripravené tri rôzne sondy- jedna so zhášačom v strede ODN (Obr. A), druhá so zhášačom na konci ODN (Obr. B), tretia so zhášačom v strede a na konci ODN (Obr. C). Všetky pripravené sondy boli čistené na systéme HPLC a následne bola zmeraná a porovnaná efektivita zhášania týchto sond. Available in a digital repository NRGL
Syntéza a hodnocení zhášečů fluorescence ze skupiny azaftalocyaninů

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Michal Kántor Supervisor: prof. PharmDr. Petr ...

Kántor, Michal; Zimčík, Petr; Kučerová, Marta
Univerzita Karlova, 2021

Vývoj a optimalizácia chromatografických metód vhodných pre bioanalytickú aplikáciu
Jenčo, Jaroslav; Solich, Petr; Hroboňová, Katarína; Šatínský, Dalibor
2021 - Slovak
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Jaroslav Jenčo Supervisor: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Consultant: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Title of dissertation thesis: Development and optimization of chromatographic methods suitable for clinical application The presented dissertation thesis is divided into several parts, copying the workplaces, which I gradually worked on. The unifying element is the development and optimization of methods for the preparation of samples of biologically active substances and their subsequent analysis using separation methods. The theoretical part characterizes the target substances, from a biochemical, physicochemical, and analytical point of view. It describes the basic characteristics of extraction procedures and presents an overview of the methods used to determine the substances described in the thesis. In the first, main experimental part, of the dissertation thesis the development, optimization, and validation of an analytical method for chromatographic analysis of vitamin B1, its biologically active forms and the active form of vitamin B6 in blood is described. It illustrates the selection of sample preparation techniques, the optimization of the target methodology... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Jaroslav Jenčo Školiteľ: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Konzultant: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Názov dizertačnej práce: Vývoj a optimalizácia chromatografických metód vhodných pre klinickú aplikáciu Predkladaná dizertačná práca je rozdelená do niekoľkých častí, kopírujúcich pracoviská, na ktorých som postupne pracoval. Zjednocujúcim prvkom je vývoj a optimalizácia metód na prípravu vzoriek biologicky aktívnych látok a ich následná analýza za pomoci separačných metód. V teoretickej časti sú charakterizované cieľové látky, z biochemického, fyzikálno - chemického a analytického hľadiska. Sú v nej popísané základné charakteristiky extrakčných postupov a prehľad metód používaných na stanovenie popísaných látok v biologickom materiáli. V prvej, hlavnej experimentálnej časti, sa dizertačná práca zaoberá vývojom, optimalizáciou a validáciou analytickej metódy na chromatografickú analýzu vitamínu B1, jeho biologicky aktívnych foriem a aktívnej formy vitamínu B6 v krvi. Je v nej popísaný výber techník úpravy vzoriek, samotná optimalizácia cieľovej metodiky a dôvody jej výberu. V ďalšej časti sa práca zaoberá samotným vývojom chromatografickej metódy a jej aplikáciou na vybrané vzorky... Available in a digital repository NRGL
Vývoj a optimalizácia chromatografických metód vhodných pre bioanalytickú aplikáciu

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Jaroslav Jenčo Supervisor: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Consultant: doc. RNDr. ...

Jenčo, Jaroslav; Solich, Petr; Hroboňová, Katarína; Šatínský, Dalibor
Univerzita Karlova, 2021

Online B2C smlouvy a mezinárodní právo procesní
Kundrátová, Jana; Pauknerová, Monika
2021 - Slovak
Online B2C contracts and international procedural law Abstract The purpose of this rigorous thesis is to analyse the specificities of concluding online B2C contracts with a weaker party under the Regulation Brussels I recast. It seeks to answer the question of whether there is a compromise between broader consumer protection and the least possible burden on businesses (especially small and medium-sized enterprises in e-commerce) and the European single market and the EU economy. This thesis sets out the following hypothesis: "Consumer protection demonstrates support for the EU's digital single market." The work is segmented into three parts - general part, special part and de lege ferenda. The first part addresses general issues and defines general terms such as of Internet, e- commerce, international procedural law, weaker party, consumer, jurisdiction or domicile and other related terms and their specifics, especially in the presence of an international dimension. Subsequently, the relevant legislation affecting this issue at the national, Union and international levels is discussed. The core of the thesis is the second part, where the individual articles of the regulation Brussels I recast are analyzed in detail with regard to online B2C contracts. The first chapter of this part deals with the structure... Online B2C zmluvy a medzinárodné právo procesné Abstrakt Táto rigorózna práca analyzuje zvláštne postavenie spotrebiteľov pri uzatváraní online B2C zmlúv podľa nariadenia Brusel I bis a hľadá odpoveď na otázku, či existuje kompromis medzi širšou ochranou spotrebiteľa a snahou o čo možno najmenšie zaťaženie podnikateľov (obzvlášť malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v oblasti elektronického obchodu) a podporou obchodu, vnútorného trhu a ekonomiky v EÚ. V tejto práci je stanovená nasledujúca hypotéza: "Ochrana spotrebiteľa svedčí podpore jednotného digitálneho trhu EÚ." Práca je rozdelená na tri časti - obecnú časť, zvláštnu časť a časť de lege ferenda. V prvej teoretickej časti sa práca venuje všeobecným otázkam a vymedzeniu kľúčových pojmov ako internet, elektronické obchodovanie, medzinárodné právo procesné, slabšia strana, spotrebiteľ, právomoc, príslušnosť či domicil a ďalšie súvisiace pojmy a ich špecifiká predovšetkým v prítomnosti medzinárodného rozmeru. Následne sú rozobrané relevantné právne predpisy dopadajúce na túto problematiku na vnútroštátnej, únijnej a medzinárodnej rovine. Jadrom práce je druhá zvláštna časť, kde sú detailne analyzované jednotlivé články nariadenia Brusel I bis so zreteľom na online B2C zmluvy. Prvá kapitola tejto časti sa venuje štruktúre súdnej príslušnosti v... Keywords: internet | elektronický obchod | online B2C zmluvy | ochrana slabšej zmluvnej strany | spotrebiteľ | súdna príslušnosť | nariadenie Brusel I bis | dohoda o voľbe súdu; internet | e-commerce | online B2C contracts | protection of the weaker party | consumer | jurisdiction | Brussels I bis regulation | choice of court agreement Available in a digital repository NRGL
Online B2C smlouvy a mezinárodní právo procesní

Online B2C contracts and international procedural law Abstract The purpose of this rigorous thesis is to analyse the specificities of concluding online B2C contracts with a weaker party under the ...

Kundrátová, Jana; Pauknerová, Monika
Univerzita Karlova, 2021

Vývoj a optimalizácia chromatografických metód vhodných pre bioanalytickú aplikáciu
Jenčo, Jaroslav; Solich, Petr; Hroboňová, Katarína; Šatínský, Dalibor
2021 - Slovak
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Jaroslav Jenčo Supervisor: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Consultant: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Title of dissertation thesis: Development and optimization of chromatographic methods suitable for clinical application The presented dissertation thesis is divided into several parts, copying the workplaces, which I gradually worked on. The unifying element is the development and optimization of methods for the preparation of samples of biologically active substances and their subsequent analysis using separation methods. The theoretical part characterizes the target substances, from a biochemical, physicochemical, and analytical point of view. It describes the basic characteristics of extraction procedures and presents an overview of the methods used to determine the substances described in the thesis. In the first, main experimental part, of the dissertation thesis the development, optimization, and validation of an analytical method for chromatographic analysis of vitamin B1, its biologically active forms and the active form of vitamin B6 in blood is described. It illustrates the selection of sample preparation techniques, the optimization of the target methodology... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Jaroslav Jenčo Školiteľ: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Konzultant: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Názov dizertačnej práce: Vývoj a optimalizácia chromatografických metód vhodných pre klinickú aplikáciu Predkladaná dizertačná práca je rozdelená do niekoľkých častí, kopírujúcich pracoviská, na ktorých som postupne pracoval. Zjednocujúcim prvkom je vývoj a optimalizácia metód na prípravu vzoriek biologicky aktívnych látok a ich následná analýza za pomoci separačných metód. V teoretickej časti sú charakterizované cieľové látky, z biochemického, fyzikálno - chemického a analytického hľadiska. Sú v nej popísané základné charakteristiky extrakčných postupov a prehľad metód používaných na stanovenie popísaných látok v biologickom materiáli. V prvej, hlavnej experimentálnej časti, sa dizertačná práca zaoberá vývojom, optimalizáciou a validáciou analytickej metódy na chromatografickú analýzu vitamínu B1, jeho biologicky aktívnych foriem a aktívnej formy vitamínu B6 v krvi. Je v nej popísaný výber techník úpravy vzoriek, samotná optimalizácia cieľovej metodiky a dôvody jej výberu. V ďalšej časti sa práca zaoberá samotným vývojom chromatografickej metódy a jej aplikáciou na vybrané vzorky... Available in a digital repository NRGL
Vývoj a optimalizácia chromatografických metód vhodných pre bioanalytickú aplikáciu

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Jaroslav Jenčo Supervisor: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Consultant: doc. RNDr. ...

Jenčo, Jaroslav; Solich, Petr; Hroboňová, Katarína; Šatínský, Dalibor
Univerzita Karlova, 2021

Měď-redukční účinky derivátů xanthen-3-onů
Kopková, Nikola; Mladěnka, Přemysl; Němečková, Ivana
2021 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Candidate: Nikola Kopková, MSc Consultant: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, PharmD., Ph.D. Title of diploma thesis: Copper reducing properties of a series of xanthen-3-ones Key words: copper, reduction, xanthene-3-one, homeostasis Copper is present as a trace element in all tissues and is essential in cellular respiration, in the biosynthesis of neurotransmitters, for the scavening of reactive oxygen species, and is also a cofactor for various enzymes. Disruption of homeostasis can lead to liver and CNS damage, and tumor formation. Typical examples of an imbalance in copper homeostasis represents Wilson and Menkes disease. Xanthene derivatives are biologically active compounds with a possible broad therapeutic spectrum. Some of these derivatives have antitumor, antipyretic, immunomodulatory, antioxidant and other positive biological activities. The aim of this work was to determine whether 2,6,7-trihydroxyxanthen-3-one derivatives have the ability to reduce cupric ions and possibly to detect the effect of various substituents on this ability. As a methodology, a spectrophotometric method based on bathocuproindisulfonic acid as an indicator was used. Ten compounds were tested at different pH values. All... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Kandidát: Mgr. Nikola Kopková Konzultant: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Název diplomové práce: Meď-redukčné účinky derivátov xantén-3-ónov Kľúčové slová: meď, redukcia, deriváty xantén-3-ónov, homeostáza Meď je ako stopový prvok prítomný vo všetkých tkanivách a je nevyhnutý pri bunkovom dýchaní, biosyntéze neurotransmiterov, pri vychytávaní reaktívnych foriem kyslíka, a taktiež je kofaktorom pre rôzne druhy enzýmov. Narušenie homeostázy medi môže viesť k poškodeniu pečene, CNS a tvorbe nádorov. Typickým príkladom poruchy rovnováhy medi sú Wilsonova a Menkesova choroba. Deriváty xanténov sú biologicky aktívne zlúčeniny s možným širokým terapeutickým spektrom. Niektoré z týchto derivátov majú antitumorové, antipyretické, imunomodulačné, antioxidačné a iné pozitívne biologické aktivity. Cieľom tejto práce bolo zistiť, či deriváty 2,6,7-trihydroxyxantén-3-ónov majú schopnosť redukovať katióny medi a prípadne zistiť vplyv rôznych substituentov na túto schopnosť. Ako metodika bola použitá spektrofotometrická metóda využívajúca batokuproindisulfónovú kyselinu ako indikátor. Testovaných bolo 10 zlúčenín pri rôznych hodnotách pH. Ukázalo sa, že všetky testované zlúčeniny majú v drvivej väčšine schopnosť... Available in a digital repository NRGL
Měď-redukční účinky derivátů xanthen-3-onů

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Candidate: Nikola Kopková, MSc Consultant: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, PharmD., Ph.D. Title of ...

Kopková, Nikola; Mladěnka, Přemysl; Němečková, Ivana
Univerzita Karlova, 2021

Nutriční asistent
Maďar, Matúš; Kopecký, Michal; Peška, Ladislav
2021 - Slovak
Title: Nutrition assistant Author: Matúš Maďar Department: Department of Software Engineering Supervisor: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. Abstract: This thesis explores and implements the options for adaptive generation of meal plans. We implement our approach as a mobile application for the Android operating system. The application aims to help the user to achieve the desired weight loss or weight gain results by custom made recommendations and, at the same time, allowing small deviations from the meal plan. In case of this deviation from the proposed meal plan, the application adapts to such cases with respect to user preference. The additional feature of the application is built-in support for exploring the meal options in nearby restaurants. Our application design is modular. The implementation of the user interface is separate from the logic behind the meal plan generation. The module for meal plan generation can also be easily extended to support new meal plan generation approaches. Also, the data we currently use can be easily replaced by any other data source for food information. Keywords: Android, Nutrition, Heuristic Název práce: Nutriční asistent Autor: Matúš Maďar Katedra / Ústav: Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. Abstrakt: Práca sa zaoberá skúmaním a implementovaním adaptívneho generovania jedálnička do mobilnej aplikácie pre platformu Android. Aplikácia pomôže používateľovi dosiahnuť cielenú hmotnosť nastavením jeho jedálnička presne na mieru, pričom dovoľuje vychýliť sa od stanoveného plánu. V prípade vychýlenia a skonzumovania nenavrhovaného jedla aplikácia dokáže reagovať v reálnom čase a adaptívne toto vychýlenie vyriešiť podľa voľby používateľa. Aplikácia taktiež zohľadňuje stravovanie v reštauráciách a implementuje možnosť vyhľadávania a zápisu reštauračných jedál z okolia užívateľa. Návrh a implementácia aplikácie umožňuje jej jednoduché rozšírenie vďaka modulárneho návrhu. UI a modul ktorý generuje jedálničky fungujú oddelene, preto môžeme jednoducho meniť UI s ktorým pracuje používateľ, bez toho, aby to spôsobilo nefunkčnosť aplikácie. Modul generujúci jedálničky je rovnako modulárny a je možné použiť v aplikácii vlastné algoritmy na generovanie jedálničkov alebo iné dáta než sú použité v tejto práci. Klíčová slova: Android, Výživa, Heuristika Keywords: Android|Výživa|Heuristika; Android|Nutrition|Heuristic Available in a digital repository NRGL
Nutriční asistent

Title: Nutrition assistant Author: Matúš Maďar Department: Department of Software Engineering Supervisor: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. Abstract: This thesis explores and implements the options for ...

Maďar, Matúš; Kopecký, Michal; Peška, Ladislav
Univerzita Karlova, 2021

Sebapoškodzovanie v dospievaní
Hebbeckerová, Victoria; Niederlová, Markéta; Míková, Gabriela
2021 - Slovak
The aim of the work is to give a summary of theoretical overview of self-harm in adolescents. The work will deal with various forms and possible causes of self-harm. It will also focus on the possibilities of prevention, psychotherapeutic help, and ways of coping with stress and negative emotions. The content of the literature review part will be the definition of the basic causes, motives, and forms of self-harm. It will also focus on the characteristics of self-harming people, the period of adolescence, or risky behavior in this period. The possibilities of prevention, ways of coping with stress, negative emotions, and other possibilities of help within psychology or psychiatry will be mentioned. The aim of the research will be to find out how adolescents cope with negative emotions, stress, and how widespread self-harm in this age group (12-20 years) is and whether there are differences between the sexes. The research will be carried out in an anonymous questionnaire form at secondary and primary schools, which will be willing to cooperate. The area of research would the east of the Slovak Republic. The results of the processed data should provide information on how widespread self-harm of juveniles is in this area and what ways of ventilating the negative emotions mentioned in the questionnaire... Cieľom práce je podať zhrňujúci teoretický prehľad o sebapoškodzovaní u dospievajúcich. Práca sa bude zaoberať rôznymi formami a možnými príčinami sebaubližovania. Zameria sa taktiež na možnosti prevencie, psychoterapeutickej pomoci a spôsoby vyrovnávania sa so stresom a negatívnymi emóciami. Obsahom literárne prehľadovej časti bude vymedzenie základných príčin, motívov a foriem sebapoškodzovania. Zameria sa taktiež na charakteristiky sebapoškodzujúcich sa osôb, obdobie dospievania, či rizikové správanie v tomto období. Zmienia sa možnosti prevencie, spôsoby vyrovnávania sa so stresom, negatívnymi emóciami a ďalšie možnosti pomoci v rámci psychológie alebo psychiatrie. Cieľom výskumu bude zistiť, ako sa dospievajúci vyrovnávajú s negatívnymi emóciami, stresom a ako veľmi rozšírené je sebapoškodzovanie tejto vekovej kategórie (12-20 rokov) a či sa vyskytujú rozdiely medzi pohlaviami. Výskum sa bude vykonávať anonymnou dotazníkovou formou na stredných a základných školách, ktoré budú ochotné spolupracovať. Oblasťou výskumu by bol východ Slovenskej republiky. Výsledky spracovaných dát by mali priniesť informácie o tom, ako rozšírené je sebapoškodzovanie mladistvých v tejto oblasti a aké spôsoby ventilovania negatívnych emócií uvedených v dotazníku sú medzi mladistvými najrozšírenejšie. Klúčové slová... Keywords: sebapoškodzovanie|adolescencia|negatívne emócie; self-harm|adolescence|negative emotions Available in a digital repository NRGL
Sebapoškodzovanie v dospievaní

The aim of the work is to give a summary of theoretical overview of self-harm in adolescents. The work will deal with various forms and possible causes of self-harm. It will also focus on the ...

Hebbeckerová, Victoria; Niederlová, Markéta; Míková, Gabriela
Univerzita Karlova, 2021

Gravitační signál modelů zemské kůry
Jaroš, Jaroslav; Šrámek, Ondřej; Martinec, Zdeněk
2021 - Slovak
Global models of the Earth's crust, such as CRUST1.0, describe the 3-D distribution of seismic speeds and of material density in the crust. They are widely used in the geophysical community as reference models in local and regional seismic studies and are also the basis of current prediction models of geoneutrino flux from Earth's lithosphere. In this study we attempt to validate the seismology-based CRUST1.0 model using GOCE-derived gravity data. We calculate the anomalous gravitational potential and its first and second radial derivatives, induced at altitude of 250 km by the density distribution in the uppermost ~80 km thick shell of the Earth as described by CRUST1.0. We then compare the prediction with the GOCE model datasets inferred from the GOCE mission satallite gravity measurements. We find that the predicted signal is a factor of ~4 stronger than the measurement in terms of its root-mean-square value. The signal overestimation is consistent across the spherical harmonic spectrum and the spectral correlation of prediction vs. measurement is weak. Our findings motivate the need for improvement of CRUST1.0 and similar models by incorporating gravity data in the model inversion. Globální modely zemské kůry, jako např. CRUST1.0, popisují 3-D rozložení materiálové hustoty a rychlostí šíření seismických vln v kůře. Tyto modely jsou v geofyzikální komunitě široce užívány coby referenční modely pro lokální a regionální seismické studie, a také jsou základem současných predikčních modelů toku geoneutrin z litospféru. V této práci jsme se zaměřili na validaci seismického modelu CRUST1.0 pomocí gravitačních dat získaných misí GOCE. Spočetli jsme anomální gravitační potenciál a jeho první a druhou radiální derivaci, indukované ve výšce 250 km nad středním poloměrem Země rozložením hmoty v nejsvrchnější ~80 km mocné vrstvě Země, jak ji popisuje model CRUST1.0. Tuto predikci porovnáváme s daty modelu sestrojeného na základě měření satelitní gravimetrické mise GOCE. Zjistili jsme, že ve smyslu RMS hodnoty (root mean square) má predikovaný signál ~4 krát větší amplitudu než měřená data. K tomuto nadhodnocení dochází konzistentně napříč sférickým harmonickým spektrem, přičemž spektrální korelace predikce vs. měření je slabá. Naše výsledky motivují potřebu zlepšení modelu CRUST1.0 a podobných modelů začleněním gravitačních dat v obrácené úloze při konstrukci modelu. Keywords: zemská kůra|model CRUST1.0|gravitační pole Zeme|GOCE|sférická harmonická analýza|geoneutrína; Earth's crust|model CRUST1.0|Earth's gravity field|GOCE|spherical harmonics analysis|geoneutrinos Available in a digital repository NRGL
Gravitační signál modelů zemské kůry

Global models of the Earth's crust, such as CRUST1.0, describe the 3-D distribution of seismic speeds and of material density in the crust. They are widely used in the geophysical community as ...

Jaroš, Jaroslav; Šrámek, Ondřej; Martinec, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2021

Fake news a prezidentské volby v České republice v roce 2018 a na Slovensku v roce 2019
Oravcová, Jana; Lizcová, Zuzana; Handl, Vladimír
2021 - Slovak
Comparative case study consists of 12 chapters and is composed as qualitative research. The main goal of the study is to research the fake news used in chosen set of data, consisting of 13 television debates. The case study works with two cases - the presidential election in the Czech Republic (2018) and in Slovakia (2019). First part of the analysis deals with methodology and theoretical background for fake news and role of television debates in election campaign. Next part is dedicated to the analyzed cases of elections, briefly covering the development of the election campaign followed by analysis. The results of the analysis are summed up in the independent chapter. As the most used fake news themes in given debates the analysis identifies following: migration, negative attitude towards media, questionable funding of the campaign and attempts to influence the elections. The main difference in the cases is the nature of the competition, when the acting president is running for re-election. Keywords: Fake news, desinformation, president, elections, campaign, television debate, Miloš Zeman, Jiří Drahoš, Zuzana Čaputová, Maroš Šefčovič Komparatívna prípadové štúdia v celkom 12 kapitolách prináša kvalitatívny výskum s cieľom preukázať a preskúmať výskyt a použitie fake news vo vybranom súbore 13 televíznych diskusií. Komparatívny charakter práce porovnáva prípad prezidentských volieb v Českej republike (2018) a na Slovensku (2019). Prvá časť práce popisuje metodológiu a teoretické poznatky o fake news a úlohe televíznych diskusií v predvolebnej kampani. Ďalšia časť práce sa venuje prípadom prezidentských volieb, stručne popisujúc vývoj volebnej kampane nasledovaný analýzou. Závery sú zhrnuté v súhrnnej hodnotiacej kapitole. Medzi najdôležitejšie fake news rezonujúce v skúmanom súbore dát práca identifikuje tému migrácie, nedôveru voči médiám, podozrenia z nekalého financovania kampane a pokusy o ovplyvnenie volieb. Hlavným rozdielom medzi skúmanými prípadmi je povaha politického boja, kedy v Českej republike kandidoval vtedajší prezident. Kľúčové slová: Fake news, dezinformácie, prezident, voľby, kampaň, televízna diskusia, Miloš Zeman, Jiří Drahoš, Zuzana Čaputová, Maroš Šefčovič Keywords: fake news; dezinformácie; kampaň; voľby; televízna diskusia; prezident; Miloš Zeman; Jiří Drahoš; Zuzana Čaputová; Maroš Šefčovič; Fake news; disinformation; campaign; election; television debate; president; Miloš Zeman; Jiří Drahoš; Zuzana Čaputová; Maroš Šefčovič Available in a digital repository NRGL
Fake news a prezidentské volby v České republice v roce 2018 a na Slovensku v roce 2019

Comparative case study consists of 12 chapters and is composed as qualitative research. The main goal of the study is to research the fake news used in chosen set of data, consisting of 13 television ...

Oravcová, Jana; Lizcová, Zuzana; Handl, Vladimír
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases