Number of found documents: 545564
Published from to

Algoritmy určování polohy a fúze dat pro radionavigační systémy
Vejražka František; Václav Navrátil; Pánek Petr
2019 -
Tato disertační práce shrnuje několik způsobů využití radiových signálů pro účely určování polohy, popisuje jejich teoretické meze přesnosti, přirozená omezení a nedostatky. Aplikace těchto základních principů jsou demonstrovány na reálných systémech jako např. GNSS nebo UWB lokalizačních systémech. K určování polohy je vždy využito měřených parametrů radiových signálů, jejichž vztah k samotné informaci o poloze je obvykle nelineární. V rámci práce je popsáno několik iterativních algoritmů, které jsou vhodné k řešení nelineárních soustav „navigačních rovnic”. Některé z algoritmů jsou aplikovány na reálné problémy. Jsou také popsány metody integrace několika radionavigačních systémů, případně dalších systémů (např. inerciální navigace). Práce se zaměřuje zejména na metody Kálmánovy filtrace.The doctoral thesis reviews various possibilities of radio signal exploitation for positioning purpose and presents the respective theoretical accuracy bounds as well as their inherent limitations and drawbacks. Applications of the basic principles are shown on the real systems, such as GNSS or UWB localization systems. The positioning is always performed on the basis of several observables; such problems are typically nonlinear. Within the thesis, several iterative algorithms that are able to solve the "navigation equations" are provided and applied on real problems. Methods of integration of several radionavigation systems and possibly other systems (such as inertial navigation) are described as well. The thesis is focused on the Kalman filtering approaches, in particular. Keywords: radionavigace; integrovaná navigace; Kálmánova filtrace; GNSS; UWB; radionavigation; integrated navigation; Kalman filtering; GNSS; UWB Available in digital repository of ČVUT.
Algoritmy určování polohy a fúze dat pro radionavigační systémy

Tato disertační práce shrnuje několik způsobů využití radiových signálů pro účely určování polohy, popisuje jejich teoretické meze přesnosti, přirozená omezení a nedostatky. Aplikace těchto základních ...

Vejražka František; Václav Navrátil; Pánek Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

"Mezi Dallasem a Rosamunde Pilcherovou": Televizní podoba romantických příběhů
ZAVADILOVÁ, Eva
2019 - Czech
Tato práce se bude zabývat srovnáním různých způsobů televizního vyprávění romantických příběhů v seriálové a filmové podobě. U jednotlivých příběhů bude sledovat narativní znaky typické pro sentimentální literaturu, kterou lze vnímat jako předchůdce a často i dosud živý vliv na tento typ televizní produkce. Zároveň bude analyzovat postupy, díky nimž se tvůrci snaží zvyšovat či alespoň udržovat popularitu romantických filmů a seriálů, jež jsou z hlediska elitní kultury, stejně jako literární brak, odmítané. Kromě specifických podob příběhů se zaměří na jejich postavy, ale také na zvukovou a obrazovou složku jakožto klíčové rozdíly mezi literaturou, seriály (z nichž analyzuje některé mýdlové opery a telenovely ? např. Dallas, Dynastie, Esmeralda, Ošklivka Betty) a na ně časově přímo navazujícími televizními filmy (filmové adaptace románů pro ženy např. od Rosamunde Pilcher, Ingy Lindström, atd.). Na závěr rovněž nabídne zamyšlení nad možným vlivem romantických příběhů na běžný život jejich divaček, ale i na situaci ve společnosti. Tedy ačkoliv se tyto filmy a seriály obecně zdají být prázdné a neobohacující, nelze jim upřít určitý význam, a měly by proto zastávat rovnocennou pozici s ostatními žánry na poli populární kultury. This essay will deal with comparing the different ways in narrating romantic stories in serial and film form. The individual stories will follow the narrative features typical for sentimental literature, which can be perceived as a forerunner and often a lively influence on this type of television production. At the same time, it will analyze the procedures by which the filmmakers try to increase or at least maintain the popularity of romantic films and TV series, which are rejected in terms of elite culture as well as trash literature. In addition to the specific forms of stories, they will also focus on their characters, but also on the sound and visual components as they are the key differences between literature, TV series (from which it will analyze some soap operas and telenovelas such as Dallas, Dynasty, Esmeralda, Ugly Betty) television films (film adaptations of women's novels written by Rosamunde Pilcher, Inga Lindström, etc.) that continued directly after. Finally, it will also reflect on the possible influence of these romantic stories on the everyday lives of their viewers as well as on the situation in society. So although romantic movies and TV series generally appear to be hollow and unenriching, their attribution in this area cannot be denied and therefore should hold an equal position with other genres in the field of popular culture. Keywords: televizní romantický film; mýdlová opera; telenovela; Rosamunde Pilcher; Dallas; romantic TV film; soap opera; telenovela; Rosamunde Pilcher; Dallas Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
"Mezi Dallasem a Rosamunde Pilcherovou": Televizní podoba romantických příběhů

Tato práce se bude zabývat srovnáním různých způsobů televizního vyprávění romantických příběhů v seriálové a filmové podobě. U jednotlivých příběhů bude sledovat narativní znaky typické pro ...

ZAVADILOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Metodika pilotního výcviku na kluzácích
FORMÁNEK, David
2019 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá výčtem a porovnáním původních metodik a textů používaných k výcviku létání na kluzácích od poloviny 20. a počátkem 21. století. Práce obsahuje popis kladů a záporů metodik a textů z hlediska výuky létání a vlastní návrh výukových materiálů a metodiky létání založený na teoretických a praktických zkušenostech. Vlastní návrh obsahuje vybrané kapitoly týkající se základního a pokračovacího výcviku. Součástí práce je evaluace metodik aktivním instruktorem létání a žákem začínajícím pilotní výcvik. This thesis is focused on the list and the comparison of methodologies and texts used in the training of flying gliders from the mid 20th and the early 21st century. The thesis contains the description of their advantages and disadvantages in term of teaching flying and my own proposal of new teaching materials and the metodology based on the theoretical and practical experience. Parts of the proposal contain the chapter concerning initial and follow-on training. This thesis contains also the evaluation of methodologies by an active instructor and student of pilot training. Keywords: kluzák; výcvik; vzlet; aerovlek; vývrtka; pilot; glider; training; take-off; spin; pilot Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Metodika pilotního výcviku na kluzácích

Tato bakalářská práce se zabývá výčtem a porovnáním původních metodik a textů používaných k výcviku létání na kluzácích od poloviny 20. a počátkem 21. století. Práce obsahuje popis kladů a záporů ...

FORMÁNEK, David
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Problematika pěstounské péče pohledem dlouhodobých pěstounů
PRINCOVÁ, Jana
2019 - Czech
Tato bakalářská práce se věnuje aktuální problematice pěstounské péče. Jsou zde zjišťovány zkušenosti dlouhodobých pěstounů se specifickými situacemi, které mohou nastat po přijetí dítěte do rodiny, názor na aktuální situaci v oblasti náhradní výchovy, především pěstounské péče a na legislativní změny, které proběhly v posledních letech a týkají se pěstounské péče. V teoretické části je v první kapitole popsána rodina, vývoj dítěte, socializace a v neposlední řadě jaké jsou nejčastější typy ohrožení dítěte. Další kapitola zahrnuje systém náhradní výchovy, ale zejména péči pěstounskou. Teoretickou část zakončuje kapitola, která se věnuje přímo dítěti v pěstounské péči a specifickým situacím, které mohou nastat. V empirické části je použit kvalitativní výzkumný design. Pomocí polostrukturovaných rozhovorů jsou zjišťovány názory dlouhodobých pěstounů na danou problematiku. Present bachelor thesis follows the current issue of foster care. The experience of long-term foster parents with specific situations, that may occur after the child's admission to the family, opinion on the current situation in the field of substitute raising, especially foster care and the legislative changes, that have taken place in recent years and related to foster care. In the theoretical part, the first chapter describes the family, the development of the child, socialization and last but not least, what are the most common types of endangering the child. The next chapter includes the system of substitute raising, especially foster care. The theoretical part concludes with a chapter that deals directly with the child in foster care and specific situations that may occur. The qualitative research is us ed in the empirical part. Using semi-structured interviews, are examined opinions of long-term foster parents on the given issue. Keywords: Pěstounská péče; náhradní rodičovství; kvalitativní výzkum; dítě; legislativa; rodina; rodinné změny; odborné instituce.; Foster parents issue; foster care; substitute parenthood; qualitative research; child; legislation; family; family changes; professional institutions. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Problematika pěstounské péče pohledem dlouhodobých pěstounů

Tato bakalářská práce se věnuje aktuální problematice pěstounské péče. Jsou zde zjišťovány zkušenosti dlouhodobých pěstounů se specifickými situacemi, které mohou nastat po přijetí dítěte do ...

PRINCOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Osobnost majitelů rizikových plemen psů
BREJŠOVÁ, Lucie
2019 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na osobnosti majitelů rizikových plemen psů. Teoretická část popisuje psa jako součást lidského života, charakterizuje riziková plemena a osobnost majitelů psů, která vychází z dosavadních výzkumů. V praktické části se zjišťuje, zda existují statisticky významné rozdíly v osobnostních rysech majitelů rizikových plemen psů a majitelů nerizikových velkých plemen psů (18 a více kg), majitelů nerizikových malých plemen psů (17 a méně kg) a normovaným vzorkem. Výzkumný soubor tvoří 739 respondentů ve věku 21-30 let. Data byla sbírána metodou nepravděpodobnostního výběru prostřednictvím sociální sítě. Osobnostní rysy měřily Eysenckovy osobnostní dotazníky EPQ-R a IVE. Dotazník EPQ-R má 106 položek, které měří škálu psychoticismu, extraverze, neuroticismu, lži, návykovosti a kriminality. Dotazník IVE se skládá z 54 položek, které měří škálu impulsivity, dobrodružnosti a empatie. Výsledky výzkumu nepodpořily teoretická východiska. Pouze u žen majitelek rizikových plemen psů se potvrdily rozdíly v osobnostních rysech. Ženy majitelky rizikových plemen psů vykazovaly nižší úroveň psychoticismu a neuroticismu oproti normovanému vzorku a také nižší úroveň neuroticismu ve srovnání s majitelkami nerizikových malých plemen psů. Dále byla u těchto žen zjištěna vyšší úroveň extraverze než u majitelek nerizikových velkých plemen psů a nerizikových malých plemen psů. Testováním se také odhalilo, že majitelky rizikových plemen psů mají nižší úroveň empatie oproti normovanému vzorku. U mužů majitelů psů nebyly zaznamenány statisticky významné rozdíly. This bachelor thesis focuses on the personalities of owners of high-risk breeds of dogs. The theoretical part describes a dog as a part of a human life, characterizes high-risk breeds and personality of dog owners, which is based on current research. The practical part consists of a research trying to discover, whether there are statistically significant differences in personality traits of owners of high-risk breeds of dogs and owners of low-risk large breeds of dogs (18 and more kg), owners of low-risk small breeds of dogs (17 and less kg) and a standardized sample. The research sample consists of 739 respondents aged 21-30 years. The data was collected by an improbable selection method through a social network. Personality traits were measured by the Eysenck EPQ-R and IVE personality questionnaires. The EPQ-R questionnaire consists of 106 items that measure a range of psychoticism, extraversion, neuroticism, lies, addiction and criminality. The IVE questionnaire consists of 54 items that measure the range of impulsivity, adventure and empathy. The research results did not support the theoretical background. Only differences in personality traits were confirmed in female owners of high-risk breeds of dogs. Women owners of high-risk breeds of dogs showed a lower level of psychoticism and neuroticism compared to the standardized sample and a lower level of neuroticism compared to owners of low-risk small breeds of dogs. Furthermore, these women evinced a higher level of extraversion compared to the owners of low-risk large breeds of dogs and low-risk small breeds of dogs. Testing also revealed that owners of high-risk breeds of dogs have a lower level of empathy compared to a standardized sample. There were no statistically significant differences in male dog owners. Keywords: Osobnost; majitelé psů; riziková plemena psů; osobnostní rysy; Personality; dog owners; high-risk dog breeds; personality traits Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Osobnost majitelů rizikových plemen psů

Bakalářská práce se zaměřuje na osobnosti majitelů rizikových plemen psů. Teoretická část popisuje psa jako součást lidského života, charakterizuje riziková plemena a osobnost majitelů psů, která ...

BREJŠOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Pojetí smrti u dětí předškolního věku
KOHOUTOVÁ, Hana
2019 - Czech
Práce se zaměřuje na dětské vnímání a pojímání fenoménu smrti. Sleduje vliv rodinného a kulturního prostředí, médií, víry k formování dětských postojů k citlivým tématům. Výzkum v praktické části práce potvrzuje, jak je důležité rozvíjet pedagogické postupy již v době předškolního vzdělávání, kdy se děti seznamují s citlivými tématy. Práce upozorňuje na škodlivost tabuizace tématu smrti. The bachelor's thesis focuses on the death's concept in preschool children. We want to know the influence of family, culture, religion in making death concept. The survey in practical part confirms the importantance of the development of the educational methods, when children meet sensitive subjects. This thesis advises against death taboo among preschoolers. Keywords: smrt; dítě; předškolní; mateřská škola; fenomén smrti; vliv médií; tabuizace; dětské pojetí smrti; vnímání smrti; death; child; pre-school; kindergarden; death concept; media influence tabuization; chidlren's conceptions of death; understanding of death Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Pojetí smrti u dětí předškolního věku

Práce se zaměřuje na dětské vnímání a pojímání fenoménu smrti. Sleduje vliv rodinného a kulturního prostředí, médií, víry k formování dětských postojů k citlivým tématům. Výzkum v praktické části ...

KOHOUTOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Líčení ve vztahu k psychickým proměnným
SBOULI, Angelika
2019 - Czech
Tato práce si vytkla za cíl získat detailní vhled do problematiky líčení žen a psychologických souvislostí, jež se k tomuto fenoménu vážou. S využitím dosavadního výzkumu vztahujícímu se k takto definovanému tématu práce ve své teoretické části objasňuje význam pojmu líčení, historické počátky a vývoj líčení, vztah líčení k atraktivitě, motivaci a sebepojetí žen. Jádrem praktické části je kvalitativní analýza, která mapuje souvislosti vztahující se k výše uvedeným atributům. Sběr dat probíhal pomocí hloubkových polo-strukturovaných rozhovorů a byl proveden na výzkumném vzorku sedmi participantek, které líčení denně využívají. Důvodem pro tuto formu sběru dat byla snaha získat detailní vhled do osobního vývoje a proměny stylu líčení v průběhu dosavadního života participantek a rovněž odhalit, jaké okolnosti dávají respondentky do souvislosti se svým líčením. Pro analýzu získaných dat byla nejprve použita metoda otevřeného kódování, ze kterého bylo získáno 189 kódů, 60 subkategorií a 14 kategorií. Následně byly výsledky vícečetné případové studie shrnuty v mezikazuistickém srovnaní za použití dříve získaných kategorií a kódů z otevřeného kódování. Ukázalo se, že hlavní aspekt vývoje stylu líčení v dosavadním životě participantek podílejících se na této studii spočívá především v postupném snižování nanášeného množství kosmetických dekorativních produktů a v získané zručnosti v líčení. Z faktorů, které mají vliv na motivaci participantek k líčení, byly nejčastěji zmiňován vliv společnosti a stav svého partnerského života: relativně vysokou míru vlivu na rozhodování má to, zda participantky v daném čase mají či nemají partnera. Jako motiv pro využívání líčení pravidelně uvádí především vliv společnosti. This study aims to get detailed insight into the topic of women and cosmetics usage. Author has based her theoretical framework predominantly on the existing literature that has resulted into definition of cosmetics and makeup, and summary of cosmetics? origin, historical development and relationship with attractiveness, motivation and women?s self-perception. The core of the practical part is a qualitative analysis, that should verify research questions related to previously mentioned attributes. Author has conducted in-depth semi-structured interviews with 7 participants that are using cosmetics on daily basis. Reason for this form of data collection is an ambition to get detailed insight into personal development, change in style of cosmetics usage during their life and also explore what factors are affecting respondents with relationship to cosmetics usage. Author has used open coding method for data analysis and has developed 189 codes, 60 subcategories and 14 categories. Subsequently, she has created multiple case study using previously formulated categories and codes from the open coding. The main factor in the development of the respondents? cosmetics is smaller quantity of applied cosmetics but higher skill level in cosmetics application. From the factors that are influencing cosmetics usage, partner possession has been evaluated as the most important. Keywords: atraktivita; kosmetika; líčení; motivace; partnerství; sebepojetí; zkrášlování; ženy; attractiveness; beautification; face; cosmetics; makeup; motivation; self-perception; partnership; women Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Líčení ve vztahu k psychickým proměnným

Tato práce si vytkla za cíl získat detailní vhled do problematiky líčení žen a psychologických souvislostí, jež se k tomuto fenoménu vážou. S využitím dosavadního výzkumu vztahujícímu se k takto ...

SBOULI, Angelika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Hudebně dramatický kurz pro rodiče s předškolními dětmi
BROŽOVSKÁ, Simona
2019 - Czech
Práce zpracovává téma hudebně dramatického kurzu pro rodiče s předškolními dětmi. Pokouší se zmapovat problematiku dramatických kurzů a následně zhodnotit její aplikaci v praxi. Je členěna na dvě ústřední části, a to na práci teoretickou a praktickou. Vytváří přehled pramenů dramatické výchovy a jejího postupného vývoje, zpracovává přehled vývoje dramatiky od středověku po 20. století. Dále se zaobírá teoretickým vymezením dramatické výchovy a rozebírá také několik vybraných metod dramatické výchovy. V praktické části je představen kurz, na základě kterého jsou později prezentovány závěry zkoumání. Činnosti jsou rozčleněny do kategorií s tím, že jsou u nich zmíněny poznatky z praxe a autorka zvlášť uvádí verzi činnosti, která byla v daném prostředí a pro danou skupinu vhodná. Na konci výzkumu jsou prezentovány rozhovory s rodiči, kde se autorka snaží zjistit, s jakou představou se do kurzu přihlásili a jak celý kurz hodnotí. Informace z pozorování i rozhovorů se stávají základem pro poukázání na pozitiva a negativa kurzu a pro zhodnocení, má-li smysl zařazovat dramatické činnosti do hodin tohoto kurzu. Autorka následně shrnuje své závěry. The theses describes the topic of Musicaly Dramatic course for Parents with Pre-school Children. It maps the problematics of dramatic courses and also evaluates its aplication in practice. The theses is divided into two main parts ? theoretical and practical. It covers the historical developement of drama and dramatics from the medieval times up to the late 20th century. It also covers the theoretical bases for dramatical education, describes the used lexicum and some of the methods of dramatical education. In the practical part of the theses, the author presents her course, its system and methods and also how the research will be done. During the course, she carefully observes the reactions of both children and their parents to prepare the bases for later questionings. As a result of questionings, the author concludes her ideas and describes the whole process and its results. Keywords: Hudebně dramatický kurz; dramatická výchova; rodiče; děti; předškolní děti; Musicaly Dramatic course; dramatic education; parents; children; pre-school children Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Hudebně dramatický kurz pro rodiče s předškolními dětmi

Práce zpracovává téma hudebně dramatického kurzu pro rodiče s předškolními dětmi. Pokouší se zmapovat problematiku dramatických kurzů a následně zhodnotit její aplikaci v praxi. Je členěna na dvě ...

BROŽOVSKÁ, Simona
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Dynamika a funkční organizace neuronálních populací v epileptickém mozku
Jiruška Přemysl; Jan Kudláček; Procházka Aleš
2019 -
Epilepsie je chronické neurologické onemocnění postihující 0.5 až 1 % světové populace. Hlavním projevem epilepsie jsou epileptické záchvaty. Zdánlivá náhodnost a nepředvídatelnost záchvatů představuje jednu z nejvíce nepříjemných vlastností epilepsie. Nicméně objevuje se stále vice důkazů, že záchvaty nejsou zcela náhodné, tj. nereprezentují Poissonův proces. Cílem této práce bylo popsat dlouhodobou dynamiku záchvatů v tetanotoxinovém modelu epilepsie a navrhnout, jaké mechanizmy za ni mohou být zodpovědné. Pomocí statistických technik jsme ukázali, že záchvaty v tetanotoxinovém modelu epilepsie nejsou Poissonovské. Zjistili jsem, že záchvaty se vyskytují ve shlucích trvajících přibližně dva dny a jsou odděleny přibližně dvoudenními obdobími bez záchvatů. Hlavním původním výsledkem této práce je popis vnitřní struktury shluku. Zjistili jsme, že na začátku shluku se vyskytují především fokální záchvaty, avšak s postupem shluku se zvyšuje zastoupení záchvatů generalizovaných. Frekvence výskytu záchvatů se s postupem shluku postupně snižuje. Navrhujeme teorii, že fokální záchvaty na začátku shluku usnadňují generalizaci pozdějších záchvatů, pravděpodobně prostřednictvím mechanismu zvaného kindling. Když se pak objeví generalizované záchvaty, mají naopak inhibiční vliv ve formě zvyšování prahu pro vyvolání záchvatu, což vede ke snížení frekvence výskytu záchvatů. Kumulace tohoto inhibičního vlivu pak může vést k ukončení shluku záchvatů. Analyzovali jsme také dlouhodobé profily epileptických sérií výbojů (angl. burst), což je méně známý grafoelement pozorovaný v tetanotoxinovém modelu epilepsie. Série výbojů nám umožnily zkoumat dynamiku epileptického mozku v období mezi shluky záchvatů, ve kterém se žádné záchvaty nevyskytují. Zjistili jsme, že v mezi-shlukovém období se zvyšuje frekvence výskytu sérií výbojů. Jejich délka z počátku klesá, ale s blížícím se následujícím shlukem záchvatů začne růst. Výkon signálu sérií výbojů v hipokampech se zvyšuje. Vzájemná korelační funkce mezi hipokampy, a taktéž mezi hipokampem a motorickou kůrou, roste. Tyto změny interpretujeme jako projev postupně se zvyšující excitability mozku a facilitace propagace epileptické aktivity. To je důkazem skrytého dynamického procesu, ke kterému dochází během mezishlukového období, a který vede k dalšímu shluku záchvatů.Epilepsy is a neurological disorder affecting 0.5 to 1 % worldwide. The main manifestation of epilepsy is epileptic seizures. The seeming randomness and unpredictability of seizures constitutes a major debilitating factor for people with epilepsy. There is, however, increasing body of evidence that the seizures are not fully random, i.e. they are not a Poisson process. In this work we aimed at investigating the long-term dynamics of seizures in the tetanus toxin model of epilepsy in rats and proposing the mechanisms that could govern it. Using statistical techniques, we have shown that the seizures in the tetanus toxin model of epilepsy in rats are not Poissonian. We have found that the seizures occur in clusters of approximately 2 days duration interleaved by approximately 2-day seizure-free periods. The main original finding of this work is the internal structure of the cluster. We have found that at the beginning of the cluster there are mostly focal seizures but with the cluster progression there is gradually increasing proportion of generalized seizures. The seizure rate gradually decreases with the cluster progression. We propose a theory that the focal seizures at the beginning of the cluster facilitate the generalization of later seizures possibly via kindling mechanism. Once the generalized seizures appear, they have rather inhibiting effect in that they gradually decrease the seizure rate. Accumulation of such inhibition may be then responsible for the termination of the seizure cluster. We have also analyzed the long-term profiles of epileptic bursts, a less well known graphoelement observed in the tetanus toxin model of epilepsy. Bursts enabled us to investigate the dynamics of the epileptic brain during the inter-cluster periods where no seizures are present. We have found that during the inter-cluster period, the burst rate increases. The duration of the bursts initially decreases but with an approaching seizure cluster it increases again. The signal power of the bursts in the hippocampi increases. Cross-correlation function between the hippocampi as well as between the hippocampus and motor cortices increases. We interpret these changes as a manifestation of gradually increasing excitability of the brain and facilitation of the propagation of epileptic activity. This is an evidence of a hidden dynamic process which takes place during the inter-cluster period and which slowly leads to the next seizure cluster. Our findings on long-term seizure dynamics have implications for understanding the principles of seizure generation, evaluation of epilepsy therapy, evaluation of seizure risk (seizure forecasting) and ultimately, they may help in introduction of patient-tailored treatment strategies, such as chronopharmacotherapy, which improve efficacy and reduce side effects of the drugs. Keywords: Epilepsie; epileptický záchvat; dlouhodobá dynamika záchvatu; shluk záchvatu; chronoterapie; tetanotoxinový model epilepsie; série výbojů; Epilepsy; epileptic seizure; long-term seizure dynamics; seizure cluster; chronotherapy; tetanus toxin model of epilepsy; epileptic burst Available in digital repository of ČVUT.
Dynamika a funkční organizace neuronálních populací v epileptickém mozku

Epilepsie je chronické neurologické onemocnění postihující 0.5 až 1 % světové populace. Hlavním projevem epilepsie jsou epileptické záchvaty. Zdánlivá náhodnost a nepředvídatelnost záchvatů ...

Jiruška Přemysl; Jan Kudláček; Procházka Aleš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Kooperativní činnosti v mateřské škole
UHLÍKOVÁ, Veronika
2019 - Czech
Bakalářská práce, ve své praktické části, obsahuje program kooperativních činností, při kterých děti mezi sebou spolupracují. Předem připravené činnosti byly otestovány ve vybrané mateřské škole a program byl celkově zhodnocen pro jeho další využití. Závěrečné výsledky této práce mohou pedagogům, ale i rodičům dětí předškolního věku posloužit jako inspirace pro dílčí kooperativní činnosti a zvýšit tak zapojení dětí do jednotlivých činností. Předpokladem pro praktickou část této bakalářské práce jsou teoretická východiska, která jsou rozdělena do čtyř oblastí. První z nich se obecně zaměřuje na kooperaci předškolního vzdělávání, její cíle a klíčové kompetence. Druhá část práce obsahuje charakteristiku dítěte předškolního věku z pohledu motoriky, emočního, sociálního a kognitivního vývoje. Třetí oblast seznamuje s možnostmi kooperativních činností a poslední část práce je věnována věkově heterogenním třídám v mateřské škole. The bachelor thesis, in its practical part, contains the program of cooperative activities in which children cooperate. The pre-prepared activities were tested in a selected kindergarten and the program was generally evaluated for its further use. The final results can be a source of inspiration for teachers and parents of pre-schoolers to set cooperative activities and increase kids involvement in individual activities. The prerequisite for the practical part of this bachelor thesis are theoretical basis, which are divided into four areas. The first is generally focused on cooperation of pre-school education, its goals and key competencies. The second part contains characteristics of pre-school child from the perspective of motorics, emotional, social and cognitive development. The third area introduces the possibilities of cooperative activities and the last part is devoted to age heterogeneous classes in kindergarten. Keywords: kooperace; cíle kooperace; klíčové kompetence; hodnocení kooperace; předškolní dítě; kooperativní činnosti; kooperativní učení; věkově heterogenní třídy; cooperation; cooperation goals; key competencies; cooperative evaluation; preschool child; cooperative activities; age heterogeneous class Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Kooperativní činnosti v mateřské škole

Bakalářská práce, ve své praktické části, obsahuje program kooperativních činností, při kterých děti mezi sebou spolupracují. Předem připravené činnosti byly otestovány ve vybrané mateřské škole a ...

UHLÍKOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases