Number of found documents: 145
Published from to

Certifikovaná metodika pro rychlé vyhodnocení odolnosti skladištních škůdců k fumigační látce fosforovodík
Aulický, Radek; Stejskal, Václav; Frýdová, Barbora
2018 - Czech
Předložená nová metodika je souborem informací a postupů pro hodnocení odolnosti/rezistence skladištních škůdců k účinné látce fosforovodík, která se běžně využívá pro plynování napadených komodit a prázdných prostor při dezinsekčních zásazích. Metodika vychází z mezinárodního testu Phosphine Resistance Test Kit (Detia DEGESH) a je doplněna o nové vědecké poznatky. Hodnocení odolnosti nebo rezistence populací polních a skladištních škůdců patří mezi základní pilíře IPM, jejichž implementace v praxi napomáhá snižování spotřeby chemických přípravků a tím i zatěžování životního prostředí účinnými látkami přípravků, které vykazují sníženou nebo nedostatečnou účinnost na danou populaci škůdce. The presented new methodology is a set of information and procedures for evaluation of the sensitivity/resistance of storage pests to the phosphine (PH3) which is plant protections and/or biocide active substance commonly used for fumigation of infested commodities and empty store spaces as a key pest control intervention. The procedure is based on the international tests Phosphine Resistance Test Kit (Detia DEGESH's) and on the originally scientifically developed findings and information. The regular assessment of the resistance or resistance of field populations is one of the pillars of IPM whose implementation into practice helps to reduce the consumption of chemical products. Keywords: fosforovodík; phosphine; škůdci; skladování; agrochemikálie Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika pro rychlé vyhodnocení odolnosti skladištních škůdců k fumigační látce fosforovodík

Předložená nová metodika je souborem informací a postupů pro hodnocení odolnosti/rezistence skladištních škůdců k účinné látce fosforovodík, která se běžně využívá pro plynování napadených komodit a ...

Aulický, Radek; Stejskal, Václav; Frýdová, Barbora
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2018

Nový přístup hodnocení suspektních otrav včel pesticidy
Erban, Tomáš; Kamler, Martin; Kadlíková, Klára; Markovič, Martin; Titěra, Dalibor; Seifrtová, Marcela; Halešová, Taťána
2018 - Czech
Včelstva jsou vystavena účinkům stovek různých přípravků na ochranu rostlin, které jsou zejména při nesprávném použití potenciálním zdrojem otrav včelstev. Metodika uvádí čtenáře do problematiky včetně současné legislativy a přispívá novými aspekty do indikace a hodnocení suspektních otrav včel, které jsou v Česku každoročně vyšetřovány Státní veterinární správou (SVS) a Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). V metodice je uveden postup identifikace otravy včel, čeho je třeba si všímat pro možné záměny otrav včel s chorobami, a postup, jak se má v takovém případě včelař zachovat a koho kontaktovat pro ohlášení suspektní otravy. Některé body metodiky mají inovativní doporučující aspekty pro zlepšení hodnocení otrav včel včetně rozsahu kontaminace včelstva. Tato metodika je k užitku státní správě, samotným včelařům a také pro vědecké a výukové účely. Honeybee colonies are exposed to hundreds of plant protection products, which are especially due to improper use possible source of honeybee poisoning. The methodology introduces to the issue of honeybee poisoning including legislation and contributes with novel aspects to the indication and evaluation of the suspected honeybee poisonings, which are anually investigated by the State Veterinary Administration and the Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture in Czechia. The methodology provides instructions to identify honeybee posining and notification of that finding. Moreover, possible confusions of the poisonings with honeybee diseases are highlighted. Some sections of the methodology provide innovative recommendations for improvement of honeybee poisoning assessing including determination of the extent of colony contamination. The present methodology is useful for the state administration, beekeepers, scientific and educational purposes. Keywords: včelařství; otravy; kontaminace; pesticidy; včely Available in a digital repository NRGL
Nový přístup hodnocení suspektních otrav včel pesticidy

Včelstva jsou vystavena účinkům stovek různých přípravků na ochranu rostlin, které jsou zejména při nesprávném použití potenciálním zdrojem otrav včelstev. Metodika uvádí čtenáře do problematiky ...

Erban, Tomáš; Kamler, Martin; Kadlíková, Klára; Markovič, Martin; Titěra, Dalibor; Seifrtová, Marcela; Halešová, Taťána
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2018

Metodika dlouhodobého hodnocení transgenní rezistence Biotech švestky, Prunus domestica L., cv. ´HoneySweet´ a netransgenní rezistence vybraných odrůd peckovin k viru šarky švestky
Polák, Jaroslav; Komínek, Petr; Krška, Boris; Jarošová, Jana
2018 - Czech
Předkládaná metodika obsahuje metodický postup založení pokusu s pěstováním Biotech švestky cv. ´HoneySweet´, pěstování rostlin v pokusném sadu a vyhodnocení rezistence této švestky k infekci virem šarky švestky a též rezistenci k současné infekci dalšími dvěma viry, virem chlorotické skvrnitosti listů jabloně a virem zakrslosti slivoně. Methodology describes procedure of establishing the field trial with Biotech plum cv. ´HoneySweet´, growing the plants in the experimental orchard and evaluation of plum resistance against Plum pox virus infection, as well as against co-infection with other two viruses, Apple chlorotic leafspot virus and Prune dwarf virus. Keywords: peckové ovoce; geneticky upravené plodiny; odolnost; rostlinné viry Available in a digital repository NRGL
Metodika dlouhodobého hodnocení transgenní rezistence Biotech švestky, Prunus domestica L., cv. ´HoneySweet´ a netransgenní rezistence vybraných odrůd peckovin k viru šarky švestky

Předkládaná metodika obsahuje metodický postup založení pokusu s pěstováním Biotech švestky cv. ´HoneySweet´, pěstování rostlin v pokusném sadu a vyhodnocení rezistence této švestky k infekci virem ...

Polák, Jaroslav; Komínek, Petr; Krška, Boris; Jarošová, Jana
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2018

Kryokonzervace dormantních pupenů jabloně
Bilavčík, Alois; Faltus, Miloš; Zámečník, Jiří
2018 - Czech
V současnosti se v ČR používají k uchování jabloně především metody ex situ konzervací na stanovišti, a také in vitro. Vzhledem ke strategii bezpečného zajištění rozsáhlého potenciálu genetických zdrojů je nezbytné uchovávat jabloně také zamrazením do ultra nízkých teplot - kryoprezervací. Na širším spektru odrůd jabloně byl vyvinut a odzkoušen dvoustupňový kryoprezervační protokol pro dormantní pupeny. Výsledný kryoprezervační postup umožňuje meristematickým částem přežití a regeneraci z ultra nízkých teplot. Pomocí vyvinutého kryoprezervačního postupu je možné bezpečně uchovat genové zdroje jabloně. Uživatelem metodiky je MZe, které ji uplatní v rámci „Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství“. In the Czech Republic, ex situ and in vitro conservation is used for apple tree germplasm conservation. In relation to the strategy of maintenance of broad genetic potential of apple tree, there is a necessity to preserve genotypes by storage at ultralow temperatures – cryoconservation. Based on broad spectrum of apple cultivars, an optimised dormant bud cryopreservation protocol was developed. The developed cryoprotocol enables to establish a safe backup storage system for ex situ and in vitro collections of apple tree germplasm. The Ministry of Agriculture of the Czech Republic is the user of this methodology and it will utilize it in the framework of “National Programme on Conservation and Utilization of Plant, Animal and Microbial Genetic Resources for Food and Agriculture”. Keywords: jabloň; genetické zdroje; apple tree; genetic resources; uchovávání biologických materiálů; ovocné dřeviny Available in a digital repository NRGL
Kryokonzervace dormantních pupenů jabloně

V současnosti se v ČR používají k uchování jabloně především metody ex situ konzervací na stanovišti, a také in vitro. Vzhledem ke strategii bezpečného zajištění rozsáhlého potenciálu genetických ...

Bilavčík, Alois; Faltus, Miloš; Zámečník, Jiří
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2018

Metodika stanovení rizika zvýšeného výskytu BYDV v ozimých obilninách
Jarošová, Jana; Bartáková, Pavla; Broženská, Michaela; Kumar, Jiban
2018 - Czech
Mezi nejdůležitější virové choroby napadající obilniny v ČR patří žlutá zakrslost ječmene (BYDV). BYDV je přenášen obilnými mšicemi a intenzita jeho výskytu ročníkově silně kolísá. Proti přenosu viru se lze chránit insekticidním postřikem. Jeho využití je však v některých letech neopodstatněné. Tato metodika poskytuje popis způsobu odhadnutí rizika zvýšeného výskytu viru žluté zakrslosti ječmene na pozemku osetém ozimými obilovinami (ječmen, pšenice). Metodika je určena zejména zemědělcům, agronomům a zemědělským poradcům. One of the most important viruses affecting cereals in the Czech Republic is Barley yellow dwarf virus (BYDV). BYDV is transmitted by cereal aphids and intensity of its occurrence varies strongly in individual years. Insecticide application protects the stands against virus transmission. In some years, however, the application of the insecticide is groundless. In this methodology we provide a method for increased BYDV occurrence risk evaluation in the field by sample collection of volunteer plants. The methodology is meant to serve mainly to farmers, agronomists and agricultural advisors. Keywords: mšice; ozimé obilniny; aphids; winter cereals; rostlinné viry; obilniny Available in a digital repository NRGL
Metodika stanovení rizika zvýšeného výskytu BYDV v ozimých obilninách

Mezi nejdůležitější virové choroby napadající obilniny v ČR patří žlutá zakrslost ječmene (BYDV). BYDV je přenášen obilnými mšicemi a intenzita jeho výskytu ročníkově silně kolísá. Proti přenosu viru ...

Jarošová, Jana; Bartáková, Pavla; Broženská, Michaela; Kumar, Jiban
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2018

Možnosti výroby a využití specializovaných organických hnojiv a substrátů v zemědělství
Šimon, Tomáš; Usťak, Sergej; Váňa, Vojtěch
2018 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, zahrádkářům, výrobcům a uživatelům organických hnojiv a pěstebních substrátů, pracovníkům ve výzkumu a zemědělském školství a všem ostatním zájemcům základní informace o možnostech výroby a využití specializovaných organických hnojiv a substrátů v zemědělství. Její uplatnění v praxi může zajistit ekologicky přijatelné a ekonomicky efektivní hnojení zemědělských plodin. V úvodu metodika poskytuje základní přehled literárních informací ohledně dotčené problematiky. Dále metodika popisuje vlastní výsledky získané v průběhu řešení výzkumného projektu využitelné v praxi a poskytuje jejich agrochemické agronomické a ekonomické hodnocení. Součástí metodiky je hodnocení agrochemické efektivity použití hnojiva při pěstování vybraných zemědělských plodin. Popsány jsou způsoby aplikace a účinky na půdu a rostliny. Na závěr uvádí souhrnné hodnocení dosažených výsledků a obecná doporučení pro praxi. The aim of the methodology is to provide to farmers, agricultural advisors, gardeners, producers and users of organic fertilizers and cultivation substrates, research workers and agricultural educators and all other interested parties, the basic information on the possibilities to use specialized substrates and organic fertilizers in agriculture. Its application in practice can ensure environmentally acceptable and economically efficient fertilization of agricultural crops. In the introduction, the methodology provides a basic overview of literary information about the concerned issue. Furthermore, the methodology describes the results obtained during the research project, which can be used in practice and provides agrochemical, agronomic and economic assessment. Part of the methodology is the assessment of agrochemical efficiency of fertilizer application at the cultivation of selected agricultural crops. There are described application methods and effects on soil and plants. Finally, it provides a summary of the results achieved and general recommendations for practice. Keywords: organická hnojiva; půdní mikroorganismy; organic fertilizers; soil microorganisms; hnojiva; komposty; rostlinná výroba Available in a digital repository NRGL
Možnosti výroby a využití specializovaných organických hnojiv a substrátů v zemědělství

Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, zahrádkářům, výrobcům a uživatelům organických hnojiv a pěstebních substrátů, pracovníkům ve výzkumu a zemědělském školství a všem ...

Šimon, Tomáš; Usťak, Sergej; Váňa, Vojtěch
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2018

Metodika pro diagnostiku přítomnosti brusinky a klikvy ve zpracovaných produktech pomocí molekulárních SSR markerů
Kučera, Ladislav; Ovesná, Jaroslava
2017 - Czech
Předmětem metodiky je postup pro diagnostiku přítomnosti brusinky (Vaccinium vitis-idaea L.) a klikvy (Vaccinum macrocarpon L.) ve zpracovaných produktech, například v čajích, nebo v ovocných složkách řady dalších potravinářských výrobků (džemy, rosoly, protlaky). Metodika vychází z faktu, že primární struktura DNA je typická pro každý rostlinný druh. Byly proto využity molekulární DNA markery, které charakterizují daný rostlinný druh délkovou variabilitou mikrosatelitů (SSR- Single Sequence Repeats). Metodika popisuje extrakci DNA z předpokládané matrice, dále sekvence a použití vybraných SSR markerů a postup vyhodnocení analytických dat. Metodu lze použití v běžně vybavené molekulárně-genetické laboratoři. Metoda je použitelná pro charakterizaci DNA izolované z jakékoliv části rostliny, plodů a z nich odvozených potravin či potravních doplňků. Popisuje postup a potřebné vybavení pro provedení analýzy. Doporučuje způsob hodnocení výsledků. The subject of the methodology is a procedure for diagnosing the presence of lingonberries (Vaccinium vitis-idaea L.) and cranberries (Vaccinum macrocarpon L.) in processed products such as tea or fruit ingredients of many food products (jams, jelly, purree, tea). The methodology exploit DNA sequences that are typical for each plant species. Thus, molecular DNA markers that characterize the plant species by SSRs (single sequence repeats) are used. The methodology describes the extraction of DNA from the assumed matrix, the use of selected SSR markers and the analytical data evaluation procedure. The method can be used in any solid equipped molecular-genetic laboratory. The method is applicable for the characterization of DNA isolated from any part of the plant, fruit, and derived food or food supplements. Method describes the procedure and necessary equipment to perform the analysis. Protocol recommends how to evaluate the results. Keywords: klikvy; polymorfismus DNA; SSR markery; lingonberries; DNA polymorphism; SSR markers; lesní plody; markery; DNA Available in a digital repository NRGL
Metodika pro diagnostiku přítomnosti brusinky a klikvy ve zpracovaných produktech pomocí molekulárních SSR markerů

Předmětem metodiky je postup pro diagnostiku přítomnosti brusinky (Vaccinium vitis-idaea L.) a klikvy (Vaccinum macrocarpon L.) ve zpracovaných produktech, například v čajích, nebo v ovocných složkách ...

Kučera, Ladislav; Ovesná, Jaroslava
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Mšice na obilninách: biologie, prognóza a regulace
Honěk, Alois; Martinková, Zdenka; Lukáš, Jan; Řezáč, Milan; Saska, Pavel; Skuhrovec, Jiří
2017 - Czech
Metodika má poskytnout návod, jak rozeznat jednotlivé druhy mšic, zjistit jejich aktuální počty v porostech obilnin a v rámci možností současného poznání předpovědět další vývoj jejich abundance v daném porostu a odhadnout snížení výnosu. This guide is a new publication providing information on cereal aphids: biology, prognosis and regulation in central Europe.This approach is supported by the experimental work of authors and also by their publications in scientific journals published worldwide. We hope that this guide will be used by specialists in agriculture production in conventional and organic farming systems. Keywords: mšice; aphids; obilniny; škůdci; regulace Available in a digital repository NRGL
Mšice na obilninách: biologie, prognóza a regulace

Metodika má poskytnout návod, jak rozeznat jednotlivé druhy mšic, zjistit jejich aktuální počty v porostech obilnin a v rámci možností současného poznání předpovědět další vývoj jejich abundance v ...

Honěk, Alois; Martinková, Zdenka; Lukáš, Jan; Řezáč, Milan; Saska, Pavel; Skuhrovec, Jiří
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Metodika pro rozlišení rýže (Oryza sativa L.) typu Basmati pomocí délkového polymorfismu mikrosatelitů
Ovesná, Jaroslava; Drábková, Lenka; Kučera, Ladislav
2017 - Czech
Předmětem metodiky je postup identifikace tradičních odrůd rýže typu Basmati (TB) uvedených v prováděcím nařízení komise EU č. 706/2014 ze dne 25. června 2014 pomocí analýzy délkového polymorfismu mikrosatelitů (SSR - Single Sequence Repeats) laboratořemi v praxi. Tato metoda umožní identifikovat vybrané odrůdy rýže typu Basmati i odrůdy odlišných typů rýže. Podstatou zkoušky je amplifikace úseků genomu obsahující daný mikrosatelitní lokus pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) se specifickými primery a následná analýza délky produktů. The objective of the method is the proceudre how to identify traditional varieties of Basmati rice (TB) specified in the Implementing Regulation EU no. 706/2014 devoted to control laboratories in practice. This method enables to identify varieties exempt from duty in the EU. The test consists of microsatellite loci amplification by polymerase chain reaction (PCR) using specific primers, and subsequent analysis of the length of the products. Keywords: mikrosatelity; délkový polymorfismus; typ Basmati; microsatellites; length polymorphism; Basmati type; rýže; genom; DNA Available in a digital repository NRGL
Metodika pro rozlišení rýže (Oryza sativa L.) typu Basmati pomocí délkového polymorfismu mikrosatelitů

Předmětem metodiky je postup identifikace tradičních odrůd rýže typu Basmati (TB) uvedených v prováděcím nařízení komise EU č. 706/2014 ze dne 25. června 2014 pomocí analýzy délkového polymorfismu ...

Ovesná, Jaroslava; Drábková, Lenka; Kučera, Ladislav
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Metodika ozdravování odrůd révy vinné pomocí chemoterapie
Komínek, Petr; Jandová, Barbora; Komínková, Marcela; Polák, Jaroslav
2017 - Czech
Metodika popisuje postup kultivace rostlin révy vinné in vitro za účelem jejich ozdravení od virových patogenů pomocí Ribavirinu. Velká část metodiky se zabývá diagnostikou virů pro stanovení úspěšnosti ozdravení. Metodika je určena pracovištím technických izolátů a dalším podnikům, které provádějí ozdravování podnoží a odrůd révy vinné, případně ji mohou využít též MZe, ÚKZÚZ, Svaz pěstitelů révy vinné a další zájemci a pěstitelé révy vinné. The guideline describe a method of grapevine cultivation in vitro and its sanitation from virus pathogens usinf Ribavirin. Large part of this guideline describe diagnostic protocols for estimation of healthy status of sanitated grapevines. The guideline is intended for laboratories dealing with sanitation and diagnostics of viral pathogens of grapevine cultivars and rootstocks. Further utilization can be done by the Ministry of Agriculture, Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture and also by growers of grapevine. Keywords: ozdravování; réva vinná; ribavirin; virus; sanitation; grapevine; Ribavirin; virus; detekce Available in a digital repository NRGL
Metodika ozdravování odrůd révy vinné pomocí chemoterapie

Metodika popisuje postup kultivace rostlin révy vinné in vitro za účelem jejich ozdravení od virových patogenů pomocí Ribavirinu. Velká část metodiky se zabývá diagnostikou virů pro stanovení ...

Komínek, Petr; Jandová, Barbora; Komínková, Marcela; Polák, Jaroslav
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases