Number of found documents: 31638
Published from to

Kompostovací proces v Kompostárně Želivec, Agora, s. r. o.
Křapáčková, Klára
2022 - Czech
Bakalářská práce nese název Kompostovací proces v Kompostárně Želivec, Agora, s. r. o. Hlavním předmětem práce je popsat procesy nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, a to kompostování a anaerobní zpracování. Dále je v práci rozebráno podrobněji kompostování, jeho princip, podmínky a možná místa využití tohoto procesu a technologie. Výsledkem bakalářské práce je charakteristika a zhodnocení procesu kompostování na zvolené Kompostárně Želivec, Agora, s.r.o., pomocí popisu používané technologie, systémů a vybavení. Jedná se o kombinaci kompostování v kompostovací hale a způsobu kompostování v pásových hromadách na volné ploše. The bachelor thesis is entitled Composting process in the Composting Plant Želivec, AGORA s.r.o. The main subject of the work is the description of processes of biodegradable waste management, namely composting and an anaerobic digestion. Furthermore, composting, its principle, conditions, and possible places of use of this process and technology are being discussed in more detail. The result of the bachelor thesis is the characteristics and evaluation of the composting process in the Composting Plant Želivec, AGORA s.r.o., using a description of the technology, systems and equipment used. It is a combination of composting in a composting hall and a method of composting in belt piles in the open space. Keywords: anaerobní proces; biologicky rozložitelný odpad; kompost; kompostování; anaerobic digestion; biodegradable waste; compost; composting Available in digital repository of Mendel University.
Kompostovací proces v Kompostárně Želivec, Agora, s. r. o.

Bakalářská práce nese název Kompostovací proces v Kompostárně Želivec, Agora, s. r. o. Hlavním předmětem práce je popsat procesy nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, a to kompostování a ...

Křapáčková, Klára
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Chromatin remodeling during temperature sensing in plants
Šlesingerová, Terezie
2022 - English
Evolučně konzervovaný komplex transkripčního koaktivátoru Spt–Ada–Gcn5 Acetyltransferáza (SAGA) v Arabidopsis thaliana je úzce zapojen do mnoha buněčných procesů pomocí posttranslačních modifikací histonů. GENERAL CONTROL NON-REPRESSIBLE PROTEIN 5 (GCN5), podjednotka komplexu, je histon SAGA acetyltransferáza a přímo ovlivňuje genovou expresi. Mutantní rostliny Arabidopsis postrádající GCN5 jsou citlivé na tepelný stres, ale molekulární mechanismy implikující GCN5 v tepelném stresu jsou v současnosti neznámé. Abychom získali přehled o molekulárních drahách, které jsou základem tepelné citlivosti gcn5, vyhodnotili jsme globální změny proteomu vyvolané tepelným stresem na pozadí gcn5. I když většina identifikovaných proteinů reagovala podobně u gcn5 i u ekotypu Col-0 některé z nich, jako CONSTITUTIVE PHOTOMORPHOGENIC 11 (COP11), nebyly ovlivněny teplem v pozadí mutantní rostliny gcn5, ale u ekotypu Col-0 se drasticky snížily. Dále jsme provedli screening mu-tantů ovlivněných domnělými interaktory GCN5 pod tepelným stresem a identifikovali jsme, že nepřítomnost SAGA COMPLEX SUBUNIT 2A (SCS2A) a INHIBITOR OF GROWTH 1 (ING1) vede k citlivosti na teplo. Celkově vzato, naše výsledky připravují cestu k podrobnějšímu pochopení role GCN5 v reakcích na stres. The evolutionary conserved transcriptional co-activator Spt–Ada–Gcn5 Acetyltransferase (SAGA) complex in Arabidopsis thaliana is tightly involved in numerous cellular processes by histone posttranslational modifications. The GENERAL CONTROL NON-REPRESSED PROTEIN 5 (GCN5), a SAGA subunit, is a histone acetyltransferase that impacts chromatin remodeling. Arabidopsis mutants lacking GCN5 are sensitive to heat stress, but the molecular mechanisms implicating GCN5 in heat stress are currently unknown. To get an insight into the molecular pathways underlying the heat sensitivity of gcn5, we assessed global proteome changes triggered by heat stress in the gcn5 background. Even though most of the identified proteins responded similarly both in gcn5 and wild type plants, some of them like CONSTITUTIVE PHOTOMORPHOGENIC 11 (COP11) were unaffected by heat in the gcn5 mutant background but decreased drastically in the wild type. We further screened mutants affected in putative GCN5 interactors under heat stress and identified that lack of SAGA COMPLEX SUBUNIT 2A (SCS2A) and INHIBITOR OF GROWTH 1 (ING1) results in heat sensitivity. Taken together, our results pave the way for a more detailed understanding of the role of GCN5 in stress responses. Keywords: abiotický stres; acetylace histonů; GCN5; remodelace chromatinu; tepelný stres; abiotic stress; heat stress; histone acetylation; chromatin remodeling Available in digital repository of Mendel University.
Chromatin remodeling during temperature sensing in plants

Evolučně konzervovaný komplex transkripčního koaktivátoru Spt–Ada–Gcn5 Acetyltransferáza (SAGA) v Arabidopsis thaliana je úzce zapojen do mnoha buněčných procesů pomocí posttranslačních modifikací ...

Šlesingerová, Terezie
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Výživa telat v období do odstavu
Sladký, David
2022 - Czech
V dnešní době je čím dál více diskutováno téma výživy telat v období do odstavu. V teoretické části bakalářské práce je popsáno období mlezivové, mléčné i starterové výživy a odstav telat. Dále je zpracován přehled o krmivech používaných u telat v období mléčné výživy se zaměřením na mlezivo, mléčné krmné směsi, startéry a vodu k napájení. V praktické části jsou popsány výsledky z pokusu zkrmování mléčných krmných směsí od dvou rozdílných výrobců. Do pokusu bylo zařazeno 20 telat, která se rozdělila na 2 skupiny a již po mlezivovém období bylo deset z nich krmeno mléčnou krmnou směsí Multimilk Vital od firmy VVS Verměřovice a druhá skupina Telfidem Extra od firmy FIDES AGRO, s. r. o. U všech telat byly sledovány hmotnosti, zdravotní stav, spotřeba starterové směsi a vypočítány přírůstky a provedeno ekonomické hodnocení nákladů na odchov telat. V živé hmotnosti telat, denních přírůstcích ani spotřebě starterové směsi po celou dobu pokusu nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly. V jedné fázi odchovu byl prokázán vyšší výskyt průjmů u telat krmených směsí Telfid Extra. Ačkoliv finální vyhodnocení přírůstků ukázalo téměř totožné výsledky, po přepočtu ekonomické stránky byl Telfid Extra s náklady 47,57 Kč na kilogram přírůstku ekonomičtější než směs Multimilk Vital, kde byly náklady na kg přírůstku v použitých krmivech spočítány ve výši 58,02 Kč. Nowadays, the topic of calf nutrition in the weaning period is increasingly discussed. The theoretical part of the bachelor thesis describes the period of colostrum, milk and starter nutrition and weaning of calves. Furthermore, an overview of the feeds used in calves during the lactation period is presented, focusing on colostrum, milk replacers, starter feeds and drinking water. In the practical part, the results of a trial of feeding dairy compound feeds from two different producers are described. 20 calves were included in the trial and divided into two groups and after the lactation period, ten of them were fed with Multimilk Vital from VVS Verměřovice and the other group with Telfid Extra from FIDES AGRO, s. All calves were monitored for weight, health, consumption of starter mixture and gains were calculated and an economic evaluation of the cost of rearing calves was carried out. No statistically significant differences were found in live weight of calves, daily gains or consumption of starter mixture throughout the experiment. At one stage of rearing, a higher incidence of diarrhoea was found in calves fed Telfid Extra. Although the final evaluation of the increments showed almost identical results, after recalculation of the economic aspect, Telfid Extra with a cost of 47.57 CZK per kg of increment was more economical than the Multimilk Vital mixture, where the cost per kg of increment in the feed used was calculated at 58.02 CZK. Keywords: imunoglobuliny; mléčná krmná směs; mlezivo; odstav; starter; tele; calf; colostrum; immunoglobulins; milk replacer; weaning Available in digital repository of Mendel University.
Výživa telat v období do odstavu

V dnešní době je čím dál více diskutováno téma výživy telat v období do odstavu. V teoretické části bakalářské práce je popsáno období mlezivové, mléčné i starterové výživy a odstav telat. Dále je ...

Sladký, David
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Spotřebitelské úvěry v podmínkách ČR
Machálková, Tereza
2022 - Czech
Machálková, T. Spotřebitelské úvěry v podmínkách ČR. Bakalářská práce. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2022. Bakalářská práce se zabývá spotřebitelskými úvěry. V první části bakalářské práce je provedena analýza a komparace legislativy vztahující se ke spotřebitelským úvě- rům a identifikovat významné změny pro spotřebitele. V aplikační části je popsán vývoj zadlužení domácností a vývoj úrokových sazeb spotřebitelských úvěrů na byd- lení a spotřebitelských úvěrů jiných než na bydlení. V závěru práce je porovnání vý- voje úvěrových Stage tří bank, které jsou rozděleny dle IFRS – 9. Machálková, T. Consumer credits in the conditions of the Czech Republic. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2022. The bachelor thesis deals with consumer loans. The first part of the bachelor thesis is an analysis and comparison of legislation related to consumer credit and identify significant changes for consumers. The application part describes the development of household debt and the development of interest rates on consumer loans for housing and consumer loans other than housing. At the end of the work is a compar- ison of the development of credit Stages of three banks, which are divided according to IFRS - 9. Keywords: dluh; hypotéka; legislativa; spotřebitelský úvěr; consumer credit; debt; legislation; mortgage Available in digital repository of Mendel University.
Spotřebitelské úvěry v podmínkách ČR

Machálková, T. Spotřebitelské úvěry v podmínkách ČR. Bakalářská práce. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2022. Bakalářská práce se zabývá spotřebitelskými úvěry. V první části bakalářské práce je ...

Machálková, Tereza
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Vliv struktury a funkce xylému jednotlivých orgánů na přežití sazenic jilmu vazu (Ulmus laevis Pall.) během stresu suchem
Polívková, Terezie
2022 - Czech
Cílem této práce bylo zjistit, jak se liší parametry xylému a efektivita vedení vody mezi jednotlivými orgány a zároveň odlišit znaky, které by se jevily jako potenciální ukazatele vyšší náchylnosti sazenic jilmu na stres suchem. Za tímto účelem byly z každé sazenice odebrány vzorky kořenů, kmene a řapíků pro laboratorní zpracování a anatomickou analýzu, která proběhla automaticky v počítačovém programu ze snímků příčných řezů vzorků a ze zjištěných parametrů xylému se následně dopočetly hodnoty teoretické hydraulické vodivosti. Výsledky částečně prokázaly teorii postupného zmenšování cév v rámci těla rostliny, ale pouze ve směru od kmene k řapíkům, nikoli od kmene ke kořenům. Z porovnání přeživších a odumřelých sazenic nevyplývá žádný znak, který by poukazoval na možnou predikci přežití/odumření během sucha jako stresového faktoru. Na hranici statistické významnosti měly přeživší sazenice u kmene větší rozměry cév spojené s vyšší hydraulickou vodivostí (tj. efektivitou), naopak u kořenů měly menší rozměry cév a nižší efektivitu, za to ale s větší hydraulickou bezpečností. The aim of this thesis was to find out how the parameters of xylem and the efficiency of water conduction differ between individual organs and at the same time to distinguish the features that would appear as potential indicators of higher susceptibility of elm plants to drought stress. For this purpose, root, stem, and petiole samples were taken from each plant for laboratory processing and anatomical analysis, which was performed automatically in a computer program from cross-sectional images of the samples and values of the theoretical hydraulic conductivity was subsequently calculated from the detected xylem parameters. The results partially confirm the theory of the conduits tappering within the plant body, but only in the direction from the stem to the petioles, not from the stem to the roots. A comparison of surviving and dead plants does not reveal any indication of a possible prediction of survival or death during drought as a stress factor. At the point of statistical significance, the surviving plants had wider conduits associated with higher hydraulic conductivity (ie efficiency) in the stem, while in the roots they had narrower conduits and lower efficiency, but with greater hydraulic safety. Keywords: hydraulická bezpečnost a efektivita; hydraulická vodivost; parametry xylému; zužování cév; conduits tappering; hydraulic conductivity; hydraulic safety and efficiency; xylem parameters Available in digital repository of Mendel University.
Vliv struktury a funkce xylému jednotlivých orgánů na přežití sazenic jilmu vazu (Ulmus laevis Pall.) během stresu suchem

Cílem této práce bylo zjistit, jak se liší parametry xylému a efektivita vedení vody mezi jednotlivými orgány a zároveň odlišit znaky, které by se jevily jako potenciální ukazatele vyšší náchylnosti ...

Polívková, Terezie
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Pralinky a variabilita jejich výroby
Pešák, Michal
2022 - Czech
První části této bakalářské práce je literární rešerše, která se zabývá historií čokolády jako takové, legislativními požadavky, rozdělením kakaovníku na jednotlivé druhy a zpracováním kakaových bobů. Dále jsou v práci zmíněny technologické postupy při výrobě čokoládové hmoty a její nejčastější vady. Závěr je věnován dezertním bonbonům – pralinkám. V rámci praktické části byly vyrobeny pralinky s třemi různými povrchovými úpravami a třemi rozdílnými příchutěmi náplní. Jako náplně byly použity peprmint, maracuja a slaný karamel. Povrchové úpravy pralinek byly provedeny potravinářskými barvami. Byly vyrobeny pralinky postříbřené a mramorované a byly srovnávány s pralinkami bez úpravy. Byla provedena senzorická analýza a z výsledků senzorických dotazníků byl vytvořen pro každý druh senzorický profil včetně jejich statistického vyhodnocení. Výrobky byly hodnoceny hodnotiteli pozitivně, všechny se vyznačovaly velmi dobrou kvalitou i provedením a i proto zde nebyly zaznamenány statisticky významné rozdíly. In a first part of the bachelor's thesis is a research of literature concerning history of chocolate itself, legislative requirements, differentiating of a cocoa tree on particular breeds and processing of cocoa beans. In addition to that are mentioned technological steps of creating chocolate matter, its most common defects. The conclusion is dedicated to dessert candies – pralines. Within a practical part were created pralines with three different surface adjustments and three different fillings. As fillings were used peppermint, a passion fruit and salty caramel. Surface adjustments were done by food colours. Created pralines were silver-plated and marbled and compared with pralines with no surface adjustments. A sensory analysis was undertook and from results of sensory questionaries was created a sensory profile for each kind including statistical evaluation. Products were evaluated positively by evaluators, all were characterized by very good quality and execution, therefore no statistically great differences were noticed. Keywords: čokoládové cukrovinky; náplň; povrchová úprava; pralinky; senzorické hodnocení; filling; chocolate sweets; pralines; sensory evaluation; surface adjustment Available in digital repository of Mendel University.
Pralinky a variabilita jejich výroby

První části této bakalářské práce je literární rešerše, která se zabývá historií čokolády jako takové, legislativními požadavky, rozdělením kakaovníku na jednotlivé druhy a zpracováním kakaových bobů. ...

Pešák, Michal
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Klíčové faktory výkonnosti podniku v odvětví pivovarnictví
Máčalová, Pavlína
2022 - Czech
Cílem diplomové práce je návrh opatření, které povedou k pozitivnímu vývoji ekonomické přidané hodnoty v odvětví pivovarnictví. Literární rešerše je zaměřena na obecnou problematiku finančního řízení a hodnocení výkonnosti podniku. Podrobněji je specifikována ekonomická přidaná hodnota. V části odvětvové analýzy jsou rozebrány specifika odvětví pivovarnictví s využitím vybraných metod. Pro analytickou část práce je s využitím kriteriálního výběru zvolen výzkumný vzorek podniků z odvětví pivovarnictví. V rámci finančního řízení je provedena analýza vybraných poměrových ukazatelů. Pro identifikaci klíčových faktorů ovlivňující ekonomickou přidanou hodnotu je zvolena panelová regresní analýza v rámci níž je odhadován model dekompozice EVA, který doplňuje model vybraných poměrových ukazatelů. V závěru práce jsou formulovány doporučení na základě výsledků provedených analýz. The objective of this diploma thesis is to propose measures that will lead to a positive development of economic value added in the brewing industry. The literature review is focused on general issues of financial management and evaluation of company performance. The economic value added is specified in more detail. In the part of the sectoral analysis, the specifics of the brewing industry are discussed using selected methods. For the analytical part of the thesis, a research sample of enterprises from the brewing sector is chosen using a criterion selection. In the context of financial management, an analysis of selected ratio indicators is carried out. To identify the key factors influencing the economic value added, a panel regression analysis is selected, within which an EVA decomposition model is estimated and which also complements the model of selected ratio indicators. For the conclusion, recommendations based on the results of the analyses performed are formulated. Keywords: ekonomická přidaná hodnota; finanční analýza; hodnota podniku; pivovarnictví; regresní analýza; brewing industry; business value; economic value added; financial analysis; regression analysis Available in digital repository of Mendel University.
Klíčové faktory výkonnosti podniku v odvětví pivovarnictví

Cílem diplomové práce je návrh opatření, které povedou k pozitivnímu vývoji ekonomické přidané hodnoty v odvětví pivovarnictví. Literární rešerše je zaměřena na obecnou problematiku finančního řízení ...

Máčalová, Pavlína
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Odměňování vedoucích pracovníků ve vybrané společnosti
Straka, Jiří
2022 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na odměňování vedoucích pracovníků ve vybrané společnosti. V první části popisujeme kapitoly o motivaci a odměňování. V druhé části charakterizujeme danou společnost a její systém odměňování. V kvalitativním výzkumu pomocí polostrukturovaných otázek se snažím zjistit míru spokojenosti zaměstnanců se současným systémem odměňování. Na základě zjištění z rozhovorů, které analyzuji, navrhnu úpravu systému tak, aby byl pro pracovníky a firmu co nejpřijatelnější a zároveň ekonomicky udržitelný pro firmu. The bachelor thesis focuses on the remuneration of executives in a selected com-pany. In the first part we describe the chapters on motivation, remuneration. In the second part we characterize the company and its remuneration system. In qualitative research using semi-structured questions, we try to determine the le-vel of employee satisfaction with the current remuneration system. Based on the findings from the interviews that we analysed, we propose to modify the system so that it is as acceptable as possible for employees and the company and econo-mically sustainable for the company. Keywords: motivace; mzda; odměňování; motivation; remuneration; wage Available in digital repository of Mendel University.
Odměňování vedoucích pracovníků ve vybrané společnosti

Bakalářská práce se zaměřuje na odměňování vedoucích pracovníků ve vybrané společnosti. V první části popisujeme kapitoly o motivaci a odměňování. V druhé části charakterizujeme danou společnost ...

Straka, Jiří
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Využití fraktální geometrie pro generování hudby
Skřičilová, Magdaléna
2022 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá metodami algoritmického generování hudby, které využívají principy fraktální geometrie. V práci jsou popsány potřebné teoretické základy, týkající se jak fraktální geometrie, tak hudební teorie a algoritmické kompozice, a následně je popsán postup pro generování hudby s využitím každého ze čtyř typů fraktálů. Postup zahrnuje také výběr vhodného prostředí k implementaci. Nakonec jsou všechny metody porovnány a zhodnoceny. This thesis deals with algorithmic composition methods that use the principles of fractal geometry. The thesis describes the necessary theoretical foundations concerning both fractal geometry and music theory together with the principles of algorithmic composition, and then describes the process of music generation using each of the four types of fractals. Part of the process is also selecting a suitable environment for implementation. At the end, all methods are compared and evaluated. Keywords: algoritmická kompozice; fraktální geometrie; fraktální hudba; JythonMusic; 1/f šum; fractal music; 1/f noise; algorithmic composition; fractal geometry Available in digital repository of Mendel University.
Využití fraktální geometrie pro generování hudby

Tato bakalářská práce se zabývá metodami algoritmického generování hudby, které využívají principy fraktální geometrie. V práci jsou popsány potřebné teoretické základy, týkající se jak fraktální ...

Skřičilová, Magdaléna
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Imunogenetické principy reakce mléčné žlázy na patogeny u skotu
Benešová, Magdalena
2022 - Czech
Mastitida skotu je nejvíce se vyskytující onemocnění skotu. V rámci rezistence se uplatňují IR geny (Immune response genes), které kódují imunitní odpověď. Cílem práce je popis těchto genů a jejich role v imunitní odpovědi. Složitost imunitních odpovědí a polygenně dědičné znaky rezistence ztěžují pochopení všech imunitních reakcí probíhajících v mléčné žláze. V rámci imunitních reakcí jsou popsány složky buněčné a humorální imunity, které se podílí na obraně mléčné žlázy. Identifikace genomových variant spojených s rezistencí se stále snaží najít a identifikovat další geny ovlivňující mastitidu. Při těchto studiích jsou cenným nástrojem celogenomové asociační studie (GWAS), které využívají pole SNP. V rámci této metody se využívají fenotypové i genotypové vlastnosti jedinců. Díky GWAS již bylo nalezeno několik kandidátních genu pro rezistenci k mastitidě u skotu. Bovine mastitis is the most common bovine disease. IR genes (Immune response genes) are used to resist the immune response. The aim of this work is to describe these genes and their role in immune responses. The complexity of immune responses and resistant polygenic features make it difficult to understand all future comers in the mammary gland. The immune responses describe the components of cellular and humoral immunity that are involved in the defense of the mammary gland. Identification of genomic variants associated with resistance is still trying to find and identify other genes that affect mastitis. Whole genome association studies (GWAS), which use SNP fields, are a valuable tool in these studies. This method uses the phenotypic and genotypic characteristics of individuals. Thanks to GWAS several candidate genes for bovine mastitis resistance have already been identified. Keywords: GWAS; imunogenetika; IR- geny; mastitida; immunogenetics; IR-genes; mastitis Available in digital repository of Mendel University.
Imunogenetické principy reakce mléčné žlázy na patogeny u skotu

Mastitida skotu je nejvíce se vyskytující onemocnění skotu. V rámci rezistence se uplatňují IR geny (Immune response genes), které kódují imunitní odpověď. Cílem práce je popis těchto genů a jejich ...

Benešová, Magdalena
Mendelova univerzita v Brně, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases