Number of found documents: 541108
Published from to

Inteligentní bezpečnostní systém - sekce zabezpečený vstup
Daňhel Martin; Maroš Mačak; Buček Jiří
2019 -
Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať zabezpečenie vstupných garážových dverí pomocou čipovej karty. Systém je navrhovaný pre už existujúci systém zabezpečenia garáže, ktorý bol implementovaný na platforme Arduino. Pre implementáciu bola zvolená jednoduchá symetrická autentizácia využívajúca šifrovací algoritmus Advanced Encryption Standard (AES) s dĺžkou kľúča 128 bitov v móde cipher block chaining (CBC) a platforma pre čipové karty bola zvolená Java Card. Prínosom tejto práce je zhrnutie a popis najpoužívanejších platforiem pre vývoj programov na čipové karty, analýza dostupných radio frequency identification (RFID) čítačiek pre Arduino a popísanie druhov útokov na čipové karty. Výsledkom je systém využívajúci čítačku Adafruit PN532, ktorý je schopný autentizovať karty a je stabilný a odolný voči jednoduchým útokom.The aim of this thesis is to design and implement security system for garage entrance doors using smart cards. The system is designed for already existing security system for garages which was implemented on Arduino platform. For the implementation a simple symmetric authentication was used with Advanced Encryption Standard (AES) using the key length of 128 bites in a cipher block chaining (CBC) mode. And for the smart cards Java Card was used. The main contributions of this thesis are the descriptions of the most used platforms for the development of the smart cards, analysis of available radio frequency identification (RFID) readers for Arduino and descriptions of attacks on smart cards. As a result this thesis offers a security system using Adafruid PN532 reader which is able to authenticate cards, is stable and resistant against simple attacks. Keywords: Arduino Yún; IoT; Java Card; PN532; RFID; symetrická autentizácia; Arduino Yún; IoT; Java Card; PN532; RFID; symmetric authentication Available at various departments of the ČVUT.
Inteligentní bezpečnostní systém - sekce zabezpečený vstup

Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať zabezpečenie vstupných garážových dverí pomocou čipovej karty. Systém je navrhovaný pre už existujúci systém zabezpečenia garáže, ktorý bol ...

Daňhel Martin; Maroš Mačak; Buček Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Srovnání software defined storage s klasickým enterprise diskovým polem
Vondra Tomáš; David Šebek; Muzikář Zdeněk
2019 -
Tato bakalářská práce porovnává dva typy datových úložišť - diskové pole SAN, reprezentováno strojem HPE 3PAR, a softwarově definované úložiště postavené pomocí software Ceph. Cílem tohoto porovnání je zjistit, zda je softwarově definované úložiště postavené z běžných serverů výkonově srovnatelné s diskovým polem SAN podobné konfigurace. Po vysvětlení konceptů obou typů úložišť a vyhledání informací k postupu měření výkonu, autor postavil malý Ceph cluster a změřil jeho latenci a datovou propustnost oproti diskovému poli 3PAR. Výsledky odhalily, že při zápisu malých 4KiB bloků dat byl 3PAR 31x rychlejší než Ceph. Při čtení velkých 16MiB bloků dat byl naopak Ceph 1.4x rychlejší. Tato práce je užitečná pro návrháře datových úložišť, kteří se rozhodují mezi těmito dvěma technologiemi datového úložiště.This bachelor's thesis compares two storage approaches - SAN disk array, represented by an HPE 3PAR device, and software-defined storage built with Ceph software. The purpose of this comparison is to find whether a software-defined storage cluster built with regular servers is comparable performance-wise with a SAN disk array of similar hardware configuration. After explaining the concepts of both types of storage and researching benchmark procedures, the author built a small Ceph cluster and measured its latency and throughput performance against a 3PAR disk array. The results revealed that 3PAR performed 31x better for 4 KiB data block writes compared to Ceph. On the contrary, Ceph cluster 1.4x surpassed 3PAR in 16 MiB large-block reads. This thesis is useful to data storage designers who may be deciding between the two storage technologies. Keywords: porovnání výkonnosti úložišť; softwarově definované úložiště; úložiště pro datová centra; měření výkonu úložišťě; SAN diskové pole; Ceph; 3PAR; storage performance comparison; software-defined storage; enterprise data storage; storage benchmarking; SAN disk array; Ceph; 3PAR Available at various departments of the ČVUT.
Srovnání software defined storage s klasickým enterprise diskovým polem

Tato bakalářská práce porovnává dva typy datových úložišť - diskové pole SAN, reprezentováno strojem HPE 3PAR, a softwarově definované úložiště postavené pomocí software Ceph. Cílem tohoto porovnání ...

Vondra Tomáš; David Šebek; Muzikář Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Celoživotní vzdělávání na podporu profesních kompetencí u specializovaných činností
Lorenzová Jitka; Jaroslav Holásek; Vališová Alena
2019 -
Bakalářská práce se pohybuje v oblasti celoživotního vzdělávání se zaměře-ním na podporu profesních kompetencí u specializovaných činností, konkrétně u pozice řidiče - ochránce Ochranné služby Vojenské policie. Cílem práce je vytvo-ření návrhu vzdělávacího modulu odborné řidičské přípravy pro řidiče - ochránce u ochranné služby Vojenské policie České republiky a metodické rozpracování vy-braných tematických celků spadajících do této přípravy. Práce je členěna do dvou základních celků, teoretického a praktického. První kapitola se v úvodu věnuje teoretickým východiskům celoživotního vzdělávání, jádrovou částí je následující prezentace andragogických poznatků z oblasti plánování vzdělávací akce dalšího profesního vzdělávání. Kapitola druhá nejprve představuje metodická východiska a dále základní informace o profesních požadavcích a předpokladech pro výkon služby u Vojenské policie ČR (VP), organi-zační struktuře VP a náplni pracovní činnosti Oddělení ochranné služby VP. Obsa-hem závěrečné části je prezentace návrhu programu dalšího profesního vzdělává-ní na podporu rozvoje kompetencí pro profesi řidiče-ochránce u ochranné služby. Návrh programu se zaměřuje na didaktickou stránku vzdělávání dospělých tak, jak je popsána v teoretické části. Z metodického hlediska práce využívá metody ana-lýzy, syntézy a interpretace poznatků z oblasti vzdělávání dospělých.The bachelor thesis deals with the topic of lifelong learning with a focus on supporting professional competencies in specialized activities. Further professio-nal education, which focuses on the development of professional and professional competences, takes place after the end of vocational education and training in the school system and is an integral part of active working life. The aim of the the-sis is to create a general model of further professional education for the Defen-der's driver at the Military Police Protection Service. The thesis is divided into two basic units, both theoretical and applied. The first chapter is devoted to the theo-retical background of lifelong learning, the core part of which is the following pre-sentation of andragogical knowledge from the field of planning of educational activities of further professional education. The second chapter introduces met-hodological bases and basic information about the professional requirements and assumptions for service at the Military Police of the Czech Republic (MP), the orga-nizational structure of the MP and the content of the work of the MP Service De-partment. The content of the final part is a presentation of a proposal for a pro-gram of further professional education to support the development of competen-ces for the profession of the Defender's driver in the protective service. The design of the program focuses on the didactic aspect of adult education, as described in the theoretical part. From a methodological point of view, the thesis uses some qualitative research methods and generally scientific methods of analysis, synthe-sis, comparison and generalization. Keywords: Andragogika; didaktika; celoživotní vzdělávání; další profesní vzdělávání; vzdělávací program; Vojenská policie; ochranná služba Vojenské policie; profese řidiče - ochránce u ochranné služby Vojenské policie; Andragogy; didactics; lifelong learning; further vocational training; educational program; Military police; military service; Military police defense profession Available at various departments of the ČVUT.
Celoživotní vzdělávání na podporu profesních kompetencí u specializovaných činností

Bakalářská práce se pohybuje v oblasti celoživotního vzdělávání se zaměře-ním na podporu profesních kompetencí u specializovaných činností, konkrétně u pozice řidiče - ochránce Ochranné služby ...

Lorenzová Jitka; Jaroslav Holásek; Vališová Alena
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zabezpečení webové aplikace
Vaculík Přemysl; David Pokorný; Kokeš Josef
2019 -
Cílem práce je seznámit čtenáře se základy bezpečnosti v oblasti webových aplikací se zaměřením na systém WordPress. Zvolené řešení jsou přizpůsobeny požadavkům malé firmy. Text je určen pro začínající programátory.The aim of this work is to introduce the reader to the basics of web application security focused on WordPress. The chosen solution is adapted to the requirements of a small company. The text is intended for beginning programmers. Keywords: zabezpečení webu; systém WordPress; validace uživatelských vstupů; HTTPS; XSS; session hijacking; WordPress Plugins; web security; WordPress; user input validation; HTTPS; XSS; session hijacking; WordPress Plugins Available at various departments of the ČVUT.
Zabezpečení webové aplikace

Cílem práce je seznámit čtenáře se základy bezpečnosti v oblasti webových aplikací se zaměřením na systém WordPress. Zvolené řešení jsou přizpůsobeny požadavkům malé firmy. Text je určen pro ...

Vaculík Přemysl; David Pokorný; Kokeš Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Podpora výuky bezpečnostních kódů v programu Wolfram Mathematica
Kubalík Pavel; Stanislav Koleník; Buček Jiří
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá bezpečnostními kódy, které slouží k zabezpečení digitálních dat před šumem v průběhu jejich přenosu. Studiu různých metod takovéhoto zabezpečení je věnována rozsáhlá matematická teorie, jež je vyučována především na vysokých školách elektrotechnického zaměření. Hlavním cílem této práce je usnadnit výuku bezpečnostních kódů automatizováním vybraných matematických operací. To umožní studentům soustředit se pouze na podstatné principy bez nutnosti provádět často zdlouhavé a k chybám náchylné elementární operace ručně. Jak již název práce napovídá, jako výpočetní prostředí bude použit systém Wolfram Mathematica.This bachelor's thesis deals with error-control codes as a means of protecting digital data against noise during transmission. There is a large mathematical theory that studies the various methods and techniques to protect the data. This theory is taught mostly at electrotechnical universities. The main focus of this work is on facilitating the process of teaching by automating some of the mathematical operations. This will allow the students to focus on the important principles without having to perform the often time-consuming and error-prone elementary operations by hand. As the name of the thesis suggests, the Wolfram Mathematica computing system is used to implement the operations and to present the results to the user. Keywords: teorie kódování; lineární binární kódy; samoopravné kódy; detekční kódy; podpora výuky; Wolfram Mathematica; coding theory; linear binary codes; error-correcting codes; error-detecting codes; teaching support; Wolfram Mathematica Available at various departments of the ČVUT.
Podpora výuky bezpečnostních kódů v programu Wolfram Mathematica

Tato bakalářská práce se zabývá bezpečnostními kódy, které slouží k zabezpečení digitálních dat před šumem v průběhu jejich přenosu. Studiu různých metod takovéhoto zabezpečení je věnována rozsáhlá ...

Kubalík Pavel; Stanislav Koleník; Buček Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Interpolace a extrapolace snímků naměřených srážkovým radarem
Bartel Jakub; Matej Choma; Klouda Karel
2019 -
V dôsledku nedávneho pokroku v komunikačných technológiách vzniká príležitosť na efektívne využitie nowcastingu -- poskytovanie krátkodobých predpovedí v reálnom čase. Súčasné nowcastingové systémy využívajúce radarové snímky v Českej republike sú založené na tradičných algoritmoch a numerických modeloch na predpovedanie počasia. Cieľom tejto práce je preskúmať možnosti využitia neurónových sietí na spracovanie sekvencií radarových snímok, z pohľadu vylepšenia existujúcich nowcastingových metód. V práci navrhujem a testujem konvolučnú neurónovú sieť ako riešenie dvoch úloh -- interpolácie a extrapolácie sekvencie radarových snímok. Navrhnutá sieť dosahuje pre obe úlohy sľubné výsledky. Kvantitatívne porovnanie mojej siete a metódy COTREC, ktorá sa aktuálne používa, skončilo v prospech siete. Kvalitatívne vyhodnotenie ukazuje viaceré výhody môjho riešenia -- schopnosť zachytiť zmenu intenzity a tvaru radarového echa. Výsledky práce vytvárajú priestor pre ďalší výskum v tejto oblasti.Recent advancement in the communication technologies creates an opportunity for the effective use of nowcasting - predicting the weather over short periods and communicating the predictions to the public in real time. Current nowcasting systems using weather radar images in the Czech Republic are built on traditional algorithms and numerical weather models. The objective of this work is to research the possibilities of using neural networks for processing of weather radar image sequences as an enhancement to the existing nowcasting methods. I propose and test a convolutional neural network as a solution for two tasks - interpolation and extrapolation of a sequence of weather radar images. In both tasks, the proposed network achieves promising results. Quantitative comparison of my network and the currently used method COTREC ended in favour of the proposed network. The qualitative evaluation shows multiple benefits of my solution -- the ability to capture the change of the radar echo intensity and shape. The results of this work create space for deeper research in this field. Keywords: radarové snímky zrážok; Meteopress; interpolácia sekvencie snímok; extrapolácia sekvencie snímok; weather nowcasting; konvolučné neurónové siete; weather radar images; Meteopress; image sequence interpolation; image sequence extrapolation; weather nowcasting; convolutional neural networks Available at various departments of the ČVUT.
Interpolace a extrapolace snímků naměřených srážkovým radarem

V dôsledku nedávneho pokroku v komunikačných technológiách vzniká príležitosť na efektívne využitie nowcastingu -- poskytovanie krátkodobých predpovedí v reálnom čase. Súčasné nowcastingové systémy ...

Bartel Jakub; Matej Choma; Klouda Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Spravování stavu ve webových aplikacích SPA s více klienty
Skotnica Marek; Tomáš Bydžovský; Šenkýř David
2019 -
Tato práce se zabývá správou stavu webových Single Page Aplikací (SPA) a jeho synchronizací na více klientech. V posledních letech rostoucí složitost webových aplikací vedla k vytvoření nových systémů a návrhových vzorů, které se zabývají správou stavu. Přesto nejsou koncepty správy stavu příliš známé a nabídka existujících řešení může být nepřehledná. Tato práce popisuje koncepty správy stavu a synchronizace dat v reálném čase. Součástí práce je analýza současných řešení a technik, zejména návrhového vzoru Redux a jeho implementace v podobě knihovny NgRx a také protokolu WebSocket a jeho využití v knihovně SignalR. V této práci je navržen design systému pro správu stavu webové aplikace se synchronizací v reálném čase s využitím návrhového vzoru Redux a knihovny SignalR. Jedná se o aplikaci podobnou aplikaci Google Drawings. Aby bylo možné demonstrovat nové koncepty a možnosti takového systému, byla podle navrženého designu vytvořena ukázková implementace ve formě prototypu.The subject of this thesis is state management of web Single Page Applications (SPA) and its synchronization on multiple clients. In recent years the increasing complexity of modern web applications lead to the creation of new systems and design patterns, that deals with state management. However, concepts of state management are not yet widely known, and a wide range of existing solutions can be confusing. This thesis describes the concepts of state management and real-time data synchronization. The thesis contains a review of current solutions and techniques. The main focus is Redux design pattern with its implementation NgRx, as well as WebSocket protocol and its use in the SignalR library. In this thesis design of a state management system with real-time synchronization for web application similar to Google Drawings using Redux design pattern and SignalR library is proposed. To demonstrate new concepts and capability of such system proof of concept implementation based on the proposed design was created. Keywords: vývoj webových aplikací; správa stavu; synchronizace v reálném čase; Redux; NgRx; Angular; SignalR; BaaS; TypeScript; web applications development; state management; real-time synchronization; Redux; NgRx; Angular; SignalR; Baas; TypeScript Available at various departments of the ČVUT.
Spravování stavu ve webových aplikacích SPA s více klienty

Tato práce se zabývá správou stavu webových Single Page Aplikací (SPA) a jeho synchronizací na více klientech. V posledních letech rostoucí složitost webových aplikací vedla k vytvoření nových systémů ...

Skotnica Marek; Tomáš Bydžovský; Šenkýř David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Útok na šifru AES časovým postranním kanálem
Buček Jiří; Adam Zahumenský; Lórencz Róbert
2019 -
Tato práce demonstruje časový postranní útok na šifru AES-128 s využitím současného hardwaru. Jejím výsledkem je software, který takový útok využívá k odhalení zranitelnosti v poskytnuté implementaci AES-128. Software je vyvinutý s účelem využití ve výuce počítačové bezpečnosti jako laboratorní úkol. Práce nakonec demonstruje tuto zranitelnost za určitých podmínek v nejnovější verzi OpenSSL.This work demonstrates a timing side-channel attack on the AES-128 cipher using modern hardware. It provides software which leverages such attack to test a provided AES-128 implementation for vulnerability. The software is provided in a form suitable for use as an InfoSec laboratory assignment. Finally, it demonstrates that the latest OpenSSL release is under certain conditions still vulnerable to the attack. Keywords: AES; postranní útok; časový útok; informační bezpečnost; AES; side-channel attack; timing attack; information security Available at various departments of the ČVUT.
Útok na šifru AES časovým postranním kanálem

Tato práce demonstruje časový postranní útok na šifru AES-128 s využitím současného hardwaru. Jejím výsledkem je software, který takový útok využívá k odhalení zranitelnosti v poskytnuté implementaci ...

Buček Jiří; Adam Zahumenský; Lórencz Róbert
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Systém pro detekci problémů na trase šifrovací hry
Klouda Karel; Barbora Eliášová; Kalvoda Tomáš
2019 -
Práce se zabývá analýzou dat z průchodů šifrovacimi hrami firmy Cryptoma-nia. Popisuje velké šifrovaci hry a šifry, které jsou během těchto her využivány. Dále mapuje způsoby, které lze ke klasifikaci šifer využit. Věnuje se analýze, kterou provádi Tomáš Kuča na statek.seslost.cz a jejich využiti pro účast-niky šifrovacich her. Definuje pojmy složitost, obtižnost a pracnost. Samotná analýza dat se věnuje hrám firmy Cryptomania Avraham Hrashalom, Fantom Brna a Ztracené židovské město. Doba řešeni jednotlivých šifer byla spojena s počtem nápověd, které týmy k řešeni využily. Výsledná hodnota definuje obtižnost šifry. Dále bylo přiřazeno ohodnoceni každému týmu. Kombinaci těchto hodnot shrnuje shluková analýza, která detekuje skupiny navzájem si podobných týmů.The thesis grasps analysis of data created during puzzlehunts made by Cryptomania. It describes big cipher games and ciphers, that are used. Further off, it covers different possibilities of cipher classfication. It presents data analysis made by Tomáš Kuča and it's benefit to cipher games players. His webpage called statek.seslost.cz classifies data from big cipher games. The thesis defines terms difficulty, complexity and time intesity. Data analysis itself examines Cryptomania puzzlehunts Avraham Hrashalom, Fantom Brna and Ztracené židovské město. Duration of cipher solving was combined with number of hints taken. The information was used to create a value that defines difficulty of the cipher. Further, every team got a rating as well. Cluster analysis uses these information to identify groups of similar teams. Keywords: analýza dat; šifrovaci hry; klasifikace šifer; detekce problémůz dat; Python; Cryptomania; data analysis; cipher games; cipher classification; anomaly de-tection; Python; Cryptomania Available at various departments of the ČVUT.
Systém pro detekci problémů na trase šifrovací hry

Práce se zabývá analýzou dat z průchodů šifrovacimi hrami firmy Cryptoma-nia. Popisuje velké šifrovaci hry a šifry, které jsou během těchto her využivány. Dále mapuje způsoby, které lze ke klasifikaci ...

Klouda Karel; Barbora Eliášová; Kalvoda Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Predikce výsledků zápasů v NHL
Klouda Karel; Filip Kojan; Friedjungová Magda
2019 -
Předmětem této práce je prozkoumání zdrojů dat o hráčích a zápasech v hokejové NHL, moderních statistických metod používaných k vyhodnocení kvality týmů a hráčů a využití těchto informací k predikci výsledků zápasů v NHL. Použity jsou různé klasifikační modely a je porovnána jejich přesnost. Dále jsou výsledky predikcí porovnány s predikcemi sázkových kanceláří.The goal of this thesis is to explore data sources about players and matches in NHL and about modern statistic methods, which are used for evaluating quality of teams and players and possibilities of using these informations for predicting results of NHL matches. Various classification models of machine learning are used and their predictive ability is compared. The results of predictions are compared to bookmaker predictions. Keywords: Predikce; NHL; Lední hokej; Moderní statistiky; Corsi; Fenwick; PDO; Klasifikace; Python; Strojové učení; Prediction; NHL; Ice hockey; Modern statistics; Corsi; Fenwick; PDO; Classification; Python; Machine learning Available at various departments of the ČVUT.
Predikce výsledků zápasů v NHL

Předmětem této práce je prozkoumání zdrojů dat o hráčích a zápasech v hokejové NHL, moderních statistických metod používaných k vyhodnocení kvality týmů a hráčů a využití těchto informací k predikci ...

Klouda Karel; Filip Kojan; Friedjungová Magda
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases