Number of found documents: 31623
Published from to

Návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce
Synková, Natálie; Sychrová, Adriana; Hájková, Lucie
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá zaměstnaností žen, které vstupují po rodičovské dovolené zpět na pracovní trh. Cílem je zjistit, jaké mají ženy důvody pro návrat do pracovního procesu, kdy se vrací do práce, s jakými problémy se potýkají, zda se vrací k původnímu zaměstnavateli a jak se na návrat připravují. Teoretická část práce vysvětluje pojmy mateřská dovolená, rodičovská dovolená, zabývá se rovností postavení žen a mužů na trhu práce, slaďováním profesního a rodinného života, typy pracovních úvazků a vzděláváním žen na rodičovské dovolené. V praktické části práce využívám kvantitativní metodologický přístup. Výzkumný vzorek představují ženy na rodičovské dovolené. Pro získání dat jsem zvolila dotazník vlastní konstrukce. Keywords: rodičovská dovolená; rodiče a trh práce; sladění profesního a rodinného života; zaměstnanost; parental leave; parents and labor market; reconciling work and family life; employment Available in digital repository of UPCE.
Návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce

Bakalářská práce se zabývá zaměstnaností žen, které vstupují po rodičovské dovolené zpět na pracovní trh. Cílem je zjistit, jaké mají ženy důvody pro návrat do pracovního procesu, kdy se vrací do ...

Synková, Natálie; Sychrová, Adriana; Hájková, Lucie
Univerzita Pardubice, 2017

Syntéza derivátů 3-[amino(aryl)methyliden]-1,3-dihydro-2H-indol-2-onů s využitím Eschenmoserovy reakce
Marek, Lukáš; Hanusek, Jiří
2017 - Czech
V bakalářské práci je popsána biologická aktivita strukturních analogů 3-[1-amino(aryl)methyliden]-1,3-dihydro-2H-indol-2-onů a jejich dosud popsané syntézy. V experimentální části je popsána syntéza čtyř derivátů 3-(aminomethyliden)-1,3-dihydro-2H-indol-2-onů, tří arylsubstituovaných a jednoho alkylsubstituovaného, včetně jejich charakterizace pomocí 1H a 13C NMR spektroskopie, MALDI a elementární analýzy. Součástí experimentální sekce je také popis dvou metodik pro získání čistých 3-(aminomethyliden)-1,3-dihydro-2H-indol-2-onů z jejich surových solí (hydrobromidů). Keywords: Eschenmoserova reakce; Eschenmoserova sulfidová kontrakce; syntéza; 3-[amino(aryl)methyliden]-1; 3-dihydro-2H-indol-2-on; 3-brom-1-methyl-1; 3-dihydro-2H-indol-2-on; thioamid; Eschenmoser coupling reaction; Eschenmoser sulfide contraction; synthesis; 3-[amino(aryl)methylidene]-1; 3-dihydro-2H-indol-2-one; 3-bromo-1-methyl-1; 3-dihydro-2H-indol-2-one; thioamide Available in digital repository of UPCE.
Syntéza derivátů 3-[amino(aryl)methyliden]-1,3-dihydro-2H-indol-2-onů s využitím Eschenmoserovy reakce

V bakalářské práci je popsána biologická aktivita strukturních analogů 3-[1-amino(aryl)methyliden]-1,3-dihydro-2H-indol-2-onů a jejich dosud popsané syntézy. V experimentální části je popsána syntéza ...

Marek, Lukáš; Hanusek, Jiří
Univerzita Pardubice, 2017

Monitoring možností internetového připojení a služeb v zařízení poskytujících sociální služby a jejich využití klienty
Morávková, Natálie; Máchová, Renáta
2017 - Czech
Tato práce se zabývá monitorováním možností internetového připojení a služeb v zařízeních poskytující sociální služby a jejich využití klienty. Obsahem práce je výzkum v Domovech pro seniory na území Pardubického kraje. Výzkum probíhal formou dotazování. Výsledky výzkumu jsou reprezentována formou tabulek a grafů. Keywords: sociální politika; senioři; průzkum; domovy pro seniory; připojení k internetu; informační potřeby; social policy; seniors; exploration; retirement houses; internet connectivity; information need Available in digital repository of UPCE.
Monitoring možností internetového připojení a služeb v zařízení poskytujících sociální služby a jejich využití klienty

Tato práce se zabývá monitorováním možností internetového připojení a služeb v zařízeních poskytující sociální služby a jejich využití klienty. Obsahem práce je výzkum v Domovech pro seniory na území ...

Morávková, Natálie; Máchová, Renáta
Univerzita Pardubice, 2017

Výživa a sport pro zvládání profese záchranáře
Havel, Michal; Červená, Iva; Červenková, Zuzana
2017 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na výživu a sportovní aktivitu nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících v oblasti přednemocniční neodkladné péče na území Pardubického kraje. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část uvádí do problematiky urgentní medicíny a charakterizuje práci zdravotnického záchranáře. Dále je zde rozebrána výživa, uvedena jsou také výživová doporučení odpovídající zdravé stravě a popsány možné výživové problémy zdravotnických záchranářů. Závěrečná kapitola teoretické části se zabývá pohybovou aktivitou a fyzickou zdatností nejen záchranářů. V praktické části byly analyzovány výsledky prostřednictvím dotazníkového šetření s cílem zjistit stav stravovacích návyků a fyzické aktivity záchranářů. Keywords: výživa; sport; zdravá strava; zdravotnický záchranář; fyzická zdatnost; nutrition; sport; healthy diet; health rescuer; paramedic; physical fitness Available in digital repository of UPCE.
Výživa a sport pro zvládání profese záchranáře

Bakalářská práce se zaměřuje na výživu a sportovní aktivitu nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících v oblasti přednemocniční neodkladné péče na území Pardubického kraje. Je rozdělena na ...

Havel, Michal; Červená, Iva; Červenková, Zuzana
Univerzita Pardubice, 2017

Aplikace technologie RFID v logistice
Lukáč, Marián; Hruška, Roman
2017 - Czech
Práce se zaměřuje na technologii RFID a popisuje její historii. Také popisuje současné využití v oboru logistiky v ČR a zahraničí. Obsahuje popis fungování RFID systému a porovnává ho s čárovými kódy. Práce dále popisuje návrh konfigurace RFID systému pro využití v logistice. Keywords: RFID; logistika; RFID čtečky; tagy; RFID; logistics; RFID readers; tags Available in digital repository of UPCE.
Aplikace technologie RFID v logistice

Práce se zaměřuje na technologii RFID a popisuje její historii. Také popisuje současné využití v oboru logistiky v ČR a zahraničí. Obsahuje popis fungování RFID systému a porovnává ho s čárovými kódy. ...

Lukáč, Marián; Hruška, Roman
Univerzita Pardubice, 2017

Analýza minoritních složek ve žlutém pigmentu P.Y. 139
Landsmanová, Monika; Fischer, Jan; Vaněček, Jan
2017 - Czech
Diplomová práce se týká analýzy minoritních látek ve žlutém pigmentu P.Y. 139. V teoretické části jsou popsány pigmenty, jejich vlastnosti a použití. Dále je zde podrobněji popsána isoindolinová a isoindolinonová skupina pigmentů. Do této skupiny pigmentů patří pigment P.Y. 139, o kterém jsou zde uvedeny základní informace, včetně jeho výroby ve společnosti Synthesia, a.s. Nakonec jsou zde představeny základní informace o HPLC instrumentaci použité pro analýzu nečistot ve výrobních vzorcích pigmentu. V praktické části diplomové práce je uveden postup optimalizace jednotlivých kroků analýzy potenciálních nečistot v pigmentu. Výsledky jsou porovnány a diskutovány. Keywords: P.Y. 139; kyselina barbiturová; kyselina bibarbiturová; kyselina ftalová; ftalimid; ftalodinitril; RP - LC; HILIC; P.Y. 139; barbituric acid; dibarbituric acid; phthalic acid; phthalimide; phthalodinitrile; RP ? LC; HILIC Available in the UPCE Library.
Analýza minoritních složek ve žlutém pigmentu P.Y. 139

Diplomová práce se týká analýzy minoritních látek ve žlutém pigmentu P.Y. 139. V teoretické části jsou popsány pigmenty, jejich vlastnosti a použití. Dále je zde podrobněji popsána isoindolinová a ...

Landsmanová, Monika; Fischer, Jan; Vaněček, Jan
Univerzita Pardubice, 2017

Využití benchmarkingu ve vybraném podniku
Nosková, Tereza; Zemanová, Barbora
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na používání metody benchmarkingu v podnikové praxi. Metoda benchmarkingu je aplikována ve společnosti DAREK-Daniel Přikryl s.r.o., která se zabývá komplexním prodejem stavebního materiálu. Podstatou benchmarkingu v této společnosti je zjištění nedostatků a možností případných zlepšení ve sledované společnosti v porovnání s konkurenční společností. Součástí práce je provedení benchmarkingové analýzy, její následné vyhodnocení a navrhnutí možných zlepšení pro společnost. Keywords: benchmarking; druhy benchmarkingu; analýzy strategického řízení; procesní diagramy; benchmarking; types of benchmarking; analysis of strategic management; process diagrams Available in digital repository of UPCE.
Využití benchmarkingu ve vybraném podniku

Bakalářská práce je zaměřena na používání metody benchmarkingu v podnikové praxi. Metoda benchmarkingu je aplikována ve společnosti DAREK-Daniel Přikryl s.r.o., která se zabývá komplexním prodejem ...

Nosková, Tereza; Zemanová, Barbora
Univerzita Pardubice, 2017

Optically induced diffusion and dissolution of Ag into thin films of chalkogenide glass systems of Ge-S and Ge-Ga-S
Valkova, Silviya Dimitrova; Mikulík, Petr; Zavadil, Jiří; Zima, Vítězslav
2017 - Czech
CB RAM paměti představují jeden z nových, často zkoumaných druhů pamětí, jejichž spínání probíhá na bázi vytváření a zpětnému přerušování vodivého můstku s násobně vyšší vodivostí, než je vodivost elektrolytu. Tato disertační práce se zabývá výzkumem amorfních tenkých vrstev Ge-Ga-S jakožto potenciálních elektrolytů pro CB RAM paměti. Keywords: amorfní chalkogenidy; tenké vrstvy; nanopaměti; amorphous chalcogenides; thin films; nanomemories Available in digital repository of UPCE.
Optically induced diffusion and dissolution of Ag into thin films of chalkogenide glass systems of Ge-S and Ge-Ga-S

CB RAM paměti představují jeden z nových, často zkoumaných druhů pamětí, jejichž spínání probíhá na bázi vytváření a zpětnému přerušování vodivého můstku s násobně vyšší vodivostí, než je vodivost ...

Valkova, Silviya Dimitrova; Mikulík, Petr; Zavadil, Jiří; Zima, Vítězslav
Univerzita Pardubice, 2017

Vliv podmínek srážení na syntézu hydroxyapatitu a jeho korozně inhibiční vlastnosti
Šimková, Lenka; Dohnalová, Žaneta; Klejchová, Lucie
2017 - Czech
Hlavním cílem této diplomové práce je zjištění vlivu podmínek srážení a dopování ionty Mg, Zn a Al na syntézu hydroxyapatitu, jeho vlastnosti a antikorozní efektivitu. Diplomová práce je zaměřena na vliv podmínek srážení (poměr Ca/P; pH; rychlost srážení dihydrogenfosforečnanu amonného) na syntézu hydroxyapatitu a též na vliv dopování ionty hořčíku, zinku a hliníku do struktury hydroxyapatitu a následně vyhodnocení jejich adaptace ve struktuře. Pro možnou aplikaci připravených vzorků jsou provedeny průběžné a zrychlené korozní testy. Keywords: koroze; fosforečnanové pigmenty; hydroxyapatit; podmínky srážení.; corrosion; phosphate pigments; hydroxyapatite; precipitation conditions. Available in digital repository of UPCE.
Vliv podmínek srážení na syntézu hydroxyapatitu a jeho korozně inhibiční vlastnosti

Hlavním cílem této diplomové práce je zjištění vlivu podmínek srážení a dopování ionty Mg, Zn a Al na syntézu hydroxyapatitu, jeho vlastnosti a antikorozní efektivitu. Diplomová práce je zaměřena na ...

Šimková, Lenka; Dohnalová, Žaneta; Klejchová, Lucie
Univerzita Pardubice, 2017

Funkce epidermálních proteinů v integritě kožní bariéry
Drobníková, Tereza; Bílková, Zuzana
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá funkcí epidermálních proteinů v integritě kožní bariéry. Jedná se o teoretickou část, která zahrnuje základní definici kůže a úlohy epidermálních proteinů. Práce se dále zaměřuje na možnosti analýzy epidermálních proteinů a jejich dysfunkci u různých onemocnění a během procesu stárnutí kůže. Keywords: epidermis; epidermální proteiny; analýzy; onemocnění; stárnutí kůže; epidermis; epidermal proteins; analysis; illness; aging of the skin Available in digital repository of UPCE.
Funkce epidermálních proteinů v integritě kožní bariéry

Tato bakalářská práce se zabývá funkcí epidermálních proteinů v integritě kožní bariéry. Jedná se o teoretickou část, která zahrnuje základní definici kůže a úlohy epidermálních proteinů. Práce se ...

Drobníková, Tereza; Bílková, Zuzana
Univerzita Pardubice, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases