Number of found documents: 36857
Published from to

Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů
Orlický Adam; Rodrigo Vidarte Vargas; Novotný Jan
2019 -
Cílem této bakalářské práce je Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů pomocí rychlé a snadné metody automatického vytváření všech nutných souborů k formulaci animace. Teoretická část je věnována počítačové grafice, jejímu dělení a vysvětlení základních pojmů. Další kapitola se zabývá interaktivními vozidlovými simulátory, jejich druhy, popisem a dále tvořením virtuální reality pro jejich správnou funkčnost. Na tuto kapitolu navazuje popis animací, druhy animací provozu do vozidlových simulátorů a popis chování vozidla během jízdy, který je důležitý pro správnou definici pohybu vozidla během animace. V praktické části je navázáno na stávající plug-in vytvořením nadstavby, která rozšiřuje tvorbu animací o nové možnosti, jako jsou spuštění těchto animací v závislosti na čase a aktivací pohybem řidiče skrz konkrétní místo ve vozidlovém simulátoru. V práci se nachází rozbor původního algoritmu plug-inu a popis nově vytvořeného algoritmu s vysvětlením principu fungování. V závěru práce je proveden experiment testující funkčnost a kooperaci těchto dvou algoritmů.The subject of this bachelor’s thesis is to generate 3D animations into interactive vehicle simulators using fast and easy methods of automatic creation of all necessary files for animation formulation. The theoretical part is devoted to computer graphics, its division and explanation of basic concepts. The next chapter deals with interactive vehicle simulators, their types, description and creation of virtual reality for their correct functionality. This chapter is followed by a description of the animations, types of animations of traffic to the vehicle simulators and a description of the vehicle behavior while driving, which is important for the correct definition of the movement of the vehicle during animation. In the practical part the existing plug-in is extended by creation of a superstructure that enables wider options of creating animations with new options, such as running these animations depending on time and activation by driver moving through a specific place in the vehicle simulator. The thesis contains an analysis of the original algorithm of the plug-in and a description of the newly created algorithm with an explanation of the principle of operation. At the end of the work there is an experiment testing the functionality and cooperation of these two algorithms. Keywords: 3D modelování; vozidlové simulátory; provoz; animace; trigger; Rhinoceros; RhinoScript; 3D modelling; driving simulators; traffic; animation; trigger; Rhinoceros; Rhinoscript Available in digital repository of ČVUT.
Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů

Cílem této bakalářské práce je Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů pomocí rychlé a snadné metody automatického vytváření všech nutných souborů k formulaci animace. ...

Orlický Adam; Rodrigo Vidarte Vargas; Novotný Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Provoz a údržba historických kluzáků
Keller Ladislav; Jan Milan Kudrna; Novák Martin
2019 -
Bakalářská práce si klade za cíl přiblížit čtenáři nejznámější československé kluzáky celodřevěné konstrukce vyrobené mezi 2. světovou válkou a 70. lety minulého století. Práce porovnává tyto kluzáky z hlediska jejich údržby a provozu a rovněž popisuje současné využití těchto strojů v závislosti na jejich koncepci. Zvláštní pozornost je věnována kluzáku L-21 Spartak, který má mezi našimi kluzáky jedinečnou a zcela ojedinělou konstrukci. Cílem práce je seznámit letecké nadšence a piloty s možnostmi, které naše starší kluzáky nabízejí, ale i s těžkostmi, které je provázejí.Bachelor's thesis is focused on the most famous czechoslovak gliders with wooden structures built between The Second World War and the 1970s. This thesis compares these gliders in terms of their maintenance and operation. It also describes their present use according to their conception. Special attention is paid to glider L-21 Spartak which has among czechoslovak gliders a very unique structure. Tha aim is to familiarize the aviation enthusiasts and pilots with opportunities and difficulties related to operation of our historic gliders. Keywords: konstrukce; kluzák; potah křídla; provoz; údržba; glider; maintenance; operation; structure; wing covering Available in digital repository of ČVUT.
Provoz a údržba historických kluzáků

Bakalářská práce si klade za cíl přiblížit čtenáři nejznámější československé kluzáky celodřevěné konstrukce vyrobené mezi 2. světovou válkou a 70. lety minulého století. Práce porovnává tyto kluzáky ...

Keller Ladislav; Jan Milan Kudrna; Novák Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Provozní řízení letiště na sdíleném pracovišti - APOC
Špák Miroslav; Albert Bouchal; Lán Sébastien
2019 -
Práce se v první řadě zabývá současnými problémy v provozním řízení letiště a přináší seznámení s problematikou Total Airport Managementu jakožto nového nástroje ke zvýšení efektivity letiště jako celku. Na základě existující dokumentace k tomuto tématu se pokusím o stručnou charakteristiku tohoto konceptu a uvedu jeho možné budoucí přínosy pro leteckou dopravu. Hlavním předmětem práce je ale rozebrat, jaké jsou momentální překážky v provozu a jaké si klademe cíle v jeho zefektivnění. Nakonec popíšu možnou podobu implementace společného provozního centra a definuji a namodeluji jeden problém, kterým se budu zabývat v poslední části práce, kde navrhnu matematické řešení.Firstly, the thesis discusses current problems concerning the operational management of an airport because there is new means of efficiency gain in the airport procedures called Total Airport Management concept, which is briefly introduced based on existing documentation. I will then state some of its possible benefits for air transport as a whole. The main subject of the bachelor thesis is to define obstacles and bottlenecks of the operations and the actual goals of the efficiency gain. Furthermore, one of the possible implemetations of Airport Operations Centre (APOC) will be described and one particular problem will be simulated and dealt with in the final part of the thesis, where the mathematical solution is put forward. Keywords: letiště; management; provozní řízení; řízení letiště; sdílené pracoviště; stanovení priorit; zpoždění; airport; management; operational management; operations centre; prioritisation; delay Available in digital repository of ČVUT.
Provozní řízení letiště na sdíleném pracovišti - APOC

Práce se v první řadě zabývá současnými problémy v provozním řízení letiště a přináší seznámení s problematikou Total Airport Managementu jakožto nového nástroje ke zvýšení efektivity letiště jako ...

Špák Miroslav; Albert Bouchal; Lán Sébastien
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zavedení letecké linky Praha-Hanoj
Hospodka Jakub; Toan Truong Quang; Vittek Peter
2019 -
Bakalářská práce "Zavedení letecké linky Praha-Hanoj" se zabývá otázkou tvorby linek. Cílem práce je představit proces tvorby linky. Práce se zaměřuje na hlavní oblasti jako jsou modelování poptávky, výběr letadla, legislativní aspekty, náklady na provoz linky a výběr letové trasy. Práce uvede čtenáře do problematiky svobod vzduchu a mezinárodních leteckých dohod.Bachelor's thesis "Creation of Airline Route Prague-Ha Noi" deals with the question of creating an airline route. The goal of the thesis is to introduce the process of creation of airline route. The thesis focuses on the main topics like demand modelling, selection of aircraft, legislative aspects, operating costs and selection of flight route. The thesis introduce to the reader the matters of freedoms of air and air services agreements. Keywords: Tvorba linky; modelování poptávky; svoboda vzduchu; mezinárodní letecká dohoda; Creation of airline route; demand modelling; freedom of air; air services agreement Available in digital repository of ČVUT.
Zavedení letecké linky Praha-Hanoj

Bakalářská práce "Zavedení letecké linky Praha-Hanoj" se zabývá otázkou tvorby linek. Cílem práce je představit proces tvorby linky. Práce se zaměřuje na hlavní oblasti jako jsou modelování poptávky, ...

Hospodka Jakub; Toan Truong Quang; Vittek Peter
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh na zvýšení efektivity činností při odborném šetření leteckých nehod
Plos Vladimír; Tomáš Vojtěch; Bejdák Josef
2019 -
Šetření leteckých nehod patří mezi jednu z nejdůležitějších činností vykonávaných v oblasti letectví, která je rozvíjena již od samotného počátku jeho vzniku a její vývoj bude do budoucna dále pokračovat. Neustálé zdokonalování přístupu k šetření a zavádění nových metod k jeho zefektivnění má za následek, že současný stav civilního letectví dosahuje velmi vysoké úrovně provozní bezpečnosti. Práce je zaměřena na proces šetření události v podmínkách národní autority ČR. Tím je Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Práce obsahuje popis současného stavu legislativy týkající se šetření leteckých událostí a způsobu jakým je Ústav organizován. Analyzuje současný stav procesu šetření, kterým se Ústav řídí, včetně vykonávaných činností. Nachází se v ní zjednodušený popis procesu šetření události spolu s grafickým modelem, na který navazuje návrh možných změn. Tyto změny by měly vést k efektivnějšímu rozdělení jednotlivých činností mezi všechny osoby vystupující v procesu šetření události a docílit tak lepšího využití dostupných lidských zdrojů. Jedním z předpokladů je také celkové zrychlení procesu šetření. Výsledkem práce je zhodnocení dopadu navrhovaných změn.The investigation of air accidents is one of the most important activities carried out in the field of aviation, which has been developed since the very beginning of aviation itself and its development will continue in the future. The constant improvement of the approach to investigation and the introduction of new methods to make it more effective means that the current state of civil aviation achieves a very high level of safety. This bachelor thesis is focused on process of accidents and incidents investigation in civil aviation in administration of Czech national authority - Air Accident Investigation Institute. The thesis contains a description of the current state of the legislation concerning the investigation of air accidents and incidents and the way how the Institute is organized. This thesis analyzes the current state of the investigation process, which is followed by the Institute, including the activities performed. It contains a simplified description of the investigation process together with a graphical model followed by a proposal for possible changes. These changes should lead to more efficient distribution of activities among all those involved in the investigation process and to make better use of available human resources. One of the assumptions is also an overall acceleration of the investigation process. The result of this work is to evaluate the impact of the proposed changes. Keywords: letadlo; letecká nehoda; legislativní rámec; přístup k šetření; proces šetření; rozdělení činností; procesní model; návrhy změn; aircraft; air accident; legislative framework; approach to investigation; process of investigation; distribution of tasks; process model; proposals for changes Available in digital repository of ČVUT.
Návrh na zvýšení efektivity činností při odborném šetření leteckých nehod

Šetření leteckých nehod patří mezi jednu z nejdůležitějších činností vykonávaných v oblasti letectví, která je rozvíjena již od samotného počátku jeho vzniku a její vývoj bude do budoucna dále ...

Plos Vladimír; Tomáš Vojtěch; Bejdák Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza a porovnání organizace, tarifů a informačních a odbavovacích systémů MHD
Čarský Jiří; Daria Shchekina; Chmela Petr
2019 -
Předmětem bakalářské práce „Analýza a porovnání organizace, tarifu a informačních a odbavovacích systémů MHD“ je zaměření na vymezení základních pojmů z oboru dopravy, analýza a porovnání charakteristiky systémů MHD v České Republice a několika zahraničních měst (země bývalého SSSR a Evropa) a na základě porovnání zhodnotit míru atraktivity používání MHD pro cestující při zohlednění všech posuzovaných parametrů a jejich výhod a nevýhod. Cílem práce je poskytnout obraz o městské hromadné dopravě v České Republice, jak funguje městská hromadná doprava v zahraničí, analyzovat současný stav, najít silné a slabé stránky a vyhotovit výhledové řešení.The subject of the bachelor thesis " Organization, Tariffs, Information and Ticketing Systems of Public Transport " is focus on the definition of basic concepts of transport, analysis and comparison of characteristics of public transport systems in the Czech Republic and several foreign cities (countries of the former USSR and Europe) on the basis of comparison, evaluate the level of attractiveness of the use of public transport for passengers, taking into account all assessed parameters and their advantages and disadvantages. The aim of this work is to provide a picture of public transport in the Czech Republic, how the public transport works abroad, to analyze the current situation, to find strengths and weaknesses and to prepare a prospective solution. Keywords: Městská hromadná doprava; cenový tarify; organizace dopravy; informační systémy; odbavovácí systémy; mobilní aplikace; Public transport; tariffs; organization of transport; information system; check-in systém; mobile aplication Available in digital repository of ČVUT.
Analýza a porovnání organizace, tarifů a informačních a odbavovacích systémů MHD

Předmětem bakalářské práce „Analýza a porovnání organizace, tarifu a informačních a odbavovacích systémů MHD“ je zaměření na vymezení základních pojmů z oboru dopravy, analýza a porovnání ...

Čarský Jiří; Daria Shchekina; Chmela Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Studie cyklistické trasy v úseku Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice
Čarský Jiří; Barbora Jedličková; Lipl Martin
2019 -
Předmětem bakalářské práce "Studie cyklistické trasy v úseku Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice" je zhodnotit stávající stav cyklistických tras a vyhledání vhodného vedení cyklistické trasy v úseku Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice, včetně návaznosti na existující i navrhované regionální trasy a návaznosti na síť místních komunikací. Je zde popsán současný stav cyklistických komunikací včetně okolí. Práce se zabývá dvěma variantami vedení cyklistické trasy a jejich značení. Zároveň řeší dvě problémová místa s potencionálním konfliktem s motorovou dopravou.The subject of the bachelor thesis "Study of the cycle route between Benešov nad Ploučnicí and Česká Kamenice is to evaluate the current state of cycling routes and find suitable cycling route between Benešov nad Ploučnicí and Česká Kamenice, including links to existing and proposed regional routes and suitable connection to local communications. It describes the current state of cycling roads, including the surroundings. The thesis deals with two variants of cycling route management and their marking. At the same time it solves two problematic places with potential conflict with motor transport. Keywords: Studie; bezpečnost; cyklotrasy; problémová místa; křižovatky; Study; safety; cycle routes; problematic places; crossroads Available in digital repository of ČVUT.
Studie cyklistické trasy v úseku Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice

Předmětem bakalářské práce "Studie cyklistické trasy v úseku Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice" je zhodnotit stávající stav cyklistických tras a vyhledání vhodného vedení cyklistické trasy v ...

Čarský Jiří; Barbora Jedličková; Lipl Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Organizace letového provozu v oblasti východní Afriky
Kameník Milan; Petr Kot; Capoušek Ladislav
2019 -
Předmětem bakalářské práce "Organizace letového provozu v oblasti východní Afriky" je analýza současného stavu v oblasti provozu, kde se uplatňují IATA Inflight broadcast procedures a uvedení rizik spojených s jejich použitím. Součástí práce je rovněž provedení analýzy možných způsobů řešení zajišťujících zvýšení bezpečnosti letecké dopravy v dané oblasti. Výsledkem provedených analýz je návrh nejvhodnějšího opatření pro ochranu vybraného vzdušného prostoru před přítomnými bezpečnostními riziky.The aim of the bachelor thesis " Organization of Air Traffic in East Africa" is the analysis of the present situation and threats in the airspace where IATA Inflight Broadcast Procedures are maintained. Another aim of the thesis is an analysis of possible ways of solutions of increasing safety in air transportation in the area. As the result of the carried out analysis, is a proposal of the most appropriate solution to protect the selected area from all the safety threats. Keywords: IATA Inflight Broadcast Procedures; východní Afrika; ADS; sekundární radar; datalink; IATA Inflight Broadcast Procedures; East Africa; ADS; secondary surveillance radar; datalink Available in digital repository of ČVUT.
Organizace letového provozu v oblasti východní Afriky

Předmětem bakalářské práce "Organizace letového provozu v oblasti východní Afriky" je analýza současného stavu v oblasti provozu, kde se uplatňují IATA Inflight broadcast procedures a uvedení rizik ...

Kameník Milan; Petr Kot; Capoušek Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vývoj mikrosimulačního modelu chování vozidel pro vozidlový simulátor
Orlický Adam; Tomáš Červenka; Novotný Jan
2019 -
Cílem této bakalářské práce je návrh mikrosimulačního modelu chování vozidel pro vozidlové simulátory. V teoretické části se nejdříve zaměřím na vozidlové simulátory, jaké jsou jejich funkce a význam. Poté si jeden z nich vyberu a popíši, na jakém principu se v něm generuje provoz. Pro vytvoření modelu chování vozidla také musím prozkoumat kinematiku a dynamiku jízdy vozidel. Následně se vrátím zpět k vozidlovým simulátorům. Konkrétně k makrosimulačním a mikrosimulačním modelům provozu v dopravních simulátorech. V praktické části začnu tvorbou scénáře, ve kterém budu provádět testování svého modelu chování. Poté vytvořím mikrosimulační model chování vozidla, zaměřím se na vytvoření takového modelu, který bude možné použít pro větší množství vozidel. V závěru vytvořím scénář pro ověření funkčnosti výsledného modelu chování.The subject of this bachelor's thesis is to develope microsimulation model of vehicle behavior for vehicle simulators. In the theoretical part I'm firstly going to focus on vehicle simulators what are their functions and purpose. Then I'm going to choose one of them and describe what principle of traffic generating is used in it. I also need to explore the kinematics and dynamics of vehicle motion to create a vehicle behavior model. Then I'm going to return to the vehicle simulators. Especialy to macrosimulation and microsimulation models of traffic simulation. In the practical section I'm going to begin by creation of a scenario in which I will test my behavior model. Then I'm going to create a microsimulation model of vehicle behavior, I'm going to focus on creating a model that can be used for a larger number of vehicles. Last I'm going create a scenario to verify the functionality of the resulting behavior model. Keywords: dopravní mikrosimulace; vozový simulátor; model chování vozidla; C# scripty; Unity; traffic microsimulations; vehicle simulator; vehicle behavior model; C # scripts; Unity Available in digital repository of ČVUT.
Vývoj mikrosimulačního modelu chování vozidel pro vozidlový simulátor

Cílem této bakalářské práce je návrh mikrosimulačního modelu chování vozidel pro vozidlové simulátory. V teoretické části se nejdříve zaměřím na vozidlové simulátory, jaké jsou jejich funkce a význam. ...

Orlický Adam; Tomáš Červenka; Novotný Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Bezpilotní letadla a jejich vliv na bezpečnost v obchodní letecké dopravě
Keller Ladislav; Roman Pavlů; Vittek Peter
2019 -
Hlavním cílem bakalářské práce "Bezpilotní letadla a jejich vliv na bezpečnost v obchodní letecké dopravě" je analýza jednotlivých simulovaných kolizí bezpilotního letadla s letouny, které jsou hlavními zastupiteli obchodní letecké dopravy. Na základě výsledků z jednotlivých analýz vyvodit možné následky kolize a vyjádřit vliv kolize bezpilotního letadla s letounem na bezpečnost v obchodní letecké dopravěMain goal of the bachelor thesis "Unmanned vehicles and their impact on safety in commercial air transport" is analysis of the individual simulated collisions Unmannded vehicles with aircrafts, which are the main representatives of commercial air transport. Based on the results from the individual analysis deduce possible consequences and express influence of the collision Unmanned vehicle with commercial aircraft, on the safety in a commercial air transport. Keywords: Bezpilotní systémy; bezpilotní letadlo; letoun; následky kolize; proudový motor; Unmanned aircraft systems; unmanned aircraft vehicle; airtcraft; consequences of a collison; jet engine Available in digital repository of ČVUT.
Bezpilotní letadla a jejich vliv na bezpečnost v obchodní letecké dopravě

Hlavním cílem bakalářské práce "Bezpilotní letadla a jejich vliv na bezpečnost v obchodní letecké dopravě" je analýza jednotlivých simulovaných kolizí bezpilotního letadla s letouny, které jsou ...

Keller Ladislav; Roman Pavlů; Vittek Peter
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases