Number of found documents: 39296
Published from to

Návrh spojů prefabrikovaných prvků s uložením do kapes
Frantová Michaela; Eliška Koišová; Černý Tomáš
2020 -
V bakalářské práci je řešena problematika ukládání prefabrikovaných prvků do kapes. V návaznosti na toto téma je také nastíněn návrh přímo i nepřímo uložených krátkých konzol pomocí příhradové analogie. K ilustraci této problematiky byly vybrány dva typové detaily uložení prvků v prefabrikované hale. Je řešeno uložení vodorovných nosných prvků střechy haly na sloup a dále také detail uložení dvou sedlových vazníků na průběžný nosník. Návrh detailů je řešen pomocí metody příhradové analogie. U prvního z detailů byla správnost výběru příhradového modelu ověřena pomocí lineární analýzy v programu Scia Engineer. Druhý detail byl řešen ručním výpočtem. Na základě výsledků výpočtů je navržena a podrobně popsána výztuž pro oba detaily. Při navrhování výztuže detailů je zohledněna také možnost páčení kapes, do kterých jsou prvky ukládány. Páčení by mohlo nastat v důsledku zatížení sedlových vazníků větrem při výstavbě haly. Veškerá výztuž je navrhována s ohledem na technologii provádění daných detailů.The bachelor's thesis addresses the issue of pocket joints of precast elements. In connection with this topic, the design of short corbels is also outlined. Two details of joints of elements in a prefabricated hall were selected to illustrate this issue. The placement of the hall's roof horizontal load-bearing elements on a column is solved in the thesis, so is the detail of the placement of two saddle trusses on a continuous beam. The design of details is solved using the strut-and-tie models. For the first detail, the correctness of the strut-and-tie model selection was verified using linear analysis in Scia Engineer. The second detail was solved by manual calculation. Based on the results of the calculations, the reinforcement for both details is designed and described in detail. When designing the detail's reinforcement, the possibility of prying out the pockets in which the elements are stored is also taken into account. Leverage could occur due to wind loads on the saddle trusses during the construction of the hall. All reinforcement is designed regarding the technology of fabrication the details. Keywords: D-oblasti; krátká konzola; napojení prefabrikovaných prvků; příhradová analogie; uložení prvků do kapes; D regions; joints of precast elements; short corbel; storing of precast elements with pockets; strut-and-tie models Available in digital repository of ČVUT.
Návrh spojů prefabrikovaných prvků s uložením do kapes

V bakalářské práci je řešena problematika ukládání prefabrikovaných prvků do kapes. V návaznosti na toto téma je také nastíněn návrh přímo i nepřímo uložených krátkých konzol pomocí příhradové ...

Frantová Michaela; Eliška Koišová; Černý Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh stěnového nosníku pomocí příhradové analogie a nelineární analýzy
Bílý Petr; Jan Svoboda; Frantová Michaela
2020 -
Bakalářská práce se zabývá návrhem stěnového nosníku za pomocí modelu náhradní příhradoviny a posouzením stěnového nosníku za pomoci nelineární analýzy. K práci jsou přiloženy výkresy tvaru stěnového nosníku, výkresy výztuže stěnového nosníku a podrobné výsledky z programu IDEA StatiCA.The bachelor diploma thesis deals with the design of a deep beam using a strut-and-tie model and the assessment of the deep beam using nonlinear analysis. The work is accompanied by a formwork drawing of the deep beam, drawings of the reinforcement of the deep beam and detailed results from the IDEA StatiCA program. Keywords: Analýza konstrukce; idealizace konstrukce; příhradová analogie; nelineární analýza; stěnový nosník; výztuž; Structural analysis; structural idealization; strut-and-tie method; nonlinear analysis; beep beam; reinforcement Available in digital repository of ČVUT.
Návrh stěnového nosníku pomocí příhradové analogie a nelineární analýzy

Bakalářská práce se zabývá návrhem stěnového nosníku za pomocí modelu náhradní příhradoviny a posouzením stěnového nosníku za pomoci nelineární analýzy. K práci jsou přiloženy výkresy tvaru stěnového ...

Bílý Petr; Jan Svoboda; Frantová Michaela
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Tuhost prefabrikovaných spojů a možnosti jejího zaručení
Frantová Michaela; Veronika Schutová; Schwarz Marek
2020 -
Bakalářská práce se zabývá tuhostí prefabrikovaných spojů a jejich vlivem na statické schéma. Najdete zde rozdělení spojů podle různých kritérií: dle tuhosti, provedení a přenosu vnitřních sil. Jsou zde obecně popsány možnosti provádění spojů prefabrikovaných dílců, kloubových i tuhých. Práce se zabývá návrhem styku spojitých průvlaků v místě sloupu. Styk je navrhován jako tuhý, tzn. působí jako vetknutí a přenáší ohybový moment nad podporou. Pro tento styk jsou navrženy čtyři varianty spoje: svařovaný, šroubový, pomocí bezzávitové spojky a spoj přesahem. Tyto varianty jsou zde popsány a porovnány podle těchto kritérií: cena, pracnost a doba provádění. Na základě vyhodnocení spojů je vybrána nejlepší varianta spojení nosné výztuže. Byl proveden návrh výztuže průvlaku nad podporou. Všechny čtyři výše zmiňované varianty spoje spojitého průvlaku jsou schématicky rozkresleny. Byla vypočtená délka přesahu prutů výztuže (pro provedení stykování výztuže). Veškeré uvedené výpočty a schémata jsou v přílohách.The bachelor thesis deals with the stiffness of prefabricated joints and their influence on the static scheme. Here you will find the division of joints according to various criteria: according to stiffness, design and transmission of internal forces. The possibilities of making joints of prefabricated parts, articulated and rigid, are generally described here. The work deals with the design of the contact of continuous beams at the location of the column. The contact is designed as rigid, ie. acts as fixed support and transmits a bending moment above the support. For this contact four joint variants are suggested: welded, screw, threadless coupling and overlap connection. These variants are described and compared here according to the following criteria: price, labor and execution time. Based on the evaluation of the joints, the best variant of the connection of the load-bearing reinforcement is selected. A design of the beam reinforcement over the support was made. All four above-mentioned variants of the joint of the continuous beam are schematically drawn. The length of the overlap of the reinforcement bars was calculated (to perform the reinforcement joining). All the above calculations and diagrams are in the appendices. Keywords: bezzávitové spoje; kloubové spoje; prefabrikované spoje; spojitý průvlak; stykování přesahem; svařované spoje; šroubové spoje; tuhost styčníku; articulated joints; continuous beam; joint stiffness; precast joints; screw conections; splicing overlap; threadless joints; welded joints Available in digital repository of ČVUT.
Tuhost prefabrikovaných spojů a možnosti jejího zaručení

Bakalářská práce se zabývá tuhostí prefabrikovaných spojů a jejich vlivem na statické schéma. Najdete zde rozdělení spojů podle různých kritérií: dle tuhosti, provedení a přenosu vnitřních sil. Jsou ...

Frantová Michaela; Veronika Schutová; Schwarz Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2020

MŠ a ZŠ Magic Hill v Říčanech u Prahy
Sokol Zdeněk; Thu Linh Hoang; Cábová Kamila
2020 -
Tato bakalářská práce je rozdělená ze dvou hlavních částí. První část obsahuje návrh a posouzení vybraných prvků konstrukce školy za pokojové teploty a poté za zvýšené teploty, druhá zjednodušené požárně bezpečnostní řešení.This bachelor thesis is divided into two main parts. First part contains design and assessment of chosen elements of construct school at room temperature and then at elevated temperature, second part is a simplified fire safety solution. Keywords: základní škola; ocelová nosná konstrukce; pokojová teplota; zvýšená teplota; požárně bezpečnostní řešení; primary school; load-bearing steel structure; room temperature; elevated temperature; fire safety solution Available in digital repository of ČVUT.
MŠ a ZŠ Magic Hill v Říčanech u Prahy

Tato bakalářská práce je rozdělená ze dvou hlavních částí. První část obsahuje návrh a posouzení vybraných prvků konstrukce školy za pokojové teploty a poté za zvýšené teploty, druhá zjednodušené ...

Sokol Zdeněk; Thu Linh Hoang; Cábová Kamila
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh předpjatého vazníku dostavby výrobní haly
Bílý Petr; Vojtěch Černý; Broukalová Iva
2020 -
Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a posouzení předpjatého vazníku dostavby výrobní haly v obci Křeč u Pelhřimov, kraj Vysočina. Návrh a posouzení se týká předpjatého vazníku o rozpětí 14 m. Varianta předpětí byla zvolena na základě požadavků investora, kde si požádal o zvýšení podchodné výšky, tudíž snížení výšky vazníku. Následný statický výpočet ukázal, že pouhý železobetonový vazník nevyhoví hned z několika důvodů. Dále je v práci také věnována pozornost oblasti uložení vazníku tzv. oblast diskontinuit. K analýze oblasti diskontinuit je použita metoda příhradové analogie.Main subject of this bachelor thesis is design and assessment of prestressed concrete girder of completion of production hall at Křeč near Pelhřimov. The design and assessment concerns prestressed concrete girder which spans over 14 m. The variant of prestressed concrete was chosen based on investor’s requirements, who wanted to decrease the height of girder, because of maximazing ground clearance bellow the girder. Structural analysis showed, that only basic reinforced concrete won’t be enough. Another main topic is about discontinuity regions at support area of the girder. For analysis of this discontinuity region is used strut and tie method. Keywords: Železobeton; statický výpočet; předpjatý vazník; příhradová analogie; posouzení; Reinforced concrete; structural analysis; prestressed concrete girder; strut and tie model; assessment Available in digital repository of ČVUT.
Návrh předpjatého vazníku dostavby výrobní haly

Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a posouzení předpjatého vazníku dostavby výrobní haly v obci Křeč u Pelhřimov, kraj Vysočina. Návrh a posouzení se týká předpjatého vazníku o rozpětí 14 m. ...

Bílý Petr; Vojtěch Černý; Broukalová Iva
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh požárního schodiště
Dolejš Jakub; Aleksandra Ivanova; Cábová Kamila
2020 -
Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením požárního schodiště. Jedná se o samostatně stojící venkovní schodiště s úrovní horní podesty +4,500 m nad okolním terénem. Jako konstrukční materiál byla použita ocel S 355 J0. Statický 3D model jsem tvořila pomocí výpočetního programu SCIA Engineer. Pro celou konstrukci je použit nelineární a stabilitní výpočet. Spoje nosných prvků jsou modelované jako klouby. Po vytvoření modelu byl proveden statický výpočet všech nosných části a hlavních detailů. Výsledkem mé práce je statický posudek nosných prvků a hlavních detailů, vypracování výkresové dokumentace a technická zpráva.Bachelor's thesis deals with the design and assessment of the fire staircase. It is a separate outdoor standing staircase with a level of upper landing +4,500 m above the surrounding terrain. Structural material is steel S 355 J0. I created a static 3D model using the SCIA Engineer software. For the entire structure, a nonlinear and stability calculation is used. Connections of the supporting elements are modeled as joints. After the model was created, a static calculation was made for all the supporting parts and the main details. The result of my work is a static assessment of the supporting elements and the main details, the drawing up the drawing documentation and the technical report. Keywords: Požární schodiště; ocelové schodiště; stabilitní výpočet; nelineární výpočet; sloup; styčník; Fire staircase; steel staircase; stability calculation; nonlinear calculation; column; joint Available in digital repository of ČVUT.
Návrh požárního schodiště

Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením požárního schodiště. Jedná se o samostatně stojící venkovní schodiště s úrovní horní podesty +4,500 m nad okolním terénem. Jako konstrukční materiál ...

Dolejš Jakub; Aleksandra Ivanova; Cábová Kamila
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Mateřská škola v Golčově Jeníkově
Hanzalová Lenka; Lenka Svitáková; Paroubková Jitka
2020 -
Předmětem bakalářské práce je dokumentace ke stavebnímu povolení pro mateřskou školu v Golčově Jeníkově. Zadáním práce byla architektonická studie mateřské školy. Projekt se zabývá konstrukčním a materiálovým návrhem objektu. Jedná se o objekt mateřské školy se 2 nadzemními a jedním podzemním podlažím.The subject of this bachelor thesis is to process a project documentation of a kindergarten in Golčův Jeníkov. The assignment was an architectural study of a kindergarten. The work focuses mainly on structural and materiál design. It is an object of kindergarten with two above ground and one underground floor. Keywords: Projektová dokumentace; mateřská škola; jednoplášťová plochá střecha; kontaktní zateplovací systém; Project documentation; kindergarten; single-skin flat roof; external thermal insulation composite systems Available in digital repository of ČVUT.
Mateřská škola v Golčově Jeníkově

Předmětem bakalářské práce je dokumentace ke stavebnímu povolení pro mateřskou školu v Golčově Jeníkově. Zadáním práce byla architektonická studie mateřské školy. Projekt se zabývá konstrukčním a ...

Hanzalová Lenka; Lenka Svitáková; Paroubková Jitka
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Způsoby sanace vodárenských a balneotechnických nádrží.
Horký Filip; Jiří Buchl; Šťastný Bohumil
2020 -
Tato bakalářská práce se zabývá úpravou povrchů nádrží sloužící jako zásobník pitné vody pro obyvatelstvo nebo nádrže využívané v balneotechnice, jako jsou bazény, lázně a wellness centra. Součástí práce je rozpis materiálů, ze kterých se nádrže vyrábějí, jejich popis výstavby a porovnání výhod a nevýhod jednotlivých typů. Hlavní část práce se věnuje výpisu způsobů úpravy povrchů všech typů nádrží, na jaké bázi je tato úprava založena, jak se provádí, náročnost a jaká je jejich životnost případně cenové rozpoložení. V praktické část se věnuje porovnání těchto parametrů jednotlivých typů úpravy. Hlavním přínosem práce je zmapování všech dostupných úprav a sanací povrchů vodárenských a balneotechnických nádrží. Tento výpis lze aplikovat pro výběr případných metod úprav jednotlivých typů nádrží.This bachelor thesis deals with surface rehabilitation of reservoirs serving as reservoir of drinking water for inhabitants or reservoirs used in balneotechnica, such as swimming pools, spas and wellness centers. Part of the work is a breakdown of materials from which tanks are made, their description of construction and comparison of advantages and disadvantages of individual types. The main part of the work is devoted to listing the methods of surface treatment of all types of tanks, on what basis is this treatment based, how it is performed, demanding and what is their lifetime or price mood. The practical part deals with the comparison of these parameters of individual types of treatment. The main contribution of this work is the mapping of all available treatments and remediation of surfaces of water and balneotechnical tanks. This listing allows you to apply modifications to individual tank groups to select possible methods. Keywords: Sanace; oprava; vodojem; bazén; nádrž; povrch; lázně; projekty; Rehabilitation; repair; water tank; pool; tank; suface; spa; projects Available in digital repository of ČVUT.
Způsoby sanace vodárenských a balneotechnických nádrží.

Tato bakalářská práce se zabývá úpravou povrchů nádrží sloužící jako zásobník pitné vody pro obyvatelstvo nebo nádrže využívané v balneotechnice, jako jsou bazény, lázně a wellness centra. Součástí ...

Horký Filip; Jiří Buchl; Šťastný Bohumil
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vzduchová neprůzvučnost:od teorie k praxi
Nováček Jiří; Jiří Bečka; Vychytil Jaroslav
2020 -
Bakalářská práce se zabývá problematikou vzduchové neprůzvučnosti, jež je součástí stavební akustiky. Cílem je představit důležitost vzduchové neprůzvučnosti a provést ucelený přehled nejen o způsobech jejího zjištění a vyhodnocení na základě požadavků, ale též o provádění (a případných chybách) konstrukcí a rozboru chování stavebních prvků zabudovaných ve stavbách. První část se věnuje hlavně teoretickému výkladu a vysvětlení, jak vzduchovou neprůzvučnost vyhodnocovat v případech laboratoře a především na stavbě. Ve druhé části se teorie prolíná s praxí a jsou v ní představeny časté způsoby provedení stavebních konstrukcí, pro něž jsou stanoveny hodnoty zvukové izolace vlastními výpočty a následně porovnány s výsledky z praxe. Ve třetí části se práce zaměřuje na chybná řešení, s nimiž se občas může člověk setkat v praxi a jejichž provedení nevede ke splnění normových požadavků.The Bachelor thesis deals with the problematics of airborne sound insulation, which is a part of building acoustics. The purpose is to introduce the importance of airborne sound insulation and perform a complete survey not only about the ways of its finding and appraisal according to the requirements, but also about carrying out (and possible mistakes) of structures and analysis of behaviour of building blocks which are built into constructions. The first part focuses primarily on theoretical explanation of how to evaluate the airborne sound insulation in case of being either in laboratory or mainly on a building site. The second part runs through both theory and practice and introduces common ways of performing the structures, for which the values of sound insulation are set by self calculation and after that compared with results out of practice. The third part deals with wrong solutions that are possible to meet with in practice and whose performance does not lead to meeting the standard requirements. Keywords: Stavební akustika; zvuk; akustický tlak; vzduchová neprůzvučnost; zvuková izolace; bytový dům; požadavky; měření; technická metoda; dělicí konstrukce; Building acoustics; sound; sound pressure; airborne sound insulation; sound insulation; residential building; requirements; measurement; technical method; section partition Available in digital repository of ČVUT.
Vzduchová neprůzvučnost:od teorie k praxi

Bakalářská práce se zabývá problematikou vzduchové neprůzvučnosti, jež je součástí stavební akustiky. Cílem je představit důležitost vzduchové neprůzvučnosti a provést ucelený přehled nejen o ...

Nováček Jiří; Jiří Bečka; Vychytil Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Požární řešení víceúčelového objektu v Roztokách u Prahy
Hejtmánek Petr; Alžběta Kohoutová; Vyštajnová Hana
2020 -
Předmětem této bakalářské práce je vypracování požárně bezpečnostního řešení ke stavbě řešené v rámci konstrukčního ateliéru studentkou Fakulty stavební, programu Architektura a stavitelství. Bakalářská práce je rozdělena do tří části. První část tvoří samotné zadání bakalářské práce. Druhá část obsahuje původní projektovou dokumentaci, která sloužila jako podklad ktvorbě požárně bezpečnostního řešení. Toto požárně bezpečnostní řešení pak tvoří samostatnou třetí část této práce. Byla provedena revize původního projektu, která je, vzhledem ke svému nevelkému rozsahu, začleněna do struktury požárně bezpečnostního řešení.The main subject of this bachelor thesis is a fire safety design to a building designed by a student of the Faculty of Civil Engineering, study programme Architecture and Building Sciences, as part of the Construction Atelier course. The bachelor thesis is composed of three parts. Part one comprises the assignment of the bachelor thesis. Part two consists of the original project documentation the fire safety design was based on. This fire safety design forms the third individual part of the thesis. The revision of the original project was carried out and it was, due to its minor scope, integrated into the content of the fire safety design. Keywords: Požárně bezpečnostní řešení; víceúčelová stavba; administrativa; knihovna; škola; provětrávaná fasáda; dřevěný obklad; Roztoky; Fire safety design; multifunctional building; administrative; library; school; ventilated facade; timber cladding; Roztoky Available in digital repository of ČVUT.
Požární řešení víceúčelového objektu v Roztokách u Prahy

Předmětem této bakalářské práce je vypracování požárně bezpečnostního řešení ke stavbě řešené v rámci konstrukčního ateliéru studentkou Fakulty stavební, programu Architektura a stavitelství. ...

Hejtmánek Petr; Alžběta Kohoutová; Vyštajnová Hana
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases