Počet nalezených dokumentů: 542131
Publikováno od do

Podpora manželství v rodinách s dětmi v náhradní rodinné péči
MACKOVÁ, Lenka; ŠLECHTOVÁ, Hana
2019 - český
Bakalářská práce je zaměřena na potřeby manželství u rodičů, kteří mají svěřené děti v náhradní rodinné péči. Podpora pro pěstounské rodiny je zaměřena především na péči o svěřené dítě. Pokud jsou náhradními rodiči manželé, potřebují také podporu pro svůj vztah. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jakou podporu by pro své manželství potřebovali pěstounské páry pro své manželství. Konceptuální část definovala hlavní pojmy. Návazný kvalitativní výzkum s pěstounskými páry vysledoval konkrétní možnosti podpory pro jejich manželství. Ty jsem rozdělila do pěti oblastí podle poskytovatele podpory: 1. vnější podpora, 2. podpora manželů navzájem, 3. duchovní podpora, 4. podpora společenství, přátel a blízké rodiny a 5. "bonusová podpora". This bachelor thesis focuses on the needs of marriages in the case of parents with custody of children in alternative family care. The support of foster-parent family above all aims at the care about the entrusted child. Provided that the foster parents are a married couple, they are in need of assistance to their relationship, too. The goal of this explorative research has been to find out the volume of assistance that the foster-parent couples would require for their marriage. The principcipal concepts has been defined in the conceptual part of this work. The consequent qualitative research carried out with foster-parent couples has traced out specific possibilities of assistance concerning their marriage. I have divided them into 5 fields according to the provider of the assistance: 1. External assistance, 2. Mutual assistance between the parents, 3. Spiritual assistance, 4. Assistance of the community, friends and family and 6. "bonus assistance". Klíčová slova: manželství; náhradní rodinná péče; potřeby manželů pro jejich vztah; podpora pěstounských rodin; marriage; substitute family care; spouses' needs for their relationship; support for foster families Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Podpora manželství v rodinách s dětmi v náhradní rodinné péči

Bakalářská práce je zaměřena na potřeby manželství u rodičů, kteří mají svěřené děti v náhradní rodinné péči. Podpora pro pěstounské rodiny je zaměřena především na péči o svěřené dítě. Pokud jsou ...

MACKOVÁ, Lenka; ŠLECHTOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Rodina a dítě se specifickými poruchami učení
KAŠPÁRKOVÁ, Adéla; TICHÁ, Iveta
2019 - český
Závěrečná práce se zaměřuje na rodinu a dítě se specifickými poruchami učení. Zabývá se tím, jaký vliv na dítě má výchova a neúplná rodina. Součástí je také etiologie a klasifikace specifických poruch učení. This final work is focused on a family and a child with specific learning disabilities. It deals with a influence of upbringing of a child in single-parent family. It includes also the etiology and classification of specific learning disabilities. Klíčová slova: Rodina; dítě; výchova; neúplná rodina; specifické poruchy učení; The family; child; upbringing; single-parent family; specific learning disabilities Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Rodina a dítě se specifickými poruchami učení

Závěrečná práce se zaměřuje na rodinu a dítě se specifickými poruchami učení. Zabývá se tím, jaký vliv na dítě má výchova a neúplná rodina. Součástí je také etiologie a klasifikace specifických poruch ...

KAŠPÁRKOVÁ, Adéla; TICHÁ, Iveta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Právní regulace činnosti bank
HRČEK, Jakub; MATOUŠEK, Pavel; KOHAJDA, Michael
2019 - český
Ve své diplomové práci jsme se nejprve zabýval obecnými teoretickými východisky bankovního sektoru, důvody a způsoby jeho regulace. Dále jsem shrnul podmínky vstupu bank na bankovní trh v České republice. Ze základních povinností bank, které musí dodržovat, jsem se nejprve věnoval kapitálovým požadavkům. Tyto požadavky jsou na banky kladeny několika právními předpisy jak na národní tak evropské úrovni, díky čemuž jsou tyto podmínky nepřehledné. Z těchto důvodu jsem je přehledně uspořádal. Druhou povinností bank, které jsem se věnoval, byla přiměřenost likvidity rovněž podle národní i evropské úpravy. Cílem mé práce bylo tyto požadavky uspořádat a vytvořit ucelený přehled těchto požadavků, a to ve světle aktuální právní úpravy. In my diploma thesis I've dealt with general theoretical basis of the banking sector and with methods and reasons of regulation. Further I have summarized conditions that banks have to fulfil to enter the banking market of the Czech Republic. In addition, I've dealt with the basic bank duties. Firstly, I've dealt with capital requirements, which are required by national and European legislation, for this reason they are confusing. In reason to make these requirements clearer, I have organized them properly. Secondly I have dealt with a liquidity requirements, that are also required by both national and European legislation. The aim of my diploma thesis was to sort these requirements clearly under current legislation. Klíčová slova: Regulace; Bankovnictví; Bankovní licence; Kapitálová přiměřenost; Přiměřenost likvidity; Basel III; Regulation; Banking; Banking license; Capital adequacy; Adequacy of liquidity; Basel III Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Právní regulace činnosti bank

Ve své diplomové práci jsme se nejprve zabýval obecnými teoretickými východisky bankovního sektoru, důvody a způsoby jeho regulace. Dále jsem shrnul podmínky vstupu bank na bankovní trh v České ...

HRČEK, Jakub; MATOUŠEK, Pavel; KOHAJDA, Michael
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Dobrovolnictví v Charitě Zábřeh
KOZÁKOVÁ, Lucie; MATULAYOVÁ, Tatiana
2019 - český
Tato bakalářská práce se věnuje dobrovolnictví v organizaci Charita Zábřeh. V této problematice se věnuji zejména činnostmi, které vykonávají dobrovolníci. Také hodnotím spolupráci s organizací, jakou mají dobrovolníci pozici v organizaci a jak je organizačně zajištěna jejich činnost. Také jsem se zabývala oceněním dobrovolníků. Tento výzkum je prováděn dotazníky, které vyplňovali dobrovolníci v charitě. This bachelor thesis deals with volunteering in Charita Zábřeh organization. In this area, I devote myself mainly to activities performed by volunteers. I also evaluate the cooperation with the organization that volunteers have in the organization and how their activities are organized. I also dealt with the award of volunteers. This research is carried out by questionnaires filled in by volunteers in charity. Klíčová slova: Dobrovolnictví; organizace; charita; činnosti; spolupráce; ocenění; dobrovolník; Volunteering; organization; charity; activities; cooperation; appreciation; volunteer Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Dobrovolnictví v Charitě Zábřeh

Tato bakalářská práce se věnuje dobrovolnictví v organizaci Charita Zábřeh. V této problematice se věnuji zejména činnostmi, které vykonávají dobrovolníci. Také hodnotím spolupráci s organizací, jakou ...

KOZÁKOVÁ, Lucie; MATULAYOVÁ, Tatiana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Ošetřovatelská péče u těhotných žen po traumatu
HORVÁTHOVÁ, Andrea; ŠEVČÍKOVÁ, Blažena
2019 - český
Cílem přehledové bakalářské práce bylo předložit aktuální dohledané publikované poznatky o ošetřovatelské péči u těhotných žen po traumatu a o psychické zátěži všeobecných sester při poskytování ošetřovatelské péče o těhotné ženy po traumatu. Bylo analyzováno 30 článků. Elektronické články byly vyhledávány v databázích EBSCO, Google Scholar a Medvik. Analýzou elektronických článků bylo zjištěno, že péče o těhotné ženy po traumatu je pro zdravotnický personál velmi náročná, nejen fyzicky, ale i psychicky. Dále také vyplývá, kolik možných komplikací se během traumatu může vyskytnout a jaké je jejich prevence. Studie byly zaměřeny převážně na populaci Spojených států Amerických, a tak ne vždy je možné výsledky použít na populaci jiných zemí, například na Českou republiku. The aim of this bachelor thesis was to present the current published findings on nursing care for pregnant women after trauma and about the mental load of nurses in providing nursing care for pregnant women after trauma. 30 articles were analyzed. Electronic articles were searched in EBSCO, Google Scholar and Medvik databases. Analysis of electronic articles found that care for pregnant women after trauma is very demanding for medical staff, not only physically but also mentally. It also shows how many possible complications may occur during trauma and what is their prevention. The studies were mainly aimed at the United States population, and so the results may not always be applied to the population of other countries, such as the Czech Republic. Klíčová slova: ošetřovatelská péče; těhotenství; první pomoc; trauma; sestra; nursing care; pregnant; first aid; trauma; nurse Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Ošetřovatelská péče u těhotných žen po traumatu

Cílem přehledové bakalářské práce bylo předložit aktuální dohledané publikované poznatky o ošetřovatelské péči u těhotných žen po traumatu a o psychické zátěži všeobecných sester při poskytování ...

HORVÁTHOVÁ, Andrea; ŠEVČÍKOVÁ, Blažena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Krytá jízdárna a ustájení koní – Čihadla, Praha 14
Kopřiva Miloš; Tereza Šimůnková; Petráň Miroslav
2019 -
Předmětem této diplomové práce je návrh kryté jezdecké haly volnočasového areálu Čihadla na Praze 14. Hlavním podkladem je komplexní urbanistické řešení tohoto území, které bylo zpracováno v rámci přediplomího projektu v zimním semestru 2018/2019, které bylo v diplomové práci zachováno. Jezdecký areál se nachází u rybníku Martiňák na východní straně areálu Čihadla. V součastné době je zde rekreační park u Čeňku, který nabízí volnočasové vyžití. Je zde vybudováno dětské hřiště s atrakcemi a in-line dráha. Z urbanistické koncepce je zde navržena rekreační zóna, která zahrnuje dětský park, jezdecký klub a skautský tábor. Tyto dvě nově navržené budovy maximálně reaguji na charakter současné krajiny. Řešená plocha je mírně svažitá směrem k rybníku a nově navrhované objekty jsou zasazeny částečně do terénu. Díky tomu zamezíme úbytku zelených ploch nahrazením vegetační střechy. Jezdecký areál bude lákadlo pro lidi v každém ročním období. Během provozu olympijských parků zde budou probíhat ukázky olympijských disciplín v jezdectví - Parkurové skákání, drezura a jezdecká všestrannost. Za nepříznivé počasí bude možné využívat nově vybudovanou jezdeckou halu, která bude přizpůsobena nejen pro klub, ale i pro diváckou veřejnost. Mimo dobu olympijských parků zde bude jezdecká škola a krytá jízdárna bude moct být multifunkčně využita i pro jiné dočasné účely. Budou zde probíhat dětské tábory s koňmi, školení jezdců a trenérů, trenérské zkoušky apod... K ubytování zde bude sloužit nově navržený skautský tábor.The subject of this diploma thesis is the design of the indoor riding hall situated in the area Cihadla in Prague 14. This proposal is set in a complex urban design of this area, which was elaborated as part of a prediploma project in the winter semester 2018/2019, which was preserved in the thesis. The riding area is located by the Martinak pond on the eastern side of the Cihadla complex. Currently, there is a recreational park called Cenek, which offers leisure activities. There is a playground with attractions and an in-line track. From the view of urban conception there is designed a recreational zone, which includes a children's park, a riding club and a scout camp. Two newly designed buildings, indoor riding hall and accomodation part, respond to the character of the contemporary landscape. The area is slightly sloping towards the pond and the newly designed buildings are partially set in the field. This will prevent the loss of green areas by replacing the vegetation roof. The riding area will attract people in every season. During the event of the Olympic Parks, there will be exhibitions of Olympic disciplines in horse riding - show jumping, dressage and equestrian versatility. In bad weather it will be possible to use the newly built riding hall, which will be adapted not only for the club, but also for the public. Outside the time of holding the Olympic Parks, there will be a riding school and the indoor riding hall will be used for other temporary purposes. There will be children's camps with horses, training of riders and coaches, coaching exams, etc ... The newly designed scout camp will serve for accommodation. Klíčová slova: kůň; jízdárna; jezdectví; ustájení koní; horse; riding hall; equestrian club; horse stabling Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Krytá jízdárna a ustájení koní – Čihadla, Praha 14

Předmětem této diplomové práce je návrh kryté jezdecké haly volnočasového areálu Čihadla na Praze 14. Hlavním podkladem je komplexní urbanistické řešení tohoto území, které bylo zpracováno v rámci ...

Kopřiva Miloš; Tereza Šimůnková; Petráň Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Krytý plavecký bazén s víceúčelovým zastřešením – Čihadla, Praha 14
Kopřiva Miloš; Petr Špaček; Drobný Viktor
2019 -
PŘEDMĚTEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE NÁVRH KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V OBLASTI KYJSKÉHO RYBNÍKA NA PRAZE 14. HLAVNÍM PODKLADEM BYL URBANISTICKÝ NÁVRH Z PŘEDDIPLOMNÍHO PROJEKTU. STAVBA JE UMÍSTĚNA NAD HLADINOU ODDĚLENÉ ČÁSTI KYJSKÉHO RYBNÍKA. HMOTA KRYTÉHO BAZÉNU JE INSPIROVÁNA LEDOVCEM VYSTUPUJÍCÍM Z KER. PRO LEPŠÍ DOSTUPNOST A PROSTUPNOST ÚZEMÍM, JE OBJEKT PROŘÍZNUT TUNELEM, KTERÝ SAHÁ AŽ DO 2.NP. PRO ZACHOVÁNÍ PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU JE NA BAZÉNU POUŽITO VÍCEÚČELOVÉ ZASTŘEŠENÍ SLOUŽÍCÍ JAK PRO REKREACI, TAK I JAKO LYŽAŘSKÝ SVAH. SVAHEM JE CELÁ BUDOVA NATOČENA NA SEVEROZÁPAD, ABY BYLO V CHLADNĚJŠÍM OBDOBÍ ZAMEZENO NADMĚRNÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE PŘI ZASNĚŽOVÁNÍ SVAHU. V ZIMĚ SE V PARTERU BAZÉNU VYSKYTUJE LEDOVÁ BRUSLÍCÍ PLOCHA, KTERÁ SE V LÉTĚ PROMĚNÍ V KOUPACÍ BAZÉNEK. MATERIÁLOVĚ SE JEDNÁ O ŽELEZOBETONOVÝ SKELET, DOPLNĚNÝ O ZTUŽUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ JÁDRA A OCELOVÉ NOSNÍKY, PŘEVÁŽNĚ PODEPÍRAJÍCÍ STŘECHU. OBJEKT JE ZALOŽEN NA PILOTÁCH NAD HLADINOU RYBNÍKA. CELÁ TATO KONSTRUKCE JE DO 4.NP SKRYTA ZA PŘEDSAZENOU FASÁDOU Z PERFOROVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU. VÝŠE JE PŘIZNÁNA ZA PROSKLENÝM LOP SYSTÉMEM, KTERÝ ZAJIŠŤUJE DOSTATEČNÉ PROSVĚTLENÍ PROSTORU BAZÉNU VE 4.NP A VÝHLED Z BUDOVY PRO NÁVŠTĚVNÍKY.THE SUBJECT OF DIPLOMA THESIS IS A DESIGN OF A COVERED SWIMMING POOL IN THE AREA OF KYJSKY POND IN PRAGUE 14TH. IT WAS BASED ON THE URBANISTIC PLAN PLAN FROM THE PRE-DIPLOMA PROJECT. THE BUILDING IS LOCATED OVER THE LEVEL OF THE SEPARATED PART OF THE KYJSKY POND. THE MATTER OF THE COVERED POOL IS INSPIRED BY GLACIER GETTINF OFF LAYER OF ICE FLOES. FOR BETTER AVAILABILITY AND PERMEABILITY, THE OBJECT IS CUTTED BY A TUNNEL WHICH COMES UP TO THE 2ND FLOOR. FOR THE CONSERVATION OF THE NATURAL CHARACTER, THE POOL IS COVERED BY THE MULTI-PURPOSE ROOF WHICH IS USED FOR RECREATION AND AS A SKI SLOPE. THE WHOLE BUILDING IS TURNED TO NORTHWEST BY THE SLOPE TO PREVENT ENERGY FROM EXCESSIVE CONSUMPTION FROM OVER - SNOWING IN COOL PERIOD. IN WINTER THERE OCCUR THE ICE SKATING RING IN THE PARTERR OF THE SWIMMING POOL, WHICH IS TURNED INTO THE BATHING POOL IN THE SUMMER. MATERIALALLY IT IS ABOUT REINFORCED CONCRETE SKELETON, COMPLETED BY STRENGTHENING REINFORCED CONCRETE CORE AND STEEL GIRDERS MOSTLY SUPPORTING THE ROOF. THE OBJECT IS BASED ON STILTS OVER THE POND LEVEL. THIS WHOLE STRUCTURE IS HIDDEN UP TO FOURTH FLOOR BY THE "IN FRONT PLANT" FACADE FROM THE PERFORATED ALUMINUM SHEET. ABOVE 4TH FLOOR, THE STRUCTURE IS RECOGNIZED BEHIND THE GLASSED LIGHT PERIPHERAL SYSTEM WHICH PROVIDES SUFFICIENT LIGHTING OF THE POOL HALL IN THE 4TH FLOOR AND A VIEW FOR VISITORS. Klíčová slova: KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN; LYŽAŘSKÝ SVAH; PERFOROVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH; BRUSLÍCÍ PLOCHA; COVERED SWIMMING POOL; SKI SLOPE; PERFORATED ALUMINIUM SHEET; ICE SKATING RING Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Krytý plavecký bazén s víceúčelovým zastřešením – Čihadla, Praha 14

PŘEDMĚTEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE NÁVRH KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V OBLASTI KYJSKÉHO RYBNÍKA NA PRAZE 14. HLAVNÍM PODKLADEM BYL URBANISTICKÝ NÁVRH Z PŘEDDIPLOMNÍHO PROJEKTU. STAVBA JE UMÍSTĚNA NAD HLADINOU ...

Kopřiva Miloš; Petr Špaček; Drobný Viktor
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Krytý plavecký areál s víceúčelovým bazénem – Čihadla, Praha 14
Kopřiva Miloš; Oleksandra Tsesko; Bobro Martin
2019 -
Projekt a související urbanistický návrh vytváří olympijský areál na Praze 14, Čihadla. Základním konceptem urbanistického pojetí olympijského areálu je vytvoření dominantní pohledové osy, která spojuje tři odlišná centra sportovních aktivit (každé navrženo jednou autorkou urbanistického plánu) a trvalých občanských staveb. Tato pohledová osa je také důležitá pro návštěvníky, neboť park Čihadla jako takový je poměrně rozsáhlý a momentálně nepřehledný. Vstup do areálu, je možný ze všech tří center pro lepší rozprostření davu lidí v době konání olympijských her nebo větších sportovních utkání. Hlavní vstup je koncipován na východní straně parku, kde se nachází objekty občanské vybavenosti a k nim přidružené víceúčelové fotbalové hřiště/hokejová ledová plocha. Linie hlavní cesty se od vstupní části dál line k objektu sportovní haly a plaveckého areálu a různými venkovními hřišti. Odtud dále prostřednictvím lávky pro pěší pokračuje ke Kyjskému rybníku. Zde formou rampy schází k přidruženému molu, kde se v době letních olympijských her odehrávají vodní sportovní aktivity. Navrhovaný objekt se nachází v centru řešeného území a jeho hlavní náplní je krytý plavecký bazén s wellness prostory a víceúčelovou sportovní halou. Všechny zmíněné provozy se spojují v jediném objektu, který je přirozenou formou zakomponován do stávajícího kopce a společně s ním vytváří nenásilný a zároveň výrazný prvek v okolní krajině. Nad objektem bazénu se tyčí tři světlovody, které slouží jako hlavní zdroj přirozeného světla pro wellness provozy. K objektu ze západu přiléhá velká slunící terasa, opět hlavně pro potřeby bazénu a wellness. Fasáda hlavního objektu je zhotovena jako prosklená fasáda s pravidelným rastrem svislých rámů, které jsou v přímém kontrastu tří světlovodů, které jsou zhotoveny z pohledového betonu. Zmíněné světlovody jsou inspirované podmořskými živočichy - pláštěnci. Veřejný prostor v nejbližším okolí projektu je doplněn o pobytové schody, které jsou vepsány do druhé části přítomného kopce. Jejich umístění dovoluje sledování sportovních klání během olympijských her na velkoplošném plátně, které se nachází na fasádě hlavního objektu s víceúčelovou sportovní halou. Západní část téhož kopce lze během zimních měsíců proměnit na perfektní místo pro bobování. V blízkém okolí na přilehlém náměstí se nachází vodní prvek, který by měl zpříjemnit pobyt hlavně během letních měsíců. Jako další prvky sportovního vyžití můžeme zmínit skatepark, tenisové kurty, streetball a hřiště pro beach volejbal. Velká část náměstí a pobytových schodů je zastřešena lehkou konstrukcí.Project and connected urbanistic design create an Olympic complex situated in Prague 14, Čihadla neighbourhood. The main concept behind the urbanistic solution is to develop a principal axis which will connect three centres for sports activities (each designed by one of the three authors of the urbanistic concept) and permanent public buildings. The axis serves mainly to visitors for more natural orientation in the spread area. Although there are three main entrances which can be used during more significant events, the main entry point lays on the East part of the area where one can find administrative buildings, football pitch and hockey field. The central axis with a road goes from the main entrance on the east to the sports hall and indoor swimming pool. It continues through the pedestrian bridge to Kyjský pond. There, in the form of a ramp, it goes down to the pier where one can find water sports activities during summer Olympic games. The designed building is located in the very centre of the area, and it serves as indoor swimming with wellness capacities and multipurpose sports hall. All parts mentioned are accommodated in a single object, which is blending into the surrounding landscape. A simple form of the main object is highlighted with three huge skylights, which brings natural light for the wellness part. There is a big sunbathing terrace attached to the building from the west side. Façade of the main volume is made of glass with a strict raster of vertical window frames. Such a solution creates contrast with the three skylights, which are made of exposed concrete. These skylights have a very organic shape, and they are inspired by a sea animal called tunicate. The public space surrounding the building is equipped with an outdoor auditorium, which is placed in the second part of the present hill. Visitors can watch sports matches there during Olympic games which are broadcasted on a large screen placed on the part of the facade with the multipurpose sports hall. During winter the west part of the same hill can be used for bobbing. On the square in front of the building, there is a water element which should be used primarily during hot summer days. A significant part of the square is shaded with lightweight shading structure. Among other activities surrounding the building we can find skatepark, tennis court, streetball and beach volleyball. Klíčová slova: krytý plavecký areál; víceúčelový bazén; sport; wellness; Praha; olympiáda; plavecký bazén; rekreační bazén; příroda; pohledový beton; sklo; světlovod; volnočasové aktivity; vodní sportovní aktivity; pravidelný; organický; krajina; urbanismus; pláštěnec; indoor swimming area; polyfunctional pool; sport; wellness; Prague; olympics; swimming pool; recreational pool; nature; architectural concrete; glass; skylight; leisure activity; water sports activities; regular; organic; landscape; urban planning; tunicate Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Krytý plavecký areál s víceúčelovým bazénem – Čihadla, Praha 14

Projekt a související urbanistický návrh vytváří olympijský areál na Praze 14, Čihadla. Základním konceptem urbanistického pojetí olympijského areálu je vytvoření dominantní pohledové osy, která ...

Kopřiva Miloš; Oleksandra Tsesko; Bobro Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav
Linhartová Eva; Petra Vojtková; Dvořák Jakub
2019 -
Diplomová práce se zabývá návrhem Inovačního centra v Mladé Boleslavy. Vychází z urbanistické studie vypracované v rámci předdiplomního projektu. Urbanistická studie se zabývala návrhem nového administrativního centra Mladé Boleslavy a řešení dopravy v okolí areálu Škoda Auto. Budova je jak svou filozofií tak svou koncepcí v území spojnicí mezi závodem Škoda Auto a městem Mladá Boleslav. Je tedy umístěn na pomezí dvou náměstí, kdy na jedné straně je dominanta Hlavní administrativní budovy Škoda Auto a na druhé je dominantou budova Radnice. Hlavním cílem bylo navrhnout budovu s krátkodobě i dlouhodobě pronajímatelnými jednotkami pro práci a jednání. Celková filozofie budovy je maximální variabilita pracovních, jednacích a relaxačních prostor pro zvenku příchozí osoby. Další doplňkové funkce jsou zde výstavní a prezentační prostory a kavárna. Interiér je koncipován tak, aby umožňoval výběr prostředí dle specifických požadavků příchozích. Koncept návrhu je ukončení námi navrženého zelného pásu, který prochází územím a navazuje na pomyslný zelený prstenec kolem města Mladá Boleslav. Ukončení je navrženo konceptem "zelené koule", tedy budovy kulatých a lehkých tvarů s ocelovou fasádou porostlou zelení. Tvoří kontrast k okolním ostrým hranám formálních administrativních budov.This Master´s thesis deals the design Inovation centre in Mladá Boleslav. It based on urbanistic study elaborated in framework pre-diploma project. The urbanistic study deals the design new administrative centre in Mladá Boleslav and solution transport solutions around Škoda Auto areal. Building is is both its philosophy and its end in the area connecting line between Škoda Auto and city Mladá Boleslav. It is situated the border of two squares, where in the one side is dominant of the Main office Building Škoda Auto and in the second side is dominant of the town hall. The main goal was to design building with rentable units in the short and long term for work and meetings. Overall philosophyof building is the maximum variability of working, meeting and relaxing spaces for the outside of the incoming person. Other additional functions are showcasing and presentation spaces and cafe. The interier is designed to allow environment according to specific requirements of incoming. The concept of design is the end of the green belt, which passes through the area and follows the imaginary green ring around the city Mladá Boleslav. The end is designed by the "green ball" concept, hus, a round-shaped building with a steel façade with green. it forms a contrast to the surrounding sharp edges of formal office buildings. Klíčová slova: administrativní budova; zelená fasáda; ocelová fasáda; kavárna; betonová stavba; město Mladá Boleslav; Administration building; green facade; steel facade; cafe; concrete building; city Mladá Boleslav Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav

Diplomová práce se zabývá návrhem Inovačního centra v Mladé Boleslavy. Vychází z urbanistické studie vypracované v rámci předdiplomního projektu. Urbanistická studie se zabývala návrhem nového ...

Linhartová Eva; Petra Vojtková; Dvořák Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Nová budova Národní knihovny v kontextu konverze území bývalé holešovické elektrárny
Šourek Michal; Kateřina Zemanová; Pavelec Vít
2019 -
Diplomová práce se zabývá návrhem Národní knihovny na území bývalé Holešovické elektrárny. V rámci předdiplomního projektu jsme na tomto území navrhovali nový urbanistický koncept. Jedná se o území, které je v bezprostřední blízkosti stanice metra Nádraží Holešovice a nachází se mezi Vltavou, ulicí Partyzánská a Výstavištěm. Již řadu let se řeší otázky Národní knihovny České republiky. Nároky na knihovnu se v posledních letech poměrně pozměnily. Předmětem diplomové práce je návrh moderního, otevřeného a příjemného prostoru, jako zásobárny dostupných informací v nejrůznějších formách a zároveň místo pro setkávání a další volnočasové, vzdělávací a pracovní aktivity. Mezi další proměny moderní knihovny patří například automatické sklady a celková dostupnost značné části informací v elektronické podobě.The thesis deals with the design of the National Library in the area of the former Holešovice power plant. As part of a pre-diploma project, we designed a new urban concept in this area. It is an area that is in the immediate vicinity of the Nádraží Holešovice metro station and is located between Vltava, Partyzánská street and Výstaviště Holešovice exhibition grounds. For many years state the National Library is a subject of discussion. The subject of the thesis is the design of a modern, open and pleasant space, as a store of available information in various forms and at the same time a place for meetings and other leisure activities. Another example of metamorphosis is, for example, fully automated bookstores and the overall availability of a significant amount of information in electronic form. Klíčová slova: Holešovice; Národní knihovna; konverze území; conversion of the area; National library; Holešovice Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Nová budova Národní knihovny v kontextu konverze území bývalé holešovické elektrárny

Diplomová práce se zabývá návrhem Národní knihovny na území bývalé Holešovické elektrárny. V rámci předdiplomního projektu jsme na tomto území navrhovali nový urbanistický koncept. Jedná se o území, ...

Šourek Michal; Kateřina Zemanová; Pavelec Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze