Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 135
Published from to

Baskické téma v díle Pía Barojy
Dvořáková, Veronika; Sánchez Fernández, Juan Antonio; Poláková, Dora
2018 - Spanish
The aim of the present Master`s Degree Thesis is to make an approximation to the Basque theme in the selected works of Pío Baroja. Concretely, it`s close to twenty short stories and the novels of the tetralogy Tierra vasca (Basque country), namely, La casa de Aizgorri, Zalacaín el aventurero, La leyenda de Jaun de Alzate y El mayorazgo de Labraz. First, the San Sebastian writer`s relation with the Basque country is presented, as well as his vision of his fatherland in the history context. Second, the presence of the Basque language - as known as euskera - in the works is described, as in the vocabulary, the onomastic or for example in phrases or in popular songs. Third, we study concrete Basque motives, such as the landscape, the cities and towns, the people, the history or the Basque sorcery and mythology. Cílem této diplomové práce je přiblížit baskické téma ve vybraném díle Pía Baroji. Konkrétně se jedná o téměř dvacet povídek a o romány z tetralogie Baskická země (Tierra vasca), tj. La casa de Aizgorri (Dům Aizgorriů), Zalacaín el aventurero (Zalacaín dobrodruh), La leyenda de Jaun de Alzate (Legenda o Jaunovi de Alzate) a El mayorazgo de Labraz (Dědičný pán z Labrazu). Nejprve je představen vztah spisovatele ze San Sebastiánu s Baskickem a jeho vize v historickém kontextu. Zadruhé se zaměřuje pozornost na přítomnost baskického jazyka v díle, a sice jak ve slovní zásobě a onomastice, tak například ve frázích či v písních. Zatřetí jsou studiu podrobeny konkrétní baskické elementy, jako je příroda, města a vesnice, lidé či čarodějnictví a mytologie. Keywords: Baroja; vasco; euskera; Tierra vasca; País Vasco; novela; Generación 98; Baroja; Basque; euskera; Basque country; novel; Generation 98 Available in a digital repository NRGL
Baskické téma v díle Pía Barojy

The aim of the present Master`s Degree Thesis is to make an approximation to the Basque theme in the selected works of Pío Baroja. Concretely, it`s close to twenty short stories and the novels of the ...

Dvořáková, Veronika; Sánchez Fernández, Juan Antonio; Poláková, Dora
Univerzita Karlova, 2018

Vliv Mírových sborů na rozvoj Kolumbie v letech 1964-1981
Mizzau, Carla; Opatrný, Josef; Buben, Radek
2018 - Spanish
The purpose of this paper is to describe the work of the Peace Corps during its first period of volunteer activity in Colombia. To put it into perspective, the relations between Colombia and the United States throughout the XIX and XX centuries are analyzed in the first chapter. The second chapter offers a description of the American government's policies during the Cold War, with emphasis on the influence and scope of the Alliance for Progress in Latin America. The third chapter deals with the origin, operation, and development throughout the world of the main programs of the Peace Corps, as a semi-independent federal agency linked to the Presidency of the United States. The fourth and last chapter refers to specific areas of activity, objectives, as well as the positive and negative impacts of the Peace Corps in Colombia. Also included are the reasons for which this program of cooperation came to an end in 1981, its repercussion throughout Colombia, and its return in 2010. Keywords: Peace Corps - United States - Colombia - development - Cold War Cílem této práce je popsat působení dobrovolných Mírových sborů v Kolumbii v první fázi jejich činnosti. V úvodní kapitole nastiňujeme širší kontext vzájemných vztahů Kolumbie a Spojených států v 19. a 20. století. V druhé kapitole rozebíráme státní politiku USA v kontextu studené války s hlavním důrazem na vliv a výsledky Aliance pro pokrok (Alliance for progress) v Latinské Americe. V třetí kapitole se věnujeme výhradně Mírovým sborům jakožto napůl nezávislé federální agentuře, vázané na úřad prezidenta Spojených států: jak vznikly, jak začaly fungovat, jak se rozvíjely a jaké byly jejich hlavní programy ve světě. Čtvrtá kapitola podrobněji popisuje specifické oblasti činnosti Mírových sborů v Kolumbii, jejich cíle a pozitivní i negativní dopady. Na závěr doplňujeme důvody, jež vedly roku 1981 na kolumbijském území k ukončení tohoto programu spolupráce, analyzuje ohlas programu v Kolumbii a návrat k přerušené spolupráci roku 2010. Klíčová slova: Mírové sbory - Spojené státy - Kolumbie - rozvoj - studená válka Keywords: Kolumbie|Mírové sbory|1961-1981|Vliv na rozvoj|Spojené Státy; Colombia|Peace Corps|1961-1981|Impact on Development|United States Available in a digital repository NRGL
Vliv Mírových sborů na rozvoj Kolumbie v letech 1964-1981

The purpose of this paper is to describe the work of the Peace Corps during its first period of volunteer activity in Colombia. To put it into perspective, the relations between Colombia and the ...

Mizzau, Carla; Opatrný, Josef; Buben, Radek
Univerzita Karlova, 2018

Přípustkové věty ve španělštině v kontrastivní perspektivě se zaměřením na didaktické využití
KAMENSKÁ, Barbora
2018 - Spanish
El tema principal de este Trabajo de fin de Máster son las oraciones concesivas en la enseňanza de ELE para los estudiantes eslovacos. El siguiente trabajo consiste en un análisis contrastivo de los dos idiomas, espaňol y eslovaco, mediante el cual se suponen las posibles dificultades con la concesión en espaňol. El objetivo principal de este trabajo es que los alumnos sean capaces de reconocer, interpretar y producir correctamente la concesión en espaňol. Además, el trabajo explica el funcionamiento de las subordinadas concesivas en espaňol. A continuación, propone once actividades para practicar dicho fenómeno que fueron realizados por los alumnos eslovacos del nivel B2 y C1. La propuesta engloba toda la problemática de las concesivas poniendo el foco en el modo, que es, según los resultados obtenidos, donde más problemas surgen. Todas las actividades forman parte del enfoque comunicativo y abarcan juegos, diálogos y el uso de las nuevas tecnologías. El contenido de las actividades pretende familiarizar al alumno con la literatura, historia y cine espaňol. The main topic of this final thesis is the concessional clause in the teaching of ELE for Slovak students. The following work consists of a contrastive analysis of the two languages, Spanish and Slovak, through which the possible difficulties with the concession in Spanish are assumed. The main objective of this work is that the students are able to recognize, interpret and correctly produce the concession in Spanish. In addition, the work explains the functioning of the concessional subordinates in Spanish. Moreover, it proposes eleven activities to practice this phenomenon that were carried out by the Slovak students of level B2 and C1. The didactic proposal includes all the problematic of the concessions putting the focus on the mode, which is, according to the results obtained, where more problems arise. All activities are part of the communicative approach and include games, dialogues and the use of new technologies. The content of the activities aims to familiarize the student with literature, history and Spanish cinema. Keywords: although; concessional sentences; contrastive Slovak - Spanish analysis; didactic proposal Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Přípustkové věty ve španělštině v kontrastivní perspektivě se zaměřením na didaktické využití

El tema principal de este Trabajo de fin de Máster son las oraciones concesivas en la enseňanza de ELE para los estudiantes eslovacos. El siguiente trabajo consiste en un análisis contrastivo de los ...

KAMENSKÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Postavy v díle Divocí detektivové Roberta Bolaña: mezi infra-realitou a skutečností
Krejčová, Veronika; Housková, Anna; Binková, Simona
2018 - Spanish
This work is centered in the analysis of characters in the novel The Savage Detevcives written by Roberto Bolaño. The thesis has no purpose in the biografic analysis of its authors life. It represents a detailed research and identification of characters that were (and still are) attached to our delimited context which is centered in the years of the development of the plot (1975-1976) and the years after while the movement infrarrealsim lasts. Its purpose is the analysis of each selected character. In order to fulfill it I have created the concept of the "infra-grafía". An infra-grafía is some kind of curriculum of each character that helps to respond the question that this work arises: which characters are fictional and which are infra-real? Because real is none of them. Tato práce se soustředí na analýzu postav v díle Divocí detektivové od Roberta Bolaña. Záměrem práce není biografická analýza autorova života. Představuje detailní bádání a identifikaci postav, které byly (a nadále jsou) spojené se staoveným kontextem zasahujícím do roků, v nichž se dílo odehrává (1975-1976), a roků následujících spojených s hnutím infrarrealismus. Cílem je analýza každé postavy, která splňuje tyto podmínky. K úspešnému vypracování jsem vymyslela koncept tzv. "infra-grafie". Infra-grafia je jistý druh životopisu vytvořeného pro každou z těchto postav, aby pomohl rozluštit záhadu, na kterou hledá tato práce odpovědi: které postavy jsou fiktivní a které jsou infra-reálné? Neboť reálná není žádná z nich. Keywords: Roberto Bolaño|Divocí detektivové|literární postava|intelektuál|generace|Mexiko; Roberto Bolaño|The Savage Detectives|literary character|intellectual|generation|Mexico Available in a digital repository NRGL
Postavy v díle Divocí detektivové Roberta Bolaña: mezi infra-realitou a skutečností

This work is centered in the analysis of characters in the novel The Savage Detevcives written by Roberto Bolaño. The thesis has no purpose in the biografic analysis of its authors life. It represents ...

Krejčová, Veronika; Housková, Anna; Binková, Simona
Univerzita Karlova, 2018

Análisis contrastivo del sistema verbal espanol, ruso y checo: los tiempos de pasado. Kontrastivní analýza slovesných časů ve španělštině, ruštině a češtině: časy minulé.
TELLEZ PEREZ, Clara
2018 - Spanish
Este trabajo tiene como objeto llevar a cabo un análisis contrastivo de los sistemas verbales espańol, ruso y checo, con especial atención a los tiempos de pasado. Partiendo del concepto de aspectualidad, esencial para comprender el funcionamiento del verbo en las lenguas eslavas en general ?y en ruso y en checo en particular?, realizamos una descripción de los sistemas verbales de las tres lenguas, con énfasis en las formas de pasado. Sobre esta base teórica, presentamos dos estudios independientes llevados a cabo con aprendientes rusohablantes y checohablantes de distinta edad, nivel y trayectoria, con el fin de determinar las principales dificultades que encuentran en el uso de los tiempos de pasado en espańol. Finalmente, a partir del análisis de los resultados, ofrecemos una propuesta didáctica diseńada específicamente para abordar tales dificultades. The work presented below is a contrastive analysis of Spanish, Russian, and Czech verbal systems, with an emphasis on past tenses and their usage. The study begins by analyzing the concept of aspectuality, which will be proven to be essential in order to understand how tenses are used in Slavic languages, particularly in Russian and Czech. Following this introduction, the above-mentioned verbal systems are described, with special attention given to past tenses. Subsequently, the work presents two independent practical studies, which try to determine the main difficulties for Russian and Czech students when using past tenses in Spanish. In order to achieve this goal, the study has been carried out among students with different levels and backgrounds. Finally, the data collected in this study is used to design a didactic proposal, which aims to cover the main difficulties for these students regarding the use of past tenses in Spanish. Keywords: teaching; Spanish as a Second Language; verbal system; past tenses; Russian; Czech Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Análisis contrastivo del sistema verbal espanol, ruso y checo: los tiempos de pasado. Kontrastivní analýza slovesných časů ve španělštině, ruštině a češtině: časy minulé.

Este trabajo tiene como objeto llevar a cabo un análisis contrastivo de los sistemas verbales espańol, ruso y checo, con especial atención a los tiempos de pasado. Partiendo del concepto de ...

TELLEZ PEREZ, Clara
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Ilokuční modulace výpovědi: případová studie vazby estar + gerundium
Laurencio Tacoronte, Ariel; Čermák, Petr; Aurová, Miroslava; Gutiérrez Rubio, Enrique
2018 - Spanish
The studies of the different forms and structures of language usually take for granted that these refer to non-linguistic entities, i.e., that language reflects the world. In the case of verbal devices, such entities happen to be time, aktionsart or aspect. In view of the proven impossibility of giving an accurate account of the behavior of such devices by means of these categories, disquisitions and further elucidations are perpetuated, what complicates the pro- blem to not very judicious levels. Moreover, because the conclusions reached get equally in conflict with a linguistic reality which resists them, contradicts them. So there is no other choice left than to declare exceptions or special uses, or banish the insubordinate segments to the periphery of the system. Our first goal will therefore be the previous establishment of a theoretical framework, as a cure for the a posteriori theorizing based on what is seen on the surface, which would allow us to assign a possible invariant central value to linguistic elements, for which we will rely on the metaoperational system of H. Adamczewski. In it, such elements are operators defined by their belonging to one of two phases in the process of utterance assembly, namely, by a rhematic character, of proposition of the information, or by a thematic... Studie zabývající se různými formami a strukturami jazyka obvykle považují za samo- zřejmé, že se tyto jednotky odvolávají na prvky nejazykové reality čili že jazyk odráží svět. V případě slovesných soustav jsou takovými prvky čas, aktionsart nebo vid. Vzhledem k tomu, že není možné spolehlivě popsat slovesné chování pomocí těchto kategorií, navrho- vaná řešení se neustále upravují a rozšiřují, výsledkem čehož jsou mnohdy obtížně aplikova- telné a příliš složité teoretické modely. Je to dáno rovněž tím, že závěry, k nimž se dochází, se soustavně dostávají do rozporu s jazykovou skutečností, která jim odolává a popírá je. Nezbývá tedy než uchylovat se ve vysvětleních k výjimkám nebo vyřadit segmenty vzpírající se navržené klasifikaci na periferii systému. Naším prvním cílem bude tedy nejprve stanovení předběžného teoretického rámce, oproti běžné aposteriorní teoretizaci založené na tom, co je vidět na povrchu. To nám umožní přiřadit jazykovým prvkům invariantní ústřední hodnotu. Vycházíme z metaoperačního sys- tému H. Adamczewského, podle něhož existují v jazyce operátory, jež náleží jedné ze dvou fází procesu vytváření výpovědi. Konkrétně se buď pojí svou rématickou povahou s propozicí informace, nebo svou tématickou povahou s presupozicí daného údaje. Tento vyložený princip by měl být striktně... Keywords: metaoperační|fázová teorie|invariantní hodnota|výpovědní proces|výpovědní gramatika|řečový akt|ilokuční hodnota|kontaktní hodnota|průběhová opisná vazba; metaoperational|phase theory|invariant value|enunciation|utterance grammar|speech act|illocutionary value|contact value|progressive periphrasis Available in a digital repository NRGL
Ilokuční modulace výpovědi: případová studie vazby estar + gerundium

The studies of the different forms and structures of language usually take for granted that these refer to non-linguistic entities, i.e., that language reflects the world. In the case of verbal ...

Laurencio Tacoronte, Ariel; Čermák, Petr; Aurová, Miroslava; Gutiérrez Rubio, Enrique
Univerzita Karlova, 2018

Zpětná migrace z Latinské Ameriky na Kanárské ostrovy v současnosti
Vltavská, Sylva; Křížová, Markéta; Opatrný, Josef
2018 - Spanish
secret emigration in 1940' and reasons that later let to the mass emigration in The fifth chapter describes the emigrant's situation before they left la Gomera d emigrant's life in Venezuela. It's devided into particular sub Cíle této prá e je představit té a ka árské ree igra e z Ve ezuely od roku 94 do roku . Výzku vy hází z rozhovorů s avrá e ý i e igra ty z ostrova la V úvodu jsou uvede y zdroje a seku dár í literatura, z i hž autorka předklá prá e. Rov ěž popisuje etodologii použitou při výzku u a la Go eře a představuje i for átory. Třetí kapitola se za ývá historií Ka árský h ostrovů sa ot ý h a vývoje igrač ího Čtvrtá kapitola popisuje ko krét í případ ostrova la Go era, taj ou e igra i ve čtyři átý h lete h a důvody, které později u ož ily asovou e igra i ve druhé polovi ě . století. i e igra tu předtí , ež opustil ostrov la Go era a představuje politi kou a eko o i kou situa i jako ejdůležitější faktory vedou í k Šestá kapitola a alyzuje e igrač í pro es, akultura i a život e igra tů ve Ve ezuele. Je rozděle a a podkapitoly za ěře é eje a rozdíly ezi a arios a Ve ezuela y, ale také a rozdíly v igra i užů a že . Sed á kapitola se vě uje ree igrač í u pro esu. Představuje ve ezuelskou krizi a asovou ree igra i jako její důsledek. Zvlášt í pozor ost je vě o ostrovy Te erife a la Go era a opětov é u usazova í se a akultura i. Závěr shr uje dosaže é poz atky o této pro le ati e. Keywords: La Gomera|Venezuela|emigrace|reemigrace|migrace|20. století|Kanárské ostrovy|strukturované rozhovory|akulturace|společenský vývoj|ekonomika|hospodářská krize|cestovní podmínky|pracovní specializace|proces návratu|svědectví; migration|the Canary Islands|Latin America|re-emigration|emigration|Venezuela|La Gomera|Canary Islands|structured interviews|testimonies|aculturation|social development|economy|economic crisis|travel conditions|work specialization|return process Available in a digital repository NRGL
Zpětná migrace z Latinské Ameriky na Kanárské ostrovy v současnosti

secret emigration in 1940' and reasons that later let to the mass emigration in The fifth chapter describes the emigrant's situation before they left la Gomera d emigrant's life in Venezuela. It's ...

Vltavská, Sylva; Křížová, Markéta; Opatrný, Josef
Univerzita Karlova, 2018

Poetika živelnosti v hispanoamerickém "románu pralesa"
Zaťko, Roman; Housková, Anna; Poláková, Dora; Areta Marigo, Maria Gema
2017 - Spanish
This dissertation thesis is dedicated to the phenomenon of spontaneity in the Hispanic-American rainforest novel. The concept of spontaneity is based on the mechanism of synthesis of components in the structure of an artistic text. These components are a part of the variability of the analyzed novels. Heterogeneous structures are created on the basis of spontaneity and their result is interpretation variability of a literary work. This multiple meaning enables the reader not to lose interest in this kind of work over time. The theoretical explanation of the spontaneity in the literature is based on the concept of transculturation created by the Uruguayan essayist Ángel Rama and the terms of intentionality and unintentionality defined by Jan Mukařovský. The dissertation thesis is divided in two parts: the first one is dedicated to the formal aspect of the phenomenon of spontaneity and the second one to the thematic point of view. The whole process of synthesis finishes in the final chapter with a decomposition of a storm, when the element of water separates from the element of fire to be able to rejoin each other and create a new storm. This characteristic movement for the phenomenon of spontaneity follows the cyclic process of synthesis and separation of the components in the literary work.... Disertační práce se zabývá fenoménem živlu v hispanoamerickém románu pralesa. Koncept živelnosti je založen na mechanismu prostupnosti složek ve struktuře uměleckého textu, které jsou součástí hybridnosti rozebíraných románů. Na základě živelnosti vznikají heterogenní struktury, jejichž výsledkem je interpretační variabilita literárního díla. Tato mnohovýznamovost pak umožňuje, aby ze strany čtenáře zájem o taková díla přetrval v čase. Vysvětlení živelnosti v literatuře se teoreticky opírá o pojem transkulturace, který vytvořil uruguayský esejista Ángel Rama, a o termíny záměrnosti a nezáměrnosti, definované Janem Mukařovským. Práce je členěna na dvě části: první se zabývá rozborem fenoménu živlu z hlediska formálního a druhá z hlediska tematického. Celý proces prostupnosti končí v poslední kapitole motivem rozkladu bouře, kdy se živel vody odděluje od živlu ohně, aby se oba elementy mohly opět propojit a vytvořit další bouři. Tento postup navazuje na cykličnost procesu slučování a oddělování jednotlivých prvků v literárním díle, kterým se fenomén živlu vyznačuje. Klíčová slova José Eustasio Rivera, Ciro Alegría, román pralesa, hispanoamerická literatura, příroda v literatuře, živelnost v literárním díle Keywords: José Eustasio Rivera|Ciro Alegría|román pralesa|hispanoamerická literatura|příroda v literatuře|živelnost v literárním díle; José Eustasio Rivera|Ciro Alegría|rainforest novel|Hispanic-American literature|the nature in the literature|spontaneity in the literature work Available in a digital repository NRGL
Poetika živelnosti v hispanoamerickém "románu pralesa"

This dissertation thesis is dedicated to the phenomenon of spontaneity in the Hispanic-American rainforest novel. The concept of spontaneity is based on the mechanism of synthesis of components in the ...

Zaťko, Roman; Housková, Anna; Poláková, Dora; Areta Marigo, Maria Gema
Univerzita Karlova, 2017

Tepito a jeho proměna od roku 1960 až do současnosti. Současné podoby kultury chudoby
Omastová, Kristýna; Opatrný, Josef; Křížová, Markéta
2017 - Spanish
In this thesis I describe the transformation process of Tepito, the "brave neighbourhood" in Mexico City, from 1960 to the present day. In this microhistory, I intend to explore how the great socio-economic changes, that have occurred in Mexico in the last 60 years, have been reflected locally. I especially focus on the incorporation of the traditional Mexican society into the modern and globalized world; The process of corporatization of the popular sector into the politics of the single party; The transition from the stabilizing development economic model (characterized by the Import substitution industrialization) to neoliberalism; The gradual rupture of the social fabric hastened by the urban planning in the 60s and 70s, the 1985 earthquake and the proliferation of drug trafficking and armed violence; And the beginning of the digital era. I also try to explore the validity of the Culture of Poverty theory which was formulated by the anthropologist Oscar Lewis during his field research in Tepito in the late 50's of the last century and I describe which of the aspects of the theory have changed. Ve své diplomové práci popisuji přeměnu Tepita, neblaze proslulé čtvrti ve městě Mexiku, od roku 1960 po současnost. Cílem této mikrohistorie je zjistit, jak se na lokální úrovni projevily velké socioekonomické změny, které se v Mexiku udály za posledních 60 let. Konkrétně se zaměřuji na začlenění tradiční mexické společnosti do moderního a globalizovaného světa; korporativizaci pracující třídy do politiky jedné strany; přechod z ekonomického modelu stabilizovaného rozvoje (zaměřeného na industrializaci jako náhradu dovozu) na neoliberalismus; postupné narušování sousedských vztahů urychlené urbanistickými plány v 60. a 70. letech, zemětřesením v roce 1985 a rozšířením se obchodu s drogami a ozbrojeného násilí; a počátek digitálního věku. Taktéž se zamýšlím nad platností teorie kultury chudoby, jež byla formulována antropologem Oscarem Lewisem na konci 50. let minulého století během jeho terénního výzkumu ve zmíněné čtvrti, a popisuji, jak se proměnily jednotlivé aspekty této teorie. Keywords: Tepito|vecindades|kultura chudoby|městská chudoba|narkoobchod|barrios populares en Ciudad de México|tianguis|Santa Muerte|Oscar Lewis; Tepito|culture of poverty|urban poverty|drugdealing|tianguis|Santa Muerte|dangerous neighborhood|counerfeit Available in a digital repository NRGL
Tepito a jeho proměna od roku 1960 až do současnosti. Současné podoby kultury chudoby

In this thesis I describe the transformation process of Tepito, the "brave neighbourhood" in Mexico City, from 1960 to the present day. In this microhistory, I intend to explore how the great ...

Omastová, Kristýna; Opatrný, Josef; Křížová, Markéta
Univerzita Karlova, 2017

Las posibilidades del reforzamiento en la cooperación conjunta comercial entre la República Checa y México a través de ProMéxico
Vašíčková, Lenka; Vilímková, Olga; Němec, Jan
2017 - Spanish
Tato diplomová práce se zabývá vzájemnou obchodní spoluprací České republiky s Mexikem se zaměřením na možnosti jejího posílení v rámci proexportní agentury ProMéxico. První kapitola se věnuje současné obchodní kooperaci mezi těmito státy, jejich komparaci z ekonomického hlediska, negociačním taktikám pro oboustranný obchod a také prezentuje již úspěšné mexické firmy na českém trhu. Druhá část se orientuje na samotnou agenturu ProMéxico, její služby, přístup ke klientům a zároveň poskytuje její výhody při exportu na zahraniční trhy. Předmětem třetí kapitoly je podpora této obchodní spolupráce, rovněž analyzuje možnosti posílení společného obchodu a nabízí přehled perspektivních oborů pro export na české území. Poslední část práce prezentuje komplexní analýzu procesu zprostředkování vzájemné mezinárodní spolupráce České republiky s mexickou firmou WajiroDream prostřednictvím ProMéxico. Taktéž disponuje SWOT analýzou českého trhu a na závěr uvádí praktické rady mexickým exportérům pro úspěšné podnikání v České republice. This Master´s thesis deals with the mutual commercial cooperation between the Czech Republic and Mexico, focusing on possibilities of its reinforcement through the state export agency ProMéxico. The first chapter of this thesis concentrates on the current trade cooperation between these countries and compares them in terms of economy, tactics of negotiation for reciprocal business and it also presents the successful Mexican companies operating on the Czech market. The second part describes the agency ProMéxico itself, its services, attitude to their clients and, in addition, it provides the benefits of ProMéxico when exporting to foreign markets. The objective of the third chapter is support of this commercial cooperation, it also analyses possibilities of reinforcement of the mutual business and offers an overview of promising industries for export in the Czech area. The last part presents the comprehensive analysis of the mediation process of mutual international cooperation between the Czech Republic and the Mexican company WajiroDream through ProMéxico. The thesis also includes a SWOT analysis of the Czech market and finally it contains practical recommendations to Mexican exporters for successful business undertaking in the Czech Republic. Esta tesis describe la cooperación conjunta de negocios de la República Checa con México, con el enfoque en las posibilidades del reforzamiento en el marco de la agencia de promoción exportadora ProMéxico. El primer capítulo se dedica a la actual cooperación empresarial entre estos países, a su comparación en términos económicos, a las tácticas de negociación para el comercio mutuo y también presenta a las exitosas empresas mexicanas en el mercado checo. La segunda parte, se enfoca en la propia agencia ProMéxico, sus servicios, actitud con sus clientes y a la vez facilita ventajas de ProMéxico al exportar a los mercados extranjeros. El tema del tercer capítulo es el fomento de esta cooperación empresarial, también analiza las posibilidades del reforzamiento en el comercio y proporciona una visión general de las prometedoras industrias para la exportación al territorio checo. La última parte de la tesis presenta un análisis complejo del proceso de mediación de la cooperación internacional mutua de la República Checa con una empresa mexicana WajiroDream a través de ProMéxico. De igual manera, se presenta un análisis FODA del mercado checo y concluye con los consejos prácticos a los exportadores mexicanos para que puedan tener una visión de los exitosos negocios en la República Checa. Keywords: Obchodní spolupráce; Možnosti posílení; ProMéxico; Mexiko; Commercial cooperation; Mexico; Possibilities of reinforcement; ProMéxico Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Las posibilidades del reforzamiento en la cooperación conjunta comercial entre la República Checa y México a través de ProMéxico

Tato diplomová práce se zabývá vzájemnou obchodní spoluprací České republiky s Mexikem se zaměřením na možnosti jejího posílení v rámci proexportní agentury ProMéxico. První kapitola se věnuje ...

Vašíčková, Lenka; Vilímková, Olga; Němec, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases