Number of found documents: 545673
Published from to

Svařování přenosných konstrukcí z hliníkových slitin
Kovanda Karel; Tomáš Langer; Kolář Vladislav
2019 -
Diplomová práce se zabývá svařováním přenosných konstrukcí z hliníkových slitin. Teoretická část práce popisuje metody svařování TIG, MIG a CMT vhodné pro robotizované svařování. Dále se věnuje rozboru problematiky svařitelnosti hliníkových slitin. V praktické části řeší nastavení vhodných parametrů pro robotizované svařování metodou MIG, včetně řešení procesů zapalování oblouku a ukončování svaru. V závěru jsou vzájemně porovnány výsledky svařování metodami TIG a MIG, i ochranné atmosféry čistého argonu a směsi s příměsí helia. Následuje porovnání mechanických vlastností prostřednictvím měření tvrdosti.The diploma thesis deals with welding of portable aluminum structures. The theoretical part describes TIG, MIG, and CMT welding methods, suitable for robotic welding. It also focuses on problematics of welding of aluminum alloys. The practical part handles the setting of appropriate parameters for welding with MIG method, including the solution of arc ignition and weld ending. The conclusion compares the results of welding with TIG and MIG methods, as well as welding in a controlled atmosphere of pure argon and gas mixture with added helium, followed by the comparison of mechanical properties through hardness measurement. Keywords: TIG; MIG; CMT; hliníkové slitiny; robotizované svařování; přenosné konstrukce; tvrdost dle Vickerse; mikrostruktura; makrostruktura; Milos s.r.o Roudnice nad Labem; TIG; MIG; CMT; aluminium alloys; robotic welding; portable structures; Vickers hardness; microstructure; macrostructure; Milos s.r.o Roudnice nad Labem Available in digital repository of ČVUT.
Svařování přenosných konstrukcí z hliníkových slitin

Diplomová práce se zabývá svařováním přenosných konstrukcí z hliníkových slitin. Teoretická část práce popisuje metody svařování TIG, MIG a CMT vhodné pro robotizované svařování. Dále se věnuje ...

Kovanda Karel; Tomáš Langer; Kolář Vladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Flutterová analýza sportovního letounu
Kratochvíl Aleš; Matěj Charouz; Slavík Svatomír
2019 -
Tato diplomová práce se zabývá flutterovou analýzou letounu Bristell B23. Cílem je vytvořit strukturální model se vztlakovou mechanizací a kormidly. Tento model pak naladit na odpovídající vlastní frekvence a tvary kmitání naměření z pozemní frekvenční zkoušky. Na základě získaných modálních charakteristik provést flutterovou analýzu. Poslední částí, kterou se diplomová práce zabývá, je návrh opatření proti flutteru.The Diploma Thesis deals with the flutter analysis of the Bristell B23 aircraft. The goal is to create a structural model including ailerons and flaps and also to optimize this model to the natural frequencies and modes obtained from the ground frequency exam. The flutter analysis is done based on the resulting modal characteristics. The final part of the thesis deals with design improvements that could be done to prevent flutter. Keywords: FLUTTER; Aeroelasticita; Flutterová analýza; MSC NASTRAN; MSC PATRAN; MSC FLIGHT LOADS; FLUTTER; Aeroelasticity; Flutter Analysis; MSC NASTRAN; MSC PATRAN; MSC FLIGHT LOADS Available in digital repository of ČVUT.
Flutterová analýza sportovního letounu

Tato diplomová práce se zabývá flutterovou analýzou letounu Bristell B23. Cílem je vytvořit strukturální model se vztlakovou mechanizací a kormidly. Tento model pak naladit na odpovídající vlastní ...

Kratochvíl Aleš; Matěj Charouz; Slavík Svatomír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Klimatizace adminstrativní budovy
Lain Miloš; Tomáš Korejtko; Hvížďala Jindřich
2019 -
Práce se zabývala projektem klimatizace administrativní budovy M-tech s.r.o., sídlící v Pardubicích. Práce je zaměřena především na zpracování naměřených dat, dále zpracování spotřeb elektrické energie klimatizačního systému a tepelných čerpadel. Dále práce klade důraz na kontrolu současného systému a kontrolu jeho provozu v administrativní budově.The work dealt with the air-conditioning project of the office building M-tech s.r.o., based in Pardubice. The work is focused mainly on the processing of measured data, further processing of electricity consumption of the air-conditioning system and heat pumps. Furthermore, the thesis emphasizes control of the current system and control of its operation in the administrative building. Keywords: Klimatizace; analýza; spotřeby elektrické energie; Air-conditioning; analysis; The electricity comsumption Available in digital repository of ČVUT.
Klimatizace adminstrativní budovy

Práce se zabývala projektem klimatizace administrativní budovy M-tech s.r.o., sídlící v Pardubicích. Práce je zaměřena především na zpracování naměřených dat, dále zpracování spotřeb elektrické ...

Lain Miloš; Tomáš Korejtko; Hvížďala Jindřich
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Monitorování provozu klimatizačního zařízení obchodního centra
Lain Miloš; Lukáš Chytrý; Šimek Jakub
2019 -
Bakalářská práce pojednává o monitorování energetického provozu obchodního centra Chodov, který se nachází na Praze 12. Teoretická část bakalářské práce je věnována popisem větracích a klimatizačních zařízení, zdroje chladu pro klimatizační zařízení, chladící věže, systém freecooling, měření spotřeby energie, chladící faktory zdrojů chladu a v neposlední řadě historií klimatizace. Praktická část je zaměřena prve na představení obchodního centra Chodov a popis strojoven východ a západ a dále strojovny v nově vybudovaném objektu D. Cílem práce a hlavním obsahem praktické části je vyhodnocení spotřeby elektrické energie vzduchotechniky a zdrojů chladu za rok 2018.The bachelor thesis deals with the monitoring of the energy operation of the shopping center Chodov, which is located in Prague 12. The theoretical part of the bachelor thesis is devoted to the description of ventilation and air-conditioning equipment, sources of cooling for air-conditioning equipment, cooling towers, freecooling system, measurement of energy consumption, cooling factors of cold sources as well as the history of air conditioning. The practical part is focused on the introduction of the shopping center Chodov and the description of the engine rooms east and west and the engine room in the newly built building D. The main content of the practical part is the evaluation of electricity consumption of air conditioning and cooling sources during the year 2018. Keywords: Klimatizace; Vzduchotechnika; Spotřeba; Energie; Zdroj chladu; air conditioning; airing and climatization mechanisms; Energy; Chillers; consumption Available in digital repository of ČVUT.
Monitorování provozu klimatizačního zařízení obchodního centra

Bakalářská práce pojednává o monitorování energetického provozu obchodního centra Chodov, který se nachází na Praze 12. Teoretická část bakalářské práce je věnována popisem větracích a klimatizačních ...

Lain Miloš; Lukáš Chytrý; Šimek Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vytápění rodinného domu
Vavřička Roman; Martin Kycelt; Shemelin Viacheslav
2019 -
Cílem mé bakalářské práce je navrhnout vytápění rodinného domu s teplovodní otopnou soustavou v rozsahu studie. Potřebu tepla na vytápění jsem stanovil dle ČSN EN ISO 13 790. Z hlediska potřeby tepla jsem navrhl rodinný dům na požadované a pasivní hodnoty součinitele prostupu tepla. Pro variantu pasivní hodnoty jsem navrhl otopnou soustavu a tři varianty zdroje tepla a to plynový kondenzační kotel, kotel na tuhá paliva a tepelné čerpadlo vzduch - voda. Tyto tři varianty zdroje tepla jsem následně ekonomicky porovnal. Součástí této práce v přílohách je výkresová dokumentace.The aim of my bachelor thesis is to design heating in detached house with heating system encompassing my study. The heat demand is set by ČSN EN ISO 13 790. From the point of view of heat demand I designed a detached house with required and passive value of transmission heat loss coefficient. For a passive value variant, I designed heating system and three options of heat source, gas condensing boiler, solid fuel boiler and heat pump air - water. Subsequently, these three passive value variants were economically compared. A Part of this thesis is attached drawing documentation. Keywords: Vytápění; Součinitel prostupu tepla; Tepelné ztráty; Potřeba tepla; Otopná soustava; Zdroje tepla; Plynový kondenzační kotel; Kotel na tuhá paliva; Tepelné čerpadlo; Heating; Transmission heat loss coefficient; Heat loos; Heat demand; Heating system; Heat source; Gas condensing boiler; Solid fuel boiler; Heat pump Available in digital repository of ČVUT.
Vytápění rodinného domu

Cílem mé bakalářské práce je navrhnout vytápění rodinného domu s teplovodní otopnou soustavou v rozsahu studie. Potřebu tepla na vytápění jsem stanovil dle ČSN EN ISO 13 790. Z hlediska potřeby tepla ...

Vavřička Roman; Martin Kycelt; Shemelin Viacheslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zátěžový profil ohřívačů teplé vody
Vavřička Roman; Erika Langerová; Pokorný Nikola
2019 -
Cílem bakalářské práce je provést studii zátěžových profilů ohřívačů teplé vody v souvislosti s Nařízením komise EU č. 811, 812, 813 a 814/2013. V teoretické části byla popsána metodika návrhu ohřívačů teplé vody pomocí křivek odběru a dodávky. V praktické části práce byl proveden rozbor zátěžových profilů, které byly poté převedeny na křivky odběru a porovnány s naměřenými údaji. Na závěr bylo sestaveno doporučení pro návrh zásobníků teplé vody s ohledem na připojený zdroj tepla.The aim of the bachelor thesis is to carry out a study on the load profiles of the domestic hot water heaters defined in the Commission Regulation (EU) No 811, 812, 813 and 814/2013. The theoretical part described a sizing method of hot water heaters based on heat demand curves and heat supply curves. As far as the study is concerned, load profiles were analyzed, converted to heat demand curves and then compared with real measured data. Furthermore, recommendations for sizing hot water storage tanks regarded to the connected heat source were proposed. Keywords: příprava teplé vody; návrh zásobníku teplé vody; zátěžový profil; křivky odběru a dodávky tepla; zdroj tepla; ohřívač teplé vody; water heating; sizing hot water storage tank; load profile; heat demand curves and heat supply curves; heat source; domestic hot water heater Available in digital repository of ČVUT.
Zátěžový profil ohřívačů teplé vody

Cílem bakalářské práce je provést studii zátěžových profilů ohřívačů teplé vody v souvislosti s Nařízením komise EU č. 811, 812, 813 a 814/2013. V teoretické části byla popsána metodika návrhu ...

Vavřička Roman; Erika Langerová; Pokorný Nikola
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh značící stanice pro značení dílů v automobilovém průmyslu
Andrlík Vladimír; Martin Karas; Šindler Jan
2019 -
Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem značící stanice ocelových dílů automobilového průmyslu. Snaží se najít optimální variantu konstrukčního řešení pro dopravu dílů do pracovního prostoru a jejich následného trvalého označení 2D kódy, či textem.The bachelor thesis deals with the design of the marking station of the steel parts of the automotive industry. It tries to find the optimal variant of the constructional solution for the transport of parts to the working space and their subsequent permanent identification with 2D codes or text. Keywords: značící stanice; laserová technologie; otočný stůl; 2D kód; marking station; laser technology; turntable; 2D code Available in digital repository of ČVUT.
Návrh značící stanice pro značení dílů v automobilovém průmyslu

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem značící stanice ocelových dílů automobilového průmyslu. Snaží se najít optimální variantu konstrukčního řešení pro dopravu dílů do pracovního prostoru a ...

Andrlík Vladimír; Martin Karas; Šindler Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zahrnutí vlivu různých vřetenových jednotek do teplotně mechanického modelu frézovacího centra
Mareš Martin; Petr Pícha; Havlík Lukáš
2019 -
Autor: Petr Pícha Název BP: Zahrnutí vlivu různých vřetenových jednotek do teplotně-mechanického modelu frézovacího centra Rozsah práce: 73 str., 49 obr., 24 tab. Školní rok vyhotovení: 2019 Škola: ČVUT FS Ústav: Ú12135 - ústav výrobních strojů a zařízení Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Mareš, Ph.D. Konzultant: Ing. Otakar Horejš, Ph.D. Zadavatel: ČVUT - FS Využití: Tvorba robustního kompenzačního matematického modelu, který lze aplikovat na 3 různé typy vřetenových jednotek Klíčová slova: teplotní deformace, lineární deformace, kompenzace, kalibrace, přenosové funkce Anotace: Bakalářská práce se zabývá zpracováním naměřených dat na 5osém vertikálním frézovacím centru. Výsledkem práce je kalibrace teplotně-mechanického systému. Byla provedena aplikace kompenzačních modelů na ověřovací experimenty a následně proběhla analýza vlivu změny vřetenové jednotky na teplotní chyby stroje.Author: Petr Pícha Title of bachelor dissertation: Including of impact of different spindle units into thermo-mechanical model of milling centre Extent: 72 p., 49 fig., 24 tab. Academic year: 2019 University: CTU, Faculty of Mechanical Engineering Department: Ú12135 - Department of Production Machines and Equipment Supervisor: Ing. Martin Mareš, Ph.D. Consultant: Ing. Otakar Horejš, Ph.D. Submitter of the Theme: CTU, Faculty of Mechanical Engineering Application: Creating of the robust compensation mathematical model that can be applied to 3 different types of spindle units Key words: thermal errors, linear deformation, compensation, calibration, transfer functions Annotation: Bachelor dissertation deals with processing of measured data on 5-axis vertical milling center. The result of the work is calibration of thermo-mechanical system. The application of compensatory models for verification experiments was performed and then the analysis of the effect of the change of the spindle unit on the temperature error of the machine was carried out. Keywords: teplotní deformace; lineární deformace; kompenzace; kalibrace; přenosové funkce; thermal errors; linear deformation; compensation; calibration; transfer functions Available in digital repository of ČVUT.
Zahrnutí vlivu různých vřetenových jednotek do teplotně mechanického modelu frézovacího centra

Autor: Petr Pícha Název BP: Zahrnutí vlivu různých vřetenových jednotek do teplotně-mechanického modelu frézovacího centra Rozsah práce: 73 str., 49 obr., 24 tab. Školní rok vyhotovení: 2019 Škola: ...

Mareš Martin; Petr Pícha; Havlík Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Konstrukční návrh frézovacího vřetene s možností soustružení
Kolář Petr; Petr Marek; Mohyla Roman
2019 -
Diplomová práce se zabývá návrhem frézovacího vřetene, použitelného i pro operace soustružení. Na základě průzkumu situace na trhu byly zvoleny optimální komponenty a provedeny návrhové výpočty vzhledem k cíleným parametrům. Výstupem práce jsou kontrolní výpočty, vytvoření 3D modelů a zpracování výkresové dokumentace.Diploma thesis deals with problematic of designing milling spindle, suitable also for turning operations. Based on market situation research optimal components were chosen and design calculation were conducted. The outputs of the work are control calculations, 3D design and drawing documentation. Keywords: Vřeteno; elektrovřeteno; frézování; soustružení; Spindle; motor spindle; milling; turning Available in digital repository of ČVUT.
Konstrukční návrh frézovacího vřetene s možností soustružení

Diplomová práce se zabývá návrhem frézovacího vřetene, použitelného i pro operace soustružení. Na základě průzkumu situace na trhu byly zvoleny optimální komponenty a provedeny návrhové výpočty ...

Kolář Petr; Petr Marek; Mohyla Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Studie hybridního pohonného systému s turbínovým motorem
Klesa Jan; Marek Janout; Hospodář Pavel
2019 -
Diplomová práce řeší návrh sériového hybridního pohonného sytému s turbohřídelovým motorem pro kategorii ultralehkých letounů. V práci je uveden přehled základních hybridních technologií, možná uspořádání a jejich výhody a nevýhody. Součástí je přehled realizovaných projektů hybridních a elektrických ultralehkých letounů. Samotný návrh hybridního systému zahrnuje výběr vhodného elektromotoru, akumulátorů, invertoru a dalších komponent. Podstatnou částí práce je předběžný návrh turbohřídelového motoru, včetně výpočtu tepelného oběhu a předběžného návrhu všech hlavních komponent, to je vstupního ústrojí, kompresoru, spalovací komory, turbíny a výstupního ústrojí. V závěru je porovnání navrženého hybridního pohonu s nejběžnějším spalovacím motorem Rotax.The diploma thesis solves a serial hybrid propulsion system with a turboshaft engine for category of ultralight aircrafts. The thesis gives an overview of basic hybrid technologies, possible arrangements and their advantages and disadvantages. It also includes an overview of implemented projects of hybrid and electric ultralight aircrafts. The design of the hybrid system itself includes the selection of a suitable electric motor, accumulators, inverter and the other components. An essential part of the thesis is a preliminary design of a turboshaft engine, including the calculation of cycle of a thermal engine and a preliminary design of all the main components, i.e. the input, compressor, combustion chamber, turbine and output. In conclusion there is a comparison of the proposed hybrid engine with the most common combustion engine Rotax. Keywords: Hybridní pohon; turbohřídelový motor; elektromotor; akumulátory; tepelný oběh; radiální kompresor; turbína; spalovací komora; Hybrid engine; turboshaft engine; electric motor; batteries; cycle of a thermal engine; centrifugal compressor; turbine; Combustion chamber Available in digital repository of ČVUT.
Studie hybridního pohonného systému s turbínovým motorem

Diplomová práce řeší návrh sériového hybridního pohonného sytému s turbohřídelovým motorem pro kategorii ultralehkých letounů. V práci je uveden přehled základních hybridních technologií, možná ...

Klesa Jan; Marek Janout; Hospodář Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases