Number of found documents: 259102
Published from to

Ekonomická významnost volby obvodového zdiva
Brožová Lucie; Lukáš Ježek; Vondráčková Denisa
2021 -
Tato bakalářská práce bude posuzovat význam volby materiálu obvodového pláště na novostavbě rodinného domu z hlediska ceny, pracnosti, hmotnosti a součinitele tepelné vodivosti. V teoretické části budou popsány jednotlivé zkoumané části obvodového pláště. Praktická část bude založena na popsání jednotlivých zvolených variant spolu s ohodnocením možností na základě rozpočtů z programu KROS. Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení zvolených variant a výběr nejvhodnějšího druhů materiálu pro obvodové zdivo dle předem stanovených kritérií.This bachelor thesis will examine the importance of chosen material of perimeter wall on a new family house in terms of price, laboriousness, weight and thermal conductivity. In the theoretical part, the individual tested materials of the perimeter shell will be described. The practical part will be based on the description of individual selected options with the evaluation of options based on budgets from the KROS4 program. The goal of this bachelor thesis is to evaluate the chosen variants and based on it to choose the type of material for the perimeter masonry. Keywords: Technologický proces; zdění; rozpočet; součinitel tepelné vodivosti; Technological process; masonry; budgeting; coefficient of thermal conductivity Available in digital repository of ČVUT.
Ekonomická významnost volby obvodového zdiva

Tato bakalářská práce bude posuzovat význam volby materiálu obvodového pláště na novostavbě rodinného domu z hlediska ceny, pracnosti, hmotnosti a součinitele tepelné vodivosti. V teoretické části ...

Brožová Lucie; Lukáš Ježek; Vondráčková Denisa
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vliv volby svislých konstrukcí na pořizovací náklady bytového domu a celkovou prodejní cenu bytu.
Brožová Lucie; Miroslav Naxera; Verunáčová Tereza
2021 -
Bakalářská práce bude zaměřena na vliv volby výběru materiálu na pořizovací náklady bytového domu a následný prodej bytů. V teoretické části budou popsány svislé konstrukce bytového domu, jejich vlastnosti a požadavky. Dále bude řešena problematika mezibytových svislých konstrukcí. Součástí teoretické části bude také rozpočtování v programu KROS a s tím související pojmy, kterými jsou například: směrné ceny, rozpočet stavby a cenová soustava ÚRS. V praktické části bude představen projekt bytového domu, se kterým se bude pracovat během bakalářské práce. Budou vytvořeny rozpočty různých variant systémů svislých konstrukcí a následné porovnání nákladů na pořízení bytového domu. Součástí bude také porovnání podlahových ploch všech variant. V závěru bude stanoven koeficient, podle kterého se bude vybírat nejlepší možná varianta z ekonomického pohledu.The Bachelor thesis will be focused on the impact of the choice of material on the acquisition costs of an apartment building and on the subsequent sale of apartments. In the theoretical part will be described the vertical structures of an apartment building, their properties and requirements. Next, the issue of inter-residential vertical structures will be addressed. A component of the theoretical part will also be budgeting in the KROS program and related terms such as: guide prices, construction budget and price system of the ÚRS. In the practical part will be presented the project of an apartment house, which will be worked on during the Bachelor thesis. Budgets of various variants of systems of vertical structures will be created, then the costs of acquiring an apartment building will be compared. It will also include a comparison of floor areas of all variants. In the end will be determined the key factor, according to which the best possible option from an economic point of view will be selected. Keywords: Svislé konstrukce; bytový dům; rozpočet; podlahová plocha; varianty; cena; koeficient; Vertical structures; apartment building; budget; floorspace; variants; cost; coefficient Available in digital repository of ČVUT.
Vliv volby svislých konstrukcí na pořizovací náklady bytového domu a celkovou prodejní cenu bytu.

Bakalářská práce bude zaměřena na vliv volby výběru materiálu na pořizovací náklady bytového domu a následný prodej bytů. V teoretické části budou popsány svislé konstrukce bytového domu, jejich ...

Brožová Lucie; Miroslav Naxera; Verunáčová Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vliv lesa na akumulaci a tání sněhu
Křeček Josef; Lada Šedivá; Punčochář Petr
2021 -
Cílem bakalářské práce je analýza procesů ukládání a tání sněhové pokrývky v podmínkách malého zalesněného povodí Sklářského potoka v Jizerských horách. Součástí této studie je posouzení vlivu globální klimatické změny a lesnické činnosti na akumulaci a tání sněhu. Pro období 1982 – 2019 vyplývá klesající trend roční maximální výšky sněhu a ročních maximálních průtoků z tání sněhu. Tuto skutečnost lze zdůvodnit jednak popsanou změnou klimatu (růstem průměrné roční teploty a poklesem ročních srážkových úhrnů), jednak s obnovou lesních porostů v povodí.The aim of this thesis is to analyse processes of accumulation and melt of snow in a small forested catchment in the Jizera Mountains (Czech Republic). This study concentrates on the evaluation of effects of the global climate change and forestry practices on the snow accumulation and melt. In 1982 – 2019, are evident decreasing trends in both the annual maximum snow depth and the annual maximum discharge from snowmelt. This fact is related partly with the changing climate (rising mean annual air temperatures and decreasing annual precipitation), partly with the regrowth of forest stands in the studied catchment. Keywords: Akumulace a tání sněhu; globální klimatická změna; lesnická činnost; malé povodí; Jizerské hory; Accumulation and melt of snow; global climate change; forestry practices; small catchment; the Jizera Mountains Available in digital repository of ČVUT.
Vliv lesa na akumulaci a tání sněhu

Cílem bakalářské práce je analýza procesů ukládání a tání sněhové pokrývky v podmínkách malého zalesněného povodí Sklářského potoka v Jizerských horách. Součástí této studie je posouzení vlivu ...

Křeček Josef; Lada Šedivá; Punčochář Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vyhodnocení efektivnosti investice do bytového domu
Prostějovská Zita; Pavlína Cinerová; Tomek Radan
2021 -
Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením efektivnosti investice do bytového domu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je představen pojem investice a pojem výstavbový projekt, jsou zde popsány fáze výstavbového projektu. Dále je zde popsána struktura studie proveditelnosti. V praktické části jsou pak využity poznatky z teoretické části na konkrétní projekt bytového domu. Tato část obsahuje představení investičního záměru včetně stanovení kritérií investičního záměru, popis lokality projektu, analýzu trhu a konkurence, stanovení investičních nákladů a výnosů projektu a vytvoření finančního plánu, analýzu rizik projektu a vytvoření analýzy citlivosti. Výstupem je vyhodnocení efektivnosti investice a závěrečné doporučení o realizaci či nerealizaci investice.The bachelor’s thesis deals with the evaluation of housing property investment. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part presents the concept of investment and construction project, the phases of the construction project are described here. There si also described the structure of the feasibility study. In the practical part there are applied findings from the theoretical part to a particular project of an apartment building. This part includes the presentation of an investment plan including a determination of the acceptance criteria, a description of the project location, market and competition analysis, determination of investment costs and revenues, creation of a financial plan, risk assessment and creation of sensitivity analysis. The output is evaluation of the investment and final recomendation on the realization or non-realization of the investment. Keywords: Investice; studie proveditelnosti; investiční záměr; výstavbový projekt; ukazatele ekonomické efektivnosti; cash flow; Investment; feasibility study; investment plan; construction project; indicators of economic efficiency; cash flow   Available in digital repository of ČVUT.
Vyhodnocení efektivnosti investice do bytového domu

Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením efektivnosti investice do bytového domu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je představen pojem investice a pojem ...

Prostějovská Zita; Pavlína Cinerová; Tomek Radan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Rozpočet objektu a informační modelování staveb (BIM)
Vitásek Stanislav; Tomáš Střízek; Bouška Robert
2021 -
Práce se zabývá tvorbou rozpočtu pozemních staveb klasickým způsobem pomocí cenových soustav, automatizací tvorby rozpočtu v BIM modelu a návrhem vhodné knihovny pro tyto účely. Teoretická část práce se věnuje pojmům a zvyklostem používaných při sestavování rozpočtu, dále je zde představen BIM a jeho historie. Následuje rešerše klasifikačních systémů ve vazbě na BIM používaných v zahraničí a jejich vyhodnocení pro použití za účelem automatizace tvorby rozpočtu v tuzemském prostředí. První kapitola praktické části práce představuje proces potřebný k automatizaci tvorby rozpočtu v BIM modelu a autorem navrhovanou knihovnu vhodnou k tomuto účelu návrhem na konkrétních příkladech. V poslední části práce autor sestavuje rozpočet klasickým způsobem pomocí doplňování výkazů výměr do soupisu prací, doplněný o navrhnutý způsob kódování a porovnání s automaticky vygenerovanými výměrami.The thesis is focused on the creation of the budget of buildings in a classical way using price systems, automation of budgeting in the BIM model, and the design of a suitable library for these purposes. The theoretical part of the thesis deals with the concepts and customs used in compiling the budget, there is also a presentation of BIM and its history. The following is a search of classification systems concerning BIM used abroad and their evaluation for use to automate budgeting in the domestic environment. The first chapter of the practical part of the thesis presents the process needed to automate budgeting in the BIM model and the author's proposed library suitable for this purpose by demonstrating specific examples. In the last part of the work, the author classically compiles the budget by supplementing the bill of quantities to the statement of work, supplemented by the proposed method of coding and comparison with automatically generated areas. Keywords: BIM; Klasifikační systémy; Cenové soustavy; Soupis prací; Rozpočet; BIM; Classification systems; Price systems; Statement of work; Budget Available in digital repository of ČVUT.
Rozpočet objektu a informační modelování staveb (BIM)

Práce se zabývá tvorbou rozpočtu pozemních staveb klasickým způsobem pomocí cenových soustav, automatizací tvorby rozpočtu v BIM modelu a návrhem vhodné knihovny pro tyto účely. Teoretická část práce ...

Vitásek Stanislav; Tomáš Střízek; Bouška Robert
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vyhodnocení vodního režimu revitalizovaného jizerského rašeliniště
Šanda Martin; Vesta Pushkareva; Vackář František
2021 -
Cílem této práce je posoudit vliv revitalizace rašeliniště na vodní režim a vyhodnotit jeho průběh až od roku 2008 do 2020. Zájmovou lokalitou je Rašeliniště Jizery, kde revitalizace proběhla v roce 2013. V dané práci jde o dílčí lokalitu VJL-A v povodí bezejmenného pravostranného přítoku Jizery v severní části OP NPR Rašeliniště Jizery. Pomocí měřících přístrojů instalovaných v této lokalitě lze analyzovat celý pozemský vodní režim. Měřící zařízení fungují neustále od roku 2008 a každých 10 minut zaznamenávají informace o teplotě nad terénem a teplotě vzduchu, vlhkosti půdy, úrovni podzemní vody, solární radiaci, vlhkosti vzduchu a rychlosti větru. Pomáhá také meteorologická stanice, která se nachází nedaleko, která také přináší informace o teplotách vzduchu, povrchovém odtoku vody a srážkách v letním období. V této práci proběhla analýza těchto dat, na jejímž základě lze posoudit jaký dopad na vodní režim, půdu a vegetaci přinesla revitalizace rašeliniště.The aim of this work is to assess the impact of peatland revitalization on the water regime and to evaluate its course from 2008 to 2020. The location of interest is the Mire of Jizera, where revitalization took place in 2013. This thesis is focused on a small location VJL-A in the catchment area of the unnamed right-side tributary of the Jizera River in the northern part of the National Nature Reservation Jizera. With the help of measuring instruments installed at this location, the entire terrestrial water regime can be analysed. The measuring devices have been operating continuously since 2008 and every 10 minutes they record information about the temperature above ground and air temperature, soil moisture, groundwater level, solar radiation, humidity and wind speed. A weather station located nearby also helps, which also provides information on air temperatures, surface runoff and summer rainfall. In this work, these data were analyzed, on the basis of which it is possible to assess how the revitalization of the mire influenced the water regime, soil and vegetation. Keywords: teplota vzduchu; půdní vlhkost; hladina podzemní vody; rašeliniště; revitalizace; korelace; vodní režim; srážky; odtok; air temperature; soil moisture; groundwater level; mire; revitalization; correlation; water regime; precipitation; outflow Available in digital repository of ČVUT.
Vyhodnocení vodního režimu revitalizovaného jizerského rašeliniště

Cílem této práce je posoudit vliv revitalizace rašeliniště na vodní režim a vyhodnotit jeho průběh až od roku 2008 do 2020. Zájmovou lokalitou je Rašeliniště Jizery, kde revitalizace proběhla v roce ...

Šanda Martin; Vesta Pushkareva; Vackář František
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vyhodnocení investičního projektu bytového domu
Prostějovská Zita; Iana Mylnikova; Novák Jiří
2021 -
Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením investičního projektu bytového domu. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou. Teoretická část, která je čerpaná z dostupné literatury, je aplikovaná v praktické části této práce na plánovaný projekt. V práci jsou popsaný rozbor lokality a konkurenčních projektů, příjmy a výdaje projektu a citlivostní analýza. Pomocí vybraných analýz je vyhodnocena efektivnost investičního projektu.This bachelor’s thesis deals with evaluation of housing property investment. The work is divided into theoretical and practical part. Theoretical part which is drawn from the available literature is applied in the practical part of the work on the planned project. The work describes the analysis of the locality and competing projects, revenues and expenditures of the project and sensitivity analysis. Using selected analysis is to evaluate the effectiveness of the investment project. Keywords: Hodnocení efektivnosti; developerský projekt; investiční rozhodování; čistá současná hodnota; vnitřní výnosové procento; náklady; výnosy; cash flow; rizika; Evaluation of effectiveness; development projects; investment decision making; net present value; internal rate of return; costs; revenues; cash flow; risks Available in digital repository of ČVUT.
Vyhodnocení investičního projektu bytového domu

Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením investičního projektu bytového domu. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou. Teoretická část, která je čerpaná z dostupné literatury, je aplikovaná ...

Prostějovská Zita; Iana Mylnikova; Novák Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Technicko-ekonomické porovnání plášťů budov
Prostějovská Zita; Martin Bašta; Tatýrek Václav
2021 -
Lehké obvodové pláště jsou v současném stavebnictví velikým trendem jak ve světě, tak i u nás. Při výstavbě je možno vybírat z řady materiálů a systémů. Stavbě by měla předcházet i v tomto odvětví úvaha, jejíž cílem by mělo být vybrání vhodného systému. V tuto chvíli totiž může investor a architekt velmi ovlivnit celkovou cenu a budoucí náklady. Předmětem bakalářské práce bude porovnání běžně používaných materiálů a systémů.Curtain walls are being huge trend in contemporary construction industry in the world, but also in our country. Many materials and systems can be used during construction. The construction itself should also be preceded by consideration, which shall lead to picking sufficient system. At this point the owner and architect can very much alternate the price and future costs. The subject of my bachelor theses will be comparison of commonly used materials and systems. Keywords: Lehký obvodový plášť; fasáda; zatížení větrem; tepelná izolace; Curtain wall; façade; wind load; thermal insulation Available in digital repository of ČVUT.
Technicko-ekonomické porovnání plášťů budov

Lehké obvodové pláště jsou v současném stavebnictví velikým trendem jak ve světě, tak i u nás. Při výstavbě je možno vybírat z řady materiálů a systémů. Stavbě by měla předcházet i v tomto odvětví ...

Prostějovská Zita; Martin Bašta; Tatýrek Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Finanční analýza vybraných stavebních společností, jejich srovnání a vyhodnocení
Frková Jana; Anastasiia Kapustina; Tomek Aleš
2021 -
Bakalářská práce je věnována tématu finanční analýza. Práce byla provedena na základě MSP působících v oboru stavebnictví. Cílem bakalářské práce je na základě provedení finanční analýzy firem MEGAS s.r.o., HES stavební s.r.o. a ALSTAP s. r. o. určit aktuální stav efektivnosti podniku a odhalit účetní ukazatele, které efektivnost podniku negativně ovlivňují. Následně se pokusit navrhnout řešení daného problému. Prvním krokem byla analýza stavu a trendu, kde u každého podniku bylo upozorněno na jeho silné a slabé stránky. Nejlépe ze všech dopadl podnik MEGAS s.r.o. Dalším krokem byla analýza fondu finančních prostředků. Třetím krokem byla analýza poměrových ukazatelů. Soustava ukazatelů neupozornila na problémy v podnikání žádné z firem. Bankrotní a bonitní modely rovněž dopadly pro všechny firmy velmi dobře. Bohužel žádná z firem nezveřejnila výkaz svého cash flow za celé období, což zřejmě snížilo vypovídací schopnost Kralickova testu. Nejlepší situace je rozhodně u podniku MEGAS s.r.o. Důvodem je široké spektrum služeb, delší doba působení na českém trhu, trvale a stabilně rostoucího zisku a vhodného poměru téměř všech vybraných ukazatelů.The bachelor thesis is devoted to the topic of financial analysis. The work was performed on the basis of SMEs operating in the field of construction. The aim of the bachelor thesis is based on the financial analysis of the companies MEGAS s.r.o., HES stavební s.r.o. and ALSTAP s. r. o. to determine the current state of the company's efficiency and to reveal accounting indicators that negatively affect the company's efficiency. Then try to suggest a solution to the problem. The first step was the analysis of the state and trend, where each company's strengths and weaknesses were pointed out. MEGAS s.r.o. The next step was the analysis of the financial fund. The third step was the analysis of ratios. The set of indicators did not point out any problems in the business of any of the companies. Bankruptcy and creditworthiness models also turned out very well for all companies. Unfortunately, none of the companies published their cash flow statement for the entire period, which apparently reduced the explanatory power of the Kralick test. The best situation is definitely at MEGAS s.r.o. The reason is a wide range of services, a longer period of operation on the Czech market, a constantly and steadily growing profit and a suitable ratio of almost all selected indicators. Keywords: Finanční analýza; poměrové ukazatele; rentabilita; mezioborové srovnání; stavebnictví; finanční zdraví; Financial analysis; ratios; profitability; interdisciplinary comparison; construction; financial health Available in digital repository of ČVUT.
Finanční analýza vybraných stavebních společností, jejich srovnání a vyhodnocení

Bakalářská práce je věnována tématu finanční analýza. Práce byla provedena na základě MSP působících v oboru stavebnictví. Cílem bakalářské práce je na základě provedení finanční analýzy firem MEGAS ...

Frková Jana; Anastasiia Kapustina; Tomek Aleš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Ocenění rodinného domu za využití BIM nástrojů
Střelcová Iveta; Ladislav Bůcha; Řehořka Petr
2021 -
Bakalářská práce se zabývá využitím nástrojů informačního modelování staveb při rozpočtování na konkrétním příkladu rodinného domu. Zaměřuje se na použití softwaru a na jeho výhody a nedostatky. Popisuje postup modelování rodinného domu v prostředí programu Revit, práci a výběr materiálů ze stavební knihovny DEK a následné ocenění konstrukcí v cenové soustavě ÚRS. Práce dále popisuje konkrétní nedostatky a rozdíly, které se projevují na výsledné ceně, důvody jejich vzniku a jejich případné řešení.Bachelor’s thesis deals with the use of information modeling tools for budgeting on a specific example of a detached house. It focuses on the use of software and its advantages and disadvantages. It describes the process of modeling a detached house in the Revit program environment, the work and selection of materials from the DEK building library and the subsequent valuation of structures in the ÚRS price system. The thesis also describes the specific shortcomings and differences that are reflected in the final price, the reasons for their occurrence and their eventual solutions. Keywords: BIM; BIM Platforma; informační modelování; rozpočet; rodinný dům; BIM; BIM Platform; information modeling; budget; detached house Available in digital repository of ČVUT.
Ocenění rodinného domu za využití BIM nástrojů

Bakalářská práce se zabývá využitím nástrojů informačního modelování staveb při rozpočtování na konkrétním příkladu rodinného domu. Zaměřuje se na použití softwaru a na jeho výhody a nedostatky. ...

Střelcová Iveta; Ladislav Bůcha; Řehořka Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases