Počet nalezených dokumentů: 263240
Publikováno od do

Energeticky soběstačný dům
Skopec Pavel; Matyáš Hruška; Pilař Lukáš
2021 -
Bakalářská práce se zabývá energetickou soběstačností v kontextu rodinného bydlení. V dané problematice byly analyzovány malé zdroje elektrické. Dále byl popsán konkrétní objekt, rodinný dům v Pardubickém kraji, pro který byla určena potřeba tepla, bilance spotřeby a výroby elektrické energie a následně vyhotoveny dva odlišné návrhy systému pro dosažení energetické soběstačnosti.The bachelor thesis deals with energy self-sufficient detached housing. Following the topic an analysis of small-scale sources of electricity was performer. Then a specific house in the Pardubice region was selected for which the consumption of heat and electricity was determined together with balance of production and consumption. Based on the information obtained, two different designs of energy self-sufficiency systems were created. Klíčová slova: energetická soběstačnost; rodinný dům; ostrovní systém; fotovoltaická elektrárna; obnovitelné zdroje energie; energy self-sufficient; detached house; off grid system; photovoltaic power plant; renewable energy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Energeticky soběstačný dům

Bakalářská práce se zabývá energetickou soběstačností v kontextu rodinného bydlení. V dané problematice byly analyzovány malé zdroje elektrické. Dále byl popsán konkrétní objekt, rodinný dům v ...

Skopec Pavel; Matyáš Hruška; Pilař Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Experimentální studie dlouhodobého ukládání CO2 ve formě hydrátů
Bartoš Ondřej; Matěj Hrnčíř; Vinš Václav
2021 -
Bakalářská práce se zabývá studiem hydrátů CO2. Jsou v ní popsány obecné vlastnosti hydrátů, vlastnosti hydrátů CO2, proces jejich tvorby a možnosti skladování CO2. Praktická část práce, prováděná na experimentální trati při FS ČVUT, se věnuje studiu výroby a vzniku hydrátů CO2 v laboratorních podmínkách, se zaměřením na přesné měření teploty, pro využití v návazných procesech na zachytávání CO2 v energetice.The bachelor thesis deals with the study of CO2 clathrate hydrates. It describes the general properties of clathrate hydrates, the properties of CO2 clathrate hydrates, their formation process and possibilities of CO2 storage. The practical part of the work, realized on the experimental measuring line at FS ČVUT is devoted to the study of production and formation of CO2 clathrate hydrates in laboratory conditions, with a focus on accurate temperature measurement, for use in subsequent processes of CO2 capture in energetics. Klíčová slova: Hydráty; Oxid uhličitý; CO2; skladování CO2; Měření teploty; Clathrate hydrates; Carbon dioxide; CO2; CO2 storage; Temperature measurement Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Experimentální studie dlouhodobého ukládání CO2 ve formě hydrátů

Bakalářská práce se zabývá studiem hydrátů CO2. Jsou v ní popsány obecné vlastnosti hydrátů, vlastnosti hydrátů CO2, proces jejich tvorby a možnosti skladování CO2. Praktická část práce, prováděná na ...

Bartoš Ondřej; Matěj Hrnčíř; Vinš Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh vodní mikroturbíny vyráběné 3D tiskem
Novotný Václav; Vilém Hron; Špale Jan
2021 -
Tato práce stručně prezentuje důležité informace z oboru hydroenergetiky a vodních turbín - informace stěžejní pro návrh vlastní vodní turbíny. Rešeršní část uvádí shrnutí současných metod 3D tisku a jejich vlastností. Dále obsahuje výběr zajímavých experimentů s laboratorními mikro turbínami a výsledky jejich měření. Rešerše by měla poskytnout přehled současného stavu ve výzkumu 3D tištěných vodních turbín a naznačit správné směřování pokusů v laboratoři. Výpočetní část odvozuje všechny vztahy potřebné pro konstrukci turbíny. Výpočty vychází ze základních principů mechaniky tekutin. Návrh turbíny spočívá v aplikaci odvozených vztahů na zadání a stanovení určujících rozměrů turbíny. Část realizace sleduje konstrukční návrh turbíny podle vypočítaných rozměrů. Kapitola měřicí trati předkládá návrh na provedení měřicí trati tak, aby umožnila nastolení požadovaných podmínek a měření všech veličin.In this paper you are presented with basic information from hydro power engineering and water turbine design. Research has been made in modern 3D printing technologies and state-of-the-art micro turbine designs, which use 3D printing as means of fabrication. Findings from experimental runs on micro turbines are cited as to provide overview of possible outcomes (power, efficiency etc.). Next, principles of fluid mechanics are used to create a viable mathematical model for the mcroturbine. If correct, the mathematical description should provide values quintesential for the turbine design, based on a given input. Actual manufacturing of the turbine takes place in the next chapter. A test bed for the micro turbine is drafted to be capable of delivering sufficient flow at a given head. The test bed should also be capable of measuring important values in the circuit. Klíčová slova: hydroenergetika; vodní mikro turbína; 3D tisk; MJF; hydropower; micro hydro turbine; 3D printing; MJF Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh vodní mikroturbíny vyráběné 3D tiskem

Tato práce stručně prezentuje důležité informace z oboru hydroenergetiky a vodních turbín - informace stěžejní pro návrh vlastní vodní turbíny. Rešeršní část uvádí shrnutí současných metod 3D tisku a ...

Novotný Václav; Vilém Hron; Špale Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Experimentální ověření funkcí ADAS systému založeném na rozpoznávání obrazu z kamery
Jirovský Václav; Aslah Puliyath Hussain; Šotola Martin
2021 -
Tato práce je zaměřena na experimentální vyhodnocení kamerového systému ADAS. S hlavním zaměřením na kamery je představen komplexní přehled aktuálně používaných technologií senzorů spolu s jejich koncepty, typy a omezeními. Pro účely vyhodnocení experimentu jsou fotografie pořizovány na osmi různých místech v Praze, ve dne i v noci. Tyto obrazy jsou zkoumány pomocí navrhovaného algoritmu detekce objektů. Experiment je navržen s důrazem na kvantitativní a kvalitativní měření analýzy dat.This thesis is aimed at the experimental evaluation of camera based ADAS system. With a major focus on cameras, a comprehensive overview of the currently used sensor technologies is presented, along with their concepts, types, and limitations. For the purpose of evaluating the experiment, photographs are shot at eight different sites in Prague city, both during the day and night. These images are examined using a proposed object detection algorithm. The experiment is designed with an emphasis on quantitative and qualitative measurement of data analysis. Klíčová slova: Detekce objektů; počítačové vidění; autonomní vozidla; senzory; Object detection; Computer Vision; Autonomous Vehicles; Sensors Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Experimentální ověření funkcí ADAS systému založeném na rozpoznávání obrazu z kamery

Tato práce je zaměřena na experimentální vyhodnocení kamerového systému ADAS. S hlavním zaměřením na kamery je představen komplexní přehled aktuálně používaných technologií senzorů spolu s jejich ...

Jirovský Václav; Aslah Puliyath Hussain; Šotola Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Detekce volného prostoru pomocí hloubkových map
Oswald Cyril; Martin Hasal; Cejnek Matouš
2021 -
Práce je zaměřena na návrh a realizaci programu, pro snímání prostoru a detekci ploch pomocí hloubkových map. Je provedena rešerše dostupných senzorů pro snímání hloubkových map a byla provedena rešerše algoritmů pro zpracování hloubkových map. Je navržen algoritmus pro snímání hloubkových map ve formě point cloudů a detekci ploch pomocí metody RANSAC. Tento algoritmus je realizován v jazyce Python. Realizovaný algoritmus je vyzkoušen na kamerách Kinect V1 a RealSense D455.The work is focused on the design and implementation of a program for space sensing and surface detection using depth maps. A search of available sensors for scanning depth maps is performed and a search of algorithms for processing depth maps was performed. An algorithm for scanning depth maps in the form of point clouds and surface detection using the RANSAC method is proposed. This algorithm is implemented in Python. The implemented algorithm is tested on Kinect V1 and RealSense D455 cameras. Klíčová slova: Detekce; hloubková mapa; point cloud; detekce ploch; Kinect; Python; RANSAC; ICP; RealSense; Detection; depth map; point cloud; plane detection; Kinect; Python; RANSAC; ICP; RealSense Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Detekce volného prostoru pomocí hloubkových map

Práce je zaměřena na návrh a realizaci programu, pro snímání prostoru a detekci ploch pomocí hloubkových map. Je provedena rešerše dostupných senzorů pro snímání hloubkových map a byla provedena ...

Oswald Cyril; Martin Hasal; Cejnek Matouš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Možnosti akumulace elektrické energie pro provoz obnovitelných zdrojů
Železný Václav; Aleš Bašta; Jeníková Jitka
2021 -
Úvodní část práce se zabývá možnostmi akumulace elektřiny, jakožto jedno z možných řešení problému kolísavého výkonu z obnovitelných zdrojů. V další části je představen teoretický model, který simuluje potřebnou kapacitu skladovacích zařízení, která by byla nutná, pokud by část roční spotřeby byla pokryta výhradně výrobou z neregulovatelných obnovitelných zdrojů.This Thesis is focusing on the possibilities of electricity storage as a one of the feasible solutions that could solve the problem of the fluctuating output from renewable sources. In the next part a theoretical model is presented which simulates the essential storage capacity in case of a requirement for covering some part of the annual consumption only by the renewable sources. Klíčová slova: akumulace elektřiny; obnovitelné zdroje; potřeba akumulace; přebytky elektřiny; electricity storage; renewable sources; storage demand; electricity surplus Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Možnosti akumulace elektrické energie pro provoz obnovitelných zdrojů

Úvodní část práce se zabývá možnostmi akumulace elektřiny, jakožto jedno z možných řešení problému kolísavého výkonu z obnovitelných zdrojů. V další části je představen teoretický model, který ...

Železný Václav; Aleš Bašta; Jeníková Jitka
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh a realizace modelu vznášedla
Bušek Jaroslav; Jiří Vaněk; Novák Zdeněk
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá zkonstruováním samotného prototypu vznášedla. Následuje návrh zpětnovazebního řízení modelu vznášedla s aktivním řízením výšky polštáře, které je implementováno na reálném prototypu. Pro dosažení toho cíle je potřeba vybrat vhodné prototypovací nástroje jako je motor, regulátor, vrtule a senzor vzdálenosti. Po zkonstruování vznášedla je zprovozněn senzor vzdálenosti, u kterého je zjištěna nelineární charakteristika, vysokofrekvenční šum a kvantizace na vyšších vzdálenostech v jeho rozsahu. Když jsou odstraněny všechny rušivé prvky, jsou naměřeny statické a přechodové charakteristiky, ze kterých je zjištěn přenos systému. Na základě přenosu jsou spočítány parametry PI regulátoru, který je zvolen. Dále je navržen řídicí algoritmus, do kterého je implementováno zpětnovazební řízení s regulátorem a jeho parametry. V závěru jsou provedena porovnání odezvy simulačního a reálného systému, tím je ověřena funkčnost navrženého řízení.This bachelor's thesis focuses on the construction of hovercraft prototype. Next, there is a feedback control project of hovercraft epitome with active control of air-pack height. This is implemented on a real prototype. To reach this aim it is necessary to choose appropriate tools such as engine, regulator, propeller and distance sensor. After the construction of hovercraft the distance sensor is enabled. On the sensor there are non-linear characteristics, high-frequency buzz and quantization on higher distances of it's range researched. When all disruptive elements are eliminated, static and transitional characteristics are measured out and finally the system relay detected. Based on the relay parameters of chosen PI regulator are reckoned. Next, control algorithm is devised. The feedback control with the regulator and it's parameters are implemented into it. In conclusion the comparison of simulation and real reaction is made and that verifies the functionality of devised control. Klíčová slova: Vznášedlo; vzduchový polštář; infračervený senzor; BLDC; zpětnovazební řízení; Hovercraft; air-pack; infra-red sensor; BLDC; feedback control Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh a realizace modelu vznášedla

Tato bakalářská práce se zabývá zkonstruováním samotného prototypu vznášedla. Následuje návrh zpětnovazebního řízení modelu vznášedla s aktivním řízením výšky polštáře, které je implementováno na ...

Bušek Jaroslav; Jiří Vaněk; Novák Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Konstrukce robotické ruky
Novák Martin; Petr Javorský; Volf Jaromír
2021 -
Tato bakalářská práce popisuje postup návrhu a následně konstrukce ramenní části horní končetiny pro humanoidního robota. Ruka je vytvořená pomocí 3D tiskárny a ovládána pomocí arduina. Začátek bakalářské práce uvede již existující projekty řešící konstrukci robotické končetiny a představí různé možnosti rozpohybování podobné konstrukce. V práci je následně proveden návrh konstrukce ramenního kloubu v programu Autodesk Inventor Professional 2019, která navazuje na předchozí bakalářské práce, které se zabývali konstrukcí robotické ruky od prstů na ruce po loket. V další části práce je popsána výroba a sestavení této sestavy a elektrické propojení všech komponent. V závěru práce je popsáno zapojení končetiny k Arduinu a otestování celé sestavy.This bachelor's thesis describes the process of designing and then constructing the upper arm for a humanoid robot. The hand is created using a 3D printer and controlled by Arduino. The beginning of the thesis will present already existing projects addressing the construction of the robotic limb and present various methods of moving similar construction. The work subsequently performs a design of the shoulder joint in the Autodesk Inventor Professional 2019 program, which builds on previous bachelor thesis that dealt with the design of the robotic hand from fingers to elbow. The next part of the work describes the production and assembly of this assembly and the electrical interconnection of all components. The conclusion of the work describes the involvement of the limb with Arduino and testing of the entire assembly. Klíčová slova: robotická ruka; Arduino; servomotor; 3D tisk; robotic hand; Arduino; 3D print; servo Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Konstrukce robotické ruky

Tato bakalářská práce popisuje postup návrhu a následně konstrukce ramenní části horní končetiny pro humanoidního robota. Ruka je vytvořená pomocí 3D tiskárny a ovládána pomocí arduina. Začátek ...

Novák Martin; Petr Javorský; Volf Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Robot pro čištění okapů
Novák Zdeněk; Jiří Kasal; Kuře Matěj
2021 -
Bakalářská práce se zabývá návrhem robota pro čištění okapů. Samotná práce je rozdělena do dvou částí. Rešeršní část se zabývá existujícími roboty pro čištění potrubí a popisem využitelnosti jednotlivých druhů podvozků v okapním systému. Druhá část práce se zabývá samotným návrhem konceptu robota. Nejprve jsou specifikovány požadavky a podmínky, které musí finální výrobek splňovat a následně na základě těchto specifikací a poznatků z první rešeršní části byl navržen, vyroben a otestován fungující prototyp.In my bachelor thesis I have dealt with designing a robot for gutter cleaning. The thesis is divided into two parts. The search part deals with existing robots for cleaning pipeline and with describing usability of individual type of chassis in gutter system. The second part deals with designing a robot concept itself. First the requirements and conditions, which the final product must fulfil, are specified and then the functional prototype is designed, made, and tested according to the specifications and the knowledge from the first search part. Klíčová slova: potrubní robot; čistící robot; okapní robot; robot; okapní systém; čištění okapů; pipe robot; cleaning robot; gutter robot; robot; gutter system; gutter cleaning Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Robot pro čištění okapů

Bakalářská práce se zabývá návrhem robota pro čištění okapů. Samotná práce je rozdělena do dvou částí. Rešeršní část se zabývá existujícími roboty pro čištění potrubí a popisem využitelnosti ...

Novák Zdeněk; Jiří Kasal; Kuře Matěj
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Provozní bilance off-grid dobíjecí stanice na vodíkové palivové články
Dlouhý Tomáš; Adam Elis; Sabatini Michel
2021 -
Cílem této práce je vytvoření návrhu dobíjecí stanice pro elektromobily, která je napájena vodíkovými palivovými články. V první části se práce zabývá rešerší typů a způsobů konvenčního dobíjení a následně také rešerší palivových článků a vodíku. V druhé části je v práci navržena dobíjecí stanice s palivovými vodíkovými články. Navržená dobíjecí stanice je ekonomicky zhodnocena a porovnána s konvenčním dobíjením.The aim of this thesis is to design a charging station for electric vehicles that is powered by hydrogen fuel cells. The first part of the thesis deals with the research of types and methods of conventional charging and then the research of fuel cells and hydrogen. In the second part, the thesis proposes a hydrogen fuel cell charging station. The proposed charging station is economically evaluated and compared with conventional charging. Klíčová slova: Dobíjecí stanice; Vodík; Palivové články; Provozní bilance; Charging station; Hydrogen; Fuel cells; Operational balance Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Provozní bilance off-grid dobíjecí stanice na vodíkové palivové články

Cílem této práce je vytvoření návrhu dobíjecí stanice pro elektromobily, která je napájena vodíkovými palivovými články. V první části se práce zabývá rešerší typů a způsobů konvenčního dobíjení a ...

Dlouhý Tomáš; Adam Elis; Sabatini Michel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze