Počet nalezených dokumentů: 289938
Publikováno od do

Závěrečná fáze terapie/poradenství u adiktologických klientů
Wolfová, Michala; Vondráčková, Petra; Šťastná, Lenka
2022 - český
Background: The final phase of therapy/counselling is the culmination of the therapeutic process and, if done carefully, can help clients consolidate the benefits of treatment. This topic is not well researched in the literature, especially in the field of addiction medicine. Objectives: The objective of the research was to map how the final phase of therapy/counselling in individual addiction treatment is conducted, from the perspective of therapists/counsellors. Furthermore, to find out how they approach it, what importance they attach to it and what role the therapeutic relationship plays. The objective was also to discover what topics emerge at the end of treatment and what emotions clients and therapists experience at this stage. Methods: Data were collected using a grounded theory qualitative research method. Six outpatient therapists/counsellors working with addicted clients participated in the research and were interviewed in semi-structured interviews. Results: Therapists/counsellors approach to the final phase of treatment with an addicted client individually each time, yet indicators of client readiness for termination were identified and may vary. Some of the methods that therapists/counsellors use were also identified and the duration of this phase was indicated. Successful cases of... Východiska: Závěrečná fáze terapie/poradenství je vyvrcholením terapeutického procesu a pokud se provede pečlivě, může klientovi pomoci upevnit své zisky z léčby. V odborné literatuře není toto téma příliš prozkoumáno, zejména v oblasti adiktologie. Cíle: Cílem výzkumu bylo zmapování toho, jak probíhá závěrečná fáze terapie/poradenství v individuální adiktologické léčbě z perspektivy terapeutů/poradců. Dále zjistit, jak k ní přistupují, jaký jí přikládají význam a jakou roli zde hraje terapeutický vztah. Cílem také bylo odhalit, jaká témata se vynořují v závěru léčby a jaké emoce v této fázi prožívají klienti a terapeuti. Metody: Data byla sesbírána pomocí kvalitativní výzkumné metody zakotvené teorie. Výzkumu se zúčastnilo 6 ambulantních terapeutů/poradců pracujících s adiktologickými klienty, se kterými byly provedeny polostrukturované rozhovory. Výsledky: Terapeuti/poradci přistupují k závěrečné fázi léčby s adiktologickým klientem pokaždé individuálně, přesto byly identifikovány indikátory připravenosti klienta k ukončení, které mohou být různé. Identifikovány byly také některé metody, které terapeuti/poradci používají a bylo přiblíženo, jak dlouho tato fáze může trvat. Úspěšné případy ukončení vycházejí většinou ze vzájemného souladu mezi klientem a terapeutem/poradcem bez ohledu na to, kdo z... Klíčová slova: ukončení psychoterapie - závěrečná fáze - adiktologická léčba - perspektiva terapeuta; psychotherapy termination - termination phase - addiction treatment - therapist's perspective Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Závěrečná fáze terapie/poradenství u adiktologických klientů

Background: The final phase of therapy/counselling is the culmination of the therapeutic process and, if done carefully, can help clients consolidate the benefits of treatment. This topic is not well ...

Wolfová, Michala; Vondráčková, Petra; Šťastná, Lenka
Univerzita Karlova, 2022

Možnosti fyzioterapie u pacientů s Post-COVID-19 syndromem. Podtitul: Ovlivnění dechové kapacity u pacientů s Post-COVID-19 syndromem kombinací vybraných postupů z metody Fascial Manipulation®, prvků z konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) a prvků z konceptů podle Čápové.
Panenková, Tereza; Hálková, Jindřiška; Sládková, Petra
2022 - český
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V AJ Author: Tereza Panenková Tutor: Mgr. Jindřiška Hálková Title: The possibilities of physiotherapy in patients with Post-COVID-19 syndrome Subtitle: Influencing respiratory capacity in patients with Post-COVID-19 syndrome using a combination of selected procedures from the Fascial Manipulation® Method, elements of the Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) concept and elements of the concepts by Čápová Abstract: The bachelor thesis deals with the possibilities of physiotherapy in patients with Post-COVID-19 syndrome. The theoretical part covers a comprehensive overview of the given issue. It describes its terminology, epidemiology and patophysiology. An extensive part is focused on characteristics of the clinical symptoms. The concluding part mentions the options of the therapy, which have been used for these patiens so far, and characterizes applied physiotherapy methods. The practical part includes two case histories of two female patients with Post-COVID-19 syndrome who underwent six therapies (patient number 2 only five) of the Fascial Manipulation® Method led by Mgr. Jindřiška Hálková and six therapies (patient number 2 only five) led by the author of the study. The patients also did exercises by themselves following a booklet developed by the author of the study. The... BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Tereza Panenková Vedoucí práce: Mgr. Jindřiška Hálková Název bakalářské práce: Možnosti fyzioterapie u pacientů s Post-COVID-19 syndromem Podnázev bakalářské práce: Ovlivnění dechové kapacity u pacientů s Post-COVID-19 syndromem kombinací vybraných postupů z metody Fascial Manipulation®, prvků z konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) a prvků z konceptů podle Čápové Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se zabývá možnostmi fyzioterapie u pacientů s Post-COVID-19 syndromem. Teoretická část podává ucelený přehled o problematice daného tématu. Popisuje jeho terminologii, epidemiologii a patofyziologii. Část práce je věnována charakteristice klinických symptomů. Na závěr jsou zmíněny dosud známé možnosti terapie u těchto pacientů a charakterizovány využívané fyzioterapeutické metody. Praktická část obsahuje kazuistiky dvou pacientek s Post-COVID-19 syndromem, které podstoupily šest terapií (resp. pět terapií u pacientky číslo 2) metodou Fascial Manipulation® vedených paní magistrou Jindřiškou Hálkovou a šest terapií (resp. pět terapií u pacientky číslo 2) vedených autorkou práce, přičemž obě pacientky v rámci autoterapie cvičily podle brožury vytvořené autorkou práce. Cílem bylo zjistit, zda lze kombinaci metody a konceptů efektivně využít v terapii... Klíčová slova: Post-COVID-19 syndrom; fyzioterapie; Fascial Manipulation®; Dynamická neuromuskulární stabilizace; Bazální posturální programy; Post-COVID-19 syndrome; physiotherapy; Fascial Manipulation®; Dynamic neuromuscular stabilization; Basal postural programmes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Možnosti fyzioterapie u pacientů s Post-COVID-19 syndromem. Podtitul: Ovlivnění dechové kapacity u pacientů s Post-COVID-19 syndromem kombinací vybraných postupů z metody Fascial Manipulation®, prvků z konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) a prvků z konceptů podle Čápové.

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V AJ Author: Tereza Panenková Tutor: Mgr. Jindřiška Hálková Title: The possibilities of physiotherapy in patients with Post-COVID-19 syndrome Subtitle: Influencing respiratory ...

Panenková, Tereza; Hálková, Jindřiška; Sládková, Petra
Univerzita Karlova, 2022

Současná problematika užívání metamfetaminu a podpůrná péče o jeho uživatele se zaměřením na okres Montgomery, stát Maryland v USA
Pacák, Michaela; Šejvl, Jaroslav; Barták, Miroslav
2022 - český
Background: In the United States, methamphetamine use has increased significantly in recent years, resulting in an increase in overdose deaths. In 2020 alone, 2.6 million people in the country used this substance. Reasons leading to this trend are not described in the literature, nor is this issue documented from the perspective of individual US states. Aims: The aim of this bachelor thesis is to describe the use of methamphetamine in Montgomery County, Maryland. Based on the study of methamphetamine problems in this county, the subsequent aim of this work is to evaluate the current care of methamphetamine users. Methods: A qualitative approach was used for data processing. Methods of pattern search and text coloring were used in the data analysis. The method of intentional (purposeful) selection through institutions was used to obtain data. Data collection was carried out using a semi- structured interview. Data interpretation was performed based on the selection of relevant information. Sample: The research sample included 5 semi-structured interviews with addiction specialists in this county, Maryland, including a visit to the Outpatient Addiction Treatment Center and the state therapeutic center Avery Road. The research sample also included fixation and analysis of written materials. Results:... Východiska: V USA dochází v posledních letech k výraznému vzestupu užívání metamfetaminu a v důsledku toho přibývá počet úmrtí na předávkování. V roce 2020 tuto látku užilo 2,6 milionů občanů této země. V rámci odborné literatury nejsou důvody vedoucí k tomuto trendu popsány, ani není tato problematika zdokumentována z pohledu jednotlivých států USA. Cíle: Cílem této bakalářské práce je popsat užívání metamfetaminu v okresu Montgomery ve státě Maryland. Na základě studia problematiky metamfetaminu v tomto okresu je pak následným cílem této práce zhodnotit současnou péči o uživatele metamfetaminu. Metody: Pro zpracování dat byl použit kvalitativní přístup. V rámci analýzy dat byly použity metody vyhledávání vzorců a barvení textu. K získání dat byla použita metoda záměrného (účelového) výběru přes instituce a sběr dat byl prováděn pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Interpretace dat byla provedena na základě výběru relevantních informací. Soubor: Výzkumný soubor zahrnoval 5 polostrukturovaných rozhovorů s experty v adiktologii v tomto okresu, ve státě Maryland, včetně návštěvy centra pro ambulantní adiktologickou péči a státního terapeutického centra Avery Road. Výzkumným souborem byla také fixace a analýza písemných materiálů. Výsledky: V okrese Montgomery je zaznamenán nejnižší počet jedinců,... Klíčová slova: metamfetamin; okres Montgomery; Maryland; USA; péče; methamphetamine; Montgomery County; Maryland; USA; care Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Současná problematika užívání metamfetaminu a podpůrná péče o jeho uživatele se zaměřením na okres Montgomery, stát Maryland v USA

Background: In the United States, methamphetamine use has increased significantly in recent years, resulting in an increase in overdose deaths. In 2020 alone, 2.6 million people in the country used ...

Pacák, Michaela; Šejvl, Jaroslav; Barták, Miroslav
Univerzita Karlova, 2022

Konopné produkty s nízkým obsahem THC: průzkum trhu
Vajdlová, Denisa; Mravčík, Viktor; Koutská, Kateřina Olga
2022 - český
Background: Products with low content of the psychoactive tetrahydrocannabinol (THC) are a novelty on the market that has been growing in popularity in the Czech Republic and globally in recent years. This may be due to the high availability not only on the internet but also due to the promise of many positive medicinal effects. Aims: This thesis aims to describe the range of low THC products available on the Internet and to map the information available about these products when buying them on websites. The focus is on information on the composition of the products, their purpose, risks, or positive effects. Methods: The research sample was websites offering low THC cannabis products. To select relevant websites, a search string was used in the interface of the most popular internet search engine in the Czech Republic (Google). Once the target number of 30 websites was reached, a content analysis was carried out, focusing on predefined characteristics of the offered products. Results: The analysis showed that oils were the most offered by sellers, followed by edibles and dried flowers. The most common information provided by vendors was the composition and total quantity of the product. 20 e-shops indicated the nature (purpose) of at least some of the items, mostly offered as food supplements,... Východiska: Konopné produkty s nízkým obsahem psychoaktivního tetrahydrokanabinolu (THC) jsou na trhu novinkou, která v posledních letech zaznamenává nárůst na popularitě v České republice i v globálním měřítku. Důvodem může být vysoká dostupnost nejen na internetu, ale i příslib mnoha pozitivních až léčivých účinků. Cíle: Práce má za cíl popsat nabídku produktů s nízkým obsahem THC na internetu a zmapovat informace, které jsou o těchto produktech při nákupu na webových stránkách dostupné. Důraz je kladen na informace týkající se složení produktů, jejich účelu, rizik nebo pozitivních účinků. Metody: Výzkumným vzorkem byly webové stránky nabízející konopné produkty s nízkým obsahem THC. K výběru relevantních webových stránek posloužil vyhledávací řetězec, který byl použit v rozhraní současně nejpopulárnějšího internetového vyhledávače v České republice (Google). Po dosažení cílového počtu 30 stránek byla provedena jejich obsahová analýza, která byla zaměřena na předem definované charakteristiky nabídky těchto produktů. Výsledky: Výsledky analýzy ukazují, že nejvíce byly prodejci nabízeny oleje, dále pak poživatiny a sušina. Nejčastěji prodejci uváděli informace o složení a celkovém množství produktu. Nejméně prodejci uváděli rizika a nežádoucí účinky. 20 e-shopů uvádělo povahu (účel) u alespoň... Klíčová slova: CBD - konopné produkty - konopí - průzkum trhu - THC; CBD - cannabis products - cannabis - market research - THC Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Konopné produkty s nízkým obsahem THC: průzkum trhu

Background: Products with low content of the psychoactive tetrahydrocannabinol (THC) are a novelty on the market that has been growing in popularity in the Czech Republic and globally in recent years. ...

Vajdlová, Denisa; Mravčík, Viktor; Koutská, Kateřina Olga
Univerzita Karlova, 2022

Hypermobilita a možnosti její diagnostiky v rehabilitaci
Zachrdlová, Tereza; Šebková, Natálie; Angerová, Yvona
2022 - český
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V AJ Author: Tereza Zachrdlová Tutor: primářka MUDr. Natálie Šebková Title: Hypermoblity and diagnostic posibilities in rehabilitation Abstract: This bachelor thesis deals with the issue of hypermobility and related hypermobile syndrome. The main goal of this work is to provide an overview of diagnostic methods for diagnosis of hypermobility used in the country and abroad and subsequently to test usage of selected methods in practice. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part is focused to summarize current knowledge on hypermobility and hypermobility syndrome available in publications, articles and studies. In addition to information on diagnostic procedures, it contains theoretical part of information on etiopathogenesis, prevalence, clinical manifestation, classification of hypermobility according to various authors and treatment options for hypermobile individuals. The practical part consists of three hypermobile probands case studies that underwent complex kinesiological examination and examination according to selected diagnostic methods mentioned in the theoretical part of the work The results of the examination confirm hypermobility in all three probands confirmed via all used diagnostic methods. The advantages and disadvantages... BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Tereza Zachrdlová Vedoucí práce: primářka MUDr. Natálie Šebková Název bakalářské práce: Hypermobilita a možnosti její diagnostiky v rehabilitaci Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hypermobility a s ní souvisejícím hypermobilním syndromem. Hlavním cílem práce je podat přehled diagnostických metod pro diagnostiku hypermobility využívaných v tuzemsku a v zahraničí a následně vyzkoušet použití vybraných metod v praxi. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na shrnutí aktuálních poznatků o hypermobilitě a hypermobilním syndromu z dostupných publikací, článků a studií. Kromě informací o diagnostických postupech obsahuje teoretická část informace o etiopatogenezi, prevalenci, klinické manifestaci, klasifikaci hypermobility dle různých autorů a možnostech terapie u hypermobilních jedinců. Praktická část se skládá ze tří kazuistik hypermobilních probandek, které podstoupily komplexní kineziologické vyšetření a vyšetření dle vybraných diagnostických metod zmíněných v teoretické části práce. Výsledky vyšetření potvrzují hypermobilitu u všech tří probandek, a to všemi diagnostickými metodami. Výhody a nevýhody jednotlivých diagnostických postupů jsou shrnuty v diskuzi. Klíčová slova:... Klíčová slova: hypermobilita; hypermobilní syndrom; diagnostika hypermobility; hodnocení hypermobility; testy hypermobility; hypermobility; hypermobility syndrome; hypermobility diagnosis; evaluation of hypermobility; hypermobility tests Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hypermobilita a možnosti její diagnostiky v rehabilitaci

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V AJ Author: Tereza Zachrdlová Tutor: primářka MUDr. Natálie Šebková Title: Hypermoblity and diagnostic posibilities in rehabilitation Abstract: This bachelor thesis deals with the ...

Zachrdlová, Tereza; Šebková, Natálie; Angerová, Yvona
Univerzita Karlova, 2022

Závislost na digitální pornografii ve vztahu ke kvalitě partnerského života
Škvareniaková, Veronika; Vacek, Jaroslav; Svěcená, Kateřina
2022 - český
This work describes the impact of pornography on an individual's life, behavior, relationships and other aspects of life. Due to the relatively inconsistent definition of addiction to pornography and the impossibility of classifying it among other types of addiction, I worked with concepts such as hypersexuality and problematic watching of pornography. For my work, I chose quantitative research, done on survio.com. There were one hundred respondents through self-selection. The data obtained from the questionnaire were further analyzed in MS Excel and IBM SPSS. My goal was to find out whether men or women watch pornography more often. Whether there is a possible link between the problematic viewing of pornography and its impact on partner life. Do older people watch pornography less than younger people? Or are individuals who watch pornography more dissatisfied with their sexual partner life than individuals who do not watch it at all? The vast majority of the research sample (68%) of respondents monitored pornographic content at least once in the last month, with the frequency of monitoring 1-2 days a week prevailing among the respondents. Almost half of the respondents (46%) expressed a negative effect of watching pornography for their partner's life. The evaluation of the sexual life of the... Tato práce se zabývá dopadem pornografie na život, chování, vztahy a další aspekty života jedince. Vzhledem k poněkud nejednotné definici závislosti na pornografii a nemožnosti zařadit ji mezi jiné typy závislostí jsem v této práci používala termíny jako hypersexualita a problematické sledování pornografie. Pro svou práci jsem si vybrala kvantitativní výzkum provedený na serveru survio.com. Respondentů bylo sto prostřednictvím samovýběru. Údaje získané z dotazníku byly dále analyzovány v programech MS Excel a IBM SPSS. Mým cílem bylo zjistit, zda pornografii sledují častěji muži nebo ženy. Zda existuje možná souvislost mezi problematickým sledováním pornografie a jejím dopadem na partnerský život. Sledují starší lidé méně pornografie než mladší? Nebo jsou jedinci, kteří sledují pornografii, ve svém partnerském sexuálním životě nespokojenější než jedinci, kteří pornografii vůbec nesledují? Významná většina výzkumného vzorku (68 %) respondentů sledovala pornografický obsah alespoň jednou za poslední měsíc, přičemž u respondentů převládaly 1-2 dny týdně. Téměř polovina respondentů (46 %) vyjádřila negativní dopad sledování pornografie pro partnerský život. Hodnocení sexuálního života respondentů v souvislosti se sledováním pornografie je výrazně negativnější ve skupině respondentů, kteří pornografii... Klíčová slova: závislost; pornografie; hypersexualita; kvalita partnerského života; addiction; pornography; hypersexuality; quality of partner life Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Závislost na digitální pornografii ve vztahu ke kvalitě partnerského života

This work describes the impact of pornography on an individual's life, behavior, relationships and other aspects of life. Due to the relatively inconsistent definition of addiction to pornography and ...

Škvareniaková, Veronika; Vacek, Jaroslav; Svěcená, Kateřina
Univerzita Karlova, 2022

Funkční tělesná zdatnost a hladiny vit D u pacientů s hepatopatií
Brtková, Helena; Novák, František; Meisnerová, Eva
2022 - český
Introduction: patients with hepatopathy are at risk of vitamin D deficiency. Vitamin D levels affect, among other things, metabolism and physiological functions of muscle tissue and thus functional fitness. The aim of this study is to assess muscle mass and strength in relation to vitamin D levels and other factors that affect functional physical fitness in patients with cirrhosis, compared to a control group of patients without hepatopathy and other chronic comorbidities. Methods: 11 patients with liver cirrhosis were enrolled in an observational cohort study compared with 11 controls without chronic comorbidities. Anthropometric and bioimpedance measurements were performed, functional tests, the 6MWT 6-minute walk test, hand grip strength assessment and calorimetry examination were also evaluated, and laboratory parameters were assessed. Study participants completed the CLDQ test, which assessed the quality of life of people with liver disease. Respondents answered questions regarding lifestyle, eating habits, physical activity and functional physical fitness. For patients with cirrhosis, the Child Pugh score and MELD score were used to assess the progression of cirrhosis. Results. At the time of the study, the vast majority of patients had a compensated form of liver cirrhosis, Child Pugh A... Úvod: Pacienti s hepatopatií jsou ohroženi deficitem vitaminu D. Hladiny vitaminu D ovlivňují mimo jiné metabolismus a fyziologické funkce svalové tkáně, a tím i funkční tělesnou zdatnost. Cílem práce je v rámci vyšetření nutričního stavu u pacientů s hepatopatií ve stadiu cirhózy zhodnotit svalovou hmotu a sílu v souvislosti s hladinami vitaminu D a dalšími faktory, které ovlivňují funkční tělesnou zdatnost, ve srovnání s kontrolním souborem pacientů bez hepatopatie a dalších chronických komorbidit. Metody: Do observační kohortové studie bylo zařazeno 11 pacientů s jaterní cirhózou ve srovnání s 11 pacienty z kontrolní skupiny bez chronických komorbidit. Byla provedena antropometrická a bioimpedanční měření, také byly hodnoceny funkční testy, šestiminutový test chůze 6MWT, hodnocení síly stisku ruky a vyšetření kalorimetrie. Dále proběhlo vyšetření laboratorních parametrů. Účastníci studie vyplňovali CLDQ test, který hodnotil kvalitu života osob s jaterním onemocněním. Respondenti odpovídali na otázky ohledně životního stylu, jídelních zvyklostí a pohybových aktivit a funkční tělesné zdatnosti. U pacientů s cirhózou bylo pro hodnocení pokročilosti cirhózy použito Child Pugh skóre a MELD skóre. Výsledky: Dle výsledků dotazníku se skupina pacientů s hepatopatií až na jedinou výjimku důsledně snažila... Klíčová slova: tělesná zdatnost; hepatopatie; cirhóza jaterní; steatóza; vitamin D; kalcidiol; kalcitriol; parathormon; hydroxyvitamin; 25-OH(D); Functional fitness; hepatopathy; liver cirrhosis; steatosis; Vitamin D; calcidiol; calcitriol; parathyroid hormone; Hydroxyvitamin; 25-OH(D) Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Funkční tělesná zdatnost a hladiny vit D u pacientů s hepatopatií

Introduction: patients with hepatopathy are at risk of vitamin D deficiency. Vitamin D levels affect, among other things, metabolism and physiological functions of muscle tissue and thus functional ...

Brtková, Helena; Novák, František; Meisnerová, Eva
Univerzita Karlova, 2022

Dopad zákazu prodeje mentolových cigaret na užívání tabáku u vysokoškolských studentů: dotazníkový výzkum
Vostřelová, Zuzana; Kulhánek, Adam; Svěcená, Kateřina
2022 - český
Background: In May 2016 a ban on cigarette flavorings was introduced among member states of the EU in order to reduce appeal of smoking especially among youth and young adults. Since May 2020, the restriction has been extended to menthol flavored cigarettes. Until then, menthol was one of the most used tobacco flavors. Aims: The main objective of this work is to map and describe patterns of use of tobacco and nicotine products among university students after the ban implementation. The secondary aim is to describe how the product is perceived as well as the attitudes towards the flavoring regulation. Methods: The data was collected through on-line questionnaire survey in the Survio.com platform. The survey was distributed via social media channels including Facebook, Instagram and Discord. The study sample consists of 577 respondents, 307 of which had an experience using menthol cigarettes in their lifetime. The obtained data was imported into MS Excel where it was processed and analyzed using descriptive statistics tools. Results: The results of the study imply that the average consumption of tobacco products is not affected by the ban among 56 % respondents. 12,4 % respondents reported a decline in tobacco usage and 15,0 % reported cessation. As a reaction to the ban implementation nearly one... Východiska: Za účelem snižování atraktivity kouření zejména mezi mladými a mladistvými byla v členských zemích Evropské Unie přijata opatření zakazující prodej cigaret s charakteristickou příchutí. Prodej cigaret s mentolovou příchutí je v zemích EU zakázán od května 2020. Do té doby představoval mentol jednu z nejčastěji používaných příchutí cigaret. Cíl: Hlavním cílem bakalářské práce bylo zmapovat a popsat vzorce užívání tabákových a nikotinových produktů v populaci vysokoškolských studentů po uvedení zákazu prodeje mentolových cigaret. Dílčími cíli bylo zjistit a popsat vnímání škodlivosti mentolového tabáku společně s postoji k zákazu mentolových cigaret. Metody: Sběr dat byl realizován pomocí on-line dotazníkové studie na platformě Survio.com. Jako hlavní kanály pro distribuci dotazníku byly zvoleny studijní a kolejní skupiny na sociálních sítích Facebook, Instagram a Discord. Výzkumný soubor tvořilo 577 respondentů, z toho 307 se zkušeností s užíváním mentolových cigaret. Sesbíraná data byla následně importována do programu MS Excel, kde byla analyzována s pomocí použití deskriptivní statistiky. Výsledky: Výše spotřeby tabákových výrobků se po zákazu u většiny respondentů (56,0 %) nezměnila, u 12,4 % se snížila a 15,0 % přestalo tabák užívat. Jako reakci na zavedení zákazu uváděli... Klíčová slova: tabák; kouření; studenti; mentolové cigarety; dotazníkové šetření; tobacco; smoking; students; menthol cigarettes; questionnaire survey Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Dopad zákazu prodeje mentolových cigaret na užívání tabáku u vysokoškolských studentů: dotazníkový výzkum

Background: In May 2016 a ban on cigarette flavorings was introduced among member states of the EU in order to reduce appeal of smoking especially among youth and young adults. Since May 2020, the ...

Vostřelová, Zuzana; Kulhánek, Adam; Svěcená, Kateřina
Univerzita Karlova, 2022

Pronikání hinduistického nacionalismu do indického akademického prostředí na příkladu astrologie
Hrabáková, Zora; Hříbek, Martin; Hons, Pavel
2022 - český
This thesis deals with the spread of Hindu nationalism into the Indian academia on the example of astrology. In 2001, the Indian government's institution University Grants Commission included astrology and Vedic mathematics among the university's fields of study and the subsequent introduction of astrological departments at selected Indian universities with the support of state subsidies. This decision sparked a wide-ranging debate among Indian academics at home and abroad. Most of them evaluated the introduction of astrology at universities as a manifestation of the so-called saffronization of education and a deflection from secularism to cultural nationalism and religious fundamentalism, rather than as the promotion of traditional forms of knowledge. The thesis focuses on the development of the RSS organization and its influence on Indian education policy. Further on it deals with astrology as an important phenomenon of Indian culture and its institutionalized form. The aim of this thesis is to set the institutionalization of astrology into the broader context of the discourse of modern Hindu nationalism. Tato práce pojednává o pronikání hinduistického nacionalismu do indického akademického prostředí na příkladu astrologie. V roce 2001 došlo orgánem indické centrální vlády University Grants Commission k zařazení astrologie a tzv. védské matematiky mezi univerzitní studijní obory a následnému zavedení astrologických kateder na vybraných indických univerzitách za podpory státních dotací. Toto rozhodnutí rozpoutalo širokou debatu mezi indickými akademiky doma i v zahraničí. Většina z nich zhodnotila uvedení astrologie na univerzitách jako projev tzv. šafranizace vzdělávání a odklon od sekularismu směrem ke kulturnímu nacionalismu a náboženskému fundamentalismu, spíše než jako propagaci tradičních forem vědění. Práce se zaměřuje na vývoj organizace RSS a její vliv na indickou politiku v oblasti vzdělávání. Dále se zabývá astrologií jako významným fenoménem indické kultury a její institucionalizovanou podobou. Cílem práce je zasadit institucionalizaci astrologie do širšího kontextu diskurzu novodobého hinduistického nacionalismu. Klíčová slova: Indie|BJP|astrologie|věda|nacionalismus|politika; India|BJP|astrology|science|nationalism|politics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pronikání hinduistického nacionalismu do indického akademického prostředí na příkladu astrologie

This thesis deals with the spread of Hindu nationalism into the Indian academia on the example of astrology. In 2001, the Indian government's institution University Grants Commission included ...

Hrabáková, Zora; Hříbek, Martin; Hons, Pavel
Univerzita Karlova, 2022

Využití funkční peroneální elektrostimulace u pacientů se spastickou parézou
Vítek, Jakub; Jeníček, Jakub; Šebek, Milan
2022 - český
OF BACHELOR THESIS Title: The Use of Peroneal Nerve Functional Electrical Stimulation in Patients with Spastic Paresis Subtitle: Clinical Assessment of Novel Device for Functional Electrical Stimulation Background: Peroneal Nerve Functional Electrical Stimulation is a method used to compensate foot drop syndrome, which can be often seen in patients with spastic paresis. Foot drop syndrome limits lower extremity function, impairs mobility and represents a considerable risk of falling. Due to the frequent occurrence of these difficulties and their severity new compensation and therapeutic devices are being developed. Objective: The main purpose of the thesis was to use novel device for functional electrical stimulation (FES) in patients with spastic paresis and describe its functionality, reliability, ergonomics and user-friendliness from the perspective of both therapist and patient. Methods: Two probands, diagnosed with spastic paresis, participated in a two-week trial of the prototype device which offers new options of multi-channel stimulation and setting of all stimulation parameters directly in the device using the touch screen. After the intervention a semi-structured interview and a survey, which were focused on the device abilities, were administered with probands. The interview and the... BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Název: Využití funkční peroneální elektrostimulace u pacientů se spastickou parézou Podnázev: Klinické hodnocení nového přístroje pro funkční elektrostimulaci Východiska: Funkční peroneální elektrostimulace je metoda využívaná při kompenzaci foot drop syndromu, který často vidíme u pacientů s centrální parézou. Foot drop syndrom omezuje funkci dolní končetiny, zhoršuje mobilitu a představuje značné riziko pádů. Vzhledem k častému výskytu těchto obtíží a jejich závažnosti dochází k neustálému vývoji nových kompenzačních a léčebných přístrojů. Cíle: Hlavním cílem práce bylo využití nového přístroje pro funkční elektrostimulaci (FES) u osob s centrální parézou a popis jeho funkčnosti, spolehlivosti, ergonomie a uživatelské přívětivosti z pohledu uživatele i fyzioterapeuta. Metody: Dva probandi, diagnostikovaní se spastickou parézou a foot drop syndromem, se zúčastnili dvoutýdenního testování prototypu přístroje, který nabízí nové možnosti multikanálové stimulace a nastavení všech parametrů stimulace přímo v přístroji pomocí dotykové obrazovky. Po ukončení intervence byl s účastníky proveden semistrukturovaný rozhovor a dotazníkové šetření, které se zaměřily na subjektivní zhodnocení vlastností přístroje. Toto zhodnocení bylo dále doplněno také závěry terapeuta. Vliv přístroje na chůzi... Klíčová slova: funkční elektrostimulace - centrální paréza; spastická paréza - cévní mozková příhoda - roztroušená skleróza - kraniocerebrální trauma - syndrom přepadávající špičky; functional electrical stimulation - spastic paresis - stroke - multiple sclerosis - craniocerebral trauma - foot drop syndrome Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití funkční peroneální elektrostimulace u pacientů se spastickou parézou

OF BACHELOR THESIS Title: The Use of Peroneal Nerve Functional Electrical Stimulation in Patients with Spastic Paresis Subtitle: Clinical Assessment of Novel Device for Functional Electrical ...

Vítek, Jakub; Jeníček, Jakub; Šebek, Milan
Univerzita Karlova, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze