Počet nalezených dokumentů: 39542
Publikováno od do

Biblioverse - Multifunkční objekt s knihovnou
Frait, Marek; Stejskal, Ivo; Bykov, Oleksii
2023 - anglický
Projekt decentralizované multifunkční knihovny se nachází v bloku mezi ulicemi Sladová a Pekařská. Za účelem dosažení maximální flexibility a adaptability, byl celý návrh rozdělen na moduly.Tento způsob rozdělení prostoru nabízí různé úrovně prostupnosti, což podněcuje komunikaci a spolupráci mezi uživateli. Objekty tak vytváří hranici mezi intimními a veřejnými prostory, které spolu komunikují skrze ocelové rámové konstrukce. The decentralized multifunctional library project is located in the block between Sladová and Pekařská streets. In order to achieve maximum flexibility and adaptability, the entire design has been divided into modules.This way of dividing the space offers different levels of permeability, which encourages communication and collaboration between users. The buildings thus create a boundary between intimate and public spaces that communicate with each other through the steel frame structures. Klíčová slova: library; architecture; steel; glass; community; decentralization; knihovna; architektura; ocel; sklo; komunita; decentralizace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Biblioverse - Multifunkční objekt s knihovnou

Projekt decentralizované multifunkční knihovny se nachází v bloku mezi ulicemi Sladová a Pekařská. Za účelem dosažení maximální flexibility a adaptability, byl celý návrh rozdělen na moduly.Tento ...

Frait, Marek; Stejskal, Ivo; Bykov, Oleksii
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návštěvnické centrum CARBON
Murínová, Zuzana; Chuděj, Tomáš; Marek, Jiří
2023 - český
Téma návrhu návštevníckeho centra nadväzuje na vypracovaný projekt transformácie neaktívneho uholného dolu s názvom “CÉRKA” od ateliéru Kamil Mrva Architects Projekt bol vypracovaný k danej lokalite a má za úlohu sprístupniť dlhodobo verejne neprístupnú zónu štátneho podniku a premeniť ju na živé miesto. Bakalársky práca sa zaoberá návrhom návštevníckeho centra situovaného v srdci areálu bývalého dolu. Výsledkom môjho návrhu je trojpodlažná samostatne stojaca budova zasadená do svahu priamo pod najväčším symbolom celého areálu, pod ťažobnými vežami. Zámerom návštevníckeho centra nie je len prilákať turistov, ale aj vytvoriť nový priestor pre kultúrne vyžitie obyvateľov obce a rozšíriť obzory ľudí na tému dekarbonizácie. The theme of the design of the visitor center is linked to the developed project for the transformation of an inactive coal mine called "CÉRKA" by the studio Kamil Mrva Architects. The project was developed for the given location and has the task of opening up a long-term publicly inaccessible zone of a state-owned enterprise and transforming it into a lively place. The bachelor's thesis deals with the design of a visitor center located in the heart of the area of the former mine. The result of my proposal is a three-story free-standing building set into the slope directly under the biggest symbol of the entire area, under the mining towers. The intention of the visitor center is not only to attract tourists, but also to create a new space for the cultural enjoyment of the inhabitants of the village and to broaden people's horizons on the topic of decarbonization. Klíčová slova: návštevnícke centrum; CARBON; brownfield; Beskydy; dol Frenštát; visitor center; CARBON; brownfield; Beskydy; Frenštát mine Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Návštěvnické centrum CARBON

Téma návrhu návštevníckeho centra nadväzuje na vypracovaný projekt transformácie neaktívneho uholného dolu s názvom “CÉRKA” od ateliéru Kamil Mrva Architects Projekt bol vypracovaný k danej lokalite a ...

Murínová, Zuzana; Chuděj, Tomáš; Marek, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

PIÁRKL
Palacková, Katarína; Matoušková, Petra; Mléčka, Jan
2023 - český
Piaristický kláštor, v minulosti známy ako miesto vzdelávania a rozvíjania sa. Teraz schátraný a bez ducha. Len prázdno a ticho. V tichosti čakajúc na jeho opätovné oživenie. Práca sa zaoberá rekonštrukciou piaristického kláštora v meste Lipník nad Bečvou. Piarist monastery, known in the past as a place of education and development. Now dilapidated and spiritless. Just empty and silence. Silently waiting for his revival. The work deals with the reconstruction of the Piarist monastery in Lipník nad Bečvou. Klíčová slova: Piaristický kláštor; Rekonštrukcia; Medziodborová spolupráca; Fablab; Knižnica; Co-working; Co-living; Kaviareň; Piarist Monastery; Reconstruction; Interdepartmental cooperation; Fablab; Library; Co-working; Co-living; Cafe Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
PIÁRKL

Piaristický kláštor, v minulosti známy ako miesto vzdelávania a rozvíjania sa. Teraz schátraný a bez ducha. Len prázdno a ticho. V tichosti čakajúc na jeho opätovné oživenie. Práca sa zaoberá ...

Palacková, Katarína; Matoušková, Petra; Mléčka, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Mezi hradbami a řekou
Hartingerová, Martina; Plášil, Jiří; Boháč, Ivo
2023 - český
PŘEDMĚTEM BAKALÁŘSKÉ PRÁCE JE NÁVRH POLYFUNKČNÍCH DOMŮ V LOKALITĚ VYŠKOV NA MORAVĚ. PRÁCE NAVAZUJE NA ZÁMĚRY MĚSTA A NA JIŽ VYPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ URBANISTICKÉ STUDIE V OKOLÍ ŘEŠENÉ LOKALITY. NÁVRH DVOU OBJEKTŮ POLYFUNKČNÍCH DOMŮ REFLEKTUJE SOUDOBÉ POŽADAVKY NA MĚSTSKÉ BYDLENÍ. ZÁROVĚŇ NOVĚ VZNIKLÝM VEŘEJNÝM PROSTOREM ZVĚTŠUJE ATRAKTIVITU MÍSTA A UMOŽŇUJE PŘÍMÝ KONTAKT S ŘEKOU. V PARTERU OBOU DOMŮ JSOU MENŠÍ KOMERČNÍ PLOCHY, KTERÉ MOHOU BÝT FLEXIBILNĚ VYUŽIVÁNY A NAVAZUJÍ NA OKOLNÍ PLOCHY RŮZNÉHO CHARAKTERU. STAVBA TVOŘÍ NOVÝ KULTURNÍ BOD LOKALITY A DOTVÁŘÍ ULIČNÍ STRUKTURU. SOUČATÍ PROJEKTU JE I NÁVRH PARKOVACÍHO DOMU NA MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ PIVNICE. TENTO OBJEKT JE NAHRAZEN A FUNKCE RESTAURAČNÍ PLOCHY JE ZNOVU VNESENA DO OBJEKTU NAD POTŘEBNÝ POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ. STŘECHA TOHOTO OBJEKTU JE POBYTOVÁ A NABÍZÍ TAK VEŘEJNOSTI ATRAKTIVNĚJŠÍ POBYTOVÉ PLOCHY. The subject of the bachelor thesis is the design of multifunctional houses in Vyškov in Moravia. The thesis builds on the intentions of the city and on the already developed and approved urban studies in the surrounding area of the site. The design of two multifunctional buildings reflects the current requirements for urban housing. At the same time, the newly created public space increases the attractiveness of the place and allows direct contact with the river. On the ground floor of both houses there are smaller commercial areas that can be used flexibly and connect to the surrounding areas of different character. The building forms a new cultural point of the site and completes the street pattern. The project also includes the design of a car park on the site of the existing brasserie. This building is replaced and the function of the restaurant area is reintroduced into the building over and above the required number of parking spaces. The roof of this building is a residence, offering a more attractive public living area. Klíčová slova: urbanismus architektura bytový dům parkovací dům řeka rekreace; urbanism architecture apartment buildings parking house river recreation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Mezi hradbami a řekou

PŘEDMĚTEM BAKALÁŘSKÉ PRÁCE JE NÁVRH POLYFUNKČNÍCH DOMŮ V LOKALITĚ VYŠKOV NA MORAVĚ. PRÁCE NAVAZUJE NA ZÁMĚRY MĚSTA A NA JIŽ VYPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ URBANISTICKÉ STUDIE V OKOLÍ ŘEŠENÉ LOKALITY. NÁVRH ...

Hartingerová, Martina; Plášil, Jiří; Boháč, Ivo
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Mezi hradbami a řekou
Holubová, Ivana; Plášil, Jiří; Boháč, Ivo
2023 - český
Cílem této práce bylo navrhnout architekturu pro bydlení spojující městský ráz historického centra města Vyškov s přírodním rázem řeky Haná. V navrženém areálu dominuje vlnitá řada rodinných domů (každý po 1 až 3 bytech), rozdělená na dvě části malým náměstím, kam jsou orientované plochy pro služby, ale také se tam nachází stávající zastávka MHD. Z tohoto otevřeného prostoru vybíhá nově navržená lávka přes řeku. Mezi řekou a navrženým bydlením se vlní promenáda, která vtahuje řeku do konceptu a vytváří bod zájmu nejen pro občany města. K většině domů přiléhá malá zahrádka orientovaná k řece. Byty jsou doplněny prostornými terasami s výhledem na řeku. Součástí návrhu je třípodlažní parkovací dům pro odklonění aut z dohledu a uvolnění plochy na povrchu. V jeho prvním podlaží je vyhrazen prostor pro stávající restauraci. Všechny navržené domy reagují na klasické tvary okolní zástavby (2 až 4 podlaží, sedlová střecha, řadové domy), ale s moderním rázem. Hlavním architektonickým prvkem jsou zapuštěné fasády orientované k řece, obložené dřevem, aby zdůraznily přírodní charakter místa, oproti tomu je zbytek fasád řešen klasickou omítkou, čímž odpovídá na městský výraz okolních budov. The aim of this project was to design residential architecture that combines the urban character of the historic center of Vyškov with the natural character of the Haná River. The dominant feature of the de-signed area is a wavy row of family houses (each with 1 to 3 units), divided into two parts by a small squ-are, which is oriented towards areas for services and also includes an existing public transport stop. From this open space, a newly designed bridge extends over the river. A promenade meanders betwe-en the river and the proposed residential area, incorporating the river into the concept and creating a point of interest not only for the city's residents. Each house has a small garden area facing the river. The apartments are complemented by spacious terraces with views of the river. The design includes a three-story parkhouse to divert cars from view and free up surface space. The first floor of the parkhou-se is reserved for an existing restaurant. All the proposed houses respond to the native shapes of the surrounding buildings (2 to 4 floors, pitched roof, terraced houses), but with a modern twist. The main architectural feature is the recessed facades facing the river, covered with wood to emphasize the na-tural character of the location, while the rest of the facades are designed with classic plaster, corre-sponding to the urban expression of the surrounding buildings. Klíčová slova: Vyškov; Haná; řeka; promenáda; bydlení; rodinné domy; řadové domy; zahrádky; Vyškov; Haná; river; promenade; housing; residential houses; terraced houses; gardens Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Mezi hradbami a řekou

Cílem této práce bylo navrhnout architekturu pro bydlení spojující městský ráz historického centra města Vyškov s přírodním rázem řeky Haná. V navrženém areálu dominuje vlnitá řada rodinných domů ...

Holubová, Ivana; Plášil, Jiří; Boháč, Ivo
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Mezi hradbami a řekou
Kabadelová, Michaela; Plášil, Jiří; Boháč, Ivo
2023 - český
Práce se zabývá návrhem nové zástavby na území, které se nachází mezi vyškovskými hradbami a řekou Hanou. Cílem je užitečně vyplnit prázdné místo a vhodně nahradit stávající nevyužité objekty a zlepšit tak život obyvatel. Místo je atraktivní svou blízkostí k centru města, i když se nachází vedle významného biokoridoru. Území je ideálním místem pro život, a proto je navržena nová obytná zástavba, která je doplněna na vedlejší parcele parkovacím domem. Podél řeky vede cyklostezka Srdcem jižní Moravy, a proto je navržen cyklopoint. Tyto funkce jsou doplněné zelení a malými stavbami, které celé území dělají ještě zajímavější. The work deals with the design of a new housing development in the territory located between the Vyškov Walls and the Haná River. The aim is to fill this empty space in a useful way and replace existing unused buildings appropriately, thereby improving the lives of the residents. The location is attractive due to its proximity to the city centre and at the same time it is located next to an important biological corridor. The territory is an ideal place to live and therefore a new residential development is proposed which is complemented by a multistorey car park in the adjacent plot. There is a cycle track Srdcem jižní Moravy (Through the Heart of South Moravia) along the river, which is the reason why the cycle point is designed. These features are complemented with greenery and small buildings that make the whole area even more interesting. Klíčová slova: obytná zástavba cyklopoint altán zeleň; housing development cycle track gazebo greenery Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Mezi hradbami a řekou

Práce se zabývá návrhem nové zástavby na území, které se nachází mezi vyškovskými hradbami a řekou Hanou. Cílem je užitečně vyplnit prázdné místo a vhodně nahradit stávající nevyužité objekty a ...

Kabadelová, Michaela; Plášil, Jiří; Boháč, Ivo
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Podzemní kultura – adaptace starého pivovaru v Litovli
Daniš, Radek; Kolman, Jakub; Koleček, Ivan
2023 - český
Bakalářská práce s názvem Tři světy nabízí způsob, jakým je možné přeměnit starý pivovar v Litovli pro kulturní potřeby tohoto města. Návrh zachovává historicky cenné pivovarské sklepy, nahrazuje některé novější úpravy novými a začleňuje celou budovu do kulturního života města. Úprava areálu a jeho okolí rozšiřuje veřejná prostranství a poskytuje nové prostory k městskému bydlení v historickém centru. The adaptation of the brewery called Three Worlds offers a way to transform an old brewery in the city of Litovel for the cultural needs of this city. The proposal preserves the historically valuable brewery cellars, replaces some newer modifications with new ones and integrates the entire building into the cultural life of the city. The development of the area expands public spaces and provides new spaces for urban living in the historic city center. Klíčová slova: adaptace; pivovar; sklepy; nástavba; dřevostavba; dvůr; promenáda; řeka; Litovel; bytový dům; adaptation; brewery; cellar; extension; wooden stucture; courtyard; promenade; river; Litovel; apartment building Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Podzemní kultura – adaptace starého pivovaru v Litovli

Bakalářská práce s názvem Tři světy nabízí způsob, jakým je možné přeměnit starý pivovar v Litovli pro kulturní potřeby tohoto města. Návrh zachovává historicky cenné pivovarské sklepy, nahrazuje ...

Daniš, Radek; Kolman, Jakub; Koleček, Ivan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše
Černík, Matyáš; Mráz, Ondřej; Smržová, Kristýna
2023 - český
Projekt hledá ideální využití pro historicky hodnotnou městskou parcelu v proluce na ulici tř. Kap. Jaroše, nacházející se v epicentru kulturního a společenského využití města za městským centrem, z čehož plyne nutnost reagovat na vysoký potenciál z kulturního hlediska. Z analýz, jejichž cílem bylo nalézt a pochopit génia loci vyplynulo jako ideální využití parcely multifunkční kulturní a společenské centrum, reagující na přítomnost městského divadla, gymnázia a ZUŠ. Projekt “Za Oponou” má ambici kulturně obohatit proluku o činnosti zvolené jednotlivcem, stát se jevištěm akcí. The project is looking for an ideal use for a historically valuable urban plot in a gap on the street tř. Kap. Jaroše, located in the epicentre of cultural and social use of the city behind the city centre, which implies the need to respond to the huge potential from a cultural point of view. Analyses aimed at finding and understanding the genius loci revealed the ideal use of the plot as a multifunctional cultural and social centre, responding to the presence of the city theatre, the gymnasium and the ZUŠ. The project "Behind the Curtain" has the ambition to culturally enrich the proluka with activities chosen by the individual, becoming a stage for events. Klíčová slova: proluka; kontinuita; variabilnost; multifunkce; otevřenost; lehkost; kultura; art space; umění; galerie; A gap between buildings; continuity; variability; multifunction; openness; lightness culture; art space; art; art gallery Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše

Projekt hledá ideální využití pro historicky hodnotnou městskou parcelu v proluce na ulici tř. Kap. Jaroše, nacházející se v epicentru kulturního a společenského využití města za městským centrem, z ...

Černík, Matyáš; Mráz, Ondřej; Smržová, Kristýna
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše
Pérez, Marcel; Hertelová, Viola; Smržová, Kristýna
2023 - český
Závěrečná práce se zaměřuje na posílení propojení mezi třídou Kapitána Jaroše a ulicí Lidickou, městským divadlem a samotnou prolukou. Cílem je vytvořit stavbu, jejímž úkolem je podpora synergie těchto prostorů a jejich vzájemné interakce, což by ideálně mělo přispět k celkovému oživení a zvýšení dynamiky v blízkém okolí. V neposlední řadě je také kladen důraz na vytvoření dominanty a kulturního středobodu, pro kterou se proluka díky své lokalitě vybízí. Závěrečná práce se tak zabývá návrhem galerie moderního umění. The final thesis focuses on strengthening the connection between Kapitána Jaroše Street and Lidická Street, the city theater, and the vacant lot itself. The goal is to create a building that promotes the synergy of these spaces and their mutual interaction, ideally contributing to the overall revitalization and increased dynamics of its surroundings. Last but not least, emphasis is also placed on creating a landmark and cultural centerpiece, for which the vacant lot, due to its location, is suitable. Thus, the final thesis deals with the design of a modern art gallery. Klíčová slova: třída Kapitána Jaroše; Brno; galerie; kultura; umění; Kapitana Jarose street; Brno; gallery; culture; art Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše

Závěrečná práce se zaměřuje na posílení propojení mezi třídou Kapitána Jaroše a ulicí Lidickou, městským divadlem a samotnou prolukou. Cílem je vytvořit stavbu, jejímž úkolem je podpora synergie ...

Pérez, Marcel; Hertelová, Viola; Smržová, Kristýna
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše
Vrbovská, Svetlana; Velková, Soňa; Ponešová, Barbora
2023 - český
Cieľom práce je poukázať dôrazným príkladom na prospešnosť sprístupňovania priestorov mestu a možnosť veľkorysejšieho prístupu k urbanite vrámci aj popri zachovania odlišného architektonického zámeru či splnenia regulačných usmernení. Bakalársky projekt má preskúmť možností proluky na Tříde Kapitána Jaroše a to konkrétne v tomto návrhu v podobe náväznosti na pešie trasy proluky a pohybu ľudí v nej. Ďalej na prispievanie komunitnému životu, podpore výtvarno-umeleckých praktík a rozšírenia možnosti obyvateľov stretávať a zhromažďovať sa. The goal of the work is to point out with an emphatic example the benefits of making spaces available to the city and the possibility of a more generous approach to urbanity, even while maintaining a different architectural intent or fulfilling regulatory guidelines. The bachelor's project is to examine the possibilities of the clearing on the Čřida Kapitán Jaroš, specifically in this proposal in the form of a connection to the pedestrian routes of the clearing and the movement of people in it. Furthermore, for contributing to community life, supporting visual and artistic practices and expanding the possibility for residents to meet and gather. Klíčová slova: Sprístupňovanie; pohyb ľudí; trasy chodcov; umelecká činnosť; komunita; Accessibility; movement of people; pedestrian routes; artistic activity; community Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše

Cieľom práce je poukázať dôrazným príkladom na prospešnosť sprístupňovania priestorov mestu a možnosť veľkorysejšieho prístupu k urbanite vrámci aj popri zachovania odlišného architektonického zámeru ...

Vrbovská, Svetlana; Velková, Soňa; Ponešová, Barbora
Vysoké učení technické v Brně, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze