Number of found documents: 264906
Published from to

Rentgenová fluorescenční analýza biologických vzorků
Trojek Tomáš; Aneta Dušková; Novotný Pavel
2021 -
Rentgenová fluorescenční analýza (XRF) je nedestruktivní metoda dobře zavedená v mnoha oborech, která se prosazuje i v oblastech biologie. Existuje značné množství z ní odvozených technik nabízejících mnohá pozitiva, například 3D mapování prvků ve vysokém rozlišení. Biologické vzorky vyžadují specifickou přípravu v závislosti na svém charakteru. Z rešerše bylo zjištěno, že většina aplikací XRF na biologických vzorcích se dá rozdělit do následujících skupin: Medicína; Zemědělství a kontrola potravin; Environmentální studie, energetika a průmysl a Chemie rostlin. Tyto skupiny se mohou vzájemně prolínat. V Praktické části práce bylo dokázáno, že provádět přesnou analýzu biologických vzorků je schopna také aparatura přítomná na KDAIZ FJFI ČVUT v Praze a bylo nalezeno její nejvhodnější uspořádání. Byly diskutovány specifické potřeby a charakter rentgenové fluorescenční analýzy biologických vzorků, a to v kontextu zmíněné aparatury. V závěru práce byly představeny výsledky 2D skenování horizontálních řezů kmenem plísní napadené vrby a borovice s dobře viditelnými letokruhy. Ve všech měřených vzorcích byly zjištěny změny koncentrací vybraných prvků v závislosti na vzdálenosti od středu kmene, letokruzích nebo napadené a zdravé části dřeva.X-ray fluorescence analysis is a non-destructive method well established in various fields, currently increasing in biological studies. There is an abundance of XRF-related techniques, each offering various beneficial possibilities, such as high-resolution 3D elemental mapping. Biological samples require specific preparation methods depending on their character. Recherche study results contribute to the possibility of dividing XRF analysis of biological samples applications into the following groups: Medicinal; Agrar and food controls; Environmental studies, energy and industry and Chemical research in botany. Borderlines between these groups may be blurry. It was verified in the Experimental section that the XRF spectrometer located in DDAIZ FNSPE CTU in the Prague laboratory is capable of appropriate biological samples measurements, and its most appropriate setup was found. Several specific needs and features of XRF analysis on biological samples were discussed regarding the used spectrometer. Finally, XRF elemental maps of horizontal stem cuts with biodeterioration and cuts with good annual-ring visibility were introduced. Strong elemental concentration alterations throughout stem were observed, showing a decay and clear-wood zones dependence or annual-ring and distance from core dependence in all analysed samples, both or separately. Keywords: Rentgenová fluorescenční analýza; XRF; biologické vzorky; dřevo; listy; X-ray fluorescence analysis; XRF; biological samples; wood; leaves Available in digital repository of ČVUT.
Rentgenová fluorescenční analýza biologických vzorků

Rentgenová fluorescenční analýza (XRF) je nedestruktivní metoda dobře zavedená v mnoha oborech, která se prosazuje i v oblastech biologie. Existuje značné množství z ní odvozených technik nabízejících ...

Trojek Tomáš; Aneta Dušková; Novotný Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Detekce temné hmoty na neutrinových experimentech
Jediný Filip; Vít Jirutka; Zálešák Jaroslav
2021 -
V předložené bakalářské práci je popsána stručná historie objevů, které vedly ke zformování hypotézy o temné hmotě. Snaha popsat ji vedla fyziky k vytvoření tzv. částicových modelů temné hmoty. Částice, které jsou jednotlivými modely předpovídány, se snaží detekovat experimenty po celém světě. Při těchto měřeních jsou uplatňovány různé přístupy a technologie. Jedním z přístupů je i pátrání v rámci neutrinových experimentů, které se k tomu dobře hodí. Experimentem, kde například probíhají tato měření, je NOνA (NuMI Off-axis νe Appearance). Tento experiment je také popsán v jedné z kapitol této práce. S detekcí temné hmoty na neutrinových experimentech se v budoucnu stále počítá. Jedním z těchto projektů bude i experiment DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment), jemuž je zde také věnována jedna z kapitol. V poslední části této práce je demonstrována simulace interakcí částic temné hmoty s Blízkým detektorem experimentu NOvA a rozebrán rozdíl mezí interakcí těžkých neutrálních leptonů a lehké temné hmoty.This submitted bachelor thesis describes a brief history of discoveries which lead to the Keywords: částicová fyzika; temná hmota; modely temné hmoty; detekce temné; particle physics; dark matter; dark matter models; neutrinos; neutrino Available in digital repository of ČVUT.
Detekce temné hmoty na neutrinových experimentech

V předložené bakalářské práci je popsána stručná historie objevů, které vedly ke zformování hypotézy o temné hmotě. Snaha popsat ji vedla fyziky k vytvoření tzv. částicových modelů temné hmoty. ...

Jediný Filip; Vít Jirutka; Zálešák Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Konfokální rentgenová fluorescenční analýza homogenních vrstev
Trojek Tomáš; Kateřina Limburská; Musílek Ladislav
2021 -
Konfokální rentgenová fluorescenční analýza (RFA) je nedestruktivní metoda, která umožňuje získat informaci o hloubkové distribuci prvkového složení ve zkoumaném vzorku. Tato metoda se používá především pro nedestruktivní výzkum uměleckých děl a historických předmětů. V práci je popsán princip této metody, popis práce s přístrojem pro konfokální RFA a vyhodnocování měření. Dále je v práci uveden přehled aplikací konfokální RFA ve světě. V experimentální části je představen univerzální postup pro výpočet hloubkových profilů homogenních vrstev materiálu s porovnáním s výsledky měření homogenní vrstvy skla.A confocal X-ray fluorescence analysis is a nondestructive method, which provides an information of depth elemental distribution under the surface of an investigated sample. This method is suitable for non-destructive research of artworks and historical objects. This thesis describes the principle of the method, the work with the confocal setup and the measurement evaluation. A worldwide overview of the applications of confocal XRFA is presented. In the experimental part of the thesis the universal procedure of depth profiling simulations of homogeneous layers of material is introduced and being compared with the results of measurements of a homogeneous layer of glass with the confocal setup. Keywords: rentgenová fluorescenční analýza (RFA); konfokální RFA; polykapilární optika; hloubkové profily; X-ray fluorescence analysis (XRFA); confocal XRFA; polycapillary optics; depth profiling Available in digital repository of ČVUT.
Konfokální rentgenová fluorescenční analýza homogenních vrstev

Konfokální rentgenová fluorescenční analýza (RFA) je nedestruktivní metoda, která umožňuje získat informaci o hloubkové distribuci prvkového složení ve zkoumaném vzorku. Tato metoda se používá ...

Trojek Tomáš; Kateřina Limburská; Musílek Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Studie řešení křižovatky na silnici I/30 v městské části Ústí nad Labem - Bukov
Filip Josef; Tadeáš Bartoš; Jíšová Jana
2021 -
Předmětem bakalářské práce „Studie řešení křižovatky na silnici I/30 v městské části Ústí nad Labem – Bukov“ je zanalyzovat, popsat a navrhnout úpravy vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na pozemní komunikaci a přilehlých cestách.Subject of this bachelor thesis „A Study of the Intersection on the Road I/30 in Ústí nad Labem – Bukov District“ is to analyse, describe and suggest adjustments increasing safety on road and adjacent roads. Keywords: silnice I/30; okružní křižovatka; psychologická přednost; road I/30; roundabout; psychological right of way Available in digital repository of ČVUT.
Studie řešení křižovatky na silnici I/30 v městské části Ústí nad Labem - Bukov

Předmětem bakalářské práce „Studie řešení křižovatky na silnici I/30 v městské části Ústí nad Labem – Bukov“ je zanalyzovat, popsat a navrhnout úpravy vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na pozemní ...

Filip Josef; Tadeáš Bartoš; Jíšová Jana
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vysílání provozních informací na neřízených letištích
Kameník Milan; Jan Krofta; Hosnédl Lukáš
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá poskytováním provozních informací na letištích kategorie všeobecného letectví. Popisuje legislativní rámec potřebný ke zprovoznění automatických zpráv. Součástí práce je vytvoření softwaru, který je možné implementovat na letiště kategorie všeobecného letectví. Cílem bylo zlepšit a zjednodušit dostupnost provozních informací v letecké dopravě. Práce shrnuje všechny potřebné informace a zároveň popisuje vlastní zprovoznění připraveného softwaru pro vysílání provozních informací.This bachelor thesis summarizes operational information for general aviation. It describes legal framework, which is needed to provide automatic transmitting of weather and traffic information. The aim of this work was to develop a software that could be implemented in airports, which are a part of the general aviation category. The goal was to improve and simplify the access to traffic and weather information used for air transport. This thesis recapitulates all necessary details and describes the commissioning of the created software for broadcasting operational information. Keywords: ATIS; OFIS; provozní informace v letecké dopravě; neřízená letiště; ATIS; OFIS; Traffic and weather information in air transport; uncontrolled airports Available in digital repository of ČVUT.
Vysílání provozních informací na neřízených letištích

Tato bakalářská práce se zabývá poskytováním provozních informací na letištích kategorie všeobecného letectví. Popisuje legislativní rámec potřebný ke zprovoznění automatických zpráv. Součástí práce ...

Kameník Milan; Jan Krofta; Hosnédl Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Racionalizace zásob ve vybrané společnosti
Březina Edvard; Petr Valena; Seidlová Andrea
2021 -
Tato bakalářská práce uvedena pod názvem Racionalizace zásob ve vybrané společnosti řeší na základě analýzy konkrétní problematiku. V první části je uvedena teorie logistiky v oblasti zásob. V druhé části práce je charakterizována konkrétní společnost a provedena analýza zásob, skladu a návrh její racionalizace.This bachelor's thesis, entitled Inventory Rationalization in a Selected Company, addresses specific issues based on an analysis. The first part presents the theory of logistics in the field of inventory. The second part of the thesis describes a specific company and analyzes and proposes its rationalization. Keywords: Logistika; zásoby; sklad; ABC analýza; XYZ analýza; matice ABC/XYZ; Logistics; stocks; warehouse; ABC analysis; XYZ analysis; matrix ABC/XYZ Available in digital repository of ČVUT.
Racionalizace zásob ve vybrané společnosti

Tato bakalářská práce uvedena pod názvem Racionalizace zásob ve vybrané společnosti řeší na základě analýzy konkrétní problematiku. V první části je uvedena teorie logistiky v oblasti zásob. V druhé ...

Březina Edvard; Petr Valena; Seidlová Andrea
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vyhledávací studie přeložky trasy silnice I/9 mezi městy Liběchov a Dubá
Höfler Martin; Lukáš Karlíček; Zapletal Jan
2021 -
Předmětem této bakalářské práce je navrhnout trasování přeložky silnice I/9 mezi městy Liběchov a Dubá. V první části práce je provedena analýza řešeného území, územně plánovací dokumentace a investic do infrastruktury v oblasti. Ve druhé části práce je shrnuto provedení návrhu jednotlivých variant trasování. Ve třetí části se práce zabývá analýzou těchto variant z hlediska finanční náročnosti a jejich porovnáním s ohledem na zásah do krajiny.The subject of this bachelor thesis is to design relocation of the road I/9 between Liběchov and Dubá. In the first part of this thesis is an analysis of zoning plan documentation, investments into infrastructure and geographical point of view. The second parc contains information about the design of individual variants. In the third part is economical and environmental analysis of those variants and comparison of all variants. Keywords: silnice I/9; přeložka; Liběchov; Dubá; studie; road I/9; relocation; Liběchov; Dubá; study Available in digital repository of ČVUT.
Vyhledávací studie přeložky trasy silnice I/9 mezi městy Liběchov a Dubá

Předmětem této bakalářské práce je navrhnout trasování přeložky silnice I/9 mezi městy Liběchov a Dubá. V první části práce je provedena analýza řešeného území, územně plánovací dokumentace a investic ...

Höfler Martin; Lukáš Karlíček; Zapletal Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza procesu monitoringu využívání parkovacích míst
Mocková Denisa; Rozálie Metelková; Kozel Petr
2021 -
Předmětem této bakalářské práce „Analýza procesu monitoringu parkovacích míst“ je analyzovat současný stav monitoringu parkovacích zón v Praze a na základě výsledků této analýzy navrhnout řešení za pomoci aparátu teorie grafůThe subject of this bachelor’s thesis “Analysis of the process of monitoring the usage of parking spaces” is to analyze the current state of the monitoring of parking zones in Prague and based on results of this analysis to propose a new solution which is using the apparatus of The Graph Theory. Keywords: Parkovací zóny; monitoring parkovacích míst; teorie grafů; heuristika; Parking zones; monitoring of parking spaces; The Graph Theory; heuristics Available in digital repository of ČVUT.
Analýza procesu monitoringu využívání parkovacích míst

Předmětem této bakalářské práce „Analýza procesu monitoringu parkovacích míst“ je analyzovat současný stav monitoringu parkovacích zón v Praze a na základě výsledků této analýzy navrhnout řešení za ...

Mocková Denisa; Rozálie Metelková; Kozel Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Prověření tras dálkových vlaků na trati Praha - Beroun
Janoš Vít; Kristián Fišl; Baudyš Karel
2021 -
Předložená práce je zaměřena na problematiku provozní koncepce na trati Praha – Beroun. V práci je provedena analýza současné provozní koncepce jak příměstské, tak dálkové dopravy na této relaci. Z analýzy plynou omezující podmínky pro úpravu stávajícího stavu. Autor navrhuje, zkoumá a vyhodnocuje několik variant organizace provozu po dokončení modernizace úseku Praha-Smíchov – Praha-Radotín v podobě nákresných jízdních řádů. Na závěr jsou doporučeny nejlepší varianty pro daný rozsah provozu.This bachelor thesis is focused on the Praha – Beroun railway line. It contains an analysis of current traffic concept of both regional and interregional transport on this route. The author proposes, examines, and evaluates several variants of the traffic organisation after the modernisation of the Praha-Smíchov – Praha-Radotín section. The output is in the form of a train timetable. In the end, the best variants for each range of traffic are recommended. Keywords: Praha; Beroun; Plzeň; železniční doprava; modernizace; provozní koncepce; jízdní řád; Praha; Beroun; Plzeň; railway transport; railway technology; timetabling; train-paths; modernisation; traffic concept; periodic timetable Available in digital repository of ČVUT.
Prověření tras dálkových vlaků na trati Praha - Beroun

Předložená práce je zaměřena na problematiku provozní koncepce na trati Praha – Beroun. V práci je provedena analýza současné provozní koncepce jak příměstské, tak dálkové dopravy na této relaci. Z ...

Janoš Vít; Kristián Fišl; Baudyš Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh optimálních nahradních letišť po trati vybraného leteckého dopravce
Olexa Peter; Lili Pučeková; Hajzler Ota
2021 -
Bakalárska práca „Návrh optimálních náhradních letišť po trati vybraného leteckého dopravce“ si kladie za cieľ overenie návrhu metodológie pre výber náhradného letiska po trati letu, na základe výpočtu indexu vhodnosti. Metodológia sa zameriava na efektívnejší výber alternatívneho letiska, a to z hľadiska minimalizácie nákladov, ktoré vznikajú v súvislosti s odklonom letu. Práca analyzuje problematiku odklonu letu po trati z niekoľkých hľadísk, ako z pohľadu leteckého dopravcu, tak aj cestujúcich. Do navrhnutého výpočtového vzorca vstupujú základné a obchodné faktory. Tie určujú vhodnosť letiska na základe aktuálnej dostupnosti jednotlivých faktorov na zvolených letiskách. Metodológia bola aplikovaná na vybraný let a validovaná expertným ohodnotením. Výsledkom práce je jednotný proces pre výber letísk, založený na výpočte indexu vhodnosti náhradných letísk po trati. Tento index je však závislý na tzv. real-time dátach z jednotlivých letísk, ktorých poskytovanie prevádzkovateľmi letísk smerom k leteckým dopravcom vyžaduje presnú kodifikáciu a následnú implementáciu do rozhodovacieho procesu.The bachelor's thesis “En-route Diversion Airport Analysis for a selected Airline” aims to verify the proposed methodology for the selection of an alternative airport along the route of the flight, based on calculation of the suitability index. The methodology focuses on a more efficient selection of an alternative airport, in terms of minimizing the costs that arise due to the diversion of the flight. The work analyses the issue of flight diversion on the route from several points of view, as from the perspective of airlines and also from the passengers point of view. Basic and business factors enter the proposed calculation formula. These determine the suitability of the airport based on the current availability of individual factors at selected airports. The methodology is applied to the selected flight and validated by expert evaluation. The result of the work is a uniform process for the selection of airports, based on the calculation of the index of the suitability of alternative airports along the route. However, this index depends on the availability of so-called real-time data of individual airports, and their provision by airport operators towards airlines requires precise codification and subsequent implementation into the decision-making process. Keywords: odklon letu; index určujúci vhodnosť letiska pre odklon letu po trati; náhradné letisko; letecký dopravca; flight diversion; index determining the suitability of an airport for en-route diversion; alternate airport; airline Available in digital repository of ČVUT.
Návrh optimálních nahradních letišť po trati vybraného leteckého dopravce

Bakalárska práca „Návrh optimálních náhradních letišť po trati vybraného leteckého dopravce“ si kladie za cieľ overenie návrhu metodológie pre výber náhradného letiska po trati letu, na základe ...

Olexa Peter; Lili Pučeková; Hajzler Ota
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases