Number of found documents: 2022
Published from to

Tanec a móda
Orszulik, Eduard Adam; TÄUBELOVÁ, Kristýna; ELIÁŠOVÁ, Bohumíra
2018 - Czech
V mé bakalářské práci se zabývám vývojem tance od doby dvorských baletů v období vlády Ludvíka XIV. a módy od vzniku módního průmyslu až po současnost. Snažil jsem se nalézt společnou linii mezi tancem a módou a dopátrat se toho, z jak velké části se tyto dva rozdílné obory navzájem ovlivňují. V práci čerpám především z odborné literatury, módních médií, ale také z rozhovorů, které jsem vedl s předními tanečními tvůrci. Během výzkumu jsem dospěl k závěru, že ačkoliv jsou tyto dva obory zcela nezávislé, je mezi nimi propojení, které pozměnilo vývoj každého z nich. In my bachelor’s thesis I deal with the evolution of dance from the period of ballets de cours during the reign of Louis XIV and of fashion from the birth of fashion industry until today. I searched for a connection between dance and fashion so that it was apparent how these two different fields influence each other. The main sources for this thesis were professional literature, fashion media, but also interviews I did with leading dance creators. During my research I came to a conclusion that even though these two fields are completely independent on each other, there is a connection between them which is responsible for their specific evolutions. Keywords: tanec; dějiny tance; balet; móda; Balanchine, George, 1904-1983; Bausch, Pina, 1940-2009 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Tanec a móda

V mé bakalářské práci se zabývám vývojem tance od doby dvorských baletů v období vlády Ludvíka XIV. a módy od vzniku módního průmyslu až po současnost. Snažil jsem se nalézt společnou linii mezi ...

Orszulik, Eduard Adam; TÄUBELOVÁ, Kristýna; ELIÁŠOVÁ, Bohumíra
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Vliv klobouku na akustické charakteristiky zpěvního hlasu
Janda, Jan; JANÁL, Roman; KAUPOVÁ, Helena
2018 - Czech
Předkládaná bakalářská práce se zabývá objektivizací akustických změn při zpěvu s pokrývkou hlavy. Nejprve představuje zvukový materiál použitý pro měření, detailně rozebírá jednotlivé členy nahrávacího řetězce a odůvodňuje konkrétně použitý záznamový hardware. Zaměřuje se také na následné číslicové zpracování zvukového signálu. Následně se věnuje výběru vhodných akustických charakteristik ve spektrální i časové oblasti a ozřejmuje způsob jejich výpočtu. Na základě těchto charakteristik dochází k závěru, že klobouk ovlivňuje pěvcův tón z hlediska hlasitosti, barvy i nosnosti. This bachelor thesis deals with the objectification of acoustic changes in singing with the cover of the head. Shows the sound material used for the measurement, analyzes in detail the parts of the recording system and justifies used recording hardware. It also focuses on the subsequent digital processing of the audio signal. Subsequently, focuses on the selection of suitable acoustic characteristics in the spectral and time domains and explains how they are calculated. Based on these characteristics, it concludes that the hat influences the singer's tone in terms of volume, color and vigour. Keywords: zpěv; akustická analýza Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Vliv klobouku na akustické charakteristiky zpěvního hlasu

Předkládaná bakalářská práce se zabývá objektivizací akustických změn při zpěvu s pokrývkou hlavy. Nejprve představuje zvukový materiál použitý pro měření, detailně rozebírá jednotlivé členy ...

Janda, Jan; JANÁL, Roman; KAUPOVÁ, Helena
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Financování hudebního školství v České republice
Piatková, Patricie; RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg; ŠTILEC, Jiří
2018 - Czech
V bakalářské práci se zabývám tématem financování hudebního školství v České republice. Tento výsek vzdělávání analyzuji a dávám do souvislostí s financováním. Charakterizuji hudební vzdělávání kopírující všeobecné vzdělávání, které je tvořeno třemi stupni, a to základní, střední a vyšší odborné a vysoké vzdělávání. Práce vychází z analýz a databází Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a z výročních zpráv o činnosti a hospodaření vzdělávacích institucí. Tuto skutečnost pak dokládám jednotlivými tabulkami o hospodaření (rozpočty), počtu zařízení a počtů studentů jednotlivých stupňů vzdělávání. The thesis deals with the issues of financing music education in the Czech Republic. The education field is analysed and linked to finance. Music education copying general education is characterised. It consists of three stages – elementary, middle and higher specialised education.The thesis draws from analyses of the Ministry of Education and annual reports on the economic mangement of educational organisations. This is supported by charts containing budget data, numbers of facilities and numbers of students at individual education stages. Keywords: hudební školy; finanční zdroje Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Financování hudebního školství v České republice

V bakalářské práci se zabývám tématem financování hudebního školství v České republice. Tento výsek vzdělávání analyzuji a dávám do souvislostí s financováním. Charakterizuji hudební vzdělávání ...

Piatková, Patricie; RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg; ŠTILEC, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Původní skladby pro hoboj a kytaru se zaměřením na dílo Napoleona Costeho
Klárová, Magdaléna; SEQUARDTOVÁ, Liběna; BROŽKOVÁ, Jana
2018 - Czech
Abstrakt Bakalářská práce představuje výběr skladeb originálně napsaných pro hoboj a kytaru v období od poloviny 19. století do druhé dekády 21. století. Formou rešerše seznamuje s životem a dílem osmi skladatelů. Jsou to Napoleon Coste, Ferdinand Rebay, Karl Pilss, Barna Kováts, Bruno Bartolozzi, Tom Eastwood, Toru Takemitsu a Peter Dayton. Dále se práce zaměřuje se na motivaci, která autory vedla k napsání díla pro hoboj a kytaru. Zkoumá souvislosti vzniku a hledá konkrétního hobojistu/konkrétní hobojistku či kytaristu/kytaristku, kterým mohla být skladba věnována. Abstract Bachelor theses is focused on compositions originaly written for oboe and guitar in period from the middle of 19th century to the 10s of 21st century. The research introduces life and work of eight composers. There are Napoleon Coste, Ferdinand Rebay, Karl Pilss, Barna Kováts, Bruno Bartolozzi, Tom Eastwood, Toru Takemitsu and Peter Dayton in the selection. The bachelor theses looks for what motivates composers to compose for oboe and guitar. There is imporatant question of dedication to concrete oboe player or guitar player, which bachelor theses tries to answer. Keywords: hudba pro hoboj; hudba pro kytaru; hudební skladatelé; Coste, Napoléon, 1806-1883; Rebay, Ferdinand, 1880-1953; Kováts, Barna, 1920-; Pilss, Karl, 1902-1979; Bartolozzi, Bruno, 1911-1980; Eastwood, Tom; Dayton, Peter, 1990- Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Původní skladby pro hoboj a kytaru se zaměřením na dílo Napoleona Costeho

Abstrakt Bakalářská práce představuje výběr skladeb originálně napsaných pro hoboj a kytaru v období od poloviny 19. století do druhé dekády 21. století. Formou rešerše seznamuje s životem a dílem ...

Klárová, Magdaléna; SEQUARDTOVÁ, Liběna; BROŽKOVÁ, Jana
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Svatopluk Košvanec
Němec, Zdeněk; SUŠICKÝ, Jiří; MALIMÁNEK, Karel
2018 - Czech
Tato práce pojednává o životě nejlegendárnějšího českého jazzového trombonisty Svatopluka Košvance. Od jeho narození přes řadu významných i pochmurných životních událostí až po jeho úmrtí a události po něm. This bachelor’s thesis deals with the most legendary Czech jazz trombonist Svatopluk Košvanec. His life full of significant but also gloomy stories and events after his death. Keywords: trombon; instrumentalista Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Svatopluk Košvanec

Tato práce pojednává o životě nejlegendárnějšího českého jazzového trombonisty Svatopluka Košvance. Od jeho narození přes řadu významných i pochmurných životních událostí až po jeho úmrtí a události ...

Němec, Zdeněk; SUŠICKÝ, Jiří; MALIMÁNEK, Karel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Život a dílo Kaspara Josepha Mertza
Zavacký, Timotej; RAK, Štěpán; STEIDL, Pavel
2018 - Czech
Táto práca sa zameriava na život a tvorbu jedného z najvýznamnejších skladateľov pre gitaru v ranoromantickom období a víťaza prvej medzinárodnej gitarovej súťaže. Práca sa sústreďuje na jednotlivé etapy Mertzovho života, charakter tvorby, koncertné vystúpenia, pohľady jeho súčastníkov, úspechy a prehľad tvorby. Cieľom práce je tiež poukázať na to, aký význam má Mertzova hudba a aký prínos to má pre gitaru dnes. V práci sa taktiež nachádzajú spomienky ruského šlachtica, gitaristu a organizátora prvej medzinárodnej gitarovej súťaže Nikolaja Petroviča Makarova, ktorý sa celý svoj život stretával s najlepšími gitaristami a skladateľmi v 19. storočí. Práve Mertza považoval za najlepšieho skladateľa, kterého stretol. V týchto spomienkach priblížil charakter Mertzovej tvorby, taktiež jeho osobnosť a význam. Posledná časť práce je zameraná na prehľad Mertzovho diela, charakter a interpretáciu jeho skladieb. This work focuses on the life and creative work of one of the foremost guitar composers in the romantic period and the winner of the first international guitar competition. The work focuses on the individual stages of Mertz's life, the character of the work, the concert performances, views of its members, his achievements and an overview of the work. The aim of the work is also to show the importance of Mertz's music and the benefits it has for the guitar today. The work also includes memoirs of the Russian tune, guitarist and organizer of the first international guitar contest of Nikolaj Petrović Makarov, who spent his whole life with the best guitarists and composers of the 19th century. Mertz was the best composer he had met. In these memoirs, we can learn about the character of Mertz's work, his personality and his significance. The last part of the work concentrates on an overview of Mertz's work, the character and the interpretation of his compositions. Keywords: hra na kytaru; skladatelé; život a dílo Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Život a dílo Kaspara Josepha Mertza

Táto práca sa zameriava na život a tvorbu jedného z najvýznamnejších skladateľov pre gitaru v ranoromantickom období a víťaza prvej medzinárodnej gitarovej súťaže. Práca sa sústreďuje na jednotlivé ...

Zavacký, Timotej; RAK, Štěpán; STEIDL, Pavel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Doplňující prostředky užívané při hře na kytaru (pravá ruka)
Prokopcová, Nikola; ZELENKA, Milan; SAIDL, Petr
2018 - Czech
Bakalářská práce Doplňující prostředky užívané při hře na kytaru (pravá ruka) je velice úzce odborná publikace určená zejména hráčům na klasickou kytaru, ale i skladatelům chystajícím se pro tento nástroj něco zkomponovat. Práce představuje přehled téměř všech známých technik hry pravou rukou na kytaru (aby nedošlo ke zmatení v případě levorukých hráčů – jedná se o ruku, která rozeznívá struny drnkáním). Autorka rozděluje svou práci na čtyři hlavní části – exkurz do historického kontextu, detailní pohled na roli nehtů v kytarové hře (argumentačně podložen kvantitativním výzkumem formou dotazníku), techniky melodicko-akordické a techniky perkusivní. Tato práce se věnuje rozboru technik hry používaných zejména u klasických kytaristů, ale svým záběrem zasahuje i do okrajových disciplín, jako je například flamenco. Bachelor thesis The Additional Right Hand Techniques Used in Classical Guitar Playing serves a very expert publication dedicated in particular to the classical guitar players and music composers interested in the possibilities of this instrument. This thesis presents almost a complete summary of right hand guitar techniques (in terms of left-handed, the author means the hand that strums the strings). The layout of this literal work presents four main pillars – an excursion into the historical context, detailed view on nail role in the guitar playing (supported by quantitative questionnaire), melodic & accords techniques and percussive techniques. This thesis devotes to the playing techniques of classical guitar players, but with an overlap to another discipline, like flamenco. Keywords: technika hry; hra na kytaru Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Doplňující prostředky užívané při hře na kytaru (pravá ruka)

Bakalářská práce Doplňující prostředky užívané při hře na kytaru (pravá ruka) je velice úzce odborná publikace určená zejména hráčům na klasickou kytaru, ale i skladatelům chystajícím se pro tento ...

Prokopcová, Nikola; ZELENKA, Milan; SAIDL, Petr
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Hudba v krematoriích a tradice uměleckého kolektivu krematoria Pardubice
Häckl, Zdeněk; ŠTRAUS, Ivan; Ježek, Štěpán
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá hudbou v krematoriích a tradicí uměleckého kolektivu krematoria Pardubice. První kapitola charakterizuje význam a tradice smutečních obřadů napříč historií a náboženských denominací. Druhá kapitola přibližuje historii krematorií v Čechách a Evropě. Třetí kapitola se věnuje architektuře pardubického Krematoria, čtvrtá pak počátkům zdejší hudební produkce a uměleckému zázemí. Stěžejní pátá kapitola se věnuje vývoji uměleckého kolektivu Pardubice a přináší soupis všech hudebníků, kteří zde působili v letech 1923 až 2018. Poslední šestá kapitola definuje repertoár souboru a jeho vývoj. The bachelor thesis deals with music in the crematoria and tradition of the artistic team of the crematorium in Pardubice. The first chapter characterizes the meaning and tradition of funeral ceremonies across history and religious denominations. The second one describes the history of crematoria in Bohemia and Europe. The third chapter is about the architecture of the Pardubice crematorium and the fourth one depicts the beginning of the local musical production and artistic background. The fifth chapter deals with the development of the artistic group in Pardubice, it provides a list of all the musicians who have worked here between 1923 and 2018. The last chapter defines the repertoire of the ensemble and its development. Keywords: hudební soubory; varhaníci; houslisté; viloncellisté; pohřební obřady; pohřební písně; hudebníci; Pardubice (Česko) Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Hudba v krematoriích a tradice uměleckého kolektivu krematoria Pardubice

Bakalářská práce se zabývá hudbou v krematoriích a tradicí uměleckého kolektivu krematoria Pardubice. První kapitola charakterizuje význam a tradice smutečních obřadů napříč historií a náboženských ...

Häckl, Zdeněk; ŠTRAUS, Ivan; Ježek, Štěpán
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Ilja Hurník a jeho přínos do klavírní pedagogiky
Skleničková, Ráchel; KLÁNSKÝ, Ivan; KRAJNÝ, Boris
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá slavným českým skladatelem, klavíristou, spisovatelem a pedagogem Iljou Hurníkem, a to zejména jeho pedagogickými a instruktivními klavírními díly a pedagogickými metodami. Obsahuje také výzkum, nakolik jsou jeho instruktivní díla oblíbená a jaké obohacení pedagogům i žákům klavírní hry přinášejí. Po úvodu je čtenáři představen Hurníkův život. Následuje orientační výčet jeho hudebního i slovesného díla. Ke klavírnímu a instruktivnímu dílu jsou přiřazeny kapitoly, které podrobně rozebírají nejvýznamnější zásady jeho klavírní pedagogiky a nejpoužívanější instruktivní díla pro výuku dětí. Poslední část práce se zabývá výzkumem oblíbenosti jeho děl, provedeným formou dotazníku; získaná data jsou zpracována kvantitativně. This bachelor degree thesis focuses on the work of a famous Czech composer, pianist, writer and teacher; Ilja Hurník. Most of his teaching methods and piano works were created for children. The thesis also summarizes research on how favored these works are among piano teachers and children, as well as, how they enrich their subjects. After the introduction, Hurník's life is shortly described. This is then followed by an abridged list of his musical non‑piano work and his books to help orient the reader. The following chapter deals with his piano work, teaching compositions for children and his principles of teaching. This chapter is further broken down and contains partial lists of the works relating to these areas. The final part of the thesis is a research of the popularity of Hurník’s pieces created for the purpose of teaching. The research was done through a questionnaire and the answers of the respondents are processed quantitatively. The form of the questionnaire was a simple rating system (yes/no or never/sometimes/often/always tick boxes) and free from comments were not used. These responses were then tabulated and the answers summarized. Keywords: hra na klavír; Hurník, Ilja, 1922-2013 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Ilja Hurník a jeho přínos do klavírní pedagogiky

Tato diplomová práce se zabývá slavným českým skladatelem, klavíristou, spisovatelem a pedagogem Iljou Hurníkem, a to zejména jeho pedagogickými a instruktivními klavírními díly a pedagogickými ...

Skleničková, Ráchel; KLÁNSKÝ, Ivan; KRAJNÝ, Boris
Akademie múzických umění v Praze, 2018

James Morrison - fenomén hudby
Pollák, Dávid; REJLEK, Vladimír; ROUČEK, Jaroslav
2018 - Czech
Práce James Morrison - fenomén hudby představuje život a působení tohoto umělce. Poukazuje na jeho multiinstrumentalismus, techniku a styl hry, především na dechové nástroje. Dále charakterizuje vybrané jazzové trumpetisty na české a slovenské scéně a obsahuje také rozhovor s Jurajem Bartošem. The thesis James Morrison - The Phenomenon of Music, introduces the life and work of this artist. It's pointing to his multiinstrumentalism, technique and style of his playing, especially playing the brass instruments. It's further characterizing choosen jazz trumpeters on the Czech and Slovak scene and it also includes interview with Juraj Bartoš aswell. Keywords: jazzová hudba; trubka; hudební osobnosti; Morrison, James, 1962- Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
James Morrison - fenomén hudby

Práce James Morrison - fenomén hudby představuje život a působení tohoto umělce. Poukazuje na jeho multiinstrumentalismus, techniku a styl hry, především na dechové nástroje. Dále charakterizuje ...

Pollák, Dávid; REJLEK, Vladimír; ROUČEK, Jaroslav
Akademie múzických umění v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases