Number of found documents: 46437
Published from to

Vliv úzkostnosti na fungování v partnerství a souvislost se sociální kognicí
Boučková, Markéta; Lindová, Jitka; Martinec Nováková, Lenka
2021 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Vliv úzkostnosti na fungování v partnerství a souvislost se sociální kognicí

Boučková, Markéta; Lindová, Jitka; Martinec Nováková, Lenka
Univerzita Karlova, 2021

Implicitní motivy v tématech partnerských hádek
Eliášová, Kristýna; Poláčková Šolcová, Iva; Bártová, Klára
2021 - Czech
Keywords: potřeby; motivy; hádky; needs; motives; quareels Available in a digital repository NRGL
Implicitní motivy v tématech partnerských hádek

Eliášová, Kristýna; Poláčková Šolcová, Iva; Bártová, Klára
Univerzita Karlova, 2021

Proč na pravdě záleží? Arendt a Foucault o pravdě v post-pravdivém věku.
Zhou, Haolin; Franěk, Jakub; Salamon, Janusz
2021 - English
Hannah Arendt and Michel Foucault have been controversial with their radical position on their conception of truth. With the rise of post-truth politics, scholars argue that Hannah Arendt and Michel Foucault have contributed to the rise of post-truth politics. In this thesis, the author defends both Hannah Arendt and Michel Foucault. The author argue Arendt's and Foucault's alternative readings on truth have provided significant insights in the post-truth age. Abstrakt Hannah Arendtová a Michela Foucaulta byli s jejich postojem k jejich pojetí pravdy kontroverzní. Se vzestupem postpravdové politiky vědci tvrdí, že právě Hannah Arendtová a Michela Foucaulta přispěli k jejímu vzniku. V této práci autor obhajuje Hannah Arendtovou i Michela Foucaulta. Autor tvrdí, že alternativní čtení Arendta a Foucaulta o pravdě poskytly významné postřehy o postpravdovém období. Keywords Hannah Arendt, Michel Foucault, Truth, Post-truth, Truth-telling, Socrates Klíčová slova Hannah Arendtová, Michela Foucaulta, Pravda, Post-pravdivém, Pravdě, Sókratés Title Why Truth Matters? Arendt and Foucault on Truth-telling in Post-truth Age Název práce Proč na pravdě záleží? Arendt a Foucault o pravdě v post-pravdivém věku. Hannah Arendt and Michel Foucault have been controversial with their radical position on their conception of truth. With the rise of post-truth politics, scholars argue that Hannah Arendt and Michel Foucault have contributed to the rise of post-truth politics. In this thesis, the author defends both Hannah Arendt and Michel Foucault. The author argue Arendt's and Foucault's alternative readings on truth have provided significant insights in the post-truth age. Abstrakt Hannah Arendtová a Michela Foucaulta byli s jejich postojem k jejich pojetí pravdy kontroverzní. Se vzestupem postpravdové politiky vědci tvrdí, že právě Hannah Arendtová a Michela Foucaulta přispěli k jejímu vzniku. V této práci autor obhajuje Hannah Arendtovou i Michela Foucaulta. Autor tvrdí, že alternativní čtení Arendta a Foucaulta o pravdě poskytly významné postřehy o postpravdovém období. Keywords Hannah Arendt, Michel Foucault, Truth, Post-truth, Truth-telling, Socrates Klíčová slova Hannah Arendtová, Michela Foucaulta, Pravda, Post-pravdivém, Pravdě, Sókratés Title Why Truth Matters? Arendt and Foucault on Truth-telling in Post-truth Age Název práce Proč na pravdě záleží? Arendt a Foucault o pravdě v post-pravdivém věku. Keywords: Hannah Arendtová; Michela Foucaulta; Pravda; Post-pravdivém; Pravdě; Sókratés; Hannah Arendt; Michel Foucault; Truth; Post-truth; Truth-telling; Socrates Available in a digital repository NRGL
Proč na pravdě záleží? Arendt a Foucault o pravdě v post-pravdivém věku.

Hannah Arendt and Michel Foucault have been controversial with their radical position on their conception of truth. With the rise of post-truth politics, scholars argue that Hannah Arendt and Michel ...

Zhou, Haolin; Franěk, Jakub; Salamon, Janusz
Univerzita Karlova, 2021

Konzumace alkoholu těhotnými ženami - pilotní studie
Švarcová, Zita; Barták, Miroslav; Rogalewicz, Vladimír
2021 - Czech
Background: Alcohol consumption by pregnant women is overwhelming in Europe and worldwide. The consequences of alcohol use can manifest themselves in the form of Fetal Alcohol Syndrome (FAS) or Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) and are so severe and common that increased attention needs to be paid to the issue of alcohol use during pregnancy. Aims: The aim of the work was to determine the incidence of problem alcohol use in pregnant women who attend a Pregnancy ambulance of The Department of Obstetrics and Gynecology of the First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague and to describe how to perceive alcohol this issue. Methods: During the months from January to April 2021, the AUDIT questionnaires were collected within the maternity outpatient clinics of the Department of Gynecology and Obstetrics of the First Medical Faculty of Charles University and the General Hospital in Prague. In January 2021, semi- structured interviews with pregnant women were demonstrated. The research group consisted of 257 pregnant women in the completed 27.-38. week of pregnancy. Semi-structured interviews were demonstrated with 15 randomly selected pregnant women from the research group. The collected data were processed and described using graphs and tables. Data obtained through semi-... Východiska: Konzumace alkoholu těhotnými ženami je v evropském i celosvětovém měřítku častým jevem. Důsledky užívání alkoholu se mohou u plodu projevit v podobě fetálního alkoholového syndromu (FAS) či poruch fetálního alkoholového spektra (FASD) a jsou natolik závažné a časté, že je za potřebí věnovat problematice užívání alkoholu v těhotenství zvýšenou pozornost. Cíle: Cílem práce bylo zjistit výskyt problémového užívání alkoholu u těhotných žen, které v rámci prenatální péče navštěvují těhotenské poradny Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a popsat, jakým způsobem vnímají téma užívání alkoholu v těhotenství a přinést tak poznatky o této problematice. Použité metody: V měsících leden až duben roku 2021 byl uskutečněn sběr dotazníků AUDIT v rámci těhotenských ambulancí Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. V lednu 2021 byly provedeny s těhotnými ženami polostrukturované rozhovory. Výzkumný soubor tvořilo 257 těhotných žen v ukončeném 27.-38. týdnu těhotenství. S 15 náhodně vybranými těhotnými ženami z výzkumného souboru byly provedeny polostrukturované rozhovory. Shromážděná data byla zpracována a popsána pomocí grafů a tabulek. Data získaná prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů byla zpracována pomocí tematické analýzy. Výsledky: Dle výsledků... Keywords: alkohol; těhotenství; fetální alkoholový syndrom (FAS); poruchy fetálního alkoholového spektra (FASD); alcohol; pregnancy; fetal alcohol syndrome (FAS); fetal alcohol spectrum disorders (FASD) Available in a digital repository NRGL
Konzumace alkoholu těhotnými ženami - pilotní studie

Background: Alcohol consumption by pregnant women is overwhelming in Europe and worldwide. The consequences of alcohol use can manifest themselves in the form of Fetal Alcohol Syndrome (FAS) or Fetal ...

Švarcová, Zita; Barták, Miroslav; Rogalewicz, Vladimír
Univerzita Karlova, 2021

Výskyt akutního lumbaga mezi silovými sportovci
Vu, Duc; Vacek, Jan; Nováková, Eva
2021 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Výskyt akutního lumbaga mezi silovými sportovci

Vu, Duc; Vacek, Jan; Nováková, Eva
Univerzita Karlova, 2021

Rozdíly v prožívání flow mezi taneční improvizací a taneční choreografií
Macháčková, Michaela; Poláčková Šolcová, Iva; Potyszová, Kateřina
2021 - Czech
Keywords: flow; tanec; optimální prožívání; taneční improvizace; taneční choreografie; dimenze flow; Csikszentmihalyi; DFS-2; flow; dance; optimal experience; dance improvisation; dance choreography; flow dimensions; Csikszentmihalyi; DFS-2 Available in a digital repository NRGL
Rozdíly v prožívání flow mezi taneční improvizací a taneční choreografií

Macháčková, Michaela; Poláčková Šolcová, Iva; Potyszová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2021

Diagnostika a terapie centrální koordinační poruchy u kojenců
Bodláková, Barbora; Bartlová, Petra; Čapková, Kateřina
2021 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Diagnostika a terapie centrální koordinační poruchy u kojenců

Bodláková, Barbora; Bartlová, Petra; Čapková, Kateřina
Univerzita Karlova, 2021

Genderové rozdíly v mediální reprezentaci mladých dospělých: Analýza použití slov mladík a slečna v českých celostátních denících
Zelbová, Judita; Vochocová, Lenka; Podzimek, Jan
2021 - Czech
This thesis deals with the question of comparing one designation for young men (young man - mladík) and one designation for young women (miss - slečna) in Czech national daily newspapers. Its goal was to find out how media use the keywords, what the differences are in their use, and whether they can be considered equivalent to each other. On the sample obtained from articles in four national daily newspapers (Blesk, Hospodářské noviny, Mladá fronta DNES and Právo) during 2019, the thesis first divides the use of keywords according to contexts and then analyzes the use in-depth using semiotic analysis. It compares the connotations of the use of both words in different contexts, what other meanings implicate journalists in articles, and to what extent the words can be considered mutually equivalent. It shows that journalists tend to rejuvenate or infantilize young women when using the word miss (slečna), thereby reducing the weight of their success. Conversely, for the word young man (mladík), journalists use the same procedure to reduce the severity of offenses for young men who commit crimes. The thesis explains that the words young man and young lady cannot be considered mutually equivalent, because they have too different histories for that, which is confirmed by the fact that journalists... Tato práce se věnuje otázce srovnání jednoho označení pro mladé muže (mladík) a jednoho označení pro mladé ženy (slečna) v českých celostátních denících. Jejím cílem bylo zjistit, jak jsou klíčová slova médii používána, jaké jsou v použití rozdíly a zda je lze považovat za vzájemně ekvivalentní. Na vzorku získaném z článků čtyř celostátních deníků (Blesk, Hospodářské noviny, Mladá fronta DNES a Právo) v průběhu roku 2019 práce nejprve rozděluje použití klíčových slov dle kontextů a následně analyzuje pomocí sémiotické analýzy použití do hloubky. Srovnává, jaké jsou konotace používání obou slov v různých kontextech, jaké další významy novináři v článcích implikují a do jaké míry lze slova považovat za vzájemně ekvivalentní. Ukazuje, že mají novináři tendence mladé ženy při používání slova slečna omlazovat až infantilizovat a tím snižovat váhu jejich úspěchů. Naopak u slova mladík používají stejný postup novináři ke snížení závažnosti prohřešků, pokud se jedná o mladé muže páchající trestnou činnost. Práce vysvětluje, že slova mladík a slečna nelze považovat za vzájemně ekvivalentní, protože mají na to příliš rozdílnou historii, což potvrzuje fakt, že sami novináři je nepoužívají ve stejných kontextech stejným způsobem. Keywords: mladí lidé; mladík; slečna; genderová lingvistika; média; mediální lingvistika; young people; young man; miss; gender linguistics; media; media linguistics Available in a digital repository NRGL
Genderové rozdíly v mediální reprezentaci mladých dospělých: Analýza použití slov mladík a slečna v českých celostátních denících

This thesis deals with the question of comparing one designation for young men (young man - mladík) and one designation for young women (miss - slečna) in Czech national daily newspapers. Its goal was ...

Zelbová, Judita; Vochocová, Lenka; Podzimek, Jan
Univerzita Karlova, 2021

Marketingový výzkum nákupního chování sportovců během pandemie Covid-19.
Večlová, Barbora; Procházka, Jan; Voráček, Josef
2021 - Czech
Title: Marketing research on purchasing behaviour of athletes during Covid-19 pandemic Objectives: The main objective of this bachelor thesis is to find out, how Covid-19 pandemic affected purchasing behaviour of athletes and their sports activity. It also analyses transfer of purchasing of sports products and transfer of sports activities to the online. Methods: In this bachelor thesis is used a quantitative research method, specifically an electronic method of questioning. Based on its results are compared two periods: one year period before the beginning of illness Covid-19 in the Czech Republic and one year period after the beginning of illness Covid-19 in the Czech Republic. Results: Based on the data obtained from the questionnaire survey, it was described how the purchasing behaviour and sports activity of the respondents changed due to the Covid-19 pandemic. Detailed results are described in the chapter called Results. The results of this bachelor thesis can help companies adapt their business to this new market situation. Keywords: purchasing behaviour, athletes, sports products, pandemic, Covid-19, marketing research Název: Marketingový výzkum nákupního chování sportovců během pandemie Covid-19 Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jak pandemie onemocnění Covid-19 ovlivnila nákupní chování sportovců a jejich sportovní aktivitu. Dále pozoruje také přesun nákupů sportovních produktů a přemístění sportovních aktivit do online prostředí. Metody: V této bakalářské práci je použita kvantitativní výzkumná metoda, konkrétně elektronická forma dotazování. Na základě výsledků, které ze sesbíraných dat vyplývají, jsou následně porovnávána především dvě období: období jednoho roku před propuknutím onemocnění Covid-19 v ČR a období jednoho roku po propuknutí onemocnění Covid-19 v ČR. Výsledky: Na základě dat, získaných z dotazníkového šetření, bylo popsáno, jak se v důsledku pandemie onemocnění Covid-19 změnilo nákupní chování a sportovní aktivita respondentů. Podrobné výsledky jsou rozepsány v kapitole Výsledky. Výsledky této bakalářské práce mohou pomoci firmám přizpůsobit jejich podnikání této nově vzniklé situaci na trhu. Klíčová slova: nákupní chování, sportovec, sportovní produkty, pandemie, Covid-19, marketingový výzkum Keywords: nákupní chování; sportovec; sportovní produkty; pandemie; Covid-19; marketingový výzkum; purchasing behaviour; athletes; sports products; pandemic; Covid-19; marketing research Available in a digital repository NRGL
Marketingový výzkum nákupního chování sportovců během pandemie Covid-19.

Title: Marketing research on purchasing behaviour of athletes during Covid-19 pandemic Objectives: The main objective of this bachelor thesis is to find out, how Covid-19 pandemic affected purchasing ...

Večlová, Barbora; Procházka, Jan; Voráček, Josef
Univerzita Karlova, 2021

Mezigenerační rozdíly mezi uživateli v oblasti užívání sociálních sítí
Wojnarová, Daniela; Wolák, Radim; Hodboď, Vojtěch
2021 - Czech
Keywords: Generace Z; Generace Y; Mezigenerační rozdíly; Sociální sítě; Negativa sociálních sítí; Pozitiva sociálních sítí; Rodičovská kontrola; Facebook; Instagram; Twitter; LinkedIn; YouTube; TikTok; Snapchat; Chování na sociálních sítích; Užívání sociálních sítí; Generation Z; Generation Y; Intergenerational differences; Social networks; Negatives of social networks; Positives of social networks; Parental control; Facebook; Instagram; Twitter; LinkedIn; YouTube; TikTok; Snapchat; Behavior on social networks; Use of social networks Available in a digital repository NRGL
Mezigenerační rozdíly mezi uživateli v oblasti užívání sociálních sítí

Wojnarová, Daniela; Wolák, Radim; Hodboď, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases