Number of found documents: 23
Published from to

"Asset pricing
Hájek, Filip,; Jaroš, Tomáš
2004 - English
Bachelor thesis on the topic Asset Pricing: Theory and Evidence consists of two complementary parts. In the first part, CAPM is introduced and the most important articles of the ongoing academic debate of its validity are followed. Framework of rival model Market-derived Asset Pricing Model (MCPM) based on the information from bond and option markets is also introduced in this chapter and its critique is provided. Following part is empirical. There are estimations of asset prices of four companies traded on the US stock exchanges employing both models. Firstly beta estimation via ordinary least square method for CAPM is done and subsequently asset prices computed, secondly estimates employing MCPM framework are performed. Bakalářská práce na téma Oceňování aktiv : Teorie a Praxe se skládá ze dvou vzájemně doplňujících se částí. V první teoretické části je představen CAPM a nejdůležitější práce z akademické debaty o jeho platnosti. Dále je vysvětlen teoretický základ konkurenčního modelu MCPM, který čerpá informace z opčních a dluhopisových trhů. Následuje kapitola věnující se kritice tohoto postupu. Navazující část je empirická. Jsou zde odhadnuty ceny aktiv čtyř společností obchodovaných na amerických burzách a to dvěma alternativními způsoby. Nejprve pomocí odhadu koeficientu beta daných společností prostřednictvím metody nejmenších čtverců, dodatečně pomocí metodiky MCPM modelu. Keywords: Aktiva kapitálová; Papíry cenné; Práce bakalářské Available in a digital repository NRGL
"Asset pricing

Bachelor thesis on the topic Asset Pricing: Theory and Evidence consists of two complementary parts. In the first part, CAPM is introduced and the most important articles of the ongoing academic ...

Hájek, Filip,; Jaroš, Tomáš
Univerzita Karlova, 2004

noTitle
Baruník, Jozef,
2004 - English
Keywords: Analýzy regresní; Konvergence ekonomická; Práce bakalářské Available in a digital repository NRGL
noTitle

Baruník, Jozef,
Univerzita Karlova, 2004

Deficits of public finance and fiscal policy
Gapko, Petr,; Schneider, Ondřej
2004 - English
This work tries to help current research on the field of institutional economics concerning public finance and fiscal policy. The main objective of our research is a phenomenon of budget deficit. This problem has arisen three decades ago and is probably one of the biggest chronicle diseases of the democratic world. This paper provides brief overview of modern economic literature written on the theme of public finance and budget deficits and suggests a solution of this problem that could possibly help another research activities. Tato práce se snaží pomoci současnému výzkumu na poli institucionální ekonomie zabývající se problémem veřejných financí a fiskální politiky. Hlavním objektem našeho zkoumání je fenomén rozpočtového deficitu. Tento problém se vynořil přibližně před třemi dekádami a je pravděpodobně jednou z nejzávažnějších chronických chorob současného demokratického světa. Naše práce poskytuje základní přehled moderní ekonomické literatury napsané na téma veřejné finance a rozpočtový deficit a pokouší se navrhnout řešení této problematiky, které by případně mohlo pomoci při dalším výzkumu. Keywords: Deficit rozpočtový; Ekonomie institucionální; Finance veřejné; Politika fiskální; Práce bakalářské Available in a digital repository NRGL
Deficits of public finance and fiscal policy

This work tries to help current research on the field of institutional economics concerning public finance and fiscal policy. The main objective of our research is a phenomenon of budget deficit. This ...

Gapko, Petr,; Schneider, Ondřej
Univerzita Karlova, 2004

Airlines from international perspective
Peška, Martin,; Tegze, Miron
2004 - English
Teroristické útoky z 11. září 2001, zpomalení ekonomického růstu, epidemie SARS, válka v Iráku a růst cen ropy měly v posledních letech negativní vliv na hospodářský vývoj celého světa. Ale právě tyto externí šoky, společně s deregulací vnitřních trhů v USA a v Evropské Unii, rozhýbaly do té doby relativně klidné vody civilního letectví. Navíc dramatický vstup nízkonákladových aerolinií na trh s mimořádně nízkými cenami letenek a jejich následný úspěch znamenal pro již tak oslabené tradiční dopravce nárůst konkurence a nutnost na tento fakt reagovat. Tito zavedení přepravci museli výrazně snížit své náklady a zefektivnit svůj provoz. Začali rovněž vzájemně těsněji spolupracovat, a to především sdružováním se do aliancí. Tato bakalářská práce se snaží především popsat a vysvětlit vzájemnou závislost jednotlivých "hráčů" leteckého trhu, kterými jsou tradiční aerolinie, nízkonákladové společnosti a stát. Detailní analýza zvolených strategií těchto hráčů a jejich vzájemného působení vyústí v poslední části do prognózy, ve které se autor pokouší nastínit budoucnost sektoru civilní letecké dopravy. The September 11th terrorist attacks, economic downturn, slump in business travel, SARS epidemic, the Iraq war, and growing oil prices all had a negative impact on the world economy. But these external shocks, together with the deregulation of US and EU internal markets, led to deep and mostly positive changes in the airline industry. The dramatic emergence and success of low-cost carriers with their unbeatably low fares meant that the traditional airlines had to react not only to the external shocks but also to this new challenge. All of these network carriers had in common struggle to cut the costs and improve efficiency. The traditional airlines began to cooperate more intensively -- especially through alliances. This bachelor thesis most of all tries to describe and explain the interdependence of the "players" on the market of civil aviation. These are the traditional carriers, low-cost airlines and the state. A detailed analysis of the players strategies and their relationships results into a final synthesis in which the author tries to outline the possible future development of the airline industry. Keywords: Aerolinie; Práce bakalářské; Průmysl letecký Available in a digital repository NRGL
Airlines from international perspective

Teroristické útoky z 11. září 2001, zpomalení ekonomického růstu, epidemie SARS, válka v Iráku a růst cen ropy měly v posledních letech negativní vliv na hospodářský vývoj celého světa. Ale právě tyto ...

Peška, Martin,; Tegze, Miron
Univerzita Karlova, 2004

noTitle
Lauer, Luboš,
2004 - English
Keywords: Analýzy mikroekonomické; Česko; Práce bakalářské; Regulace cenová; Trh cukru Available in a digital repository NRGL
noTitle

Lauer, Luboš,
Univerzita Karlova, 2004

Convergence of accessing countries towards the EU "is nominal convergence sufficient?"
Baruník, Jozef,; Slavík, Ctirad
2004 - English
Regression analysis of the real convergence and its connection to nominal convergence through Balassa-Samuelson effect shows that the nominal convergence is not a sufficient condition for the process of lowering the dispersion between the 10 accessing countries and the average of EU-15 (as variables GDP per capita and price levels are considered). Maastricht criteria which represent nominal convergence are slowing down the ability of the poorer accessing countries to “catch up” and naturally converge in real variables to wealthier European countries. Convergence of inflation means eliminating of price level convergence which is implied by Balassa-Samuelson effect. As to the fulfillment of the nominal criteria, the greatest problems to the present accessing countries cause the fiscal criteria. According to the regression analysis of β-convergence and Balassa-Samuelson effect, the theoretical real appreciation of the exchange rates in the range from 1.6% to 4% at average hypothetical GDP per capita growth level of 2% to 5% per year should be expected. The results should however be treated with caution because there are other very important external factors as FDI boosting the GDP growth. As to the euro adoption strategy, the currencies of the countries should stay at ERM II for the minimal period – required 2 years. The recommendation is that the countries should not hurry with the adoption of common currency because it might be rather harmful than helpful to them. The setting up of the central rate will be crucial. Regresní analýza reálné konvergence a jejího propojení s nominální konvergencí přes Balassa-Samuelsnův efekt nám ukázala, že nominální konvergence není přiměřenou ani dostatečnou podmínkou procesu snižování rozptylu mezi 10-ti přistupujícími zeměmi a průměrem EU-15 (jako proměnné jsou brány HDP na hlavu a cenové hladiny). Maastrichtská kritéria, které reprezentují nominální konvergenci zpomalují přirozený proces dohánění bohatších zemí (EU-15) chudšími (přistupujícími). Konvergence inflace eliminuje cenovou konvergenci, která by měla plynout z Balassa-Samuelsonova efektu. Co se týká plnění nominálních kritérií, největším problémem pro přistupující země je fiskální kritérium. Na základě testování β-konvergence a Balassa-Samuelsonova efektu, by měla být očekávána teoretická reálná apreciace měn 1,6% až 4% při průměrném 2% až 5% růstu HDP na hlavu. Výsledky by ale měly být interpretovány pozorně, protože existují další významné faktory, které mají efekt na růst HDP jako PZI. Co se týká strategie přijetí eura, země by měly zůstat v ERM II minimální předepsanou lhůtu, 2 roky. Doporučení je nespěchat se vstupem do ERM II, protože by to mohlo být více bolestivé než přínosné. Správné nastavení centrální parity bude velice důležité. Keywords: Analýzy regresní; Konvergence ekonomická; Práce bakalářské Available in a digital repository NRGL
Convergence of accessing countries towards the EU "is nominal convergence sufficient?"

Regression analysis of the real convergence and its connection to nominal convergence through Balassa-Samuelson effect shows that the nominal convergence is not a sufficient condition for the process ...

Baruník, Jozef,; Slavík, Ctirad
Univerzita Karlova, 2004

Quotas in the Czech sugar market
Lauer, Luboš,; Kouba, Karel
2004 - English
Lately, there were some disturbing decisions of the state agencies on the sugar market in the Czech Republic that were later corrected by the constitutional court. This fact attracts attention from the interested parties as well from economists and lawyers. This bachelors thesis reveals how the Czech sugar market functions, what are the incentives of various interest groups and it points out the problems with the division of the production quotas. It further describes the system in the European Union that we will adopt in July 2004. The final part of the thesis is devoted to comparison of reality with the theory of regulation. It tries to evaluate whether the theory is able to predict the outcomes that we face in reality and whether the behaviour of the parties in the sugar market might be explained by the theory. Státní agentury udělaly na trhu cukru v České republice v poslední době několik znepokojivých rozhodnutí, které byly později zrušeny Ústavním soudem. Tento fakt přitahuje pozornost jak zainteresovaných stran tak ekonomů a právníků. Tato bakalářšká práce popisuje, jak funguje trh s cukrem v České republice, jaké zájmy sledují různé zájmové skupiny a také poukazuje na problematické rozdělování kvót. Dále také popisuje systém, který používá Evropská Unie a který Česká republika přijme v červenci roku 2004. Poslední část této práce je věnována srovnání reality s teorií regulace. Pokouší se odpovědět na otázku, zda je teorie schopna předvídat výsledky, ke kterým v realitě dochází, a také se snaží zjistit, zda chování jednotlivých stran na trhu cukru může výt vysvětleno pomocí teorie. Keywords: Analýzy mikroekonomické; Česko; Práce bakalářské; Regulace cenová; Trh cukru Available in a digital repository NRGL
Quotas in the Czech sugar market

Lately, there were some disturbing decisions of the state agencies on the sugar market in the Czech Republic that were later corrected by the constitutional court. This fact attracts attention from ...

Lauer, Luboš,; Kouba, Karel
Univerzita Karlova, 2004

noTitle
Hájek, Filip,
2004 - English
Keywords: Aktiva kapitálová; Papíry cenné; Práce bakalářské Available in a digital repository NRGL
noTitle

Hájek, Filip,
Univerzita Karlova, 2004

noTitle
Peška, Martin,
2004 - English
Keywords: Aerolinie; Práce bakalářské; Průmysl letecký Available in a digital repository NRGL
noTitle

Peška, Martin,
Univerzita Karlova, 2004

noTitle
Báťa, Karel,
2004 - English
Keywords: Česko; Nizozemí; Práce bakalářské; Trh akciový Available in a digital repository NRGL
noTitle

Báťa, Karel,
Univerzita Karlova, 2004

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases